Скачать презентацию Aktuality Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Odbor podpory Скачать презентацию Aktuality Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Odbor podpory

2c3185a3d1cc914c2c27ef6a4666f446.ppt

  • Количество слайдов: 47

Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 27. 11. Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 27. 11. 2014

Optimistické heslo na úvod „Mohlo by být i hůř!“ Hlavní východiska pro aktuální stav: Optimistické heslo na úvod „Mohlo by být i hůř!“ Hlavní východiska pro aktuální stav: • příprava návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 • nová pravidla EK pro veřejnou podporu

Návrh výdajů MŠMT na Va. I v roce 2015 (návrh předložený RVVI vládě ČR Návrh výdajů MŠMT na Va. I v roce 2015 (návrh předložený RVVI vládě ČR v červenci 2014 – usn. vl. 539/2014) Výdaje celkem. . . . . 12 162 872 tis. Kč v tom institucionální podpora. . . . 7 429 264 tis. Kč - rozvoj výzkumných organizací. . . . 5 636 552 tis. Kč - mezinárodní spolupráce ve Va. I. . . 923 130 tis. Kč - kofinancování operačních programů. . 856 032 tis. Kč v tom účelová podpora. . . . 4 733 608 tis. Kč - programy účelové podpory…………. . 2 772 555 tis. Kč - specifický vysokoškolský výzkum. . . 1 165 308 tis. Kč - projekty velkých infrastruktur. . . . . 795 745 tis. Kč

Návrh výdajů MŠMT na Va. I v roce 2015 (návrh státního rozpočtu ČR na Návrh výdajů MŠMT na Va. I v roce 2015 (návrh státního rozpočtu ČR na rok 2015 – usn. vl. 1025/2014) Výdaje celkem. . . . . 11 263 617 tis. Kč v tom institucionální podpora. . . . 6 779 932 tis. Kč - rozvoj výzkumných organizací. . . . 5 246 252 tis. Kč - mezinárodní spolupráce ve Va. I. . . 923 130 tis. Kč - kofinancování operačních programů. . 597 155 tis. Kč v tom účelová podpora. . . . 4 483 685 tis. Kč - programy mezinárodní spolupráce. . 2 522 632 tis. Kč - specifický vysokoškolský výzkum. . . 1 165 308 tis. Kč - projekty velkých infrastruktur. . . . . 795 745 tis. Kč

Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací V působnosti MŠMT je poskytována podpora 41 Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací V působnosti MŠMT je poskytována podpora 41 výzkumným organizacím z toho 25 veřejných vysokých škol ( 95, 6 % podpory) 16 ostatních výzkumných organizací ( 4, 4 % podpory) v tom 8 v. v. i. 2 z. s. p. o. 2 SPO 3 o. p. s. 1 s. r. o. Nulový nárůst podpory pro rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Kofinancování operačních programů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2. 3 Lidské zdroje Kofinancování operačních programů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2. 3 Lidské zdroje pro výzkum 2. 4 Partnerství a sítě Operační program Výzkum a vývoj pro inovace s výjimkou 4. prioritní osy (Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem) financované na vrub výdajů na vysoké školy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Specifický vysokoškolský výzkum Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum - schválena Specifický vysokoškolský výzkum Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum - schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2012 č. 1021 - zveřejněna na adrese: http: //www. msmt. cz/vyzkum/pravidla-pro-poskytovani -ucelove-podpory-na-specificky Podporovány jsou 24 veřejné, 1 státní a 3 soukromé vysoké školy

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (1) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve Va. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (1) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve Va. V je poskytována na 1. poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech ve výzkumu a vývoji 2. poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje 3. finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve Va. I, pokud je tento podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány z rozpočtu jiných států nebo z rozpočtu EU, nebo z prostředků mezinárodních organizací ( aktivity „ 7“),

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (2) Dofinancování projektů Realizováno 11 vln výzev k Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (2) Dofinancování projektů Realizováno 11 vln výzev k podávání žádostí • 7 B – Program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství • 7 C – Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel • 7 E – Projekty 7. RP Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace • 7 G – EURATOM – 7. RP ES pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání • 7 H – JTI – Společné technologické iniciativy (mimo Artemis a Eniac) Aktuálně: připravujeme 12. vlnu

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (3) EUROSTARS • zaměřen na podporu malých a Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (3) EUROSTARS • zaměřen na podporu malých a středních podniků podle definice EU, které vedle své výrobní, nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost ve výzkumu a vývoje • dosud podporováno 36 projektů, z toho 6 nově zahájených v roce 2014 • Uzávěrka 3. výzvy v programu je 15. března 2015 - bližší informace na www. eurostars-eureka. eu a www. msmt. cz

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (4) Program GESHER/MOST • dvoustranná spolupráce podniků ČR Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (4) Program GESHER/MOST • dvoustranná spolupráce podniků ČR a Státu Israel v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji v oblasti Informačních a komunikačních technologií, Udržitelných a čistých technologií, Bio-Agro - zemědělských a potravinářských technologií, Biotechnologie a lékařské techniky, Strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika) • 3 projekty ukončeny, 3 jsou realizovány a 2 další projekty byly zahájeny v roce 2014 • případné pokračování programu závisí na výsledcích aktuálního jednání zástupců ČR v Izraeli

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (5) Mobility • aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (5) Mobility • aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků na základě dvoustranných dohod o vědecko-technické spolupráci • Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko • Aktuálně byly v roce 2014 vyhlášeny výzvy pro období 2015/2016 na podporu spolupráce s Argentinou, Rakouskem, Francií a Německem

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (6) Česko-norský výzkumný program CZ-09 • Podporovaná témata Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (6) Česko-norský výzkumný program CZ-09 • Podporovaná témata jsou sociální a humanitní vědy, zdraví a životní prostředí • Doručeno 389 návrhů projektů, z toho 382 postoupeno do hodnocení • K podpoře bylo vybráno 19 projektů, 7 projektů na rezervním listu • Aktuálně: nabídka na posílení alokace umožní podpořit projekty z rezervního listu • Podrobnosti k programu na adrese: http: //www. msmt. cz/vyzkum-a-vyvoj/norske-fondy

Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (1) INGO II, KONTAKT II, COST Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (1) INGO II, KONTAKT II, COST CZ, EUREKA CZ, EUPRO II • programy schválené usnesením vlády ČR usnesením 17. srpna 2009 č. 1022 • texty a podrobné informace jsou k dispozici na internetové adrese: http: //www. msmt. cz/vyzkum-a-vyvoj/podporamezinarodni-spoluprace-ve-vavai

Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (2) INGO II (2011 – 2017) Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (2) INGO II (2011 – 2017) • podpora účasti českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu a účasti českých vědeckých osobností v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací • 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31. 1. 2014, v roce 2014 řešeno 82 projektů, z toho od června 2014 zahájilo 24 nových

Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (3) KONTAKT II (2011 – 2017) Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (3) KONTAKT II (2011 – 2017) • podpora dvou- nebo vícestranné mezinárodní spolupráce institucí Va. V ČR v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie, naplňující dohody o VTS • 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31. 1. 2014, v roce 2014 řešeno 228 projektů, z toho od června 2014 zahájilo 55 nových projektů spolupráce s Japonskem, Čínou, Ruskem a USA

Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (4) COST CZ (2011 – 2017) Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (4) COST CZ (2011 – 2017) • podpora mnohostranné mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzkumných institucí ČR s obdobnými institucemi členských států organizace The European Cooperation in the Field of the Scientific and Technical Research, které spolupracují při řešení projektů v rámci tzv. akcí COST • 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31. 1. 2014, v roce 2014 řešeno 203 projektů, z toho od června 2014 zahájilo 99 nových

Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (5) EUREKA CZ (2011 – 2017) Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (5) EUREKA CZ (2011 – 2017) • podpory projektů, které získaly statut EUREKA (mezivládní iniciativa nezávislá na aktivitách EU), podpora mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, růstu konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb • 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31. 1. 2014, v roce 2014 je řešeno 36 (252 939 tis. Kč) projektů, nejpozději od června 2014 zahájí dalších 25 (43 285 tis. Kč)

Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (6) EUPRO II • podpora infrastruktury Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (6) EUPRO II • podpora infrastruktury sloužící mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v evropském výzkumném prostoru a v bilaterálních aktivitách. • 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31. 1. 2014, v roce 2014 je řešeno 25 (231 139 tis. Kč) projektů, nejpozději od června 2014 zahájí dalších 15 (20 638 tis. Kč)

Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (7) • Dobrá zpráva na závěr: Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve Va. I (7) • Dobrá zpráva na závěr: aktuálně připravujeme novou soutěž na projekty realizované v letech 2015 až 2017 • Ta špatná: máme na to velmi málo prostředků (150 mil. Kč v roce 2015 na všech 5 programů)

Další programy účelové podpory (1) Návrat (2012 - 2019) • schválen usnesením vlády ČR Další programy účelové podpory (1) Návrat (2012 - 2019) • schválen usnesením vlády ČR ze dne 7. 12. 2010 č. 886) • text programu k dispozici na internetové adrese: • http: //www. msmt. cz/vyzkum/program-navrat • 2 veřejné soutěže: 2012 (12 projektů), 2013 (7 projektů), které jsou realizovány • K naší lítosti nemáme prostředky na další soutěže

Další programy účelové podpory (2) ERC CZ (2012 - 2019) • Schválen usnesením vlády Další programy účelové podpory (2) ERC CZ (2012 - 2019) • Schválen usnesením vlády ČR ze dne 30. 5. 2012 č. 389 • text programu je zveřejněn na adrese: – http: //www. msmt. cz/vyzkum/program-informace-zakladvyzkumu • 2 veřejné soutěže: 2012 (5 projektů), 2013 (3 projekty), které jsou realizovány • případné vyhlášení další soutěže bude provedeno aktuálně, pokud zbydou zásobníkové projekty ERC

Další programy účelové podpory (3) Informace – základ výzkumu (2013 - 2019) • Schválen Další programy účelové podpory (3) Informace – základ výzkumu (2013 - 2019) • Schválen usnesením vlády ČR ze dne 30. 5. 2012 č. 389 • text programu je zveřejněn na adrese: – http: //www. msmt. cz/vyzkum/program-informace-zakladvyzkumu • podporováno je od roku 2013 9 projektů • Nepředpokládáme další soutěž

Národní programy udržitelnosti jako nástroj podpory nových výzkumných center Národní programy udržitelnosti jako nástroj podpory nových výzkumných center

 • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – v letech 2008 – • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – v letech 2008 – 2015 bylo v rámci prioritních os 1 a 2 vybudováno (nebo je před dokončením) celkem 48 výzkumných center. • PO 1 (Evropská centra excelence) – celkem 8 Center –z toho 3 dokončená (nebo před dokončením) –z toho 5 velkých PO 2 (Regionální Va. V centra) – celkem 40 Center, – z toho 29 dokončených (nebo před dokončením) – z toho 1 velké

 • Závazek ČR vůči EK – zajistit udržitelnost těchto Center (= zachovat a • Závazek ČR vůči EK – zajistit udržitelnost těchto Center (= zachovat a efektivně provozovat Centra ke stanovenému účelu) nejméně po dobu dalších 5 let. Výše podpory těchto Center činí v letech 2016 – 2020 2, 5 mld. Kč ročně. • Celkové požadavky těchto Center na jejich udržitelnost činí: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem: 48, 1 592, 5 1 100, 4 2 121, 3 2 109, 1 2 351, 7 2 003, 6 1 872, 1 12 198, 7 Kromě toho je nutno zajistit udržitelnost dalších Va. V Center vybudovaných z OP Praha Konkurenceschopnost (oblast podpory 3. 1.

Proto byly připraveny a následně schváleny: Národní program udržitelnosti I schválen usnesením vlády ČR Proto byly připraveny a následně schváleny: Národní program udržitelnosti I schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2012 č. 444 Národní program udržitelnosti II schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2012 č. 445 http: //www. msmt. cz/vyzkum-a-vyvoj/dotacegranty

Právní rámec programu • zákon č. 130/2002 Sb. , o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje Právní rámec programu • zákon č. 130/2002 Sb. , o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení Komise (EU ), kterým se v souladu s články 107 a 108 SFEU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (dříve č. 800/2008, nyní nahrazeno č. 651/2014)

Komu je určen NPU I? Výzkumné organizaci, která vybudovala v letech 2007 – 2013/2015 Komu je určen NPU I? Výzkumné organizaci, která vybudovala v letech 2007 – 2013/2015 v ČR výzkumné centrum za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (centra vybudovaná v 1. a 2. Prioritní ose OP Va. Vp. I a některá centra vybudovaná v OP Praha-Konkurenceschopnost – oblast podpory 3. 1), která prokáže kvalitu koncepce výzkumu a vývoje a řízení centra na příštích 5 let zaručující produkci kvalitních výsledků Va. I.

Komu je určen NPU II? Výzkumné organizaci, která vybudovala v letech 2007 2013/2015 v Komu je určen NPU II? Výzkumné organizaci, která vybudovala v letech 2007 2013/2015 v ČR výzkumné centrum za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (centra vybudovaná v 1 a 2 Prioritní ose OP Va. Vp. I s náklady převyšujícími 50 mil. EUR) obsahujících značný podíl velké infrastruktury podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb. Která prokáže potenciál progresivní rozvoj výzkumně vývojových činností centra za efektivního využití kapacit a možných finančních zdrojů a zvýšení kvality centra tak, aby na konci řešení projektu centrum splnilo požadavky kladené na projekty velkých infrastruktur a mohlo být takto dále podporováno, případně být zařazeno na seznam evropských výzkumných infrastruktur.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Doba trvání programu NPU I: 2013 – Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Doba trvání programu NPU I: 2013 – 2020 • Doba trvání programu NPU II: 2016 – 2020 • Délka řešení projektů: max. 5 let • Každé centrum může podat nejvýše 1 projekt do jednoho z programů!

Výdaje na program (v tis. Kč) NPU II 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: Výdaje na program (v tis. Kč) NPU II 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: Celkem: 133 270 958 431 1 644 766 1 400 000 1 520 000 1 500 000 1 200 000 500 000 8 856 467 1 100 000 980 000 1 300 000 2 000 6 380 000

Veřejné soutěže v programu NPU I: • 1. VS vyhlášena 12. 2012, výsledky zveřejněny Veřejné soutěže v programu NPU I: • 1. VS vyhlášena 12. 2012, výsledky zveřejněny 1. 8. 2013 • 2. VS vyhlášena 1. 8. 2013, výsledky zveřejněny 3. 3. 2014 • 3. VS vyhlášena 3. 3. 2014, výsledky zveřejněny 1. 11. 2014 • 4. VS vyhlášena 3. 11. 2014, výsledky budou zveřejněny 10. 6. 2015 • další 1 – 2 veřejné soutěže budou navazovat na postupné ukončování projektů v OP Va. Vp. I

Projekty OP Va. Vp. I, které již přešly do fáze udržitelnosti NPU I (32: Projekty OP Va. Vp. I, které již přešly do fáze udržitelnosti NPU I (32: 10) NPU II (0: 6)

Rozdělení Center podle sídla (Centra OP Va. Vp. I): Ø NPU I: NPU II: Rozdělení Center podle sídla (Centra OP Va. Vp. I): Ø NPU I: NPU II: Ø Jihočeský kraj – 2 Jihomoravský kraj – 2 Ø Jihomoravský kraj – 13 1 Ø Královéhradecký kraj – 1 Moravskoslezský kraj – Středočeský kraj – 3 Ø Liberecký kraj – 4 Ø Moravskoslezský kraj – 5 Ø Olomoucký kraj – 3 Ø Plzeňský kraj – 6 Ø Středočeský kraj – 5 Ø Ústecký kraj – 1 Ø Zlínský kraj – 2 35

Rozdělení Center podle právní formy příjemce (Centra OP Va. Vp. I): NPU I: vysoké Rozdělení Center podle právní formy příjemce (Centra OP Va. Vp. I): NPU I: vysoké školy ústavy AV ČR ostatní v. v. i. a. s. , s. r. o. veřejnoprávní vysoké školy NPU II: ústavy AV ČR s. r. o. veřejnoprávní

Rozdělení Center podle poskytovatele institucionální podpory (Centra OP Va. Vp. I): NPU I: MŠMT Rozdělení Center podle poskytovatele institucionální podpory (Centra OP Va. Vp. I): NPU I: MŠMT AV ČR MPO MZe MZd MD MŠMT AV ČR NPU II: MPO MZd

Projekty velkých infrastruktur (1) „…jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění Projekty velkých infrastruktur (1) „…jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi“.

Projekty velkých infrastruktur (2) Podpora je v roce 2014 poskytována na projekty, které schválila Projekty velkých infrastruktur (2) Podpora je v roce 2014 poskytována na projekty, které schválila vláda ČR • usnesením ze dne 22. února 2010 č. 143 • usnesením ze dne 15. března 2010 č. 208 • usnesením ze dne 29. června 2011 č. 502 • usnesením ze dne 14. prosince 2011 č. 929 • usnesením ze dne 4. září 2013 č. 675 Podporováno celkem 34 projektů

Projekty velkých infrastruktur (3) 3 relativně ucelené skupiny projektů: • národní velké infrastruktury pro Projekty velkých infrastruktur (3) 3 relativně ucelené skupiny projektů: • národní velké infrastruktury pro Va. I s významným mezinárodním přesahem (např. ): CESNET – Czech Education and Scientific Network, RECETOX – Research Centre for Environmental Chemistry and Eco-toxicology • velké infrastruktury pro Va. I představující národní uzel ESFRI výzkumných infrastruktur (např. ): CZ– OPENSCREEN – National Infrastructure for Chemical Biology, BBMRI–CZ – European Bio-banking and Biomolecular Resources Research Infrastructures

Projekty velkých infrastruktur (4) • velké infrastruktury pro Va. I ve formě účasti v Projekty velkých infrastruktur (4) • velké infrastruktury pro Va. I ve formě účasti v zahraničních výzkumných infrastrukturách (např. ): JHR – Jules Horowitz Reactor, ESS – European Spallation Source Podpora na projekty je schválena do roku 2015, resp. 2016 až 2017

Projekty velkých infrastruktur (5) Aktuálně: pro období nadcházejícího víceletého finančního rámce 2016 – 2020/2022 Projekty velkých infrastruktur (5) Aktuálně: pro období nadcházejícího víceletého finančního rámce 2016 – 2020/2022 provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komplexní hodnocení výzkumných infrastruktur ČR ve 2 stupních: • 1. odlišeny návrhy odpovídající definici výzkumné infrastruktury od ostatních návrhů, • 2. detailnější posouzení kvalitativních znaků předložených návrhů výzkumných infrastruktur. posouzení každého návrhu výzkumné infrastruktury 2 – 3 odbornými oponenty, zhodnocení oborovými panely v rámci 6 oborově zaměřených výzkumných oblastí a zhodnocení návrhů mezinárodní hodnotící komisí.

Projekty velkých infrastruktur (6) Aspekty hodnocení: • stabilní a efektivní řízení (zcela transparentní struktura Projekty velkých infrastruktur (6) Aspekty hodnocení: • stabilní a efektivní řízení (zcela transparentní struktura řízení s jasným vymezením rolí orgánů výkonného, kontrolního a vědeckého charakteru, postupy řešící ochranu duševního vlastnictví) • uživatelská strategie (zcela transparentní strategie využívání výzkumné infrastruktury komunitou – podstatná část uživatelů výzkumné infrastruktury nepochází z hostitelské instituce) • strategie přístupu (vymezení rozsahu režimu otevřeného přístupu, způsob přidělování kapacit a rozsah financování na základě excelence, otevřený přístup k výsledkům) • rozvojová strategie (strategie udržitelnosti a rozvoje výzkumné infrastruktury, rozvoje lidských zdrojů, stanovení komunikační strategie, vlastní strategický výzkum). •

Projekty velkých infrastruktur Výstup procesu hodnocení • závěrečná zpráva, ve které budou indikovány návrhy Projekty velkých infrastruktur Výstup procesu hodnocení • závěrečná zpráva, ve které budou indikovány návrhy výzkumných infrastruktur, které hodnotící komise doporučuje MŠMT k negociacím rozpočtu. Tyto projekty budou následně zahrnuty rovněž do strategického dokumentu, aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro Va. I, jež bude plnit roli přehledovou a strategickou a bude vypracována v průběhu 1. čtvrtiny roku 2015.

Kontakty odboru 32 podle agend (1) Vedoucí oddělení podpory Va. V romana. strnadova@msmt. cz Kontakty odboru 32 podle agend (1) Vedoucí oddělení podpory Va. V romana. [email protected] cz Výzk. záměry a rozvoj výzkumných organizací, specifický VŠ výzkum miloslav. [email protected] cz Dofinancování projektů 7. RP jitka. [email protected] cz EUREKA a EUROSTARS josef. [email protected] cz INGO II a GESHER nina. [email protected] cz MOBILITY jakub. [email protected] cz Česko-norský výzk. program jan. [email protected] cz stepan. [email protected] cz • KONTAKT II maria. [email protected] cz • COST CZ jana. [email protected] cz • EUPRO II jana. [email protected] cz • •

Kontakty odboru 32 podle agend (2) Návrat jana. nejedla@msmt. cz ERC CZ, Povolování výzkumu Kontakty odboru 32 podle agend (2) Návrat jana. [email protected] cz ERC CZ, Povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a posuzování pokusů na zvířatech (pouze pro VŠ) sarka. [email protected] cz Informace – základ výzkumu jana. [email protected] cz NPU I jana. [email protected] cz vit. [email protected] cz NPU II jan. [email protected] cz Data pro Informační systém Va. I arnold. [email protected] cz Rejstřík veřejných výzk. institucí zdena. [email protected] cz Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků z třetích zemí jaroslava. [email protected] cz Potvrzení původu prostředků (DPH) jarmila. [email protected] cz

Děkuji za pozornost! Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a Děkuji za pozornost! Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu - 32 Telefon: 234 811 240 E-mail: jana. [email protected] cz