Скачать презентацию 13 Zasedání Společného regionálního operačního programu 13 th Скачать презентацию 13 Zasedání Společného regionálního operačního programu 13 th

ad59dfdd308520baadaca0a78dd72baf.ppt

  • Количество слайдов: 70

13. Zasedání Společného regionálního operačního programu 13 th meeting of the Joint Regional Operational 13. Zasedání Společného regionálního operačního programu 13 th meeting of the Joint Regional Operational Programme 26. listopadu 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj www. strukturalni-fondy. cz Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Úvodní slovo vrchního ředitele sekce NOK a evropských záležitostí Opening speech of the Managing Úvodní slovo vrchního ředitele sekce NOK a evropských záležitostí Opening speech of the Managing Director of the NCB and European affairs section Ing. Daniel Braun Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Úvodní slovo zástupce Evropské komise Introductory speech of the representative of the European Commission Úvodní slovo zástupce Evropské komise Introductory speech of the representative of the European Commission Christos Gogos Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Projednání programu 13. zasedání MV SROP Introduction of the 13 th JROP MC Agenda Projednání programu 13. zasedání MV SROP Introduction of the 13 th JROP MC Agenda Ing. Lumíra Kafková Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

PROGRAM 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP Agenda of the 13 th JROP MC meeting PROGRAM 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP Agenda of the 13 th JROP MC meeting q Schválení zápisu z 12. zasedání Monitorovacího výboru SROP Approval of the agenda of the 12 th JROP MC meeting q Závěrečná zpráva SROP za období 2004– 2009 JROP Final Report for 2004 -2009 q Ukončování programu SROP Closing of JROP programme q Prezentace úspěšného projektu SROP Presentation of JROP succesful project q Různé, diskuse Miscellaneous, Discussion Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Schválení zápisu z 12. zasedání MV SROP Approval of the minutes of the 12 Schválení zápisu z 12. zasedání MV SROP Approval of the minutes of the 12 th JROP MC meeting Ing. Lumíra Kafková Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Schválení zápisu z 12. zasedání MV SROP Approval of the agenda of the 12 Schválení zápisu z 12. zasedání MV SROP Approval of the agenda of the 12 th JROP MC meeting q 12. zasedání MV SROP se konalo dne 5. 6. 2009 v hotelu a kongresovém centru Primavera v Plzni 12 th JROP MC meeting took place on 5 June 2009 in the Primavera hotel and congress centre in Plzeň q návrh zápisu zasedání byl členům MV SROP zaslán dne 17. 6. 2009 Draft minutes of the meeting were sent to the JROP MC members on 17 June 2009 k zápisu byly vzneseny dvě drobné připomínky, které byly zapracovány Two minor comments were raised on the minutes and were reflected in the text q nyní je předkládána finální verze zápisu ke schválení The final version of the minutes is now submitted for approval q Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Závěrečná zpráva SROP za období 2004 - 2009 Final implementation report for the period Závěrečná zpráva SROP za období 2004 - 2009 Final implementation report for the period 2004 -2009 Ing. Lumíra Kafková Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Obecné informace General information q ZZ je jedním z povinných dokumentů předkládaných Evropské komisi Obecné informace General information q ZZ je jedním z povinných dokumentů předkládaných Evropské komisi pro řádné ukončení programu FIR is one of the obligatory documents submitted to the European Commission for proper winding up of the programme q ZZ se posílá platebnímu a certifikačnímu orgánu MF, který ji společně s dalšími dokumenty posílá do Evropské komise FIR is sent to the MF Paying and Certifying Authority that sends it together with other documents to the European Commission q ŘO SROP musí ZZ schválenou Monitorovacím výborem poslat na PCO do 31. 12. 2009 JROP MA must send the Final Implementation Report approved by the Monitoring Committee to PCA by 31 December 2009 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Obsah (struktura) Content q struktura ZZ je dána čl. 37 nařízení Komise č. 1260/1999/ Obsah (struktura) Content q struktura ZZ je dána čl. 37 nařízení Komise č. 1260/1999/ The FIR structure q ZZ obsahuje tyto části/ FR consists of this parts: is stipulated by Article 37 of Commission Regulation no. 1260/1999 ð základní informace/basic information ð operační rámec (socioekonomický vývoj, změny vnitrostátních, regionálních nebo odvětvových politik)/ the operational framework (socioeconomic development, changes in national, regional or sectoral policies) ð popis realizace priorit a opatření/ description of implementation of priorities and measures ð finanční realizace programu (výdaje skutečně zaplacené od PCO, platby obdržené od EK, pravidlo n+2, údaje o odpočtu příjmů podle pravidla č. 2 přílohy Nařízení Komise č. 1685/2000)/ financial implementation of the programme (expenditure actually paid by PCA, payments received from EC, n+2 rule, data on deduction of receipts pursuant to Rule 2 of Annex to Commission Regulation no. 1685/2000) Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Obsah (struktura) Content ð správa a řízení (opatření přijatá řídícím orgánem a monitorovacím výborem Obsah (struktura) Content ð správa a řízení (opatření přijatá řídícím orgánem a monitorovacím výborem k zajištění kvality, využití technické pomoci, zajištění publicity programu, výsledky evaluací, slučitelnost s ostatními politikami Společenství)/ administration and management (measures adopted by the Managing Authority and Monitoring Committee to ensure quality, make use of the technical assistance, ensure publicity of the programme, results of evaluations, compatibility with other Community policies) ð velké projekty a globální granty/large projects and global grants ð Výroční zpráva za rok 2008/ Annual Implementation Report for 2008 ð Zpráva o implementaci programu za období leden – červen 2009/ Programme implementation report for January – June 2009 ð přílohy (seznam všech podpořených projektů s finančními částkami, audity a jejich vypořádání, seznam nesrovnalostí, seznam nedokončených a nefungujících projektů a projektů přerušených z důvodu soudního nebo správního řízení, příklady úspěšných projektů)/ annexes (list of all assisted projects with financial amounts, audits and their settlement, list of irregularities, list of incomplete and non-functioning projects and projects discontinued due to judicial or administrative proceedings, examples of successful projects) Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Co se Závěrečnou zprávou dál? What to do with the Final Implementation Report next? Co se Závěrečnou zprávou dál? What to do with the Final Implementation Report next? q do doby odeslání ZZ na PCO se bude ZZ doplňovat o případné připomínky ze strany MV SROP, CHJ nebo PCO/ before sending FIR to PCA, all comments submitted by the JROP MC or PCA will be incorporated into the text q na základě připomínek PCO a AO může být ZZ doplněna i v roce 2010/ q na dnešním zasedání by MV SROP měl/ At the present meeting, JROP MC should: comments of PCA and AO may be reflected in FIR also in 2010 ð schválit ZZ/ approve FIR ð pověřit ŘO SROP mandátem k doplnění ZZ o připomínky PCO nebo AO (i v roce 2010)/ authorise JROP MA to add comments of PCA or the Audit Body to FIR (also in 2010) Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of the global and horizontal objectives Globální cíl/Global objective = Udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti = Sustainable development based on competitiveness q pro zhodnocení globálního cíle byly definovány 3 indikátory, z nichž dva se podařilo vyčíslit a vyhodnotit/ 3 indicators were defined for evaluation of the global objective, two of which could be quantified and evaluated : Indikátor/Indicator Měrná jednotka Unit Počáteční hodnota (2001)/ Starting value (2001) 2007 Dosažená Achieved Index(%) Dosažená/ výchozí hodnota Achieved/ starting value HDP na obyv. (bez Prahy) GDP per capita (excl. Prague) PKS stálé ceny Total number 11 984 17 327 (r. 2007) 144, 6 Počet vytvořených čistých pracovních míst Number of created net jobs Celkový počet Total number 0 3 437 5 285 130, 5 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of the global and horizontal objectives Globální cíl/Global objective SHRNUTÍ/SUMMARY: q Realizace SROP přispěla k naplnění jeho globálního cíle podporováním nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, zlepšením kvality infrastruktury i rozvojem lidských zdrojů a podporou procesu sociální integrace. JROP implementation contributed to the fulfilment of its global objective by supporting new economic activities, with emphasis on creation of jobs on the regional and local levels, improvement of the quality of infrastructure and human resources development and by promoting the process of social integration. q Naprostou většinu cílových hodnot monitorovacích indikátorů SROP se podařilo naplnit nebo překročit. Absolute majority of target values of the JROP monitoring indicators were fulfilled or exceeded. Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of the global and horizontal objectives Globální cíl/Global objective q Další přínosy realizace SROP na globální úrovni/ Additional contributions of the JROP implementation on the global level : ð prosazení programového financování na úrovni krajů promotion of programme financing on the level of regions, ð široké prosazení projektového cyklu broad application of the project cycle, ð vytvoření zcela nového institucionálního rámce a vybudování příslušných institucionálních kapacit, resp. kapacit v oblasti lidských zdrojů establishment of a new institutional framework and building of the respective institutional capacities, particularly in the field of human resources Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of the global and horizontal objectives Horizontální cíle/Horizontal objectives q q Sledováno celkem 5 HC/In total 5 horizontal objectives monitored každý cíl sledován prostřednictvím stanovených indikátorů Each objective monitored by the set indicators 1) Udržitelný rozvoj/Sustainable development q Na úrovni SROP vztažen k ŽP/ On the JROP level related to environment q 48, 3 % všech projektů deklarovalo pozitivní vliv na ŽP/ 48. 3 % of projects declared a positive effect on environment q 16 % všech projektů cíleně zaměřeno na určitou oblast ŽP (zlepšení kvality vod, ovzduší, projekty využívající alternativní zdroje apod. )/ 16 % of all projects targeted on a certain field of environment protection (improvement of quality of water, air, projects using alternative sources etc. ) q Na zbývající zvolené indikátory (Specifické emise Nox a Tvorba komunálního a firemního odpadu) měl SROP okrajový vliv/ The remaining selected indicators (Nox specific emissions and Generation of community and business waste) were influenced by JROP only marginally Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of the global and horizontal objectives 2) Rovné příležitosti/ Equal opportunities q Na úrovni SROP zaměřeno na rovnost příležitostí mezi muži a ženami, převážně z pohledu jejich nerovného postavení na trhu práce/ On the JROP level focused on equal opportunities of men and women, particularly in terms of their unequal position of the labour market q 68 % všech projektů deklarovalo pozitivní vliv na RP/ 68 % of all projects declared a q Míra nezaměstnanosti žen se ve sledovaném období výrazně snížila z 9, 9 % (2004) na 6, 7 % (2007), SROP svou velikostí však nemohl výrazně ovlivnit tento indikátor positive influence on equal opportunities Unemployment rate of women significantly decreased in the monitored period, from 9. 9 % (2004) to 6. 7 % (2007), however, due to its size, JROP could not have a significant influence on this indicator q Za mimořádně úspěšný výsledek lze považovat podíl žen na vytvořených pracovních místech SROP – 67 %/ An extraordinarily successful result may be considered the share of women in the JROP created jobs – 67 % q 24, 7 % projektů bylo cíleně zaměřeno na RP/ 24. 7 % of projects were targeted on equal opportunities Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of the global and horizontal objectives 3) Informační společnost/ Information society q Naplňovalo celkem 168 projektů opatření 2. 2 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech/ Fulfilled in total by 168 projects under Measure 2. 2 – Development of information and communication technologies in regions q Více než 3000 nových míst s veřejným přístupem na internet/ More than 3000 q Značné zvýšení populace pravidelně používající internet z 22, 1 (2004) na 44, 6 (2008)/ Considerable increase of the number of population using regularly new places with public access to internet, from 22. 1 (2004) to 44. 6 (2008) – not attributable to JROP only Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of the global and horizontal objectives 4) Sociální integrace a zaměstnanost/ Social integration and employment q Nová pracovní místa byla vytvářena napříč celým programem, sociální integrace byla soustředěna v prioritě 3 (opatření 3. 2)/ New jobs were created throughout the whole programme, social integration was concentrated under Priority 3 (Measure 3. 2) q Míra zaměstnanosti aktivní pracovní síly se ve sledovaném období značně zvýšila, velký vliv na tuto skutečnost měla však příznivá ekonomická situace/ Employment rate of the active labour force significantly increased in the monitored period, however particularly thanks to the favourable economic situation q Díky projektům opatření 3. 2 získalo potřebnou kvalifikaci pro úspěšnou integraci na trhu práce 81 % účastníků kurzů (celkový počet účastníků přes 60 tis. osob)/ Projects under Measure 3. 2 provided the necessary qualification for a successful integration on the labour market to 81 % participants in courses (total number of participants over 60 thousand persons) Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of Zhodnocení SROP na úrovni globálního a horizontálních cílů JROP evaluation on the level of the global and horizontal objectives 5) Vyvážený rozvoj regionů/ Balanced development of regions q q SROP pozitivně podpořil dosažení tohoto cíle díky předdefinovaným alokacím na jednotlivé regiony tak, že mj. zohlednil úroveň socioekonomického rozvoje a situaci na trhu práce/ JROP positively supported achievement of this objective thanks to the pre-defined allocations to individual regions, reflecting among other things, the standard of socioeconomic development and situation on the labour market Výběr dosažených indikátorů v krajích/ Selection of the achieved indicators in regions: Kraj/Region Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Vysočina Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem/Total Počet vytvořených Délka nového a Počet podpořených osob, které se Počet vytvořených hrubých pracovních rekonstruovaného zúčastnily kurzů zaměřených na podpořených stálých míst/Number of silničního systému (km)/ sociální integraci/ Number of assisted MSP/ Number of lůžek/Number of created gross jobs Length of new and persons who attended courses focused assisted SMEs created reconstructed roads (km) on social integration permanent beds 348 12 25, 1 2 439 596 278 21 56, 1 4 591 687 238 16 14, 2 1 715 698 292 41 9, 8 2 199 178 959 74 1, 2 6 963 411 148 10 21, 6 2 288 374 184 8 16, 3 2 900 152 234 24 30, 2 1 591 66 819 68 73, 4 6 618 474 346 46 8, 5 2 827 353 589 72 31, 7 8 424 356 1002 55 15, 6 11 766 266 839 127 123, 3 8 861 601 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP 6 277 574 427, 0 63 182 5 212

Platby přijaté od Evropské komise (CERTIFIKACE) Payments received from the European Commission (CERTIFICATION) q Platby přijaté od Evropské komise (CERTIFIKACE) Payments received from the European Commission (CERTIFICATION) q za období 1. 1. 2004 – 30. 9. 2009 proběhlo celkem 14 certifikací výdajů In total 14 certifications of expenditure were carried out in the period from 1 January 2004 until 30 September 2009 q od EK obdrženo celkem 431, 6 mil. EUR což tvoří 95% alokace SROP, z toho/ From EC received in total EUR 431. 6 mil. , which accounts for 95% of the JROP allocation, of this: ð za ERDF 386, 7 mil. EUR ð za ESF 44, 9 mil. EUR q q 14. certifikace výdajů/ 14 th certification of expenditure - k 30. 9. 2009 ve výši 71 mil. EUR Závěrečná certifikace výdajů/ Final certification of expenditure ð ŘO SROP předloží podklady na PCO nejpozději do 31. 12. 2009/ JROP MA will submit source materials to PCA no later than by 31 December 2009 ð po schválení závěrečných dokumentů EK se v průběhu roku 2011 očekává obdržení zbývajících prostředků do výše 100 % alokace SROP/ after approval of final documents by EC, the remaining funds up to 100 % of the JROP allocation are expected to be received in the course of 2011. Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Pravidlo N+2 rule ! změna pravidla n+2 → n+2, 5 /! Change of n+2 Pravidlo N+2 rule ! změna pravidla n+2 → n+2, 5 /! Change of n+2 rule → n+2, 5 q ŘO SROP využil možnosti prodloužit datum způsobilosti výdajů o 6 měsíců do 30. 6. 2009 / JROP MA used the possibility to postpone the date of eligibility of expenditure by 6 months until 30 June 2009 q toto prodloužení bylo využito především k dořešení některých podezření na nesrovnalost + přípravě závěrečné zprávy + dokončení projektu NOK „Vytvoření pokladů k závěrečným zprávám programů 2004 -2006“ + dočerpání projektů technické pomoci SROP a RPS / This extended interval was used mainly for final settlement of some suspected irregularities + preparation of the Final Implementation Report + completion of the NCB project „Preparation of source materials for final reports of 2004 -2006 programmes“ + completion of absorption of projects of the JROP and CSF technical assistance q k 30. 9. 2009 bylo z ERDF vyčerpáno celkem (připraveno k certifikaci) 475, 6 mil. EUR, což je 104, 68 % alokace 2004 – 2006, z toho/ As of 30 September 2009, the total funds drawn under ERDF (prepared for certification) amounted to EUR 475. 6 mil. , which is 104. 68 % of the 2004 – 2006 allocation, of this : ð 429 mil. EUR (105, 4%) za ERDF ð 46, 6 mil. EUR (98, 55%) za ESF Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Přezávazkování a jeho vypořádání Overcommitment and its settlement q Díky velkému zájmu o program Přezávazkování a jeho vypořádání Overcommitment and its settlement q Díky velkému zájmu o program SROP a také nepříznivému vlivu vývoje kurzu CZK/EUR, kdy se disponibilní alokace programu snížila, došlo k jeho přezávazkování/ A high interest in JROP and unfavourable development of the CZK/EUR exchange rate, when the available allocation of the programme decreased, resulted in overcommitment of the programme. q K 1. 10. 2008 byl předložen do vlády materiál informující o způsobu řešení přezávazkování do max. výše 847 mil. Kč / As of 1 October 2008, a material was submitted to the Government informing about the manner of solution of overcommitment up to the maximum amount of CZK 847 mil. q ŘO SROP aktivně působil ke snižování výše přezávazkování (nevpouštění náhradních projektů do programu, vyjímání problémových projektů apod. ) / JROP MA was actively involved in reduction of the amount of overcommitment (prohibition of entering substitute projects in the programme, exclusion of problematic projects etc. ) q k 30. 9. 2009 bylo přezávazkování SROP ve výši 103 mil. Kč. / As of 30 September q pokrytí přezávazkování bylo zajištěno z prostředků státního rozpočtu narozpočtovaných MMR na rok 2008/ Overcommitment was covered from the funds 2009, the JROP overcommitment amounted to CZK 103 mil. of state budget allocated to MRD for 2008 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Přezávazkování a jeho vypořádání Overcommitment and its settlement Max. povolená výše/ Max. permitted amount Přezávazkování a jeho vypořádání Overcommitment and its settlement Max. povolená výše/ Max. permitted amount 1. 10. 2008 30. 9. 2009 -846 950 260 Kč -698 559 160 Kč -103 051 562 Kč Snížení přezávazkování 1. 10. 2008 -30. 9. 2009/ Reduction of overcommitment 1 Oct 2008 -30 Sept 2009 743 898 698 Kč Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Kontrolní činnost Control activity Kontrola podle čl. 4 nařízení Komise č. 438/2001 Control pursuant Kontrolní činnost Control activity Kontrola podle čl. 4 nařízení Komise č. 438/2001 Control pursuant to Article 4 of Commission Regulation no. 438/2001 q kontroly provádějí 3 subjekty/ Controls are carried out by 3 entities: 1) Centrum pro regionální rozvoj ČR/ Centre for Regional Development CR q kontroly projektů administrativní (dokladové) a fyzické na místě/ administrative controls (controls of documents) and physical controls on the spot q kontroly 5 % akcí grantových schémat/ Controls of actions q od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2009 provedeno celkem 592 fyzických kontrol z toho 14 bylo s negativním výsledkem (kontroly s nálezem)/ From 1 January 2004 until 30 September 2009, in total 592 physical controls were carried out, of which 14 with a negative finding q nejčastější zjištění (převážná část zjištění se týkala administrativních kontrol): nedodržování pravidel publicity, nedostatky ve vedení účetnictví a v zadávacích řízeních, neoznamování změn v projektu, atd. /Most frequent findings: noncompliance with the publicity rules, deficiencies in book keeping and contract awarding procedures, failure to report changes in the project etc. Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Kontrolní činnost Control activity 2) Nositelé grantových schémat (kraje)/ Grant scheme holders (regions) q Kontrolní činnost Control activity 2) Nositelé grantových schémat (kraje)/ Grant scheme holders (regions) q kontroly akcí v rámci GS/ controls of actions within GS q musela být provedena alespoň jedna fyzická interim kontrola u všech příjemců žádajících o proplacení/ At least one physical interim control had to be carried out in all beneficiaries submitting payment claim q od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2009 provedeno celkem 3 483 fyzických kontrol z toho bylo uloženo 151 nápravných opatření/ From 1 January 2004 until 30 September 2009, in total 3 483 physical controls were carried out, on which 151 corrective measures were imposed Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Kontrolní činnost Control activity 3) Řídící orgán SROP/ JROP Managing Authority q kontrola delegovaných Kontrolní činnost Control activity 3) Řídící orgán SROP/ JROP Managing Authority q kontrola delegovaných činností/ Control of delegated activities q ŘO SROP provedl ve sledovaném období celkem 130 kontrol/ JROP MA performed q kontroly ZS, nositelů GS a konečných příjemců/ Controls of IB, GS holder and final q nejčastější zjištění: nedostatečný audit trail, nedodržování termínů, neaktuální nebo neúplná data v IS MONIT, nedostatky v postupech zadávání zakázek, nezpůsobilé výdaje, nedostatky ve vedení účetnictví a nenaplnění a neudržení monitorovacích ukazatelů/ Most frequent findings: inadequate audit trail, non-observance of in total 130 controls in the monitored period beneficiaries deadlines, out-of-date or incomplete data in IS MONIT, deficiencies in contract awarding procedures, non-eligible expenditure, deficiencies in book keeping and failure to fulfil and maintain monitoring indicators. Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Kontrolní činnost Control activity Kontrola podle čl. 10 nařízení Komise č. 438/2001 Control pursuant Kontrolní činnost Control activity Kontrola podle čl. 10 nařízení Komise č. 438/2001 Control pursuant to Article 10 of the Commission Regulation no. 438/2001 = kontrola vzorku operací/ = control of sample of operations q V období 2006 – 2009 bylo provedeno celkem 58 kontrol způsobilých výdajů, což činí 8, 26% alokace/ In 2006 – 2009, in total 58 controls of eligible expenditure were performed, which accounts for 8. 26% of the allocation q zjištěné nedostatky/ detected deficiencies: ð chybějící nebo nedostatečné rozpracované interní dokumenty/ missing or insufficiently prepared internal documents ð Nedostatečná evidence majetku/ insufficient record-keeping of assets ð Formální nedostatky v průběhu výběrového řízení/ formal deficiencies during selection procedure q Zjištěné nedostatky byly odstraněny/ The detected deficiencies were removed. Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Nesrovnalosti Irregularities q Za období 2004 – 2009 evidoval ŘO SROP celkem 173 nesrovnalostí Nesrovnalosti Irregularities q Za období 2004 – 2009 evidoval ŘO SROP celkem 173 nesrovnalostí a podezření na nesrovnalost (89 bylo nahlášeno na OLAF): During 2004 – 2009, JROP MA registered in total 173 irregularities and suspected irregularities (89 were reported to OLAF): ð K 30. 9. 2009 bylo evidováno celkem 70 případů uzavřených nesrovnalostí/ As of 30 September 2009, in total 70 cases of closed irregularities were registered q nejčastějšími typy šetřených nesrovnalostí jsou pochybení v postupu zadání zakázek, nenaplnění či neudržení monitorovacích ukazatelů a nezpůsobilé výdaje The most frequent types of examined irregularities include mistakes in the contract awarding procedure, failure to fulfil or maintain monitoring indicators and non-eligible expenditure. Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Využívání technické pomoci Use of technical assistance Technická pomoc SROP byla využívána po celé Využívání technické pomoci Use of technical assistance Technická pomoc SROP byla využívána po celé období od 2004 do 30. 6. 2009(využito prodloužení způsobilosti výdajů do 30. 6. 2009)/ The JROP Technical assistance was used throughout the whole period from 2004 until 30 June 2009 (the possibility was used to extend eligibility of expenditure until 30 June 2009) q Příjemci: ŘO SROP a jednotlivé implementační orgány, ŘO RPS/ Beneficiaries: JROP MA and individual implementation bodies, CSF MA Příklady realizovaných projektů/ Examples of implemented projects: q Opatření 5. 1 – Technická pomoc pro SROP/ Measure 5. 1 – Technical assistance for JROP : ð Zabezpečení kapacity pro řízení a implementaci programu SROP/ Ensuring capacity for the JROP management and implementation ð Vzdělávání pracovníků ŘO SROP a zprostředkujících subjektů/ Training of the staff of JROP MA and intermediate bodies ð Evaluace opatření 3. 3 programu SROP/ Evaluation of the JROP Measure 3. 3 ð Provoz a úpravy monitorovacího informačního systému/ Operation and adjustments of the monitoring information system Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Využívání technické pomoci Use of technical assistance q Opatření 5. 2 – Technická pomoc Využívání technické pomoci Use of technical assistance q Opatření 5. 2 – Technická pomoc pro RPS/ Measure 5. 2 – Technical assistance for CSF: ð Evaluační projekty implementace SF v ČR a příprava na příští programovací období/ Evaluation projects of SF implementation in CR and preparation for the next programming period ð Analýza rizik RPS/ CSF risk analysis ð Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit/ Training in the field of horizontal priorities Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Publicita SROP JROP publicity q aktivity definovány v ročních komunikačních plánech, které byly předkládány Publicita SROP JROP publicity q aktivity definovány v ročních komunikačních plánech, které byly předkládány na MV SROP/Activities defined in annual communication plans that were submitted to the JROP MC q publicitu zajišťoval ŘO SROP ve spolupráci s CRR a kraji/ publicity was ensured by JROP MA in cooperation with CRD and regions Aktivity v roce 2004/ Activities in 2004 q q Publikace „Krok za krokem SROPem“ / Publication „Step by step through JROP“ CD - dokumentace k 1. a 2. výzvě programu a veškeré dokumenty / CD – documentation on 1 st and 2 nd calls of the programme and all documents Aktivity v roce 2005/ Activities in 2005 q q konference pro 300 osob „První zkušenosti České republiky se SROP“/ conference for 300 persons „The first experience of the Czech Republic in JROP“ publikace „SROP v roce 1 – Ukázky typových projektů“ / Publication „JROP in year 1 – Examples of project types“ Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Publicita SROP JROP publicity Aktivity v roce 2006/ Activities in 2006 q konference „Partnerství Publicita SROP JROP publicity Aktivity v roce 2006/ Activities in 2006 q konference „Partnerství pro strukturální fondy“ conference „Partnership for the structural funds“ q publikace „Pro peníze do Evropy“ Publication „For money to Europe“ q Fotodokumentace zrealizovaných projektů Photodocumentation of implemented projects Aktivity v roce 2007/ Activities in 2007 q q q Jeden z workshopů, které proběhly v rámci konference „Partnerství pro strukturální fondy“ Manuál publicity/ Publicity manual Leták „SROP po dvou letech“ Leaflet „JROP after two years“ TV dokument Peníze z Evropy II. TV documentary Money from Europe II. q Výtvarná soutěž pro děti do 15 let Art competition for children under 15 years of age Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Publicita SROP JROP publicity Aktivity v roce 2008/ Activities in 2008 q Blok pohlednic, Publicita SROP JROP publicity Aktivity v roce 2008/ Activities in 2008 q Blok pohlednic, který obsahuje stručnou informaci o programu SROP, fotografie a dětské obrázky projektů, kalendář a nálepky/ a set of postcards in the form of a pad, containing brief information about JROP, photographs and pictures of projects drawn by children, calendar and stickers q publikace „Projektový management - od nápadu k realizaci aneb Jak připravit a řídit projekt v kostce“ připravilo pro zájemce Centrum pro regionální rozvoj ČR/ publication „Project management – from the initial idea to implementation or How to prepare and manage a project in a nutshell“ was prepared by the Centre for Regional Development CR q zkrácená verze Výroční zprávy SROP za rok 2007/ Abbreviated version of the JROP Annual Implementation Report for 2007 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Publicita SROP JROP publicity Aktivity v roce 2009/Activities in 2009 q V roce 2009 Publicita SROP JROP publicity Aktivity v roce 2009/Activities in 2009 q V roce 2009 proběhla série konferencí „Vyhodnocení Společného regionálního operačního programu (hrazeno z TP IOP) - 7 konferencí ve všech regionech NUTS 2, kde byl SROP realizován, v období září-říjen 2009/ A series of 7 conferences was held in all NUTS 2 regions, where JROP was implemented, in the period of September- October 2009 q Konference byly tématicky zaměřeny pro realizátory projektů v programu SROP, ale mohla se zůčastnit i odborná veřejnost/ Conferences were thematically focused on entities implementing projects under JROP, but they were open also to specialist public q Zaměření konferencí bylo na Conferences were focused on: ð Výsledky SROP za celou ČR a v daném NUTS 2 Results of JROP for the whole CR and in the given NUTS 2 ð Vyhodnocení GS daného NUTS 2 Evaluation of GS of the given NUTS 2 ð Nejčastější rizika v době udržitelnosti The most frequent risks in the sustainability period ð Prezentace úspěšných projektů Presentation of successful projects ð Příležitost v ROP daného NUTS 2 a IOP Opportunity in ROP of the given NUTS 2 and IOP Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Publicita SROP JROP publicity Plánované aktivity v roce 2010/ Planed activities in 2010 q Publicita SROP JROP publicity Plánované aktivity v roce 2010/ Planed activities in 2010 q Po schválení bude Závěrečná zpráva SROP bude zveřejněna v české i anglické verzi na webových stránkách www. strukturalni-fondy. cz/ After approval of FIR it will be published in the Czech and English versions on the website www. strukturalni-fondy. cz q ŘO SROP plánuje vydání Závěrečné zprávy ve zkrácené marketingově upravené verzi pro veřejnost, která bude k dispozici jak v elektronické tak tištěné verzi/ JROP MA plans to publish the Final Implementation Report in the abbreviated marketing version for public that will be available both in electronic and printed versions Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Ex-post evaluace EK EC ex-post evaluation q za ex-post hodnocení je podle článku 43 Ex-post evaluace EK EC ex-post evaluation q za ex-post hodnocení je podle článku 43 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 odpovědná Evropská komise ve spolupráci s ŘO SROP pursuant to Article 43 of Council Regulation (EC) no. 1260/1999, ex-post evaluation is the responsibility of the European Commission in cooperation with JROP MA q bude dokončena nejpozději tři roky po skončení programového období It will be completed within three years after the end of the programming period, at the latest q posuzuje celý program, faktory úspěchu a selhání, udržitelnost výsledků a dopady It assesses the entire programme, factors of success and failure, sustainability of results and impact q byla Evropskou komisí rozdělena do 11 témat The European Commission divided it into 11 topics Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Ex-post evaluace EK EC ex-post evaluation q Dosavadní spolupráce/ Cooperation up to now: ð Ex-post evaluace EK EC ex-post evaluation q Dosavadní spolupráce/ Cooperation up to now: ð na konci roku 2007 byly první požadavky EK týkající se zpřístupnění konkrétních typů monitorovacích indikátorů a jejich metodické ujasnění At the end of 2007 EC sent the first requirements concerning submitting particular types of monitoring indicators and their methodological clarification ð v lednu 2008 proběhla první schůzka evaluátorů EK s ŘO SROP z důvodu doplnění tématu číslo 5 – oblast životního prostředí In January 2008, the first meeting of EC evaluators and JROP MA took place in order to supplement the topic no. 5 – environment ð v dubnu 2009 byl ŘO SROP požádán o doplnění informací k tématu číslo 5 – oblast dopravy (byl požadován seznam projektů SROP se zaměřením na dopravy včetně příslušných indikátorů a finančních částek) In April 2009, JROP MA was asked to add information to topic no. 5 – transport (a list was required of JROP projects focused on transport, including the respective indicators and financial amounts) q výsledky jsou uvedeny na adrese/ The results are available at : http: //ec. europa. eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado_fr. htm Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Projekt „Vytvoření podkladů pro ZZ programů 2004 – 2006“ Project „Preparation of source materials Projekt „Vytvoření podkladů pro ZZ programů 2004 – 2006“ Project „Preparation of source materials for Final Reports of 2004 – 2006 programmes“ q zabezpečil NOK ve spolupráci s řídícími orgány/ ensured by NCB in q začal v roce 2008, výstupy předány v červenci 2009/ started in 2008, the q zpracovala firma Redeco, s. r. o. ve spolupráci s firmou EUservis. cz/ q cílem evaluace bylo vytvořit podklady pro závěrečné zprávy a zhodnotit naplnění cílů programů/ The aim of evaluation was to prepare source cooperation with the managing authorities outputs were delivered in July 2009 processed by Redeco, s. r. o. in cooperation with EUservis. cz materials for final reports and assess fulfilment of objectives of the programmes Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Projekt „Vytvoření podkladů pro ZZ programů 2004 – 2006“ Project „Preparation of source materials Projekt „Vytvoření podkladů pro ZZ programů 2004 – 2006“ Project „Preparation of source materials for Final Reports of 2004 – 2006 programmes“ q hlavní závěry ve vztahu k SROP/ The main conclusions in relation to JROP : ð i přes počáteční obtíže v realizaci programu lze celkově vyhodnotit SROP jako úspěšný, zejména významně přispěla k naplnění globálního cíle, a to podporováním nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, zlepšením kvality infrastruktury i rozvojem lidských zdrojů a podporou procesu sociální integrace. Despite initial difficulties in the programme implementation, JROP may be evaluated as successful. It particularly contributed to the fulfilment of the global objective, mainly by supporting economic activities with emphasis on creation of jobs on the regional and local levels, improvement of the quality of infrastructure and human resources development as well as by supporting the process of social integration. Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení priorit SROP Evaluation of JROP priorities Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP Zhodnocení priorit SROP Evaluation of JROP priorities Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 – Regional Support for Enterprise q Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 – Regional Support for Enterprise q q Celková alokace/ Total allocation - 60 184 474 EUR obsahovala 1 opatření/ It contained 1 measure v 78 výzvách přijato 1 217 projektových žádostí/ In total 1 217 project applications were received in 78 calls k 30. 9. 2009 bylo zrealizováno 570 projektů (realizace projektů ukončena v průběhu roku 2008)/ As of 30 Sept 2009, in total 570 projects were implemented (implementation of projects was completed in the course of 2008) Vývoj finanční realizace priority 1 podle SMT Development of financial implementation of Priority 1 according to SMT Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 – Regional support for enterprise Naplnění Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 – Regional support for enterprise Naplnění cílové hodnoty indikátoru Naplnění cílové hodnoty indikátorů/ Fulfilment of the indicator target value cílová hodnota target value nedosažení cílové hodnoty below target value překročení cílové hodnoty above target value Vybrané indikátory/ Selected indicators: INDIKÁTOR Celkový počet podpořených MSP Počet vytvořených hrubých pracovních míst Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 30. 9. 2009 900 570 2 900 3 861 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Regionální rozdělení proplacených prostředků priority 1 Regional distribution of the funds reimbursed under Priority Regionální rozdělení proplacených prostředků priority 1 Regional distribution of the funds reimbursed under Priority 1 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure q Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure q Celková alokace/ Total allocation – 262 664 805 EUR obsahovala 3 opatření/ It contained 3 measures Ve 14 výzvách bylo přijato 679 projektových žádostí/ In total 679 project applications q k 30. 9. 2009 bylo zrealizováno 355 projektů/ As of 30 Sept 2009, in total 355 projects q q were received in 14 calls were implemented Vývoj finanční realizace priority 2 podle SMT Development of financial implementation of Priority 2 according to SMT Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure Naplnění Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure Naplnění cílové hodnoty indikátoru Naplnění cílové hodnoty indikátorů/ Fulfilment of the indicator target value cílová hodnota target value nedosažení cílové hodnoty below target value překročení cílové hodnoty above target value Vybrané indikátory/ Selected indicators: Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 30. 9. 2009 Délka nového a rekonstruovaného silničního systému (v km) 100 406 Počet podpořených projektů v oblasti IKT 100 169 Časová dostupnost regionů, kterých se investice do infrastruktury týká (úspora časů v %) 10 25 INDIKÁTOR Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Regionální rozdělení proplacených prostředků priority 2 Regional distribution of the funds reimbursed under Priority Regionální rozdělení proplacených prostředků priority 2 Regional distribution of the funds reimbursed under Priority 2 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení opatření v prioritě 2 Evaluation of measures under Priority 2 Opatření 2. 1 Zhodnocení opatření v prioritě 2 Evaluation of measures under Priority 2 Opatření 2. 1 – Rozvoj dopravy v regionech Measure 2. 1 – Transport development in q Alokace 202, 6 mil. EUR, regions q 70 % prostředků směřovalo na dopravní q Allocation – EUR 202. 6 mil. infrastrukturu q 70 % of funds were channelled to transport q 30 % na rozvoj dopravní obslužnost v infrastructure regionech q 30 % to development of public transport in regions q Ve vyhlášených výzvách předloženo 321 q In total 321 project applications were submitted projektových žádostí, z toho se podařilo within the published calls, of which 180 projects zrealizovat 180 projektů were implemented Opatření 2. 2 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech q Alokace 30 mil. EUR q Ve vyhlášených výzvách předloženo 340 projektových žádostí, z toho realizováno 168 projektů Measure 2. 2 – Development of information and communication technologies in regions q Allocation – EUR 30 mil. q In total 340 project applications were submitted within the published calls, of which 168 projects were implemented Opatření 2. 3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst q Alokace 30 mil. EUR q Ve vyhlášených výzvách předloženo 20 projektových žádostí, z toho 7 projektů realizováno Measure 2. 3 – Regeneration and revitalisation of selected towns q Allocation – EUR 30 mil. q In total 20 project applications were submitted within the published calls, of which 7 projects were implemented Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human Resources Development Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human Resources Development in Regions q Celková alokace/ Total allocation – 116 223 137 EUR obsahovala 3 opatření/ It contained 3 measures V 7 výzvách bylo přijato 1 271 projektových žádostí/ In total 1 271 project q k 30. 9. 2009 bylo zrealizováno 665 projektů/ As of 30 Sept 2009, in total 665 projects q q applications were received within 7 calls were implemented Vývoj finanční realizace priority 3 podle SMT Development of financial implementation of Priority 3 according to SMT Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human Resources Development Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human Resources Development in Regions Naplnění cílové hodnoty indikátoru Naplnění cílové hodnoty indikátorů/ Fulfilment of the indicator target value cílová hodnota target value nedosažení cílové hodnoty below target value překročení cílové hodnoty above target value Vybrané indikátory/ Selected indicators: INDIKÁTOR Počet vytvořených hrubých pracovních míst Počet podpořených osob, které se zúčastnily kurzů zaměřených na posílení kapacity místních a regionálních orgánů Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 30. 9. 2009 850 1 608 20 000 63 248 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Regionální rozdělení proplacených prostředků priority 3 Regional distribution of the funds reimbursed under Priority Regionální rozdělení proplacených prostředků priority 3 Regional distribution of the funds reimbursed under Priority 3 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení opatření v prioritě 3 Evaluation of measures under Priority 3 Opatření 3. 1 Zhodnocení opatření v prioritě 3 Evaluation of measures under Priority 3 Opatření 3. 1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů q Alokace 56 mil. EUR, celá alokace vyčerpána, téměř všechny prostředky rozděleny již v průběhu roku 2005 q Ve vyhlášených výzvách předloženo 409 projektových žádostí, z toho se podařilo zrealizovat 146 projektů q Cíle opatření se podařilo naplnit Measure 3. 1 – Infrastructure for human resources development q Allocation – EUR 56 mil. , the total allocation was absorbed, almost all funds distributed as early as in the course of 2005 q In total 409 project applications were submitted within the published calls, of which 146 projects were implemented q The objectives of the Measure were fulfilled Opatření 3. 2 – Sociální integrace v regionech q Alokace 44, 9 mil. EUR, 1, 5 mil. EUR původní alokace přesunuta do opatření 3. 3, po učinění tohoto kroku se celou alokaci podařilo vyčerpat q Ve vyhlášených výzvách předloženo 840 projektových žádostí, z toho zrealizováno 498 projektů q Všechny cíle se podařilo naplnit, největší úspěch můžeme spatřit v počtu vytvořených pracovních míst (1 145 z původně plánovaných 300) Measure 3. 2 – Social integration in regions q Allocation – EUR 44. 9 mil. , the amount of EUR 1. 5 mil. of the original allocation was transferred to Measure 3. 3; after this step the total allocation was successfully absorbed q In total 840 project applications were submitted within the published calls, of which 498 projects were implemented. All objectives were fulfilled, the biggest success may be considered the number of created jobs (1 145 of the originally planned 300 jobs) Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení opatření v prioritě 3 Evaluation of measures under Priority 3 Opatření 3. 3 Zhodnocení opatření v prioritě 3 Evaluation of measures under Priority 3 Opatření 3. 3 – Posilování kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů q Alokace 15 mil. EUR, alokace navýšena o 1, 5 mil. EUR přesunem z opatření 3. 2, celou se podařilo vyčerpat q Ve vyhlášených výzvách předloženo 22 projektových žádostí, z toho 21 projektů realizováno q Cíle opatření se podařilo naplnit Measure 3. 3 – Enhancing the capacity of local and regional bodies in programme planning and implementation q Allocation – EUR 15 mil. , allocation increased by EUR 1. 5 mil. EUR transferred from Measure 3. 2, the total allocation was absorbed q In total 22 project applications were submitted within the published calls, of which 21 projects were implemented q The objectives of the Measure were fulfilled Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development q q q Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development q q q Celková alokace/ Total allocation – 144 114 290 EUR, podařilo se jí vyčerpat/ the total amount was absorbed obsahovala 2 opatření/ It contained 2 measures Bylo přijato celkem 1 968 projektových žádostí/ In total 1 968 project applications were received k 30. 9. 2009 bylo zrealizováno 458 projektů/ As of 30 Sept 2009, in total 458 projects were implemented O prioritu byl největší zájem ze všech (převážně opatření 4. 2), zdaleka nemohly být uspokojeny všechny kvalitní projekty/ The Priority recorded the highest interest of all (mainly Measure 4. 2), not all quality projects could be satisfied Vývoj finanční realizace priority 4 podle SMT Development of financial implementation of Priority 4 according to SMT Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development Naplnění cílové hodnoty Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development Naplnění cílové hodnoty indikátoru Naplnění cílové hodnoty indikátorů/ Fulfilment of the indicator target value cílová hodnota target value nedosažení cílové hodnoty below target value překročení cílové hodnoty above target value Vybrané indikátory/ Selected indicators: Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 30. 9. 2009 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 850 1 070 Počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízeních 900 5 212 INDIKÁTOR Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Regionální rozdělení proplacených prostředků priority 4 Regional distribution of the funds reimbursed under Priority Regionální rozdělení proplacených prostředků priority 4 Regional distribution of the funds reimbursed under Priority 4 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení opatření v prioritě 4 Evaluation of measures under Priority 4 Opatření 4. 1 Zhodnocení opatření v prioritě 4 Evaluation of measures under Priority 4 Opatření 4. 1 – Rozvoj služeb pro cestovní Measure 4. 1 – Development of tourism services ruch q Allocation – EUR 33. 7 mil. , part of the allocation was transferred to Measure 4. 2, where the interest was q Alokace - 33, 7 mil. EUR, část alokace byla higher, přesunuta do opatření 4, 2, o kterou byl větší zájem, q In total 855 project applications were submitted within the published calls, of which 355 projects q Ve vyhlášených výzvách předloženo 855 were implemented projektových žádostí, z toho se podařilo zrealizovat 355 projektů q The objectives of the Measure were in general fulfilled, however, a higher interest was expected in q Cíle opatření se vesměs podařilo naplnit, implementation of the project on the part of SMEs očekával se však větší zájem o realizaci projektu mezi MSP Measure 4. 2 – Development of tourism Opatření 4. 2 – Rozvoj infrastruktury pro infrastructure cestovní ruch q Allocation – EUR 110 394 986 mil. was fully absorbed, the interest in this Measure shown by q Alokace - 110 394 986 mil. EUR se podařila applicants was the highest in the whole programme vyčerpat, o opatření byl z řad žadatelů největší zájem z celého programu q In total 1 108 project applications were submitted within the published calls, of which 87 IPs and 155 q Ve vyhlášených výzvách předloženo 1 108 AIPs were implemented projektových žádostí, z toho zrealizováno 87 IP a 155 AIP q The objectives of the Measure were in general fulfilled; unlike in Measure 4. 1, high interest was q Cíle opatření se vesměs podařilo naplnit, shown by SMEs; the highest interest was clearly velký zájem byl na rozdíl od opatření 4. 1 z recorded in projects focused on creation of new beds řad MSP, jednoznačně největší zájem byl o in hotels tvorbu projektů, které vytvářely nová lůžka v hotelích Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 5 – Technická pomoc Priority 5 – Technical Assistance q Celková alokace – Priorita 5 – Technická pomoc Priority 5 – Technical Assistance q Celková alokace – 15 742 720 EUR, nebyla plně vyčerpána/ Total allocation – q EUR 15 742 720, not fully absorbed obsahovala 2 opatření/ It contained 2 measures q Bylo realizováno celkem 489 projektových žádostí/ In total 489 project Bylo realizováno celkem applications were implemented Vývoj finanční realizace priority 5 podle SMT Development of financial implementation of Priority 5 according to SMT Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Priorita 5 – Technická pomoc Priority 5 – Technical Assistance Naplnění cílové hodnoty indikátoru Priorita 5 – Technická pomoc Priority 5 – Technical Assistance Naplnění cílové hodnoty indikátoru Naplnění cílové hodnoty indikátorů/ Fulfilment of the indicator target value cílová hodnota target value nedosažení cílové hodnoty below target value překročení cílové hodnoty above target value Vybrané indikátory/ Selected indicators: INDIKÁTOR Počet vypracovaných analýz a studií Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 30. 9. 2009 80 311 244 451 117 189 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Zhodnocení opatření v prioritě 5 Evaluation of measures under Priority 5 Opatření 5. 1 Zhodnocení opatření v prioritě 5 Evaluation of measures under Priority 5 Opatření 5. 1 – Technická pomoc pro SROP q Alokace – 8, 9 mil. EUR, nebyla plně využita q Zrealizováno bylo 251 projektů q Cíle opatření se vesměs podařilo naplnit Opatření 5. 2 – Technická pomoc pro RPS q Alokace – 6, 78 mil. EUR q Zrealizováno bylo 238 projektů q Cíle opatření se vesměs podařilo naplnit, i přesto, že alokace nebyla zcela využita Measure 5. 1 – Technical assistance for JROP q Allocation– EUR 8. 9 mil. , not fully used q In total 251 projects were implemented q The objectives of the Measure were in general fulfilled Measure 5. 2 – Technical assistance for CSF q Allocation– EUR 6. 78 mil. q In total 238 projects were implemented q The objectives of the Measure were in general fulfilled, although the allocation was not fully used Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Ukončení programu SROP Winding up of JROP Ing. Rostislav Mazal Toto zasedání je hrazeno Ukončení programu SROP Winding up of JROP Ing. Rostislav Mazal Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up process ŘO SROP/ JROP MA q Vypracuje Závěrečnou zprávu SROP, všechny připomínky a odešle ZZ na PCO do 31. 12. 2009/ Preparation of the JROP Final Report, all comments and sending FIR to PCA by 31 Dec 2009 q Předloží podklady pro závěrečnou certifikaci do 31. 12. 2009/ Submission of source materials for the final certification by 31 Dec 2009 : ð ð ð Závěrečná zpráva SROP/ JROP Final Implementation Report Zprávy o výsledcích auditů/ Report of results of audits Informace o provedených kontrolách podle článku 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001, které dosud nebyly Platebnímu a certifikačnímu orgánu předloženy/ Details about the controls carried out pursuant to Article 4 of Commission Regulation (EC) no. 438/2001, that have not been reported to the Payment and Certifying Authority, yet ð Informace o provedených kontrolách podle článku 10 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001/ Information about controls performed pursuant to Article 10 of Commission Regulation (EC) no. 438/2001, Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up process ð Zprávy o výsledcích z auditů, které provedly interní audity řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů/ Reports on results of audits performed by internal audit units of the Managing Authority and intermediate bodies ð Souhrnná informace o kontrolách plnění pravomocí delegovaných na jiné subjekty/ Summary information about controls of discharge of powers delegated to other entities ð Přehled nesrovnalostí / Overview of irregularities ð Seznam nedokončených nebo nefunkčních projektů/ List of unfinished or functionless q Vyzve AO k provedení winding-up, předá schválenou závěrečnou zprávu do 31. 12. 2009/ The call of the Audit Body for winding-up, delivery of the approved Final Implementation Report by 31 Dec 2009 q Další aktivity v oblasti udržitelnosti projektů a pravidelných kontrol i publicity/ Other actions in the field of project sustainability and regular controls Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up process PCO/ PCA q předloží Auditnímu orgánu v dohodnutém termínu Závěrečný výkaz výdajů a žádost o konečnou platbu will submit to the Audit Body the final statement of expenditure and the final payment claim within the set deadline q do 15 měsíců od data způsobilosti výdajů (tedy nejpozději do 30. 9. 2010) zasílá do Evropské komise tyto povinné dokumenty will send to the European Commission within 15 months of the date of eligibility of expenditure (i. e. by 30 Sept 2010) the following mandatory documents : ð Závěrečnou zprávu i implementaci programu/ Final Implementation Report of the programme ð Závěrečný výkaz výdajů, certifikát a žádost o konečnou platbu/ Final statement of expenditure and final payment claim ð Prohlášení při ukončení pomoci/ Declaration upon completion of assistance Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up process Auditní orgán/ Audit Body q Vyhodnotí informace získané z kontrol a auditů vykonávaných orgány EU, NKÚ, útvary pro kontrolu vzorku operací, útvary interních auditů řídících orgánů a zprostředkujících subjektů a ostatními oprávněnými kontrolními orgány, případně provede nezbytná šetření u jednotlivých subjektů implementace will evaluate information acquired from controls and audits carried out by the EU authorities, Supreme Audit Office, units for control of sample operations, internal audit units of the managing authorities and intermediate bodies and other authorised control bodies and, where appropriate, it will perform the necessary investigation in individual implementation entities q Do 30. 9. 2010 předloží prohlášení při ukončení pomoci ( Winding-up) Platebnímu a certifikačnímu orgánu will submit declaration upon completion of assistance (Winding-up) to the Paying and Certifying Authority Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up Role jednotlivých subjektů v procesu ukončování Role of individual entities in the winding up process Evropská komise/ European Commission q Pokud je ZZ neuspokojivá, sdělí a odůvodní tuto skutečnost do 5 měsíců od obdržení (pokud tak neučiní, zpráva se považuje za přijatou) – ŘO je povinen ZZ opravit a doplnit dle požadavků Where FIR is not satisfactory, the European Commission will communicate and give reasons for this fact within 5 months of its receipt (in the opposite case the Report is deemed to be accepted) – MA is obliged to correct and amend FIR according to the requirements q Po schválení všech dokumentů zašle zádržné 5 % alokace programu After approval of all documents the retained amount of 5 % of the programme allocation will be send to MA JROP Monitorovací výbor SROP/ JROP Monitoring Commitee q V případě potřeby bude vyzván ke schválení změn v ZZ procedurou per rollam If necessary, it will be invited to approve changes in FIR within a written (per rollam) procedure Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Další aktivity ŘO SROP, zprostředkujících subjektů a konečných příjemců Other actvities of JROP MA, Další aktivity ŘO SROP, zprostředkujících subjektů a konečných příjemců Other actvities of JROP MA, Intermediate Bodies and Final Recipients Udržitelnost projektů/ Project sustainability = doba 5 (u ESF 3) let ode dne vydání Smlouvy o financování/ Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve které musí být udrženy efekty projektu v původním rozsahu = period of 5 (ESF 3) years after the date of issue of the Contract for financing/ Decision on providing grant, when the effects of the project must be maintained in an unchanged form q Poslední Rozhodnutí k projektům SROP byla vydána v roce 2007 (u TP až 2008), udržitelnost projektů se bude tedy sledovat až do roku 2012 The last Decisions on JROP projects were issued in 2007 (in TA in 2008), sustainability of projects will thus be monitored until 2012 (in TA until 2013) Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Další aktivity ŘO SROP, zprostředkujících subjektů a konečných příjemců Other actvities of JROP MA, Další aktivity ŘO SROP, zprostředkujících subjektů a konečných příjemců Other actvities of JROP MA, Intermediate Bodies and Final Recipients q V průběhu posledního roku udržitelnosti bude u všech projektů provedena fyzická kontrola za účelem ověření dodržování Podmínek In the course of the last year of sustainability, all projects will undergo physical control verifying compliance with the conditions q Příjemci pomoci mají povinnost po dobu 10 let od ukončení financování projektu řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetnictví o projektu Grant beneficiaries are obliged to retain duly the whole documentation related to implementation of the project, including project accounting, for the period of 10 years after completion of the project financing Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Další aktivity ŘO SROP, zprostředkujících subjektů a konečných příjemců Other actvities of JROP MA, Další aktivity ŘO SROP, zprostředkujících subjektů a konečných příjemců Other actvities of JROP MA, Intermediate Bodies and Final Recipients Zajištění chodu IS MONIT SROP/ Assuring of IS MONIT functioning q Pro potřeby ex-post hontrol a monitoringu for needs of ex-post controls and monitoring Závěrečná konference/ Final conference q ŘO SROP ve spolupráci s dalšími subjekty plánuje uspořádat závěrečnou konferenci k vyhodnocení programového období 2004 -2006 na jaře 2010 JROP MA in cooperation with other entities plans to organise a final conference on evaluation of the 2004 -2006 programming period in the spring of 2010 Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP

Závěry z MV SROP Conclusions of the JROP MC q MV SROP schvaluje Závěrečnou Závěry z MV SROP Conclusions of the JROP MC q MV SROP schvaluje Závěrečnou zprávu SROP JROP MC approves the JROP Final Implementation Report q Uděluje mandát ŘO SROP k provedení nezbytných změn v ZZ navržených na dnešním zasedání a případných dalších změn požadovaných PCO, AO a EK It authorises JROP MA to make the necessary changes in FIR proposed at the present meeting and any other changes required by PCA, AA and EC q Finální verze Závěrečné zprávy bude všem členům MV SROP zaslána ke schválení ZZ procedurou per rollam Final version of the Final Implementation Report will be sent to all the JROP MC members for approval within a written (per rollam) procedure q MV SROP bere na vědomí informace o ukončování programu SROP JROP MC takes note of information about the JROP winding up Toto zasedání je hrazeno z prostředků TP IOP