«АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ АҚ» БАЛАЛАРДА ЫҒ

Скачать презентацию «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ АҚ» БАЛАЛАРДА ЫҒ Скачать презентацию «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ АҚ» БАЛАЛАРДА ЫҒ

art.gipotenziya.pptx

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ АҚ» БАЛАЛАРДА ЫҒ по слайдам

 «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ АҚ» БАЛАЛАРДА ЫҒ АРТЕЛИЯЛЫ ГИПОТЕНЗИЯҚ 615 ВОП ИСКАКОВА Б. «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ АҚ» БАЛАЛАРДА ЫҒ АРТЕЛИЯЛЫ ГИПОТЕНЗИЯҚ 615 ВОП ИСКАКОВА Б. Б. АСТАНА 2017 ЖЫЛ

   ЖОСПАРЫ: - ЖАЛПЫ СИПАТТАМА - ЭТИОЛОГИЯСЫ - ЖОСПАРЫ: — ЖАЛПЫ СИПАТТАМА — ЭТИОЛОГИЯСЫ — ПАТОГЕНЕЗІ — КЛИНИКО-ДИАГНОСТИКАЛЫ КРИТЕРИІҚ — ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ДИАГНОСТИКА — ЕМІ

 Балаларда ы Гипотонияғ – б л артериялы ан ұ қ қ Балаларда ы Гипотонияғ – б л артериялы ан ұ қ қ ысымыны т мендеуімен к рінетін ауру немесе қ ң ө ө симптом. «. . . тензия» термині ан тамырында ы қ ғ ысымны т мендеуімен т сіндіріледі, ж не де ан қ ң ө ү ә қ тамырыны тегіс б лшы еттерніні тонусын ба алауда ң ұ қ ң ғ олданылады. қ

 • ЭТИОЛОГИЯСЫ: - ГИПОТОНИЯЛЫ ЖА ДАЙЛАРДЫ ТУЫНДА НЕГІЗГІ Қ Ғ Ң ОРЫНДЫ • ЭТИОЛОГИЯСЫ: — ГИПОТОНИЯЛЫ ЖА ДАЙЛАРДЫ ТУЫНДА НЕГІЗГІ Қ Ғ Ң ОРЫНДЫ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРЛЫ ДИСТОНИЯ АЛАДЫ Қ — БАС А ДА СЕБЕПТЕРГЕ – ЭНДОКРИНДІК БЕЗДЕРДІ (Б ЙРЕК СТІ Қ Ң Ү Ү БЕЗІ, ГИПОФИЗ, АЛ АНША БЕЗІ) ЫЗМЕТІНІ ЖЕТКІЛІЗСІЗДІГІ — Қ Қ Қ Ң —АСТЕНИЯЛЫ Т Л АЛЫ АДАМДАР А Қ Ұ Ғ Ғ — Т ЫМ УАЛАУШЫЛЫ ТАМЫРЛЫ ГИПОТЕНЗИЯ Т Н ҰҚ Қ Ә (АНАСЫНЫ Ж КТІЛІК КЕЗІНДЕ АРТЕРИЯЛЫ ЫСЫМЫ Т МЕН Ң Ү Қ Қ Ө БОЛСА) — ЛЕУМЕТТІК ЖА ДАЙЫ Т МЕН ОТБАСЫ Ә Ғ Ө — СОЗЫЛМАЛЫ АУРУ ОША Ы БОЛСА Ғ — ГИПОДИНАМИЯ

БАЛАЛАРДА Ы ГИПОТОНИЯНЫ ПАТОГЕНЕЗІҒ Ң АЗІРГІ УА ЫТ А ДЕЙІН ТОЛЫ БАЛАЛАРДА Ы ГИПОТОНИЯНЫ ПАТОГЕНЕЗІҒ Ң АЗІРГІ УА ЫТ А ДЕЙІН ТОЛЫ ЗЕРТТЕЛІП БІТКЕН ЖО. ДАМУЫНДА НЕГІЗГІ Қ Қ Қ БІРНЕШЕ ТИОРИЯЛАР БАР: ГУМОРАЛЬДЫ, НЕЙРОГЕНДІ. ВЕГЕТАТИВТІ. , КОНСТИТУЦИОНАЛЬДЫ – ЭНДОКРИНДІ Ж ЙЕЛЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ. Б ГІНГІ Ү Ү ТА ДА Ы Д ЛЕЛДЕНГЕН ТЕОРИЯ ОЛ ОРТАЛЫ ГЕМОДИНАМИКАНЫ Ң Ғ Ә Қ Ң АУТОРЕГУЛЯЦИЯ МЕХАНИЗМІНІ Б ЗЫЛУЫ – Б Л Ж РЕК А ЫСЫ МЕН ОРТА Ң Ұ Ұ Ү Қ Ғ Қ ПЕРИФЕРИЯЛЫ АНТАМЫРЛЫ АРСЫЛАСУДЫ БІР-БІРІНЕ С ЙКЕС КЕЛМЕУІ. Қ Қ Ң Ә БАЛАЛАРДА ГИПОТЕНЗИЯ БАРЫСЫНДА ОРТА ПЕРИФЕРИЯЛЫ АРСЫЛАСТЫ Қ Қ Т МЕНДЕЙ БЕРЕДІ. БАЛАЛАРМЕН ЖАС СПІРІМДЕР АРАСЫНДА Ы ПЕРИФЕРИЯЛЫ Ө Ө Ғ Қ АРСЫЛАСТЫ ТЫ ТЫ Т МЕНДЕУІНІ МЕХАНИЗМІНДЕ ВЕГЕТАТИВТІ, Ж НЕ ДЕ Қ Қ Қ Ң Ө Ң Ә ПАТОЛОГИЯЛЫ ПРОЦЕССТІ ДАМУЫНА ПРОСТОГЛАНДИН, АЗОТ ОКСИДІ, Қ Ң НАТРИЙУРЕТРИКАЛЫ ПЕПТИД, КЕНИНДЕРДІ АТЫСУЫНДА МА ЫЗЫ ЗОР. Қ Ң

ГИПОТОНИЯСЫ БАР БАЛАНЫ НЕГІЗГІ ША ЫМДАРЫ: Ң Ғ - ТАЛЫП АЛУ А БЕЙІМДІЛІГІГИПОТОНИЯСЫ БАР БАЛАНЫ НЕГІЗГІ ША ЫМДАРЫ: Ң Ғ — ТАЛЫП АЛУ А БЕЙІМДІЛІГІ Қ Ғ — ТЕЗ ШАРША ЫШТЫ Ғ Қ — ЛСІЗДІК Ә — ТІТІРКЕНДІРГІШТІК — Й ЫШЫЛДЫ Ұ Қ Қ — Ж РЕК АЙМА ЫНДА Ы АУЫРСЫНУ СЕЗІМІ Ү Ғ Ғ — БАС АУРУЫ ОБЪЕКТИВТІ АРАУ КЕЗІНДЕ СУЫ , БОЗАР АН Қ Қ Ғ ТЕРІНІ МРАМОРНЫЙ БОЛУЫ ДА М МКІН. Ж РЕК Ү Ү ТОНДАРЫ Т ЙЫ , БРАДИКАРДИЯ А БЕЙІМ. БАЛА Ұ Қ Ғ ЖА ДАЙЫ АДАМ К П, АУАСЫ ТАР ЖЕРДЕ НАШАРЛАЙ Ғ Ө Т СЕДІ. Ү

БАЛАЛАРДА ГИПОТОНИЯ КЕЗІНДЕ ТА Ы ДА МЫНА Ғ СИПМТОМДАР БОЛУЫ М МКІН Ү -БАЛАЛАРДА ГИПОТОНИЯ КЕЗІНДЕ ТА Ы ДА МЫНА Ғ СИПМТОМДАР БОЛУЫ М МКІН Ү — АЭРОФАГИЯ — Ж РЕК АЙНУ НЕМЕСЕ СУ Ү ҚҰ — ІШЕКТЕ ГАЗДЫ ЖИНАЛУ А БЕЙІМ БОЛУЫ Ң Ғ — СПАСТИКАЛЫ ІШТІ АУРУЫ Қ Ң — ЗАПОР — ІШЕК ДИСКИНЕЗИЯСЫ — Ж РЕКТІ Д РЫС Ж МЫС ІСТЕМЕУІ Ү Ң Ұ Ұ — КАРДИАЛГИЯ

ДИАГНОСТИКА: - АНАМНЕЗ ЖИНАУ - ЭКГ, ЭХО-КГ, СМАД - ВЕГЕТАТИВТІ ГОМЕОСТАЗДЫ ЗЕРТТЕУ -ДИАГНОСТИКА: — АНАМНЕЗ ЖИНАУ — ЭКГ, ЭХО-КГ, СМАД — ВЕГЕТАТИВТІ ГОМЕОСТАЗДЫ ЗЕРТТЕУ — ЭЭГ — АН АНАЛИЗІ: КЛИНИКАЛЫ Ж НЕ Қ Қ Ә БИОХИМИЯЛЫ (ГЛЮКОЗА, ХОЛЕСТЕРИН Т. Б. ) Қ — ПСИХОЛОГИЯЛЫ ТЕСТТЕР (СИРЕК) Қ

ГИПОТОНИЯНЫ ДИАГНОСТИАЫНДА РЕТТІК АРТЕРИАЛДЫ АН Ң Қ Қ ЫСЫМЫН МАНЖЕТПЕН ЛШЕУ КЕРЕК(ЖАСЫНА САЙ)ГИПОТОНИЯНЫ ДИАГНОСТИАЫНДА РЕТТІК АРТЕРИАЛДЫ АН Ң Қ Қ ЫСЫМЫН МАНЖЕТПЕН ЛШЕУ КЕРЕК(ЖАСЫНА САЙ) Қ Ө Бала жасы Манжет өлшемі 12 айға дейін 2, 5 см 1 -3 5 -6 см 4 -7 8 -8, 5 см 8 -9 9 см 10 -13 10 см 14 -17 13 см Значения давления при гипотонии у ребенка Жас ы Систоическое АД Диастолическ ое АД 7 -9 80 40 10 -13 85 45 14 -15 90 50 16 —

Балаларда ы гипотонияны емдеу: ғ Балаларда ы гипотонияны емдеуде ғ медикоментозды ж не медикоментоздыБалаларда ы гипотонияны емдеу: ғ Балаларда ы гипотонияны емдеуде ғ медикоментозды ж не медикоментозды емес емдер ә олданылады. Лабильді артериялы гипотензия қ қ кезінде медикоментозды емес ем жаса ан тиімді. ғ Егер гипотония т ра ты ж не за а созылса ұ қ ә ұ ққ медикоментозды емді бірге олдан ан ж н. қ ғ ө Медикоментозды емес емге: • Баланы к нделікті режимін алып а келтіру ң ү қ қ • Т нгі й ыны максимум а дейін жеткізу ү ұ қ ғ • Таза ауада 2 са ат к лемінде болу ғ ө • Та ерте гі жатты улар ң ң ғ • ан тамыр ж йесі шін жатты удан кейін су а Қ ү ү ғ ғ т су ү • Тама тануды 4 -6 реттікке келтіру (т з, су шектемеу) қ ұ

Медикоментозды емес емде массажды да айта кетуге болады - мойын-жақ зонасы - Жалпы массажМедикоментозды емес емде массажды да айта кетуге болады — мойын-жақ зонасы — Жалпы массаж — Аяқ бұлшықеті — Қол бұлшықеттерін

Медикаментозды емдеу кезінде – артериялы ан ысымын к теруші препараттарды қ қ қМедикаментозды емдеу кезінде – артериялы ан ысымын к теруші препараттарды қ қ қ ө олданылады. Олар: кофеин, эфедрин, кордиамин. Б дан бас а адамтамыр, ытайлы қ ұ қ қ қ лимонник, аралия т ндырмасы, пантокрин, апилак ж не т. б. препараттар олданылады. ұ ә қ Медикоментозды емге: • антихолинергиялы қ • адаптоген • церебропротектор • ноотроптар • антиоксиданты • антидепрессант • транквилизатор К п жа дайды емді адаптогендерден бастайды, оны ішінде сімдікті т рі. Бала а 1 рет 24 са атта ө ғ ң ө ү ғ ғ та ерте гі уа ытта. Курс – 3 апта а дейін. Эффективті препараттар а: ң ң қ ғ ғ • пирацетам • глицин • кортексин • фенибут и пр.

Гипотензиялы жа дайлар жиі синкопеальді қ ғ жа дайлармен (естен танып алумен к рінеді)Гипотензиялы жа дайлар жиі синкопеальді қ ғ жа дайлармен (естен танып алумен к рінеді) ғ қ ө ласатын бол анды тан, б л жа дай ми анайналымы ұ ғ қ б зылыстары, лау кезінде ал ан жара аттар – ұ құ ғ қ баланы денсаулы ына кері серін тигізеді. ң ғ ә Атал ан ша ымдарды бай а ан кез-келген ата-ана ғ ғ қ ғ тиісті мамандарды к мегіне ж гіну керек. ң ө ү