2015. 3. 1. 4 MSG Innowacyjność, badania i

Скачать презентацию 2015. 3. 1. 4 MSG Innowacyjność, badania i Скачать презентацию 2015. 3. 1. 4 MSG Innowacyjność, badania i

2015.3.1.4_msg.pptx

 • Размер: 88.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 29

Описание презентации 2015. 3. 1. 4 MSG Innowacyjność, badania i по слайдам

2015. 3. 1. 4 MSG Innowacyjność, badania i rozwój 1 2015. 3. 1. 4 MSG Innowacyjność, badania i rozwój

Komercjalizacja technologii, jest procesem przenoszenia umiejętności, wiedzy, technologii, metod produkcji, wzorów produkcji iKomercjalizacja technologii, jest procesem przenoszenia umiejętności, wiedzy, technologii, metod produkcji, wzorów produkcji i ułatwień między rządami i innymi instytucjami, by zapewnić dostęp do zdobyczy naukowych i rozwoju techniki dla szerszego kręgu użytkowników, którzy mogą wykorzystać i rozwinąć technologię do procesów wytwórczych, produkcji nowych produktów lub usług. To zjawisko jest związane z transferem wiedzy. Niektórzy również postrzegają transfer technologii jako proces przemieszczania wynalazków i badań gotowych do wdrożenia do produkcji na dużą skalę.

Transfer technologii Wiele przedsiębiorstw, ośrodki naukowe i rządowe mają specjalne jednostki, nazywane BiuramiTransfer technologii Wiele przedsiębiorstw, ośrodki naukowe i rządowe mają specjalne jednostki, nazywane Biurami Transferu Technologii, które zajmują się identyfikowaniem badań, które mogą być potencjalnie wykorzystane w celach produkcujnych i handlowych. Na przykład wynik badania naukowe może bydzić zainteresowanie producentów i handlowców, ale patentowane są zwykle tylko gotowe procesy produkcyjne. Inny rodzaj handlowej wartości posiadają na przykład, innowacjne metody produkcji tego samego produktu. Przewagę będa mieli ci producenci, którzy wytwarzają taniej.

Transfer technologii Sytuacja wygląda inaczej gdy firma lub instytucja nie posiada potencjału i możliwościTransfer technologii Sytuacja wygląda inaczej gdy firma lub instytucja nie posiada potencjału i możliwości prowadzenia badń. W takiej sytuacji może się zwrócić do ośrodka badaczego np. Uniwersytetu o odpłatne opracowanie określonego badania lub/i projektu. Technologiczne ośrodki badawcze mogą pracować na rzecz instytucji zlecającej badania ale najczęściej pracują na rzecz rządów i częściej dużych firm międzynarodowych. W wyniku złożoności procesu badań technologicznych, ośrodki badawcze są często multi-dyscyplinarne zatrudniające ekonomistów, inżynierów, prawników, naukowców i specjalistów od marketingu. Dynamika procesu badań i transferu technologii spowodowała wydanie uregulowań prawnych odnoszących się do tej dziedziny.

Innowacje Innowacja jest rozwojem nowatorskich rozwiązań, które zaspakajają nowe potrzeby dotychczasowych klientów i pozyskująInnowacje Innowacja jest rozwojem nowatorskich rozwiązań, które zaspakajają nowe potrzeby dotychczasowych klientów i pozyskują nowych. Cel ten jest uzyskiwany dzięki lepszym produktom, procesy, usługom, technologiom lub pomysłom, które są dostępne na rynku dla rządów i społeczeństwa.

Innowacje W biznesie i gospodarce, innowacja jest katalizatorem wzrostu. Z szybkimi postępami w transporcieInnowacje W biznesie i gospodarce, innowacja jest katalizatorem wzrostu. Z szybkimi postępami w transporcie i komunikacji w ciągu ostatnich trzech dekad, stare pojęcie korzyści komparatywnej staje się nieaktualne w dzisiejszej globalnej gospodarce. Ekonomista Joseph Schumpeter, który przyczynił się znacznie do rozwoju nauki o innowacji, dowiódł, że przemysły muszą nieustająco rewolucjonizować strukturę ekonomiczną od wewnątrz. Innowacje, które w efekcie dają lepsze lub efektywnie procesy produkcji i produkty zaowocowały przeniesieniem produkcji z manufaktury do fabryki. On dowodził, że “twórcze zniszczenie jest istotną kapitalizmu. ” Ponadto, przedsiębiorcy ciągle szukają lepszych sposobów zadowolenia konsumentów oferując lepszą jakość, trwałość, poziom usług i niższe ceny, które są konsekwencją innowacji, wysoko rozwiniętych technologii i strategii organizacyjnych.

Innowacje W ujęciu teoretycznym, innowacja zwykle jest łączona ze zmianami: -wydajności, -produktywności, Innowacje W ujęciu teoretycznym, innowacja zwykle jest łączona ze zmianami: -wydajności, -produktywności, -jakości, -konkurencji, -udziału w rynku.

Źródła innowacji Jest kilka obszarów, w których są wdrażane zmiany: • -w strukturzeŹródła innowacji Jest kilka obszarów, w których są wdrażane zmiany: • -w strukturze przemysłu, • -w strukturze rynku, • -w demografii lokalnej i globalnej, • -w ludzkiej percepcji, • -w nastawieniu i modzie, • -w dostępie do nauki i wiedzy, itd. . W najprostszym linearnym modelu innowacji tradycyjnym źródłem jest innowacja producenta. Jest to w przypadku gdy osoba lub przedsiębiorstwo wprowadza innowację, aby zwiększyć sprzedaż. Innym źródłem innowacji jest innowacja użytkownika. W tym przypadku osoba lub przedsiębiorstwo wdraża innowację ponieważ istniejące, dostępne produkty nie zaspakajają ich potrzeb.

Źródła innowacji Sławny ekspert innowacyjności Joseph F. Engelberger utrzymuje, że innowacje wymagają: Źródła innowacji Sławny ekspert innowacyjności Joseph F. Engelberger utrzymuje, że innowacje wymagają: • 1. Rozpoznania potrzeb, • 2. Kompetentni ludzie z odpowiednią technologią i • 3. Wsparcie finansowe.

Źródła innowacji Innowacja w przedsiębiorstwach jest osiągnięta różnymi metodami, ale największy udział mają badaniaŹródła innowacji Innowacja w przedsiębiorstwach jest osiągnięta różnymi metodami, ale największy udział mają badania i rozwój (R&D). R&D stymuluje patenty i innych naukowe innowacje a to prowadzi do wzrostu wydajności w takich obszarach jak przemysł, medycyna, inżynieria i zarządzanie. Innowacje również mogą zostać rozwinięte w drodze mniej formalnej: praktycznej modyfikacji pracy praktyki, przez wymianę i połączenie profesjonalnego doświadczenia i przez wiele innych sposobów. Radykalne i rewolucyjne innowacje mają swoje źródło w R&D, natomiast usprawnienia procesu wytwórczego mają swoje źródło w praktyce – ale jest wiele wyjątków dla każdego z tych trendów.

Źródła innowacji Najważniejszym czynnikiem innowacji są klienci kupujący produkty lub usługi. Firmy mogą grupowaćŹródła innowacji Najważniejszym czynnikiem innowacji są klienci kupujący produkty lub usługi. Firmy mogą grupować klientów, pracować blisko z tak zwanymi wiodącymi użytkownikami, którzy pomagają w dostosowaniu produktów do swoich potrzeb.

Badania i rozwój są działalnością badawczą, podejmowana przez biznes w intencji dokonania odkrycia,Badania i rozwój są działalnością badawczą, podejmowana przez biznes w intencji dokonania odkrycia, które może albo prowadzić do wytworzenia nowych produktów albo procesu produkcyjnego w wyniku którego nastąpi ulepszenie istniejących produktów lub usług. Badania i rozwój są jednym ze sposobów, za pomocą których biznes może uzyskać wzrost przez rozwijanie nowych produktów lub metod produkcji, by poprawić i rozszerzyć ich udział w rynku.

USA przodują w wydatkach na R&D Chiny na drugim miejscu Stany Zjednoczone, zainwestowały 405.USA przodują w wydatkach na R&D Chiny na drugim miejscu Stany Zjednoczone, zainwestowały 405. 3 miliardów US $ w 2011 w badania i rozwój /2, 67% GDP/. To jest również o jedna trzecia globalnych wydatków na R&D, które osiągnęły globalną wartość 1. 2 tryliona USD w 2011 r. Ale Stany Zjednoczone będą zwiększać swoje wydatki na R&D mniej niż inne gospodarki rosnące takie jak Chiny, Korea, Indie, Rosja i Brazylia. Faktycznie Chiny są teraz drugim państwem pod względem wielkości wydatków na R&D, wyprzedzając Japonię. Chiny zwiększały wydatki na R&D około 10 procent rocznie — nawet podczas recesji 2008 — 2009. W 2011 Chiny wydały 1, 84% PKB na badania i rozwój.

Wydatki na rozwój USA Inne dane dotyczące wydatków na badania i rozwój: -wydatki naWydatki na rozwój USA Inne dane dotyczące wydatków na badania i rozwój: -wydatki na badania przemysłowe (inne niż akademickie i rządowe) stanowią około 70. 8 procent wszystkich wydatków USA w 2011 r. -największe skupienie środków dotyczyło badań nad nanotechnologią, która jest związana z badaniami nad bardziej wydajnymi systemami energetycznymi.

Wydatki na badania i rozwój UE Globalne wydatki na badania i rozwój Unii EuropejskiejWydatki na badania i rozwój UE Globalne wydatki na badania i rozwój Unii Europejskiej /28/osiągnęły 266, 9 mld Euro w 2012 /2. 9 % wzrost na roku poprzedniego/ i 42. 9 % więcej niż w 2002 /w cenach bieżących/. W 2011, poziom wydatków na R & D w UE-28 wynosił 87. 0 % funduszy wydanych przez Stany Zjednoczone i był 1. 8 razy wyższy niż wydatki w Japonii.

Wydatki na badania i rozwój UE Jednym z celów priorytetowych UE w czasie ostatniejWydatki na badania i rozwój UE Jednym z celów priorytetowych UE w czasie ostatniej dekady miały być wzrastające poziomy inwestowania w badania i rozwój, aby zwiększyć konkurencyjność UE. Strategia Lizbońska zakładała wydatkowanie 3 % PKB na badania i rozwój do roku 2010. Cel ten nie został osiągnięty. Ten sam cel 3 % został utrzymany jako jeden z pięciu zadań strategicznych do zrealizowania do 2020.

Wydatki na badania i rozwój UE Wśród państw członkowskich UE, najwyższą intensywność wydatkówWydatki na badania i rozwój UE Wśród państw członkowskich UE, najwyższą intensywność wydatków w 2012 rejestrowano w Finlandii (3. 55 %), Szwecji (3. 41 %) i Danii (2. 99 %). 10 państw członkowskich, wydawało na badania i rozwój mniej niż 1. 00 % GDP w 2012. Poza Grecją, państwami członkowskimi z najniższymi wydatkami na R&D były, państwa które dołączyły do UE w 2004 i później. Chociaż Słowenia z wydatkami 2. 8 % PKB i Estonia — 2. 18 % znajdowały się powyżej średniej UE-28. Republika Czeska z wydatkami 1. 88 % PKB i Węgry — 1. 30 % również przekroczyły 1. 00 % PKB.

Wydatki sektorowe Różnice w wadze wydatków na R & D między krajami częstoWydatki sektorowe Różnice w wadze wydatków na R & D między krajami często są wyjaśniane przez odniesienie do poziomów wydatków w sektorach gospodarki. R & D prowadzony w sektorze gospodarki były równoważne 1. 30 % PKB 28 krajów UE w 2012, w porównaniu z 2. 49 % w Japonii i 1. 83 % w Stanach Zjednoczonych. Wydatki na badania finansowane przez rząd i w szkolnictwie wyższym były zasadniczo podobne.

Źródła finansowania Analiza wydatków na badania i rozwój widziana przez źródło pochodzenia funduszy pokazuje,Źródła finansowania Analiza wydatków na badania i rozwój widziana przez źródło pochodzenia funduszy pokazuje, że więcej niż połowa (54. 9 %) całkowitego wydatku w 2011 w UE-28 została sfinansowana przez biznes, a jedena trzecia (33. 4 %) została sfinansowana przez rząd a 9. 2 % z zagranicy (przez obce fundusze). Biznes finansował 75. 9 % całkowitych wydatków w Japonii, 73. 9 % w Chinach i 60. 0 % w Stanach Zjednoczonych. Stosunkowo ważną rolę odegrał sektor biznesu, jako źródło finansowania w Finlandii i Niemczech wydatkował około dwóch trzecich całkowitych kosztów w 2011 r. Natomiast przeciwnie, większość wydatków na R & D na Cyprze i Polsce w 2011 została sfinansowana przez sektor rządowy.

Transfer technologii Międzynarodowy transfer technologii jest przekazywaniem wiedzy technicznej z jednego kraju do innego.Transfer technologii Międzynarodowy transfer technologii jest przekazywaniem wiedzy technicznej z jednego kraju do innego. To może mieć miejsce jako transfer nieodpłatny z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się. To zawsze odnosi się do mniej zaawansowanych rozwiązań i technologii. Inna możliwość to zakup technologii. W tym przypadku możemy mówić o transferze wysoko rozwiniętej technologii, jakkolwiek sprzedawca zwykle nie oferuje najnowocześniejszych wynalazków.

Transfer technologii Najprostszą formą transferu technologii jest: -eksprt dóbr jak np. nowoczesne samochody, Transfer technologii Najprostszą formą transferu technologii jest: -eksprt dóbr jak np. nowoczesne samochody, samoloty, elektronika. Temu rodzajowi transferu w towarzyszy ustanowienie serwisu w kraju importera co pozytywne wpływa na rozwój technologiczny tego kraju; -eksport obiektów produkcyjnych w tym linii produkcyjnych. Ten rodzaj transferu technologii jest transferem wiedzy odnoszonej się do obsługi technicznej metod i sposobów produkcji.

Transfer technologii Jedną z handlowych form transferu technologii jest przemieszczanie się specjalistów i ekspertów.Transfer technologii Jedną z handlowych form transferu technologii jest przemieszczanie się specjalistów i ekspertów. To odnosi się do migracji takich zawodów jak: fizycy, chemicy, elektronicy, lekarze, programiści, ekonomiści. Ta migracja ma miejsce głównie z krajów rozwijających się jak Europa Wschodnia, Indie do krajów rozwiniętych jak USA, UK, Francja, itd. . To zjawisko nazywa się «drenażem mózgów».

Produkcyjne formy transferu technologii Produkcjyjne formy międzynarodowego transferu technologii: - kooperacja w produkcji, Produkcyjne formy transferu technologii Produkcjyjne formy międzynarodowego transferu technologii: — kooperacja w produkcji, -wspólne przedsięwzięcie /joint venture/, -bezpośrednie inwestycje kapitałowe.

Produkcyjne formy transferu technologii Współpraca produkcyjna jest zwykle długo trwałym związkiem między co najmniejProdukcyjne formy transferu technologii Współpraca produkcyjna jest zwykle długo trwałym związkiem między co najmniej dwoma partnerami, którzy dążą do uzyskania wyższej jakości produkowanych artykułów. Współpraca polega na połączeniu zdolności produkcyjnych i technicznych. Partnerzy powinni mieć doświadczenie biznesowe, doświadczenie we współpracy międzynarodowej z innymi klientami lub partnerami.

Joint venture Przedsięwzięcie może obejmować jeden określony projekt, jak w przypadku konsorcjum budującegoJoint venture Przedsięwzięcie może obejmować jeden określony projekt, jak w przypadku konsorcjum budującego tunel pod Kanałem La Manche, ale może dotyczyć też działań długotrwałych. Konsorcjum JV (również znany jako porozumienie o wspólnym działaniu) jest tworzone, gdzie jedna strona szuka wiedzy technicznej, specjalistycznej lub technicznego zabezpieczenia, prawa do użycia marki, zarządzania, porozumienia czynszu, dla kontraktów jednorazowych. JV jest rozwiązywane kiedy cel zostaje osiągnięty. Przykładami JV mogą być takie przedsięwzięcia jak Dow Corning, Miller Coors, Sony Ericsson, Penske Truck Leasing, Norampac, and Owens-Corning.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są bezpośrednim inwestowaniem w produkcję w jednym kraju przez przedsiębiorstwoBezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są bezpośrednim inwestowaniem w produkcję w jednym kraju przez przedsiębiorstwo z innego kraju, albo kupowaniem przedsiębiorstwa w kraju docelowym lub rozbudową istniejącego biznesu w danym kraju. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są robione z wielu powodów m. in. , by skorzystać z: tańszej siły roboczej, specjalnych przywilejów dla inwestorów, zwolnienia z podatków i ceł lub dostępu do rynków w danym kraju lub regionie. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są przeciwieństwem do inwestowania na rynku kapitałowym, które jest biernym inwestowaniem w akcje przedsiębiorstw innego kraju.

Licencja Ostatnią możliwością nabycia technologii lub usługi jest licencja /udzielenie pozwolenia/. Licencja możeLicencja Ostatnią możliwością nabycia technologii lub usługi jest licencja /udzielenie pozwolenia/. Licencja może zostać przyznana przez stronę (licencjodawcę) innej stronie (licencjobiorcy) w wyniku porozumienia między nimi. W szczególny przypadkach pozwolenie może zostać wydane przez władze, które pozwalają na prowadzenie działalności, która inaczej byłaby zabroniona. To może wymagać wnoszenia opłaty i/lub wykazania zdolność do określonych działań.

Licencje Organ wydający koncesję może wydać pozwolenie z obowiązkiem zachowania praw do własności intelektualnej,Licencje Organ wydający koncesję może wydać pozwolenie z obowiązkiem zachowania praw do własności intelektualnej, wymagając autoryzowania użycia pewnych praw przez lincencjobiorcę, takich jak programowanie, kopiowanie lub inne używanie opatentowanego wynalazku. Pozwolenie odnoszące się do własności intelektualnej zwykle ma kilka części składowych poza samym dostępem, zawiera okres, obszar na którym może być użytkowane, odnowienie i inne ograniczenia ważny do organu wydającego koncesje.

Licencje Licencjodawca może pozwolić licencjobiorcy używać znak towarowy. Z takim pozwoleniem, licencjobiorca możeLicencje Licencjodawca może pozwolić licencjobiorcy używać znak towarowy. Z takim pozwoleniem, licencjobiorca może używać znaku towarowego bez lęku o roszczenia. Taka zgoda często zależy od określonych warunków. Najbardziej powszechne warunki to obszar geograficzny , przedział czasu lub zachowanie poziomu jakości produktu. Takie pozwolenia wiążą się z wysokością opłat licencyjnych.