Скачать презентацию Akreditace Jak je to u nás Chrudimská nemocnice Скачать презентацию Akreditace Jak je to u nás Chrudimská nemocnice

44fddc1b10f0017fcf24eb962fd2a77f.ppt

  • Количество слайдов: 25

Akreditace „Jak je to u nás“… Chrudimská nemocnice, a. s. Vacková Martina-hlavní sestra, Akreditace „Jak je to u nás“… Chrudimská nemocnice, a. s. Vacková Martina-hlavní sestra,

Úvod - krátce n n n n Naše nemocnice má 383 lůžek 7 lůžkových Úvod - krátce n n n n Naše nemocnice má 383 lůžek 7 lůžkových oddělení, 4 laboratoře odborné ambulance 679 zaměstnanců 74 lékařů 341 nelékařského personálu (SZP, včetně NZP, PZP) 264 nelékařského personálu 90 % sester získalo Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Certifikace Certifikaci ISO 9001 má celá Chrudimská nemocnice, a. s. – systémy řízení bezpečnosti Certifikace Certifikaci ISO 9001 má celá Chrudimská nemocnice, a. s. – systémy řízení bezpečnosti informací (CQS) n Certifikaci jsme obhájili v roce 2012 n Nyní usilujeme o akreditaci n

Akreditace ano nebo ne ? n n n Rozhodování Reakce zaměstnanců Kdy začít Kolik Akreditace ano nebo ne ? n n n Rozhodování Reakce zaměstnanců Kdy začít Kolik nás to bude stát Máme k tomu podmínky Zvládneme to n ü ü ü ü Chceme raději: Nové přístroje Moderní vybavení Nové budovy Nové lékařské pokoje Vzdělávání Vyšší platy Nové oblečení………

Co je Akreditace ? ü Dělat správné věci, na správném místě a se správnými Co je Akreditace ? ü Dělat správné věci, na správném místě a se správnými lidmi ü Dobrovolný proces při němž se hodnotí zařízení poskytující zdravotní péči a stanoví do jaké míry splňuje standardy k udržení a zlepšení kvality zdravotní péče

Proč akreditace? Akreditace z latinského slova „credere“= souhlas, uznání, povolení n Akreditace je vždy Proč akreditace? Akreditace z latinského slova „credere“= souhlas, uznání, povolení n Akreditace je vždy oficiální uznání (ověření) způsobilosti vykonávat určitou činnost, známka kvality, činnost provádět na zaručené úrovni n Naše nemocnice se rozhodla pro akreditaci podle národních standardů SAK – spojená akreditační komise n

Cíl akreditace n n ü ü ü Zavedení pořádku v nemocnici Zlepšení kvality Omezení Cíl akreditace n n ü ü ü Zavedení pořádku v nemocnici Zlepšení kvality Omezení chyb Kvalitní a bezpečná péče Prestiž zdravotnického zařízení Posílení důvěry veřejnosti Konkurenceschopnost Efektivní a hospodárná léčba

Standardy SAK pro nemocnice n n n n n STANDARDY KVALITY STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPU Standardy SAK pro nemocnice n n n n n STANDARDY KVALITY STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPU STANDARDY PÉČE O PACIENTY STANDARDY KONTINUITY ZDRAVOTNÍ PÉČE STANDARDY DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTU STANDARDY PODMÍNEK POSKYTOVANÉ PÉČE STANDARDY MANAGEMENTU STANDARDY PÉČE O ZAMĚSTNANCE STANDARDY PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ STANDARDY PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Cíl akreditace pro zaměstnance Poskytnutí vzdělávání n Zvýšení sebevědomí zaměstnanců n Zlepšení podnikové kultury Cíl akreditace pro zaměstnance Poskytnutí vzdělávání n Zvýšení sebevědomí zaměstnanců n Zlepšení podnikové kultury n Možnost porovnání n Hrdost, prestiž n Zlepšení komunikace n

Poslání nemocnice –I. n n n Bezpečnou a kvalitní zdravotní péči každému jedinci na Poslání nemocnice –I. n n n Bezpečnou a kvalitní zdravotní péči každému jedinci na základě standardizovaných postupů a procesů Evidence veškeré činnosti kolem pacienta – poskytujeme zdravotní péči založenou na důkazech Zdravotní péče má vysoké finanční nároky. Naši činnost řídíme tak, aby byla hospodárná a efektivní ve smyslu vysokého zisku pro pacienta

n n Poskytování zdravotní péče vyžaduje morálku a respektování etických norem u všech zúčastněných n n Poskytování zdravotní péče vyžaduje morálku a respektování etických norem u všech zúčastněných Equita – každému je dostupná stejná péče. Činnost nemocnice se odvíjí a mění na základě vnímání a pochopení potřeb veřej - nosti, nároků systému poskytování zdravotní péče a představ majitele. CÍlem je prospěch pacienta, kdy na základě účinných diagnostických postupů a aplikací odpovídající léčby dosahujeme maximálního možného zlepšení stavu.

Přínos pro klienta n Pocit bezpečí Prevence chyb, řízení rizik Spokojenost Důvěra Individuální přístup Přínos pro klienta n Pocit bezpečí Prevence chyb, řízení rizik Spokojenost Důvěra Individuální přístup Rovný přístup n Komunikace n n n

Co je k tomu třeba n n n Dobrovolnost – účast všech zaměstnanců, přesvědčení, Co je k tomu třeba n n n Dobrovolnost – účast všech zaměstnanců, přesvědčení, motivace, chuť, změnit myšlení, vzbudit zájem…… Zaměření na pacienta-bezpečná péče Podpora ze strany vedoucích pracovníků Pravidelná vnitřní kontrola-audity Hodnocení externím orgánem Stimulace k trvalému zlepšování

Co je potřeba před zahájením akreditace n n n Rozhodnutí vedení Vnitřní předpisy – Co je potřeba před zahájením akreditace n n n Rozhodnutí vedení Vnitřní předpisy – posouzení a srovnání s 50 standardy SAK Školení personálu

Nejčastější problémy ü ü ü Stavy pracovníků na oddělení Zdravotnická dokumentace Edukace pacientů Léčiva Nejčastější problémy ü ü ü Stavy pracovníků na oddělení Zdravotnická dokumentace Edukace pacientů Léčiva Soukromí pacientů Mimořádné události, stížnosti, NN, pády ü ü Kompetence zaměstnanců Sledování indikátorů kvality

JAK DÁL? JAK DÁL?

Znovu do toho … ü ü ü Informovanost zaměstnanců - všechny kategorie Stanovení časového Znovu do toho … ü ü ü Informovanost zaměstnanců - všechny kategorie Stanovení časového plánu-harmonogram, termíny, interní audity Určení zodpovědné osoby, týmu… Vysvětlování, edukace, motivace, audity…. . Změna myšlení zaměstnanců…… Spolupráce všech zaměstnanců

Asi takto…………. . Kolegové, jdeme na to Asi takto…………. . Kolegové, jdeme na to

Píšeme, píšeme… n n n n Standardní ošetřovatelské postupy Zdravotní dokumentace BOZP a PO Píšeme, píšeme… n n n n Standardní ošetřovatelské postupy Zdravotní dokumentace BOZP a PO OOPP, odpadové hospodářství Pořizování, používání a údržba zdravotnické techniky, metrologie Příjem, překlad, propuštění pacientů Péče oš. a léčebná, edukace pacientů

a zase píšeme, píšeme… n n Lékařská a ošetřovatelská dokumentace Léčiva (skladování, předepisování, podávání, a zase píšeme, píšeme… n n Lékařská a ošetřovatelská dokumentace Léčiva (skladování, předepisování, podávání, zaznamenávání), klinické studie Práva pacientů, Informovaný souhlas Nozokomiální nákazy

ještě pořád píšeme, … n n Informace, nahlížení do dokumentace !!!! Kodex práv pacientů, ještě pořád píšeme, … n n Informace, nahlížení do dokumentace !!!! Kodex práv pacientů, Charta práv hospitalizovaných dětí Informovaný souhlas !!!! Dietní systém a opatření k dietnímu systému

Kontroly ze strany vedení ü ü ü Běžné manažerské postupy – kontroly vedoucími pracovníky Kontroly ze strany vedení ü ü ü Běžné manažerské postupy – kontroly vedoucími pracovníky Jsou-li nedostatky, opětovné proškolení Netrestat, vzdělávat, vysvětlovat. . Chválit, pozitivně motivovat. . Učí se i vedení nemocnice

Náš společný cíl se blíží n Chrudimská nemocnice, a. s. má stanovený termín akreditace: Náš společný cíl se blíží n Chrudimská nemocnice, a. s. má stanovený termín akreditace: 12. -14. 6. 2013

Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost