Скачать презентацию 1 История Проблемът за предотвратяване замърсяването на морската Скачать презентацию 1 История Проблемът за предотвратяване замърсяването на морската

b5eebdaf7c296d3af335bf15b4be1e4b.ppt

  • Количество слайдов: 20

1. История Проблемът за предотвратяване замърсяването на морската среда отдавна се е превърнал в 1. История Проблемът за предотвратяване замърсяването на морската среда отдавна се е превърнал в глобален проблем от първостепенна важност, за чието решението си изисква обединяване на цялото човечество. По различни причини в океана ежегодно попадат милиони тона нефт и пестициди, които се разпиляват от вятъра. Океанът се замърсява преднамерено и случайно със суров нефт, отровни течности и радиоактивни вещества, почистващи материали, синтетични отпадъци и т. н. , а също така отпадъчни промишлени и битови води. Голяма опасност за морската среда представляват авариите от разлив на нефт от крупнотонажните танкери и авариите на морските нефтени кладенци.

През годините са създадени и приети редица конвенции, свързани с опазване на морето от През годините са създадени и приети редица конвенции, свързани с опазване на морето от замърсяване: - през 1922 г. , когато в Лондон (Англия) е създаден първият документ по опазване на морето от замърсяване и ограничаване на замърсяването с нефт и нефтопродукти. Той се е отнасял само за моретата около Англия; - през 1926 г. във Вашингтон се е състояла международна конференция, която е приела конвенция, предоставяща на всяка държава правото самостоятелно да обяви в своите крайбрежни води специално забранени зони до ширина 50 морски мили, в които се забранява разлива на нефт в морето. Тъй като конвенцията не получила необходимия брой ратификации, тя не влязла в сила; - през 1934 г. се подготвя проект за международна конвенция по предотвратяване замърсяването на моретата с нефт. Но със започването на Втората световна война отношенията между страните се изострят и проекта е внесен, но не е приет; - през 1954 г. е създадена Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването на морето с нефт от 1954 г. – OILPOL 54;

- през 1973 г. в Лондон се е провела Международна конференция за предотвратяване на - през 1973 г. в Лондон се е провела Международна конференция за предотвратяване на морето от замърсяване, на която се е приела конвенцията MARPOL 73/78. Особеностите приемането на конвенцията са: - тя съдържа основните постановки на конвенцията OILPOL-54; - влиза в сила едва през 1983 г. след като са били изпълнени условията по нея: влиза в сила 12 месеца след датата, на която не по-малко от 15 държави са станали страни по нея и общия бруто тонаж на търговските им кораби е повече от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот. С приетите протоколи от 1978 г. и 1997 г. тя става известна с наименованието MARPOL – Международни конвенции за предотвратяване на замърсяването от кораби. Конвенцията се състои от: 1) Заключителен акт; 2) Протокол от 1978 г. – Анекс ІІ не е задължителен; 3) Протокол от 1997 г. – добавен е Анекс VІ; 4) Протокол І – Разпоредби относно съобщенията за инциденти, свързани с изхвърлянето на вредни вещества; 5) Протокол ІІ – Арбитраж – уреждане на спорове между две или повече страни; 6) Анекси I, III, IV, V и VI.

2. Структура на MARPOL 2. 1. Анекс I – Правила за предотвратяване на замърсяване 2. Структура на MARPOL 2. 1. Анекс I – Правила за предотвратяване на замърсяване с нефт Той се състои от 9 глави. Глава 1 Общи положения Глава 2 Проверки и сертификации: 1) първоначалното освидетелстване; 2) преглед за подновяване на свидетелство (периодична проверка); 3) междинен преглед; 4) годишно освидетелстване; 5) допълнително освидетелстване. Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт се издаване или потвърждаване след първоначалното освидетелстване или преглед за подновяване. Глава 3 – Изисквания за машинните отделения на всички кораби Част А – Конструкция – това са правила относно конструкцията на кораба, които трябва да са изпълнени при построяването на кораба Част В – Оборудване – наличието на филтриращо оборудване (трюмен сепаратор)

Част С – Контрол над изхвърлянето на нефтопродукти 1) Правила за изхвърляне на нефтосъдържащи Част С – Контрол над изхвърлянето на нефтопродукти 1) Правила за изхвърляне на нефтосъдържащи води от машинното отделение, когато корабът се намира извън особен район. Забранено е изхвърлянето, освен когато не са изпълнени всички следващи условия: - кораба се движи по курса си; - нефтоводните смеси преминават през филтриращо оборудване (трюмен сепаратор, система за измерване и контрол); - съдържанието на нефтопродукти не надвишава 15 ppm; - при нефтените танкери нефтоводните смеси не произхождат от помпените отделения; - и не са смесени с остатъци от нефтения товар. 2) Правила за изхвърляне на нефтосъдържащи води от машинното отделение, когато корабът се намира в особен район. Забранено е изхвърлянето, освен когато не са изпълнени всички следващи условия: - кораба се движи по курса си; - нефтоводните смеси преминават през филтриращо оборудване (трюмен сепаратор, система за измерване и контрол и стоп-устройство ); - съдържанието на нефтопродукти не надвишава 15 ppm; - при нефтените танкери нефтоводните смеси не произхождат от помпените отделения; - и не са смесени с остатъци от нефтения товар. В зоната на Антарктика всяко изхвърляне в морето на нефт и нефтоводни смеси от кораби е забранено. В тази глава е описан и Дневника за нефтени операции, част І – Операции в машинно отделение.

Глава 4 – Изисквания към товарните танкове на нефтените танкери Част А – Конструкция Глава 4 – Изисквания към товарните танкове на нефтените танкери Част А – Конструкция – това са правила относно конструкцията на кораба, които трябва да са изпълнени при построяването на кораба. Част В – Оборудване – наличие на система за контрол и мониторинг на изхвърлянето на нефт, датчик за нивото на разделяне на вода и нефт и система за миене със суров нефт Част С – Контрол над изхвърлянето на нефт 1) Правила за изхвърляне на нефт и нефтопродукти от товарните танкове на нефтените танкери, когато корабът се намира извън особен район. Забранено е изхвърлянето, освен когато не са изпълнени всички следващи условия: - танкера се намира извън особен район; - танкера се намира на повече от 50 морски мили от най-близкия бряг; - танкера се движи по курса си; - моментната стойност на изхвърлянето на нефтопродукти не е по-голяма от 30 литра на проплавана миля; - за кораби построени на или преди 31. 12. 1979 г. цялото количество на изхвърлени нефтопродукти не превишава 1/15 000 от цялото количество превозван товар и за кораби след 31. 12. 1979 г. – 1/30 000; -танкера има система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефтопродукти и утаечен танк. 2) Правила за изхвърляне на нефт и нефтопродукти от товарните танкове на нефтените танкери, когато корабът се намира в особен район. Забранено е всякакво изхвърлянето. В зоната на Антарктика всяко изхвърляне в морето на нефт и продукти от танкери е забранено. В тази глава е описан и Дневника за нефтени операции, част ІІ – Товарни и баластни операции.

Глава 5 – Предотвратяване замърсяването, възникнало в резултат на инциденти водещи до замърсяване Всеки Глава 5 – Предотвратяване замърсяването, възникнало в резултат на инциденти водещи до замърсяване Всеки нефтен танкер с бруто тонаж 150 тона и нагоре и всеки друг кораб освен нефтените танкери с бруто тонаж 400 тона и повече трябва да има на борда си “Корабен план за борба със замърсяване с нефт при аварии” SOPEP (shipboard oil pollution emergency plan). Глава 6 – Приемни съоръжения Глава 7 – Специални изисквания за стационарни или плаващи платформи. Глава 8 – Предотвратяване на замърсяването по време на прехвърляне на нефтени товари между нефтените танкери в морето. Глава 9 – Специални изисквания за използване или превоз на нефт в областта на Антарктика. На тези изисквания трябва да отговарят всички товарни кораби, HSC/DSC, пътнически кораби, търгуващи в зоната на Антарктика, които не са ангажирани в осигуряването на безопасността на корабите или в операция по търсене и спасяване. Особени райони за Анекс I: Районът на Средиземно море /the Mediterranean Sea area/ Районът на Балтийско море /the Baltic Sea area/ Районът на Черно море /the Black Sea area/ Районът на Червено море /the Red Sea area/ Районът на Заливите /the Gulf area/ Районът на Залива Аден /the Gulf of Aden area/ Районът на Антарктика /the Antarctic area/ Северозападни Европейски води /the North West European waters/ Районът на Оман от Арабско море /the Oman area of the Arabian Sea/ Районът на Южна Африка /the Southern South African waters/ От 02. 03. 2012 г. всяка страна е задължена да изготвя Регионален план за приемни съоръжения.

2. 2. Анекс IІ – Правила за предотвратяване на замърсяване с вредни течни вещества 2. 2. Анекс IІ – Правила за предотвратяване на замърсяване с вредни течни вещества в наливно състояние (отнася се за химикаловози) В анекса вредните течни вещества са разпределени по категории. Те са означени с буквите X, Y, Z и OS (Други течни вещества). Категория „Х” – вредни течни вещества, които при изхвърляне в морето в процеса на почистване на танковете или дебаластиране представляват значителна опасност за морските ресурси и здравето на човека, сериозно увреждат условията за почивка или другите видове правомерно използване на морето, поради което е оправдано прилагането на строги мерки срещу замърсяване. Категория „Y” – вредни течни вещества, които при изхвърляне в морето в процеса на почистване на танковете или дебаластиране представляват опасност за морските ресурси и здравето на човека, увреждат условията за почивка или другите видове правомерно използване на морето, поради което е оправдано прилагането на специални мерки срещу замърсяване. Категория „Z” – вредни течни вещества, които при изхвърляне в морето в процеса на почистване на танковете или дебаластиране представляват незначителна опасност за морските ресурси и здравето на човека, незначително увреждат условията за почивка или другите видове правомерно използване на морето, поради което се изискват специални условия за експлоатация. Категория „Other substance” (Други течни вещества) – вредни течни вещества, които при изхвърляне в морето в процеса на почистване на танковете или дебаластиране представляват определена опасност за морската среда и за здравето на човека, минимално увреждат условията за почивка или другите видове правомерно използване на морето, поради което е оправдано прилагането на се изискват известно внимание при експлоатация. През м. Март 2012 г. са добавени нови параграфи към пр. 18 на Анекс II относно разработването на Регионален план за приемни съоръжения.

Правила за изхвърляне на вредни течин вещества ИЗИСКВАНИЯ УСЛОВИЯ X извън о. р. 1. Правила за изхвърляне на вредни течин вещества ИЗИСКВАНИЯ УСЛОВИЯ X извън о. р. 1. Максимална концентрация на веществата във водата по време на изхвърляне 2. Максимално количество на товара изхвърлян от всеки танк и свързаната с него система от тръбопроводи Y във о. р. Не е разрешена никаква концетрация Танкът трябва да бъде измит и остатъка да се сдаде в приемни устройства Z извън о. р. във о. р. 1 ppm 0, 7 m 3 от вместимост та на танка Танкът трябва да бъде измит и остатъка да се сдаде в приемни устройства Други вещества извън о. р. във о. р. 10 ppm 1 част от веществото в 10 части вода 0, 7 m 3 от вместимост та на танка 0, 7 m 3 от вместимо стта на танка няма ограничения 3. Място на изхвърлящия тръбопровод под водолинията няма ограничения 4. Минимална дълбочина над 25 метра няма ограничения 5. Минимално разстояние от брега над 12 милната зона 6. Минимална скорост Кораба да се движи по курса си (en route) При самоходен кораб – над 7 възла При несамоходен кораб – над 4 възла Особени райони – Балтийско море, Черно море и Антарктика (забранява се всякакво изхвърляне). Всеки химикаловоз трябва да бъде снабден с Дневник на товарните операции.

2. 3. Анекс IІІ – Правила за предотвратяване на замърсяването с вредни вещества, превозвани 2. 3. Анекс IІІ – Правила за предотвратяване на замърсяването с вредни вещества, превозвани по море в опаковки Изисквания към опаковките: - опаковките трябва да бъдат подходящи в зависимост от спецификата на товара с цел намаляване на риска за морската среда; - опаковката трябва да бъде маркирана трайно с точното техническо наименование на товара; - при потапяне във вода наименованието трябва да може да издържи най-малко три месеца без да се изтрива; - трябва да се използват достатъчно трайни материали; - върху опаковката трябва да има етикет с надпис „МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ” (MARINE POLLUTANT). Празните опаковки, които са били използвани за превоз на вредни вещества се третират като вредни вещества, освен ако не са били взети адекватни предпазни мерки, за да се гарантира, че те не съдържат остатъци – опасни за морската среда. Изисквания към вредните вещества: - те трябва да бъдат добре подредени и укрепени, за да се намали риска от замърсяване на морската среда и за безопастността на екипажа; - някои вредни вещества могат да бъдат забранени за превоз поради различни технически и научни причини Изисквания към документите: - във всички документи се използва точното техническо наименование на вредното вещество; - документите трябва да бъдат придружени от подписан сертификат, че пратката е добре опакована и маркирана; - на борда на кораба трябва да има специален списък или товарен план, в който са описани вредните вещества и тяхното разположение.

2. 4. Анекс IV – Правила за предотвратяване на замърсяването на морето с отпадъчни 2. 4. Анекс IV – Правила за предотвратяване на замърсяването на морето с отпадъчни води от корабите Анекс IV се състои от 5 глави: Глава 1 Обща Глава 2 Прегледи и сертификации Глава 3 Оборудване и контрол при изхвърляне Глава 4 Приемни съоръжения Глава 5 Държавен пристанищен контрол Изисквания за изхвърляне на отпадъчни води от корабите: А) Изхвърляне на отпадни води от кораби, различни от пасажерски кораби, във всичи зони и изхвърляне на отпадни води от пасажерски кораби, когато те се намират извън особен район: - ако отпадните води са дезинфектирани, изхвърлянето да се осъществява на разстояние повече от 3 морски мили от най-близкия браг. А ако не са дезинфектирани – на повече от 12 морски мили от най-близкия бряг; - кораба се движи по курса си; - изхвърлянето се осъществавя при движение на кораба с умерена скорост не по-малка от 4 възла; - корабът има действаща одобрена установка за обработка на отпадните води; - корабът се намира във води под юрисдикцията на друга държава и изхвърля отпадни води в съответствие с по-малко строгите изисквания, наложени от такава държава. В) Изхвърляне на отпадни води от пасажерски кораби, когато те се намират в особен район. Всяко изхвърляне е забранено за: - нови кораби, построени на или след 01. 2016 г. ; - съществуващи кораби, построени на или след 01. 2018 г. , освен ако имат действаща одобрена установка за обработка на отпадни води. С) Общи изисквания. Района на Балтийско море е обявен за особен (на 01. 2013 г. е влязъл в сила). Има добавени изисквания за спрециално предназначени за пасажерските кораби приемни съоръжения.

2. 5. Анекс V – Правила за предотвратяване на замърсяването на морето с твърди 2. 5. Анекс V – Правила за предотвратяване на замърсяването на морето с твърди отпадъци от корабите 2. 5. 1. От 01. 05. 2011 г. Разширения Карибски район (Мексиканския залив и Карибско море) е добавен като особен район. Другите райни са Средиземно море, Балтийско море, Черно море, Червено море, Северно море (пролива Скагерак, Английския канал), Антарктика : 2. 5. 2. От 15 юли 2011 г. са направени изменения относно правилата за изхвърляне на отпадъци, които са влязли в сила от 01. 2013 г. Правила за изхвърляне на отпадъци Вид на отпадъците Извън особен район В особен район От платформи 1. Пластмаси – синтетични въжета, найлонови торби, пластмасови бутилки и др. ЗАБРАНЕНО 2. Плаващ дънич, укрепващи и опаковачни материали ЗАБРАНЕНО 3. Хартия, парцали, стъкло, метали, порцелан и подобни отпадъци ЗАБРАНЕНО 4. Всякакви други отпадъци, включително хартия, парцали, стъкло и т. н. , смлени до 25 mm ЗАБРАНЕНО 5. Хранителни отпадъци, които не са раздробени НАД 12 морски мили ЗАБРАНЕНО 6. Хранителни отпадъци, които са смлени до 25 mm НАД 3 морски мили НАД 12 морски мили 2. 5. 3. От 01. 2013 г. всеки товарен кораб, пасажерски кораб HSC/DSC кораби трябва да актуализират своя Дневник за операции с твърди отпадъци. 2. 5. 4. През м. Март 2012 г. са добавени нови параграфи към пр. 8 относно разработването на Регионален план за приемни съоръжения.

2. 5. 3. От 01. 2013 г. всеки товарен кораб, пасажерски кораб HSC/DSC кораби 2. 5. 3. От 01. 2013 г. всеки товарен кораб, пасажерски кораб HSC/DSC кораби трябва да актуализира своя Дневник за операции с твърди отпадъци. 2. 5. 4. През м. Март 2012 г. са добавени нови параграфи към пр. 8 относно разработването на Регионален план за приемни съоръжения.

2. 6. Анекс VІ – Правила за предотвратяване на замърсяването на въздуха от корабите 2. 6. Анекс VІ – Правила за предотвратяване на замърсяването на въздуха от корабите 2. 6. 1. Озоно-разрушаващи вещества (съгласно Правило 12) 2. 6. 2. Азотни окиси (NOx) (съгласно Правило 13) – нормите към двигателите поетапно се занижават. Първи ред (Tier I) – за корабни дизелови двигатели монтирани на кораби на или след 01. 2000 г. до 01. 2011 г. са лимитирани: 1) 17. 0 g/k. Wh , когато честотата на въртене n е под 130 об/мин. 2) 45. n(-0. 2) g/k. Wh, когато честотата на въртене n е 130 об/мин. и повече, но помалко от 2000 об/мин. 3) 9, 8 g/k. Wh, когато честотата на въртене n е 2000 об/мин. и повече. Втори ред (Tier II) – за корабни дизелови двигатели монтирани на кораби на или след 01. 2011 г. : 1) 14, 4 g/k. Wh, когато честотата на въртене n е под 130 об/мин. 2) 44. n(-0. 23) g/k. Wh, когато честотата на въртене n е 130 об/мин. и повече, но помалко от 2000 об/мин. 3) 7, 7 g/k. Wh, когато честотата на въртене n е 2000 об/мин. и повече. Трети ред (Tier III) – за корабни дизелови двигатели монтирани на кораби на или след 01. 2016 г. : 1) 3, 4 g/k. Wh, когато честотата на въртене n е под 130 об/мин. 2) 9. n(-0. 23) g/k. Wh, когато честотата на въртене n е 130 об/мин. и повече, но помалко от 2000 об/мин. 3) 2 g/k. Wh, когато честотата на въртене n е 2000 об/мин. и повече. Изискванията на трети ред са само за зоните за контрол. Зоните за контрол са: - Северно Американско море - всеки други морски район или район на пристанище, който е признат от Организацията.

2. 6. 3. Серни окиси (SOx) и особени вещества (съгласно Правило 14) Съдържанието на 2. 6. 3. Серни окиси (SOx) и особени вещества (съгласно Правило 14) Съдържанието на сяра във всяко гориво използвано на борда на корабите не трябва да превишава: 1) 4, 50% m/m до 01. 2012 г. 2 )3, 50% m/m на и след 01. 2012 г. 3) 0, 50% m/m на и след 01. 2020 г. Контролът на съдържанието на сяра в приеманото гориво да се извършва съгласно процедурата препоръчана от Организацията. Изисквания към зоните за контрол Зоните за контрол за това правило са: - районът на Балтийско море и Северно море; - районът на Северна Америка; - всеки други морски район или район на пристанище, който е признат от Организацията. На всеки кораб, който плава в зоните за контрол, съдържанието на сяра в горивото не трябва да превишава: 1) 1, 50% m/m до 01. 07. 2010 г. 2) 1, 00% m/m на и след 01. 07. 2010 г. 3) 0, 10% m/m на и след 01. 2015 г.

Нормите на NOx и SОх емисиите за различните години Нормите на NOx и SОх емисиите за различните години

2. 6. 4. Въглеводороди (VOCs) (съгласно Правило 15) 2. 6. 5. Изгаряне на борда 2. 6. 4. Въглеводороди (VOCs) (съгласно Правило 15) 2. 6. 5. Изгаряне на борда на кораба (съгласно Правило 16) 2. 6. 6. Приемни съоръжения (съгласно Правило 17) 2. 6. 7. Качество на горивото (съгласно Правило 18) 2. 6. 8. На 01. 2013 г. към анекса е добавена нова глава 4 за въвеждане на задължителни мерки за енергийна ефективност.