АННЫ БИОХИМИЯСЫҚ Ң Жоспары : -биол. міндеттері

Скачать презентацию АННЫ БИОХИМИЯСЫҚ Ң Жоспары : -биол. міндеттері Скачать презентацию АННЫ БИОХИМИЯСЫҚ Ң Жоспары : -биол. міндеттері

16_lekciya_ҚannyҢ_biohimiyasy.ppt

 • Размер: 12.6 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 331

Описание презентации АННЫ БИОХИМИЯСЫҚ Ң Жоспары : -биол. міндеттері по слайдам

АННЫ БИОХИМИЯСЫҚ Ң Жоспары : -биол. міндеттері - рамы, жасушалары, физико-химиялы құАННЫ БИОХИМИЯСЫҚ Ң Жоспары : -биол. міндеттері — рамы, жасушалары, физико-химиялы құ қ асиеттері қ -эритроциттерді биохимиясы ң -гемоглобинны рылысы, ң құ рылымдары құ , туындылары -оттекті белсенді т рлері, оларды сері ң ү ң ә -антиоксиданты ж йе ү — анны йы, гемофилия қ ң ү

 Ма сатты: - қ анны қ ң физико- асиеттерін, оларды Ма сатты: — қ анны қ ң физико- асиеттерін, оларды қ ң сапа лы , санды қ қ згерістеріні ө ң салдарын игеру — ауруды диагностикасы, ем ң деуді н тіжесін ба алау , ау ң ә ғ руды алды алу шін кли ң ң ү никада анны биохимия қ ң лы қ зертеуні ң м нін т сіну. ә ү

анны биохимиясы. Міндеттері. Қ ң ан-с йы Қ ү қ тін. Ол ртанны биохимиясы. Міндеттері. Қ ң ан-с йы Қ ү қ тін. Ол рт рә ү лі жасушаларды био ң процестерін бірікт химиялы қ іреді. Себебі м ше ү лер мен тіндерді ара ң сында химиялы заттар қ ды тасымалдайды.

Сонымен атар: қ - газдарды тасымалдау / О 2 кпеден тіндерге, өСонымен атар: қ — газдарды тасымалдау / О 2 кпеден тіндерге, ө СО 2 тіндер ден кпеге / ө — тыныс алу — ор ау қ ғ / антиденелер, лейкоциттерді фагоцитарлы ң міндетті / — к ректену ө — реттеу

-термореттеу - осмотикалы / қ ан тамырларынқ да осмотикалы ысымды амта қ қ-термореттеу — осмотикалы / қ ан тамырларынқ да осмотикалы ысымды амта қ қ қ масыз етеді \ — детоксикалы / қ анны қ ң ферменттері атысады қ / — б йрекке заттар алмасуыны ү ң сон ы німдерін тасымалдайды ғ ө / мочевина, з р ыш ылы, ә қ қ билирубин, креатинин ж не т. б. ә

ан-с йы Қ ү қ тін. Ол жасушалардан \ формалы қан-с йы Қ ү қ тін. Ол жасушалардан \ формалы қ элементер \ ж не ә жасушадан тыс суйы ты тан қ қ \ плазмадан \ турады. Ересек адамны а засында анны ң ғ қ ң жалпы м лшері ө ерлерде 4, 9 -5, 2 л. , елдерде 3, 8 -4, 5 л ә

анны биохимиясыҚ ң Ф изико-химиялы асиеттері қ қ.   ананны биохимиясыҚ ң Ф изико-химиялы асиеттері қ қ. ан Қ Плазма(55 %) Формалы қ (Формалы қ элементтер элементсіз ан ) қ эритроциттер — 44% Су — 90 % АМ , Қ а уыздар, қ лейкоциттер к мір. , т здар- ө ү т ромбоциттер — 1 % 10 %

анны жасушаларыҚ ң анны жасушаларыҚ ң

НЕЙТРОФИЛДЕР Фагоцитоз ар ылы қ адам а засын ғ микроорганизм дер менНЕЙТРОФИЛДЕР Фагоцитоз ар ылы қ адам а засын ғ микроорганизм дер мен вирустарды ң серінен ә са тайды. қ Энер гияны негізгі айнар ң қ к зі ө — гликолиз 90% ж не ә аздап пентозды цикл.

БАЗОФИЛДЕР • Аллергиялық реакциялар а , ғ ан қ йюна үБАЗОФИЛДЕР • Аллергиялық реакциялар а , ғ ан қ йюна ү атысады. қ • Нейтралды майларды ң ыдырауна атысады. қ • Энергияны айнар к зі ң қ ө — тоты у фосфорлану. ғ

ЭОЗИНОФИЛДЕР • Аллергиялы реакциялар а қ ғ атысады қ \гистаминны синтезі\. ң •ЭОЗИНОФИЛДЕР • Аллергиялы реакциялар а қ ғ атысады қ \гистаминны синтезі\. ң • Жасушаны микроорганизмдер • ден са тайды қ \ миелопероксида за, лизосомды ферменттер \. . Тромбтарды ыдыратады \ тромболизин \. . Энергияны айнар к зі ң қ ө — гликолиз

МОНОЦИТТЕР • рамында Құ лизосомальды ферменттер бар \ гидролаза лар \. • Макрофагтар.МОНОЦИТТЕР • рамында Құ лизосомальды ферменттер бар \ гидролаза лар \. • Макрофагтар. Микробтар, вирустарды ж не т. б. ә фагоцитоз а шыратады. ғ ұ • Энергияны айнар к зі тоты у ң қ ө ғ фосфорлану,

ЛИМФОЦИТТЕР Иммуноглобулин дерді синтездей ді \ энергияның айнар к зі қ ө –ЛИМФОЦИТТЕР Иммуноглобулин дерді синтездей ді \ энергияның айнар к зі қ ө – гликолиз \

Эритроциттер Эритроциттер

 •  Гематокрит • Ф ормды элементтер мен • Гематокрит • Ф ормды элементтер мен ( негізінен эритроциттер ) ан қ плазмасыны к леміні ң ө ң арым атынасы қ қ • гематокрит деп аталады • \центрифугированиядан кейин\.

 • Гематокриты м лшерді ө эритроциттердін к лемімен ө к • Гематокриты м лшерді ө эритроциттердін к лемімен ө к рсетеді. ө • Гематокрит ерлерде 0, 41 — 0, 53 % , • йелерде— Ә 0, 36— 0, 46 %. • Н рестелерде шамасымен ә 20 % жо ары, ал кішкентай ғ балаларда — 10% т мен лкен ө ү кісімен салыстыр анда ғ.

Возраст, пол Уровень гематокрита,  2 недель 41 - 65 2 -Возраст, пол Уровень гематокрита, % 65 лет женщины 35 — 47 мужчины 37 —

анны Қ ң сары суы – фибриногенсіз плазма. анны осмотикалы Қ ңанны Қ ң сары суы – фибриногенсіз плазма. анны осмотикалы Қ ң қ ысымы : қ 7, 7 -8, 1 атм. Ты ызды ы : ғ ғ 1, 05 -1,

КАННЫН ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫК КОНСТАНТАЛАРЫ. ТЫГЫЗДЫГЫ 1, 024 -1, 030 р. Н 7, 36 -7, 44КАННЫН ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫК КОНСТАНТАЛАРЫ. ТЫГЫЗДЫГЫ 1, 024 -1, 030 р. Н 7, 36 -7, 44 Депрессия СЫ – dt 0, 56 Осмоти КАЛЫК КЫСЫМ 7, 6 атм. Онкотиалы ысымқ қ 0, 02 атм.

анны р. НҚ ң Ацидоз ---- N 7, 35 -7, 45 анны р. НҚ ң Ацидоз —- N 7, 35 -7, 45 —— А лкалоз Н+↑ ОН-↑ А зада жасушаішілік ж не жасушадан тыс ғ ә с йы тарда ұ қ р. Н м ні згешелік ж не ә ө ә т ра ты. ұ қ Е бірінші оны амтамасыз ң қ ететін буферлі ж йелер ү

 Гемоглобинды буферлы ж йеү 75 ННв 02 – шті ыш ыл қү Гемоглобинды буферлы ж йеү 75% ННв 02 – шті ыш ыл қү қ қ ННв — лсіз ыш ыл ә қ қ \ протонны ы доноры \ ң ң

Бикарбонатты буфер Н 2 СО 3 Н+ + НСО 3 - ПротонныБикарбонатты буфер Н 2 СО 3 Н+ + НСО 3 — Протонны донорың Протонны ң акцепторы Жеткілікті буферлік сиымдылы ы ғ р. Н – 7,

Фосфатты буфер Н 2 РО 4 -  Н+ + НРОФосфатты буфер Н 2 РО 4 — Н+ + НРО 4 2 — Протонны донорың Протонны акцепторың Жеткілікті буферлік сиымдылы – қ р Н 6, 9 -7,

Эритроциттердің биохимиясы • Барлы жасушалрдын қ 36 -48  райды. құ •Эритроциттердің биохимиясы • Барлы жасушалрдын қ 36 -48 % райды. құ • 1 мм 3, 4 -5 млн- а ғ дейін жетеді • мір с ру за ты ы 110 -120 к н. Ө ү ұ қ ғ ү • К н сайын 2 -10” эритроцит ыдырап, ү соншалы ты эритроцит синтезделеді. қ • Ядро болмайды, сонды тан а уызды синтезі қ қ ң ж рмейді ү • 1 са атта анда ы ғ қ ғ барлы эритроциқ терде- 0, 7 г глюкоза беретін энергияны пайдаланады. • Эритроциттерде глюкозаны ң 90 % гликолиз жолымен, ал 10 % пентозофосфатты жолмен қ ыдырайды.

Эритроциттерде заттар алмасуыны ерекшеліктері. ң Анаэробті гликолиз ж о ары. Ол ғ -Эритроциттерде заттар алмасуыны ерекшеліктері. ң Анаэробті гликолиз ж о ары. Ол ғ — энергияны ң ж неә 2, 3 -дифосфоглицератт ы ң айнар к зі. қ ө

2, 3 -дифосфоглицератты (ДФГң ) ызыл т спен Қ ү екі бета –2, 3 -дифосфоглицератты (ДФГң ) ызыл т спен Қ ү екі бета – тізбегімен байланысатын зарядтал ан топтар ғ к рсетілген. ө

ДФГ- ң ( ызыл т с) қ ү Нв- нің орта лыДФГ- ң ( ызыл т с) қ ү Нв- нің орта лы , ішкі б лігінде орналасуы қ ө.

2, 3 -дифосфоглицерат Нв аллостериялы эффекторы, қ О 2 - гемоглобинге2, 3 -дифосфоглицерат Нв аллостериялы эффекторы, қ О 2 — гемоглобинге ң туыс тыты ы реттейді ғ ң . Оны т мен ң ө м лшері ө Нв- О 2ң — ке туысты ын ғ жо арлатады. ғ

Эритроциттер • Эритроциттер - анны формалы қ ң қ элементтері. • Ерлерде Эритроциттер • Эритроциттер — анны формалы қ ң қ элементтері. • Ерлерде 4, 0 -5, 6 x 10 12 /л • йелерде Ә 3, 7 -5 х 10 12 /л • Эритроциттерді ң жо арлау ғ эритроцитоз ал, • т мендеу \ гемоглобинмен ө бірге \ — анемия деп аталады.

Эрит, биол, м ні: ә • Тіндерді О 2 амтамасыз ету қЭрит, биол, м ні: ә • Тіндерді О 2 амтамасыз ету қ ж не ә СО 2 тасымалдауына атысу қ • Антигеннды асиеттер т н қ ә • Гомеостазды т ра тылы ы ң ұ қ ғ ң амтамасыз етеді. қ • ор ау Қ ғ

 Эритроциттер метаболизмні ң ерекшеліктері. Эритроциттерде митохондриялар мен ядро жо қ. Сонды тан глюкоза Эритроциттер метаболизмні ң ерекшеліктері. Эритроциттерде митохондриялар мен ядро жо қ. Сонды тан глюкоза қ анаэробты жолмен ыдырайды. Глюкоза \ Гликолиз ( 90 % ) Пентозды цикл ( 10 % ) ( G , НАДН 2 ) ( НАДФН 2 ) Эритроциттерде оттегіні м лшері жо ары. ң ө ғ

Эритроциттер • Эритроциттерді негізгі а уызы - ң қ Нв (95). Эритроциттер • Эритроциттерді негізгі а уызы — ң қ Нв (95%). • Нв міндеттері. • Тыныс алу процессіне атысады. қ – кпеден Ө оттекті тіндерге тасымалдайды; – Тіндерден к мір ыш ыл ө қ қ газын кпеге тасымалдайды. ө

Эритроциттерде рт рлі міндеттер ә ү ат аратын а уыздар қ қ бар- ферм.Эритроциттерде рт рлі міндеттер ә ү ат аратын а уыздар қ қ бар- ферм. — метгемоглобинредуктаза супероксиддисмутаза глутатионпероксидаза глутатионредуктаза каталаза ж не т. б. ә глутатион, 2, 3 -дифосфоглицерат, АТФ, АДФ .

 Нв эритроциттерді негізгі ң а уызы. қ Прост. топ. - гем, а Нв эритроциттерді негізгі ң а уызы. қ Прост. топ. — гем, а ызы-глобин құ Нв (гем + глобин ) е+2 Ғ /+3 Хромопротеид. Плазмада оте аз 10 -40 мг/л.

Гемоглобин / Нв / • А уыздар ішінене е ал аш ы қ ңГемоглобин / Нв / • А уыздар ішінене е ал аш ы қ ң ң ғ қ гемоглобинні амин ыш ылды ң қ қ қ рамымен рылымы толы құ құ қ аны тал ан. қ ғ Ол бір геммен бай ланыс ан қ 4 полипептидтен т ратын к рделі ұ ү а уыз. Эритроциттерде қ • ~ 340 000 Нв — ң молекуласы болады

Гемоглобин Гемоглобин

Темірді координациялы байланыстарың қ Б йір проекциясы ү Гистидині алды ы ң қТемірді координациялы байланыстарың қ Б йір проекциясы ү Гистидині алды ы ң қ ғ Порфирин молекуласыны ң жазы ты ы қ ғ

Нв -біріншілік рылымықұ 141 146 Нв -біріншілік рылымықұ

Нв шіншілік рылымыү құ • Бір бета суббірлігі (8 аль фа спиралі бар )Нв шіншілік рылымыү құ • Бір бета суббірлігі (8 аль фа спиралі бар ) екіншілік рылымы құ

шіншілік рылымҮ құ Т ра тандыраты ұ қ ң байланыстар: • Сутегті;шіншілік рылымҮ құ Т ра тандыраты ұ қ ң байланыстар: • Сутегті; • Ионды; • Гидрофобты арым- атынастар; қ қ • Ковалентті к лденен ө байланыстар.

Нв-ні т ртіншілік рлымың ө құ П. т. - ІІІ Нв-ні т ртіншілік рлымың ө құ П. т. — ІІІ

Гемоглобин Гемоглобин

. Адам ж неә рт рлі ә ү жануарларды ң гемог лобинны. Адам ж неә рт рлі ә ү жануарларды ң гемог лобинны рылы ң құ ы рт рлі ә ү , себебі гемог лобиныны ң амин ыш ылды қ қ құ рамы бірдей емес, ал гемны ң рылықұ мы згермейді ө

Гем , ортасында Fe 2+ ион орна лас ан. қ Fe 2+ Гем , ортасында Fe 2+ ион орна лас ан. қ Fe 2+ О 2 байла Н ыса ды . Адамда Нв-ны ң бе локты б лігіні рылымы ө ң құ рт рлі. ә ү Осымен байланысты эмбриональді жа дайдан ғ ере сек жа дай а дейін адам ғ ғ Нв бірнеше т рлелері ү болады.

 • Эмбриональді жа дайдан ғ ересек жа дай а дейін адамны • Эмбриональді жа дайдан ғ ересек жа дай а дейін адамны ғ ғ ң эритроциттерінде Нв рт рлері ә ү болады : • примитивті (Нb P) 7 – 12 негізінен апталарда • фетальді (Нb. F) • ересектерді (Hb. A, Hb. A 2, Hb. A 3). ң Оларды айырмашылы ы- ң ғ субірлік рамы құ ж неә оттекке туысты ы ғ рт рліә ү

Примитивты гемоглобин (Нв. Р) Эмбрионны ң эритроциттерінде негізінен 7 – 12 апталарда боладыПримитивты гемоглобин (Нв. Р) Эмбрионны ң эритроциттерінде негізінен 7 – 12 апталарда болады , сонынан фетальды гемоглобинге аусады.

Примитивты Hb P (2α 2ε ) Говер 1 и Говер 2 Примитивты Hb P (2α 2ε ) Говер 1 и Говер 2 Фетальды ( Hb F ) Hb F 2α 2 γ нарестелер- 20% 4 – 5 айлы қ балада 1 — 2 % ересектер– 1 -2%

Фетальды гемоглобин ( F) • Эмбрионда- • 9 – 13 аптадан кейін негФетальды гемоглобин ( F) • Эмбрионда- • 9 – 13 аптадан кейін нег і згі Нв. • 13 –аптадан кейін • Нв А жо арлайды. ғ • Туар алдында • Нв F 20 %, ал 80 % Нв А. • 4 – 5 айлы балада қ • Нв F 1 — 2 %.

 Ересектердің гемоглобины(А) Ересектердің гемоглобины(А)

Ересектерді гемоглобины (Нв А)ң Гемоглобинны ң Нв А фракциялары: гемоглобин Ересектерді гемоглобины (Нв А)ң Гемоглобинны ң Нв А фракциялары: гемоглобин A 1 ( 2α 2 β ) негізі 96 — 98 % гемоглобин A 2 (2α 2 δ ) 2 -3 % гемоглобин A 3 ( 2α 2 γ ) ~ 1 %

Нв. А мен салыстыр анда ғ Нв F оттекке туысты ы ғ жо арығНв. А мен салыстыр анда ғ Нв F оттекке туысты ы ғ жо арығ , себебі Hb. F 2, 3 -дифосфоглицератка туысты ы ғ т мен. ө Сонды тан қ ры шін ұ қ ү оттектің айнар қ к зі ө — анасыны оксиң гемоглобины (Hb. O 2)

Адам анында қ 300 -ден арты , қ мутация нАдам анында қ 300 -ден арты , қ мутация н тижесінде пайда бол ан ә ғ Нв вариантары аны тал қ ан. ғ Глобин синтезіне атысқ ты генні мутациясы – ң гемоглобинопатиял ар а ғ келеді ә

F

Гемоглобин аурулары- гемоглобизноздар. Олар екіге б лінеді: ө • гемоглобинопатиялар • талассемиялар Гемоглобин аурулары- гемоглобизноздар. Олар екіге б лінеді: ө • гемоглобинопатиялар • талассемиялар

 Гемоглобинопатиялар: алыпты гемоглобинні қ ң біріншілік полипептидтік тізбегіні ң амин Гемоглобинопатиялар: алыпты гемоглобинні қ ң біріншілік полипептидтік тізбегіні ң амин ыш ыл қ қ ды рамы құ згередіө талассемия: Нв — ң кей бір тізбегтеріні синтезіні ң ң б зылуы ұ

Гемоглобиноз Темір жетіспеуілік анемиялары: - темір жетіспеуші лігінен гем синте зінің б зылуы; ұГемоглобиноз Темір жетіспеуілік анемиялары: — темір жетіспеуші лігінен гем синте зінің б зылуы; ұ

Мутация н тижесінде ә т зілетін ү аномальды / патологиялы Мутация н тижесінде ә т зілетін ү аномальды / патологиялы қ / Нв — дер : Hb S , Hb C , Нв Е , Нв М ж не ә т. б. т менде ө к рсетілген. ө

- АМ Қ алмасуы. Glu O Индонезия. G Филадель- фия M Бостон Норфолк G— АМ Қ алмасуы. Glu O Индонезия. G Филадель- фия M Бостон Норфолк G Гонолулу. I Мутантты Гемоглобин 16 Lis 30 Glu Gln 116 Gln Lys 68 Asn Lys 57 Gly Asp 58 His Tyr Гемоглобин ні ң альфа-тізбегіндегі мутациялар

Гемоглобинде кездесетін мутациялар сіресе Ә мутациялар β-полипептидті тізбегінде жиірек кезігеді. Мыс. Гемоглобинде кездесетін мутациялар сіресе Ә мутациялар β-полипептидті тізбегінде жиірек кезігеді. Мыс. Нв S

- АМ Қ алмасуы. Lys 63 His. Tyr 67 Val Glu 63 — АМ Қ алмасуы. Lys 63 His. Tyr 67 Val Glu 63 His Tyr 121 Gl u Gln Lys 6 Glu Val 7 Glu Lys 26 Glu. D Пенджаб М Милуока Цюрих M Саскатун E G Сан-Хосе. SC Мутантты Гемоглобин ні ң β -тізбегіндегі мутациялар

Нв -біріншілік рылымықұ 141 146 Нв -біріншілік рылымықұ

Hb. S 6 глу 6 вал ауысу Глу алды ық ғ НвHb. S 6 глу 6 вал ауысу Глу алды ық ғ Нв А Нв S Вал алды ы қ ғ

Нв S Н тижесінде ә Нв -нен оттек б лінген сон өНв S Н тижесінде ә Нв -нен оттек б лінген сон ө ол нашар ериті ң т ріне аусып ү ршы т різді ұ қ ә кристаллоидтер / тактоидтер / т рінде тумба а т седі. ү ғ ү Олар эритроциттерді деформация а ғ ушыратып гемолизды ша ыртады. қ Салдары: ора т різді анемия. қ ә

кристаллизация суӨ Параллельді орналасу кристаллизация кристаллизация суӨ Параллельді орналасу кристаллизация

Нв А Hb. S Нв А Hb. S

А А

Hb S емдеуі N – ая ында ы ғ ғ валин алды ы қHb S емдеуі N – ая ында ы ғ ғ валин алды ы қ ғ N – ая ында ы ғ ғ карбамоилвалин алды ы қ ғ Карбамоил тобы. Цианат

Hb S -ті ң Африкада таралуы (малярияны таралуымен байланысты ң ) Hb S -ті ң Африкада таралуы (малярияны таралуымен байланысты ң )

Гемоглобин О 2, СО байланысканда т зіледіү : - оксигемоглобин (ННb. ОГемоглобин О 2, СО байланысканда т зіледіү : — оксигемоглобин (ННb. О 2) — тоты сыздан ан қ ғ (ННb ) — карбгемоглобин (ННb. СО 2) — карбоксигемоглобин (ННb. СО) — О 2 салыстыр анда ғ Нв туысты ы те ғ ө жо ары \ 200 есе \ ғ

 Гемоглобинні туындылары. ң   ---------------------------  / Гемоглобинні туындылары. ң ————————— / \ Физиологиялы қ Патологиялы қ 1. Нв. О 2 ( е+2 ) Ғ 1. Мет. Нв ( е+3) Ғ 2. Нв СО 2 ( е+2 ) Ғ 2. Нв СО ( е+2)Ғ

 Тотты сыздан ан қ ғ ж неә тотты ан қ Нв Тотты сыздан ан қ ғ ж неә тотты ан қ Нв

Дезоксигемоглобин Оксигемолглобин. Hb + O 2 → Hb. O 2 Гемоглобинні конформациясы згередіңДезоксигемоглобин Оксигемолглобин. Hb + O 2 → Hb. O 2 Гемоглобинні конформациясы згередің ө

Дезоксигемоглобинні оксигемоглобиннен ң конформациялы айырмашылы ы қ ғ Оксигемолглобин Дезоксигемоглобин Дезоксигемоглобинні оксигемоглобиннен ң конформациялы айырмашылы ы қ ғ Оксигемолглобин Дезоксигемоглобин

 СО 2 – рбір 4 ә полипептидтік тізбектерді ң со СО 2 – рбір 4 ә полипептидтік тізбектерді ң со ы ңғ альфа — амин тобымен байланысады. Карбгемоглобин

Карбаминогемоглобин. CO 2 +H 2 NCHC CH 3 O - O O H NКарбаминогемоглобин. CO 2 +H 2 NCHC CH 3 O — O O H N — OH +Карбгемоглобин HHb. NH 2 + CO 2 в тканях в легких HHb NH COOH

Карбоксигемоглобин О 2 салыстыр анда ғ ННb. СО Нв -ге туысты ы Карбоксигемоглобин О 2 салыстыр анда ғ ННb. СО Нв -ге туысты ы ғ ө те жо арығ \ 200 есе \ салдары: гипоксия

 •  Нв 120— 165 г/л Ә йелдерде 120— 150 • Нв 120— 165 г/л Ә йелдерде 120— 150 г/л Ж ктілікте ү 110 — г/л. Ер лерде 130— 160 г/л Міндеттері. Негізгі. О 2 и СО 2 тасымалдау, гемоглобинды буфер ж не ә т. б

 Гемоглобин гема токрит м лше ө ріні ң т мендеу. Гемоглобин гема токрит м лше ө ріні ң т мендеу. ө Сонымен атар қ эритроциттер ді ң м лшері т мендейді. ө ө

ан ар ылы гемоглобинмен Қ қ О 2 ж не ә СО 2 ан ар ылы гемоглобинмен Қ қ О 2 ж не ә СО 2 тасымалдануы Нв A 1 — 2α 2β полипептидті тізбектер, т рт гем. ө Бір гем О 2 бір молекуласы ң байланыстырады. Процес т рт ө фактор а т уелді. ғ ә • О 2 –н парциальды ысымы қ на , р. Н м ніне ә • 2, 3 -дифосфоглицератты ң ж не ә СО 2 м лшерінеө

 • Окпеде оттегіні ң парциальді ысымы қ 90 -100 с. б, мм, • Окпеде оттегіні ң парциальді ысымы қ 90 -100 с. б, мм, р. Н-7, 6 Нв оттегімен максимальді аны ады қ ғ шамасымен 97%.

 Гемоглобинге О 2 осыл анқ ғ да оны кеністік Гемоглобинге О 2 осыл анқ ғ да оны кеністік конформа ң циясы згереді. ө Дезоксиге моглобин ж не ә оксигемогло бинге рт рлі ә ү кеністік конфор мация т н, ә я ни оны т ртінғ ң ө шілік рылымы згереді. құ ө Б л ұ Нв — ның О 2 аны уын қ ғ сигмоидті исы қ қ к рсетеді. ө

р. Н-ты гемоглобинні оң ң ттегімен аны у қ ғ исы ына сері қр. Н-ты гемоглобинні оң ң ттегімен аны у қ ғ исы ына сері қ ғ ә О тте гім е н а н ы у, қ ғ % Оттегіні ң парциалды ысымы, мм сын. ба. қ ғ

Тіндер капилярында оттегіні ң парциальді ысымы қ 25 -40 с. б,Тіндер капилярында оттегіні ң парциальді ысымы қ 25 -40 с. б, мм, р. Н 7, 2 -7, 3 Нв. О 2 диссо циая а ушырайды. ғ От тек тіндерге беріледі. Нв оттегімен аны уы қ ғ / 65% /

Борды эффектісің. Перифериялы тіндерде р. Н қ м ні т мен, ә өБорды эффектісің. Перифериялы тіндерде р. Н қ м ні т мен, ә ө СО 2 м лшері ө жо ары. ғ Осымен байланыс ты Нв- , ң О 2 –ке туысты ы тғ ө мендейді. кепеде Ө СО 2 м лө шері т мен ж не р. Н м ні ө ә ә жо ары. ғ Сонды тан Нв- қ ң О 2 –ге туысты ы жо арылайды ғ ғ

 Эритроциттерде HHb. O 2 HHb + O 2 KHCO 3 + HHb. Эритроциттерде HHb. O 2 HHb + O 2 KHCO 3 + HHb. O 2 KHb. O 2 + H 2 CO 3 H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O карбоангидраза кпедеӨ

KHb. O 2 KHb + O 2 CO 2 (тіндерде ) плазма COKHb. O 2 KHb + O 2 CO 2 (тіндерде ) плазма CO 2 (тіндер) + H 2 O H 2 CO 3 карбоангидраза KHb + H 2 CO 3 KHCO 3 + HHb өкпегетіндердеэритроциттерге

 алыпты жа дайда Қ ғ Нв аз м лшері мет. Нвө тоты алыпты жа дайда Қ ғ Нв аз м лшері мет. Нвө тоты ады: ғ Нв ( 0, 5 % ) ____О 2 ___ Мет. Нв + О 2 — супероксидті ион Fe 2+ Fe 3+ Мет. Нв О 2 байланыстырмайды

Метгемоглобин Нв ( 0, 5 ) ____ О 2 _Метгемоглобин Нв ( 0, 5 % ) ____ О 2 _ _____ Мет. Нв + О 2 — Fe 2+ Fe 3+ супероксидті ион Hb(Fe++) +O 2 — Met. Hb(Fe+++) + O 2 —

 алыпты жа дайда Қ ғ    ПЕНТ. Ц. алыпты жа дайда Қ ғ ПЕНТ. Ц. НАДФН 2 Мет Нв метгемоглобин- редуктаза

Туа біткен метгемоглобинемия Метгемоглобинредук тазаны ң туа біткен жетіспшілігі мТуа біткен метгемоглобинемия Метгемоглобинредук тазаны ң туа біткен жетіспшілігі м етгемоглобинемия а ғ келеді. ә Салдары: гипоксия.

Мет Нв т зілуіні себебтері: ү ң А за а тоты тандырушылардыМет Нв т зілуіні себебтері: ү ң А за а тоты тандырушыларды ғ ғ қ ң т суі: ү • бертолет т зы ұ • нитраттар • нитриттар • анилин • нитробензол ж не т. б. ә • АТФ- синтетазды реакцияны т ң ө мендеу / АДФ жетіспеушілігінен )

О 2 белсенды турлеры супероксидты анион (О 2 -) гидроксильді радикалО 2 белсенды турлеры супероксидты анион (О 2 -) гидроксильді радикал (ОН*) сутегті ас ы тоты ы ң қ ң ғ Н 2 О 2 синглетті оттегі ( »О 2 — ) -негізгі закымдаушы фактор

О 2 белсенды турлеры теө белсенді заттар. Нуклеин кышкылдар, акуыздар сіресеО 2 белсенды турлеры теө белсенді заттар. Нуклеин кышкылдар, акуыздар сіресе ә липидтер шін ү за ымдаушы фактор қ лар болып табылады.

О 2 белсенды турлеріні т зілу ң ү жолдары : • бірО 2 белсенды турлеріні т зілу ң ү жолдары : • бір атар заттарды қ ң оны ішінде д рілерді ң ә ң ферментсіз реакциялары • рт рлі оксидазалармен ә ү катализденеті ң реакциялар.

О 2 токсикалы т рлерінін т зілуі қ ү ү Гемоглобинны \ НвО 2 токсикалы т рлерінін т зілуі қ ү ү Гемоглобинны \ Нв\ ң метгемоглобинге \ Мет. Нв\ тоты уы ғ супероксидты анионны (О 2 -) ң т зілуіне келеді ү ә

 Hb(Fe++) + O 2 Met. Hb(Fe+++) + O 2 Hb(Fe++) + O 2 Met. Hb(Fe+++) + O 2 —

Супероксидті анион электронны акцепң торы ретінде су орта да H 2Супероксидті анион электронны акцепң торы ретінде су орта да H 2 О 2 аусады O 2 — + е — + Н+ H 2 О

 H 2 О 2 супероксидті анион мен ( электрон ны доноры ретіндең H 2 О 2 супероксидті анион мен ( электрон ны доноры ретіндең ) бос гидроксильді радикал а ғ (ОН*) тоты сызданады: қ O 2 — + H 2 O 2 ОН* + ОН- + О

 Гидроксильді радикал супероксидті анионом рекетесіп ә синглеті оттегті т Гидроксильді радикал супероксидті анионом рекетесіп ә синглеті оттегті т зеді ү («О 2 ) O 2 — + ОН* «О 2 + ОН-

О 2 белсенді турлеріні ң закымдаушы асері сіресе ә липидтерге ба ығО 2 белсенді турлеріні ң закымдаушы асері сіресе ә липидтерге ба ығ тал ан. ғ Н тижесіндеә канық паган май кышкылдарды ң пероксидтері т зіледі ү. Олар т ра сыз, ұ қ ары арай ғ ыдырап альдегидтерді т зеді. ү

 Липидтерді ң пероксидты тоты уы ғ липидтердін гидрофобтыгы томенде ң Липидтерді ң пероксидты тоты уы ғ липидтердін гидрофобтыгы томенде ң теді, конформациясы ң згертеді. Липидтер немесе ө липидтер мен акуыздар молекулаларыны арасында ң коваленты тігістер пайда болады.

 Эритроциттердин мембранасы. Эритроциттердин мембранасы.

 Сонды тан қ мембраналардын курылымымен миндеттері бузылып эритроциттердін гемолизі дамиді. Сонды тан қ мембраналардын курылымымен миндеттері бузылып эритроциттердін гемолизі дамиді.

Антиоксиданті ж йе ү О 2 белсенді турлеріні ң серлерін арнаы әАнтиоксиданті ж йе ү О 2 белсенді турлеріні ң серлерін арнаы ә антиоксиданты ж йе ү тежейді.

 Оны ферменттері: ң -супероксиддисмутаза -каталаза -глутатионпероксидаза -глутатионредуктаза / НАДФН 2 / Оны ферменттері: ң -супероксиддисмутаза -каталаза -глутатионпероксидаза -глутатионредуктаза / НАДФН 2 /

 О 2 - + 2 Н+ Н 2 О 2 + О 2 — + 2 Н+ Н 2 О 2 + О 2 Супероксиддисмутаза

Супероксиддисмутаза Супероксиддисмутаза

 Эритроциттерде бел с. жо ары ғ   Эритроциттерде бел с. жо ары ғ 2\H 2 O 2\ каталаза 2\2\ H 2 O\+O

Г - S-S- Г \ 2 \ Г- SН \ Н 2 О 2Г — S-S- Г \ 2 \ Г- SН \ Н 2 О 2 Н 2 О + О 2 глутатионпероксидаза

Глутатионредуктаза Г- S -Г глутатионр едуктаза серіменә 2 \ Г- SН \ аусадыГлутатионредуктаза Г- S -Г глутатионр едуктаза серіменә 2 \ Г- SН \ аусады

 •  НАДФН 2 Г - S-S- Г  2 • НАДФН 2 Г — S-S- Г 2 \ Г- SН \ глутатионредуктаза НАДФН 2 айнар к зіқ ө : пентозды цикл \ глюкозо-6 — фосфатдегидрогеназа /

 Сонымен атар қ глутатионпероксидаза липидтерді ң гидроперекистерін тоты сыздандырады. Сонымен атар қ глутатионпероксидаза липидтерді ң гидроперекистерін тоты сыздандырады. қ

Витамин Е Антиоксиданты сер ә к рсетеді. Себебі ө элек трондарды доноры ңВитамин Е Антиоксиданты сер ә к рсетеді. Себебі ө элек трондарды доноры ң ретінде май ыш ыл қ қ дарды ң пероксидты реакциялары тежейді. ң

ТЕМІРДІ АЛМАСУЫҢ ТЕМІРДІ АЛМАСУЫҢ

Темірді а зада ы орының ғ ғ А зада жалпы салма ы ғТемірді а зада ы орының ғ ғ А зада жалпы салма ы ғ ғ 3 -6 г: гемдік темір: – гемоглобинні ң рамындақұ – миоглобинні ң рамындақұ – ферменттер ( цитохромдар, пероксидаза, каталаза ж не т. б. ә )

Агзада 3 - 6 г : • Гемды емес темир • трансферрин;Агзада 3 — 6 г : • Гемды емес темир • трансферрин; • ферритин; • ферменты: аконитаза, рибонуклеотид- редуктаза и др. . Миоглобин Нв ~ 2, 6 г Цитохромы и др. [(Fe О∙ОН ) 8 (Fe О∙ОРО 3 Н 2 )]Гемді темір

Гемді темір Ересек адамны а засында ы темірді ң ғ ғ ң орта мГемді темір Ересек адамны а засында ы темірді ң ғ ғ ң орта м лшеріні қ ө ң ~ 70% (2, 1 -2, 8 г ) райдықұ. Белсенді метаболитикалы қ т рлері. ү Миоглобин — Кендрью бойынша. Гемоглобин ~ 2, 6 г Цитохромдар

Цитохром с Цитохром с

ЦХО (а+а 3) ЦХО (а+а 3)

К аталаза пероксидаза, ж не тбә. К аталаза пероксидаза, ж не тбә.

Гемдік емес темір ~ 0, 3 -1, 2 г: • Тасымалдаушы т ріГемдік емес темір ~ 0, 3 -1, 2 г: • Тасымалдаушы т рі – трансферин; ү (Fe ~ 1 г) • Резервті т рі – ү ферритин (же іл ң мобильді фракция), гемосидерин (ерімейтін фракция); (Fe ~ 0, 6 г) • Гемдік емес ферменттер – аконитаза (Кребс циклі), рибонуклеотидредуктаза (ДНК) ж не ә т. б.

Трансферрин • гликопротеин, темірді байланыстыратын екі орталы ығ • бар (Fe+3); Трансферрин • гликопротеин, темірді байланыстыратын екі орталы ығ • бар (Fe+3); • міндеті — темірді депо а ж не ғ ә пайдаланатын м шелерге ү • тасымалдау; • біріншілік рылымы 700 амин. құ қ • альфа спирал і мен бета рылымді құ полипептидті тізбек комбинациясы екі рт рлі б лік т зеді: ә ү ө ү N- ж неә C- ая ынан. ғ • б ліктер зара ыс а ұ ө ө қ қ полипептидпен біріктіріліп т рады да, ұ тере гидрофобты б лік т зеді. ң ө ү ан плазмасында Қ ~ 0, 4 г/дл;

Ферритин. • ( аппоферритин + Fe+3 ) • темірге е байФерритин. • ( аппоферритин + Fe+3 ) • темірге е бай ң ан сары суыны қ ң а уызы; қ • мицелласыны ң рамында – құ Fe+3 2500 атомы бар. Темір ядросы [(Fe О∙ОН ) 8 (Fe О ∙ ОРО 3 Н 2 )]

Ферритин • А узды қ абы шасында уыс қ қ қ пен сырт ыФерритин • А узды қ абы шасында уыс қ қ қ пен сырт ы ортаны қ байланыстыратын каналдар бар , олар ар ылы темірді қ ң иондары ішке еніп, молекуланны темір ң ядросын т зеді ү

Ферритин каналдары • Ферритинні ядросын сырт ы ортамен ң қ екі полярлы емес (Ферритин каналдары • Ферритинні ядросын сырт ы ортамен ң қ екі полярлы емес ( ш ү — абаттас ан мономерқ қ ) ж не ә т рт полярлыө ( т ртө — абаттас ан қ қ мономер ) канал байланыстырады. Полярлы емес канал ар ылы темір қ Fe+2 ядро а ғ ткізіледі немесе ө шы арыладыды ғ Полярлы канал ар ылы қ электрон тасымалдауы ж реді ү ( ядрода ы темірді ғ Fe+ 3 -тен Fe+ 2 -ге айландыру шін ү )

Гемосидерин • темірді оксидінен т ратын а уыз ң ұ қ комплексі, 25 Гемосидерин • темірді оксидінен т ратын а уыз ң ұ қ комплексі, 25 % нуклеотидпен к мірсулардан т рады, ө ұ • ою сары т сті пигмент; қ ү • гемоглобинні ыдырауыны ж не ң ң ә ферритинні денатурациясымен ң депротеинизациясыны н тижесінде ң ә т зіліп, ішектен то таусыз сі ірілсе ү қ ң жина талады; қ • темірді а зада ы са талу т ріні бірі; ң ғ ғ қ ү ң • суда ерімейді, олдану а тез бейімделе қ ғ алмайды; • ол бауыр, к кбауыр макрофагтарында ө с йек кемігінде кездеседі. ү

Тем іржетіспеушілік анемиясы (ТЖА): • б кіл жер шарында е к п таралТем іржетіспеушілік анемиясы (ТЖА): • б кіл жер шарында е к п тарал ан ауру; ү ң ө ғ • барлы жас топтарында, жынысы мен қ этникалы т р ысына арамастан қ ұ ғ қ кездеседі; • б кіл жер бетінде 500 млн жуы ү қ адамда кездеседі ( Provan D. et al. , 2000); • жер шарыны рт рлі айма тарында ң ә ү қ темір жетіспеушілігі ~ у 20 -50% адамдарда; • шамалап ал анда рбір 8 -ші йелде (18 -30 ғ ә ә жасар) – темір жетіспеушілігі бай алады қ ( Salooje H. et al. , 2001).

анны юыҚ ң ұ. Процеске плазма, тромбоциттер, тіндерді ң белгілі заттарыанны юыҚ ң ұ. Процеске плазма, тромбоциттер, тіндерді ң белгілі заттары атынасады ( ан юыны қ қ ұ ң факторлары). ан плазмасыны Қ ң факторлары :

 • Фактор І – фибриноген. Фактор ІІ – протромбин • ФакторІІІ – тканьдік • Фактор І – фибриноген. Фактор ІІ – протромбин • ФакторІІІ – тканьдік тромбопластин. • Фактор І V – кальций иондары ( Са 2+). • Фактор V – проакцелерин. • Фактор VІІ – проконвертин. • Фактор VІІІ – антигемофильді глобулин А (туа біткен жетіспеушілігінде гемофилия А дамиды — 87 -94 %). • ФакторІХ – антигемофильді глобулин В (т. б. ж. — гемофилия В, 6 – 13% ). • Фактор. Х – Прауер – Стюартты факторы. ң • Фактор. ХІ – Розенталь факторы (т. б. ж. — гемофилия С, 1 – 2 % ). • Фактор. ХІІ – Хагеман факторы. • Фактор. ХІІІ – фибринді т ра тандырады ұ қ • ( трансглутаминазаны белсенді емес т рі ). ң ү

Факторы свертывания крови • Факторы участвующие в свертывании крови имеют свои тривиальные названия:Факторы свертывания крови • Факторы участвующие в свертывании крови имеют свои тривиальные названия: • фактор I — фибриноген • фактор II — протромбин • фактор III – тромбопластин • фактор IV — ионы Са++ • фактор V — проакцеленин • фактор VII — проконвертин • фактор VIII — антигемолитический фактор • фактор IX — фактор Кристмана • фактор X — фактор Стюарта • фактор XI — предшественник тромбопластина плазмы • фактор Х II — фактор Хагемана • фактор Х III — предшественник трансглутаминазы.

Тромбоциттерді факторларың • Фактор -1 проакцелерин. • Фактор – 3. • ФакторТромбоциттерді факторларың • Фактор -1 проакцелерин. • Фактор – 3. • Фактор – 8 тромбостенин ан юды белокты факторлары Қ ұ ң бауырда синтезделеді. Оларды к бі ң ө проферменттер болып табылады. анны юында Қ ң ұ белсенді т рінеү ауысып, келесі ферментативті реакцияны себебшісі болып ң табылады.

Фибринні пайда болу механизмің. • Протромбин (профермент) -----Са+-------→ Тромбин Тромбокинаа \ – /Фибринні пайда болу механизмің. • Протромбин (профермент) ——Са+——-→ Тромбин Тромбокинаа \ – / \ • Фибригоген ( фибринпептидтер ) ——— Тромбин фибрин моном. \ ФИБРИН ПОЛИМЕР

 Фибринолиз ( тромбтарды ыдырауы). ң   пептид  Фибринолиз ( тромбтарды ыдырауы). ң пептид / Плазминоген —————→ плазмин ( профермент) анны ж не тіндер- (фермент) Қ ң ә ді активаторлары ң Фибрин ——→ фибринні ыдырауыны ң ң Плазмин німдері ө Тромбин мен плазминні ж йелеріні ң ү ң арасында тепе – те дік б зыл анда ң ұ ғ тромбты пайда болуы к шееді ң ү немесе геморагиялы жа дайлар қ ғ бай алады. қ ( Геморагия – ан юыны т мендеуі қ ұ ң ө ).

ан ю а арсы ж йелер. Қ ұ ғ қ ү • ан юан ю а арсы ж йелер. Қ ұ ғ қ ү • ан ю а арсы ж йелер негізінен протеолиттік Қ ұ ғ қ ү ферменттерді тежеуіші плазма а уыздарынан ң қ т рады. ұ Гепарин антитромбин ІІІ-ті тежеуіші ң серін к шейтуші ә ү фактор , я ни антиромбин ІІІ-ке гепаринні осылуы, ғ ң қ оны конформациясын згертіп, тромбин а ң ө ғ осыл аннан кейін гепарин айтадан б лініп шы ып, қ ғ қ ө ғ антиромбин ІІІ-ті бас а молекуласына осылды. ң қ қ

анны юын тежейтін заттарҚ ң ұ ( антикоагулянттар ). • 1. Антитромбинанны юын тежейтін заттарҚ ң ұ ( антикоагулянттар ). • 1. Антитромбин ( 6 т рі белгілі ). ү Оларды ішінде ң гепарин протромбинді тромбинге ауыстрады. • 2. Антитромбопластиндер. • 3. Фибринолитикалы ж йе. қ ү • 4. Витамин К антивитаминдері (дикумарол , неодикумарол ж не ә т. б. )

Витамин К – факторлар ІІ, V ІІ, ІХ, Х рамында құ γ –Витамин К – факторлар ІІ, V ІІ, ІХ, Х рамында құ γ – карбоксиглутамат бар. Оны т зілуі: ң ү СООН COOH 1 Вит. К (кофермент ) 1 γСН 2 —————→ CH — COOH 1 Е 1 βСН 2 CH 2 1 1 αСН – NH 2 CH – NH 2 1 1 COOH Глу γ – карбоксиглутамин Са 2+ байланыстыратын орталы тарды қ т зеді. Гиповитаминоз К ан кетуді ша ыртады ү қ қ. Витамин К рылымды құ аналогы: дикумарол. Витамин К Глу ————→ γ – карбоксиглу Е \ Дикумарол ( сыбайлас ингибитор ) Дикумарол ан юын т мендетеді қ ұ ө. Сонды тан тромбоз а арсы қ ғ қ д рі ретінде олданады. ә қ

ан юыны ішкі механизіміні сызбан с асыҚ ұ ң ң ұ қ ан юыны ішкі механизіміні сызбан с асыҚ ұ ң ң ұ қ

лы Отан со ысыҰ ғ жылдарында к п ө теген жара аттан қлы Отан со ысыҰ ғ жылдарында к п ө теген жара аттан қ ан жауынгерлер ғ ан кетуден қ аза қ тапты, сонды тан қ ан юынқ ұ жо арылататын ғ препарат ты дереу синтездеу ажет қ тілігі туындады.

1942 жылы ыс а уа ытқ қ қ аралы ында ата ты ғ1942 жылы ыс а уа ытқ қ қ аралы ында ата ты ғ қ биохимик, академик Палладин А. В викасолдын синтезін іске асырды. Н тижесінде ә к птеген ө адамдардар ды ң мірі ө са талып қ алды қ

Викасол ( менадион, а ылш. ғ menadione ) – полициклды Викасол ( менадион, а ылш. ғ menadione ) – полициклды аромати қ калы кетон, 1, 4 -нафто қ хинонны туындысы. ң А қ немесе а – сар ыш қ ғ кристалды иіссіз нта. ұ қ

Викасол К д р. Синтетиә калы суда еритін анало қ логы (спиртта ерімейді) ДВикасол К д р. Синтетиә калы суда еритін анало қ логы (спиртта ерімейді) Д рілік препарат ретінде ә ішке ана емес, сонымен ғ атар парентеральды қ олдану а болады. қ ғ

Викасол азіргі уақ қ ыттада ке інен олданылады ң қ Викасол азіргі уақ қ ыттада ке інен олданылады ң қ

Гемофилия – гемор рагиялы ауру. қ ан Қ юына ү атысаты қГемофилия – гемор рагиялы ауру. қ ан Қ юына ү атысаты қ ң плазмамалы фак қ торарды ң туа біткен жетіспеушілігі.

Гемофилиялар. Гемофилия А - 10 /100000 Фактор VIII жетіспеушілігі. Гемофилия В -Гемофилиялар. Гемофилия А — 10 /100000 Фактор VIII жетіспеушілігі. Гемофилия В — 2 /100000 Фактор IX жетіспеушілігі анны Қ ң биохимиялы зертеуні қ ң

 Гемофилия А ( 80 -85) – VIII факторды ң туа біткен Гемофилия А ( 80 -85%) – VIII факторды ң туа біткен жетіспеушілігі н тижесінде ә ан юы қ ұ б зылады. ұ.

 Классикалы қ мысал – цесаревич Алексей (Ресей патша сы Николай Классикалы қ мысал – цесаревич Алексей (Ресей патша сы Николай ІІ-ні баласы) ң гемофилия А (генетикалы қ ауруына) шалды аны ққ белгілі.

 Гемофилия А ( 80 -85) – VIII факторды туа ң біткен Гемофилия А ( 80 -85%) – VIII факторды туа ң біткен жетіспеушілігі н тижесінде ан юы ә қ ұ б зылады. ұ Классикалы мысал — қ цесаревич Алексей (Ресей патшасы Николай ІІ-ні баласы) ң гемофилия А (генетикалы ауруына) қ шалды аны белгілі ққ. анны Қ ң биохимиялы зертеуні қ ң

Б л аурудыұ ң зардаптары Касвинов М. К. «Двадцать три ступени вниз»Б л аурудыұ ң зардаптары Касвинов М. К. «Двадцать три ступени вниз» деген кітабында на ты к рсетілген қ ө

 А зада ы ғ ғ заттар алмасуыны ң жа дайін ғ А зада ы ғ ғ заттар алмасуыны ң жа дайін ғ анны химиялы қ ң қ рамы құ ж не оны ә ң сапалы , қ санды згерістері к рсете қ ө ө ді. Сонды тан қ ауруды диагң ностикасы, емдеуді н тіжесін ң ә ба алау ғ ж не ә ауруды алды ң ң алу шін ү анны қ ң биохимиялы зертеун қ клиникада ке олданады ң қ.

анны а уыздарыҚ ң қ Жалпы белок 65 -85 г/л альбумин дер 40 -50анны а уыздарыҚ ң қ Жалпы белок 65 -85 г/л альбумин дер 40 -50 г/л . Гормондарды, т ө ыш-ды, ХС, май қ ыш-ды. . . қ тасымалдайды. 30 г/л дейин т мендеу-онкотикалы ө қ ысым т мендейді, ісіну дамиді. қ ө глобулинд ер 25 -30 г/л альфа 1 -глобули ндер 2, 5 -5, 0% ТЖЛП, гликопротеидтер, трипсинді тежейтін а уыз қ

альфа 2 -глобулиндер 5, 8 -8, 9 /ТЖЛП, гликопротеидте р, гаптоглобин. . .альфа 2 -глобулиндер 5, 8 -8, 9% /ТЖЛП, гликопротеидте р, гаптоглобин. . . / бета-глобулиндер 11, 0 -13, 0% / ТТЛП, гликопротеидтер, транс- феррин. . гамма-глобулиндер 15, 5 -21, 9% иммуноглбулиндер

Иммуноглобулиндер: Ig. G 8 -16 г/л Ig. A 1, 4 -4, 2 г/л Ig.Иммуноглобулиндер: Ig. G 8 -16 г/л Ig. A 1, 4 -4, 2 г/л Ig. M 0, 05 -1, 9 г/л Ig. E 0, 1 -2, 0 мг/л Ig. D 30 -400 мг/л фибриноген 2 -4 г/л хиломикрондар 0 -0, 5 г/л ЛПВП (альфа-ЛП): ерлерде 1, 25 -4, 25 г/л йелердеә 2, 5 -6, 6 г/л ЛПОНП (пре-бета-липопротеидтер) 1, 5 -2, 0 г/л ЛПНП (бета-ЛП) 3, 0 -4, 5 г/л

анны ферменттері Қ ң Аспартатаминотрансфераз а (ACT) 0, 1 -0, 45 мкмоль/час. мл анны ферменттері Қ ң Аспартатаминотрансфераз а (ACT) 0, 1 -0, 45 мкмоль/час. мл Жо арлау-миокардты инфарктісі. . ғ ң Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ——————- — де Ритис коэффициенты 0, 1 -0, 68 мкмоль/час. мл Жо арлау-гепатит. . ғ ———————— АСТ / АЛТ = 1, 33+ 0, 42 — Лактатдегидрогеназа(ЛДГ) 220 -1100 ммоль/с. л или 0, 8 -4, 0 мкмоль/час. мл ЛДГ 1 19 -29% ЛДГ 2 23 -37% ЛДГЗ 17 -25% ЛДГ 4 8 -17% ЛДГ 5 8 -18%

Сілтілі фосфатаза 0, 5 -1, 3 ммоль/час. л р. Н 8, 6 -10,Сілтілі фосфатаза 0, 5 -1, 3 ммоль/час. л р. Н 8, 6 -10, 1 ыш ыл фосфатазаҚ қ 0, 05 -0, 13 ммоль/час. р. Н 5, 0 -5, 5 Альдолаза 1 -8 суб. Креатинфосфокиназа 0 -100 ммоль/сек. л ( 6 суб. д ) альфа-Амилаза 16, 0 -30, 0 г/час. Изоф. Р -т рі ү S- т ріү Кининдер : брадикининдер 0, 1 -2, 0 мкг/л калликреин 720 -1670 мкг/л

Кининдер Физиологиялы м ні қ ә Кининдерді ң патологиялы процесті қКининдер Физиологиялы м ні қ ә Кининдерді ң патологиялы процесті қ ң дамуына атысуы қ Кининдерді ң фармакологиялы қ серлері ә

К мірсулар алмасуыны метаболиттері : ө ң Глюк оза 3, 3 -5, 7 ммоль/лК мірсулар алмасуыны метаболиттері : ө ң Глюк оза 3, 3 -5, 7 ммоль/л Жо а ғ ралу / 6, 0 ммоль/л/ — гипергликемия . 50 ммоль/л- гипергликемиялы қ кома. 10 ммоль/л- глюкозурия. Т мендеу ө / 3, 3 ммоль/л/- гипогликемия. / 2, 7 ммоль/л/-гипогликемиялы кома. қ Инсулин гипогликемиялы қ , бас а гормондар қ гипергликемиялы қ эффект Гала ктоза 0, 1 -0, 86 ммоль/л Лакт ат 1 ммоль/л дейин. Ж рек булшы етте ү қ энергияны айнар к зі, бауырда глюконеогенезге ң қ ө пайдаланады. Жо арлау- анда сілтілі орды ғ қ қ т мендейді. ө

Сиал. ышк. қ 2, 0 -2, 33 ммоль/л Нейрамин ыш-ды қ ңСиал. ышк. қ 2, 0 -2, 33 ммоль/л Нейрамин ыш-ды қ ң туындысы. Гликопротеид терді рамына ң құ кіреді. Жо арлау д некер ғ ә тінні б зылысыны ң ұ ң белгісі. А уыздармен байланыскан қ гексозалар 5, 8 -6, 6 ммоль/л Серомукоидтермен байланыскан гексозалар 1, 2 -1, 6 ммоль/л Гликопротеид. Жо арлау- ғ қ абыну , ревматикалы қ процестерді белгісі. ң

Липидты алмасуды метаболиттері: ң Жалпы липидте р 4 -7 г/л Жо арлау-гиперлипемия ғЛипидты алмасуды метаболиттері: ң Жалпы липидте р 4 -7 г/л Жо арлау-гиперлипемия ғ шглиц Ү еридтер 04 -7 г/л Жо арлау-гиперлипемия ғ ( 3, 9 ммоль/л дейин ) Фосфол ипидтер 2 -4, 7 ммоль/л ТЖЛП тасымалданады. Бауырда синтезделеді, т мендеу- бауырды ө ң майлы дегенерациясына келеді. ә ЭЖМК* 400 -800 мкмоль/л Плазманы ң альбуминдерімен тасымалданады.

Холестерин (жалпы) 3, 9 -6, 5 ммоль/л (до 7, 2 ммоль/л) Жо арлаы-гиперхолестеринемия, тХолестерин (жалпы) 3, 9 -6, 5 ммоль/л (до 7, 2 ммоль/л) Жо арлаы-гиперхолестеринемия, т мендеу-ғ ө гипохолестеринемия. Бос холестерин 30% (1 -2, 3 ммоль/л) Байланыс ан қ холестерин 70% Кетон денелер 100 -600 мкмоль/л Жо арлау-гиперкетонемия / ғ метаболитикалы ацидоз , р. Н м ні қ ә т мендейді. ө *

Азотты (а уызды) алмасуды метаболиттері : қ ң Мочевина 2, 5 -8, 3 ммоль/лАзотты (а уызды) алмасуды метаболиттері : қ ң Мочевина 2, 5 -8, 3 ммоль/л З р ышк ә қ. 0, 16 -0, 57 ммоль/л Ерлерде 0, 24 -0, 57 ммоль/л йелдерде Ә 0, 16 -0, 40 ммоль/л Креатинин: Ерлерде 44 -100 мкмоль/л йелдерде Ә 44 -88 мкмоль/л Креатин: Ерлерде 15 -45 мкмоль/л йелдерде Ә 45 -76 мкмоль/л Билирубин (жалпы ) 8, 5 -20, 5 мкмоль/л Т ра емес ү 75% (6, 33 -15, 33 мкмоль/л) Тура до 25% (2, 12 -5, 12 мкмоль/л) алды азот Қ қ 14 -25 ммоль/л Аммиак 25 -40 ммоль/л

Минералды заттар: Калий 3, 4 -5, 3 ммоль/л Натрий 130 -156 ммоль/л Кальций 2,Минералды заттар: Калий 3, 4 -5, 3 ммоль/л Натрий 130 -156 ммоль/л Кальций 2, 3 -2, 75 ммоль/л Железо 12 -32 мкмоль/л Томендеу-теміржетіспеушілік анемия Фосфор 1 -2 ммоль/л Хлориды 97 -108 ммоль/л Магний 0, 7 -1, 2 ммоль/л

Бикарбонаттар 21 -25 ммоль/л анны Қ ң ыш ылды-сілтілі жа дайыны негізгіБикарбонаттар 21 -25 ммоль/л анны Қ ң ыш ылды-сілтілі жа дайыны негізгі қ қ ғ ң к рсеткішісі. ө Буферлы негіздер 40 -60 ммоль/л Жо арлау-гипербазия. Т мендеу- ғ ө гипобазия. анны р. Н Қ ң 7, 36 -7, 44 Сутек иондарды м лшері 44 -36 ң ө нмоль/л р. Н жо арлау- алкалиемия, ғ т мендеу — ацидемия ө р02 90 -100 с. б. мм. р. С 02 36 -44 с. б. мм.

Пигментті алмасуды ң к рсеткіштері ө 1. Билирубин ж не оны әПигментті алмасуды ң к рсеткіштері ө 1. Билирубин ж не оны ә ң фракциялар. 2. Уропорфириндер. 3. Копропорфириндер.

Су-т зді алмасуды ү ң к рсеткіштері: ө •  1. натрий •Су-т зді алмасуды ү ң к рсеткіштері: ө • 1. натрий • 2. калий • 3. кальций • 4. магний • 6. темір • 7. фосфор • 8. мышьяк, ор асын, сынап. қ ғ

Влияние возраста на биохимические константы крови ПОКАЗАТЕЛИ новорожденные до 12 месяцев 1 год -14Влияние возраста на биохимические константы крови ПОКАЗАТЕЛИ новорожденные до 12 месяцев 1 год -14 лет Белки крови: общий белок 47 -65 г/л 41 -78 г/л 59 -82 г/л альбумины 23 -46 г/л 20 -51 г/л 37 -52 г/л глобулины альфа-1 0, 9 -3, 2 г/л 1, 2 -4, 7 г/л 1, 0 -4, 0 г/л альфа-2 2, 4 -7, 2 г/л 2, 5 -11, 0 г/л 5, 0 -10, 0 г/л бета-глобул. 2, 4 -8, 5 г/л 1, 6 -13 г/л 6, 0 -12, 0 г/л гамма-глобул. 6, 0 -12, 0 г/л 2, 3 -12, 0 г/л 6, 0 -16, 0 г/л Остаточный азот 42 -71 ммоль/л 25 -35 ммоль/л 20 -30 ммоль/л Глюкоза 3, 5 -5, 5 ммоль/л 2, 6 -4, 0 ммоль/л 3, 5 -5, 6 ммоль/л Общие липиды 1, 7 -4, 5 г/л 2, 4 -7, 0 г/л 4, 5 -7, 0 г/л Триацилглицериды 0, 2 -0, 86 ммоль/л 0, 4 -0, 93 ммоль/л Холестерин 1, 3 -2, 6 ммоль/л 1, 5 -5, 0 ммоль/л 3, 7 -6, 5 ммоль/л Фосфолипиды 0, 65 -1, 0 ммоль/л 1, 2 -2, 1 ммоль/л 1, 3 -3, 3 ммоль/л НЭЖК 1, 2 -2, 2 ммоль/л 0, 6 -1, 0 ммоль/л 0, 3 -0, 6 ммоль/л Минеральные вещества: Калий 4, 7 -6, 7 ммоль/л 4, 1 -5, 8 ммоль/л 3, 7 -5, 1 ммоль/л Натрий 135 -155 ммоль/л 133 -142 ммоль/л 125 -147 ммоль/л Железо 5, 0 -19 мкмоль/л 6, 3 -ЗЗ мкмоль/л 9, 3 -34 мкмоль/л р. Н 7, 29 -7, 38 7, 34 -7, 46 7, 36 -7, 44 р. С 02 26 -41 мм. рт. ст. 36 -44 мм рт. ст.

Гормондар ж не оларды метаболиттеріә ң 17 -оксикортикостероидтер 140 -550 ммоль/л 11 -оксикортикостероидтер 140Гормондар ж не оларды метаболиттеріә ң 17 -оксикортикостероидтер 140 -550 ммоль/л 11 -оксикортикостероидтер 140 -230 ммоль/л альдостерон 91 -185 нг/л адреналин 0, 3 5 -0, 4 мкг/л норадреналин 0, 73 -0, 88 мкг/л тироксин 29 -64 мкг/л

анны биохимиялы анализіні негізгі Қ ң қ ң к рсеткіштері ө : анны биохимиялы анализіні негізгі Қ ң қ ң к рсеткіштері ө : • Жалпы белок • Билирубин • Креатинин; • КФК (креатинофосфокиназа), ЛДГ • Липаза • З р ыш ылы ә қ қ • мочевина • Холестерин; шацилглицеридтер ү • трансаминазалар • Жалпы белок ж не оны фракциялары ә ң • алды азот Қ қ • индикан • Глюкоза, темір, калий, кальций, натрий, магний, фосфор.

Диспротеинемические пробы Название пробы Нормальные показатели Вельтмана 0, 4 -0, 5 мл р-ра кальцияДиспротеинемические пробы Название пробы Нормальные показатели Вельтмана 0, 4 -0, 5 мл р-ра кальция (5 -7 -я пробирки) Сулемовая 1, 6 -2, 2 мл дихлорида ртути Тимоловая 0 -4 ед

ткір фазаларды а уыздарыӨ ң қ • С - реактивті а уыз қ ткір фазаларды а уыздарыӨ ң қ • С — реактивті а уыз қ • Церулоплазмин 2 -макроглобулин 1 -антитрипсин • Тропонин J • -фетопротеин

 • ан ж не т. б. биохимиялы сараптаҚ ә қ • Масы н • ан ж не т. б. биохимиялы сараптаҚ ә қ • Масы н тіжесі бойынша д рігер келесі ә ә с ра тар а жауап беру міндетті. ұ қ ғ • 1. ан ж не з рді сараптамасы Қ ә ә ң бойынша андай згерістер қ ө бай алады? қ • 2. андай алмасу процестер б зыл ан? Қ ұ ғ • 3. андай патологиялы жа дайларда Қ қ ғ бул б зылыстарды дамуы м мкін ? ұ ң ү • 4. Б зылыстарды механизмі андай ? ұ ң қ

анны сараптамасы Қ ң Гематологиялы қ анализатор  18 к рсеткішанны сараптамасы Қ ң Гематологиялы қ анализатор 18 к рсеткіш ө \ 2 минут \

 • WBC – лейкоциты • LYM – лимфоциты • MID – • WBC – лейкоциты • LYM – лимфоциты • MID – моноциты/эозинофилы • GRA – гранулоциты • LY% – % лимфоцитов • MI% – % моноцитов/эозинофилов • GR% – % гранулоцитов • RBC – эритроциты • HGB – гемоглобин • HCT – гематокрит • MCV – средний объём эритроцитов • MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците • MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах • RDWc – широта распределения популяции эритроцитов • PLT – тромбоциты • PCT – тромбокрит • MPV – средний объём тромбоцитов • PDWc – широта распределения популяции тромбоцитов

Тем ірді адам а засыны рт рлі ң ғ ң ә ү мТем ірді адам а засыны рт рлі ң ғ ң ә ү м шесінде таралуы ү , мг/кг Жасы Темір м лшері ө Барлы ы ғ гемоглобинде С йек ү кемігінде бауыр, к к ө бауыр, б йректе ү Б лшы ет, ұ қ ферменттерд е Жа а ту ан ң ғ н ресте ә 75 45 15 5 1 2 ай 51 26 18 5 1 6 ай 36 28 16 2 1 2 жас 38 31 17 5 1 8 жас 38 34 4 2 2 15 жас 44 37 4 4 2 Ересектер

Темірді абсорбциясы, сі ірілуі, ң ң тасымалдалдануы мен са талуы. қ • аспен тТемірді абсорбциясы, сі ірілуі, ң ң тасымалдалдануы мен са талуы. қ • аспен т скен темір ү Fe+ 3 асказан с ліні ө ң серінен ә Fe+ 2 айланып апоферитинмен байланысады; • он екі елі ішекте темір Fe+ 2 ферритиннен ан қ сарысуына сі ірілу шін ң ү босатылады; • ан плазмасында Қ Fe+ 2 трансферринмен байланысып, біразы бауырда ферритин рамында орда са талу шін құ қ қ ү жеткізіледі; ал аны темір ажет қ ғ қ ететін м шелерге жеткізіледі. ү

Там а пен қ темірді ң т сіуі 10 -20 ү мг/т уТам а пен қ темірді ң т сіуі 10 -20 ү мг/т у ә С йек кемігіні ү ң эритроидты клеткалары 25 мг/т уә Эритроциттер 2, 6 г -60 % 25 мг/т у ә СМФ клеткалары. Трансферринмен байланыс ан темір қ 4 мг (0. 1% )Тем ірді ң абсорбциясы 1 -2 мг/т у ә ( 10 % ) Темірді жо алту ғ 1 мг/т у ә ( 10 % ) орда ы темір Қ ғ Ферритин 0, 6 мг ( 15 % ) Гемосидерин 0, 4 мг ( 10 % ) • Ал одан н жіспен ә шы ады ғ ( з рмен те ә ө аз 0, 7 -5, 7 нмоль/т немесе 0, 04 -0, 3 мкг/т).

Жасты рт рі кезе дерінде темірді ң ә ү ң ң ажеттілігі қЖасты рт рі кезе дерінде темірді ң ә ү ң ң ажеттілігі қ ( мг/т ). Жас кезе і ң мг/т темір Балалар 1, 2 Жас спірім ыздар ө қ 2, 8 Жас спірім лдар ө ұ 2, 0 Ж кті йелдер ү ә 3, 7 20 -50 жасар йелдер ә 1, 8 Ересек ерлер мен йелдер (менопаузадан ә кейін ) 1,

Трансферинмен темірді байланыстыру : • темірді ионы ң ң байланыстыратын амино. рТрансферинмен темірді байланыстыру : • темірді ионы ң ң байланыстыратын амино. р б лікте бірдей: қ ә ө екі тир, бір асп ж не бір гис алды ы; ә қ ғ • темірді байланыстыру шін со ан ү ғ оса анион керек, детте б л кар қ ә ұ бонат (CO 32 -) болып табылады; • екі тир ж не асп ә 3 — заряды темір ионыны 3+ заряды тепе-те дікке ң ң ң келеді ә ; • анион з аряды белокты т стас о ң ұ ң зарядымен тепе-те дікке келеді – ң трансферринде б л б йір тізбегімен ұ ү N- соныны альфа спираліні ң ң аргининіні ң о заряды; ң

Жа а ту ан н рестелер мен емшектегі баларда ы ң ғ ә ғЖа а ту ан н рестелер мен емшектегі баларда ы ң ғ ә ғ тем іржетіспеушілік анемиясыны себебі ң • анасыны теміржетіспеушілік ң анемиясына шалды уы ғ • шала ту ан ғ • к пурукты ж ктілік ө ү • т мен салма \ту анда\ ө қ ғ • инфекциялар • сінірілудін б зылысы ұ • дурыс емес тама тану т рі қ ү ж не т. б. ә

Тем ірді адам а засыны рт рлі ң ғ ң ә ү мТем ірді адам а засыны рт рлі ң ғ ң ә ү м шесінде таралуы ү , мг/кг Жасы Темір м лшері ө Барлы ы ғ гемоглобинде С йек ү кемігінде бауыр, к к ө бауыр, б йректе ү Б лшы ет, ұ қ ферменттерд е Жа а ту ан ң ғ н ресте ә 75 45 15 5 1 2 ай 51 26 18 5 1 6 ай 36 28 16 2 1 2 жас 38 31 17 5 1 8 жас 38 34 4 2 2 15 жас 44 37 4 4 2 Ересектер

р т рлі жас кезе індегі темірді Ә ү ң ң ажеттілігі қ Жаср т рлі жас кезе індегі темірді Ә ү ң ң ажеттілігі қ Жас кезе і ң Темір ажеттілігі қ (мг/т у. ) ә Балалар 1, 2 Жас спірім ыздар ө қ 2, 8 Жас спірім лдар ө ұ 2, 0 Ж кті йелдер ү ә 3, 7 20 -50 жасар йелдер ә 1, 8 Ересек ерлер менопаузадан кейінгі йелдер ә 1,

ТЖА-ны клиникалы ң қ к ріністері ө • бозару; • ж ректі ТЖА-ны клиникалы ң қ к ріністері ө • бозару; • ж ректі а уы; ү ң қ ғ • ла та ы шу; құ қ ғ • бас ауруы; • лсіздік; ә • д м сезуді б зылуы ә ң ұ ( бор, к жеуге жеріктік); ә • тілді ашуы; ң • диспепсия; • теріні р а ты ы; ң құ ғ қ ғ • тырна ты згеруі; қ ң ө • шаш т су; ү • Ауыз б рыштарыны жарылуы. ұ ң • невротическикалы реакциялар, неврастения, қ • Б лшы етті е бекке абілеті, жалпы физикалы ұ қ ң ң қ қ к ш т сіруге шыдымдылы ы т мендеу ү ү ғ ө • Миокардты зат алмасуыны б зылуы ң ң ұ • периферияда ан айналымыны б зылуы қ ң ұ

КЕРІ БАЙЛАНЫС • анны міндеттері атаныз. Қ ң ң • анны физиологиялы ҚКЕРІ БАЙЛАНЫС • анны міндеттері атаныз. Қ ң ң • анны физиологиялы Қ ң қ ж не патологиялы ә қ туындылары атаныз ң • анны биохимиялы Қ ң қ сараптамасыны м ні ң ә ң к рсетініз ө

РЕФЛЕКСИВТЫ ТЕСТ • Рефлексия - субъектін з зіне, ө ө з т лРЕФЛЕКСИВТЫ ТЕСТ • Рефлексия — субъектін з зіне, ө ө з т л асына ө ұ ғ • / ндылы тар, ізіушілі тар, себе құ қ қ қ птер, эмоциялар, ылы тары \ , қ қ • з біліміне немесе зінін ө ө меншікті жа дайына назар ғ аудару

 • Мысалы; • К п жаналы тарды білдімө қ • Б л • Мысалы; • К п жаналы тарды білдімө қ • Б л ма ан мірде керек ұ ғ ө болады • Туында ан с ра тар а жауап ғ ұ қ ғ алдым. Адал ниетпен ж мыс ұ істеп, ма сатыма жеттім қ

Плотность – 1, 024 -1, 030 р. Н – 7, 36 -7, 44 ДепрессияПлотность – 1, 024 -1, 030 р. Н – 7, 36 -7, 44 Депрессия – t = 0, 56, град. Осмотическое давление – около 7, 6 атм. Онкотическое давление – 0, 02 атм.

 • Гемоглобин человека и различных животных имеет разное строение. Это касается белковой части • Гемоглобин человека и различных животных имеет разное строение. Это касается белковой части — глобина, так как гем у всех представителей животного мира имеет одну и ту же структуру. Гем состоит из молекулы порфирина, в центре которой расположен ион Fe 2+, способный присоединять О 2. Структура белковой части гемоглобина человека неоднородна, благодаря чему белковая часть раз деляется на ряд фракций

 • О содержании в эритроцитах гемоглобина судят по так назы ваемому цветовому показателю, • О содержании в эритроцитах гемоглобина судят по так назы ваемому цветовому показателю, или фарб-индексу (Fi, от farb — цвет, index — показатель) — относительной величине, характе ризующей насыщение в среднем одного эритроцита гемоглобином. Fi — процентное соотношение гемоглобина и эритроцитов, при этом за 100% (или единиц) гемоглобина условно принимают величину, равную 166, 7 г/л, а за 100% эритроцитов — 5*10 /л.

Примитивты гемоглобин ( Р) • Это гемоглобин, который может быть обнаружен у трехсантиметрового зародыша,Примитивты гемоглобин ( Р) • Это гемоглобин, который может быть обнаружен у трехсантиметрового зародыша, характеризуется высокой щелочной резистентностью и малой электрофоретической подвижностью. Находится в эритроцитах зародыша до 18 — недельного возраста (в основном между 7 — й и 12 — й неделями), затем сменяется фетальным гемоглобином. !

Фетальды гемоглобин ( F) • Представляет собой основную массу гемоглобина с 9 - 13Фетальды гемоглобин ( F) • Представляет собой основную массу гемоглобина с 9 — 13 недельного возраста эмбриона. После третьего месяца — основной гемоглобин плода. Затем содержание его постепенно уменьшается за счет образования с 13 — й недели гемоглобина А. К моменту рождения гемоглобина F остается около 20 %, а 80 % приходится на гемоглобин А. • К 4 — 5 месяцу жизни гемоглобина F остается всего 1 — 2 %.

Гемоглобин взрослых ( А) • Представляет основную массу гемоглобина взрослых людей. СГемоглобин взрослых ( А) • Представляет основную массу гемоглобина взрослых людей. С помощью электрофореза на крахмале установлено наличие нескольких фракций гемоглобина А: • гемоглобин A 1 (основная фракция, на долю которой приходится 96 — 98 % всей массы гемоглобина). • гемоглобин A 2 (2 — 5 %). • гемоглобин A 3 (содержание менее 1 %).

Гемоглобин (Нв) анда рт рлі міндеттер ат аратын белоктар бар. Қ ә ү қГемоглобин (Нв) анда рт рлі міндеттер ат аратын белоктар бар. Қ ә ү қ Нв эритроциттерді негізгі белогы. ң Гемоглобин (гем + глобин ) е+2/+3 Ғ Прост. топ. гем. Хромопротеид. Гемоглобинні т рлері ң ү ————————————————— / ! \ Hb A 1 Hb. A 2 Hb. F ( 2α 2β ) (2α 2 ) ( 2α 2γ ) 96 -98 % 2 -3 % ~ 1 % ( С билерде ә ~ 80%, 1 жас а қ дейін Нв. А 1 ауысады.

- Hb ересектерде – Hb A (2α 2β); Hb A — Hb ересектерде – Hb A (2α 2β); Hb A фракциялары Hb A 1 (А 1 a , A 1 b , A 1 c , A 1 d генотиптері) 96 -98 % Hb A 2 (2α 2 δ ) 2, 5% А 3 іздері Жо арыда к рсетілген гемоглобиннен бас а мутация ғ ө қ н тижесінде т зілетін, сирек кездесетін гемоглобиндер : ә ү • Hb C ; • Hb S ; • ж не т. б. . ә

Гемоглобин (Нв) • Сложный белок – хромопротеид. Состоит из 4 полипептидных цепей, каждая изГемоглобин (Нв) • Сложный белок – хромопротеид. Состоит из 4 полипептидных цепей, каждая из которых связанна с 1 гемом (железо); • Нв выполняет уникальную функцию: транспорт кислорода и СО 2 ; • У здоровых людей в крови Нв находится главным образом в виде оксигемоглобина, востановленного гемоглобина, в небольшем количестве метгемоглобина, карбоксигемоглобина.

Гемоглобинде кездесетін мутациялар • Нв к рделі а уыз, сонды тан, ү қ қГемоглобинде кездесетін мутациялар • Нв к рделі а уыз, сонды тан, ү қ қ глобин синтезіне жауапты гендегі мутация, біріншілік рылымы згеше а уыз құ ө қ синтезіне келеді. ә Ал б л оны асиеттерін ұ ң қ толы жо алту а немесе қ ғ ғ лсіреуіне келеді. ә ә • Гемоглобин синтезіне атысты генні қ ң мутациясы – гемоглобинопатиял ар а ғ келеді; ә • Гем синтезіне атысатын ферменттерді қ ң кемшілігі порфирия, порфиринурия ( арты қ порфирин y і з рмен шы арылуы ң ә ғ ) ауруына келеді; ә • сіресе ә мутациялар β-полипептидті тізбегінде жиірек кезігеді.

Гемоглобинопатияларда ы ғ ауысулар т рлері: ү • глобинді тізбектерді геммен т йісулеріні Гемоглобинопатияларда ы ғ ауысулар т рлері: ү • глобинді тізбектерді геммен т йісулеріні ң ү ң орында ы ауысулар ғ (Torino, Hammersmith ж не т. б. ә ) ; • тізбектераралы т йісулеріні қ ү ң орында ы ауысулар ғ (Philly ж не т. б. ә ) • Молекула ішілік ауысулар (Wien ж не т. б. ә ) ; • Молекула бетіндегі ауысулар ( Hb. S ж не ә т. б. ) ;

 • Гемоглобин обладает способностью образовывать • соединения с О 2, СО 2 • Гемоглобин обладает способностью образовывать • соединения с О 2, СО 2 и СО. Гемоглобин, • присоединивший О 2, носит наименование • оксигемоглобина (ННb. О 2); гемоглобин, • отдавший О 2, называется восстановленным, • или редуцированным (ННb ). В артериальной крови • преобладает содержание оксигемоглобина, • от чего ее цвет при обретает алую окраску. • В венозной крови до 35% всего гемоглобина • приходится на ННb

 • Гемоглобин человека и различных животных имеет разное строение. Это касается белковой части • Гемоглобин человека и различных животных имеет разное строение. Это касается белковой части — глобина, так как гем у всех представителей животного мира имеет одну и ту же структуру. Гем состоит из молекулы порфирина, в центре которой расположен ион Fe 2+, способный присоединять О 2. Структура белковой части гемоглобина человека неоднородна, благодаря чему белковая часть раз деляется на ряд фракций

 • • В крови здорового человека содержание гемоглобина составляет 120— 165 г/л (120— • • В крови здорового человека содержание гемоглобина составляет 120— 165 г/л (120— 150 г/л для женщин и 130— 160 г/л для мужчин). У беременных содержание гемоглобина может понижаться до 110 г/л, что не является патологией. • • Основное назначение гемоглобина — транспорт О 2 и СО 2. Кроме того, гемоглобин обладает буферными свойствами, а также способностью связывать некоторые токсичные вещества.

 Функция гемоглобина Эритроциты HHb. O 2 HHb + O 2 KHCO Функция гемоглобина Эритроциты HHb. O 2 HHb + O 2 KHCO 3 + HHb. O 2 сильная кислота KHb. O 2 + H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O карбоангидраза в легких

KHb. O 2 KHb + O 2 CO 2 (ткани ) плазма CO 2KHb. O 2 KHb + O 2 CO 2 (ткани ) плазма CO 2 (ткани) + H 2 O H 2 CO 3 карбоангидраза KHb + H 2 CO 3 KHCO 3 + HHb в легкиев тканяхэритроциты

 • Гемоглобин способен образовывать довольно прочную связь с СО. Это соединение называется карбоксигемоглобином • Гемоглобин способен образовывать довольно прочную связь с СО. Это соединение называется карбоксигемоглобином (ННЬСО). Сродство гемоглобина к СО значительно выше, чем к О 2 , поэтому гемоглобин, присоединивший СО , неспособен связываться с О 2. • Некоторые процессы приводят к окислению иона железа в геме до степени окисления +3. В результате образуется форма гемоглобина — метгемоглобин (Hb. OH). В обоих случаях блокируются процессы транспортировки кислорода. Впрочем, СО может быть частично вытеснен из гема при повышении парциального давления кислорода в легких.

Hb конформацияларыны ң згеруі. ө • Гемоглобинге О 2 осыл анда оны Hb конформацияларыны ң згеруі. ө • Гемоглобинге О 2 осыл анда оны қ ғ ң кеністік конформациясы згереді. ө Дезоксигемоглобин ж не ә оксигемоглобинге рт рлі кеністік ә ү конформациясы т н, ә я ни оны ғ ң т ртіншілік рылымы згереді ө құ ө α 2 β 2 ж не ә α 2 β 2 п. т зара жа ындайды ө қ. 2 β п. т. гемдері бір-біріне жа ындайды, ал 2 қ α п. т. гемдері зара алша тайды. Б л ө қ ұ гемоглобинны ң О 2 аны уын к рсететі қ ғ ө ң исы ты сигмоидті қ қ т рге келеді. ү ә

Темірді а зада ы орының ғ ғ а зада жалпы салма ы 3 -6Темірді а зада ы орының ғ ғ а зада жалпы салма ы 3 -6 г: ғ ғ • гемдік темір: – гемоглобинні рамында; ң құ – миоглобинні рамында; ң құ – ферменттер ( цитохромдар, пероксидаза, каталаза ж не т. б. ә ) ; • гемдік емес темір: – трансферрин; – ферритин; – аконитаза, рибонуклеотидредуктаза ж не ә т. б.

Агзада 3 - 6 г : • Гемды темир • Гемды емесАгзада 3 — 6 г : • Гемды темир • Гемды емес темир • трансферрин; • ферритин; • ферменты: аконитаза, рибонуклеотид- редуктаза и др. . Миоглобин. Нв ~ 2, 6 г Цитохромы и др. [(Fe О∙ОН ) 8 (Fe О∙ОРО 3 Н 2 )]

Темірді абсорбциясы, сі ірілуі, ң ң тасымалдалдануы мен са талуы. қ • аспен тТемірді абсорбциясы, сі ірілуі, ң ң тасымалдалдануы мен са талуы. қ • аспен т скен темір ү Fe+ 3 асказан с ліні ө ң серінен ә Fe+ 2 айланып апоферитинмен байланысады; • он екі елі ішекте темір Fe+ 2 ферритиннен ан қ сарысуына сі ірілу шін ң ү босатылады; • ан плазмасында Қ Fe+ 2 трансферринмен байланысып, – біразы бауырда ферритин рамында орда құ қ са талу шін жеткізіледі; қ ү – ал аны темір ажет ететін м шелерге жеткізіледі. қ ғ қ ү

Каталаза(КФ) Каталаза (от греч— разрушаю) — разлагает образующуюся в процессе биологического окисления НКаталаза(КФ) Каталаза (от греч— разрушаю) — разлагает образующуюся в процессе биологического окисления Н 2 О 2 на воду и молекулярный кислород: 2 H 2 O 2 = 2 H 2 O + O 2 , а также окисляет в присутствии перекиси водорода низкомолекулярные спирты и нитриты. . Содержится почти во всех организмах. Участвует в тканевом дыхании.

 • Разложение H 2 O 2 каталазой осуществляется в два этапа: Fe • Разложение H 2 O 2 каталазой осуществляется в два этапа: Fe 3+-каталаза + 2 H 2 O 2 —> окисленная каталаза + H 2 O 2 —> Fe 3+-каталаза + H 2 O 2 + O 2. При этом в окисленном состоянии каталаза работает как пероксидаза. Субстратами в пероксидазной реакции могут быть этанол, метанол, формиат, формальадегид и другие доноры водорода. • Максимальная концентрация каталазы обнаружена в эритроцитах.

Т емір жетіспеушілігіні ң себептері ан кету Қ • Ас азан-ішек жолдарында қ •Т емір жетіспеушілігіні ң себептері ан кету Қ • Ас азан-ішек жолдарында қ • менструация ж не босану ә • кпелік ( кпе гемосидерозы) Ө Ө • Жыныс уы жолдары ар ылы (б йрек аурулары, қ қ қ ү гемоглобинурия) Сі ірілуді б зылуы ң ң ұ • Ас азан резекциясы қ • Крон ауруы ажеттілікті артуы Қ ң • Тез су (шала ту ан н рестелер, балалар, ө ғ ә бойжеткендер) • екі абатты и лактация қ қ Темірге кедей диета (вегетарианды немесе бас а) қ қ

ТЖА емдеуі • рамында құ темірі бар, к біне ө ішке абылданатынқ д ріменТЖА емдеуі • рамында құ темірі бар, к біне ө ішке абылданатынқ д рімен емдеуге ә негізделген. К к тамыр а ж не б лшы етке е ігізу ішке абылдау а ө ғ ә ұ қ ң қ ғ келмейтін жа дайда тандалады. ғ • Д рлер ә : – нта 0, 5 -1 г т улігіне: ұ қ ә • темір сульфаты; • темір лактаты. – таблетка : • гемостимулин ( 1 таб. т улігіне 3 рет); ә • феррокаль (2 -4 таб. т улігіне 3 рет). ә – темірді комплексті препараттары: ң • ферроцерон (0 , 3 г. т улігіне 3 рет); ә • ферамид (0, 1 г. т улігіне 3 рет). ә • рамында құ темірі бар шетелдік жо ары сапалы д рілер: ғ ә – ферроплекс; – конферон; – орферон. • д ріні же іл абылдануы шін д ріні тама тан кейін, жа сы сі уі ә ң ң қ ү ә қ қ ң шін аскорбин ыш ылымен абылда ан ж н; ү қ қ қ ғ ө • Емді гемоглобин алып а келгенінші абылдап, 2 -3 ай бойы, қ қ қ темірді ор а жиналуы шін, т мен дозаларда абылдайды; ң қ ғ ү ө қ • То таусыз ан кетуде, емді жылына 4 рет 1 ай бойы ткізеді қ қ ө

ТЖА емдеуідегі парентеральды қ тама тандыру. қ олдану себептері: Қ • темір сі уініТЖА емдеуідегі парентеральды қ тама тандыру. қ олдану себептері: Қ • темір сі уіні б зылуы; ң ң ұ • ішек аурулары; • ішекті аума ты резекциясы; ң қ • ішке абылдауды к термеу, абылдау а қ ө қ ғ болмайтын жа дайлар ғ (ас азан-ішекті қ ң жара аурулары). • Д рілер: ә – ферковен (к/т); – фербитол (б/е); – жектофер (б/е); – феррум Лек ( к/т, б/е); – оксиферрискарбон ( к/т, б/е);

Комплексті д рументерапиясыә олдану себептері Қ - темірді олдануыны суі ң қКомплексті д рументерапиясыә олдану себептері Қ — темірді олдануыны суі ң қ ң ө мен темір сі уіні б зылуы кезінде: ң ң ұ • ж ктілік анемиясы; ү • ас азан жолдарына жедел араласу н тижесінде; қ ә — к біне аралас жетіспеушілік дамиды. ө • д румендер ә : – пиридоксин ; – цианокобаломин; – фоль ыш ылы; қ қ ан ю трансфузиялы терапия Қ құ қ олдану себептері Қ — темірді шы арылуыны б зылып ң ғ ң ұ фагоцитті жасушаларда жина талуы кезінде: қ • к йу анемиясы; ү • инфекция, ас ыну аурулары. қ гемохроматоз а келетін, ор а жина талатын темір ғ ә қ ғ қ препараттарын абылдау а болмайды. қ ғ

ТЖА-ны алдын алуың • Жасырын темір жетіспеушілігі бар ауру а бейімдігі ғ жо арыТЖА-ны алдын алуың • Жасырын темір жетіспеушілігі бар ауру а бейімдігі ғ жо ары топта ыларды темір препараттарымен ғ ғ жылына 1 -2 рет 1 айлы курспен; қ • анасында ж ктілік кезінде ТЖА бол ан 1 жас а ү ғ қ дейінгі н рестелерге темір препараттарын ә абылдау; қ • то татуы иын созылмалы ан кету кезінде темір қ қ қ препараттарын абылдау, қ – Швецияда н а ТЖА профилактикасы шін темір ұ ғ ү осыл ан. қ ғ • ДД Қ (ВОЗ) ж ктілерге 3 -6 айлы суплементация ү қ (толы тыру) қ курсын ткізуді сынады. Я ни ө ұ ғ т улігіне 100 мг темір ж не 300 мг фоль ыш ылын ә ә қ қ абылдау керек; қ • ан тапсырушы донордан: ер адам — 800 -1200 мл, Қ йел адам 400 -800 мл-дан арты алмау. ә қ • темірге бай ж не байытыл ан та амдар абылдау ә ғ ғ қ ;

 • При различных формах анемии двояковогнутая форма эритроцитов меняется, например, при • При различных формах анемии двояковогнутая форма эритроцитов меняется, например, при гемолитической анемии – шаровидная форма , при серповидно-клеточной анемии (HBS) – серповидная форма.

 • Гематокри т — это соотношение объёмов форменных элементов и плазмы крови ( • Гематокри т — это соотношение объёмов форменных элементов и плазмы крови ( главным образом эритроцитов ), полученном после центрифугировании крови. Принято гематокритной величиной выражать объём эритроцитов. . В норме гематокрит мужчины равен 0, 41— 0, 53, а женщины — 0, 36— 0, 46. У новорождённых гематокрит примерно на 20 % выше, а у маленьких детей — примерно на 10 % ниже, чем у взрослого. Гематокрит (Ht) выражают в литрах на литр (л/л).

Возраст, пол Уровень гематокрита,  2 недель 41 - 65 2 -Возраст, пол Уровень гематокрита, % 65 лет женщины 35 — 47 мужчины 37 —

 • Гематокрит жогарлау. • Эритроцитоздар - бириншилик ( эритремия ) • Симптоматикалык • Гематокрит жогарлау. • Эритроцитоздар — бириншилик ( эритремия ) • Симптоматикалык эритроцитоздар • (гемоглобинопатиялар жане баскалар). • Гемоконцентрация ( плазма колеминин томендеу). • Дегидратация. !!!!!!!

 • Гематокриттин томендеу. • Анемияда – 20 -25; • ЙАНАЛМА КАННЫН • Гематокриттин томендеу. • Анемияда – 20 -25%; • ЙАНАЛМА КАННЫН КОЛЕМИНЫН ЖОГАРЛАУ • ЖУКТИЛИК • гиперпротеинеми. Я • Гипергидратация !!!!!!!

- состояние, характеризующееся снижением концентрации гемоглобина (менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л— состояние, характеризующееся снижением концентрации гемоглобина (менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин) и гематокрита (менее 39% у мужчин и 36% у женщин). Обычно при этом также происходит и снижение количества красных кровяных телец (эритроцитов ).

Эритроциттерді биохимиясың • Барлы жасушалрдын 36 -48 қ  райды. құ •Эритроциттерді биохимиясың • Барлы жасушалрдын 36 -48 қ % райды. құ • 1 мм 3 4 -5 млн- а дейін жетеді ғ • мір с ру за ты ы 110 -120 к н Ө ү ұ қ ғ ү. • К н сайын 2 -10” эритроцит ыдырап, ү соншалы ты эритроцит синтезделеді. қ • Ядро болмайды, сонды тан а уыз синтезі қ қ ж рмейді ү • 1 са атта анда ы барлы эритроци ғ қ тер 0, 7 г глюкоза беретін энергияны пайдаланады. • Эритроциттерде пентозофосфатты жол қ белсенді. Онда ы ғ глюкозаны 90 ң % гликолиз жолымен, ал 10 % пентозофосфатты жолмен қ ыдырайды.

Химизм образования пероксида водорода из Супероксидты аниона Н 2 О 2 тң зіледіү •Химизм образования пероксида водорода из Супероксидты аниона Н 2 О 2 тң зіледіү • Супероксидный анион может действовать в организме как окислитель (акцептор электрона) и как восстановитель (донор электрона). Действуя как окислитель, получая еще один электрон, в водной среде он превращается в пероксид водорода: супероксидты анион

Химизм образования свободного гидроксильного радикала (ОН*): • Перекись водорода в свою очередь может восстанавливатьсяХимизм образования свободного гидроксильного радикала (ОН*): • Перекись водорода в свою очередь может восстанавливаться супероксидным анионом с образованием свободного гидроксильного радикала (ОН*): Свободный гидроксильн ый радикала

Химизм образования синглетного кислорода (О 2 ) : • Гидроксильный радикал при взаимодействииХимизм образования синглетного кислорода («О 2 ) : • Гидроксильный радикал при взаимодействии с супероксидным анионом образует синглетный кислород («О 2 ), в молекуле которого оба электрона внешней орбиты имеют разнонаправленный спин: синглетный кислород

Супероксид анион зависимый апоптоз. • Самоуничтожение митохондрий- продуцентов АФК путем открытия пор воСупероксид анион зависимый апоптоз. • Самоуничтожение митохондрий- продуцентов АФК путем открытия пор во внутренней мембране митохондрий (митоптоз). • Самоуничтожение (апоптоз) клеток- продуцентов АФК. Самоуничтожение клеток происходит путем МХ-зависимого апоптоза. При разрушении МХ в цитозоль выходят вещества (в первую очередь цитохром с), являющиеся сигналом к запуску апоптотической программы.

 Киллерный лиганд (Fas-L, TNF-a, TRAIL) Активация рецепторов смерти (Fas Киллерный лиганд (Fas-L, TNF-a, TRAIL) Активация рецепторов смерти (Fas и др. )Повреждени е Под действием АФК Проницаемость митохондриальной мембраны ↑↑ Цитохром С Апоптоз. Ключевые субстратыр53 Эффекторные каспазы 3, 6, 7 Каспаза 9 Каспазы 8, 1, 10 Изменения гормонального статуса

Линии защиты от АФК системы митохондрии-клетка • Изменение энергетического состояния МХ. • ОкислениеЛинии защиты от АФК системы митохондрии-клетка • Изменение энергетического состояния МХ. • Окисление уже образовавшегося супероксид аниона до молекулярного кислорода с помощью цитохрома с и восстановление до пероксида водорода с помощью митохондриальной супероксид дисмутазы.

 О 2 - ж не бас а тоты ыш заттарды серлерін О 2 — ж не бас а тоты ыш заттарды серлерін арнай ә қ ғ ң ә ор ау тоты сыздандырушы ж йелер тежейді: қ ғ қ ү метгемоглобинредуктаза (НАДФН 2); глутатионпероксидаза; глутатионредуктаза ( НАДФН 2), супероксиддисмутаза; каталаза. О 2 — ———- Н 2 О 2 Супероксиддис- мутаза 2 Н 2 О 2 ———— 2 Н 2 О + О 2 ↑ каталаза ( глутатионпероксидаза, HS- глутатион) S НАДФН 2 ( глутатион / ! ————-→ Н S – глутатион ) \ ! глутатионредуктаза S Н 2 О 2 – н синглетті оттегі т зілу м мкін ( ″ О 2). Ол О 2 — ү ү бірге мембрананы за ымдайды. Н тижесінде эритроциттерді қ ә ң гемолизі дамиды.

Участники антиоксидантного действия глутатиона • ферменты глутатионового цикла: • глутатионпероксидазы • глутатионредуктазы,Участники антиоксидантного действия глутатиона • ферменты глутатионового цикла: • глутатионпероксидазы • глутатионредуктазы, • глюкозо-6 -фосфатдегидрогеназа (НАДФН 2, образующимся в пентозном цикле под воздействием фермента глюкозо-6 -фосфатдегидфогеназы) нарушении функции глюкозо-6 -фосфат-дегидрогеназы (наследственное или приобретенное), в эритроцитах снижается уровень восстановленного глутатиона и такие эритроциты быстро гемолизируются.

Супероксиддисмутаза Супероксиддисмутаза

Глутатионпероксидаза : Глутатионпероксидаза :

Капилляр. Эритроцит. СО 2 + Н 2 О =====  Капилляр. Эритроцит. СО 2 + Н 2 О Н 2 СО 3 Карбоангид- раза Н 2 СО 3 Н+ + НСО 3 — (бикарбонатты ион ) Н + + н. Нв. О 2 н. Нв + О 2 ан Қ плазмасы – Cl — ↓ Перифериялы ткань қ. Венозды ан қ / НСО 3↑ ( СО 2 ) / → кпе → капилляр. ө Эритроцит. ННв+ + О 2 Н+ + Нв. О 2 Н+ + НСО 3 — Н 2 СО 3 ——→ СО 2 + Н 2 О карбоан- ↓ гидраза ан плазмасы → қ альвеола → сырт а қ

Белки крови: общий белок 65 -85 г/л альбумины 40 -50 г/л глобулины 25 -30Белки крови: общий белок 65 -85 г/л альбумины 40 -50 г/л глобулины 25 -30 г/л альфа 1 -глобулины 2, 5 -5, 0% альфа 2 -глобулины 5, 8 -8, 9% бета-глобулины 11, 0 -13, 0% гамма-глобулины 15, 5 -21, 9%

Иммуноглобулины: Ig. G 8 -16 г/л Ig. A 1, 4 -4, 2 г/л Ig.Иммуноглобулины: Ig. G 8 -16 г/л Ig. A 1, 4 -4, 2 г/л Ig. M 0, 05 -1, 9 г/л Ig. E 0, 1 -2, 0 мг/л Ig. D 30 -400 мг/л фибриноген 2 -4 г/л хиломикроны 0 -0, 5 г/л ЛПВП (альфа-ЛП): у мужчин 1, 25 -4, 25 г/л у женщин 2, 5 -6, 6 г/л ЛПОНП (пре-бета-липопротеиды) 1, 5 -2, 0 г/л ЛПНП (бета-ЛП) 3, 0 -4, 5 г/л

Белки крови: общий белок 65 -85 г/л альбумины 40 -50 г/л глобулины 25 -30Белки крови: общий белок 65 -85 г/л альбумины 40 -50 г/л глобулины 25 -30 г/л альфа 1 -глобулины 2, 5 -5, 0% альфа 2 -глобулины 5, 8 -8, 9% бета-глобулины 11, 0 -13, 0% гамма-глобулины 15, 5 -21, 9%

Иммуноглобулины: Ig. G 8 -16 г/л Ig. A 1, 4 -4, 2 г/л Ig.Иммуноглобулины: Ig. G 8 -16 г/л Ig. A 1, 4 -4, 2 г/л Ig. M 0, 05 -1, 9 г/л Ig. E 0, 1 -2, 0 мг/л Ig. D 30 -400 мг/л фибриноген 2 -4 г/л хиломикроны 0 -0, 5 г/л ЛПВП (альфа-ЛП): у мужчин 1, 25 -4, 25 г/л у женщин 2, 5 -6, 6 г/л ЛПОНП (пре-бета-липопротеиды) 1, 5 -2, 0 г/л ЛПНП (бета-ЛП) 3, 0 -4, 5 г/л

Ферменты сыворотки крови: Аспартатаминотрансфераза (ACT) 0, 1 -0, 45 мкмоль/час. мл Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 0,Ферменты сыворотки крови: Аспартатаминотрансфераза (ACT) 0, 1 -0, 45 мкмоль/час. мл Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 0, 1 -0, 68 мкмоль/час. мл Лактатдегидрогеназа(ЛДГ) 220 -1100 ммоль/с. л или 0, 8 -4, 0 мкмоль/час. мл ЛДГ 1 19 -29% ЛДГ 2 23 -37% ЛДГЗ 17 -25% ЛДГ 4 8 -17% ЛДГ 5 8 -18%

Ферменты сыворотки крови: Щелочная фосфатаза 0, 5 -1, 3 ммоль/час. л Кислая фосфатаза 0,Ферменты сыворотки крови: Щелочная фосфатаза 0, 5 -1, 3 ммоль/час. л Кислая фосфатаза 0, 05 -0, 13 ммоль/час. л Альдолаза 1 -8 ед Креатинфосфокиназа 0 -100 ммоль/сек. л (до 6 ед) альфа-Амилаза 16, 0 -30, 0 г/час. л Кинины сыворотки крови: брадикинины 0, 1 -2, 0 мкг/л калликреин 720 -1670 мкг/л

Метаболиты углеводного обмена: Глюкоза 3, 5 -5, 7 ммоль/л Галактоза 0, 1 -0, 86Метаболиты углеводного обмена: Глюкоза 3, 5 -5, 7 ммоль/л Галактоза 0, 1 -0, 86 ммоль/л Молочная кислота 0, 56 -1, 67 ммоль/л Гексуроновые кислоты: дети 5 -10 мг/л взрослые 2, 4 -3, 9 мг/л Сиаловые кислоты 2, 0 -2, 33 ммоль/л Гексозы, связанные с белками 5, 8 -6, 6 ммоль/л Гексозы, связанные с серомукоидом 1, 2 -1, 6 ммоль/л

Метаболиты липидного обмена: Общие липиды 4 -7 г/л Триглицериды 0, 55 -1, 65 ммоль/лМетаболиты липидного обмена: Общие липиды 4 -7 г/л Триглицериды 0, 55 -1, 65 ммоль/л (до 3, 9 ммоль/л) Фосфолипиды 2 -4, 7 ммоль/л НЭЖК* 400 -800 мкмоль/л Холестерин (общий) 3, 9 -6, 5 ммоль/л (до 7, 2 ммоль/л) Свободный холестерин 30% (1 -2, 3 ммоль/л) Связанный холестерин 70% Кетоновые тела 100 -600 мкмоль/л *НЭЖК — неэстерифицированные жирные кислоты

Метаболиты азотистого (белкового) обмена: Мочевина 2, 5 -8, 3 ммоль/л Мочевая кислота 0, 16Метаболиты азотистого (белкового) обмена: Мочевина 2, 5 -8, 3 ммоль/л Мочевая кислота 0, 16 -0, 57 ммоль/л у мужчин 0, 24 -0, 57 ммоль/л у женщин 0, 16 -0, 40 ммоль/л Креатинин: у мужчин 44 -100 мкмоль/л у женщин 44 -88 мкмоль/л Креатин: у мужчин 15 -45 мкмоль/л у женщин 45 -76 мкмоль/л Билирубин (общий) 8, 5 -20, 5 мкмоль/л непрямой 75% (6, 33 -15, 33 мкмоль/л) прямой до 25% (2, 12 -5, 12 мкмоль/л) Остаточный азот 14 -25 ммоль/л Аммиак 25 -40 ммоль/л

Минеральные вещества: Калий 3, 4 -5, 3 ммоль/л Натрий 130 -156 ммоль/л Кальций 2,Минеральные вещества: Калий 3, 4 -5, 3 ммоль/л Натрий 130 -156 ммоль/л Кальций 2, 3 -2, 75 ммоль/л Железо 12 -32 мкмоль/л Фосфор 1 -2 ммоль/л Хлориды 97 -108 ммоль/л Магний 0, 7 -1, 2 ммоль/л Бикарбонаты 21 -25 ммоль/л Буферные основания 40 -60 ммоль/л р. Н крови 7, 36 -7, 44 р02 90 -100 мм. рт. ст. р. С 02 36 -44 мм. рт. ст.

Влияние возраста на биохимические константы крови ПОКАЗАТЕЛИ новорожденные до 12 месяцев 1 год -14Влияние возраста на биохимические константы крови ПОКАЗАТЕЛИ новорожденные до 12 месяцев 1 год -14 лет Белки крови: общий белок 47 -65 г/л 41 -78 г/л 59 -82 г/л альбумины 23 -46 г/л 20 -51 г/л 37 -52 г/л глобулины альфа-1 0, 9 -3, 2 г/л 1, 2 -4, 7 г/л 1, 0 -4, 0 г/л альфа-2 2, 4 -7, 2 г/л 2, 5 -11, 0 г/л 5, 0 -10, 0 г/л бета-глобул. 2, 4 -8, 5 г/л 1, 6 -13 г/л 6, 0 -12, 0 г/л гамма-глобул. 6, 0 -12, 0 г/л 2, 3 -12, 0 г/л 6, 0 -16, 0 г/л Остаточный азот 42 -71 ммоль/л 25 -35 ммоль/л 20 -30 ммоль/л Глюкоза 3, 5 -5, 5 ммоль/л 2, 6 -4, 0 ммоль/л 3, 5 -5, 6 ммоль/л Общие липиды 1, 7 -4, 5 г/л 2, 4 -7, 0 г/л 4, 5 -7, 0 г/л Триацилглицериды 0, 2 -0, 86 ммоль/л 0, 4 -0, 93 ммоль/л Холестерин 1, 3 -2, 6 ммоль/л 1, 5 -5, 0 ммоль/л 3, 7 -6, 5 ммоль/л Фосфолипиды 0, 65 -1, 0 ммоль/л 1, 2 -2, 1 ммоль/л 1, 3 -3, 3 ммоль/л НЭЖК 1, 2 -2, 2 ммоль/л 0, 6 -1, 0 ммоль/л 0, 3 -0, 6 ммоль/л Минеральные вещества: Калий 4, 7 -6, 7 ммоль/л 4, 1 -5, 8 ммоль/л 3, 7 -5, 1 ммоль/л Натрий 135 -155 ммоль/л 133 -142 ммоль/л 125 -147 ммоль/л Железо 5, 0 -19 мкмоль/л 6, 3 -ЗЗ мкмоль/л 9, 3 -34 мкмоль/л р. Н 7, 29 -7, 38 7, 34 -7, 46 7, 36 -7, 44 р. С 02 26 -41 мм. рт. ст. 36 -44 мм рт. ст.

Нормы содержания гормонов и их метаболитов 17 -оксикортикостероиды 140 -550 ммоль/л 11 -оксикортикостероиды 140Нормы содержания гормонов и их метаболитов 17 -оксикортикостероиды 140 -550 ммоль/л 11 -оксикортикостероиды 140 -230 ммоль/л альдостерон 91 -185 нг/л адреналин 0, 3 5 -0, 4 мкг/л норадреналин 0, 73 -0, 88 мкг/л тироксин 29 -64 мкг/л

Свертывание крови. • При повреждении кровеносного сосуда включаются серии ферментативных реакций, вСвертывание крови. • При повреждении кровеносного сосуда включаются серии ферментативных реакций, в которых образуется сгусток крови — тромб, прекращающий вытекание крови ( гемокоагуляция). • Снижение способности к тромбообразованию ведет к повышению кровоточивости опасные для жизни и, наоборот , • повышение свертываемости крови может привести к образованию внутрисосудистых тромбов, закупоривающих неповрежденные сосуды и нарушающих гемодинамику.

Пути гемокоагуляции. Внешняя система гемокоагуляции. • Различают два пути гемокоагуляции - внешний и внутреннийПути гемокоагуляции. Внешняя система гемокоагуляции. • Различают два пути гемокоагуляции — внешний и внутренний механизмы свертывания крови. • Внешняя система гемогоагуляции запускается при контакте крови с поврежденной тканью, из которой высвобождается тканевой тромбопластин (фактор Ш), который активирует фактор VII, превращая его в VIIa. Далее активируется фактор X. Этот путь срабатывает быстро и завершается образованием тромба через 10 -12 секунд. В этом механизме принимает участие Са++ и фосфолипиды мембран, которые вместе с фактором V в несколько тысяч раз повышают активность фактора Ха.

Внутренняя система гемогоагуляции • Внутренняя система гемогоагуляции запускается при контакте тромбоцитов крови с поврежденнойВнутренняя система гемогоагуляции • Внутренняя система гемогоагуляции запускается при контакте тромбоцитов крови с поврежденной поверхностью сосуда. Свертывание по внутреннему механизму происходит медленно и завершается через 10 -15 минут. В этом механизме участвует прекалликреин, который активируется фактором Хагемана (XIIa) и далее идет каскад последовательных реакций активации фактора Х I, I Х и фактора X.

Общие пути свертывания. • Начиная со стадии превращения фактора X в Ха, Общие пути свертывания. • Начиная со стадии превращения фактора X в Ха, внешний и внутренний пути идут одинаково. Под воздействием фактора Ха протромбин превращается в тромбин. Образовавшийся тромбин катализирует превращение фибриногена в фибрин, а также превращение трансглутаминазы (фактор Х III ) в активный фермент (Х III а). • Под воздействием активной трансглутаминазы (Х III а) молекулы фибрина соединяются друг с другом ковалентной связью — образуются крупные удлиненные агрегаты, соединяющиеся друг с другом в виде решетки, в которую включены тромбоциты и другие форменные элементы крови.

Общие пути свертывания. • В механизмах обеих путей гемокоагуляции участвуют ионы кальция иОбщие пути свертывания. • В механизмах обеих путей гемокоагуляции участвуют ионы кальция и витамин К. Так реакции, в которых участвуют факторы II, VII, IX, X — активируются ионами Са++ фосфолипидами.

анны юыҚ ң ұ. Б л процесске плазманы тромбоциттерді , тканьдерді белгілі ұанны юыҚ ң ұ. Б л процесске плазманы тромбоциттерді , тканьдерді белгілі ұ ң ң ң заттары атынасады ( ан юыны факторлары). қ қ ұ ң ан плазмасыны факторлары Қ ң : • Фактор І – фибриноген. \ Бауырда синтезделеді. Фактор ІІ синтезіне вит. К ажет. қ • Фактор ІІ – протромбин / • ФакторІІІ – тканьдік тромбопластин. • Фактор І V – кальцийді иондары ( Са 2+). ң • Фактор V – проакцелерин. • Фактор VІІ – проконвертин. • Фактор VІІІ – антигемофильді глобулин А (туа біткен жетіспеушілігінде гемофилия А дамиды, ке тарал ан 87 -94 %). ң ғ • ФакторІХ – антигемофильді глобулин В (гемофилия В, 6 – 13% ). • Фактор. Х – Прауер – Стюартты факторы. ң • Фактор. ХІ – Розенталь факторы ( гемофилия С, 1 – 2 % ). • Фактор. ХІІ – Хагеман факторы. • Фактор. ХІІІ – фибринді т ра тандыратын факторы ұ қ ( трансглутаминазаны белсенді емес т рі ң ү ).

Тромбоциттерді факторларың • Фактор -1 проакцелерин. • Фактор – 3. • ФакторТромбоциттерді факторларың • Фактор -1 проакцелерин. • Фактор – 3. • Фактор – 8 тромбостенин ан юды белокты факторлары Қ ұ ң бауырда синтезделеді. Оларды к бі ң ө проферменттер болып табылады. анны юында Қ ң ұ белсенді т рінеү ауысып, келесі ферментативті реакцияны себебшісі болып ң табылады.

анны юыны механизмдеріҚ ң ұ ң   анны юыны механизмдеріҚ ң ұ ң ішкі Калликреин ←——— Прекалликреин белсенді т ріне аусуы ү ↓ ХІІа ХІа ІХа Тромбопластин – фактор ІІІ сырт ы қ ↑ ↓ Сa 2+ Са 2+ VІІІ ——→VІІІа VІІ — ——-→VІІа ФЛ+ ↓ Сa 2 + ↓ Х Ха С a 2+ ↓ Протромбин Тромбин Тромбокиназа Фибриноген Фибрин Тромбин Фибро-↓ ХІІІа ← ХІІІ нектин ↓ Фибрин ( полимер) )

ан юыны ішкі механизіміні сызбан с асыҚ ұ ң ң ұ қ ан юыны ішкі механизіміні сызбан с асыҚ ұ ң ң ұ қ

Участие гамма-карбоксиглутаминовая кислоты и витамина К в системе свертывания крови • В пептидныхУчастие гамма-карбоксиглутаминовая кислоты и витамина К в системе свертывания крови • В пептидных цепях II, VII, IX, X факторов содержится гамма-карбоксиглутаминовая кислота , образующая центры связывания ионов Са++. • Без этой аминокислоты невозможна активация факторов системы свертывания крови II, VII, IX, X. Недостаток витамина К может привести к задержке свертывания крови , к кровоточивости, подкожным и внутренним кровоизлияниям.

Образование гамма-карбоксиглутаминовой кислоты Гамма-карбоксиглутаминовая кислота образуется из глутамата под воздействием фермента гамма-глутаминилкарбоксилазыОбразование гамма-карбоксиглутаминовой кислоты Гамма-карбоксиглутаминовая кислота образуется из глутамата под воздействием фермента гамма-глутаминилкарбоксилазы , коферментом которого является витамин К.

Соединение тромба к матриксу. Ретракция тромба. • Под воздействием трансглутаминазы фибрин образуетСоединение тромба к матриксу. Ретракция тромба. • Под воздействием трансглутаминазы фибрин образует связи с фибронектином, который в свою очередь прочно прикрепляется к другим молекулам межклеточного матрикса. В результате тромб оказывается прикрепленным к матриксу в области поврежденного сосуда. • Через час или несколько позднее тромб сжимается, происходит ретракция тромба, которая обуславливается сократительной способностью тромбоцитов.

ан ю а арсы ж йелер. Қ ұ ғ қ ү • ан юан ю а арсы ж йелер. Қ ұ ғ қ ү • ан ю а арсы ж йелер негізінен протеолиттік Қ ұ ғ қ ү ферменттерді тежеуіші плазма а уыздарынан т рады. ң қ ұ Гепарин антитромбин ІІІ-ті тежеуіші ң серін к шейтуші факторә ү , я ни антиромбин ІІІ-ке гепаринні осылуы, оны ғ ң қ ң конформациясын згертіп, тромбин а осыл аннан кейін ө ғ қ ғ гепарин айтадан б лініп шы ып, антиромбин ІІІ-ті бас а қ ө ғ ң қ молекуласына осылды. қ

Витамин К – факторлар ІІ, V ІІ, ІХ, Х рамында γ – құВитамин К – факторлар ІІ, V ІІ, ІХ, Х рамында γ – құ карбоксиглутамат бар. О ны т зілуі: ң ү СООН COOH 1 Вит. К (кофермент ) 1 γСН 2 —————→ CH — COOH 1 Е 1 βСН 2 CH 2 1 1 αСН – NH 2 CH – NH 2 1 1 COOH Глу γ – карбоксиглутамин Са 2+ байланыстыратын орталы тарды қ т зед ү і. Гиповитаминоз К ан кетуді ша ыртады. Витамин К рылымды қ қ құ аналогы: дикумарол. Витамин К Глу ————→ γ – карбоксиглу Е \ Дикумарол ( сыбайлас ингибитор ) Дикумарол ан юын т мендетеді қ ұ ө. Сонды тан тромбоз а арсы қ ғ қ д рі ретінде олданады. ә қ

Викасол ( менадион, а ылш. ғ menadione ) – полициклды қ ароматикалыВикасол ( менадион, а ылш. ғ menadione ) – полициклды қ ароматикалы қ кетон, 1, 4 -нафтохинонны туындысы. ң А немесе а – сар ыш ре і бар қ қ ғ ң кристалды иіссіз нта. К д руменіні ұ қ ә ң синтетикалы суда еритін аналогы қ (спиртта ерімейді). Д рілік препарат ә ретінде ішке ана емес, сонымен атар ғ қ парентеральды олдану а болады. қ ғ

Лабораторные показатели при норме системы свёртывания крови Показатель Значения в обычно традиционных единицах ВремяЛабораторные показатели при норме системы свёртывания крови Показатель Значения в обычно традиционных единицах Время кровотечения 2, 5 -9, 5 мин ПДФ <8 мг/мл ПТ 11, 0 -14, 0 с Тромбиновое время 11, 3 -18, 5 с

Показатель Значения в системе СИ Фактор I (фибриноген) 4, 0 -10. 0 мкмоль/л ФакторПоказатель Значения в системе СИ Фактор I (фибриноген) 4, 0 -10. 0 мкмоль/л Фактор II (протромбин) 0, 60 -1, 40 мкмоль/л Фактор V 0, 60 -1, 40 мкмоль/л Факторы VII-Х 0, 70 -1, 30 мкмоль/л Фактор X 0, 70 -1, 30 мкмоль/л Фактор VIII 0, 50 -2, 00 мкмоль/л Фактор IX 0, 60 -1, 40 мкмоль/л Фактор XII 0, 60 -1, 40 мкмоль/л. Нормы содержания факторов свёртывания

Гемофилия • Гемофилия - геморрагическое заболевание, вызванное наследуемым дефектом плазменных факторов свёртывания. •Гемофилия • Гемофилия — геморрагическое заболевание, вызванное наследуемым дефектом плазменных факторов свёртывания. • Дебют заболевания наблюдают в раннем детском возрасте (чаще на первом году жизни ).

Наследование дефектного гена • Дефектные гены наследуются Х-половой хромосомой. Чем обусловили проявления заболевания уНаследование дефектного гена • Дефектные гены наследуются Х-половой хромосомой. Чем обусловили проявления заболевания у мужчин, а у женщин носительство, без заболевания. • Рождение больных девочек теоретически возможно при браке мужчины, больного гемофилией, с женщиной-носителем патологического гена или, что крайне редко, женщиной с инактивированной одной из половых хромосом.

Наследование дефектного гена • Дефектные гены наследуются Х-половой хромосомой. Чем обусловили проявления заболевания уНаследование дефектного гена • Дефектные гены наследуются Х-половой хромосомой. Чем обусловили проявления заболевания у мужчин, а у женщин носительство, без заболевания. • Рождение больных девочек теоретически возможно при браке мужчины, больного гемофилией, с женщиной-носителем патологического гена или, что крайне редко, женщиной с инактивированной одной из половых хромосом.

Виды гемофилии. Частота наследственных гемофилии • гемофилию А - 10/100000 мужчин недостаточность фактораВиды гемофилии. Частота наследственных гемофилии • гемофилию А — 10/100000 мужчин недостаточность фактора свёртывания VIII • гемофилию В — 2/100000 мужчин недостаточность фактора IX

Генетические аспекты Тип гемофилии Дефектные гены Гемофилия А F 8 C, HEMA, Генетические аспекты Тип гемофилии Дефектные гены Гемофилия А F 8 C, HEMA, 306700 , Xq 28 Гемофилия А с сосудистыми аномалиями, сочетающаяся ломкостью капилляров. F 8 C, HEMA, 306800, К Xq 28 Аутосомная гемофилия А вариант болезни фон Виллебранда, с нормальным временем кровотечения F 8 C, HEMA, 134500, R Xq 28 Гемофилия В — болезнь Кристмаса F 9, HEMB, 306900 Xq 27. 1 — q 27.

Формы гемофилии • Тяжесть заболевания зависит от активности факторов свёртывания в крови: АктивностьФормы гемофилии • Тяжесть заболевания зависит от активности факторов свёртывания в крови: Активность менее 2% — тяжёлая форма гемофилии Активность 2 -5% — среднетяжёлое течение Активность 6 -25% — лёгкая степень гемофилии Активность более 25% клинически редко себя проявляет; возможны кровотечения при обширных травмах и операциях. • Длительность кровотечений зависит от тяжести заболевания, формы гемофилии.

Клиническая картина • Характерны спонтанные или посттравматические кровотечения (наружные или внутренние, например почечные)Клиническая картина • Характерны спонтанные или посттравматические кровотечения (наружные или внутренние, например почечные) • У грудных детей кровотечение при обрезании, прорезывании зубов. Когда ребёнок начинает ходить, возможны кровоизлияния в мягкие ткани (подкожные гематомы), крупные суставы (локтевые, коленные, голеностопные). Смешанный тип кровоточивости (образование гематом и кровотечения из слизистых оболочек). • Поражение суставов. Вовлекаются крупные суставы. Сустав отёчный, гиперемированный, резко болезненный. Пункция сустава — обнаруживают жидкую кровь. Рецидивы гемартроза приводят к образованию хронических артритов, сопровождающихся контрактурами и приводящих к анкилозам.

 Фибринолиз ( тромбтарды ыдырауы). ң   пептид  Фибринолиз ( тромбтарды ыдырауы). ң пептид / Плазминоген —————→ плазмин (профермент) анны ж не тканьдер- (фермент) Қ ң ә ді активаторлары ң Фибрин ——→ фибринні ыдырауыны ң ң Плазмин німдері ө Тромбин мен плазминні ж йелеріні арасында тепе – те дік ң ү ң ң б зыл анда тромбты пайда болуы к шееді немесе ұ ғ ң ү геморагиялы жа дайлар бай алады. қ ғ қ ( Геморагия – ан юыны т мендеуі қ ұ ң ө ).

Лабораторные исследования • Содержание факторов VIII или IX свёртываемости крови ниже 50 •Лабораторные исследования • Содержание факторов VIII или IX свёртываемости крови ниже 50% • ЧТВ ( частичное тромбопласиновое время ) повышено при нормальных количестве тромбоцитов • ПВ (протромбиновое время), время кровотечения удлинено — более 10 мин • Нормализация ЧТВ при добавлении к сыворотке больного нормальной плазмы.

 • Анализатор может выдавать результаты на внешний принтер. • Внутренняя память обеспечивает • Анализатор может выдавать результаты на внешний принтер. • Внутренняя память обеспечивает хранение тысячи записей с полными гистограммами и индивидуальными данными пациентов • Анализатор может выполнять 30 тестов в час. • Результаты могут быть напечатаны на отдельно поставляемых встроенном или внешнем принтерах. • Abacus junior определяет 18 гематологических параметров, включая дифференцировку лейкоцитов (WBC) на три части. Анализатору в качестве пробы нужно 25 мкл цельной крови.

Активные формы кислорода Супероксид (О 2 -) гидроксильный радикал (ОН*), перекись водородаАктивные формы кислорода Супероксид (О 2 -) гидроксильный радикал (ОН*), перекись водорода синглетный кислород (»О 2)- является главным поражающим фактором; Они имеют высокую химическую активность и реагируют со многими веществами организма: нуклеиновые кислоты, белки Липиды ↑↑.

Химизм образования токсической формы кислорода • Окисление гемоглобина в метгемоглобин кислородом приводит кХимизм образования токсической формы кислорода • Окисление гемоглобина в метгемоглобин кислородом приводит к образованию супероксидного аниона(О 2 -): метгемоглоб ин супероксидны й аниона

Химизм образования пероксида водорода из супероксидного аниона • Супероксидный анион может действовать в организмеХимизм образования пероксида водорода из супероксидного аниона • Супероксидный анион может действовать в организме как окислитель (акцептор электрона) и как восстановитель (донор электрона). Действуя как окислитель, получая еще один электрон, в водной среде он превращается в пероксид водорода: пероксид водородасупероксидны й аниона

Химизм образования свободного гидроксильного радикала (ОН*): • Перекись водорода в свою очередь можетХимизм образования свободного гидроксильного радикала (ОН*): • Перекись водорода в свою очередь может восстанавливаться супероксидным анионом с образованием свободного гидроксильного радикала (ОН*): Свободный гидроксильн ый радикала

Химизм образования синглетного кислорода (О 2 ) : • Гидроксильный радикал при взаимодействииХимизм образования синглетного кислорода («О 2 ) : • Гидроксильный радикал при взаимодействии с супероксидным анионом образует синглетный кислород («О 2 ), в молекуле которого оба электрона внешней орбиты имеют разнонаправленный спин: синглетный кислород

Механизмы защиты. Супероксиддисмутаза • Во всех клетках, в том числе и в эритроцитах,Механизмы защиты. Супероксиддисмутаза • Во всех клетках, в том числе и в эритроцитах, имеются механизмы защиты от токсического действия кислорода. Так супероксидный анион может под воздействием супероксиддисмутазы превращаться в перекись водорода: супероксиддисмут аза

Разрушение перекиси водорода • Перекись водорода разрушается каталазой с образованием воды и кислорода: каталазаРазрушение перекиси водорода • Перекись водорода разрушается каталазой с образованием воды и кислорода: каталаза

 • Разложение H 2 O 2 каталазой осуществляется в два этапа: Fe • Разложение H 2 O 2 каталазой осуществляется в два этапа: Fe 3+-каталаза + 2 H 2 O 2 —> окисленная каталаза + H 2 O 2 —> Fe 3+-каталаза + H 2 O 2 + O 2. При этом в окисленном состоянии каталаза работает как пероксидаза. Субстратами в пероксидазной реакции могут быть этанол, метанол, формиат, формальадегид и другие доноры водорода. • Максимальная концентрация каталазы обнаружена в эритроцитах.

Механизмы защиты мембран эритроцитов. • Особо важное значение для сохранения целостности мембран эритроцитовМеханизмы защиты мембран эритроцитов. • Особо важное значение для сохранения целостности мембран эритроцитов занимают • глутатион • ферменты глутатионового цикла: глутатионпероксидаза и глутатионредуктаза.

Фермент глутатионпероксидаза: • Фермент глутатионпероксидаза (селен содержащий фермент) восстанавливает перекись водорода за счетФермент глутатионпероксидаза: • Фермент глутатионпероксидаза (селен содержащий фермент) восстанавливает перекись водорода за счет восстановленной формы глутатиона (Г- SH ), при дегидрировании которого образуется окисленная форма глутатиона (Г- S -Г):

Восстанавливание органических пероксидов • Этот фермент восстанавливает также органические пероксиды (гидроперекиси липидов): Восстанавливание органических пероксидов • Этот фермент восстанавливает также органические пероксиды (гидроперекиси липидов):

Восстановление глутатиона глутатионредуктазой • Окисленный глутатион восстанавливается под воздействием фермента глутатионредуктазы с использованием НАДФНВосстановление глутатиона глутатионредуктазой • Окисленный глутатион восстанавливается под воздействием фермента глутатионредуктазы с использованием НАДФН 2, образующимся в пентозном цикле под воздействием фермента глюкозо-6 -фосфатдегидфогеназы:

Антиоксидантное действия глутатиона • ферменты глутатионового цикла: • глутатионпероксидазы • глутатионредуктазы, •Антиоксидантное действия глутатиона • ферменты глутатионового цикла: • глутатионпероксидазы • глутатионредуктазы, • глюкозо-6 -фосфатдегидрогеназа (НАДФН 2, образующимся в пентозном цикле под воздействием фермента глюкозо-6 -фосфатдегидфогеназы) нарушении функции глюкозо-6 -фосфат-дегидрогеназы (наследственное или приобретенное), в эритроцитах снижается уровень восстановленного глутатиона и такие эритроциты быстро гемолизируются.

витамин Е • Антиоксидантное действие оказывает альфа-токоферол (витамин Е), который может служить доноромвитамин Е • Антиоксидантное действие оказывает альфа-токоферол (витамин Е), который может служить донором электронов и может прерывать реакции пероксидного окисления жирных кислот. Вит Е

Свертывание крови. • При повреждении кровеносного сосуда включаются серии ферментативных реакций, в которыхСвертывание крови. • При повреждении кровеносного сосуда включаются серии ферментативных реакций, в которых образуется сгусток крови — тромб, прекращающий вытекание крови (гемокоагуляция). • Снижение способности к тромбообразованию ведет к повышению кровоточивости опасные для жизни и, наоборот, • повышение свертываемости крови может привести к образованию внутрисосудистых тромбов, закупоривающих неповрежденные сосуды и нарушающих гемодинамику.

Факторы свертывания крови • В механизме свертывания крови участвуют 12 белков плазмы крови, прекалликреин,Факторы свертывания крови • В механизме свертывания крови участвуют 12 белков плазмы крови, прекалликреин, регуляторный протеин S в комплексе с фосфолипидами мембран (фактор III), ионы Са+ + (фактор IV), ингибиторный протеин С — (фактор XIV) и тромбоциты с тромбоцитарными факторами (1, 3, 4, 5, . . . 8). Процессу свертывания крови способствует витамин К, как кофактор фермента гамма-глутаминилкарбоксилазы • Все белковые факторы свертывания плазмы крови синтезируются в печени и большинство из них являются проферментами, в ходе свертывания они активируются и запускают последующие ферментативные превращения механизма тромбообразования.

Факторы свертывания крови • Факторы участвующие в свертывании крови имеют свои тривиальные названия:Факторы свертывания крови • Факторы участвующие в свертывании крови имеют свои тривиальные названия: • фактор I — фибриноген • фактор II — протромбин • фактор III – тромбопластин • фактор IV — ионы Са++ • фактор V — проакцеленин • фактор VII — проконвертин • фактор VIII — антигемолитический фактор • фактор IX — фактор Кристмана • фактор X — фактор Стюарта • фактор XI — предшественник тромбопластина плазмы • фактор Х II — фактор Хагемана • фактор Х III — предшественник трансглутаминазы.

Пути гемокоагуляции. Внешняя система гемогоагуляции. • Различают два пути гемокоагуляции - внешний иПути гемокоагуляции. Внешняя система гемогоагуляции. • Различают два пути гемокоагуляции — внешний и внутренний механизмы свертывания крови. • Внешняя система гемогоагуляции запускается при контакте крови с поврежденной тканью, из которой высвобождается тканевой тромбопластин (фактор Ш), который активирует фактор VII, превращая его в VIIa. Далее активируется фактор X. Этот путь срабатывает быстро и завершается образованием тромба через 10 -12 секунд. В механизме принимает участие Са++ , фосфолипиды мембран, которые вместе с фактором V в несколько тысяч раз повышают активность фактора Ха.

Внутренняя система гемогоагуляции • Внутренняя система гемогоагуляции запускается при контакте тромбоцитов крови с поврежденнойВнутренняя система гемогоагуляции • Внутренняя система гемогоагуляции запускается при контакте тромбоцитов крови с поврежденной поверхностью сосуда. Свертывание по внутреннему механизму происходит медленно и завершается через 10 -15 минут. В этом механизме участвует прекалликреин, который активируется фактором Хагемана (XIIa) и далее идет каскад последовательных реакций активации фактора Х I, I Х и фактора X.

Общие пути свертывания. • Начиная со стадии превращения фактора X в Ха, внешнийОбщие пути свертывания. • Начиная со стадии превращения фактора X в Ха, внешний и внутренний пути идут одинаково. Под воздействием фактора Ха протромбин превращается в тромбин. Образовавшийся тромбин катализирует превращение фибриногена в фибрин, а также превращение трансглутаминазы (фактор Х III ) в активный фермент (Х III а). • Под воздействием активной трансглутаминазы (Х III а) молекулы фибрина соединяются друг с другом ковалентной связью — образуются крупные удлиненные агрегаты, соединяющиеся друг с другом в виде решетки, в которую включены тромбоциты и другие форменные элементы крови.

Общие пути свертывания. • В механизмах обеих путей гемокоагуляции участвуют ионы кальция иОбщие пути свертывания. • В механизмах обеих путей гемокоагуляции участвуют ионы кальция и витамин К. Так реакции, в которых участвуют факторы II, VII, IX, X — активируются ионами Са++ фосфолипидами.

Соединение тромба к матриксу. Ретракция тромба. • Под воздействием трансглутаминазы фибрин образуетСоединение тромба к матриксу. Ретракция тромба. • Под воздействием трансглутаминазы фибрин образует связи с фибронектином, который в свою очередь прочно прикрепляется к другим молекулам межклеточного матрикса. В результате тромб оказывается прикрепленным к матриксу в области поврежденного сосуда. • Через час или несколько позднее тромб сжимается, происходит ретракция тромба, которая обуславливается сократительной способностью тромбоцитов.

Участие гамма-карбоксиглутаминовая кислоты и Витамина К в системе свертывания крови • В пептидныхУчастие гамма-карбоксиглутаминовая кислоты и Витамина К в системе свертывания крови • В пептидных цепях II, VII, IX, X факторов содержится гамма-карбоксиглутаминовая кислота , образующая центры связывания ионов Са++. • Без этой аминокислоты невозможна активация факторов системы свертывания крови II, VII, IX, X. Недостаток витамина К может привести к задержке свертывания крови , к кровоточивости, подкожным и внутренним кровоизлияниям.

Образование гамма-карбоксиглутаминовой кислоты Гамма-карбоксиглутаминовая кислота образуется из глутамата под воздействием фермента гамма-глутаминилкарбоксилазы ,Образование гамма-карбоксиглутаминовой кислоты Гамма-карбоксиглутаминовая кислота образуется из глутамата под воздействием фермента гамма-глутаминилкарбоксилазы , коферментом которого является витамин К.

Гемофилия • Гемофилия - геморрагическое заболевание, вызванное наследуемым дефектом плазменных факторов свёртывания. •Гемофилия • Гемофилия — геморрагическое заболевание, вызванное наследуемым дефектом плазменных факторов свёртывания. • Дебют заболевания наблюдают в раннем детском возрасте (чаще на первом году жизни).

Наследование дефектного гена • Дефектные гены наследуются Х-половой хромосомой. Чем обусловили проявления заболевания уНаследование дефектного гена • Дефектные гены наследуются Х-половой хромосомой. Чем обусловили проявления заболевания у мужчин, а у женщин носительство, без заболевания. • Рождение больных девочек теоретически возможно при браке мужчины, больного гемофилией, с женщиной-носителем патологического гена или, что крайне редко, женщиной с инактивированной одной из половых хромосом.

Виды гемофилии. Частота наследственных гемофилии • гемофилию А - 10/100000 мужчин недостаточность фактораВиды гемофилии. Частота наследственных гемофилии • гемофилию А — 10/100000 мужчин недостаточность фактора свёртывания VIII • гемофилию В — 2/100000 мужчин недостаточность фактора IX

Генетические аспекты Тип гемофилии Дефектные гены Гемофилия А F 8 C, HEMA, Генетические аспекты Тип гемофилии Дефектные гены Гемофилия А F 8 C, HEMA, 306700 , Xq 28 Гемофилия А с сосудистыми аномалиями, сочетающаяся ломкостью капилляров. F 8 C, HEMA, 306800, К Xq 28 Аутосомная гемофилия А вариант болезни фон Виллебранда, с нормальным временем кровотечения F 8 C, HEMA, 134500, R Xq 28 Гемофилия В — болезнь Кристмаса F 9, HEMB, 306900 Xq 27. 1 — q 27.

Формы гемофилии • Тяжесть заболевания зависит от активности факторов свёртывания в крови: АктивностьФормы гемофилии • Тяжесть заболевания зависит от активности факторов свёртывания в крови: Активность менее 2% — тяжёлая форма гемофилии Активность 2 -5% — среднетяжёлое течение Активность 6 -25% — лёгкая степень гемофилии Активность более 25% клинически редко себя проявляет; возможны кровотечения при обширных травмах и операциях. • Длительность кровотечений зависит от тяжести заболевания, формы гемофилии.

Клиническая картина • Характерны спонтанные или посттравматические кровотечения (наружные или внутренние, например почечные)Клиническая картина • Характерны спонтанные или посттравматические кровотечения (наружные или внутренние, например почечные) • У грудных детей кровотечение при обрезании, прорезывании зубов. Когда ребёнок начинает ходить, возможны кровоизлияния в мягкие ткани (подкожные гематомы), крупные суставы (локтевые, коленные, голеностопные). Смешанный тип кровоточивости (образование гематом и кровотечения из слизистых оболочек). • Поражение суставов. Вовлекаются крупные суставы. Сустав отёчный, гиперемированный, резко болезненный. Пункция сустава — обнаруживают жидкую кровь. Рецидивы гемартроза приводят к образованию хронических артритов, сопровождающихся контрактурами и приводящих к анкилозам.

Лабораторные исследования • Содержание факторов VIII или IX свёртываемости крови ниже 50 •Лабораторные исследования • Содержание факторов VIII или IX свёртываемости крови ниже 50% • ЧТВ ( частичное тромбопласиновое время ) повышено при нормальных количестве тромбоцитов • ПВ (протромбиновое время), время кровотечения удлинено — более 10 мин • Нормализация ЧТВ при добавлении к сыворотке больного нормальной плазмы.

Лабораторные исследования • Содержание факторов VIII или IX свёртываемости крови ниже 50 •Лабораторные исследования • Содержание факторов VIII или IX свёртываемости крови ниже 50% • ЧТВ ( частичное тромбопласиновое время ) повышено при нормальных количестве тромбоцитов • ПВ (протромбиновое время), время кровотечения удлинено — более 10 мин • Нормализация ЧТВ при добавлении к сыворотке больного нормальной плазмы.

 • Нв негізгі міндеті О 2 окпеден тіндерге тасымалдау. Т уелік ә • Нв негізгі міндеті О 2 окпеден тіндерге тасымалдау. Т уелік ә бойы кпеден тіндерге ө 600 л. О 2 тасымалдайды ж не ә шамасымен 500 л. СО 2 шы арады. ғ • 1, 34 мл О 2 зіне осып ө қ оксигемоглобинге (Hb. O 2) айналады. • 1 литр а шамасымен 201 мл қ ң О 2 бай ланыстырады.