АРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ғ АКУШЕРЛІК ІС

Скачать презентацию АРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ғ АКУШЕРЛІК ІС Скачать презентацию АРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ғ АКУШЕРЛІК ІС

2015_metody_issledovania_v_ag_2.pptx

 • Размер: 1.6 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 26

Описание презентации АРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ғ АКУШЕРЛІК ІС по слайдам

АРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ғ АКУШЕРЛІК ІС Ж НЕ ГИНЕКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ Ә АРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІҚ Ғ АКУШЕРЛІК ІС Ж НЕ ГИНЕКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ Ә Та ырып: Акушерияда ы зерттеу қ ғ дістері. ә абылда ан: Джураева Ф. Н Қ ғ Орында ан: Юлдашева П. Л ғ Тобы: 4 -053 ЖМФ

 • Сурастыру : • Жуктілермен бірінші кездесу , детте емханалы жа дайда • Сурастыру : • Жуктілермен бірінші кездесу , детте емханалы жа дайда ә қ ғ теді. Біра стационардада туі мумкін. Жукті йел ал аш ө қ ө ә ғ абылдау а келгеннен бастап, д ригер тияна ты турде сурастыру қ ғ ә қ жургізіп, анамнез жинап, жалпы жа дайына ж не жыныс ғ ә мушелеріне ба а беріп, ажет болса осымша зерттеу дістерін ғ қ қ ә жургізіге міндетті. Барлы алын ан м ліметтерді жукті йелді қ ғ ә ә ң амбулаторлы картасына немесе стационарда ы босану тарихына қ ғ е гізеді. ң

 • Паспортты м ліметтерқ ә : • Жукті йелді жасына , • Паспортты м ліметтерқ ә : • Жукті йелді жасына , сіресе ал аш босанушы болса назар ә ң ә ғ аударады. Жукті йелді жас 35 те немесе одан аскан болса ә ң перинатальды диагностиканы жургізіді ажет етеді. Себебі қ баланы ту ым уалаушы патологияларыны даму аупі жо ары ң қ қ ң қ ғ болады. • Ша ымдары ғ : • Е алдымен жукті йелді медициналы к мекке жугінуіні ң ә ң қ ө ң себебін аны тайды. Жуктілікті 1 триместірінде д рігерге к рінуі қ ң ә ө детте етеккірді то тауы ж не жуктілікке болжам болуымен ә ң қ ә байланысты. Жиі жуктілік кезінде йелдер журек айну , усу ә қ ж неде к ніл куйіні бузылуына ша ымданады. Жуктілікті ә ө ң ғ ң ас ын ан а ымында жыныс мушелерінен анды б ліністер болуы қ ғ ғ қ ө мумкін. Жуктілерді айт ан ша ымдарына те мукият ң қ ғ ө болып, медициналы кужатка тіркеген ж н. қ ө

 • Е бек ж не турмыс жа дайың ә ғ : • • Е бек ж не турмыс жа дайың ә ғ : • Жуктілікті а ымы мен уры ты дамуына кедергі тигізетін , к сиби ң ғ қ ң ә , турмысты ж не экологиялы зиянды факторларды мукият қ ә қ аны тайды. Жа ымсыз айма та мір суруі , ауыр физикалы е бек қ ғ қ ө қ ң , д рімен, химиялы заттармен , компьютермен , уза статикалы ә қ қ қ жуктемелермен байланысты жумыстарды сурастырады. Міндетті турде шылым шегу, алкоголизм , наркомания ж нінде сурактар ойылады. ө қ • Ту ым куалушылы ж не ауыр ан аурулары қ қ ә ғ : • Жукті йелді немесе оны жолдасыны отбасында к п уры ты ә ң ң ң ө қ жуктілік ту ым , ту ым уалаушы аурулары , сонымен атар , жа ын қ қ қ туыстарында ту ым уалаушы аурулары бар , жо ты ын қ қ қ ғ аны тайды. Бала кезден бастан кешірген барлы аурулары туралы қ қ м лімет алу керек. Сонымен атар есейген кезде инфекциялы , ә қ қ инфекциялы емес ауруларын аны тайды. Егер анамнезінде қ қ операцилар болса оларда ескерілуі ажет. қ

 • Етеккір ызметіқ : • Ал аш ы етеккірі менерхе ай жаста • Етеккір ызметіқ : • Ал аш ы етеккірі менерхе ай жаста бол анын , анша уа ыттан ғ қ қ бері тура ты етеккір алыптас анын, етеккір циклыны қ қ қ ң узакты ын, ан жо алту м лшерін , ауырсынуларын, жынысты ғ қ ғ ө қ атынас а тускеннен кейін немесе босан аннан кейін , тусіктерден қ қ ғ кейін етеккір сипатыны згерістері болдыма жо па аны талады. ң ө қ қ • Жынысты ызметі қ қ : • Жынысты міріні бузылуы , нешенші неке, жынысты атынас қ ө ң қ қ кезінде ауырсыну, анды б ліністер, жуктілікке дейін қ ө контрацепциялы дістер аны талады, Контацепциялы заттарды қ ә қ қ олданбай 1 жыл бойы жынысты атынас а тусіп жукті болмаса қ қ бул бедеулікті ж не репродуктивті жуйені андайда бір ә ң қ бузылысын к рсетеді. Сонымен атар жукті йелді жолдасы ө қ ә ң денсаулы ы ж ніндегі м ліметтерде те ма ызды болып ғ ө ә ө ң есептеледі.

 • Акушерлік тексеру : • Акушерлік тексеруге жатыр лшемдерін аны тау , • Акушерлік тексеру : • Акушерлік тексеруге жатыр лшемдерін аны тау , жамбасты ө қ зерттеу , арнайы акушерлік т сілдер негізінде уры ты жатырда ә қ ң орналасуына ба а беру кіреді. Акушерлік зерттеу т сілдері ғ ә жуктілік мерзіміне байланысты. Жуктілікті 1 триместірінде ң жатыр лшемдері сырт ы жыныс мушелерін араудан ө қ қ басталатын, бимануалды ынапты – абдоминалды зерттеуде қ қ қ аны талады. Зерттеуді гинекологиялы креслода стерильді қ қ перчаткамен жургізеді. Сырт ы жыныс мушелерін қ антисептикалы ерітінділермен дейді. Улкен ж не кіші жыныс қ өң ә еріндерін сол олды 1 ж не 2 сауса тарымен ашып , сырт ы қ ң ә қ қ жыныс мушелерін , ынап кіреберісіні кілегей абатын , з р қ ң қ ә шы ару каналыны сырт ы са ылауын арайды. ғ ң қ

 • Айнамен арауқ : • ынапты кіреберісін айна к мегімен арайды. Бул • Айнамен арауқ : • ынапты кіреберісін айна к мегімен арайды. Бул кезде Қ ң ө қ жуктілікке байланысты цианоз ж не ынапты ж не жатыр ә қ ң ә мойныны ауруларына байланысты ртурлі патологиялы ң ә қ аурулар аны талады. ынапты айналар жар а ты, асы қ Қ қ ғ қ қ қ т різді, металлдан немесе пластиктен жасал ан болады. Жар а ты ә ғ ғ қ айналарды ынап а жабыл ан куйде е гізіп, сосын ашады, сол қ қ ғ ң кезде жатыр мойны к рінеді. ынап абыр аларын айнаны ө Қ қ ғ ынаптан жаймен шы ару кезінде арайды. ынапты зерттеу қ ғ қ Қ кезінде сол олды сауса тарымен улкен ж не кіші жыныс қ ң қ ә еріндерін ашады, олды 2 -3 сауса тарын ынап а е гізеді, 1 қ ң қ қ қ ң сауса жо ары а кетеді. 4 -5 сауса тар ал ан а ысылып қ ғ ғ қ қ ғ қ , аралы а тіреледі, Бул кезде жамбас тубіні ққ ң булшы еттері , ынапты абыр асыны , жатыр мойныны қ ң қ ғ ң ң узынды ы аны талады. Жатыр мойнын зегін зерттеуде оны ғ қ ө ң ішкі пішініне назар аудару ажет, бурын босанба ан йелдерде қ ғ ә зек д нгелек, босан ан йелдерде зегі к лдене болады. ө ө ғ ә ө ө ң

ИЗМЕРЕНИЕ ЖИВОТА ИЗМЕРЕНИЕ ЖИВОТА

 • Жамбас лшемдерін аны тауө қ. • Бул діс те ма ызды • Жамбас лшемдерін аны тауө қ. • Бул діс те ма ызды болып табылады. йткені жамбасты тар ә ө ң Ө ң немесе ке болуы босану а ымыны ас ынуына алып келеді. Кіші ң ғ ң ұ жамбасты лшемдерін білу ушін , улкен жамбасты кейбір ң ө ң лшемдерін арнайы урал-тазомерді к мегеімен ө қ ң ө лшейді. Тазомер сантиметрлік ж не жартылай сантиметрлік ө ә б лінділері бар шкалалардан урал ан, циркуль пішінді рал ө қ ғ қ болып табылады. Тазомерді уштарында туймелері болады, осы ң туймелері улкен жамбасты шы ы ы нуктелерінде , тері асты ң ғ ңқ шел-май абатын аздап басып ояды. Жамбасты ке лшемдерін қ қ ң ң ө 1 -distantia spinarum (25 -26 см) 2 -distantia cristarum (28 -29 см) 3 -distantia trochanterica (31 -32 см) 4 conjugata externa (20 -21 см) аны тайды. қ

 • Сырт ы акушерлік тексеруқ : • Жукті йелді шалкасынан жаткызып , • Сырт ы акушерлік тексеруқ : • Жукті йелді шалкасынан жаткызып , ая тарын жамбас-сан ж не ә қ ә тізе буындарын бугілген алпында ішті пальпациялады. Д рігер қ ә жукті йелді жа ында , бетіне арап турады, Іш пальпациясы ә ң өң ғ қ кезінде урса абыр аларыны , ішті тік булшыкеттеріні қ қ қ ғ ң ң ң жа дайын аны тайды. рса абыр асы б лшы еттері ғ қ Құ қ қ ғ ұ қ тонусыны босану а ымы ушін ма ызы зор. Содан кейін жатыр ң ғ ң тубі биіктігін , оны функциялы жа дайын , ж не жатыр ң қ ғ ә уысында ы ры ты орналасуын аны тау а к шеді. Жатырда ы қ ғ ұ қ ң қ ғ ө ғ ры ты аны тауды улкен ма ызы бар. Жуктілікті 3 ұ қ қ ң ң ң триместрінде сіресе босануды алдында ж не босану ә ң ә кезінде ры ты мушелік орналасуын, турін, позициясын, келуін ұ қ ң аны тайды. Ішті пальпциялау кезінде Леопольдты 4 дісін қ ң ә олданады. қ

Первый прием наружного акушерского исследования Первый прием наружного акушерского исследования

Третий прием акушерского исследования Четвертый прием акушерского исследования Третий прием акушерского исследования Четвертый прием акушерского исследования

 Ж ктілікті ерте мерзімін диагностикалау. ү ң йел ж кті бол ан кезде, Ж ктілікті ерте мерзімін диагностикалау. ү ң йел ж кті бол ан кезде, к м нді ж не к м нсіз белгілері пайда болады. Ә ү ғ ү ә ә ү ә К м нді белгілерге, ж ктілікке байланысты йел организміндегі жалпы ү ә згерістер жатады. Ж кті йелдер т ыш рет ке ес орнына келген ө ү ә ұңғ ң мезетте, олар а арнаулы № ІІІ формалы карта толтырылады. Б л карта а ғ ұ ғ йелден алын ан барлы м ліметтер (паспорт, т рмыс, е бек, етеккір, ә ғ қ ә ұ ң б рын ы ж кті бол ан ша тарына мінездеме) жазылады. Сонымен атар ұ ғ ү ғ қ қ ж кті йелді бойы, толы тылы ы, жамбас уысыны лшемдері, ан ү ә ң қ ғ қ ң ө қ ысымы, ынапты тексеру м ліметтері т гел т сіріледі. рбір ж кті йел қ қ ә ү ү Ә ү ә екі рет (ж ктілікті бірінші ж не екінші жартысында) терапевт, тіс, ла ү ң ә құ қ д рігерлеріні тексерулерінен туі ажет. Бірінші рет ке еске келген ә ң ө қ ң ж кті йелді жатыр мойнын арнаулы айнамен м ият арайды, ү ә ң ұқ қ ж ктілікті мезгілін есептейді. ү ң

 • Ж ктілікті бірінші ж не екінші жартысында ан мен несеп ү ң • Ж ктілікті бірінші ж не екінші жартысында ан мен несеп ү ң ә қ анализін, анны тобын, резусын, Вассерман реакциясын қ ң аны тайды. Ке ес орнына келген сайын, рбір ж кті йелді дене қ ң ә ү ә ң салма ын, жатыр де гейін, іш айналымын, ан ысымын, ан ж не ғ ң қ қ қ ә несеп анализін айталап отыру ажет. Ж ктілік кезе і д рыс ткен қ қ ү ң ұ ө жа дайда, йел ке ес орнына ж ктілікті бірінші жартысында ғ ә ң ү ң айына бір рет, келесі жартысында екі рет, ал 30 аптадан кейін 3 -4 рет келуі керек. Орташа есеппен ал анда ж кті йел ке ес орнына ғ ү ә ң 14 -15 рет келіп тексерілуі ажет. Ал егер ж ктілік кезе інде р қ ү ң ә т рлі ауыт улар болса, ананы ке ес орнына келуі жиілейді. ү қ ң ң рбір ж кті йелді олына № 113 алмасу картасы толтырылып Ә ү ә ң қ беріледі. Б л картада ж кті йелді барлы денсаулы м ліметтері ұ ү ә ң қ қ ә жазылып, босану йіне тол а пен немесе алдын ала т скенде осы ү ғ қ ү аны тама картасы д рігерді олына тапсырылады. қ ә ң қ

Жуктілікті к м нді белгілері: ң ү ә Т бетті згеруі (ж рекЖуктілікті к м нді белгілері: ң ү ә Т бетті згеруі (ж рек айну, су) , иіс сезуді згеруі (бензин, ә ң ө ү құ ң ө лак, краска истерін нату) , етеккірді то тауы (бас алай ұ ң қ қ себептерден де болуы м мкін) , ынап пен жатыр мойныны ү қ ң к геруі (патологиялы аурудан да болуы м мкін) , жатыр ө қ ү к леміні , ты ызды ыны , пішініні згеруі (рак ауруындада ө ң ғ ғ ң ң ө осы белгі бай алады), с т бездерін бас анда с т шы уы (с т қ ү ғ ү безіндеге инфекцияны сері болуы да м мкін) ң ә ү ікті к м нді белгілері: ң ү ә

 На ты емес белгілеріқ : Ж ректі айнуы, та ерте гі уа На ты емес белгілеріқ : Ж ректі айнуы, та ерте гі уа ытта ло су, ас а деген т бетті ү ң ң ң қ қ қ ә ң згеруі мен иіс сезу т йсіктеріні згеруі. Ж йке ж йесіндегі ө ү ң ө ү ү згерістер: ашуша ды , ызбалы немесе й ышылды. Бет ө ң қ қ қ ұ қ қ терісіні пигменттеріні жо арлауы, емізікті згеруі. Жиі з р ң ң ғ ң ө ә (кіші д рет) жіберіп ою. арын к леміні л аюы. ә қ Қ ө ң ұ ғ На ты белгілері: қ Осы белгілер болса онда ж ктілік бол аны , іштегі ры ү ғ ұ қ м шелеріні сезілуі. ры ты ж рек со ысыны ү ң Ұ қ ң ү ғ ң бай алуы. Н рестені имылын сезу. Аменорея. С т бездеріні қ ә ң қ ү ң л аюы, уызды пайда болуы. Жатырды пішіні, к лемі ж не ұ ғ ң ң ө ә консистенциясыны згеруі. 5 -6 -шы аптадан бастап жатырды ң ө ң лкеюі. ү

  Кардиотокография: ры жа дайын ба алауды негізгі дісі. ры ж Кардиотокография: ры жа дайын ба алауды негізгі дісі. ры ж рекетіні Ұ қ ғ ғ ң ә Ұ қ ү ә ң сипатын ба алау Жатырды жиырылу белсенділігін ба алау ғ ң ғ. Осы дісті ж ктілік ж не босану кезінде ке олдану ә ү ә ң қ перинатальді лімді 4 есе т мендетті. УДЗ скринингті арауы ө ө ң қ ж ктілерде УДЗ ба ылауды ш ретті ж ргізу болып табылады. ү қ ү ү Ол: 10 -12, 20 -22 ж не 30 -32 аптада. 36 -37 аптада ж ктілікті ә ү ң физиологиялы а ымында плацентаны алы ды ы 3, 3 -3, 6 см. қ ғ ң қ ң ғ райды. Плацентаны ж аруы немесе алы дауы ПЖ құ ң ұқ қ ң дамуын к рсетеді. Етеккір цикліні 5 -7 к нінде жасалады. ө ң ү Жатыр, аналы безі ісіктеріні , аденомиоз, эндометрий қ ң патологиясын, аналы безіні поликистозын даму а ауларын қ ң қ диагностикалайды. дісті на тылы ы 74, 8. Ә ң қ ғ

 ры ты биофизикалы профильн аны тау. Ұ қ ң қ қ ры ты биофизикалы профильн аны тау. Ұ қ ң қ қ азіргі уа ытта ы ультрадыбысты рыл ылар тек ана ры ты Қ қ ғ қ құ ғ қ ұ қ ң анатомиялы ерекшеліктерін аны тап ана оймай, ры ты қ қ ұ қ ң функционалды жа дайы жайлы толы тай а парат алу а м мкіндік ғ қ қ ғ ү береді. Д л осылай ры ты на ты жа дайын аны тау а ә ұ қ ң қ ғ «биофизикалы профильін» аны тау ар ылы к з жеткізуге болады. қ қ қ ө Б ан негізінен 6 параметрді кіргізеді: стресстік емес тест ұғ (кардиотокография кезіндегі), ры ты тыныс алу оз алысы, ұ қ ң қ ғ ры ты оз алу белсенділігі, ры тонусы, ры ма ында ы су ұ қ ң қ ғ ұ қ ң ғ к лемі, плацентаны жетілу д режесі. Максималды 12 бал болады. ө ң ә 8 -12 аралы ында ы балл, ры жа дайыны алыпты екенін ғ ғ ұ қ ғ ң қ к рсетеді. 6 -7 аралы ында ы балл, ры жа дайыны к м нді екенін, ө ғ ғ ұ қ ғ ң ү ә ас ынуларды дамуы м мкін екенін к рсетеді. 4 -5 балл ры та қ ң ү ө ұ қ ай ын т рдегі гипоксия ж не перинаталды ас ынуларды жо ары қ ү ә қ ң ғ ауіпін к рсетеді. ры ты биофизикалы параметрін аны тау қ ө Ұ қ ң қ қ ж ктілікті 3 триместрі басталысымен ж ргізуге болады. ү ң ү

 Ультрадыбысты сканерлеуқ Е арапайым тексерулерді бірі -ультрадыбысты ң қ сканерлеу. Ультрадыбысты сканерлеуқ Е арапайым тексерулерді бірі -ультрадыбысты ң қ сканерлеу. Ол ана рса ында ы ры ты монитор экранына құ ғ ғ ұ қ к рсетеді. ан мен несепті анализдері, ан ысымын лшеу де ө Қ ң қ қ ө деттегі процедулар а жатады. Егер проблема туындап ә ғ жатса, д рігерлер ана а мерзімнен б рын босандыратын арнайы ә ғ ұ затты олданада немесе кесар тілігі ж нінде шешім абылдау а қ ө қ ғ ке ес береді. Егер бала 9 айдан б рын д ниеге келсе, оны ң ұ ү уа ытына жетпеген немесе шала ту ан бала деп қ ғ есептейді. Ультрадыбысты сканерлеу кезінде тері ар ылы қ қ алам а сас зондты ж ргізу ар ылы рса та жат ан қ ғ ұқ ү қ құ қ қ баланы бейнесін экран а шы арады. Б л д рігерлерге баланы ң ғ ғ ұ ә ң денсаулы жа дайын ж не алай дамып жат анын аны тау а қ ғ ә қ қ қ ғ к мектеседі. ө

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !