1 желто сан-қ аза стан Республикасыны Қ қ

Скачать презентацию 1 желто сан-қ аза стан Республикасыны Қ қ Скачать презентацию 1 желто сан-қ аза стан Республикасыны Қ қ

prezident_kүnі.ppt

 • Размер: 9.4 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 44

Описание презентации 1 желто сан-қ аза стан Республикасыны Қ қ по слайдам

1 желто сан-қ аза стан Республикасыны Қ қ ң т ыш президенті ұңғ к ні. ү1 желто сан-қ аза стан Республикасыны Қ қ ң т ыш президенті ұңғ к ні. ү

Бейбітшілі қ ТТ уелсіз аза стан а- ә Қ қ ғуелсіз аза стан а-ә Қ қБейбітшілі қ ТТ уелсіз аза стан а- ә Қ қ ғуелсіз аза стан а-ә Қ қ ғ 21 жылы

 Т уелсіздік – т ірді рпа а берген лкен ә әң ң ұ ққ Т уелсіздік – т ірді рпа а берген лкен ә әң ң ұ ққ ү ба ыты, хал ымызды м гілік ндылы ы. Біз қ қ ң әң құ ғ б гінге дейінгі барлы жетістіктерімізге ү қ Т уелсіздікті ар асында ол жеткіздік. ә ң қ қ Жиырма жыл ішінде елді л-ау атын к теріп, ң ә қ ө т л м дениетіміз бен мемлекеттік тілді ө ә жа ырту ісінде ыруар ж мыстар жасады. ңғ қ ұ қ Елімізді білім, ылым, денсаулы , спорт ғ қ салалары айры ша даму стінде. қ ү Н. . Назарбаев Ә 28 а тар, 2011 ж. , А орда қ ң қ

аз ССР-ні Жо ар ы Ке есіні Қ ң ғ ғ ң ң 1991 жылды 16аз ССР-ні Жо ар ы Ке есіні Қ ң ғ ғ ң ң 1991 жылды 16 азанында ы ң қ ғ шешімі бойынша 1 желто санда қ аза стан ССР-ні Президенті Қ қ ң сайланды. Сайлауды ортындысы бойынша ң қ 8 681 276 сайлаушы немесе сайлау а атысушыларды 98, 78 ғ қ ңсайлау а атысушыларды 98, 78ғ қ ң пайызы Н. . Назарбаевты Ә сайлады.

Жигалов К. , Султанов Б. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: хроника деятельности (1 декабря 1991Жигалов К. , Султанов Б. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: хроника деятельности (1 декабря 1991 -31 мая 1993) [ Текст ] / К. Жигалов, Б. Султанов; фото И. Будневича, А. Устиненко. – Алматы: Жалын, 1993. -288 с. Книга охватывает первые полтора года деятельности Н. А. Назарбаева после его всенародного избрания Президентом Республики Казахстан. В ней опубликованы выдержки из выступлений, статей и интервью Нурсултана Назарбаева.

 Олжай . Президент пыра ы: Қ ғ репортаждар кітабы [ М тін ә ] Олжай . Президент пыра ы: Қ ғ репортаждар кітабы [ М тін ә ] / . Олжай. Қ — Алматы: Атам ра, 1994. — 208 бет+32 бет ұ жапсырма. Халы аралы журналистер конфедерациясы қ қ сыйлы ыны лауреаты, лихан Бекейханов ғ ң Ә атында ы сыйлы ыны айнар Олжайды ғ ғ ң Қ ң “Президент пыра ы” атты б л кітабы ғ ұ аза стан Республикасыны Президенті Қ қ ң Н рс лтан біш лы Назарбаевты ұ ұ Ә ұ ң 1991 -1993 -жылдапда ы ресми сапарларыны ғ ң репортаждарынан т рады. ұ

 лім лов . , асымбеков М. Ә құ Қ Қ “Н рсултан деп ат лім лов . , асымбеков М. Ә құ Қ Қ “Н рсултан деп ат ойдым. . . ” ұ қ“Н рсултан деп ат ойдым. . . ” ұ қ [[ М тін әМ тінә ]] / . лім лов, Қ Ә құ М. асымбеков. — Алматы: нер, Қ ӨМ. асымбеков. — Алматы: нер, Қ Ө 1997. — 272 бет. Кітап а аза стан Республикасыны қ Қ қ ң Президенті Н рс лтан біш лы ұ ұ Ә ұ Назарбаевты рметіне балаларыны ң құ ң атын Елбасыны есімімен ата ан ң ғ азаматтарды ж рекжарды лебіздері ң ү мен ой-пікірлері ар ау бол ан. қ ғ

ВВ  асымбеков М. Елін с йген, елі Қ ү с йген Елбасы үВВ асымбеков М. Елін с йген, елі Қ ү с йген Елбасы ү [ М тінә ] / М. асымбеков. Қ -Астана: Елорда, 2005. — 200 бет+2 б. т. жапсырма Жекелеген с хбаттар мен очерктерден ұ т ратын б л кітапта аза стан ұ ұ Қ қ Республикасыны т ыш Президенті Н. . ң ұңғ Ә Назарбаевты елімізді бас аруда ат ар ан ң қ қ ғ лан- айыр істері, саясаткер, адам ж не азамат ұ ғ ә ретіндегі кейбір ырлары с з болады. қ ө

Бекниязов Т. Т ыш Президент: ұңғ ле дер мен поэма ө ң [[ М тінәБекниязов Т. Т ыш Президент: ұңғ ле дер мен поэма ө ң [[ М тінә ]] / / Т. Бекниязов. — Алматы: аза Қ қТ. Бекниязов. — Алматы: аза Қ қ университеті, 2006. — 262 бет. Т. Бекниязовты б л жина ында ң ұ ғ ле дері мен поэмасы берілген. ө ң А ынны т уелсіз еліміз туралы қ ң ә ой-тол амдары мен Елбасы а ғ ғ арнаг ан к лемді туындысында ғ ө замана ж не лтымызды жар ын ә ұ ң қ болаша ына деген зор сеніммен жыр ғ тербелген.

 Видова О. Нурсултан Назарбаев: Портрет человека и политика [[ Текст ]] / О. Видова О. Нурсултан Назарбаев: Портрет человека и политика [[ Текст ]] / О. Видова. – Алматы: Білім, 1998. – 320 с. Становление личности. Восхождение на политический олимп. Нурсултан Назарбаев и Динмухамед Кунаев. На вершине политического олимпа. Нурсултан Назарбаев в 1991 году. Распад СССР. Первый Президент суверенного Казахстана. Президент, парламент, правительство. Нурсултан Назарбаев в 1997 году. Феномен Назарбаева.

 Сааданбеков Ж. Нурсултан Назарбаев. Законы лидерства: научно-популярное издание [[ Текст ]] / Сааданбеков Ж. Нурсултан Назарбаев. Законы лидерства: научно-популярное издание [[ Текст ]] / / Ж. Сааданбеков. – Астана: “К лтегін”, ү 2005. – 608 с. Книга известного кыргызского политика, ученого и дипломата Жумагула Сааданбекова уникальна тем, что автор не замыкается на жизнеописании Первого Президента Казахстана, а через его интеллектуально-мировоззренческую эволюцию раскрывает ценный исторический опыт социальной, политической и экономической модернизации Казахстана, ставшего сегодная региональным лидером в Содружестве Независимых Государств.

 Н. Назарбаев - основатель казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия [[ Текст ]] / Н. Назарбаев — основатель казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия [[ Текст ]] / под общ. ред. Ж. А. Алиева. – Алматы: Жеті жар ы, 2005. – 212 с. ғ Авторы настоящего издания обосновано подчё ркивают правильность позиции Н. А. Назарбаева в том, что экономический успех во многом зависит от согласия в обществе. Созданная по инициативе Главы государства Ассамблеи народов Казахстана стала общественным институтом, сыгравшим в государстве ключевую роль в сохранении гражданского мира и общественного согласия.

 Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев: очерки-размышления [[ Текст ]] / Д. Валовой. Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев: очерки-размышления [[ Текст ]] / Д. Валовой. -М. : Мол. Гвардия, 1993. -191 с. В книге проходит целая галерея действующих лиц и исполнителей – от Сталина до Ельцина. Но главный герой очерков-размышлений Нурсултан Назарбаев, крупный государственный и политический деятель-созидатель, активный поборник укрепления содружества народов, завоеванного многовековой историей.

 Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев: логика перемен [Текст] / Е. Ертысбаев. - Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев: логика перемен [Текст] / Е. Ертысбаев. — Алматы: Елорда, 2001. -576 с. В книге известного политика и ученого прослеживается жизненная и политическая биография выдающегося государственного деятеля – первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В центре – личность Н. Назарбаева и объективный анализ современной казахстанской истории.

 Н рс лтан Назарбаев: ұ ұ Бейбітшілік ж не о амды келісім идеясы ә Н рс лтан Назарбаев: ұ ұ Бейбітшілік ж не о амды келісім идеясы ә қ ғ қ [М тін] / Е. Л. То жанов, . . бд кімов, ә ғ Ә Ә Ә ә[М тін] / Е. Л. То жанов, . . бд кімов, ә ғ Ә Ә Ә ә Н. П. Калашникова, В. Г. Коченов, С. В. Селиверстов, Н. Ж. Ш ймерденова, . ә ҒСеливерстов, Н. Ж. Ш ймерденова, . ә Ғ Т ле л — Астана: “А арман-медиа”, ө ғұ қТ ле л — Астана: “А арман-медиа”, ө ғұ қ 2010. – 254 бет. жымды монография о ырман а аза стан Ұ қ қ ғ Қ қ Республикасы Президентіні – аза стан ң Қ қ хал ы Ассамблеясы Т ра асыны Ассамблея қ ө ғ ң сессияларында с йлеген с здерінде к рініс ө ө ө тап ан бейбітшілік пен о амды келісім қ қ ғ қ идеясы алыптасуыны ж не даму қ ң ә эволюциясыны д снамасын сынады. ң ә ә ұ Е бекте ылыми т р ыдан этносаралы ң ғ ұ ғ қ атынастар саласыны жа ыруына, о амды қ ң ңғ қ келісімді алыптастыру кезе деоіне талдау қ ң жасал ан. ғ

Идеи мира и общественного согласия, которые Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев поставил воИдеи мира и общественного согласия, которые Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев поставил во главу политики государства с первых дней Независимости, стали главными факторами стабильности в обществе и достижения благосостояния народа. Заявление Совета Ассамблеи народа Казахстана Астана, 2 июля, 2010 г.

Касымбеков М. Б. Институт президенства как инструмент политической модернизации [[ Текст ]] / М. Б.Касымбеков М. Б. Институт президенства как инструмент политической модернизации [[ Текст ]] / М. Б. Касымбеков. – Астана; 2002№ — 280 с. В монографии рассматривается политический феномен института президенства. На основе обширного материала автор исследует роль и место Президента Н. А. Назарбаева в процессе обретения Казахстаном независимости, его выдающийся вклад в строительство новой государственности, осуществление коренных преобразований общества и формирования нового образа жизни.

  16 желто сан қ Р Жо ары Ке есіні жетінші Қ ғ ң 16 желто сан қ Р Жо ары Ке есіні жетінші Қ ғ ң ң сессиясында “ аза стан Қ қ Республикасыны Мемлекеттік ң Т уелсіздігі туралы” Конституциялы ә қТ уелсіздігі туралы” Конституциялы ә қ За ы абылданды. ң қ

  7 мамыр – Отан ор аушылар к ні қ ғ ү деп 7 мамыр – Отан ор аушылар к ні қ ғ ү деп жарияланды.

   1992 4 маусым Парламент отырысында аза стан Қ қ Республикасыны 1992 4 маусым Парламент отырысында аза стан Қ қ Республикасыны ң мемлекеттік р міздері – ә Туы, Елта басы, н раны ң Ә ұ абылданды қ. .

  Са ынтаев Ы, Са ынтаева З. ғ ғ аза стан Республикасыны Са ынтаев Ы, Са ынтаева З. ғ ғ аза стан Республикасыны Қ қ ң р міздері: о у ралы ә қ құ [ М тінә ] / Ы. Са ынтаев, ғ З. Са ынтаева. – Алматы: Санат, ғ 1998. – 96 бет. Каирбеков Б. Г. , Каиргали Ш. Н. , Назарбаева А. Н. Государственные символы Республики Казахстан [ Текст ] / Б. Г Каирбеков, Ш. Н. Каиргали, А. Н. Назарбаев. – Алматы: Центр обучения и социальных технологий, 1997. – 40 с. Шаймерденов Е. Ш. Елтаным [ М тін ә ] / Е. Ш. Шаймерденов. – Алматы: Экономика, 2005. – 304 бет.

28 а тар Егемен аза станны т ыш қ ң Қ қ ң ұңғ Конституциясы абылданды.28 а тар Егемен аза станны т ыш қ ң Қ қ ң ұңғ Конституциясы абылданды. қ 28 января на девятой сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва принята первая Конституция суверенного Казахстана

аза стан Республикасы зін демократиялы , зайырлы, Қ қ ө қ ы ты ж не леуметтіказа стан Республикасы зін демократиялы , зайырлы, Қ қ ө қ ы ты ж не леуметтік мемлекет ретінде құқ қ қ ә ә орны тырады: оны е ымбат азынасы – адам ж не қ ң ң қ қ ә адамны мірі, ы тары мен бостанды тары ң ө құқ қ қадамны мірі, ы тары мен бостанды тарың ө құқ қ қ аза стан Республикасыны Конституциясына Қ қ ң ңаза стан Республикасыны КонституциясынаҚ қ ң ң Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы Из Конституции Республики Казахстан

12 араша Р Президентіні “ аза стан қ Қ ң Қ қ Республикасыны лтты валютасын12 араша Р Президентіні “ аза стан қ Қ ң Қ қ Республикасыны лтты валютасын енгізу ң ұ қ туралы” жарлы ы шы ты. ғ қтуралы” жарлы ы шы ты. ғ қ 10 лет тенге [[ Текст ]] / гл. ред. Г. З. Айманбетова. – Алматы, 2003. – 70 с. .

1 наурыз аза стан хал ы Ассамблеясы рылды. Қ қ қ құ  241 наурыз аза стан хал ы Ассамблеясы рылды. Қ қ қ құ 24 наурызда Алматыда аза стан халы тар Ассамблеясыны 1 Қ қ қ ң сессиясы з ж мысын бастады. Осы жиында Н. А. Назарбаев“Орта ө ұ қсессиясы з ж мысын бастады. Осы жиында Н. А. Назарбаев“Орта ө ұ қ йімізде татулы пен келісім болсын” атты баяндамасын о ыды. ү қ қ Орта йімізде татулы пен келісім қ ү қ болсын = За мир и согласие в нашем общем доме: материалы первой Ассамблеи народов Казахстана [Текст] / Алматы: “Казахстан”, 1995. – 160 с. В книге представлены материалы первой Ассамблеи народов Казахстана – доклад Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, выступления делегатов Ассамблеи, заключительное слово Президента и его ответы на вопросы, Обращение Ассамблеи к гражданам республики и резолюция Ассамблеи о референдуме.

аза станда ы барлы лттар Қ қ ғ қ ұ кілдеріні бір кісіні баласындай, біраза станда ы барлы лттар Қ қ ғ қ ұ кілдеріні бір кісіні баласындай, бір ө ң ң олды саласындай к ш біріктіруіне қ ң ү м дделіміз. ү Н. А. Назарбаев

30 тамыз Республикалы референдум ар ылы елімізді Конституциясы қ қ ң абылданды. Референдум ар ылы дауыс30 тамыз Республикалы референдум ар ылы елімізді Конституциясы қ қ ң абылданды. Референдум ар ылы дауыс беруге 8 миллионнан астам қ қ азамат атысып, жа а Конституцияны жа тап 7 млн. 210 мын адам қ ң қ (89, 1 пайыз) дауыс берді. аза стан Республикасыны Қ қ ң Конституциясы [ М тін ә ] . – Астана: Елорда, 2008. – 56 б.

2 0 азан Р Президенті Н. . Назарбаевты “А мола аласын қ Қ Ә ң2 0 азан Р Президенті Н. . Назарбаевты “А мола аласын қ Қ Ә ң қ қ аза стан Республикасыны астанасы етіп жариялау туралы” Қ қ ң Жарлы ы шы ты. ғ қ Акмола: энциклопедия [[ Текст ]] / гл. ред. Р. Н. Нургалиев. – Алматы: Атамура, 1995. – 400 с. Касымбаев Ж. К. , Агубаев Н. Ж. История Акмолы: XIXXIX — начало XXXX века: исследования, источники, комментарии [[ Текст ]] / Ж. К. Касымбаев, Н. Ж. Агубаев. – Алматы: Жеті жар ы, 1998. – 176 с. ғ

6 мамыр аза стан Республикасы Қ қ Президенті Н. Назарбаевты ң “ Р астанасы –6 мамыр аза стан Республикасы Қ қ Президенті Н. Назарбаевты ң “ Р астанасы – А мола Қ қ аласыны Р астанасы – Астана қ ң Қ аласы деп айта атау туралы” қ қ Жарлы ы шы ты. ғ қЖарлы ы шы ты. ғ қ

Назарбаев Н. Еуразия ж регінде ү [[ М тінә ]] / / Н. Назарбаев. – Алматы:Назарбаев Н. Еуразия ж регінде ү [[ М тінә ]] / / Н. Назарбаев. – Алматы: Атам ра, ұАтам ра, ұ 2005. — 192 б. Назарбаев Н. В сердце Евразии [[ Текст ]] / / Н. Назарбаев. – Алматы: Атам ра, ұ 2005. – 192 с.

 Кабульдинов З. Е. История Астаны [[ Текст ]] / З. Е. Кабульдинов. – Кабульдинов З. Е. История Астаны [[ Текст ]] / З. Е. Кабульдинов. – Астана, 2008. – 200 с. Астана: история столицы и края XIV – XIX вв. [[ Текст ]] / / сост. Смайыл Алдан. – Астана: Фолиант, 2006. — 292 с.

. . . Ерке Есіл жа асында бой ғ к терген, ерекше с улеттік ө ә. . . Ерке Есіл жа асында бой ғ к терген, ерекше с улеттік ө ә ландшафты бар, бірегей м сіндік ү нышандары сап т зеген, жо ары ү ғ технологиялы болаша а ққ мтыл ан, згені сыйлап, зіні ұ ғ ө ө ңмтыл ан, згені сыйлап, зіні ұ ғ ө ө ң жа а астанасы мен з елін шексіз ң ө ма таныш т татын к п лтты қ ұ ө ұ ж не к п дінді хал ы бар сем де ә ө қ ә мейірлі астанамыз, міне осындай ала. қ Н. Назарбаев

А ордақ А ордақ

  10 антар Р Президентін сайлау қ Қ болды. Т н ыш рет баламалы 10 антар Р Президентін сайлау қ Қ болды. Т н ыш рет баламалы ұ ғ негізде демократиялы рдіспен қ ү ткен б л сайлауда аза стан ө ұ Қ қ Республикасыны Президенті болып ң Н. . Назарбаев айта сайланды. Ә қ

13 а тарда в қ ң Hayatt Regent она йінде Н рс лтан Назарбаевты 13 а тарда в қ ң Hayatt Regent она йінде Н рс лтан Назарбаевты қ қ ү ұ ұ ң “Тарих тол ында” – “В потоке истории” атты аза станны қ Қ қ ң тарихына арнал ан кітабыны т сау кесері болды. ғ ң ұ Назарбаев Н. Тарих тол ында қ [ М тін ә ] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атам ра, 1999. – ұ 296 бет. Назарбаев Н. В потоке истории [ Текст ] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атам ра, 1999. – ұ 296 с.

1 наурызда “Отан” Республикалы партиясы қ рылды құ (о ан Демократиялы ғ қ партия, “Казахстанны 1 наурызда “Отан” Республикалы партиясы қ рылды құ (о ан Демократиялы ғ қ партия, “Казахстанны ң Халы тар бірлігі ” партиясы қ Казахстанны Либеральды ң қ оз алысы ж не “ Казахстан қ ғ ә шін-2030” оз алысы кірді). ү қ ғ

  10 азан Астанда Кеден ода ыны атысушы қ ғ ң қ мемлекеттері 10 азан Астанда Кеден ода ыны атысушы қ ғ ң қ мемлекеттері басшылары Еуразиялы қ Экономикалы ауымдасты ты (Еур. Аз. Э ) ру қ Қ құ туралы м лімдемеге ж не шарт а ол айды. ә ә қ қ қ 10 октября в Астане главы государств-участников Таможенного союза подписали Заявление и договор об учреждении Евразийского экономического союза (Евр. Аз. ЭС).

   2010 12 желто сан – қ Астанда Е Ы Қ 2010 12 желто сан – қ Астанда Е Ы Қ Ұ саммиті

   2011 Казахстан Республи касының Президент іні жарлы ы: ң ғ 2011 Казахстан Республи касының Президент іні жарлы ы: ң ғ 2011 жыл – “ аза стан Республикасыны Т уелсіздігіне Қ қ ң ә 20 жыл ” болып жариялансын В целях дальнейшего укрепления Независимости и государственности, духовно-культурной консолидации народа Казахстана, обеспечения преемственного и прогрессивного развития ПОСТАНОВЛЯЮ: • Объявить 2011 год Годом 20 -летия Независимости Республики Казахстан. Провести его под девизом « 20 лет мира и созидания» . • Образовать Государственную комиссию по проведению Года 20 -летия Независимости Республики Казахстан (далее — Государственная комиссия). • Утвердить прилагаемые: • Концепцию празднования 20 -летия Независимости; • План мероприятий по проведению 20 -летия Независимости Республики Казахстан; • положение о Государственной комиссии; • состав Государственной комиссии. • Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. • Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, Акорда, 27 января 2011 года №

 Б л д ниеде бізді бір ұ ү ң ана Отанымыз бар, ол ғ – Б л д ниеде бізді бір ұ ү ң ана Отанымыз бар, ол ғ – т уелсіз аза стан. ә Қ қ. . Назарбаев Ә