Скачать презентацию АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Семинар Българо-австрийски опит Скачать презентацию АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Семинар Българо-австрийски опит

c120581aab6bfba9e394afe24a5d60f9.ppt

  • Количество слайдов: 33

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Семинар Българо-австрийски опит в областта на възобновяемите енергийни източници АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Семинар Българо-австрийски опит в областта на възобновяемите енергийни източници Финансиране на проекти, използващи възобновяема енергия, в България Огнян Марковски главен експерт в Агенцията за устойчиво енергийно развитие София, 21. ХІІ. 2011 г.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Финансови инструменти за осъществяване на проекти, използващи ВЕИ и АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Финансови инструменти за осъществяване на проекти, използващи ВЕИ и източници за финансирането им ü преференциални цени на ел. енергия, произвеждана от ВЕИ, задължително й изкупуване и приоритетно присъединяване към съответната мрежа ü фондове: - Фонд “Енергийна ефективност” - Европейски фонд за регионално развитие - Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - Международен фонд Козлодуй ü Банкови заеми по кредитни линии + безвъзмездна помощ (финансова и техническа) - Кредитна линия на ЕБВР за енергийна ефективност и ВЕИ (вкл. продълженията й) - Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България 2

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Насърчаването на използването на ВЕИ Регламентира се от Закона АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Насърчаването на използването на ВЕИ Регламентира се от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата основно чрез следните механизми: Ø Задължително присъединяване на всички производители на ел. енергия от ВЕИ към преносната, съответно към разпределителната мрежа Ø Преференциална цена за изкупуването на ел. енергия, произведена от ВЕИ Ø Задължително изкупуване от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители на ел. енергия, произведена от ВЕИ и регистрирана със сертификати за произход на енергия от възобновяеми енергийни източници (сертификат за произход) 3

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Фонд Енергийна ефективност средство за привличане на финансови ресурси АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Фонд Енергийна ефективност средство за привличане на финансови ресурси за насърчаване на дейностите по повишаване на енергийната ефективност важна стъпка към подпомагането на усилията за намаляване на емисиите на парникови газове www. bgeef. com 4

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници осъществява дейността си АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници осъществява дейността си в съответствие със: ü Закона за енергийната ефективност ü Закона за енергията от възобновяеми източници ü споразумението с донорите. Основни донори са: - Глобалният Екологичен Фонд на ООН с 10 млн. USD, - Правителството на Австрия – с 1, 5 млн. EUR, - Правителството на България – с 3 млн. лева и - частни български спонсори. 5

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ статут: юридическо лице (публично-частна организация) със седалище в София АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ статут: юридическо лице (публично-частна организация) със седалище в София Оказва възмездна ФИНАНСОВА ПОМОЩ за атрактивни за финансиране проекти за ЕЕ на бенефициенти: общини, фирми, асоциации на потребители на енергия, малки фирми и физически лица, финансово-кредитни институции (банки) чрез финансови продукти: Ø отпускане на заеми и/или Ø предоставяне на частични гаранции по кредити, отпускани от други финансово-кредитни институции Ø безвъзмездна техническа помощ по подготовката на проекти за ЕЕ Фонд Енергийна ефективност 6

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници осъществява дейността си АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници осъществява дейността си в съответствие със: ü Закона за енергийната ефективност ü Закона за енергията от възобновяеми източници ü споразумението с донорите. Основни донори са: - Глобалният Екологичен Фонд на ООН с 10 млн. USD, - Правителството на Австрия – с 1, 5 млн. EUR, - Правителството на България – с 3 млн. лева и - частни български спонсори. 7

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Условия за класиране на инвестиционните проекти: проектите да включват АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Условия за класиране на инвестиционните проекти: проектите да включват инвестиции, допринасящи за подобряването на ЕЕ в: ü сгради ü промишлени процеси ü комунални обекти и съоръжения ü други случаи на крайно потребление на енергията v Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа, вкл. нови високоефективни котли и малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия (когенерация) на биомаса, v Проекти с използване на ВЕИ (слънчеви колектори за БГВ) съставляващи интегриран проект за ЕЕ с бенефициенти общини и търговски дружества Фонд Енергийна ефективност 8

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Условия за класиране на инвестиционните проекти: Ø да се АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Условия за класиране на инвестиционните проекти: Ø да се внедрява доказана технология Ø размер на проекта: от 30 хил. до 3 млн. лв. Ø собственото участие на кредитополучателя - над 10% при съвместно финансиране (ФЕЕ + търговска банка) или - над 25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕ Ø срок на възвращаемост на проекта ≤ 5 год. Фонд Енергийна ефективност 9

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Проектите, използващи ВЕИ, финансирани от Европейски фонд за регионално АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Проектите, използващи ВЕИ, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и са включени в: üОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013” www. opcompetitiveness. bg üОП „Регионално развитие 2007 – 2013” www. bgregio. eu Структурни фондове на ЕС (програмен период 2007 -2013) 10

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Финансиране: Схема за безвъзмездна помощ (грант) 1/2 - Грантът АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Финансиране: Схема за безвъзмездна помощ (грант) 1/2 - Грантът е съобразен с правилата за държавни помощи - Правото на получаване на грант е под формата на решение за отпускане на грант, издадено от управляващия орган - Реалният превод на средствата - два вида плащания Ø междинни - годишни или на определени етапи от изпълнението на проекта Ø балансови - след приключване на дейностите по проекта (според спецификата на изпълняваните проекти) - Следователно, необходимо е осигуряване на мостово финансиране на проектите Макс. 85% от допустимите разходи на проектите по ЕЕ ще бъдат финансирани от ЕФРР и съфинансирани (мин. 15%) от републиканския бюджет Структурни фондове на ЕС 11

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП “Конкурентноспособност 2007 -2013” Приоритетна ос 2 “Повишаване на АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП “Конкурентноспособност 2007 -2013” Приоритетна ос 2 “Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата” Тематична област на въздействие 2. 3, предвидена за изпълнение по приоритетната ос: “Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” - Индикативна операция 2. 3. 2. “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници” Структурни фондове на ЕС 12

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП “Конкурентноспособност 2007 -2013” Индикативна операция 2. 3. 2. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП “Конкурентноспособност 2007 -2013” Индикативна операция 2. 3. 2. “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници” Интервенциите ще бъдат съсредоточени, върху въвеждането на ВЕИ и включващи производството на енергия от вятър и слънце, както и от когенерация, посрещащи енергийните нужди на предприятията Структурни фондове на ЕС 13

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП “Конкурентноспособност 2007 -2013” Заб. : ОП “Конкурентноспособност “ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП “Конкурентноспособност 2007 -2013” Заб. : ОП “Конкурентноспособност “ не подкрепя когенерации с биоенергия (биомаса, биогаз) – вж. по-долу Програмата за финансиране на селските райони Индикативни разходи: - извършване на предпроектните проучвания, - изготвянето на тръжните документации, - изграждането на съоръженията и закупуването , инсталацията и поддръжката на необходимите производствени технологии и оборудване. Бенефициенти: - МСП - големи предприятия от производствения сектор и от сектора на услугите Структурни фондове на ЕС 14

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП „Регионално развитие 2007 – 2013” Приоритетна ос 1: АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП „Регионално развитие 2007 – 2013” Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие Операции, подкрепящи мерки по ЕЕ, по тази приоритетна ос: Операция 1. 1: Социална инфраструктура Операция 1. 2: Жилищна политика Операция 1. 5. Системи за устойчив градски транспорт Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност Операция 2. 3: Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество Операция 4. 1. Дребномащабни местни инвестиции Структурни фондове на ЕС 15

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП „Регионално развитие 2007 – 2013” Примерни дейности за АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП „Регионално развитие 2007 – 2013” Примерни дейности за подкрепа по цитираните приоритетни оси и съответните операции са хоризонтални: - одити за енергопотребление - мерки за ЕЕ за всички проекти, свързани с посочени публични институции (напр. топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване или използване на алтернативни ВЕИ) - използване на алтернативни ВЕИ в транспорта Структурни фондове на ЕС 16

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП „Регионално развитие 2007 – 2013” Бенефициенти: - публични АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП „Регионално развитие 2007 – 2013” Бенефициенти: - публични институции (министерства, агенции) - общини и сдружения на общини - НПО - сдружения с нестопанска цел - университети - сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради Структурни фондове на ЕС 17

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП “Околна среда 2007 – 2013 г. ” Приоритетна АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОП “Околна среда 2007 – 2013 г. ” Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци Дейност: изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии (метан) от депата за битови отпадъци чрез производство на ел. енергия; Бенефициенти: - общински администрации, - регионални асоциации/ сдружения на общини; Структурни фондове на ЕС 18

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 19 АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 19

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. ) 1/7 Производството и използването на възобновяема енергия е насочено в няколко мерки по ос 1 и ос 3. Ос 1 - Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор Ос 3 - Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 20

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. ) 2/7 Ос 1 - Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор По мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” - земеделските стопанства ще получават подкрепа за извършване на инвестиции за производство на биоенергия за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската им дейност. В случай на когенерация капацитетът на инсталацията трябва да е базиран на потребната (необходимата) полезна топлина на земеделските стопанства Кандидати за подпомагане са: • земеделски производители • организации на земеделски производители Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 21

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. ) 3/7 Ос 1 - Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор По мярка 123 ”Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” предприятията ще получават подкрепа за извършване на инвестиции за производство на био-енергия: – за собствени енергийни нужди; и/или – за продажба в случай на преработка на продукти (суровини) при определени случаи Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 22

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. ) 4/7 Ос 3 - Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика По мярка 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности” земеделски производители от селски общини ще получават подкрепа за извършване на инвестиции в производство и продажба на : - възобновяема енергия (слънчева, вятърна, водна, геотермална и др. енергия, ), с изключение на производство на био-горива; - био-енергия, при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 23

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. ) 5/7 Ос 3 - Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика По мярка 312 ”Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” предоставя подкрепа на микропредприятия в селски общини за извършване на инвестиции за: – производство на био-енергия за посрещане на собствени енергийни нужди; – производство с цел продажба в случай на преработка на продукти (суровини) при оределени случаи и/или - производство на енергия за продажба от други ВЕИ (слънчева, вятърна, водна, геотермална и др. енергия). Капацитетът на инсталациите по мерки 311 и 312 не трябва да надхвърля 1 МВт. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 24

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. ) 6/7 Ос 3 - Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика По мярка 321 «Основни услуги за икономиката и населението в селските райони» - подкрепа за въвеждане на ВЕИ в сгради, собственост на общините и/или ако сградите се ползват за предоставяне на различни услуги за общността. Подпомагат се инсталации и съоръжения за производство на топлинна и/или електрическа енергия; за разпределителни мрежи за биогорива или производство на електрическа/топлинна енергия от биомаса, или от други ВЕИ. В случай на когенерация капацитетът на инсталацията трябва да е съобразен с необходимата полезна топлина енергия в обществените сгради Бенефициенти: 178 общини, юридически лица с нестопанска цел, читалища Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 25

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Програма за финансиране на селските райони (2007 -2013 г. ) 7/7 Приносът на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на програмно ниво е ок. 80% www. prsr. government. bg Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 26

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ нов финансов подход към проекти по ЕЕ и ВЕИ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ нов финансов подход към проекти по ЕЕ и ВЕИ Европейската банка за възстановяване и развитие разработи: Ø Кредитна линия за енергийна ефективност и възновяема енергия - в тясно сътрудничество с - Агенцията по ЕЕ - Министерството на енергетиката и енергийните ресурси - ЕС - за да подпомогне българското правителство при осъществяването на неговата енегийна стратегия Тази програма е подкрепена и от Международния фонд «Козлодуй» (безвъзмездна помощ) Кредитна линия за EE и възновяема енергия + грант от МФК 27

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ КРЕДИТНА ЛИНИЯ ЗА ЕЕ И ВЪЗНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ НА ЕБВР АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ КРЕДИТНА ЛИНИЯ ЗА ЕЕ И ВЪЗНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ НА ЕБВР + ГРАНТ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОНД “КОЗЛОДУЙ” ЕБВР финансира с 105 млн. € инвестиционни проекти в индустрията: Ø по ЕЕ и Ø с използване на ВЕИ чрез откриване на кредитна линия в местни банки. v МФК отпуска 25, 2 млн. евро грант за финансово структуриране на проектите ü 15% за проекти по ЕЕ ü 20% за проекти, използващи ВЕИ ü безвъзмездна консултантска помощ v малки проекти по ЕЕ (в индустрията) и ВЕИ до 2, 5 млн. € v всички проекти в частния сектор www. beerecl. com 28

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ КЛЕЕВЕИ технологична гама на проектите, използващи ВЕИ: ü вода АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ КЛЕЕВЕИ технологична гама на проектите, използващи ВЕИ: ü вода - нови мини ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 MW ü слънце - само за отопление ü вятър - нови и втора употреба вятърни турбини с инсталира на мощност до 5 MW ü геотермална енергия ü биомаса - с инсталирана ел. мощност до 5 MW (за производство на топлинна енергия от биомаса, само за котли с инсталирана мощност по-голяма от 10 MW, ЕБВР ще потвърди допустимостта) ü Инсталации за генериране и изгаряне на биогаз, производство на топлинна и електрическа енергия; проекти “на зелена поляна” Кредитна линия за EE и възновяема енергия + грант от МФК 29

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ КЛЕЕВЕИ Квалифицируеми проекти по ЕЕ: ü Общ критерий: Проекти, АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ КЛЕЕВЕИ Квалифицируеми проекти по ЕЕ: ü Общ критерий: Проекти, водещи до икономия на енергия и редуциране на емисиите на вредни газове в атмосферата; ü Примери за групи и видове приемливи проекти: • Нови когенерационни инсталации на топлинна и електрическа енергия на площадката на предприятието; • Преминаване от отопление с електричество на такова базирано на директно изгаряне на горива (вкл. биомаса) 30

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Кредитна линия на ЕС/ЕБВР 1/2 за енергийна ефективност в АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Кредитна линия на ЕС/ЕБВР 1/2 за енергийна ефективност в България ü финансов инструмент, разработен от ЕС и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ü Сумата по Програмата за България е 20 млн. € ü само за проекти за подобряване на ЕЕ ü само в индустриалния сектор ü изпълнявани от частни дружества. 31

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Кредитна линия на ЕС/ЕБВР 2/2 за енергийна ефективност в АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Кредитна линия на ЕС/ЕБВР 2/2 за енергийна ефективност в България ü макс. сума на отделен кредит е 2, 5 млн. € ü субсидия = 15% от финансирането от ЕС/ЕБВР по кредитната линия ü безплатна техническа помощ за подготовка на проектното предложение ü Условията за класифицируемост на проектите са подобни на КЛЕЕВЕИ - Преминаване от отопление с електричество на такова базирано на директно изгаряне на горива (вкл. биомаса) ü възвръщаемост на инвестицията до 6 г. (изискване на банкатапартньор - Уникредит Булбанк, ОББ) ü Програмата стартира през февруари 2008 г. и приключва в края на 2010 г. www. bulgaria-eueeff. com 32

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Време за въпроси и дискусия Благодаря за вниманието! Огнян АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Време за въпроси и дискусия Благодаря за вниманието! Огнян Марковски главен експерт Агенция за устойчиво енергийно развитие телефон: (02) 915 40 43 имейл: o. [email protected] government. bg web: www. seea. government. bg 33