Скачать презентацию АКО ВИЖДАХ ПО ДАЛЕЧ ОТ ДРУГИТЕ ТО Е Скачать презентацию АКО ВИЖДАХ ПО ДАЛЕЧ ОТ ДРУГИТЕ ТО Е

310b982d11d3d4a0067679ecd88cb71a.ppt

  • Количество слайдов: 15

“АКО ВИЖДАХ ПО ДАЛЕЧ ОТ ДРУГИТЕ, ТО Е ЗАЩОТО СЕДЯХ НА РАМЕНЕТЕ НА ГИГАНТИ” “АКО ВИЖДАХ ПО ДАЛЕЧ ОТ ДРУГИТЕ, ТО Е ЗАЩОТО СЕДЯХ НА РАМЕНЕТЕ НА ГИГАНТИ” Исак Нютон

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕИ СТРОИТЕЛСТВО “ЦАР ИВАН АСЕ II” – гр. ХАСКОВО КИНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕИ СТРОИТЕЛСТВО “ЦАР ИВАН АСЕ II” – гр. ХАСКОВО КИНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ 8 КЛАС ПРИЯТНА РАБОТА!

Кинетична енергия Ek на едно тяло се нарича величината, която се изразява с формулата: Кинетична енергия Ek на едно тяло се нарича величината, която се изразява с формулата: Енергията, която притежава всяко движещо се тяло се нарича кинетична енергия В какви единици се мери кинетичната енергия? ? ? Измерва се в Джаули J

Джеймс Прескът Джаул е английски физик. Той установява, че няколко различни вида енергия - Джеймс Прескът Джаул е английски физик. Той установява, че няколко различни вида енергия - механична, електрическа и топлинна, могат да бъдат преобразувани една в друга, като по този начин създава предпоставки за формулирането на Закон за запазване на енергията. През 1840 година Джаул открива връзката между електричесия ток и отделеното количество топлина /Закон на Джаул/, а по-късно, открива връзката на топлината с механичната работа.

ДА ПОМИСЛИМ! • Може ли кинетичната енергия на едно тяло да бъде отрицателна величина? ДА ПОМИСЛИМ! • Може ли кинетичната енергия на едно тяло да бъде отрицателна величина? Отговор: не Защо? Защото и масата и квадрата на v, са положителни величини

ДА ПОМИСЛИМ! Колко е кинетичната енергия на тяло, намиращо се в покой? Отговор: 0 ДА ПОМИСЛИМ! Колко е кинетичната енергия на тяло, намиращо се в покой? Отговор: 0 Защо? Защото скоростта на тялото в покой e v = 0

ВАЖНО • Кинетичната енергия Ек на тяло с маса m зависи от неговата скорост ВАЖНО • Кинетичната енергия Ек на тяло с маса m зависи от неговата скорост v: С нарастване на скоростта, нараства и кинетичната енергия на тялото Ек~v 2

ДА ПОМИСЛИМ! • Как ще се измени кинетичната енергия на едно тяло, ако скоростта ДА ПОМИСЛИМ! • Как ще се измени кинетичната енергия на едно тяло, ако скоростта му се увеличи два пъти? Отговор: Ще се увеличи четири пъти Защо?

ДА РЕШИМ! Tяло с маса 20 кг. се движи със скорост 20 m/s, а ДА РЕШИМ! Tяло с маса 20 кг. се движи със скорост 20 m/s, а друго тяло със същата маса се движи със скорост 72 km/h. Кое от тях притежава по голяма кинетична енергия? Отговор: Защо? ? ? Двете тела имат една и съща кинетична енергия

 • Кинетичната енергия на неподвижно тяло е нула, защото скоростта му е нула, • Кинетичната енергия на неподвижно тяло е нула, защото скоростта му е нула, а кинетичната енергия на движещо се тяло е положителна и има все по-голяма стойност, когато скоростта на тялото нараства. Затова се казва, че кинетичната енергия е енергия на движението.

ДА ПОМИСЛИМ! Еднаква ли е кинетичната енергия на две тела, които се движат с ДА ПОМИСЛИМ! Еднаква ли е кинетичната енергия на две тела, които се движат с една и съща скорост, но първото тяло е с по голяма маса? Отговор: Не, тялото с по голяма маса има по голяма кинетична енергия. Защо? Защото Ек ~ m

Да видим какво научихме! 1 зад. Вярно ли е, че когато едно тяло извършва Да видим какво научихме! 1 зад. Вярно ли е, че когато едно тяло извършва работа кинетичната му енергия намалява? 2 зад. Два самолета с една и съща маса се движат с еднакви скорости, но първият се намира на по голяма височина от втория. Кой от тях притежава по голяма кинетична енергия? 3 зад. Тяло с маса 3 kg. се движение със скорост 36 km/h. Кинетичната му енергия е: a) 0 J б) 1, 944 k. J в) 150 J г) - 30 J

Благодарение на кинетичната си енергия ØКуршумът пробива мишена. ØВодата върши работа и върти турбините Благодарение на кинетичната си енергия ØКуршумът пробива мишена. ØВодата върши работа и върти турбините на водноелектрическите централи. ØЧукът забива гвоздей.

НОВО • Сред алтернативните източници на енергия за батериите на мобилните телефони вече се НОВО • Сред алтернативните източници на енергия за батериите на мобилните телефони вече се нареди и кинетичната енергия. Идеята идва от часовниците, които се зареждат от движенията на ръката ви и чиито батерии няма нужда да сменяте. Точно тази идея са използвали създателите на Atlas Kinetic Cell Phone. Лошата новина е, че това е само концептуална разработка и не се знае кога ще влезе в производство.

Формула за пътя при равноускорително движение , изразен чрез началната скорост, крайната скорост и Формула за пътя при равноускорително движение , изразен чрез началната скорост, крайната скорост и ускорението на тялото.