Скачать презентацию 1102 2 32 כלים ושיטות להנגשת אתרי אינטרנט על Скачать презентацию 1102 2 32 כלים ושיטות להנגשת אתרי אינטרנט על

5d694b0459f94a2b0e808c296493073c.ppt

  • Количество слайдов: 116

 1102/2/32 כלים ושיטות להנגשת אתרי אינטרנט על פי 0. 2 WCAG אייל סלע 1102/2/32 כלים ושיטות להנגשת אתרי אינטרנט על פי 0. 2 WCAG אייל סלע מנהל פרויקטים, איגוד האינטרנט הישראלי ומשרד ה- W 3 C הישראלי 611 / 1

 תוכנית. . . • • מהי נגישות כלים 21 הקווים המנחים - 0. תוכנית. . . • • מהי נגישות כלים 21 הקווים המנחים - 0. 2 WCAG סיכום 611 / 2

 איגוד האינטרנט הישראלי שלוחת האיגוד הבינלאומי עמותה ללא מטרת רווח פועל לקידום האינטרנט איגוד האינטרנט הישראלי שלוחת האיגוד הבינלאומי עמותה ללא מטרת רווח פועל לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית טכנולוגית, מחקרית, חינוכית, חברתית ועסקית 611 / 3

 W 3 C • ארגון בינלאומי • כ-053 ארגונים • פורום ניטראלי ליצירת W 3 C • ארגון בינלאומי • כ-053 ארגונים • פורום ניטראלי ליצירת תקני הווב • משימה: להוביל את הרשת למיצוי הפוטנציאל על ידי פיתוח פרוטוקולים וקווים מנחים שיאפשרו את צמיחתה לטווח ארוך. 611 / 4 4

 מהי נגישות 611 / 5 מהי נגישות 611 / 5

 מוגבלויות המשפיעות על השימוש באינטרנט: עיוורון )קוראי מסך, ברייל( ראייה לקויה )מגדילי מסך( מוגבלויות המשפיעות על השימוש באינטרנט: עיוורון )קוראי מסך, ברייל( ראייה לקויה )מגדילי מסך( עיוורון צבעים שמיעה קוגניציה מוטוריקה )עזרי ניווט, אי שימוש בעכבר( 611 / 6

 מהו אתר נגיש? אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש באותה רמה של יעילות מהו אתר נגיש? אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים. 611 / 7

 נגישות זה גם. . ) ROI יותר קהל, יותר מצליחים להשתמש( ) SEO נגישות זה גם. . ) ROI יותר קהל, יותר מצליחים להשתמש( ) SEO פשוט ככה. . . ( שימושיות )תת קבוצה( ) Mobile יש חפיפה בין צרכי המשתמשים( מקצועיות )מרגישים את ההבדל( חוק )בקרוב. . . ( שוק מתרחב )עלייה בתוחלת החיים( 611 / 8

 אה כן. . . אנשים 611 / 9 אה כן. . . אנשים 611 / 9

 על מה אנחנו מדברים? 611 / 01 על מה אנחנו מדברים? 611 / 01

 הנחיות להנגשת תכני אתרי אינטרנט 0. 2 ) (WCAG 2 j. mp/w 3 הנחיות להנגשת תכני אתרי אינטרנט 0. 2 ) (WCAG 2 j. mp/w 3 av 611 / 11

 4 עקרונות 21 קווים מנחים מדדי הצלחה ( ( שיטות j. mp/w 3 4 עקרונות 21 קווים מנחים מדדי הצלחה ( ( שיטות j. mp/w 3 ada 611 / 21

 שלוש רמות נגישות – AAA , A 611 / 31 שלוש רמות נגישות – AAA , A 611 / 31

 תקן ישראלי • • בהכנה במכון התקנים ביקורת הציבור – 1102 מבוסס על תקן ישראלי • • בהכנה במכון התקנים ביקורת הציבור – 1102 מבוסס על 0. 2 WCAG התאמה לסביבה הישראלית 611 / 41

 כלים 611 / 51 כלים 611 / 51

 כלי עזר: מנוע חיפוש לאלמנטים ב- HTML, CSS וגם – • נגישות • כלי עזר: מנוע חיפוש לאלמנטים ב- HTML, CSS וגם – • נגישות • Mobile • SVG דוגמא. . . 8 j. mp/w 3 cmo 611 / 61

 דוגמא – חיפוש title 611 / 71 דוגמא – חיפוש title 611 / 71

nagish. org. il 18 / 116 nagish. org. il 18 / 116

Techniques for WCAG 2. 0 (single file) j. mp/w 3 il 64 19 / Techniques for WCAG 2. 0 (single file) j. mp/w 3 il 64 19 / 116

 0. 2 WCAG 21 הקווים המנחים 611 / 02 02 0. 2 WCAG 21 הקווים המנחים 611 / 02 02

 21 הקווים המנחים 1. תפיסה 1. 1 חלופה טקסטואלית 2. 1 מדיה מבוססת־זמן 21 הקווים המנחים 1. תפיסה 1. 1 חלופה טקסטואלית 2. 1 מדיה מבוססת־זמן 3. 1 גמישות 4. 1 הבחנה 2. תפעול 1. 2 נגישות מהמקלדת 2. 2 משך־זמן מספיק 3. 2 מניעת התקפים אפילפטיים 4. 2 ניווט נוח 611 / 12 3. נהירות 1. 3 קריאות 2. 3 תפקוד באופן צפוי 3. 3 עזרה בהזנת קלט 4. יציבות 1. 4 תאימות

 עקרון 1: נתפס (perceive) ניתן 'לתפוס' מבחינה חושית . את תוכן האתר it עקרון 1: נתפס (perceive) ניתן 'לתפוס' מבחינה חושית . את תוכן האתר it can't be invisible to all of their senses 22 / 116

 1. 1 חלופה טקסטואלית )תיאור תמונה, פקדים בטפסים, חלופה ל- ( CAPTCHA 05 1. 1 חלופה טקסטואלית )תיאור תמונה, פקדים בטפסים, חלופה ל- ( CAPTCHA 05 j. mp/w 3 il 611 / 32

Free newsletter. Get free recipes, news, and alt- נגיש: שימוש ב Free newsletter. Get free recipes, news, and more. Learn more. (vs title ) j. mp/w 3 il 51 24 / 116

 לא נגיש: טקסט alt חסר משמעות 52 611 / 52 לא נגיש: טקסט alt חסר משמעות 52 611 / 52

Search for: Search for: Label element or title attribute : נגיש . . . או לפחות j. mp/w 3 il 52 26 / 116

 נגיש: טקסט חלופי 611 / 72 נגיש: טקסט חלופי 611 / 72

 ראיה שמיעה www. google. com/recaptcha 28 / 116 ראיה שמיעה www. google. com/recaptcha 28 / 116

 קישוט, עיצוב, תוכן בלתי־נראה – באופן שטכנולוגיה מסייעת יכולה להתעלם ממנו 611 / קישוט, עיצוב, תוכן בלתי־נראה – באופן שטכנולוגיה מסייעת יכולה להתעלם ממנו 611 / 92 92

 2. 1 חלופות עבור מדיה מבוססת-זמן )כתוביות לוידאו, או קול, תיאורים כתובים של 2. 1 חלופות עבור מדיה מבוססת-זמן )כתוביות לוידאו, או קול, תיאורים כתובים של צלילים משמעותיים, תיאורי אודיו למידע חזותי משמעותי( 611 / 03

Universal Subtitles : נגיש universalsubtitles. org 31 / 116 Universal Subtitles : נגיש universalsubtitles. org 31 / 116

 לא נגיש: אין תמלול לפודקסט 611 / 23 bit. ly/f 65 m 7 לא נגיש: אין תמלול לפודקסט 611 / 23 bit. ly/f 65 m 7 O

 נגיש: יעוץ משפטי מבוסס וידאו - בשפת הסימנים. 611 / 33 - radlegalservices. נגיש: יעוץ משפטי מבוסס וידאו - בשפת הסימנים. 611 / 33 - radlegalservices. org. uk/bsl

 3. 1 תוכן הניתן להתאמה )תגיות נכונות וסמנטיות, הפרדת תוכן מעיצוב, קרבה בין 3. 1 תוכן הניתן להתאמה )תגיות נכונות וסמנטיות, הפרדת תוכן מעיצוב, קרבה בין אלמנטים קשורים, זיהוי כותרות ורשימות( 611 / 43

 נגיש: הפרידו תוכן מעיצוב אותו אתר, ללא CSS • HTML לתוכן • CSS נגיש: הפרידו תוכן מעיצוב אותו אתר, ללא CSS • HTML לתוכן • CSS לעיצוב • עיצוב ללא טבלאות 611 / 53 דוגמא. . . 321 j. mp/dkrg

 נגיש: דוגמא – שינוי עיצוב standards. co. il csszengarden. com 36 / 116 נגיש: דוגמא – שינוי עיצוב standards. co. il csszengarden. com 36 / 116

 נגיש: אלמנטים סמנטיים • • כותרות - >6 <h 1> – <h רשימות נגיש: אלמנטים סמנטיים • • כותרות - >6

 לא נגיש: שימוש לא נכון בכותרות 611 / 83 lifehacker. com לא נגיש: שימוש לא נכון בכותרות 611 / 83 lifehacker. com

 נגיש: שימוש נכון בכותרות weboverhauls. com/dennislembree/ 39 / 116 נגיש: שימוש נכון בכותרות weboverhauls. com/dennislembree/ 39 / 116

 לא נגיש: אין כותרות 611 / 04 Gov. il לא נגיש: אין כותרות 611 / 04 Gov. il

Failure Example 1: A heading : לא נגיש used only for visual effect <p>Interested Failure Example 1: A heading : לא נגיש used only for visual effect

Interested in learning more? Write to us at

3333 Third Avenue, Suite 300 · New York City

And we'll send you the complete informational packet absolutely Free!

Study on the Use of Heading Elements in Web Pages Joe Jones and Mary Smith March 14, 2006 Abstract

A study was conducted in early 2006 …

41 / 116

 קישורים ברורים ודילוג לתוכן a span. hide { height: 1 px; width: 1 קישורים ברורים ודילוג לתוכן a span. hide { height: 1 px; width: 1 px; position: absolute; overflow: hidden; top: -10 px; } 42 / 116

- תגיות חדשות לשיפור סמנטיקה ב HTML 5 <header> <section> <footer> <nav> <article> <aside> - תגיות חדשות לשיפור סמנטיקה ב HTML 5

 הדרכה בהבנת תוכן ובהפעלתו לא תסתמך רק על המאפיינים החושיים של מרכיבים, כגון הדרכה בהבנת תוכן ובהפעלתו לא תסתמך רק על המאפיינים החושיים של מרכיבים, כגון צורה, גודל, מיקום חזותי, כיוון או צליל. 611 / 44 44

 לא נגיש: תגיות – העברת משמעות רק בעיצוב בלי CSS 611 / 54 לא נגיש: תגיות – העברת משמעות רק בעיצוב בלי CSS 611 / 54

 המנעו מ: המנעו מ: "הקטגוריות שבצד ימין. . " "לחצו על הכפתור העגול. . 611 / 64 64

 נגיש: מידע המועבר בצבע בלבד – נמצא גם בטקסט ומוסתר בעזרת CSS 611 נגיש: מידע המועבר בצבע בלבד – נמצא גם בטקסט ומוסתר בעזרת CSS 611 / 74 caniuse. com/datalist

 לא נגיש: אי אפשר לדעת מה מסומן בלי CSS 611 / 84 initializr. לא נגיש: אי אפשר לדעת מה מסומן בלי CSS 611 / 84 initializr. com

 4. 1 בר הבחנה )הפרדת חזית מרקע – אי שימוש בצבע בלבד למשמעות, 4. 1 בר הבחנה )הפרדת חזית מרקע – אי שימוש בצבע בלבד למשמעות, גודל אותיות בר הגדלה, אי שימוש בתמונה כטקסט, ניגודיות( 611 / 94

 שימוש בצבע הדגישו גם באמצעות עיבוי, הוספת , 1שינוי רקע מסגרת 8 j. שימוש בצבע הדגישו גם באמצעות עיבוי, הוספת , 1שינוי רקע מסגרת 8 j. mp/w 3 ad 611 / 05

 לא נגיש: שימוש בצבע בלבד להבעת משמעות 611 / 15 kavhutz. wordpress. com לא נגיש: שימוש בצבע בלבד להבעת משמעות 611 / 15 kavhutz. wordpress. com

 ניגוד-צבעים יחס-ניגוד של לפחות 1: 5. 4 כי קשה לקרוא כאשר אין מספיק ניגוד-צבעים יחס-ניגוד של לפחות 1: 5. 4 כי קשה לקרוא כאשר אין מספיק ניגודיות )השתמשו בבודק ניגודיות: 9 (j. mp/cont 123 , j. mp/w 3 ad 611 / 25

 לא נגיש: ניגודיות נמוכה בכותרת 611 / 35 bit. ly/h 26 CQh לא נגיש: ניגודיות נמוכה בכותרת 611 / 35 bit. ly/h 26 CQh

 נגיש: כפתור לשינוי הניגודיות באתר 611 / 45 nptech. org. il נגיש: כפתור לשינוי הניגודיות באתר 611 / 45 nptech. org. il

 נגיש: כפתורים לשינוי הניגודיות וגודל הטקסט 611 / 55 j. mp/accessbb נגיש: כפתורים לשינוי הניגודיות וגודל הטקסט 611 / 55 j. mp/accessbb

 נגיש: אפשרות להגדלת הטקסט 611 / 65 guardian. co. uk נגיש: אפשרות להגדלת הטקסט 611 / 65 guardian. co. uk

Or Just fluied : נגיש 57 / 116 Or Just fluied : נגיש 57 / 116

 שליטה בשמע: אם יש מוסיקה אוטומטי )ליותר מ-3 שניות( – ניתן להפסיק /להחליש שליטה בשמע: אם יש מוסיקה אוטומטי )ליותר מ-3 שניות( – ניתן להפסיק /להחליש דוגמא: 611 / 85

 לא מצאתי 611 / 95 לא מצאתי 611 / 95

 עקרון 2: ניתן להפעלה . המרכיבים והניווט ניתנים להפעלה the interface cannot require עקרון 2: ניתן להפעלה . המרכיבים והניווט ניתנים להפעלה the interface cannot require interaction that a user cannot perform 60 / 116

 1. 2 תפקוד מלא ממקלדת )הגעה לכל הניווט, אין מלכודות מקלדת( 611 / 1. 2 תפקוד מלא ממקלדת )הגעה לכל הניווט, אין מלכודות מקלדת( 611 / 16

 לא נגיש: במעבר מקלדת – אי אפשר לראות איפה הפוקוס 611 / 26 לא נגיש: במעבר מקלדת – אי אפשר לראות איפה הפוקוס 611 / 26 businessinsider. com

 נגיש: פוקוס נראה לעין accessibletwitter. com 63 / 116 נגיש: פוקוס נראה לעין accessibletwitter. com 63 / 116

 event handlers- השתמשו ב מקבילים j. mp/w 3 il 54 64 / 116 event handlers- השתמשו ב מקבילים j. mp/w 3 il 54 64 / 116

 לא נגיש: אין תמיכה מלאה במקלדת בתפריט עליון 611 / 56 whitehouse. gov לא נגיש: אין תמיכה מלאה במקלדת בתפריט עליון 611 / 56 whitehouse. gov

 לא נגיש: הסתמכות על : hover בלבד + ניגודיות נמוכה 611 / 66 לא נגיש: הסתמכות על : hover בלבד + ניגודיות נמוכה 611 / 66 helppassiton. co. uk

 נגיש: גישה לניווט באמצעות המקלדת 611 / 76 nagish. org. il נגיש: גישה לניווט באמצעות המקלדת 611 / 76 nagish. org. il

 נגיש: ספקו חלופה לגרירה מצב נגישות בוורדפרס 611 / 86 55 j. mp/w נגיש: ספקו חלופה לגרירה מצב נגישות בוורדפרס 611 / 86 55 j. mp/w 3 il

moseover לא נגיש: פועל רק עם j. mp/isl 12 69 / 116 moseover לא נגיש: פועל רק עם j. mp/isl 12 69 / 116

 לא נגיש: מלכודת מקלדת 611 / 07 j. mp/werjtfs לא נגיש: מלכודת מקלדת 611 / 07 j. mp/werjtfs

 נגיש: מקשי קיצור בפייסבוק 611 / 17 נגיש: מקשי קיצור בפייסבוק 611 / 17

 2. 2 מספיק זמן )הזהרה מפני סיום , session אפשרות הארכה, עצירת תנועה 2. 2 מספיק זמן )הזהרה מפני סיום , session אפשרות הארכה, עצירת תנועה ואיתחולה, עצירת עדכונים, אי הקצבת זמן לפעולה )אם אפשר( ( 611 / 27

 נגיש: שליטה בעדכון אוטומטי 611 / 37 downrightnow. com נגיש: שליטה בעדכון אוטומטי 611 / 37 downrightnow. com

 שמירת מידע בטופס בכדי אם נדרש אימות המשתמש ) (authentication לפני הגשתו 611 שמירת מידע בטופס בכדי אם נדרש אימות המשתמש ) (authentication לפני הגשתו 611 / 47

 הארכת ה- session בשירותים מקוונים של הבנק 611 / 57 הארכת ה- session בשירותים מקוונים של הבנק 611 / 57

 3. 2 מניעת התקפים )עצירת תזוזה, מנעת הבהובים וחלקים זזים( 611 / 67 3. 2 מניעת התקפים )עצירת תזוזה, מנעת הבהובים וחלקים זזים( 611 / 67

 לא יותר מ-3 הבהובים בשניה )או שאינו עובר את הסף( - איזורים מהבהבים לא יותר מ-3 הבהובים בשניה )או שאינו עובר את הסף( - איזורים מהבהבים - קטנים 611 / 77

 נגיש: סמל מהבהב – מעט ולא בולט 611 / 87 gov. il נגיש: סמל מהבהב – מעט ולא בולט 611 / 87 gov. il

 לא נגיש: הרבה תנועה, צבעוני, גדול it. themarker. com/tmit/article/13885 79 / 116 לא נגיש: הרבה תנועה, צבעוני, גדול it. themarker. com/tmit/article/13885 79 / 116

 נגיש: כפתור עצירת תנועה 611 / 08 www. leumi. co. il נגיש: כפתור עצירת תנועה 611 / 08 www. leumi. co. il

 נגיש: כפתור עצירת תנועה 611 / 18 nagish. org. il נגיש: כפתור עצירת תנועה 611 / 18 nagish. org. il

 4. 2 קלות ניווט ומציאת מידע )מספר דרכים לאותו תוכן, דפים מובנים עם 4. 2 קלות ניווט ומציאת מידע )מספר דרכים לאותו תוכן, דפים מובנים עם כותרות נכונות, קישורים ברורים, עקיפת בלוקים החוזרים על עצמם, סדר פוקוס נכון( 611 / 28

 נגיש: קישור ישיר לתוכן )גלוי או מוסתר( 611 / 38 nagish. org. il נגיש: קישור ישיר לתוכן )גלוי או מוסתר( 611 / 38 nagish. org. il

 נגיש: השתמשו בפירורי לחם 611 / 48 education. gov. il נגיש: השתמשו בפירורי לחם 611 / 48 education. gov. il

 נגיש: מפת אתר )מבוסס על סיפור אמיתי( 611 / 58 coi. gov. uk נגיש: מפת אתר )מבוסס על סיפור אמיתי( 611 / 58 coi. gov. uk

 טקסט בעל משמעות בקישורים X לקריאת התוכנית המלאה לחץ כאן V קראו את טקסט בעל משמעות בקישורים X לקריאת התוכנית המלאה לחץ כאן V קראו את התוכנית המלאה 611 / 68

 נגיש: כותרות ברורות. . vs 611 / 78 j. mp/ackdi נגיש: כותרות ברורות. . vs 611 / 78 j. mp/ackdi

 עקרון 3: ניתן להבנה הטקסט ניתן לקראה ולהבנה the content or operation cannot עקרון 3: ניתן להבנה הטקסט ניתן לקראה ולהבנה the content or operation cannot be beyond their understanding 88 / 116

 1. 3 טקסט בר הבנה )רמת הטקסט, זיהוי השפה בדף כולו ובחלקיו, פירוש 1. 3 טקסט בר הבנה )רמת הטקסט, זיהוי השפה בדף כולו ובחלקיו, פירוש קיצורים וז'רגון( 611 / 98

נגיש: זיהוי שפת הטקסט

 )למעט טקסט משפטי( 611 / 19 )למעט טקסט משפטי( 611 / 19

et al. v. The" src="https://present5.com/presentation/5d694b0459f94a2b0e808c296493073c/image-92.jpg" alt=" נגיש: הרחבת קיצורים

Tasini et al. v. The" /> נגיש: הרחבת קיצורים

Tasini et al. v. The New York Times 92 / 116

 2. 3 תפעול ותצוגה צפויים )אי שינוי ההקשר בפוקוס או בלי שהמשתמש ביקש, 2. 3 תפעול ותצוגה צפויים )אי שינוי ההקשר בפוקוס או בלי שהמשתמש ביקש, ניווט עקבי( 611 / 39

 נגיש: לא לשנות את העמוד באופן משמעותי בגלל פוקוס על אלמנט 611 / נגיש: לא לשנות את העמוד באופן משמעותי בגלל פוקוס על אלמנט 611 / 49 w 3 c. org

 לא נגיש: איבוד פוקוס בניווט מקלדת 611 / 59 ustream. tv לא נגיש: איבוד פוקוס בניווט מקלדת 611 / 59 ustream. tv

 3. 3 תמיכה בהזנה הסבר מדויק לטעיות, הסבר על מה צריך להזין, ולידציה, 3. 3 תמיכה בהזנה הסבר מדויק לטעיות, הסבר על מה צריך להזין, ולידציה, טקסט עזרה( )בנייה חכמה של טפסים( 611 / 69

 דרכי מניעת טעויות בטפסים • הפיכות - ניתן לבטל הפעולה • אישור - דרכי מניעת טעויות בטפסים • הפיכות - ניתן לבטל הפעולה • אישור - תצוגה מקדימה • בדיקה – בדיקת הערכים שהוזנו 611 / 79

 נגיש: טופס בנוי היטב • • שגיאות מוצגות כקישורים בראש הטופס מוסבר מה נגיש: טופס בנוי היטב • • שגיאות מוצגות כקישורים בראש הטופס מוסבר מה הטעות באופן מדויק >”

: נגיש www. data. gov. uk/user/regist 99 / 116 : נגיש www. data. gov. uk/user/regist 99 / 116

 נגיש: זיהוי שגיאות והצגתן בראש הטופס 611 / 001 / farukat. es/contact נגיש: זיהוי שגיאות והצגתן בראש הטופס 611 / 001 / farukat. es/contact

 נגיש: עזרה בעת זיהוי טעות בטופס הצעת תיקון אפשרי 611 / 101 los. נגיש: עזרה בעת זיהוי טעות בטופס הצעת תיקון אפשרי 611 / 101 los. direct. gov. uk

 עזרה קישור לטקסט עזרה - הצגת דוגמאות לערכים נכונים 611 / 201 עזרה קישור לטקסט עזרה - הצגת דוגמאות לערכים נכונים 611 / 201

 עקרון 4 - יציבות תאימות מרבית עם דפדפנים, תוכנות וכדומה as technologies and עקרון 4 - יציבות תאימות מרבית עם דפדפנים, תוכנות וכדומה as technologies and user agents evolve, the content should remain accessible 103 / 116

 1. 4 Parsing )תג פתיחה וסגירה, קינון נכון, אי כפילות IDs are , 1. 4 Parsing )תג פתיחה וסגירה, קינון נכון, אי כפילות IDs are , attributes (unique לכתוב קוד תקין 611 / 401

 בדקו את תקינות ה- HTML וה- CSS • בודק תקינות validator. w 3. בדקו את תקינות ה- HTML וה- CSS • בודק תקינות validator. w 3. org - HTML • בודק תקינות j. mp/w 3 add 1 - CSS 611 / 501

 2. 4 שם-תפקיד-ערך )שימוש בפקדים רגילים פותר את זה( 611 / 601 2. 4 שם-תפקיד-ערך )שימוש בפקדים רגילים פותר את זה( 611 / 601

 : לדוגמה : לדוגמה " • שם: "קראתי את תנאי השימוש checkbox : • תפקיד . " • ערך: "מסומן קראתי את תנאי השימוש 107 / 116

 Accessibility API - אודות ה של המערכת used to communicate accessibility information about Accessibility API - אודות ה של המערכת used to communicate accessibility information about user interfaces to assistive technologies. Java accessiblity - j. mp/w 3 il 59 Flash accessibility - j. mp/w 3 il 60 j. mp/aceess 108 / 116

Using the title attribute of the frame and iframe elements 109 / 116 Using the title attribute of the frame and iframe elements 109 / 116

WAI-ARIA… 110 / 116 WAI-ARIA… 110 / 116

 בעזרת checkbox לא נגיש: יצירת ו-תמונה span (WAI-ARIA )ניתן להנגיש בעזרת <p> <span בעזרת checkbox לא נגיש: יצירת ו-תמונה span (WAI-ARIA )ניתן להנגיש בעזרת

Include Signature

j. mp/sdgtwq 111 / 116

 לסיכום 611 / 211 לסיכום 611 / 211

 אתרים יפים. . . ונגישים accessibleculture. org nomensa. com copious. co. uk 113 אתרים יפים. . . ונגישים accessibleculture. org nomensa. com copious. co. uk 113 / 116

 עזרה accessifyforum. com 114 / 116 עזרה accessifyforum. com 114 / 116

 איך מתחילים 1. קראו את 0. 2 ) WCAG בעברית( 2. שימרו את איך מתחילים 1. קראו את 0. 2 ) WCAG בעברית( 2. שימרו את הכלים מהמצגת – קרובים )3. הרשמו למקורות מידע( 4. בזמן התכנון והפיתוח – היו בקרותיים וחישבו על נגישות 611 / 511

 ת ו ד ה ! צרו קשר אייל סלע eyal@isoc. org. il @isociltech ת ו ד ה ! צרו קשר אייל סלע [email protected] org. il @isociltech @eyalsela 116 / 116