ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Микробиология ж

Скачать презентацию ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Микробиология ж Скачать презентацию ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Микробиология ж

brucellez_(saryp)__auruy.ppt

 • Размер: 985.5 Кб
 • Автор: Men Jane-Men
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Микробиология ж по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Микробиология ж не иммунология кафедрасы ә Та ырыбы:ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Микробиология ж не иммунология кафедрасы ә Та ырыбы: “Бруцеллез (сарып) ауруы” қ Орында ан: сетілл Е ғ Ә ә Тексерген: Сайлау Ж ара анды: 2011 Қ ғ ж

Жоспары  І. Кіріспе Бруцелез ауруы жайлы жалпы ма л матғ ұ Жоспары І. Кіріспе Бруцелез ауруы жайлы жалпы ма л матғ ұ ІІ. Негізгі б лім өІІ. Негізгі б лімө а) токсономиясы б) морфологиясы ж не физиологиясы әб) морфологиясы ж не физиологиясыә в) да ылдандыруы мен ферменттік, антигендік асиеттірі қ қв) да ылдандыруы мен ферменттік, антигендік асиеттіріқ қ г) патогенділік факторлары ж не резистенттілігі әг) патогенділік факторлары ж не резистенттілігіә д) эпидемиологиясы, патогенезі мен клиникалы к рінісі қ өд) эпидемиологиясы, патогенезі мен клиникалы к рінісіқ ө е) Диагностикасы, емдеуі ж не алдын алуы әе) Диагностикасы, емдеуі ж не алдын алуыә ІІІ. орытынды ҚІІІ. орытындыҚ аза станда ы бруцеллез ауруы Қ қ ғаза станда ы бруцеллез ауруыҚ қ ғ ІІ VV. олданыл ан дебиеттер Қ ғ ә. олданыл ан дебиеттерҚ ғ ә

  Бруцеллез – за а ыммен ай андалатын, ұ қ Бруцеллез – за а ыммен ай андалатын, ұ қ ғ қ бактериялар тудыратын, ж йке , з р шы ару ж не ү ә ғ ә ж рек- антамыр ж йелерін, тірек- имыл ү қ ү қ аппаратыны за ымдалуымен, за а созыл ан дене ң қ ұ ққ ғ ызбасымен к рінетін ж палы ауру. қ ө ұқызбасымен к рінетін ж палы ауру. қ ө ұқ Бруцеллез – адамдар мен жануарларды ң– адамдар мен жануарларды ң созылмалы, ткір инфекциялы -аллергиялы ауруы. ө қ қсозылмалы, ткір инфекциялы -аллергиялы ауруы. ө қ қ Ол кпені абынуы, лимфа т йіндеріні , ж йке ө ң қ ү ң ү ж йесіні ж/е тірек- имыл аппаратыны ү ң қ ңж йесіні ж/е тірек- имыл аппаратыны ү ң қ ң за ымдалуымен сипатталады, барлы жерде қ қ тарал ан зоонозды ауру. ғ

ТАКСОНОМИЯСЫ   Бруцелезді негізгі оздыр ышы ң қ ғ бруцеллаТАКСОНОМИЯСЫ Бруцелезді негізгі оздыр ышы ң қ ғ бруцелла (( Brucella )) туыстасты ында ы бактериялар тобы. оздыр ыш туыстасты ыны атауы ғ ғ Қ ғ ғ ң 1886 жылы бруцеллез оздыр ышын ал аш рет аш ан алым Д. Брюс қ ғ ғ қ ғ атымен байланысты Б лімі: өБ лімі: ө Gracilicutes Т ымдасты ы: ұқ ғТ ымдасты ы: ұқ ғ Brucellaceae Туыста ы: ғТуыста ы: ғ Brucella Т рлері: үТ рлері: ү Brucella melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae Бруцеллаларды 3 т рі адам шін патогенді болып табылады: ң ү ү 1. 1. B. melitensis – – ой бруцеллезыны оздыр ышы; қ ң қ ғ 2. B. abortus – – ірі ара мал бруцеллезыны оздыр ышы; қ ң қ ғ 3. B. suis – – до ыз бруцеллезыны оздыр ышы. ң ң қ ғ аза станда негізінен бруцеллезді ж тыру к зі Қ қ ң ұқ өаза станда негізінен бруцеллезді ж тыру к зі Қ қ ң ұқ ө B. melitensis пен B. abortus болып табылады.

МОРФОЛОГИЯСЫ , ФИЗИОЛОГИЯСЫ Ж НЕ Ә ТЫНЫС АЛУ ТИПІ  ББ руцеллаларМОРФОЛОГИЯСЫ , ФИЗИОЛОГИЯСЫ Ж НЕ Ә ТЫНЫС АЛУ ТИПІ ББ руцеллалар – са , коккобактериалды, грам теріс тая шалар. ұ қ қ – са , коккобактериалды, грам теріс тая шалар. ұ қ қ Олар спора т збейді, талшы тары жо , капсуласы бар. Бруцеллалар ү қ қ оректік орталар а тал амды. Олар а уызды немесе қ ғ ғ қ амин ыш ылдарын ажет етеді. Сарысулы , анды агарда жа сы қ қ қ седі. Колониялары ө S-S- формалы, са , тегіс, жылтыр, биохимиялы ұ қ қ белсенді емес. Баяу к бейеді (2 -3 аптадан кейін). өбелсенді емес. Баяу к бейеді (2 -3 аптадан кейін). ө B. melitensis – оректік орта рамына тианин мен фуксин осыл анда қ құ қ ғ седі. өседі. ө НН 22 S S т збейдіү , тыныс алу типі бойынша аэробтар. . B. abortus – – фуксин осыл ан ортада жа сы седі. қ ғ қ ө НН 22 S S т зедіү , тыныс алу типі бойынша микроаэрофилл. . B. suis – – тианин осыл ан ортада седі, Н қ ғ өтианин осыл ан ортада седі, Нқ ғ ө 22 SS т зеді, тыныс алу типі б/ша ү аэробтар. Антигендік рылымы к рделі, соматикалы антигені сас құ ү қ ұқ келеді. Монорецепторлы сарысуларды атысуымен агглютинация қ ң қ реакциясын береді.

БРУЦЕЛЛА БРУЦЕЛЛА

ФЕРМЕНТТІК БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН АНТИГЕНДІК АСИЕТІҚ   Бруцеллалар каталаза жФЕРМЕНТТІК БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН АНТИГЕНДІК АСИЕТІҚ Бруцеллалар каталаза ж не оксидазасы бар, әБруцеллалар каталаза ж не оксидазасы бар, ә нитратты нитритке айналдырады, цитратты утилизацияламайды, к кіртті сутек т зеді. ү ү Бруцеллаларды О-антигендері бойынша ң бірнеше т рі бар; негізгі беткейлік антигендері ү А А ж не ә М М антигендері. Б л Аг-дер т рге байланысты ұ ү арнайылы ы бар: ғарнайылы ы бар: ғ Brucella melitensis ММ Аг басым, ал ал B. abortus пен B. suis -те А А Аг басым боп келеді. Бруцеллаларды термостабильді ң VIVI — антиген аны тал ан. қ ғ

ПАТОГЕНДІЛІК ФАКТОРЛАРЫ Ж НЕ Ә РЕЗИСТЕНТТІЛІГІ   Капсула, инвазияПАТОГЕНДІЛІК ФАКТОРЛАРЫ Ж НЕ Ә РЕЗИСТЕНТТІЛІГІ Капсула, инвазия а абілеттілігі, анны бактериоцидтік ғ қ қ ң серіне т ра тылы , ферменттер б лу (эндотаксин ж не ә ұ қ қ ө ә агрессия ферментіне жататын гуалуронидаза ж/е т. б), фагоцитозы ая талма ан. Б л факторлар оларды тінде о ай қ ғ ұ ң ң таралуына м мкіндік береді. Инвазивтік асиеттеріні ү қ ңтаралуына м мкіндік береді. Инвазивтік асиеттеріні ү қ ң ар асында лимфа ж не ан а т сіп, бактериемия қ ә қ ғ ү оздырады. Бруцелланы адгезиялы асиеттері – сырт ы қ ң қ қ қ мембрана уыстарымен байланысты ж не бруцелланы та ы бір қ ә ң ғ ерекшелігі ол аллергенді асиетке ие боп келеді. ң қ Бруцеллалар айнат анда ж не дезинфекциялы ерітінділер қ қ ә қ серінен тез жойылады, дегенімен т менгі температура а ә ө ғ т ра ты(то азытыл ан етте 5 ай а дейін, с т та амдарында 1, 5 ұ қ ң ғ ғ ү ғ ай са талады). қ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ  Бруцеллалар а те із шош алары, ор- ояндар, а тышЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ Бруцеллалар а те із шош алары, ор- ояндар, а тыш андар те сезімтал болып келеді. ғ ң қ қ қ қ ө Бруцеллез-зоонозды инфекция бол анды тан, ж тыру к зі – ірі ж не са ара мал, ғ қ ұқ ө ә ұ қ қБруцеллез-зоонозды инфекция бол анды тан, ж тыру к зі – ірі ж не са ара мал, ғ қ ұқ ө ә ұ қ қ до ыз, сирек жа дайда еліктер, жыл фылар, иттер, мысы тар ж не та ы бас алар. ң ғ қ қ ә ғ қдо ыз, сирек жа дайда еліктер, жыл фылар, иттер, мысы тар ж не та ы бас алар. ң ғ қ қ ә ғ қ аза станда негізінен бруцеллезді ж тыру к зі Қ қ ң ұқ ө B. melitensis пен B. abortus болып табылады. Бруцеллезбен за ымдану ет, с т, мал терілері оны та амдарын олдан анда қ ү ң ғ қ ғ пайда болады. К бінесе бруцеллезбен жануарлармен к п атынаста болатын ө ө қ малшылар , сауыншылыр мен мал, ет, с т німдерін сатушылар ауырады. Бруцеллезді ү ө ңмалшылар , сауыншылыр мен мал, ет, с т німдерін сатушылар ауырады. Бруцеллезді ү ө ң адам а ж у жолдары: ғ ұғ 1. Ауру малмен айналыс анда (контакт-жанасын латын с зi) микробтар адам денесiне қ ө олды кесiлген, жарыл ан жерлерi ар ылы т седi. қ ң ғ қ ү 2. ой ыры анда, ж н т ткенде, та ы бас адай жа дайларда, ша -тоза ар ылы Қ қ ққ ү ү ғ қ ғ ң ң қ микробтар кiсiнi к зiне, аузына, дем алу жолдарына т седi. ң ө ү 3. Ауру мал c тiн, eтiн шикiдей, не шала пiсiрiп, iшiп жегенде, (тама орыту жолы). ү қ қ 3. Ауру мал c тiн, eтiн шикiдей, не шала пiсiрiп, iшiп жегенде, (тама орыту жолы). ү қ қ 4. Лабораторияда бруцелла микробтарымен ж мыс iстегенде де ауру ж уы м мкiн. ұ ұғ ү 4. Лабораторияда бруцелла микробтарымен ж мыс iстегенде де ауру ж уы м мкiн. ұ ұғ ү Бруцеллез ауруы жаз ыт рым, жазды к нi болып отырады. ғ ұ ү Бруцеллез б кіл мемлекетте тарал ан. Б кіл лемдегі бруцеллезді е к п тара ан кезі ү ғ ү ә ң ң ө ғ 1961 -1980 жж арасында болады (Еуропа(60 %% ), Америка(20%), Африка(10%), Азия(10%)). Нау ас адам – инфекция к зі болмайды !!! қ ө

Ауылшаруашылы жануарларыны бруцелезбен ауыру қ ң к рсеткіші шаруашылы ты мамандануы мен керекті өАуылшаруашылы жануарларыны бруцелезбен ауыру қ ң к рсеткіші шаруашылы ты мамандануы мен керекті ө қ ң рал-жабды тармен жабды талуына, санитарлы -ветеринарлы құ қ қрал-жабды тармен жабды талуына, санитарлы -ветеринарлы құ қ қ ж мыстарды ж ргізілуіне байланысты. аза станда бруцелезді ұ ң ү Қ қ ж тыр ан ірі ара малды жоюына байланысты ірі ара малды басы ұқ ғ қ қ ң азайды. 2009 жылы ИФА к мегімен 129 000 ірі ара малда бруцеллез ө қ оздыр ышы аны талып жойылды, ал б л барлы ірі ара малды қ ғ қ ұ қ қ ңоздыр ышы аны талып жойылды, ал б л барлы ірі ара малды қ ғ қ ұ қ қ ң 1, 8%. Б рыныра та б л к рсеткіштер 3 -4 % болатын. ұ қ ұ ө ткен жылы 7 млн 30 мы ірі ара мал бруцеллезге тексеріліп, Ө ң қткен жылы 7 млн 30 мы ірі ара мал бруцеллезге тексеріліп, Ө ң қ н тижесінде 129 мы ы тіркелді. 23 млн ой мен ешкілерді ә ң қ тексергенде, олардан 43 мы ында оздыр ыш табылды. ң қ ғтексергенде, олардан 43 мы ында оздыр ыш табылды. ң қ ғ Республикамызда Бруцелезды аны тауды жа а дісі енгізіліп, сол қ ң ң ә ар ылы ауру малдарды тез аны тап, утилизациялауда 2 есе ар ынды қ қ қ қ ж мыс істелінуде ұж мыс істелінудеұ

БРУЦЕЛЛЕЗДІ Ж ТЫРАТЫН ТА АМДАРҰҚ Ғ БРУЦЕЛЛЕЗДІ Ж ТЫРАТЫН ТА АМДАРҰҚ Ғ

 Қазақстандағы бруцеллездің 2003 жылға дейінгі даму көрсеткіші(динамикасы) Қазақстандағы бруцеллездің 2003 жылға дейінгі даму көрсеткіші(динамикасы)

аза санда бруцеллезбен ауыратын Қ қ нау астар кездесетін облыстар: қ аза санда бруцеллезбен ауыратын Қ қ нау астар кездесетін облыстар: қ

   Батыс аза стан ірі – Республикамызда ы е Батыс аза стан ірі – Республикамызда ы е бір бруцелезді қ қ өң ғ ң ң ршіп т р ан аума ы . Со ы 3 жылда (2007 -2009 жж) б л ір ө ұ ғ ғ ңғ ұ өң бруцеллезді таралуы бойынша Республикада ы е ауіпті 3 ң ғ ң қ айма ты біріне кіріп отыр. Алда ы уа ытта б л ірде қ ң ғ қ ұ өң бруцеллезбен к ресті (алдын алу ма сатында) к шейту ма сатында ү қ ү қ елімізді орынан ыруар сома б лініп отыр. ң қ қ ө

23 -47 жас Ерлер арасында йелдер Ә арасында 87, 3 76 7623 -47 жас Ерлер арасында йелдер Ә арасында 87, 3 %% 76 76 %% 24 24 %%аза станда ы бруцеллезді таралу Қ қ ғ ң к рсеткіштері ө (2009 -10 ж)

ПАТОГЕНЕЗІ ж не ә ИММУНИТЕТІ  Бруцеллар адам а засына тері ж неПАТОГЕНЕЗІ ж не ә ИММУНИТЕТІ Бруцеллар адам а засына тері ж не шырышты абат ар ылы теді, ғ ә қ қ ө айма ты лимфа т йініне т седі, ан а таралады. ан айналымымен қ ү ү қ ғ Қ барлы ішкі а залар а тарайды ж не ретикулярлы эндотелиялды ж йеге қ ғ ғ ә қ ү енеді(бауыр, к кбауыр, с йек кемігі). Осы а заларда за са талып, ө ү ғ ұ қ қенеді(бауыр, к кбауыр, с йек кемігі). Осы а заларда за са талып, ө ү ғ ұ қ қ айтадан ан а т седі. Бруцеллар б зыл ан уа ытта эндотаксин б леді, қ қ ғ ү ұ ғ қ өайтадан ан а т седі. Бруцеллар б зыл ан уа ытта эндотаксин б леді, қ қ ғ ү ұ ғ қ ө ол а заны жалпы интоксикациясын тудырады. Ауруды патогенезінде ғ ң ң организмні сенсебилизациялануы ма ызды р л ат арады. ң ң ө қ Бруцеллез ауруынан со т ра сыз, стерилді емес, за а ң ұ қ ұ ққ созылмайтын(6 -9 ай а дейін са талатын) ғ қ гумолалды-жасушалы (фагоцитоз, аглютиндер, комплемент қ байланыстырушы антиденелер ж не т. б) иммунитет алыптасады. ә қбайланыстырушы антиденелер ж не т. б) иммунитет алыптасады. ә қ Бруцеллезбен ауыр ан адамдар осы ауру а айтадан шалды уы м мкін!!! ғ ғ қ ғ ү

 Tiтipкeнyi Бруцеллаларды ң бiрiншi рет кipyiмен Қ а й талап т ip Tiтipкeнyi Бруцеллаларды ң бiрiншi рет кipyiмен Қ а й талап т ip к e н yi Патогенез кезе дерi ң 1. Лимфогендiк кipy, лимфо-рецепторларыны тiтipкeнyi ң 2. Гематогендiк кipy (бактериемия), гемо- рецепторлы тiтipкeну. қ 3. К поша ты за ымдану, ө қ қ (метастазды оша тарды пайда қ ң болуы) 4. Эндогендiк оша тардан қ организмге тарауы (бiрнеше рет айталан ан бактериемия) ж не қ ғ ә ин фекциялы , аллергиялы қ қ згерiстер. ө 5. Со ңғ ы кезе ң н і ң мета морфозы: а) тар қ ауы б) фиброз, не й родистро фия в) ө згермейтiн т ұ ра қ ты қ ал ды қ тары K piнici ө Инкубация кезе i ң Жедел бруцеллез Жеделдеу бруцеллез (» сепсис» сия ты) қ Рецидив, созылмалы озу, қ бруцеллез. Сауы у, бруцеллез ді алды ы ғ ң қ ғ (рези дуальды бруцеллез) Бруцеллез патогенезi бес кезе нен т рады (ГЛ. Руднев, 1955): лимфогендi, ң ұ гематогендi, к поша ты за ымдау, экзооша ты таралу, а ыр ы кезе дерi. рбiр ө қ қ ғ ң Ә кезе ні к piнici, дамуы нау асты хал уатына, бас адай ерекшелiктерiне ң ң ө қ ң қ қ байланысты. Ауыр ан адамдарды б рi бiрдей патогенезді барлы кезе дерiн ғ ң ә ң қ ң тпейдi. Мысалы: бiр адам — ауру ж анмен ауырмайды, бруцеллезді латенттi т pi ө ұққ ң ү са талады. Екiншi нау ас жедел бруцеллезбен ауырып, жазылады. Ал, шiншiсiнде қ қ ү созылмалы т pi дамымайды. Сол сия ты бруцеллез инфекциясыны неше алуан ү қ ң т рлерi болуы м мкiн. ү ү Бруцеллез патогенезi мен клиникасыны схемасы ң (Г. П. Руднев, 1955)

КЛИНИКАЛЫ К РІНІСТЕРІҚ Ө  Бруцеллез ауруыны басталу ж не одан ріКЛИНИКАЛЫ К РІНІСТЕРІҚ Ө Бруцеллез ауруыны басталу ж не одан рі дамуына байланысты ң ә ә т р-т рге б лiнедi. ү ү өт р-т рге б лiнедi. ү ү ө Бруцеллезді клиникалы классификациясы. ң қ (Руднeвтiкi, 1955 ж. ) 1. Жедел (острый) бруцеллез. 2. Жеделдеу (подострый) бруцеллез. 3. Созылмалы бруцеллез (6 айдан кейiн). 4. Латенттi (к рiнiссiз) бруцеллез. ө 4. Латенттi (к рiнiссiз) бруцеллез. ө Бруцеллезбен ауырып жазыл аннан кейiнгi зардаптары (резидуальды, ғБруцеллезбен ауырып жазыл аннан кейiнгi зардаптары (резидуальды, ғ алды бруцеллез). қ қ Бруцеллезді инкубациялы кезе і 1 -3 апта а дейін созылады. ң қ ң ғ Дамы ан ауруды белгісі рт рлі. Бруцеллез кезінде за дене ғ ң ә ү ұ қ ызбасы, алтырау, терше дік, буындарды ауырсынуы, т сік тастау қ қ ң ң ү бай алады. Кейбір жа дайларда радикулиттер мен миозиттер пайда қ ғ болады.

МИКРОБИОЛОГИЯЛЫ Қ ДИАГНОЗ ОЮ Қ   Зерттеуге алынатын материал –МИКРОБИОЛОГИЯЛЫ Қ ДИАГНОЗ ОЮ Қ Зерттеуге алынатын материал – ан, з р, с йек кемігі. қ ә үЗерттеуге алынатын материал – ан, з р, с йек кемігі. қ ә ү Диагноз ою шін барлы микробиологиялы дістер қ ү қ қ ә олданылады. М нда ы негізгі діс – бактериологиялы қ ұ ғ ә қолданылады. М нда ы негізгі діс – бактериологиялы қ ұ ғ ә қ діс. Бактериолгиялы діс оздыр ышты туысты ын ә қ ә қ ғ ң ғ ана емес, инфекция к зін табу шін де аны тайды. ғ ө ү қана емес, инфекция к зін табу шін де аны тайды. ғ ө ү қ Сонымен атар, серологиялы діс (Райт, Хедельсон қ қ ә аглютинациялы реакциялары, жанама қ геммаглютинациялы реакция, КБР(комплемент қ байланыстыру реакция) ж не т. б. ), тері аллергиялы ә қбайланыстыру реакция) ж не т. б. ), тері аллергиялы ә қ сынама (бруциллинмен Бюрне сынамасы) олданылады. қсынама (бруциллинмен Бюрне сынамасы) олданылады. қ Биологиялы діс шін а тыш андар ж не те із қ ә ү қ қ ә ң шош аларына ж тырады. қ ұқ

Бруцеллездi ң т ү рлерi Клиника ғ а шартты кө piнic т epiБруцеллездi ң т ү рлерi Клиника ғ а шартты кө piнic т epi Диагностикал ық реакциялар ы Жедел бруцеллез (2 -3 ай ғ а соз ыл ады) Дене ысты ғ ы жо ғ ары (болмаса б ұ рын жо ғ ары бол ан) ғ Қ анда бруцеллалар бар. Райта, Хед де ль сон, РГА реакция лары жо ғ ары титрлар да о. ң Бюрне белгiсi ә рт ү рлi. Жеделдеу бруцеллез (3 -5 ай) Жедел бруцел л ездi ң жал ғ асы немесе реци див і. Ішкі м ү шелердi ң қ абынулары, метастазд ы ң артриттер болуы м мкін ү. Қ анда бруцеллалар ә редiк болып т ұ рады. Райта, Хедд е льсон, РГА, Бюрне реакция лары о ң. Созылмалы бруцеллез (3 айдан 3 жыл а ғ дейiн). Ауру жедел бруцел лезбен ауыр ан. ғ Бру целлез ауруыны лi де болса ң ә к piнic тepi бар. ө Қ анда бруцеллалар ө те сирек болады. Райта реакциясы кей де д ұ рыс, к ө бiнесе те pic. Хедд е льсон, РГА, Бюрне реакциялары о. ң Бруцеллез ауруы ткеннен кейiнгi ө алды ы ( 3 жыл а қ ғ ғ созылады) Диспансерлік арауда eкi жыл бойы қ дене ысты ы к терiлмеген ғ ө бруцеллезге т н жа а белгiлерi пайда ә ң болма ан. ғ Райта, Хаддельсон, РГА реакциялары тepic, кей де т менгi титрда Бюрне, РСК ө реакциялары, Кум бса, РИФ-реакция лары о. ң К рiнiссiз(латенттi) ө бруцеллез: Бiрiншiлiк т pi ( за ты ы 2 жыл) ү ұ қ ғ 1. Еш уа ытта жедел т pi болма ан: қ ү ғ дис пансерлiк тeкcepicтe табыл ан, ғ бруцеллез клиникасы жо. қ Райта, Хеддльсон, РГА реакциялары шамалы д рыс, ұ ал Бюрне сынамасы орташа. \

Зертханалы диагностикасық ан, з р, н жіс, ми, с т Қ ә ә үЗертханалы диагностикасық ан, з р, н жіс, ми, с т Қ ә ә ү ан сарысуыҚ Бактериологиялы қ діс ә Бауырлы сорпада сіру қ ө Серодиагностика Бауырлы агар а егу қ ғ Колониялар сипаты Жа ынды, ғ Грам діс ә б/ша бояу. Иммунды сарысумен агглютинация реакциясы Таза да ылды алу қ шін и аш ү қ ғ агар а егу ғ ИФА КБРХедльсон реакциясы Райт реакциясы Идентификация (биохимиялы , қ антигендік асиеті, қ фаг а сезімталды ы бойынша) қ ғ

ЕМДЕУІ ж не АЛДЫН АЛУЫә   Негізгі емі – кеЕМДЕУІ ж не АЛДЫН АЛУЫә Негізгі емі – ке спектрлі антибиотиктермен емдеу. ңНегізгі емі – ке спектрлі антибиотиктермен емдеу. ң Созылмалы т рінде антибиотиктер сер етпейді, ү әСозылмалы т рінде антибиотиктер сер етпейді, ү ә сонды тан арнайы имунды емдеу — лі вакцинаны ж не қ ө ә бруцеллездік иммунды глобулинді олданады. қбруцеллездік иммунды глобулинді олданады. қ Бруцеллезден са тануда – санитарлы -гигиеналы қ қ қБруцеллезден са тануда – санитарлы -гигиеналы қ қ қ шаралар ма ызды р л алады (соны ішінде с тті ң ө ң ү пастеризациялау). аза стан Республикасында 2007 Қ қ жыл а дейін эпидемиологиялы к рсеткіштері бойынша ғ қ ө бруцеллездік р а вакцина ( құ ғ қбруцеллездік р а вакцина (құ ғ қ Brucella abortus 19 BA сиыр типті вакциналы штамм) олданылды. қ қ штамм) олданылды. қ қ

БРУЦЕЛЛЕЗДІ АЛДЫН АЛУ Ж НЕ ЕМДЕУҢ Ә БРУЦЕЛЛЕЗДІ АЛДЫН АЛУ Ж НЕ ЕМДЕУҢ Ә

Еерекше емдеу ж не са тандыруә қ  1. 1. Ерекше емдеудеЕерекше емдеу ж не са тандыруә қ 1. 1. Ерекше емдеуде — лтірілген бруцеллезды ө қ — лтірілген бруцеллезды ө қ вакцина олданылады. қвакцина олданылады. қ B. melitensis ж не ә B. abortus -ты ыздыру ар ылы дайындалады. қ қ-ты ыздыру ар ылы дайындалады. қ қ 2. 2. Ерекше са тандыруда қЕрекше са тандырудақ – тірі вакцинаны олданады. қолданады. қ B. abortus 19 BA вакцинді штамыны ң тірі бактериясынан дайындалады. 3. 3. Бруцеллин – аллерген. B. abortus 19 ВА вакцинді штамы — тері аллергиялы сына ына қ ғ олданылады. қ Зейін ойып қ ты да андары ыз а ң ғ к п рахмет!!! ө