« Астана Медицина Университеті » АҚ Эпмдемиология

Скачать презентацию « Астана Медицина Университеті » АҚ Эпмдемиология Скачать презентацию « Астана Медицина Университеті » АҚ Эпмдемиология

2i1_kodex.ppt

 • Размер: 596.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации « Астана Медицина Университеті » АҚ Эпмдемиология по слайдам

 « Астана Медицина Университеті » АҚ Эпмдемиология ж не ж палы аурулар кафедрасы « Астана Медицина Университеті » АҚ Эпмдемиология ж не ж палы аурулар кафедрасы ә ұқ С Ж Ө Та ырыбы : қ « Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау қ ғ ә қ қ ж йесі туралы» аза стан Республикасыны кодексі ү Қ қ ң Орында ан : Арстанова А. М. ғ Топ : 504 — ДС Қ Тексерген : Ильясов Б. Б. Астана, 2016 ж

Жоспар : 1. Кіріспе 2. Негізгі б лім : а) Кодексті мазмЖоспар : 1. Кіріспе 2. Негізгі б лім : а) Кодексті мазм ны. ө ң ұ б)Ж палы, паразиттік аурулар ұқ таралуыны ж не халы ты улануыны алдын алу. ң ә қ ң ң в)А Т инфекциясын Қ Қ ж тыр ан адамдар а, Ж ТБ нау астарына ұқ ғ ғ Қ қ медициналы — леуметтік к мек к рсету қ ә ө ө 3. орытынды Қ 4. Пайдаланыл ан дебиет ғ ә

Кіріспе Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау ж йесі қ ғ әКіріспе «Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау ж йесі қ ғ ә қ қ ү туралы» аза стан Республикасы Кодексі 2009 жылы 18 Қ қ ыркуйекте абылданды. қ қ Кодекс жалпы ж не ә ерекше б лімдерден т рады. ө ұ Кодекс 10 б лім 29 тарау 179 баптан т рады. ө ұ

 Ерекше б лімө 5 -б лім. Халы ты санитариялы -эпидемиологиялы ө қ Ерекше б лімө 5 -б лім. Халы ты санитариялы -эпидемиологиялы ө қ ң қ қ салауаттылы ы саласында ы ызмет, о амды денсаулы ты ғ ғ қ қ са тау қ 21 -тарау. Халы ты санитариялы -эпидемиологиялы қ ң қ қ салауаттылы ы саласында ы ызмет ж не о амды денсаулы ты ғ ғ қ ә қ ғ қ қ са тау қ 118 -бап. Санитарлы -эпидемиологиялы ызмет ж йесі қ қ қ ү 119 -бап. Мемлекеттік санитарлы -эпидемиологиялы нормалау қ қ 120 -бап. Санитарлы -эпидемиологиялы талаптар қ қ 121 -бап. Санитарлы -эпидемиологиялы мониторинг қ қ 122 -бап. Ж палы, паразиттік аурулар таралуыны ж не ұқ ң ә халы ты улануыны алдын алу қ ң ң

 123 -бап. аза стан Республикасыны аума тарын санитарлы Қ қ ң қ 123 -бап. аза стан Республикасыны аума тарын санитарлы Қ қ ң қ қ ор ау қ ғ 124 -бап. Ж палы аурулар эпидемиясы пайда болу аупі т нген ұқ қ ө жа дайда шектеу іс-шараларын, оны ішінде карантин енгізуді ғ ң ң шарттары 125 -бап. Ж палы, паразиттік, к сіби аурулар мен улану ұқ ә о и аларын тіркеу ж не тексеру қ ғ ә 126 -бап. Дезинфекциялы , дератизациялы ж не қ қ ә дезинсекциялы іс-шаралар қ

122 -бап. Ж палы, паразиттік аурулар таралуыны ж не ұқ ң ә халы ты122 -бап. Ж палы, паразиттік аурулар таралуыны ж не ұқ ң ә халы ты улануыны алдын алу қ ң ң 1. Ж палы, паразиттік аурулар мен улануларды пайда ұқ ң болуыны ж не таралуыны алдын алу ма сатында ң ә ң қ санитарлы -эпидемиологиялы нормалауды мемлекеттік қ қ ң ж йесіні жаттарында к зделген санитарлы -эпидемия а арсы ү ң құ ө қ ғ қ (профилактикалы ) іс-шаралар, соны ішінде аза стан қ ң Қ қ Республикасыны аума ын санитарлы ор ауды, шектеу ң ғ қ қ ғ іс-шараларын, оны ішінде карантин енгізуді, ндірістік ба ылау ң ө қ жасауды ж зеге асыру, ж палы ж не паразиттік аурулармен ү ұқ ә ауыратын нау астар а атысты шараларды ж зеге асыру, қ ғ қ ү азаматтарды медициналы арауды, профилактикалы егулерді, қ қ қ гигиеналы т рбие беру мен о ытуды ж ргізу ж ніндегі қ ә қ ү ө іс-шаралар ж ргізіледі. ү

 2. Санитарлы -эпидемия а арсы (профилактикалы ) іс-шаралар қ ғ қ қ 2. Санитарлы -эпидемия а арсы (профилактикалы ) іс-шаралар қ ғ қ қ аума тарды дамыту ж не зге де ірлік ба дарламалар а қ ә ө өң ғ ғ енгізілуге тиіс. 3. Ж палы, паразиттік аурулармен ауыратын нау астар мен ұқ қ ж палы, паразиттік аурулармен ауырады деп к дік ту ызатын ұқ ү ғ адамдар ж не бактерия таратушылар о шауландырылу а ж не ә қ ғ ә емделуге тиіс, олармен арым- атынаста бол ан адамдар қ қ ғ медициналы ада алау а алынады ж не ажет бол ан кезде қ қ ғ ғ ә қ ғ о шауландырылады ж не емделеді. қ ә 4. Айналасында ылар шін ауіп т ндіретін созылмалы ғ ү қ ө ж палы, паразиттік аурулармен ауыратын нау астар мен ұқ қ созылмалы бактерия таратушылар аза стан Республикасыны Қ қ ң е бек за намасына с йкес ж мыстан уа ытша шеттетілуі тиіс. ң ң ә ұ қ

124 -бап. Ж палы аурулар эпидемиясы пайда болу аупі т нген ұқ қ ө124 -бап. Ж палы аурулар эпидемиясы пайда болу аупі т нген ұқ қ ө жа дайда шектеу іс-шараларын, оны ішінде карантин енгізуді ғ ң ң шарттары 1. Ж палы ж не паразиттік ауруларды келіну ж не таралу аупі ұқ ә ң ә ә қ бол ан жа дайда осы Кодекске с йкес у кілетті органдар аза стан ғ ғ ә ә Қ қ Республикасыны Мемлекеттік шекарасы ар ылы ткізу пункттерінде ң қ ө ж не тиісті аума тарда шектеу іс-шараларын, оны ішінде ә қ ң к сіпкерлікті ж не (немесе) зге шаруашылы ызметті ж не халы ә ң ә ө қ қ ң ә қ тіршілігіні айры ша жа дайларымен ң қ ғ карантин енгізеді. 2. Шектеу іс-шаралары, оны ішінде карантин енгізілген жа дайда ң ғ орталы ж не жергілікті ат арушы органдарды , жеке ж не за ды қ ә қ ң ә ң т л аларды ызметін йлестіру ж ніндегі жедел басшылы жасау ұ ғ ң қ ү ө қ індетке арсы республикалы ж не аума ты т тенше комиссиялар а қ қ ә қ қ ө ғ ж ктеледі. ү

 3. Шектеу іс-шаралары, оны ішінде карантин жекелеген ң объектілерде тиісті аума ты 3. Шектеу іс-шаралары, оны ішінде карантин жекелеген ң объектілерде тиісті аума ты (к ліктегі) бас мемлекеттік қ ң ө санитарлы д рігеріні немесе оны орынбасарларыны , қ ә ң ң ң сондай-а ведомстволы объектілерде халы ты қ қ қ ң санитарлы -эпидемиологиялы салауаттылы ы саласында ы қ қ ғ ғ ызметті ж зеге асыратын мемлекеттік органдарды қ ү ң б лімшелері басшыларыны шешімімен енгізіледі ө ң (то татылады). қ 4. Шектеу іс-шараларын, соны ішінде карантинді ж зеге ң ү асыру т ртібін ж не пайда болуы мен таралу аупі бол ан ә ә қ ғ кезде шектеу іс-шараларын, оны ішінде карантин енгізілетін ң ж палы аурулар тізбесін ұқ аза стан Республикасыны Қ қ ң кіметі белгілейді. Ү

125 -бап. Ж палы, паразиттік, к сіби аурулар мен улану ұқ ә о и125 -бап. Ж палы, паразиттік, к сіби аурулар мен улану ұқ ә о и аларын тіркеу ж не тексеру қ ғ ә 1. Ж палы, паразиттік, к сіби аурулар мен улануларды барлы ұқ ә ң қ о и аларын, оларды аны талу орны бойынша денсаулы са тау қ ғ ң қ қ қ йымдары тіркеуге алу а, аза стан Республикасы мемлекеттік ұ ғ Қ қ санитарлы -эпидемиологиялы ызметіні мемлекеттік органдары қ қ қ ң мен йымдары мемлекеттік есепке алу мен есептілік ж ргізуге тиіс. ұ ү Атал ан аурулар мен улану о и аларыны мемлекеттік есебін ж ргізу ғ қ ғ ң ү т ртібін, сондай-а олар бойынша есеп беруді ж ргізу т ртібін ә қ ү ә у кілетті орган белгілейді. ә 2. Денсаулы са тау саласында ы у кілетті орган белгілеген қ қ ғ ә т ртіппен санитарлы -эпидемиологиялы ызметті мамандары ә қ қ қ ң ж палы, паразиттік, к сіби ауруларды ж не адамдарды улану ұқ ә ң о и аларына тексеру ж ргізуге тиіс. қ ғ ү

126 -бап. Дезинфекциялы , дератизациялы ж не қ қ ә дезинсекциялы іс-шаралар қ 126 -бап. Дезинфекциялы , дератизациялы ж не қ қ ә дезинсекциялы іс-шаралар қ 1. Ж палы ж не паразиттік ауруларды пайда болуыны , ұқ ә ң ң таралуыны алдын алу ма сатында жеке к сіпкерлер, жеке ж не за ды ң қ ә ә ң т л алар з аражаты есебінен эпидемиологиялы к рсеткіштер мен ұ ғ ө қ қ ө аза стан Республикасы мемлекеттік санитарлы -эпидемиологиялы Қ қ қ қ ызметі лауазымды адамдарыны й арымдары, аулылары бойынша з қ ң ұ ғ қ ө аражаты есебінен ж палы ж не паразиттік ауруларды қ ұқ ә ң оздыр ыштарын қ ғ жою а (дезинфекциялы ), ж ндіктерді, бас а буын ая тыларды жою а ғ қ ә қ қ ғ (дезинсекциялы ) ж не кеміргіштерді жою а (дератизациялы ) қ ә ғ қ ба ыттал ан іс-шаралар ж ргізуге міндетті. ғ ғ ү

 2. Т тенше эпидемия жа дайлары пайда бол ан кезде мемлекеттік ө ғ 2. Т тенше эпидемия жа дайлары пайда бол ан кезде мемлекеттік ө ғ ғ санитарлы -эпидемиологиялы ызмет органдарыны сынуы қ қ қ ң ұ бойынша облысты (республикалы ма ызы бар аланы , қ қ ң астананы ) ат арушы органдарыны шешімімен бюджет аражаты ң қ есебінен кезектен тыс міндетті дезинфекциялы , қ дератизациялы ж не дезинсекциялы іс- шаралар ж ргізіледі. қ ә қ ү 3. Оша ты дезинфекцияны медициналы йымдар, сондай-а қ қ қ ұ қ аза стан Республикасыны санитарлы -эпидемиологиялы Қ қ ң қ қ ызметі йымдары ж ргізеді. қ ұ ү

15 -тарау. Туберкулезбен ауыратын адамдар а ғ медициналы - леуметтік к мек к рсету15 -тарау. Туберкулезбен ауыратын адамдар а ғ медициналы — леуметтік к мек к рсету қ ә ө ө 81 -бап. Туберкулезбен ауыратын адамдар а медициналы ғ қ к мек к рсету ө ө 1. Туберкулезбен ауыратын адамдар міндетті т рде ү медициналы ба ылау а ж не емдеуге жатады, қ қ ғ ә тегін медициналы к мекті қ ө ң кепілді к лемі ше берінде ажетті д рілік ө ң қ ә заттармен амтамасыз етіледі. қ 2. Туберкулезді ж палы т рімен ауыратын адамдар міндетті ң ұқ ү т рде аурухана а жат ызылып, емделуге ж не о алтылу а тиіс. ү ғ қ ә ң ғ

87 -бап. Туберкулезді ж палы т рімен ауыратын ң ұқ ү адамдар а ғ87 -бап. Туберкулезді ж палы т рімен ауыратын ң ұқ ү адамдар а ғ леуметтік к мек ә ө М жб рлеп емдеу ая тал аннан кейін туберкулезге арсы ә ү қ ғ қ мамандандырыл ан емдеу-алдын алу йымынан шы арыл ан ғ ұ ғ ғ нау астар а жергілікті ат арушы органдар оларды е бекке ж не қ ғ қ ң ң ә т рмысты жа ынан орналасуына к мек к рсетеді. ұ қ ғ ө ө 88 -бап. Туберкулезді ж палы т рімен ауыратын азаматтарды ң ұқ ү ң емделуден бас тарт аны ж не инфекция тарат аны шін қ ә қ ү жауаптылы ы ғ Туберкулезді ж палы т рімен ауыратын ж не емделуден ң ұқ ү ә жалтарып ж рген азаматтар ү аза стан Республикасыны Қ қ ң за дарына с йкес жауаптылы та болады ң ә қ.

16 -тарау. А Т инфекциясын ж тыр ан адамдар а, Ж ТБ Қ Қ16 -тарау. А Т инфекциясын ж тыр ан адамдар а, Ж ТБ Қ Қ ұқ ғ ғ Қ нау астарына медициналы — леуметтік к мек к рсету қ қ ә ө ө 89 -бап. А Т инфекциясыны ж не Ж ТБ-ны алдын алу мен емдеу Қ Қ ң ә Қ ң м селелеріндегі мемлекет кепілдіктері ә Мемлекет: 1) тегін негізде жасырын тексеруді , ерікті, пия медициналы ң құ қ ку ландыруды олжетімділігі мен сапасына, А Т ж тыр андарды ж не ә ң қ Қ Қ ұқ ғ ә Ж ТБ-мен ауыратын нау астарды диспансерлеуді, психологиялы — леуметтік, Қ қ қ ә за герлік ж не медициналы консультациялар а; ң ә қ ғ 2) тегін медициналы к мекті кепілдік берілген к лемі шегінде қ ө ң ө медициналы ж не д рі-д рмектік к мек к рсетуге; қ ә ә ә ө ө 3) леуметтік ж не ы ты ор ау а; ә ә құқ қ ғ ғ 4) ауруыны сипатына байланысты андай да бір кемсітушілік ң қ нысандарына жол бермеуге;

90 -бап. Адамны ор аныш тапшылы ы оздыр ышын ң қ ғ ғ90 -бап. Адамны ор аныш тапшылы ы оздыр ышын ң қ ғ ғ қ ғ ж тыр ан ұқ ғ адамдарды леуметтік ор ау ә қ ғ 1. Адамны ор аныш тапшылы ы оздыр ышын ж тыр ан немесе Ж ТБ-мен ң қ ғ ғ қ ғ ұқ ғ Қ ауыр ан балалар мен жеткіншектерді мектепте ж не бас а о у орында ғ ң ә қ қ о уы амтамасыз етіледі. қ қ 2. Адамны ор аныш тапшылы ы оздыр ышын ж тыр ан немесе ң қ ғ ғ қ ғ ұқ ғ Ж ТБ-мен ауыратын адамдарды ж мыстан босату а, ж мыс а абылдаудан бас Қ ұ ғ ұ қ қ тарту а, мектеп жасына дейінгі балалар мекемелеріне ж не о у орындарына ғ ә қ абылдаудан бас тарту а, сондай-а оларды зге де ы тары мен за ды қ ғ қ ң ө құқ қ ң м дделеріне н сан келтіруге, сол сия ты оларды туыс андары мен ү ұқ қ ң қ жа ындарыны т р ын й ж не зге де ы тарына ысым жасау а жол қ ң ұ ғ ү ә ө құқ қ қ ғ берілмейді. 3. Медициналы ызметкерлер мен т рмысты ызмет к рсету саласы қ қ ұ қ қ ө ызметкерлеріні з міндеттерін тиісінше орындама аны салдарынан А Т қ ң ө ғ Қ Қ ж тырып ал ан немесе Ж ТБ-мен ауыратын адамдар здеріні мірі мен ұқ ғ Қ ө ң ө денсаулы ына келтірілген зиянды тетуге ылы. ғ ө құқ

91 -бап. А Т ж тыр ан адамдар профилактикасыҚ Қ ұқ ғ 91 -бап. А Т ж тыр ан адамдар профилактикасыҚ Қ ұқ ғ А Т ж тыр ан адамдар профилактикасы ж ніндегі іс-шаралар: Қ Қ ұқ ғ ө 1) халы ты рт рлі топтарына арнал ан нысаналы қ ң ә ү ғ профилактикалы ж не білім беру ба дарламаларын зірлеу ж не іске қ ә ғ ә ә асыру; 2) халы ты б аралы а парат ралдары ар ылы А Т қ ұқ қ қ құ қ Қ Қ инфекциясы бойынша эпидемиялы ахуал ж не оны алдын алу қ ә ң шаралары туралы хабардар ету; 3) халы ты р т рлі топтары шін а паратты материалдар қ ң ә ү ү қ қ зірлеу ж не тарату; ә ә 4) А Т инфекциясыны жынысты атынас пен ан ар ылы Қ Қ ң қ қ ж уынан ор ау ж ніндегі ба дарламаларды іске асыру; ұғ қ ғ ө ғ 5) сенім, жасырын тестілеу, психологиялы , за ды ж не қ ң қ ә медициналы консультациялар беру пункттерін ашу; қ 6) халы а тері абаттары б тіндігіні б зылуына байланысты ққ қ ү ң ұ ызметтер к рсету кезінде ауіпсіздікті амтамасыз ету жолымен қ ө қ қ ж зеге асырылады. ү

орытындыҚ Осы Кодекс азаматтарды денсаулы са тау а конституциялы ң қ қ ғорытындыҚ Осы Кодекс азаматтарды денсаулы са тау а конституциялы ң қ қ ғ қ ы ын іске асыру ма сатында денсаулы са тау саласында ы құқ ғ қ қ қ ғ о амды атынастарды реттейді. Осы Кодексте реттелетін қ ғ қ қ атынастарды атысушылары жеке ж не за ды т л алар, қ ң қ ә ң ұ ғ мемлекет, сондай-а кімшілік-аума ты бірліктер болып қ ә қ қ табылады.

Пайдаланыл ан дебиетғ ә Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау қ ғПайдаланыл ан дебиетғ ә Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау қ ғ ә қ қ ж йесі туралы аза стан Республикасыны ү Қ қ ң кодексі http: //adilet. zan. kz/