№ № 6 Д

Скачать презентацию №   № 6 Д Скачать презентацию № № 6 Д

№6_dәrіs_rentgen.ppt

 • Размер: 208.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации № № 6 Д по слайдам

   № 6 Д рісә Та ырыбы: Ветеринариялы қ № 6 Д рісә Та ырыбы: Ветеринариялы қ қТа ырыбы: Ветеринариялы қ қ рентгенология. Рентгенологияны ңрентгенология. Рентгенологияны ң дамуыны ыс аша тарихы. ң қ қ

 Д рісте аралатын с ра тар: ә қ ұ қ 1. 1. Д рісте аралатын с ра тар: ә қ ұ қ 1. 1. Ветеринариялы рентгенологияны қ ңВетеринариялы рентгенологияны қ ң тарихы 2. 2. Рентген с улесіні пайда болу ә ң жолдары 3. 3. Рентген с улесіні таби аты ж не ә ң ғ ә асиеттері қасиеттеріқ 4. 4. Рентген с улесімен зерттеу т сілдері ә әРентген с улесімен зерттеу т сілдеріә ә

 Д рісті ма саты: ә ң қ Ветеринариялы қ рентген б лмесіне ойылатын Д рісті ма саты: ә ң қ Ветеринариялы қ рентген б лмесіне ойылатын талаптар, ө қрентген б лмесіне ойылатын талаптар, ө қ рентген с улесінен са тану шаралары ә қ ж не техникалы ауіпсіздік. ә қ қж не техникалы ауіпсіздік. ә қ қ Студенттерді ветеринариялы рентген қ б лмесіні рылымымен, онда ы ө ң құ ғ т рлі рентген аспаптарымен таныстыру ү ж не рентген с улесі мен жо ары ә ә ғ кернеулі электр то ынан са тану ғ қ ережелерін йрету. үережелерін йрету. ү

 Вюрсбург университетіні физика маманды ы бойынша ң ғ профессоры Вилгельм Конрад Рентген Вюрсбург университетіні физика маманды ы бойынша ң ғ профессоры Вилгельм Конрад Рентген (1845 -1923) 1895 жылды 8 -ші арашасында Крукс-Гитторф т тікшесі ар ылы ң қ ү қ жо ары кернеулі электр то ын ткізіп т жірибе жасау барысында ғ ғ ө ә белгісіз бір с улені бай айды. Ол с улені платинасинеродисті ә қ ә бариймен к мкерілген айнаны бетіне т сіргенде, онда ө ң ү жар ылда ан былыс пайда бол ан. Содан, В. К. Рентген жеті қ ғ құ ғ апта бойы осы белгісіз с улені здіксіз зерттеп, тек 1895 жылды ә ү ңапта бойы осы белгісіз с улені здіксіз зерттеп, тек 1895 жылды ә ү ң 28 желто санында Вюрсбург университетіні хабаршысында е қ ң ң 28 желто санында Вюрсбург университетіні хабаршысында е қ ң ң ал аш белгісіз жа а с уле туралы хабарлама жазды. Содан бері ғ ң ә б л к н рентген с улесіні ашыл ан к ні болып есептеледі. 1896 ұ ү ә ң ғ ү жылды 23 а тарында В. К. Рентген университетті ң қ ң ңжылды 23 а тарында В. К. Рентген университетті ң қ ң ң физика-д рігерлік о амында зі аш ан белгісіз жа а с уле ә қ ғ ө қ ң ә жайында (Рентген оны «Х-с улесі» деп атады) баяндама ә жасайды. 1896 жылды наурыз ж не 1897 жылды мамыр ң ә ң айларында Рентген Х-с улесі туралы екі ма ала жазады, с йтіп, ә қ өайларында Рентген Х-с улесі туралы екі ма ала жазады, с йтіп, ә қ ө ш ма алада Рентген зі аш ан Х-с улесіні негізгі асиеттерін ү қ ө қ ә ң қ толы ымен жазып орытындылайды. Анатом Келликерді ғ қ ңтолы ымен жазып орытындылайды. Анатом Келликерді ғ қ ң сынысы бойынша б л с улені Рентгенні атымен атайды. ұ ұ ә ңсынысы бойынша б л с улені Рентгенні атымен атайды. ұ ұ ә ң

 Рентген с улесіні пайда болуы мен оны негізгі асиеттеріә ң ң қ Рентген с улесіні пайда болуы мен оны негізгі асиеттеріә ң ң қ Рентген с улесін алу шін, е бірінші рентген т тікшесіні ә ү ңРентген с улесін алу шін, е бірінші рентген т тікшесіні ә ү ң катод-сертпесін т мендеткіш трансформатордан келген (5 -8 ө вольт) кернеулі то пен жайлап ыздырамыз. Одан сертпе қ қ айналасында, кинетикалы к ш лсіз бол анды тан за а қ ү ә ғ қ ұ ққ ша алмайтын, теріс зарядты электрондардан шо ырлан ан ұ ғ ғ б лт ралады. Б л былысты электронды эмиссия дейміз. ұ құ қб лт ралады. Б л былысты электронды эмиссия дейміз. ұ құ қ Б л былысты рентген с улесін алуда ма ызы те зор. ұ құ ң ә ң өБ л былысты рентген с улесін алуда ма ызы те зор. ұ құ ң ә ң ө Сертпені ыздырып бол ан со рентген т тікшені катоды қ ғ ң ү ң мен анодыны полюстарына жо ары кернеулі, бірнеше ң ғ мы да ан алыпты электр тогын береміз. Б л ток ң ғ қ ұ жо арылат ыш трансформатордан келеді. ғ қжо арылат ыш трансформатордан келеді. ғ қ Рентген с улесі дегеніміз анодты и аш бетінен ә ң қ ғ ша ылысып сын ан электрондар емес, ол, электрондарды ғ ғ ңша ылысып сын ан электрондар емес, ол, электрондарды ғ ғ ң жо ары жылдамды пен келіп анодты вольфрамды айнасыны ғ қ ң ңжо ары жылдамды пен келіп анодты вольфрамды айнасыны ғ қ ң ң бетіне рылып, бірден тежелуінен пайда бол ан ұ ғ электромагнитті тербеліс.

 Рентген с улесіні таби аты. ә ң ғ Рентген с улесі әРентген Рентген с улесіні таби аты. ә ң ғ Рентген с улесі әРентген с улесіә электромагнитті тол ын, йткені ол таби аты қ ө ғ жа ынан радиотол ын а, инфра ызыл ж не ғ қ ғ қ ә ультрак лгін с улелеріне сас. Атал ан ү ә ұқ ғ тол ындарды рентген с улесінен қ ң ә айырмашылы ы оны тол ын м лшеріні те ғ ң қ ө ң ө ыс алы ында. Рентген с улесі тол ыныны қ қ ғ ә қ ңыс алы ында. Рентген с улесі тол ыныны қ қ ғ ә қ ң зынды ы а н г с т р е м м е н (Å) лшенеді. ұ ғ өзынды ы а н г с т р е м м е н (Å) лшенеді. ұ ғ ө Бір ангстрем бір сантиметрді ңБір ангстрем бір сантиметрді ң ж змиллионды б лшегіне (1Å=10 -8 см) те. ү қ ө ңж змиллионды б лшегіне (1Å=10 -8 см) те. ү қ ө ң азіргі рентгендиагностикалы аспаптар Қ қ тол ыныны м лшері 0, 1 — 0, 8 Å болатын қ ң ө с улелерді алу а м мкіндік береді. ә ғ үс улелерді алу а м мкіндік береді. ә ғ ү

 Рентген с улесіні асиеттері. Рентген с улесіні бірнеше ә ң қ ә Рентген с улесіні асиеттері. Рентген с улесіні бірнеше ә ң қ ә ң асиеттері бар, олар: қасиеттері бар, олар: қ 1. Рентген с улесі м лдір ә ө емес денеден ж не заттардан — адам мен жануарлар денесінен, әемес денеден ж не заттардан — адам мен жануарлар денесінен, ә а аз, а аш ж не металлды ж а абатынан тікелей тетіндігі. қ ғ ғ ә ң ұқ қ өа аз, а аш ж не металлды ж а абатынан тікелей тетіндігі. қ ғ ғ ә ң ұқ қ ө Рентген с улесіні б л асиеті, оны тол ыныны ә ң ұ қ ң қ ң зынды ыны мейлінше ыс алы ыны ай а ы. Рентген ұ ғ ң қ қ ғ ң ғ ғ с улесі рт рлі ты ызды та ы денеден ткенде, оны с улесі ә ә ү ғ қ ғ ө ң ә бір жерде к п, ал енді бір жеріне аз сі еді. Ал к лемі лкен, ө ң ө үбір жерде к п, ал енді бір жеріне аз сі еді. Ал к лемі лкен, ө ң ө ү атомды салма ы жо ары денелер рентген с улесін атты қ ғ ғ ә қ (жо ар ы) ар ынмен сі іріп алады; ғ ғ қ қ ң(жо ар ы) ар ынмен сі іріп алады; ғ ғ қ қ ң 2. Рентген с улесіні жары оздыр ыш асиеті бар, ә ң қ қ ғ қ оларды серінен кейбір химиялы заттарда ызуы жо ң ә қ қ қоларды серінен кейбір химиялы заттарда ызуы жо ң ә қ қ қ жар ылдау к рінеді — оны «люменесценция» дейді. Егер қ ө химиялы затты жар ылдауы рентген с улесі сер етуі кезінде қ ң қ ә ә бай алатын болса, онда оны «флюоресценция» дейді. Ал егер қ химиялы зат жар ылдауы рентген с улесі сер еткен уа ытта қ қ ә ә қ ж не одан да кейін бай алса, оны «фосфоресценция» дейді; ә қж не одан да кейін бай алса, оны «фосфоресценция» дейді; ә қ

 3. Рентген с улесіні биологиялы сері. Б л ә ң қ 3. Рентген с улесіні биологиялы сері. Б л ә ң қ ә ұ рентген с улесіні аз м лшеріні серінен ә ң ө ң ә организмдегі зат алмасу былысы к шейеді, құ үорганизмдегі зат алмасу былысы к шейеді, құ ү ал оны к п м лшері а залар мен ң ө ө ғ лпаларды , торшаларды ызметіне кері ұ ң ң қ серін тигізеді. Рентген с улесіні аз м лшері ә ә ң ө за немесе оны шектен тыс м лшері бір ұ қ ң ө уа ытта сер етсе организмде ауру қ ә тудырады; 4. Рентген с улесі фотопластинка мен ә фотопленканы жары а сезімтал абатына, ң ққ қфотопленканы жары а сезімтал абатына, ң ққ қ жары с улесі т різді сер етеді, ол қ ә ә ә рентгенпленканы бетіндегі бромды к міс ң ү т зын ыдыратады. Бас аша айт анда рентген ұ қ қ с улесіні фотохимиялы сер ету асиеті ә ң қ ә қ бар;

 5. Рентген с улесі ауаны иондайды, я ни ауаны ә ғ ң рамында 5. Рентген с улесі ауаны иондайды, я ни ауаны ә ғ ң рамында ы газдарды атомдарын зарядтал ан құ ғ ң ғ электр б лшегіне ыдыратады. Соны салдарынан ө ң ауа, з бойымен электр тогын ткіізу асиетіне ие ө ө қ болады. Рентген с улесімен зерттеу т сілдері. ә ә Рентген с улесін мал ауруларын аны тау мен ә қ зерттеу шін олданады. Клиникалы ж не ү қ қ ә лабораториялы зерттеулермен бірге рентген қлабораториялы зерттеулермен бірге рентген қ с улесін олдана отырып ауру мал а толы , д л ә қ ғ қ ә диагноз ою а болады. қ ғ Мал д рігерлік т жірбиеде ә ә рентген с улесімен зерттеуді бірнеше т рі ә ң ү олданылады: рентгеноскопия (немесе рентген қ с улесі ар ылы а залар мен денені кескінін айнадан ә қ ғ ң к ру), рентгенография (немесе дене мен а заларды ө ғ ңк ру), рентгенография (немесе дене мен а заларды ө ғ ң кескінін рентгенограмма а т сіру) ж не ғ ү ә флюорография т сілдері әфлюорография т сілдеріә

олданылатын дебиеттер Қ ә тізімі: 1. 1. Молда лов М. А. , т. б.олданылатын дебиеттер Қ ә тізімі: 1. 1. Молда лов М. А. , т. б. “Жануарлар ауруыны ғұ ңМолда лов М. А. , т. б. “Жануарлар ауруыны ғұ ң клиникалы диагностикасы” қ 2006 ж 2. 2. Смирнов А. М. И др. “Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных” 1988 г 3. 3. М. А. Молда лов , . К. Ес ожаев т. б. ғұ Ө қМ. А. Молда лов , . К. Ес ожаев т. б. ғұ Ө қ “Жануарлар ішкі аурулары” Алматы , 2009 4. 4. Ермаханов . Н, Сиябеков С. Т. , амбарбеков Ә Қ А. Т, азиев Ж. І. “Жалпы аурутану” Алматы Қ 2007 5. 5. Сиябеков С. Т. Д ріс жиынты ы ә ғД ріс жиынты ыә ғ

 Келесі д рісті та ырыбы: ә ң қ № № Келесі д рісті та ырыбы: ә ң қ № № 7 д ріс ә Азы орыту ж йесін зерттеу. Малдарды азы қ қ ү ң қАзы орыту ж йесін зерттеу. Малдарды азы қ қ ү ң қ орыту а заларын зерттеуді клиникалы қ ғ ң қорыту а заларын зерттеуді клиникалы қ ғ ң қ ма ызы. ң

Назар қойып тыңдаандары ңызға рахмет! Назар қойып тыңдаандары ңызға рахмет!