абылда анҚ ғ

Скачать презентацию абылда анҚ ғ Скачать презентацию абылда анҚ ғ

immunogenez_bұzylystarynyң_morfologiyasy.immunogenez_bұzylystary_kezіnde_timustyң_ghәne_periferiyalyқ_limfoidty_tіnnің_өzger~1.ppt

 • Размер: 3.4 Мб
 • Автор: Белгісіз Адам
 • Количество слайдов: 30

Описание презентации абылда анҚ ғ по слайдам

  абылда анҚ ғ : Жумабекова. Р. Б  абылда анҚ ғ : Жумабекова. Р. Б Орында ан ғ : Оразалиева. Ш. Тобы: ЖМ

Иммуногенез б зылыстарыны ұ ң морфологиясы. Иммуногенез б зылыстары кезінде тимусты ұ ңбИммуногенез б зылыстарыны ұ ң морфологиясы. Иммуногенез б зылыстары кезінде тимусты ұ ңб зылыстары кезінде тимусты ұ ң ж не перифериялы лимфоидты ә қ тінні згерістері ң өтінні згерістерің ө

Жоспар : : Кіріспе. Иммуногенез б зылуыны морфологиясыұ ң. . НегізгіЖоспар : : Кіріспе. Иммуногенез б зылуыны морфологиясыұ ң. . Негізгі б лім өНегізгі б лімө. . Иммуногенез б зыл анда ұ ғ тимуста дамитын згерістер. ө Перифериялы лимфоидты қ қПерифериялы лимфоидты қ қ тінні иммуногенез б зыл анда ң ұ ғ дамитын згерістері. ө орытынды. Қ Пайдаланыныл ан дебиеттер. ғ ә

 Иммуногенез (иммуно ++ генез)иммуни ттетті дамуы мен оны алыптасуы ң ң Иммуногенез (иммуно ++ генез)иммуни ттетті дамуы мен оны алыптасуы ң ң қ негізінде болатын процесс.

 Иммуногенезді (иммунологиялы ң қ гомеостазды иммунологиялы алыпты ң қ қ т ра Иммуногенезді (иммунологиялы ң қ гомеостазды иммунологиялы алыпты ң қ қ т ра тылы ты ) б зылуы иммунды ұ қ қ ң ұ қт ра тылы ты ) б зылуы иммунды ұ қ қ ң ұ қ реакцияны гуморальды ж не клеткалы ң қ ә қреакцияны гуморальды ж не клеткалы ң қ ә қ екі типімен байланысты. Лимфоидты тін қ иммунитететті гуморальды немесе ң қ клеткалы реакцияларына с йкетене қ ә детерминентелген я ни лимфоциттері ғ немесе клеткалы иммунды жауап а қ қ қ атынасатын т рлерге б лінеді. Лимфоидты қ ү ө тін гуморальды иммунитет реакциясына қ ВВ — лимфоциттерді , ал клеткалы ң қлимфоциттерді , ал клеткалы ң қ иммунитетті Т — лимфоциттерді ж рдемімен ң ә ж зеге асырылады. ү

 Лимфоидты тінні перифериялы буынында қ ң қ лимфоциттерді рт ріні жай асатын Лимфоидты тінні перифериялы буынында қ ң қ лимфоциттерді рт ріні жай асатын айма ы ң ә ү ң ғ ғ болады. Б л айма тар сіресе лимфа т йіндері ұ қ ә ү мен тала тан ай ын к рінеді. Лимфа қ қ ө т йіндеріні ми т різді абаты ж не ү ң ә қ ә фолликулдарыны ыртысты абаты мен ашы ң қ қ қфолликулдарыны ыртысты абаты мен ашы ң қ қ қ т сті орталы тары В т уелді айма болып ү қ ә қ табылады. Т т уелді айма а лимфа ә ққ т йіндеріні ыртыс ма ы абаты мен тала ү ң қ қт йіндеріні ыртыс ма ы абаты мен тала ү ң қ қ фолликулдары артериясыны айналасы жатады. ң

 В лимфоциттер мен Т лимфоциттерде айырмашылы бар. Фило ж не онтогенезде қ ә В лимфоциттер мен Т лимфоциттерде айырмашылы бар. Фило ж не онтогенезде қ ә алыптасуы жастау В т уелді лимфоциттер қ ә с йек кемігі мен ішекті лимфоидты ү ң қс йек кемігі мен ішекті лимфоидты ү ң қ рылымдарыны т пкі клеткаларынан құ ң ү пайда болады. Б л отыры шы ұ қ клеткаларыны рылысы зіне т н мірі ң құ ө ә ө ыс а болады мірі ыс а болады ж не олар қ қ ө қ қ ә антигенмен жандандыр анда спецификалы ғ қантигенмен жандандыр анда спецификалы ғ қ иммуноглобулин я ни антидене т зетін ғ ү плазмобласттар мен плазмалы т рленеді. Т ү т елді лимфоциттер тимуста әү т зілед, сонды тан оларды фило ү қ ң онтогенезде алыптасуы к нелеу. қ ө

 Б л мірі за клеткалар зіні беткеійде ұ ө ұ қ ө ң Б л мірі за клеткалар зіні беткеійде ұ ө ұ қ ө ң спецификалы антиген тасымалдап қ иммунологиялы жад клеткаларыны қ ңиммунологиялы жад клеткаларыны қ ң ызметін от аратынды тан, оларды зінікі қ қ қ ң ө мен б тенді ажырататын асиеті бар ө қ. Лимфоидты тінні шетелдік буынында Т қ ң лимфоциттерді де жай асатынайма ы бар, ң ғ ғлимфоциттерді де жай асатынайма ы бар, ң ғ ғ сонда да олар айта айналып т ратын қ ұ лимфоциттер болып табылады, лимфоидты қлимфоциттер болып табылады, лимфоидты қ тінні ан а ауысып одан кері к шіп ж ріп ң қ ғ ө ү лимфоидты тінге иммунологиялы қ қлимфоидты тінге иммунологиялы қ қ гомеостазды к йі жайды хабар жеткізіп ң ү т рады. Сонымен бірге олар антиген жайлы ұ хабар жеткізіп ана оймай антигенмен қ қ ерекше реттесіп оларды жоя да алады. ә

 Иммуногенезді я ни иммунды гомеостаз а ң ғ қ ғ сер ететін иммунды Иммуногенезді я ни иммунды гомеостаз а ң ғ қ ғ сер ететін иммунды реакцияларыны ә қ ңсер ететін иммунды реакцияларыны ә қ ң даму механизміні зіне т н морфологиялы ң ө ә қдаму механизміні зіне т н морфологиялы ң ө ә қ к рістері бар. ө Гуморалды иммунды реакция афференттік қ қ орталы буындар а б лінеді. Афференттік қ ғ ө буын антиген организмге еніп ол жайында хабар лимфоидты тінге жеткізілгенге дейінгі қ барлы кезе ді амтиды. қ ң қ

 Иммуногенез б зылуына т н перифериялы ұ ә қ лимфоидты тінні згерістері Иммуногенез б зылуына т н перифериялы ұ ә қ лимфоидты тінні згерістері антигенмен қ ң ө дем бергенде ж не лимфоидты тінні тума ә қ ң жеткіліксіздігінде бай алады. қ 1. 1. Органзимге антигенмен деи бергенде шеттік лимфоидты тінде бай алатын қ қ згерістер бір текті болады ж не ө ә макрофагты реакциямен, ретикулярлы қ қмакрофагты реакциямен, ретикулярлы қ қ клеткалар мен лимфоциттерді ңклеткалар мен лимфоциттерді ң гиперплазиясымен кейін оларды ңгиперплазиясымен кейін оларды ң плазмациттерге трансформациясымен к рініс береді. ө

 Б л згерістер тала та ай ын ұ ө қ қ бай алады. Б л згерістер тала та ай ын ұ ө қ қ бай алады. л айып, ан кернеген ж не қ ұ ғ қ ә сусіндеоген лимфа т йіндеріні ырытсты ү ң қ қсусіндеоген лимфа т йіндеріні ырытсты ү ң қ қ абатында фолликулдарыны аша қ ң қабатында фолликулдарыны аша қ ң қ ортала ы мен ми т різді абатында ғ ә қ плазмабласттар мен плазмалы клеткалар к бейеді. Олар лимфоциттерді ө ы ыстырады. Синустарды клеткалары ғ ң к бейіп рі т леп, стромада ө ә ү жиналып, белокты полисахаридтік қ заттарыны м лшері седі. Тала та лгайып ң ө ө қ ұ ан кернеп оны кескенде ірі фолликулдар қ ай ын к рінеді. қ ө

 Шеттік лимфоидты тінні т ым уалайтын қ ң ұқ қ жеткіліксіздігі тала ты Шеттік лимфоидты тінні т ым уалайтын қ ң ұқ қ жеткіліксіздігі тала ты , сіресе лимфа қ ң ә т йіндеріні згерістерімен ү ң ө сипатталады. Тала ты фолликулдарыны қ ң ңсипатталады. Тала ты фолликулдарыны қ ң ң к лемі кішірейіп, ашы орталы тары мен ө қ қ плазмелы клеткалары жойылады.

 Айырша без (грек, thymus — тимус) — омырт алы қ жануарлар мен Айырша без (грек, thymus — тимус) — омырт алы қ жануарлар мен адам организмдеріндегі иммунды ж йені қ ү ң организмдеріндегі иммунды ж йені қ ү ң алыптасуы мен оны ызметіні толы қ ң қалыптасуы мен оны ызметіні толы қ ң қ ат арылуын амтамасыз ететін без. Айырша қ қ без иммунды ж йені орталы м шесіне қ ү ң қ ү жатады. Ол к кірек уысында орналас ан та ө қ қ қжатады. Ол к кірек уысында орналас ан та ө қ қ қ к кірек б лігінен ж не ке ірдекті екі ө ө ә ң ң апталында жат ан ж п мойын б лігінен қ қ ұ ө т рады. үт рады. ү Адам мен жануарлар организмдеріндегі жасушалы ж не қ ә гуморальды (с йы ты ) иммунитеттерді қ ү қ қ ңгуморальды (с йы ты ) иммунитеттерді қ ү қ қ ң алыптасуында ма ызды р л ат аратын Т қ ң ө қ лимфоциттерді ңлимфоциттердің т рліше популяцияларын т зу ү ү ар ылы айырша без денедегі қ иммуногендік ызметті реттеуге атысады қ қ

 Ол гуморальды фактор — тимозинді организмні ішкі с йы ң ү қ ортасына Ол гуморальды фактор — тимозинді организмні ішкі с йы ң ү қ ортасына ( ан, лимфа, лпа с йы ы) қ ұ ү ғ б ліп, шеткі лимфоидтым шелер ө ү — лимфа т йіндері мен ү к кбауырда ы лимфоциттерді ө ғ ңк кбауырда ы лимфоциттерді ө ғ ң к бейіп жетіліп, серлі (эффекторлы) ө ә клеткалар а айналуын амтамасыз ғ қ етеді. рылысы жа ынан айырша Құ ғ без лимфоидты-эпителиальды м шелерге жатады. үм шелерге жатады. ү

 Айырша без к рделі ызмет ат аратын ү қ қ рылым. құрылым. Айырша без к рделі ызмет ат аратын ү қ қ рылым. құрылым. құ Оны секрециялы торшалары ң қ тимозин гормонын т зеді. Без б кіл лимфалы ү ү қтимозин гормонын т зеді. Без б кіл лимфалы ү ү қ ж йені дамуына сер етеді, с йекті ү ң ә ү ңж йені дамуына сер етеді, с йекті ү ң ә ү ң атаюын, организмні сіп-жетілуін реттейді. қ ң өатаюын, организмні сіп-жетілуін реттейді. қ ң ө Б л безде лимфоциттер с рыпталып, лпалы ұ ұ ұ қБ л безде лимфоциттер с рыпталып, лпалы ұ ұ ұ қ иммунитет алыптастыруда ма ызды рол қ ң ат аратын Т-лимфоциттер пайда болады. қ Айырша безді т жірибе ма сатында сылып ә қ тастаса, организмні сіп-дамуы баяулап, ң өтастаса, организмні сіп-дамуы баяулап, ң ө минералды т здар мен белокты алмасуы ұ ң б зылады, с йек ж мсарып, майысады, ұ ү ұб зылады, с йек ж мсарып, майысады, ұ ү ұ б лшы ет тонусы т мендеп, боса сиды, ұ қ ө ңб лшы ет тонусы т мендеп, боса сиды, ұ қ ө ң жо ары д режелі нервтік ызмет б зылып, ғ ә қ ұжо ары д режелі нервтік ызмет б зылып, ғ ә қ ұ ацидоз жа дайында 2 -3 ай ішінде мал ліп ғ ө кетеді. Са а малда атал ан ауыт улар қ ғ қ бай алмайды қбай алмайдық

 Тимусты организмдегі бас а а залардан ң қ ғ айырмашылы ы ол белгілі Тимусты организмдегі бас а а залардан ң қ ғ айырмашылы ы ол белгілі мерзімде к лемі ғ ө кішірейіп, май тінімен алмасып алады. Б л рдіс қ ұ ү жас а байланысты қ инволюция деп аталады. Ол 5 -85 -8 жаста басталып 15 15 жаста ая талады. р т рлі қ Ә ү патологияларды серінен тимусты тиісті ң ә ң мерзімінен б рын кішірейіп, семіп алуы ұ қ акциденталды инволюция қакциденталды инволюцияқ деп аталады. Акциденталды инволюция қАкциденталды инволюцияқ р т рлі ауіп атер ә ү қ қ жа дайында ауыр инфекциялар, ісіктер ғ дамы анда, ашты а байланысты пайда болатын ғ ққ стереотипті реакция. Б л рдіс тимусты ыртысты ұ ү ң қ абатында ы лимфоциттерді оша ты т рде қ ғ ң қ ү азаюынан басталады.

 Бірте бірте ыртысты абат а ара анда қ қ қ қ ғ милы Бірте бірте ыртысты абат а ара анда қ қ қ қ ғ милы абатта ы лимфоциттерді саны қ ғ ң к бейеді. Милы абатта Гассаль ө қ денешіктеріні саны азайып абаттар ң қ айырмашылы ы жойылады. Гассаль ғ денешіктері те ірі, кейде белокты ө секретпен, ядролы детритпен тол ан қ ғ кисталар т зеді. Инволюция рдісі тимусты ү ү ңкисталар т зеді. Инволюция рдісі тимусты ү ү ң толы атрофиясымен ая талады. Тимус қ қ денешіктері майда , олар а кальциий ғ т здары ш гіп алады. Тимусты ұ ө қ ңт здары ш гіп алады. Тимусты ұ ө қ ң гиперплазиясы тимомегалия(тимусты ңгиперплазиясы тимомегалия(тимусты ң л аюы) деп аталады. ұ ғ

 Тимомегалия кезінде тимусты салма ы ң ғ деттегіден ә 3 -4 есе артады. Тимомегалия кезінде тимусты салма ы ң ғ деттегіден ә 3 -4 есе артады. Біра та тимус қ денешіктері жеткіліксіз дамы ан, олар те аз ғ ө ж не майда болады. Тимусты лкейіп ә ң ү кетуіні негізгі себебі осы жердегі Т ң лимфоциттеріні ан а ту рдісіні ң қ ғ ө ү ңлимфоциттеріні ан а ту рдісіні ң қ ғ ө ү ң баяулауы. Ал ан а ткен лимфоциттер лі қ ғ ө ә толы жетілмеген. анда тимус қ Қ гормондарыны м лшері ң ө 2 — 3 есе азаяды. азіргі та да тимомегалияны Қ ң нейроэндокринді ж йесіні іштен туа ү ң б зылуыны бір к рінісі деп ұ ң ө арайды. Сонды тан тимомегалия қ қ б йрек сті безіні ызметіні б зылуымен ү ү ң қ ң ұ атар кездеседі. қ

 Б л патология клиникада тимико ұ лимфатикалы синдром деген атпен қ белгілі. Осы Б л патология клиникада тимико ұ лимфатикалы синдром деген атпен қ белгілі. Осы аурулар айталама қ инфекцияларды ас ыныуынан немесе ң қ буйре сті безі ызметіні лсіреуінен леді. ү қ ң ә ө

Иммундефициттік синдромдар Иммунды тапшылы тар иммунды қ қ қ реакциялар а атысушы Т жИммундефициттік синдромдар Иммунды тапшылы тар иммунды қ қ қ реакциялар а атысушы Т ж не В ғ қ ә лимфоциттеріні , моноциттеріні , фагоциттер ң ң ж йесіні жеке немесе біргелікті ү ң жктіспеушілігіні н тижесі. Олар іштен ң ә туыл ан, гендік себептер н тижесінде ғ ә туындайды.

Бірінші реттік иммундефициттік синдромдар 1. 1. Клеткалы пен гуморальды иммунитет қ қ жеткіліксіздігінен бейнеленуіБірінші реттік иммундефициттік синдромдар 1. 1. Клеткалы пен гуморальды иммунитет қ қ жеткіліксіздігінен бейнеленуі м мкін. Б л ү ұ синдромда жасушалы иммунинтет қ те. гуморальды иммунинтет те бирдей б лініп, қ үте. гуморальды иммунинтет те бирдей б лініп, қ ү организмде ауыр патологиялы згерістер қ ө дамиды. Олар балалар мен жа а ту ан ң ғ н рестетелер кездеседі, аутосомды доминанатты ә қн рестетелер кездеседі, аутосомды доминанатты ә қ типпен т ым уалайды. Балалр жетілу ұқ қ кемістігінен ж не инфекциялы аурулар ә қ ас ын анды тан айтыс болады. қ ғ қ қ

екінші реттік иммундефициттік синдромдар Бірінші реттік синдрамнан ерекшелігі олар аурулар мен белгілі бір емніекінші реттік иммундефициттік синдромдар Бірінші реттік синдрамнан ерекшелігі олар аурулар мен белгілі бір емні салдарынан ң дамып, негізінен ересек адамдарда кездеседі. Екінші реттік жеткліксіздігінен дамытататаын ауруларды ішінде ң лейкоздар, атерлі қ лимфомалар, тимома, вирусты қлимфомалар, тимома, вирусты қ инфекцмялар, саркоидоз жиі бай алады. қ

Пайдаланыл ан ғ дебиеттер әдебиеттерә : : 1. . А. И. Струков. В.Пайдаланыл ан ғ дебиеттер әдебиеттерә : : 1. . А. И. Струков. В. В. Серов Патологиялы анатомия Алматы қ 1993 ж 2. . Жау ашты Ахметов. ғ Патологиялы анатомия қ анатомияқ 3. www. google. kz 4. www. edu/kz. study/com.

 Назар аударып ты да андары ыз а ң ғ ң ғ рахмет!!!!! Назар аударып ты да андары ыз а ң ғ ң ғ рахмет!!!!!