Скачать презентацию A szociális képzési rendszer megújítása X Jubileumi Országos Скачать презентацию A szociális képzési rendszer megújítása X Jubileumi Országos

1c03755ccdc6f3d37a27ce5be9143d25.ppt

  • Количество слайдов: 20

A szociális képzési rendszer megújítása X. Jubileumi Országos Szociális Szakmai Konferencia Keszthely, 2014. november A szociális képzési rendszer megújítása X. Jubileumi Országos Szociális Szakmai Konferencia Keszthely, 2014. november 14. Dr. Bagi Krisztina mb. képzési igazgatóhelyettes NCSSZI

A szociális képzések Szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ágazat Ø több mint 100 A szociális képzések Szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ágazat Ø több mint 100 ezer regisztrált szakképzett dolgozó → mintegy 70 ezer aktív Az ágazat megfelelő színvonalú munkaerő-ellátottságának feltétele a szakterület igényeit figyelembe vevő önálló képzési rendszer A rendszer öt eleme: v v v felsőfokú képzés szakképzés feladatellátáshoz kapcsolódó tanfolyami képzés továbbképzés szakvizsga

Felsőfokú képzés Felsőfokú képzések szabályozása → felsőoktatásért felelős államtitkárság szakmai követelmények kialakítása → szociális Felsőfokú képzés Felsőfokú képzések szabályozása → felsőoktatásért felelős államtitkárság szakmai követelmények kialakítása → szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság

Szakképzés OKJ-reform 2011 vége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (2011. dec. 19. Szakképzés OKJ-reform 2011 vége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (2011. dec. 19. ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (2011. dec. 29. ) 2012 Új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenése 150/2012. (VII. 6. ) kormányrendelet – többször módosult Új „Követelménymodul” rendelet megjelenése 217/2012. (VIII. 9. ) Kormányrendelet 2013 Az OKJ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadása („szvk rendeletek” szaktárcánként) → 37/2013. (V. 28. ) EMMI rendelet Az iskolai rendszerű képzésekhez szükséges kerettantervek kiadása → 14/2013. (IV. 5. ) NGM rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28. ) Korm. rendelet Az új jogszabályi keretek szerinti képzések teljes körű indulása: 2013. szeptember 1.

NCSSZI Komplex Informatikai Vizsgaszervezési Rendszer (KIVi. R) NMH Integrált Ügyviteli Keretrendszer (IÜK) NCSSZI Komplex Informatikai Vizsgaszervezési Rendszer (KIVi. R) NMH Integrált Ügyviteli Keretrendszer (IÜK)

Szociális szakmacsoport 9 alap-szakképesítés, 3 részszakképesítés, 10 szakképesítés-ráépülés Gyermekotthoni asszisztens (OKJ 5476101) Habilitációs kutya Szociális szakmacsoport 9 alap-szakképesítés, 3 részszakképesítés, 10 szakképesítés-ráépülés Gyermekotthoni asszisztens (OKJ 5476101) Habilitációs kutya kiképzője (OKJ 5281001) Jelnyelvi tolmács (OKJ 5222301) Kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ 5476102) Nevelőszülő (OKJ 3276101) Rehabilitációs nevelő, segítő (OKJ 5476201) Szociális asszisztens (OKJ 5476202) Szociális gondozó és ápoló (OKJ 3476201) Szociális szakgondozó (OKJ 5476203) Foglalkozás-szervező (OKJ 5576201) Gerontológiai gondozó (OKJ 5576202) Jelnyelvi szaktolmács (OKJ 5322301) Jelző kutya kiképzője (OKJ 5381001) Mentálhigiénés asszisztens (OKJ 5576203) Mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ 5381002) Pszichiátriai gondozó (OKJ 5576204) Szenvedélybeteg gondozó (OKJ 5576205) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ 5576206) Vakvezető kutya kiképzője (OKJ 5381003) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ 3176101) Házi időszakos gyermekgondozó (OKJ 3176102) Relé jelnyelvi tolmács (OKJ 5122301)

EUROPASS Az Europass egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok végzettségeik, az oktatásban és képzésben EUROPASS Az Europass egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok végzettségeik, az oktatásban és képzésben megszerzett szaktudásuk, készségeik bemutatására, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására használhatnak Európában. Az Europass dokumentum rendszer 5 alapdokumentumot foglal magában: 1. Europass önéletrajz (European CV) 2. Europass nyelvi útlevél (European Language Portfolio) 3. Europass bizonyítvány kiegészítő (Europass Certificate Supplement) a szakképesítések részletes leírását tartalmazza idegen nyelven: a szakmai kompetenciákat, a tanulmány pontos tartalmát, jellegét, szintjét, valamint a betölthető foglalkozások körét. 4. Europass oklevélmelléklet (Diploma Supplement) a felsőoktatásban megszerzett tudásról 5. Europass mobilitási igazolvány (Europass Mobility) az európai országok valamelyikében folytatott szakmai gyakorlatok, tanulmányok vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgáló, egységes formátumú dokumentum.

Feladatellátáshoz kapcsolódó tanfolyami képzések (Munkakör betöltésére jogosító képzések) Szociális szolgáltatási típus, amelyhez a szakmai Feladatellátáshoz kapcsolódó tanfolyami képzések (Munkakör betöltésére jogosító képzések) Szociális szolgáltatási típus, amelyhez a szakmai jogszabályok speciális ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését írják elő → az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18. ) ESz. Cs. M rendelet → központi oktatási programok → egységes tematika országos szinten ü ü Adósságkezelési tanácsadó képzés Falu- és tanyagondnoki képzés Közösségi pszichiátriai koordinátor és gondozó képzés Támogató Szolgálat vezető, személyi segítő, személyszállító képzés Ø Utcai szociális koordinátor és gondozó - 2013. augusztus 1. óta nem tartozik ide NCSSZI

Továbbképzés 2001. január 1 -től kötelező a szociális és gyermekvédelmi területen szakmai munkakörökben dolgozók Továbbképzés 2001. január 1 -től kötelező a szociális és gyermekvédelmi területen szakmai munkakörökben dolgozók részére Jogszabályi alapok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. § (1) : a személyes gondoskodást végző személy külön jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettsége 92/E. § (1) A személyes gondoskodást végző személy meghatározott adatait működési nyilvántartásba kell venni. (2) A működési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végző személy szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési követelmények teljesítésének ellenőrzése. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4. ) Sz. Cs. M rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4. ) Sz. Cs. M rendelet

Továbbképzés öt típusú képzési forma → tanfolyam, személyiségfejlesztés, konferencia, tanulmányút, szakmai műhely 60/80 pont, Továbbképzés öt típusú képzési forma → tanfolyam, személyiségfejlesztés, konferencia, tanulmányút, szakmai műhely 60/80 pont, ebből egy tanfolyamon való részvétel kötelező → 2014. november 30. után lejáró továbbképzési időszak esetében a saját ellátási területhez igazodóan 41/2012. (XI. 28. ) EMMI rendelet → 2012. dec. 1 -től „folyamatos” a benyújtás a továbbképzések minősítésére → megnövekedett továbbképzési időtartam → munkakörhöz illeszkedő ellátási területen elvégzett tanfolyam Továbbképzési Jegyzék 2013 -ig minden év januárjában az ágazati közlönyben → ezt követően az NCSSZI honlapján, negyedévente http: //ncsszi. hu/kepzes/orszagos-szocialis-szakmai-tovabbkepzesek/tovabbkepzesi-jegyzek Továbbképzési időszak 2001. 01. → 7 év 2008. 01. → 5 év 2012. 01 -től → 6 év (2014 -ben több mint 10 e ember)

Továbbképzési időszak teljesítése Továbbképzési kötelezettség teljesítése (60/80 pont) a) minősített továbbképzésen való részvétellel b) Továbbképzési időszak teljesítése Továbbképzési kötelezettség teljesítése (60/80 pont) a) minősített továbbképzésen való részvétellel b) munkakörhöz kapcsolódó területen ba) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés vagy felsőfokú alapképzésben oklevél megszerzésével, bb) felsőfokú végzettség esetén kiegészítő alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevél megszerzésével, bc) tudományos fokozat megszerzésével; c) szociális szakvizsga vagy pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás esetén pedagógus szakvizsga letételével Szünetelés → időtartamával meghosszabbodik a továbbképzési időszak → három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadság, vagy hat hónapot meghaladóan táppénz Mentesülés a továbbképzési kötelezettség alól → irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra vagy → heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez a dolgozó személyes gondoskodási tevékenységet „Átjárhatóság” – egészségügyi-, pedagógus továbbképzési rendszerben szerzett pontok beszámításának lehetősége

Munkáltatói kötelezettségek A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. Munkáltatói kötelezettségek A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4. ) SZCSM rendelet: 5. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. (2) A továbbképzési terv tartalmazza a) a tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével; b) a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet; c) a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását. d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát. (3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. (4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére.

Személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. Személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D-I. §§ 92/D §: a személyes gondoskodást végző személy külön jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettsége 92/E §: a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásba vételi kötelezettsége célja → továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a működési nyilvántartást vezető szerv kijelölése → NCSSZI 92/F §: a működési nyilvántartás által kezelt adatok, a munkáltató bejelentési kötelezettsége 92/G §: az adatok törlése 92/H §: adatok kezelése, továbbíthatósága 92/I §: a szociális alap- és szakvizsga szabályai, szakvizsgára kötelezettek körére vonatkozó külön miniszteri rendelet Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben szakmai tevékenységet végző ↓ jogszabályban meghatározott munkakörben dolgozik ↓ rendelkezik a képesítési előírásoknak megfelelő szakképzettséggel

Kapcsolódó jogszabályok a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4. Kapcsolódó jogszabályok a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4. ) Sz. CSM rendelet Bejelentési kötelezettség a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4. ) Sz. Cs. M rendelet Képesítési előírások a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) Sz. Cs. M rendelet 3. sz. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 2. sz. melléklet a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11. ) NM rendelet

A szociális továbbképzések főbb irányvonalai Minőségbiztosítás és fejlesztés 1) NCSSZI monitoring a) a programok A szociális továbbképzések főbb irányvonalai Minőségbiztosítás és fejlesztés 1) NCSSZI monitoring a) a programok szakértők által jóváhagyott feltételeinek érvényesülése a megvalósítás során, különös tekintettel az alábbiakra: - szakmai tartalom, óraszám - tárgyi és személyi feltételek - ellátási csoportok b) a továbbképzési nyilvántartás, dokumentáció szabályszerű vezetése, igazolások kiadása c) a résztvevői elégedettségmérések minimum követelményeinek, irányelveinek kidolgozása a hasznosítható visszacsatolás érdekében 2) folyamatos tananyagfejlesztéssel megvalósuló továbbképzési programok → NCSSZI TÁMOP 5. 4. 10. -12 /1 -2012 -0001 A továbbképzési programok elérhetősége A minősített továbbképzésekről való információszolgáltatás hatékonyságának fejlesztése részvételi díj nélkül megvalósuló továbbképzési programok → NCSSZI TÁMOP 5. 4. 10. -12 /1 -2012 -0001 A szociális továbbképzések rendszerének modernizációja NCSSZI TÁMOP 5. 4. 10. -12 /1 -2012 -0001 A szociális szakvizsga követelményrendszerének fejlesztése

"Szociális képzések rendszerének modernizációja" TÁMOP-5. 4. 10 -12/1 -2012 -0001 Együttműködés: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és Apor Vilmos Katolikus Főiskola Cél: a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztésével megoldást nyújtani a hazai szociális ellátórendszerben dolgozók Ø továbbképzésére, Ø kompetenciáinak fejlesztésére, Ø ismereteinek széleskörű bővítésére Eredmények 1. Szociális továbbképzési rendszer megújítása (2013. október → 2014. augusztus) 7 képzési terület 7 képzési program » 49 képzési program 560 csoportban 13. 396 fő képzése (40 pont) 2. A szociális ellátórendszer szakmaközi együttműködésének erősítése („egymástól tanulás”, esetmegbeszélés) 7 ellátotti terület 16 képzési program » 26 csoportban 650 fő képzése 2014. augusztustól (40 pont) 3. Szociális, gyermekvédelmi vezetőképző továbbképzési program kialakítása (2014. február→ 2014. november) 16 csoportban 250 fő képzése (300 óra)

4. Befogadó szülői ellátás szereplői képzéseinek, továbbképzéseinek kialakítása, megújítása Két képzési terület Ø OKJ 4. Befogadó szülői ellátás szereplői képzéseinek, továbbképzéseinek kialakítása, megújítása Két képzési terület Ø OKJ → nevelőszülő képzés (2013 október – 2014 november) 74 csoport, mintegy 1800 fő (500 óra) Ø befogadó szülőknek szóló további képzések: gyermekvédelmi gyámi alapképzés → 2014 február – május 267 fő (150 óra) gyermekvédelmi gyámok továbbképzése → 2014 február 7 csoportban 196 fő (30 óra) befogadó szülők továbbképzése - folyamatos 40 csoportban 893 fő (12 óra) befogadó szülőket segítő szakemberek képzése 25 fő (4 x 50 óra) befogadó szülőket segítő szakemberek továbbképzése 9 csoportban 221 fő vérszerinti szülők felkészítő kompetencia-fejlesztő programja olyanok számára, akiknek szünetel a szülői felügyeleti joga 25 fő

Szakvizsga a szakvizsga rendszerének 2002. évi bevezetése a szociális munka professzionálisabbá tételének, a szakma Szakvizsga a szakvizsga rendszerének 2002. évi bevezetése a szociális munka professzionálisabbá tételének, a szakma erősítésének egyik fontos eszköze Szakvizsgát évente korábban két alkalommal - tavasszal és ősszel -, jelenleg évente egyszer, a tavaszi időszakban tehetnek a jelentkezők A területen dolgozó nem szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek a szakvizsgát megelőzően szociális alapvizsgát kell tenniük, amire a szociális alapismereti kurzus készít fel A szociális szakvizsga témacsoportok Ø Ø Ø Ø családvédelem, családgondozás gyermekjóléti alapellátás gyermekvédelmi szakellátás idősek szociális ellátása fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja hajléktalan ellátás pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dr. Bagi Krisztina Képzési Igazgatóság Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dr. Bagi Krisztina Képzési Igazgatóság Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet krisztina. [email protected] hu