2. Об′єкти аналізу. Організація економічного аналізу, його

Скачать презентацию 2. Об′єкти аналізу. Організація економічного аналізу, його Скачать презентацию 2. Об′єкти аналізу. Організація економічного аналізу, його

слайди ек.анал. тема 2ppt.ppt

 • Количество слайдов: 28

>2. Об′єкти аналізу. Організація економічного аналізу, його інформаційна база 2. Об′єкти аналізу. Організація економічного аналізу, його інформаційна база

>  План 2. 1. Об`єкти економічного аналізу та система показни- План 2. 1. Об`єкти економічного аналізу та система показни- ків, які використовуються в аналізі. 2. 2. Інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. 2. 3. Користувачі аналітичної інформації та суб`єкти економічного аналізу.

> 2. 1. Об`єкти економічного аналізу та система показників, які використовуються в 2. 1. Об`єкти економічного аналізу та система показників, які використовуються в аналізі. Об’єктами економічного аналізу є всі сторони діяльності підприємства, усі процеси, пов’язані з постачальницькою, збутовою, виробничою, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

>На різних стадіях аналізу показники можуть виконувати різні функції, такі як: - результат На різних стадіях аналізу показники можуть виконувати різні функції, такі як: - результат роботи; - фактор формування; - ознака зміни; - кінцева мета; - проміжний наслідок.

> Всі показники доцільно класифікувати за  відповідними ознаками:  Всі показники доцільно класифікувати за відповідними ознаками: Класифікація економічних показників За економічним змістом За характером відображення За способом виміру явищ та процесів аналізованих об’єктів кількісні натуральні абсолютні вартісні відносні якісні трудові

>Всі показники доцільно класифікувати за  відповідними ознаками:  За місцем Всі показники доцільно класифікувати за відповідними ознаками: За місцем За ступенем За способом у причино-наслідкових охоплення формування зв`язках загальні результатні нормативні планові Часткові специфічні (специфічні) договірні облікові звітні аналітичні

>Кількісні відображають розмір господарських явищ, величину кількісних змін, що в них відбуваються, величину ресурсів. Кількісні відображають розмір господарських явищ, величину кількісних змін, що в них відбуваються, величину ресурсів. (обсяг реалізованої продукції, кількість працюючих, обсяг продукції одержаної в результаті підвищення продуктивності праці). Якісні показники характеризують суттєві особливості і властивості досліджуваних явищ, рівень їх розвитку, використання ресурсів, ефективність діяльності. (продуктивність праці, фондовіддача, рентабельність). Натуральні показники виражають розмір явища у фізичних одиницях виміру (обсяг, довжина, вага); Вартісні – показують величину економічних об`єктів і процесів у вартісному виразі (ціна, собівартість, прибуток); Трудові – характеризують витрати праці та її ефективність (трудомісткість, продуктивність праці).

>Абсолютні показники виражаються в грошових, натуральних вимірниках або через трудомісткість (обсяг випущеної продукції Абсолютні показники виражаються в грошових, натуральних вимірниках або через трудомісткість (обсяг випущеної продукції в гривнях, виробнича площа у кв. м, витрати праці в людино- годинах). Відносні показники показують співвідношення абсолютних показників і виражаються у відсотках, коефіцієнтах, індексах. Загальні показники використовують для характеристики результатів роботи всіх галузей народного господарства (вартість продукції, продуктивність праці, рентабельність) Часткові є специфічними для окремих галузей (марка сталі, калорійність кам`яного вугілля, урожайність сільськогосподарських культур).

>Результатним вважається показник який розглядається як результат дії одного або кількох чинників і Результатним вважається показник який розглядається як результат дії одного або кількох чинників і він виступає як об`єкт дослідження. Показники, які визначають стан результатного показника і виступають, як причини зміни його величини, називають факторними.

> За способом формування розрізняють показники: - нормативні (норми витрат сировини, матеріалів, палива, За способом формування розрізняють показники: - нормативні (норми витрат сировини, матеріалів, палива, норми амортизації); - планові (дані планів соц. економ. розвитку підприємства, завдання підрозділам); - договірні (передбачені в угодах на поставку сировини, матеріалів, палива тощо) - облікові (дані бухгалтерської, статистичного та оперативного обліку); - звітні (дані бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності); - аналітичні (оціночні), які одержують у ході аналізу для оцінки результатів та ефективності роботи підприємства.

>Система показників – це впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає кількісну чи Система показників – це впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає кількісну чи вартісну характеристику певної сторони господарської діяльності, має властивості звітності і подільності, пов`язаний з іншими показниками, але не дублює їх.

>Система показників комплексного  аналізу 1. Показники організаційно-технічного рівня виробнича структура Система показників комплексного аналізу 1. Показники організаційно-технічного рівня виробнича структура підприємства; якість продукції; рівень концентрації і спеціалізації; тривалість виробничого циклу; технічну та енергетичну озброєність праці; рівень організації виробництва та управління; прогресивність виробничих процесів.

>Система показників комплексного  аналізу 2. Показники постачання Забезпеченість підприємства основними засобами; Система показників комплексного аналізу 2. Показники постачання Забезпеченість підприємства основними засобами; матеріальними та трудовими ресурсами;

>Система показників комплексного  аналізу 3. Показники виробництва обсяг продукції у вартісному, натуральному Система показників комплексного аналізу 3. Показники виробництва обсяг продукції у вартісному, натуральному та умовно- натуральному вимірах; номенклатура та асортимент продукції; якість продукції її конкурентоспроможність; ритмічність виробництва.

>Система показників комплексного  аналізу 4. Показники збуту обсяг відвантаження; залишки готової продукції Система показників комплексного аналізу 4. Показники збуту обсяг відвантаження; залишки готової продукції на складі

>Система показників комплексного  аналізу 5. Показники використання засобів праці фондовіддача; Система показників комплексного аналізу 5. Показники використання засобів праці фондовіддача; фондоємність; фондоозброєність; середньорічна вартість основних фондів; середньогодинний виробіток продукції на одиницю устаткування; коефіцієнт використання устаткування; амортизація.

>Система показників комплексного  аналізу 6. Показники використання предметів праці матеріалоємність; Система показників комплексного аналізу 6. Показники використання предметів праці матеріалоємність; матеріаловіддача; вартість предметів праці;

>Система показників комплексного  аналізу 7. Показники використання трудових ресурсів Забезпеченість трудовими Система показників комплексного аналізу 7. Показники використання трудових ресурсів Забезпеченість трудовими ресурсами; Рух робочої сили; Використання робочого часу; Продуктивність праці; Трудомісткість продукції; Оплата праці.

>Система показників комплексного  аналізу 8. Показники собівартості продукції Загальна сума затрат Система показників комплексного аналізу 8. Показники собівартості продукції Загальна сума затрат на виробництво продукції; Затрати на 1 гривню продукції; Собівартість найважливіших виробів; Прямі матеріальні і трудові затрати

>Система показників комплексного  аналізу 9. Показники , що характеризують фінансові результати Система показників комплексного аналізу 9. Показники , що характеризують фінансові результати Валовий прибуток; Фінансові результати від операційної діяльності; Фінансові результати від звичайної діяльності; Надзвичайні доходи (витрати); Чистий прибуток; Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат); Рентабельність реалізації продукції; Рентабельність капіталу.

>Система показників комплексного  аналізу 10. Показники фінансового стану підприємства Наявність та Система показників комплексного аналізу 10. Показники фінансового стану підприємства Наявність та структура капіталу за складом та джерелами формування; Ефективність та інтенсивність використання капіталу; Фінансова незалежність; Платоспроможність; Ділова активність; Платоспроможність; Кредитоспроможність; Взаємовідносини з бюджетом та ін.

> 2. 2. Інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Під інформаційним забезпеченням аналітичних досліджень 2. 2. Інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Під інформаційним забезпеченням аналітичних досліджень розуміють сукупність інформаційних ресурсів (інформаційну базу) і методів їх організації, необхідних і придатних для реалізації аналітичних і управлінських процедур, які забезпечують господарсько-фінансову діяльність підприємства. Інформація – це впорядковані повідомлення про господарські процеси і явища, що відбуваються, сукупність певних даних і знань про них.

> Розрізняють два види інформації: 1. Економічна (сукупність відомостей про стан економіки підприємства) Розрізняють два види інформації: 1. Економічна (сукупність відомостей про стан економіки підприємства) 2. Виробнича (обмежена рамками технології і натуральних виробничих показників)

>   Інформаційна база аналізу Відомості  Інформаційна база аналізу Відомості Планові, регулятивно- прогнозні Звітні дані Технічні дані правового дані характеру Відомості нормативно- Позаоблікові Додаткова Облікові дані довідкового дані інформація характеру

>   Вимога до інформації повнота  Вимога до інформації повнота суттєвість неперервність оперативність достовірність порівнянність адаптивність перспективність

> Перед тим, як використовувати інформацію для аналізу, її потрібно перевірити. Формальна Перед тим, як використовувати інформацію для аналізу, її потрібно перевірити. Формальна (технічна) перевірка охоплює такі елементи: Узгодженість взаємозалежних величин; Узгодженість показників у різних формах звітності; Відповідність і наступність цифр, перенесених з попередніх періодів та з інших документів; Перевірка арифметичних сум, підсумків; Правильність оформлення документів щодо наявності і заповнення реквізитів.

> Суттєва (логічна) перевірка встановлює: Доброякісність інформації; Відповідність об`єктивній дійсності; Суттєва (логічна) перевірка встановлює: Доброякісність інформації; Відповідність об`єктивній дійсності; Можливість використання для аналізу.

> 2. 3. Користувачі аналітичної інформації та  суб`єкти економічного аналізу. 2. 3. Користувачі аналітичної інформації та суб`єкти економічного аналізу. Користувачі аналітичної інформації податкові персонал менеджери власники кредитори партнери органи Плата за дохідність кредит, своєчасність та зайнятість, прийняття капіталу, Становище сплата повнота оплата праці рішень фінансова на ринку податків повернення стійкість кредиту Ліквідність, стабільність, Рентабель- платоспромож- участь у максимальна ність, Конкурентно- фінансові прибутках інформація Структура позитивний спроможність результати капіталу чистий грошовий потік