Скачать презентацию Аудит тарифів аудит — вид аудиторської послуги що Скачать презентацию Аудит тарифів аудит — вид аудиторської послуги що

Бровко.pptx

  • Количество слайдов: 13

Аудит тарифів (аудит) - вид аудиторської послуги, що полягає в незалежній позавідомчої фінансової та Аудит тарифів (аудит) - вид аудиторської послуги, що полягає в незалежній позавідомчої фінансової та технологічної експертизі факторів, що впливають на формування тарифів та фінансовоекономічної інформації, що подається організаціями з метою обгрунтування тарифів у сфері регульованої діяльності. Аудиторський висновок по обгрунтованості тарифів - документ, підготовлений незалежною аудиторською організацією (аудитором) за результатами аудитy.

Справжньою Методикою встановлюється рекомендований порядок проведення фінансового аудиту тарифів в організаціях локальних монополістах за Справжньою Методикою встановлюється рекомендований порядок проведення фінансового аудиту тарифів в організаціях локальних монополістах за такими видами діяльності: o· Теплопостачання; o· Електропостачання; o· Водопостачання та водовідведення; o· Житлові послуги.

Аудит, виконуваний відповідно до цієї Методики, вирішує завдання: · Виявлення непродуктивних витрат і внутрішніх Аудит, виконуваний відповідно до цієї Методики, вирішує завдання: · Виявлення непродуктивних витрат і внутрішніх резервів підприємств з метою підвищення ефективності виробництва; · Підвищення відповідальності підприємств за економічне обґрунтування тарифів на надавані послуги; · Підвищення об'єктивності в ухваленні рішень регулюючими органами щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

Аудит тарифів, не ставить за мету проведення у відношенні організацій повної аудиторської перевірки по Аудит тарифів, не ставить за мету проведення у відношенні організацій повної аудиторської перевірки по встановленню достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству бухгалтерської (фінансової) звітності. Спеціальним призначенням справжнього аудиту є перевірка фактичної і планованої собівартості і прибутку, як складових частин тарифів

Етапами проведення аудиту є: 1. аналіз організаційно-правового статусу і умов господарювання підприємства; 2. економічний Етапами проведення аудиту є: 1. аналіз організаційно-правового статусу і умов господарювання підприємства; 2. економічний аналіз виробничо-господарської діяльності; 3. aналіз ефективності управління; 4. аудит формування фактичної виробничої собівартості та прибутку; 5. експертиза економічного обґрунтування потреби у фінансових коштах по регульованій діяльності

1. В процесі аналізу організаційноправового статусу підприємства перевіряють наявність і відповідність вимогам чинного законодавства 1. В процесі аналізу організаційноправового статусу підприємства перевіряють наявність і відповідність вимогам чинного законодавства та нормативно-правовими актами Статуту, договору на користування майном, дані органу державної статистики про привласнення кодів по виконуваній діяльності, ліцензії на право здійснення видів діяльності, контракт керівника підприємства з власником, організаційну структуру управління.

2. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності починається з аналізу обсягів послуг, що надані споживачам, в 2. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності починається з аналізу обсягів послуг, що надані споживачам, в грошовому та натуральному виразі. При аналізі доходів доцільно зіставити фактичні надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства із запланованими сумами. Натуральними вимірниками виробничої програми організацій, що здійснюють регульовану діяльність, є: з утримання й ремонту житлового фонду - середня загальна площа житлового фонду та середня площа нежилих приміщень, що знаходиться в експлуатації, в(м²); з водопостачання - корисна відпустка води в м 3; з водовідведення - відведення стічної рідини в м 3; з електропостачання - корисно відпущена електроенергія в к. Вт годинах; з теплопостачання - корисно відпущена теплова енергія на центральне опалювання і гаряче водопостачання в Гкал.

3. Aналіз ефективності управління, який передбачає розробку заходів, спрямованих на виявлення і скорочення непродуктивних 3. Aналіз ефективності управління, який передбачає розробку заходів, спрямованих на виявлення і скорочення непродуктивних витрат, зумовлених недоліками організації управління виробництвом. При аналізі визначається структура виробничих підрозділів, види здійснюваної ними діяльності, відособленість і взаємозалежність підрозділів (розмежування виробничих підрозділів на основні і допоміжні, порядок використання результатів діяльності допоміжних підрозділів в основному виробництві), а також виявляється перелік послуг, невластивих структурним підрозділам, кількість зайнятих при цьому працівників і аналізуються можливості виключення цих послуг з функцій підрозділів.

4. Аудиту формування фактичної виробничої собівартості і прибутку здійснюється дослідження відповідності витрат нормативно-правовій базі 4. Аудиту формування фактичної виробничої собівартості і прибутку здійснюється дослідження відповідності витрат нормативно-правовій базі та перевірка фактичних витрат. Звітні калькуляції дозволяють розрахувати і оцінити як повну собівартість виду послуг, що надається підприємством, так і собівартість одиниці матеріального носія послуги. Для аналізу собівартості необхідне зіставлення початкових даних калькуляції, на підставі яких був розрахований тариф, і фактичних даних. Ці дані мають підтверджуватися документами офіційної звітності

Вплив таких чинників: - кліматичні і містобудівні характеристики муніципального утворення; - особливості технологічного процесу Вплив таких чинників: - кліматичні і містобудівні характеристики муніципального утворення; - особливості технологічного процесу надання послуг; склад і стан основних засобів; -види і технологічні схеми доставки матеріального носія послуги. Вплив суб'єктивних чинників: - віднесення витрат на собівартість, виходячи з фактичних, а не нормативних витрат без необхідного обґрунтування; - включення в тарифи непродуктивних витрат, а також витрат, не пов'язаних з наданням даного виду послуг; - використання нормативів, що не відповідають організаційноекономічним умовам діяльності підприємств (завищених нормативів чисельності, споживання послуг тощо).

 5. Результати аналізу можуть виявити основну причину, характерну для підприємств ЖКГ, - неплатежі 5. Результати аналізу можуть виявити основну причину, характерну для підприємств ЖКГ, - неплатежі по наданих послугах, а отже, неможливість сформувати собівартість в необхідному повному обсязі, відповідному запланованим показникам, що є основою для формування економічно обґрунтованих тарифів на послуги. У цих умовах для оцінки реального рівня фінансового стану організацій необхідно визначати показник рентабельності, виходячи з фактично сплачених послуг і фактично здійснених витрат, або фактично відпущених послуг і собівартості, що фактично склалася, скоректованої на нездійснені витрати у зв'язку з недофінансуванням.

Результатом аудиту витрат має бути аудиторський висновок щодо обґрунтованості тарифів, який має містити: - Результатом аудиту витрат має бути аудиторський висновок щодо обґрунтованості тарифів, який має містити: - оцінку достовірності фінансової інформації, прийнятої щодо обґрунтування розрахункової величини тарифів; - оцінку обґрунтованості визначення видів і обсягів продукції (робіт, послуг) в натуральному виразі; - аналіз норм і нормативів, їх повноти, динаміки, порівняння з середніми галузевими показниками, обґрунтування відхилень від цих показників; - відомості про дотримання підприємством встановлених норм і нормативів; дані про систему контролю за збереженням товарноматеріальних цінностей; дані про суми і питому вагу в собівартості виробничих втрат, їх причини;

Висновок Проведення аудиту витрат при обґрунтуванні тарифів на житловокомунальні послуги за наведеною методикою дозволить Висновок Проведення аудиту витрат при обґрунтуванні тарифів на житловокомунальні послуги за наведеною методикою дозволить органам місцевого самоврядування проводити експертизу обґрунтування тарифів, контролювати потребу в фінансових ресурсах, що виділяють з бюджету, забезпечити тісний взаємозв'язок основних факторів поточної діяльності і розвитку підприємств ЖКГ.