Скачать презентацию 1 Економічна системи сутність основні елементи Скачать презентацию 1 Економічна системи сутність основні елементи

Добровольська А. Тема 15.pptx

  • Количество слайдов: 11

* *

*1. Економічна системи: сутність, основні елементи *2. Класифікація сучасних економічних систем *3. Закономірності та *1. Економічна системи: сутність, основні елементи *2. Класифікація сучасних економічних систем *3. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

* * 1. Економічна система — це сукупність видів економічної діяльності людей у процесі * * 1. Економічна система — це сукупність видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, розподіл, обмін та споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства. * 2. Економічна система - це сукупність взаємопов'язаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства, яка має загальну мету. Економічна система складається з трьох основних ланок: 1)продуктивні сили 2)економічні відносини 3)механізм господарювання

*Продуктивні сили - це сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фізичними і розумовими здібностями, *Продуктивні сили - це сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фізичними і розумовими здібностями, науки, технологій, що забезпечують створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб людей. *Економічні відносини - це відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та нематеріальних благ. *Господарський механізм є структурним елементом економічної системи, органічна складова економічної системи; функціональна сторона виробничих відносин.

Класифікація сучасних економічних систем: *традиційна *змішана *ринкова *командно-адміністративна Класифікація сучасних економічних систем: *традиційна *змішана *ринкова *командно-адміністративна

* Традиційна економічна система характеризується: 1. Базується на відсталій технології і переважно ручній праці. * Традиційна економічна система характеризується: 1. Базується на відсталій технології і переважно ручній праці. 2. Багатоукладність економіки 3. Швидко зростає населення, високий рівень безробіття, основна сфера зайнятості - сільське господарство 4. Значний вплив на економіку здійснює іноземний капітал. 5. В експорті переважає сировина та сільськогосподарська продукція 6. Існує кастовість, поділ людей на соціальні прошарки. 7. Держава відіграє активну роль у регулюванні економічних відносин, але при цьому існують корупція і хабарництво, несправедлива система оподаткування, недостатній розвиток освіти і соціальних послуг. 8. Важливу роль відіграють релігійні і культурні цінності, традиції та звичаї.

Змішана економічна система характеризується такими рисами: * різноманітністю форм власності й рівноправним функціонуванням різних Змішана економічна система характеризується такими рисами: * різноманітністю форм власності й рівноправним функціонуванням різних господарюючих суб'єктів (приватних, колективних, державних); * високим рівнем розвитку продуктивних сил і наявністю розвинутої ринкової інфраструктури суспільства; * оптимальним поєднанням ринкового механізму з державними методами регулюванням економіки, які органічно переплітаються і доповнюють один одного; * -орієнтацією на посилення соціальної спрямованості розвитку економіки. Збільшуються затрати на освіту, медичне обслуговування, створюються державні й приватні фонди соціального страхування та соціального забезпечення населення

Ринкова економіка - економіка, заснована на принципах вільного підприємництва, договірних відносин між господарюючими суб'єктами Ринкова економіка - економіка, заснована на принципах вільного підприємництва, договірних відносин між господарюючими суб'єктами Ринкова економіка - форма економічної організації, при якій координація дій здійснюється на основі взаємодії на ринках вільних приватних виробників і вільних індивідуальних споживачів * 1) у будь-якій економіці присутній різноманіття форм власності, як мінімум дві: державна і приватна, *2) ринкове ціноутворення не припускає будь-яке втручання держави; *3) будь-яке втручання держави в економіку є обмеженим.

*Командно-адміністративна система - це неринкова економіка, яка базується на пануванні державної власності, одер-жавленні та *Командно-адміністративна система - це неринкова економіка, яка базується на пануванні державної власності, одер-жавленні та монополізації народного господарства, жорсткому, централізованому директивному плануванні виробництва і розподілі ресурсів, відсутності реальних товарно-грошових відносин, конкуренції і вільного ціноутворення їй притаманні висока затратність виробництва.

* Перехідна економіка - це така економіка, в якій здійснюються інтенсивні процеси трансформації одного * Перехідна економіка - це така економіка, в якій здійснюються інтенсивні процеси трансформації одного економічного ладу в інший. Для неї характерні певні процеси, які є об'єктивними й притаманними усім країнам з перехідною економікою. Серед них слід назвати: - переважання процесів, які відображають становлення принципово нових економічних зв'язків; - наявність таких зв'язків та елементів народногосподарської структури, які втілюють у собі вже минулий, віджилий спосіб функціонування суспільного виробництва; - дуже висока чутливість суспільного виробництва до змін у кон'юнктурі світового ринку й неможливість реально вплинути на нього з метою зменшення можливих негативних наслідків для національної економіки; -недостатній рівень вирішення соціальних проблем, що породжує досить високий рівень соціального напруження Закорномірності розвитку перехідної економіки 1. Втрата державою функцій монопольного розпоряджання ресурсами 2. Бюджетна криза 3. Трансформаційних спад

1. Втрата державою функцій монопольного розпоряджання ресурсами Держава відходить від одноосібного розпоряджання ресурсами, втрачає 1. Втрата державою функцій монопольного розпоряджання ресурсами Держава відходить від одноосібного розпоряджання ресурсами, втрачає монопольну владу на прийняття рішень у сфері управління економікою. 2. Бюджетна криза Значний негативний вплив на стан доходів державного бюджету мали недосконалість податкової системи, відтік капіталів за кордон, суттєве зростання масштабів тіньової економіки. 3. Трансформаційний спад Породжений глибокою економічною кризою , котра виникає внаслідок відсутності скоординованості дій між суб*єктами господарської діяльності.