арашай-Қ Черкесия Черкестер – Кавказ тілдеске жатады.

Скачать презентацию арашай-Қ Черкесия Черкестер – Кавказ тілдеске жатады. Скачать презентацию арашай-Қ Черкесия Черкестер – Кавказ тілдеске жатады.

euraziyashyldyk_cherkes.pptx

 • Размер: 2.6 Мб
 • Автор: Ару Утемуратова
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации арашай-Қ Черкесия Черкестер – Кавказ тілдеске жатады. по слайдам

арашай-Қ Черкесия    арашай-Қ Черкесия

Черкестер – Кавказ тілдеске жатады. Соны ішінде Кавказ-ң Волкан а кіреді. ғ арашай-ЧеркесЧеркестер – Кавказ тілдеске жатады. Соны ішінде Кавказ-ң Волкан а кіреді. ғ арашай-Черкес Қ республикасы – Ресей Федерациясыны ң рамында ы лтты рылым. құ ғ ұ қ құ

кабарда черкес араш ай қ оры с Елордасы: Черкесс Жер аума ы бойынша: 77кабарда черкес араш ай қ оры с Елордасы: Черкесс Жер аума ы бойынша: 77 -ші ғ Жер к лемі: 14 277 км. кв ө Діні – м сылман — суннит ұ Мемлекеттік тілі кабарда черкес араш ай қ оры с

Республика басшысы – Рашид Темрезов кімет т ра асы –Ү ө ғ Республика басшысы – Рашид Темрезов кімет т ра асы –Ү ө ғ М рат Карданов ұ Халы ке есіні т ра асы – қ ң ң ө ғ Александр Иванов

Н е г і з г і з а ы – Н е г і з г і з а ы – 1 9 9 6 ж 5 н а у р ы з д а ң а б ы л д а н Ко н с т и ту ц и я б ол ы п қ ғ т а б ы л а д ы. Ж о а р ы л а у а з ы м д ы ғ б а с ш ы с ы – Ре с п у бл и ка к і м і. ә О л 5 ж ы л м е р з і м г е са й л а н а д ы. З а ш ы а р у ш ы о р г а н ы – х а л ы ң ғ қ ж и н а л ы с ы , 7 3 д е п у т а т т а н т р а д ы. к і м ш і л і к — а ум а т ы ұ Ә қ қ ж а ы н а н 8 а у д а н а б л і н ед і. ғ ғ ө

Таулы лкеө Солт стігінде Б йір жота (е биік ү ү ң жотасы –Таулы лкеө Солт стігінде Б йір жота (е биік ү ү ң жотасы – Эльбрус, 5642 м) алып жатыр. Бас жотада: Пиши (3790 м) Домбай лген (4046 м) ө Гвандра (3984 м) шы дары бар ң Басты асулары: Клухор, Марух

арашай-черкес индустриялы ел. Қ Ауыл шаруашылы німдерін қ ө деу мен са тау,арашай-черкес индустриялы ел. Қ Ауыл шаруашылы німдерін қ ө деу мен са тау, химия, м най өң қ ұ химиясы, машина жасау, рылыс, құ т сті металл, же іл ж не тама ү ң ә қ нерк сібі дамы ан. ө ә ғ Жыл ы, ой, с стайды. қ қ құ ұ Фермерлер те к п. . . ө ө

ЗГЕ ТАУЛЫ ЛКЕ Ө Ө ХАЛЫ ТАРЫ СЕКІЛДІ Қ ЛЕЗГИНКА БИІН БИЛЕЙДІ ЗГЕ ТАУЛЫ ЛКЕ Ө Ө ХАЛЫ ТАРЫ СЕКІЛДІ Қ ЛЕЗГИНКА БИІН БИЛЕЙДІ

Ерлерді киімі арапайым ж не ң қ ә жергілікті жерге бейімделген. Оларды адамгершілік,Ерлерді киімі арапайым ж не ң қ ә жергілікті жерге бейімделген. Оларды адамгершілік, эстети- ң калы с ранысын ана аттан- қ ұ қ ғ дыру арапайымдылы ымен, қ ғ тал амдылы ымен ерекшеленеді: ғ ғ к йлек, шалбар, туника, бас киім, ө ая киім, ару-жара , черкес, қ қ қ кейде ой пальто қ

Черкес йелдер ә киіміні ң 3 лгісі болады ү Черкес йелдер ә киіміні ң 3 лгісі болады ү

Черкес асханасы – рт рлі Кавказ ә ү асханасына сас. ұқ К біне сЧеркес асханасы – рт рлі Кавказ ә ү асханасына сас. ұқ К біне с тті-етті ө ү та амдарды ғ олдан ан. қ ғ

Черкес д ст рлеріә ү    Черкес д ст рлеріә ү

Лезгинка билеу шін ыздар балаү қ кезінен жатты ан ж не бірінші ққЛезгинка билеу шін ыздар балаү қ кезінен жатты ан ж не бірінші ққ ә рет шы ан кезде ол ызды ққ қ ң бойжеткенін к рсетті. ө Мамандан ан музыканттар ғ болма анды тан, ле дер ғ қ ө ң ауызша са талды. Ал билеу шін қ ү скрипка, тая ша ж не ол ша- қ ә қ пала таулар жеткілікті болды. қ

рбір келуші, кез келген йді Ә ү ң аула-сына кіріп, анша аласа дарбір келуші, кез келген йді Ә ү ң аула-сына кіріп, анша аласа да қ қ т неуіне болады. Ол адамны кім екені ү ң ма ызды емес: ң таныс-бейтаныс дос па-жау ма ересек пе-жас па й иесі она ты жасын, атын, Ү қ қ ң ма сатын с рау а ха ылы болмады. Ол қ ұ ғ қ она жайлы тан бас тарта алмайды: қ қ қ себебі, ертеректе ондайларды жазала ан. ғ