Скачать презентацию Асоциация за рехабилитация на зависими СОЛИДАРНОСТ Тел Скачать презентацию Асоциация за рехабилитация на зависими СОЛИДАРНОСТ Тел

8b202e3f8c482890169408486674c273.ppt

  • Количество слайдов: 16

Асоциация за рехабилитация на зависими “СОЛИДАРНОСТ” Тел. / Факс : + 359 2 971 Асоциация за рехабилитация на зависими “СОЛИДАРНОСТ” Тел. / Факс : + 359 2 971 99 20 Мобилен: +359 884 38 99 30 e-mail: [email protected] org www. drugsinfo-bg. org www. stopdrug. info Международна конференция „Гражданското участие в Европа: От инициативи и дебати към ефективно въздействие“ 7 април 2015 г. , София

Нашата мисия Мисията на Асоциация“Солидарност” e: рехабилитация и социална реинтеграция на зависими с цел Нашата мисия Мисията на Асоциация“Солидарност” e: рехабилитация и социална реинтеграция на зависими с цел автономен живот подкрепа и консултация на родителите и близките на зависимите информационно-консултативна работа, популяризиране на проекта и каузата

Принципи на рехабилитационната програма Модел на Терапевтичните Общности Среда, свободна от вещества и насилие Принципи на рехабилитационната програма Модел на Терапевтичните Общности Среда, свободна от вещества и насилие Психо-педагогика Учене чрез експериментиране Взаимопомощ Мултидисциплинарност

Силни страни на програмата Отворена нерезидентна програма (от 9. 00 до 17. 00 ч. Силни страни на програмата Отворена нерезидентна програма (от 9. 00 до 17. 00 ч. всеки работен ден) Защитена среда Социално ориентирана Легитимна Работа в мрежа Регулярна супервизия

Структура Информационно-консултативен център Национална информационна линия за наркотиците и алкохола (www. drugsinfo-bg. org) Дневна Структура Информационно-консултативен център Национална информационна линия за наркотиците и алкохола (www. drugsinfo-bg. org) Дневна рехабилитационна програма с 4 нива Служба за работа с родителите и близките

Услуги Информиране, консултиране и насочване към лечение и рехабилитация (вкл. телефонно и чрез интернет) Услуги Информиране, консултиране и насочване към лечение и рехабилитация (вкл. телефонно и чрез интернет) Обучения за първична превенция на употребата на наркотици и алкохол Индивидуално и групово консултиране Фамилно консултиране Вечерна група за подкрепа на зависими на медикаментозно лечение (метадон, субститол, бупренорфин)

Процедура за прием в рехабилитационната програма Мотивация за привличане в програмата Адаптация към групата Процедура за прием в рехабилитационната програма Мотивация за привличане в програмата Адаптация към групата Подписване на договор за участие в програмата

Критерии за прием Диагностицирана зависимост към психоактивни вещества Пълнолетие Средна или лека степен на Критерии за прием Диагностицирана зависимост към психоактивни вещества Пълнолетие Средна или лека степен на зависимостта Клиенти след детоксификация Подписана декларация за участие в програмата

Служба за работа със семействата и близките Групи за взаимопомощ на родители и близки Служба за работа със семействата и близките Групи за взаимопомощ на родители и близки Семейни срещи един път месечно Консултации на родители

Критерии за завършване на програмата Изградени умения за справяне във високо рискови ситуации Умения Критерии за завършване на програмата Изградени умения за справяне във високо рискови ситуации Умения за дългосрочно планиране и ръководство на собствен бюджет Умения за взимане на самостоятелни решения и понасяне отговорността от собствения избор Умения за себеутвърждаване Добра комуникативност и изграждане на здрави социални връзки Намиране на работа и продължаване на образованието

Статистика за 2014 г. Програмите за психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависими. В „Солидарност“ Статистика за 2014 г. Програмите за психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависими. В „Солидарност“ през 2014 г. сме работили с 481 души.

СИЛНИ СТРАНИ МТСП - „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2013 г. Наредба 8/07. СИЛНИ СТРАНИ МТСП - „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2013 г. Наредба 8/07. 09. 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация. За първи път по Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 -2013 г. бе отпуснато финансиране от МЗ за рехабилитацията на зависими през 2011 г.

СЛАБИ СТРАНИ Финансирането съставлява от 10 до 12 % от годишния бюджет на Програма СЛАБИ СТРАНИ Финансирането съставлява от 10 до 12 % от годишния бюджет на Програма Солидарност, а през 2014 г. , бе 5% от годишния ни бюджет. Финансирането се отпуска не за 1 г. , а за 6 м. и то само за зависими от наркотици. Отпуска се само за 10 души (през 2015 г. за 6 души). Месечно за един човек се отпускат между 250 -260 лв.

СЛАБИ СТРАНИ - 2 Месечната издръжка на един зависим в „Солидарност“ е 2000 лв. СЛАБИ СТРАНИ - 2 Месечната издръжка на един зависим в „Солидарност“ е 2000 лв. Националната здравноосигурителна каса не финансира лечението. Не е изработена и приета Национална програма за борба с наркоманиите, която е задължително условие за изпълнението на чл. 53 от Закона за здравето.

ПРИМЕР ОТ РЕАЛНОСТТА От 70 до 80% от финансирането на Програма Солидарност идва от ПРИМЕР ОТ РЕАЛНОСТТА От 70 до 80% от финансирането на Програма Солидарност идва от дарения от чужбина, с които се плащат заплатите на екипа. Със същите тези пари се плащат данъци и осигуровки, чиято обща годишна стойност е 6 пъти по-голяма от финансирането по Националната стратегия за борба с наркотиците за 2014 г.

Епикур “Има две блага, които съставляват върховното блаженство: тяло, лишено от болка и душа, Епикур “Има две блага, които съставляват върховното блаженство: тяло, лишено от болка и душа, свободна от тревоги. ” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО