«Астана медицина университеті» АҚ о амды денсаулы

Скачать презентацию «Астана медицина университеті» АҚ о амды денсаулы Скачать презентацию «Астана медицина университеті» АҚ о амды денсаулы

3_almen_gulshat1.pptx

  • Размер: 92.2 Кб
  • Автор: Сейілбек Сайді
  • Количество слайдов: 14

Описание презентации «Астана медицина университеті» АҚ о амды денсаулы по слайдам

 «Астана медицина университеті» АҚ о амды денсаулы са тау кафедрасы № 1 Қ «Астана медицина университеті» АҚ о амды денсаулы са тау кафедрасы № 1 Қ ғ қ қ қ « о амды денсаулы са тау» модулі бойынша Қ ғ қ қ қ С Ж Ө Та ырыбы: қ Сыр аттылы , оны медико- леуметтік ма ызы. Негізгі ауруларда ы қ қ ң ә ң ғ т р ындар м гедектігіні тенденциясы ж не азіргі жа дайы, оларды аны тайтын ұ ғ ү ң ә қ ғ қ факторлар. Тексерген: Байгенжеева Р. К. Орында ан: лмен Г. ғ Ә Топ: 503 – ДС Қ Астана —

Жоспар:  • Кіріспе • Сыр аттылы ты жалпы ж не арнайы к рсеткіштеріқЖоспар: • Кіріспе • Сыр аттылы ты жалпы ж не арнайы к рсеткіштеріқ қ ң ә ө • Ауруларды жіктелуі. Сыр аттылы ты зерттеу ң қ қ • Арнайы есепке алу т рі бойынша сыр аттылы ү қ қ • М гедектік ү • орытынды Қ • олданыл ан дебиеттер тізімі Қ ғ ә

Кіріспе • Кез- келген ЕПМ д рігеріні ж не мемлекеттік санитарлы -эпидемиологиялы ә ңКіріспе • Кез- келген ЕПМ д рігеріні ж не мемлекеттік санитарлы -эпидемиологиялы ә ң ә қ қ ада алау орталы тарыны т жірибелік ж мысында ы ма ызды ызметтеріні бірі қ ғ қ ң ә ұ ғ ң қ ң аны тал ан сыр аттарды, жара аттарды, улануларды, о ыс жа дайларды, сонымен қ ғ қ қ қ ғ атар, денсаулы а байланысты м селелер сараптамасын жасау ж не тіркеу болып қ ққ ә ә табылады. • Сонды тан ЕПМ д рігерден ойыл ан диагнозды ж не денсаулы пен байланысты қ ә қ ғ ң ә қ аны тал ан м селелер мен патологияларды есепке алуды д рысты ын талап етеді. қ ғ ә ң ұ ғ Диагноз ою – б л е алдымен д рігер ызметіні н тижесі. Диагностика сапасы қ ұ ң ә қ ң ә д рігерді квалификациясыны де гейімен аны талады ж не диагноз оюда ә ң ң ң қ ә қ олданыл ан мекемені диагностикалы ресурстарымен аны талады. Нау асты қ ғ ң қ қ қ ң диагнозы ойыл ан к ннен бастап б л м ліметтер статистикалы сараптаманы ралы қ ғ ү ұ ә қ ң құ болып табылады. Алын ан м ліметтерді толы андылы ы есепке алу ж йесі ғ ә ң ққ ғ ү д рігеріні біліміне, аны тал ан патология тіркелуіне, статистикалы есеп беру ә ң қ ғ қ формаларына с йкес халы денсаулы ымен байланысты м селелер мен ауруларыны ә қ ғ ә ң сыныл ан дістемесіне т уелді. ұ ғ ә ә • Тіркелген патологиялар саны жайлы деректер тіркелген сыр аттанушылы де гейіні қ қ ң ң есептік к рсеткіштер негізінде статистикалы сараптама ткізуге м мкіндік береді. ө қ ө ү

Сыр аттылы ты жалпы ж не арнайы қ қ ң ә к рсеткіштері өСыр аттылы ты жалпы ж не арнайы қ қ ң ә к рсеткіштері ө • Жалпы к рсеткіштер: ө • Сыр аттылы қ қ – (incidence) мірінде ал аш рет осы жылда ы тіркелген сыр аттылы ө ғ ғ қ қ жиілігі. • Таралуы – (prevalence)осы жылда тіркелген барлы аурулар жиілігі. қ • Жина ты сыр аттылы қ қ – белгілі бір кезе де со ы жылда тіркелген сыр аттылы ң ңғ қ қ жиілігі ж не б дан алды ы жылда ы тіркелген созылмалы ауруларыменосы жылда ә ұ ңғ ғ аралма ан. қ ғ • Патологиялы за ымданушылы қ қ қ – профилактикалы тексеру кезіндегі аны тал ан қ қ ғ патологиялы жа дайлар мен ауруларды жиілігі. қ ғ ң • Арнайы к рсеткіштер: ө • Денсаулы индексі қ – б л бір жылда м лдем ауырма ан балалар жымыны балаларды ұ ү ғ ұ ң ң ай ын пайызды атынасыны денсаулы к рсеткіші. қ қ қ ң қ ө • 1 ж. д. б. д. и. =1 ж. д. б. с. . саны/1 ж. т. б. саны қ • Орташа за ты ы ұ қ ғ – за сыр аттанушылар ұ қ қ • Сыр аттану ыс алы ы қ қ қ ғ – бір жылда адамны сыр аттану саны(жиі ң қ сыр аттанушылар): қ

 • М лдем ауырма андар(НЗ); ү ғ • Эпизодикалы ауыратындар(1 -3 рет жылына, • М лдем ауырма андар(НЗ); ү ғ • Эпизодикалы ауыратындар(1 -3 рет жылына, ЭББ); қ • Жиі ауыратындар(4 -6 рет жылына, ЧБД); • те жиі ауыратындар(7 ж не одан к п жылына, ОЧБД). Ө ә ө • Денсаулы топтарына б лу: қ ө • 1 -топ — толы дені сау; қ • 2 -топ – функционалды ауыт уы бар; қ • 3 -топ – компенсация сатысында ы созылмалы аурулары бар; ғ • 4 -топ – субкомпенсация сатысында ы созылмалы аурулары бар; ғ • 5 -топ – декомпенсация сатысында ы созылмалы ауруларымен. ғ • Біріншілікті сыр аттылы қ қ – осы жылда ал аш рет ж не б дан б рын еш андай жерде ғ ә ұ ұ қ тіркелмеген жа а аурулар атынасы. ң қ

Ауруларды жіктелуің • Халы аралы статистикалы аурулар жіктелуі (МКБ) қ қ қ – бАуруларды жіктелуің • Халы аралы статистикалы аурулар жіктелуі (МКБ) қ қ қ – б л медицина ылымыны ұ ғ ң заманауи д уіріні дамуына сер ететін патологиялы жа дайлар мен ауруларды ә ң ә қ ғ топтастыру ж йесі. ВОЗ мемлекеттері топтарында ы денсаулы жа дайын зерттейтін ү ғ қ ғ ма ызды жат. ң құ • МКБ-10 – 10 -шы айта аралуды денсаулы а байланысты м селелер мен ауруларды қ қ ң ққ ә ң халы аралы статистикалы жіктелуі. Онда: қ қ қ • Эпидемиялы аурулар; қ • Конституциялы немесе жалпы аурулар; қ • Анатомиялы локализация бойынша топтастырыл ан жергілікті аурулар; қ ғ • Дамуына байланысты аурулар; • Жара аттар топтастырыл ан. қ ғ

Сыр аттылы ты зерттеуқ қ • дістері Ә – бірт тас; ұ • ІріктеуліСыр аттылы ты зерттеуқ қ • дістері Ә – бірт тас; ұ • Іріктеулі – жынысы, жасы, себептері ж не т. б. ә • Зерттеу мерзімі: 3 жыл • Сыр аттанушылы жайында ы м ліметтер к зі: қ қ ғ ә ө • Негізгі (медициналы тексерілу, аралу); қ қ • осымша ( лу себебі, кешенді зерттеулер деректері бойынша). Қ ө • Зерттеу дісі: ә • 1. аралуы; қ • 2. лу себебі; ө • 3. медициналы тексеру себептері; қ • 4. Анкетирование

Арнайы есепке алу т рі бойынша ү сыр аттылы қ қ • Арнайы есепкеАрнайы есепке алу т рі бойынша ү сыр аттылы қ қ • Арнайы есепке алу —> ма ызды жат, ажетті кезде т олтырылып, на ты бір ң құ қ қ денсаулы са тау мекемесіне жолдама беріледі. қ қ • І. Ж палы сыр аттанушылы ұқ қ қ • Хабарландыру жататын ж палы аурулар: ұқ • 1 топ – карантиндік аурулар (чум, холера, натуральная оспа, желтая лихорадка); • 2 топ – арнайы ЕПМ-де тіркелген ма ызды эпидемиялы емес аурулар (туберкулез, ң қ сифилис, гонорея, трахома, зе аурулары); ң • 3 топ – ЕМП санэпид ада алау органына суммарлы м ліметті хабарлайтын ж палы қ ғ ә ұқ аурулар а жатпайтын аурулар (т мау, жрва); ғ ұ • 4 топ – жергілікті санэпид ада алау органына рбір жа дайда хабарлама жіберілетін қ ғ ә ғ детальді м ліметтер (брюшной тиф, паратиф, сальмонеллез, дизентерия, малярия, ә менингит).

 • ІІ. Ма ызды эпидемиялы емес аурулармен сыр аттанушылың қ қ қ • • ІІ. Ма ызды эпидемиялы емес аурулармен сыр аттанушылың қ қ қ • Ф 086 У – ал аш рет туберкулез, сифилис, гонорея, венерологиялы аурулар, трихофития, ғ қ микоз, ышыма, трахома белсенді диагнозымен аны тал ан нау ас жайлы хабарлау. қ қ ғ қ Д рігер толтырады. Орта мед ызметкер ышыма жайлы хабарламаны толтырады. ә қ қ Нау асты т р ылы ты жері бойынша с йкес диспансерге жолдалынады. қ ұ ғ қ ә • ІІІ. Онкологиялы сыр аттанушылы қ қ қ • Ф 090 у – мірінде ал аш рет аны тал ан атерлі ісік жайлы хабарлама. ө ғ қ • Наркомания ж не токсикомания, психикалы сыр аттанушылы жайлы хабарлама ә қ қ қ толтырылмайды. Тек д рігер-психиатр-наркологты абылдауына жіберіледі. ІІД ә ң қ органдарына хабарлайды. • ЖИТС ж н АИВ инфицирленген сыр аттанушылы : ә қ қ ЦГЭи. ОЗ, ж палы стационар. ұқ ЖИТСке анны зерттеу н тижелерін тапсыру есеп беру. қ ң ә • ІV. Госпитализациялан ан сыр аттанушылы ғ қ қ • Стационардан шы ан нау асты статистикалы картасы – Ф 066; ққ қ ң қ • Толтырылады: • Стационарлы нау асты медкартасымен бір уа ытта; қ қ ң қ • Бір немесе одан да к п диагноз аны тал ан жа дайда, госпитализацияя себебі бол ан ө қ ғ ғ ғ диагноз есеп беруге толтырылады;

 • Бас а стационар а ауыстырыл ан нау астар а толтырылмайды; қ ғ • Бас а стационар а ауыстырыл ан нау астар а толтырылмайды; қ ғ ғ қ ғ • Аурухананы бір б лімнен екінші б лімге ауыстырылатын бол анда, бірінші б лімде ң ө ө ғ ө карта толтырылады; • Психиатриялы стационарда карта толтырылуды ерекшеліктері бар; қ ң • Стационардар барлы шы андар, босан андар, туыл андар а да толтырылады. қ ққ ғ ғ ғ • Бір жыл ішінде карталар йымдастыру- дістемелік б лімде жиналады. Бір к нтізбелік ұ ә ө ү жылды ая талуымен карталар жылды есеп беруді толтыру а алынады. ң қ қ ғ • Госпитализация жиілігі= госпитализациялан андар саны/халы саны*1000 ғ қ • V. Уа ытша ж мыс а абілеттілігін жо алтумен сыр аттанушылы қ ұ қ қ ғ қ қ • жаттар: Құ ж мыс а абілетсіздігі жайлы а аз – бухгалтериядан алу; ұ қ қ қ ғ • К рсеткіштері: ө жа дайлар саны, к ндер саны, бір жа дайды орташа за ты ы, жа дай ғ ү ғ ң ұ қ ғ ғ мен к ндер рылымы. ү құ • Жа дайлар жиілігі сыр аттанушылы де гейін к рсетеді. ғ қ қ ң ө • К ндер жиілігі сыр атты ауырлы ын сипаттайды. ү қ ң ғ • Орташа за ты ты сыр ат ауырлы ы мен ж мыс абілеттілігін ба алау де гейімен ұ қ қ қ ғ ұ қ ғ ң сипатталады.

М гедектік ү • М гедектік ү (disability) – мір с ру абілеттілігін шектейтін,М гедектік ү • М гедектік ү (disability) – мір с ру абілеттілігін шектейтін, ө ү қ организмні ызметіні т ра ты б зылыстарымен ж ретін ң қ ң ұ қ ұ ү денсаулы ты б зылуы. қ ң ұ • мір с ру абілеттілігі критерийлері: Ө ү қ з- зіне ызмет ету ө ө қ абілеттілігі, оз алыс, ориентация, з іс- имылын ба ылау, с йлесу, қ қ ғ ө қ қ ө о ып йрену, е бек абілеттілігі. қ ү ң қ • ызметіні б зылуы ж не мір с ру абілетіні шектелуі: Қ ң ұ ә ө ү қ ң • ФК(функционалды класс) 0 – алыпты жа дай қ ғ • ФК 1 – же іл б зылыс 1 -25% ң ұ • ФК 2 – умеренные б зылыс26 -50% ұ • ФК 3 – значительное б зылыс51 -75% ұ • ФК 4 – ауырт б зылыс 76 -100 % қ ұ

М гедектік топтарыү 1 топ М гедектік топтарыү 1 топ

орытындыҚ • Сыр аттылы – б л е алдымен адам денсаулы ыны к рсеткішіорытындыҚ • Сыр аттылы – б л е алдымен адам денсаулы ыны к рсеткіші болып табылады, қ қ ұ ң ғ ң ө демек о амды денсаулы са тау йымыны негізі м селелері. Б л жерде м селе қ ғ қ қ қ ұ ң ә ұ ә ДС ат аратын міндеті сыр аттылы ты тере зерттеп, сыр аттылы ты санын азайту, Қ Ұ қ қ қ ң оны шешу жолдарын іздеу, же ілдету, халы ты медициналы к мек алу м селесін ң ң қ ө ә о тайлы шешу болып табылады. ң • Бізді елімізде азіргі та да социалды міндетті медициналы са тандыру ж йесі ң қ қ ү енгізілмек. Б л ж йені ар асында ЕПМ ызметкерлеріні де, пациенттеріні де ызмет ұ ү ң қ қ ң ң қ алу жа дайы жа сарып сыр аттылы ед уір азайады деген ниеттемін деп ғ қ қ қ ә орытындылаймын. қ

олданыл ан дебиеттер тізімі: Қ ғ ә • Р. Би алиева, Ш. Исмаилов, олданыл ан дебиеттер тізімі: Қ ғ ә • Р. Би алиева, Ш. Исмаилов, леуметтік медицина ж не денсаулы са тауды бас ару, ғ Ә ә қ қ қ Алматы, 2009. • Министерство здравоохранения Республики Беларусь, «Общественное здоровье и здравоохранение”, Гродно, 2004 г. • В. З. Кучеренко, Применение методов статистического анализа. • http: //www. klex. ru/6 rf • http: //medicport. ru/med_slovar_terminov/i/indeks_zdorovya/