Скачать презентацию 1 ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРЕДСТАВЛЯЄ Скачать презентацию 1 ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРЕДСТАВЛЯЄ

a50192ec59e5cdd338e52f3a38c21cd3.ppt

  • Количество слайдов: 20

1 ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРЕДСТАВЛЯЄ НОВУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ «ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» У МЕЖАХ 1 ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРЕДСТАВЛЯЄ НОВУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ «ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» У МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ» LOGO Розробники плану підготовки: Москалюк Г. О. , декан ОЕФ, к. е. н. , доцент Волчек Р. М. , к. е. н. , доцент

2 1 2 Уявлення, що руйнують престижність професій бухгалтер, аналітик, контролер Наявність спеціальності «Облік 2 1 2 Уявлення, що руйнують престижність професій бухгалтер, аналітик, контролер Наявність спеціальності «Облік та оподаткування» майже у будь-якому вищому навчальному закладі Одеси. Тому деякі абітурієнти вважають, що треба вчитися там, де дешевше й якість освіти всюди висока Поява більш новомодних професій (менеджер з корпоративного бізнесу, антикризовий управлінець, керуючий активами, аутсорсер), які витісняють традиційні професії, що базуються на знаннях бухгалтерських дисциплін Проблема Реакція Стимули

3 СТАТИСТИКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10. 04. 2017 (ПО 3 СТАТИСТИКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10. 04. 2017 (ПО ДАННЫМ САЙТА WORK. UA) Профессия Кол-во Удел. заявок, вес, % шт Продавец-консультант 6946 Бухгалтер 3402 Программист 2406 Администратор 2982 Директор 2852 Офис менеджер 2172 Асистент руководителя 2132 Кассир 1885 Маркетолог 960 Менеджер по персоналу 900 Закупщик 714 Менеджер по логистике 655 22, 1 10, 8 7, 7 9, 5 9, 1 6, 9 6, 8 6, 0 3, 1 2, 9 2, 3 2, 1 Кол-во заявок, Профессия Проблема шт Контент-менеджер 564 Начальник юридического отдела 556 Агент по недвижимости Врач Кредитный эксперт Экономист Аудитор Ревизор Оценщик Бухгалтер-ревизор Аутсорсер Всего заявок Удел. вес, % 1, 8 490 1, 6 463 1, 5 428 1, 4 Стимули 413 1, 3 150 0, 5 148 0, 5 141 0, 4 27 0, 1 19 0, 1 100 31405

4 З метою подальшого підвищення престижності спеціальності 071 «Облік та оподаткування» на бакалавріаті обліковоекономічного 4 З метою подальшого підвищення престижності спеціальності 071 «Облік та оподаткування» на бакалавріаті обліковоекономічного факультету ОНЕУ відкрито нову www. thmemgallery. com спеціалізацію «Оціночна діяльність»

5 КОГО БУДЕМО ГОТУВАТИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «Оціночна діяльність» ? – бухгалтера-аналітика з ґрунтовними знаннями 5 КОГО БУДЕМО ГОТУВАТИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «Оціночна діяльність» ? – бухгалтера-аналітика з ґрунтовними знаннями процедур оцінювання

6 ДЕ ГОТУЮТЬ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ оціночної діяльності? Перелік навчальних закладів, які станом на 6 ДЕ ГОТУЮТЬ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ оціночної діяльності? Перелік навчальних закладів, які станом на 01. 02. 2017 уклали з Фондом державного майна України угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів № 1 2 3 4 5 ВНЗ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "Крок" Київський економічний коледж при КНЕУ ім. В. Гетьмана Місто Освітній рівень Молодший спеціаліст Київ Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний інститут бізнесу" Молодший спеціаліст – платні курси для усіх бажаючих Одеська національна академія зв'язку – Одеса платні курси для усіх бажаючих ім. О. С. Попова Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харьків – платні курси для усіх бажаючих 6 Державний вищий навчальний заклад – "Придніпровська державна академія будівництва та Дніпро платні курси для усіх бажаючих архітектури" 7 Вищий навчальний заклад Укооспілки "Полтавський – Полтава платні курси для усіх бажаючих університет економіки і торгівлі" 8 "Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ "Львівська політехніка" Львів – платні курси для усіх бажаючих 9– 17 Різні комерційні організації Україна – платні курси для усіх бажаючих

7 У ЧОМУ СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЇ «Оцінювач» ? – ІСНУЄ ДВА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОЦІНЮВАЧА: 7 У ЧОМУ СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЇ «Оцінювач» ? – ІСНУЄ ДВА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОЦІНЮВАЧА: 1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі 2. Оцінка цілісних майнових комплексів, майнових прав та нематеріальних активів

8 Обов’язкові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» 8 Обов’язкові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» : 1 Фінансовий облік-1 2 Фінансовий облік-2 3 Вступ до фаху 4 Статистика www. thmemgallery. com 5 Економіка праці і соціально-трудові відносини 6 Міжнародна економіка 7 Економіка підприємства 8 Менеджмент 9 Маркетинг 10 Гроші та кредит 11 Фінанси 12 Бухгалтерський облік 14 Економічний аналіз 15 Іноземна мова професійного спілкування 16 Оподаткування 17 Курсова робота за фахом 18 Аудит 19 Управлінський облік

Обов'язкові дисципліни циклу професійної та практичної 9 підготовки за спеціалізацією «Оціночна діяльність» : 1 Обов'язкові дисципліни циклу професійної та практичної 9 підготовки за спеціалізацією «Оціночна діяльність» : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності Теорія фінансового контролю www. thmemgallery. com Організація і методика економічного аналізу Особливості обліку ЗЕД Інформаційні технології в обліку та оцінці Звітність підприємств Внутрішній контроль Оцінка нерухомості Курсова робота з оціночної діяльності Облік у галузях Оцінка об’єктів у матеріальній формі Оцінка ЦМК та майнових прав

10 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? - Кандидатська дисертація на тему 10 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? - Кандидатська дисертація на тему “Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами” (08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) - Проходження навчання на курсі з підготовки оцінювачів за напрямом: «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізаціями: 1. 1. , 1. 2. , 1. 3. , 1. 4. , 1. 5, 1. 6. , 1. 7 (Свідоцтво ФДМУ МГУ № 4 від 10. 11. 2012 р. ) № 1 Волчек Руслан Миколайович, к. е. н. , доцент

11 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? - Проходження навчання на курсі 11 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? - Проходження навчання на курсі з підготовки оцінювачів за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» за спеціалізацією: 2. 2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» (Свідоцтво ФДМУ МГУ № 8/13 від 10. 11. 2012 р. ) № 1 Волчек Руслан Миколайович, к. е. н. , доцент - Стажування на ТОВ «Науководослідний інститут судової експертизи та оцінки» , з 27. 02. 2015 р. по 27. 03. 2015 р. , за наказом ОНЕУ. Довідка № 25/01 від 25. 02. 2015 р.

12 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? № 1 Волчек Руслан Миколайович, 12 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? № 1 Волчек Руслан Миколайович, к. е. н. , доцент

13 Публікації Волчек Р. М. з оціночної діяльності: - Волчек Р. М. Реалії застосування 13 Публікації Волчек Р. М. з оціночної діяльності: - Волчек Р. М. Реалії застосування методик оцінювання вартості українських підприємств // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал “Агроінком”. – Київ, 2012. – № 1 -3. – С. 95 -103. - Большаков С. І. Визначення бази оцінки при здійсненні судових товарознавчих експертиз / С. І. Большаков, Р. М. Волчек // Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті мережної парадигми: [монографія] / за заг. ред. Соловйова В. М. – Черкаси, Брама-Україна, 2014. – 332 с. (С. 250 -280) - Большаков С. І. Використання видів вартості майна під час виконання судових експертиз / С. І. Большаков, Р. М. Волчек // Бухгалтерський облік та аудит. – Київ, 2014. – № 7. – С. 4252. - Компоративний аналіз економічного трактування категорії «ринкова вартість майна та майнових прав» / Репушевська Ю. О. , Большаков С. І. , Волчек Р. М. // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації : матер. II міжнар. студентської наук. -практ. інтернет-конф. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – С. 106 108. - Особливості визначення ставки дисконту під час оцінки вартості цілісних майнових комплексів / С. І. Большаков, Р. М. Волчек // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації : матер. IV міжнар. наук. -практ. інтернет-конф. – Херсон : Грінь Д. С. , 2016. – С. 304 307.

14 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? № 2 Сментина Наталія Валентинівна, 14 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? № 2 Сментина Наталія Валентинівна, д. е. н. , доцент к. е. н, 08. 02. 03 – організація управління, планування і регулювання економікою, «Ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі міст Одеської області)» , доцент кафедри економіки та управління національним господарством д. е. н, 08. 00. 03 – економіка та управління національним господарством, «Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем» , доцент кафедри економіки та управління національним господарством

15 Публікації Сментини Н. В. з оціночної діяльності: - Оцінка бізнесу та нерухомості: [навч. 15 Публікації Сментини Н. В. з оціночної діяльності: - Оцінка бізнесу та нерухомості: [навч. посіб. ] / Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна, А. В. Андрейченко, К. С. Левинський. – Одеса, Астроприн, 2013. – 204 с - Оцінка та управління нерухомістю: [навч. посіб. ] / В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О Улибіна. – Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук» 2013. – 163 с № 2 Сментина Наталія Валентинівна, д. е. н. , доцент

16 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? директор ТОВ «Науково-дослідний інститут судової 16 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? директор ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки (Одеса) практикуючий експерт-оцінювач (стаж роботи оцінювачем більше 20 років), курси підвищення кваліфікації оцінювача, 29. 08. 2009 р. , Міжнародний інститут бізнесу, м. Київ, свідоцтво МФ № 3361 -ПК. № 3 Большаков Сергій Іванович, к. війс. н. , професійний оцінювач, експерт Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з оцінки об’єктів у матеріальній формі і цілісних майнових комплексів, 2005 р. Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності ФДМ України № 16763/14 від 05. 08. 2014

17 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? 17 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності?

18 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності? 18 Хто буде вести фахові дисципліни з оціночної діяльності?

Публікації Большакова С. І. з оціночної діяльності: 19 Большаков С. І. Принципи об’єктивності оцінки Публікації Большакова С. І. з оціночної діяльності: 19 Большаков С. І. Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу / С. І. Большаков, В. В. Россоха, Р. М. Волчек // Міжнародний науково-виробничий журнал “Економіка АПК”. – Київ, 2015. – № 6. – С. 67 -76. - Большаков С. І. Визначення бази оцінки при здійсненні судових товарознавчих експертиз / С. І. Большаков, Р. М. Волчек // Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті мережної парадигми: [монографія] / за заг. ред. Соловйова В. М. – Черкаси, Брама-Україна, 2014. – 332 с. (С. 250 -280) - Большаков С. І. Використання видів вартості майна під час виконання судових експертиз / С. І. Большаков, Р. М. Волчек // Бухгалтерський облік та аудит. – Київ, 2014. – № 7. – С. 42 -52. - Особливості визначення ставки дисконту під час оцінки вартості цілісних майнових комплексів / С. І. Большаков, Р. М. Волчек // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації : матер. IV міжнар. наук. -практ. інтернет-конф. – Херсон : Грінь Д. С. , 2016. – С. 304 307.

 LOGO ДЯКУЄМО! Бажаємо всім нам багато студентів ! LOGO ДЯКУЄМО! Бажаємо всім нам багато студентів !