№ 1 Акушерия ж не гинекология кафедрасыә Лектор:

Скачать презентацию № 1 Акушерия ж не гинекология кафедрасыә Лектор: Скачать презентацию № 1 Акушерия ж не гинекология кафедрасыә Лектор:

Қyz_bal.gin.negіzі_t.a._16g..ppt

 • Размер: 3.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 73

Описание презентации № 1 Акушерия ж не гинекология кафедрасыә Лектор: по слайдам

№ 1 Акушерия ж не гинекология кафедрасыә Лектор: доц. С а ова РС№ 1 Акушерия ж не гинекология кафедрасыә Лектор: доц. С а ова РС қ қ“ ыз балалар Қ гинекологиясыны ң негіздері”

  Лекцияның жоспары : : Жынысты жетілу кезе іні қ ң Лекцияның жоспары : : Жынысты жетілу кезе іні қ ң ң физиологиясы мен патологиясы Жыныс м шелеріні даму а аулары ү ң қЖыныс м шелеріні даму а ауларыү ң қ Балалы ж не ювенильді жаста ы қ ә ғ репродуктивті м шелерді ж не ү ң ә репродуктивті ж йені ауруларыны ү ң ңрепродуктивті ж йені ауруларыны ү ң ң алдын алуы

 ыз балалар ж не жас сіпірім Қ ә ө арасында ы мейірбикелік ызметіні ыз балалар ж не жас сіпірім Қ ә ө арасында ы мейірбикелік ызметіні ғ қ ңарасында ы мейірбикелік ызметіні ғ қ ң санитарлы -а арту мен алдын-алу қ ғ ж мыстарыны ткізуіндегі ма ызы. ұ ң ө ң

Маңыздығы ыз балалы ж не жас сіпірім жасты Қ қ ә ө ң гинекологиясыМаңыздығы ыз балалы ж не жас сіпірім жасты Қ қ ә ө ң гинекологиясы йелдер аурулары ә ылымыны б лек бір тарауына ғ ң ө б лініп, азіргі кезде ыз балалар ө қ қ гинекологы деген жа а маман шы а ң ғ келді, олар ыз балалар а емхана қ ғ ж не стационар жа дайында емдеу ә ғ ж не алдын алу к мегін к рсетеді. ә ө ө

 Осындай мамандандыру ыздарды р т рлі жасты мір қ ң ә Осындай мамандандыру ыздарды р т рлі жасты мір қ ң ә ү қ ө кезе індегі гинекологиялы ң қкезе індегі гинекологиялы ң қ ауруларды а ымымен ң ғ байланысты.

 Балалық кезеңі. Гормоналдық тыныштық кезеңі, немесенейтралды, 6 -7 жасқа дейін. Балалық кезеңі. Гормоналдық тыныштық кезеңі, немесе»нейтралды», 6 -7 жасқа дейін. Гормондарды ндірілуі ң ө шамалы. Балаларды ңшамалы. Балаларды ң жынысты айырмашылы ы қ ғ сырт ы келбетіне ара анда қ қ ғ тіпті шамалы. Балалы ша та қ қ гипоталамо-гипофизарлы қгипоталамо-гипофизарлы қ ж йесі жетілмеген, б л ү ұ аденогипофиз бен гипоталамусты эстрадиолды ң ңгипоталамусты эстрадиолды ң ң аз м лшеріне жо ары ө ғ сезімталды ымен ай ындалады. ғ қ

 Б л кезе де фолликулдар ызметін ұ ң қ ат армайды, тынышты кезе Б л кезе де фолликулдар ызметін ұ ң қ ат армайды, тынышты кезе іне қ қ ң кіреді, я ни туылу кезінде жынысты ғ қкіреді, я ни туылу кезінде жынысты ғ қ жасушаларды б лінуі толы ымен ң ө ғ то талады. қто талады. қ

Жыныстық жетілу кезеңі (пубертаттық), уақытымен 10 -11 жыл орын алады: (7) 8Жыныстық жетілу кезеңі (пубертаттық), уақытымен 10 -11 жыл орын алады: (7) 8 ден 17 (18)- ге дейін. Репродуктивт і ж йені жетілуі боладыү ң. . Физикалы дамуы бітеді, бойыны қ ңФизикалы дамуы бітеді, бойыны қ ң кенет к терілуі табылады, бырлы ө құ с йектерді су зонасыны с йектенуі ү ң ө ң ү аны талады, дене бітімі йел типті қ ә болып алыптасады. қ Жынысты жетілу кезе і қ ң ата бір қ ң белгілі арым- атынаста қ қарым- атынастақ қ болады.

Препубертаттық кезең (8 -9 жас) 8 -жасына (балалы ша ыны қ ғ ң соПрепубертаттық кезең (8 -9 жас) 8 -жасына (балалы ша ыны қ ғ ң со ына) гипоталамо-гипофиз-ана ң безілік ж йесіні т гел 5 ү ң ү денгеі алыптасады қалыптасадық , оны белсенділігі ң теріс кері байланыс принципімен реттеледі.

 Гипоталамуста Гн. РГ ша ым ғ м лшерінде ндірілуі орын алады, ЛГ, Гипоталамуста Гн. РГ ша ым ғ м лшерінде ндірілуі орын алады, ЛГ, ө өм лшерінде ндірілуі орын алады, ЛГ, ө ө ФСГ- ны ацикликалы б лінуі. ң қ өФСГ- ны ацикликалы б лінуі. ң қ ө Эстрогенні б лінуі т мен, ң ө өЭстрогенні б лінуі т мен, ң ө ө фолликулды жетілуі сирек ж не ң ә симптомсыз болып табылады.

- Бойыны кенет к терілуі ң ө табылады, - Феминизацияны ал аш ы— Бойыны кенет к терілуі ң ө табылады, — Феминизацияны ал аш ы ң ғ қ белгілері пайда болады (сандары домаланады), — йел жамбасы алыптасады (8 -9 Ә қ жас).

 С т безі мен жынысты т тіктену ү қ ү здеріні дамуын ая С т безі мен жынысты т тіктену ү қ ү здеріні дамуын ая тайды. Е со ы ө ң қ ң ңғ болып олты астыны т тіктенуі қ қ ң ү ая талады (14 -18 жас). қая талады (14 -18 жас). қ зілді-кесілді йел жамбасы Ү ә алыптасады қалыптасадық

Пубертаттық кезеңнің II фазасы 10 -13 жас Гн. РГ б лінуі ырПубертаттық кезеңнің II фазасы 10 -13 жас Гн. РГ б лінуі ыр а ты алыппен иемденеді, ө ғ қ қ гонадотропиндерді (ЛГ, ФСГ) синтезі ң ны айтылады, б л ана бездеріндегі ғ ұ эстрогендерді синтезін ынталандырады. ң С т бездері л аяды– ү ұ ғ телархе аса аны т тіктелуі басталады Қ ғ ң ү (10 -12 жас) — пубархе Ал аш ы еттекір– ғ қ менархе – пубертатты кезе ні қ ң ңпубертатты кезе ні қ ң ң II фазасын ая тайды қ (13 жас)

Пубертаттың кезеңнің IIII фазасы– 14 -17 (18 жас) Гн. РГ (цирхоральды, са ат сайын)Пубертаттың кезеңнің IIII фазасы– 14 -17 (18 жас) Гн. РГ (цирхоральды, са ат сайын) ғ циклды б лінуі алыптасады. қ ө қциклды б лінуі алыптасады. қ ө қ Оны жауабына ЛГ мен ФСГ ң ндірілуі л аяды, б л ана безіні ө ұ ғ ұ ңндірілуі л аяды, б л ана безіні ө ұ ғ ұ ң эстрогендеріні синтезін ң жо арылатады. О кері байланыс ғ ң механизмі алыптасады. қ

 С т безі мен жынысты т тіктену ү қ ү здеріні дамуын ая С т безі мен жынысты т тіктену ү қ ү здеріні дамуын ая тайды. Е со ы ө ң қ ң ңғ болып олты астыны т тіктенуі қ қ ң ү ая талады (14 -18 жас). қая талады (14 -18 жас). қ зілді-кесілді йел жамбасы Ү ә алыптасады. қ

 Ал аш ы менструалды циклдер ғ қ қ ановуляторлы болады қановуляторлы боладық Пубертатты Ал аш ы менструалды циклдер ғ қ қ ановуляторлы болады қановуляторлы боладық Пубертатты кезе ні со ына қ ң ң ң менструалды цикл овуляторлы қ қменструалды цикл овуляторлы қ қ болып алыптасады. қ

Жатырдың дамуы мірді ал аш ы бірінші жылдарында Ө ң ғ қ жатырды Жатырдың дамуы мірді ал аш ы бірінші жылдарында Ө ң ғ қ жатырды лшемдері кішіриеді. Оны ң ө ңжатырды лшемдері кішіриеді. Оны ң ө ң зынды ы- 2, 5 см, салма ы 2, 5 г тек ұ ғ ғ ана 6 жас а арай жатырды салма ы қ қ қ ң ғ жа а туыл ан н рестегідей болады, ң ғ әжа а туыл ан н рестегідей болады, ң ғ ә жатырды мойнымен денесіні ң ңжатырды мойнымен денесіні ң ң атынасы згереді – бірінші жылды қ ө ңатынасы згереді – бірінші жылды қ ө ң со ына 2: 1, 8 жасына 1, 4: 1, 3 -4 жаста ң жатыр кіші жамбас уысына т седі. қ ү

 Жатырды суі 8 жастан ң ө басталады, сіресе 10 -11 ә Жатырды суі 8 жастан ң ө басталады, сіресе 10 -11 ә жаста

 12 -13 жаста жатыр мойнымен денесіні арасында б рыш пайда ң ұ болады, 12 -13 жаста жатыр мойнымен денесіні арасында б рыш пайда ң ұ болады, кіші жамбаста жатыр физиологиялы алпында қ қ орналасады, жатыр мойныны ңорналасады, жатыр мойныны ң денесіне атынасы– 1: 3 қденесіне атынасы– 1: 3қ

Жатырдың дамуы Жатырдың дамуы

Жыныстық даму бұзылыстарының жіктелуі: Мерзімінен ерте жынысты жетілу қ (МЕЖЖ):  1.Жыныстық даму бұзылыстарының жіктелуі: Мерзімінен ерте жынысты жетілу қ (МЕЖЖ): 1. Изосексуалды ( йелдік типтегі МЕЖЖ) ә 1. Изосексуалды ( йелдік типтегі МЕЖЖ)ә — На ыз (орталы , конституционалды) ғ қНа ыз (орталы , конституционалды)ғ қ — Жал ан (шеткі: ана безіні ғ ңЖал ан (шеткі: ана безіні ғ ң феминизациялайтын ісіктері, ана безіні ңфеминизациялайтын ісіктері, ана безіні ң фолликулярлы ісіктері) қфолликулярлы ісіктері)қ

 12 -13 жаста жатыр мойнымен денесіні арасында б рыш пайда ң ұ болады, 12 -13 жаста жатыр мойнымен денесіні арасында б рыш пайда ң ұ болады, кіші жамбаста жатыр физиологиялы алпында қ қ орналасады, жатыр мойныны ңорналасады, жатыр мойныны ң денесіне атынасы– 1: 3 қденесіне атынасы– 1: 3қ

Жынысты жетілуді болмауық ң - Гонадтарды дисгенезиясы ңГонадтарды дисгенезиясы ң (гонадтарды функционалды белсендіЖынысты жетілуді болмауық ң — Гонадтарды дисгенезиясы ңГонадтарды дисгенезиясы ң (гонадтарды функционалды белсенді ң тіндеріні болмауы) ңтіндеріні болмауы)ң Жыныс м шелеріні даму а аулары ү ң қЖыныс м шелеріні даму а ауларыү ң қ — ынап пен жатырды даму а аулары Қ ң қынап пен жатырды даму а ауларыҚ ң қ

  Мерзімінен ерте жыныстық жетілу Изосексуалді тип – ыз балаларды 8 Мерзімінен ерте жыныстық жетілу Изосексуалді тип – ыз балаларды 8 жасына дейін қ ң етттекір мен екіншілік жынысты белгілеріні пайда болуы, қ ң 2 т рін ажыратамыз (на ыз ж не жал ан). ү ғ ә ғ МЕЖЖ бар ыз балаларды церебралды патологиясы қ ң қ органикалы (жиілігі 5 -6% кем емес) ж не фунционалды қ ә сипатта болуы м мкін. ү

Нағыз МЕЖЖ( орталық түрі) Процесске гипоталамус- гипофизарлы қ рылымдары кіреді, б л жердеНағыз МЕЖЖ( орталық түрі) Процесске гипоталамус- гипофизарлы қ рылымдары кіреді, б л жерде рилизинг- құ ұ гормондарды мерзімінен ерте секрециясы ң басталады, гипофиз бен гонадотропиндерді ндірілуімен шы аруын ң ө ғ ынталандырады. Б л кезегімен ұ фолликулдарды жетілуін оздырады, ана ң қ бездеріндегі эстрогендерді секрециясын ң ны айтады. ғ

  МЕЖЖ бар ыз балаларды қ ң церебралды патологиясы қ МЕЖЖ бар ыз балаларды қ ң церебралды патологиясы қ органикалы (жиілігі 5 -6% кем емес) қ ж не фунционалды сипатта болуы ә м мкін. ү

На ыз МЕЖЖғ 2 т рі болады: ү Толы қТолы қ ––На ыз МЕЖЖғ 2 т рі болады: ү Толы қТолы қ –– ыз балаларда 8 жас а дейін қ қ екіншілік белгілері мен еттекірлері болады. Екіншілік жынысты белгілеріні пайда қ ң болуымен менархе басталуыны д йектілігі ң ә алыпты физиологиялы жынысты қ қ қалыпты физиологиялы жынысты қ қ қ жетілуден айырмашылы ы болмайды ғжетілуден айырмашылы ы болмайдығ Екіншілік жынысты белгілеріні даму қ ң ар ыны айтарлы тай жылдамданады қ қ қар ыны айтарлы тай жылдамданадық қ қ

  На ыз МЕЖЖғ Физикалы дамуы жылдамданады, қФизикалы дамуы жылдамданады, На ыз МЕЖЖғ Физикалы дамуы жылдамданады, қФизикалы дамуы жылдамданады, қ уысты с йектерді эпифизарлы су қ ү ң қ ө зоналарыны с йектену ар ыны су ң ү қ қ ө ар ынын басып озады қ қ (спецификалы денебітімі – бойы қ 150 -155 см, біршама ыс а олдармен қ қ қ ая тарда зын денелі болып келеді) қ ұая тарда зын денелі болып келеді)қ ұ

  На ыз МЕЖЖғ С йектік жасы (биологиялы ) з ү қ На ыз МЕЖЖғ С йектік жасы (биологиялы ) з ү қ ө жасынан кенет озады, менархе рентгенограммада бірінші ала ан қ с йегіні басында б рша т різді ү ң ұ қ ә с йекті пайда болуында басталады ү ңс йекті пайда болуында басталадыү ң

   Толы емес т ріқ ү – – Толы емес т ріқ ү – – еттекір болмасада екіншілік жынысты қеттекір болмасада екіншілік жынысты қ белгіліріні біреуі болуы ажет ң қ (жынысты т тіктенуді жеке дамуы қ ү ң -адренархе; с т бездеріні мезгілінен ү ң ерте дамуы– телархе). Физикалы дамуды жылдамдануы қ ңФизикалы дамуды жылдамдануық ң

  Толық емес түрі уысты с йектерді су жылдамды ы Толық емес түрі уысты с йектерді су жылдамды ы Қ ү ң ө ғ ж не оларды эпифиздеріні ә ң ңж не оларды эпифиздеріні ә ң ң с йектену жылдамды ы йлеседі ү ғ ү (репродуктивті кезе де бойы мен дене ң келбеті сау йелдерден ә айырмашылы ы болмайды) ғайырмашылы ы болмайды)ғ

  Толық емес түрі Жынысты дамуды ар ыны қ ң қ Толық емес түрі Жынысты дамуды ар ыны қ ң қ қ зарады ұзарадыұ Менархе 10 -11 жаста басталады

Изосексуалды МЕЖЖ - ыс а бойлыҚ қ 150 -155 см 10 жас- ЕкіншілікИзосексуалды МЕЖЖ — ыс а бойлыҚ қ 150 -155 см 10 жас- Екіншілік жынысты қ белгілірі ай ынды қ

Жал ан МЕЖЖ(перифериялы т рі)ғ қ ү Гипоталамус пен гипофиз жетілмеген болып алады жЖал ан МЕЖЖ(перифериялы т рі)ғ қ ү Гипоталамус пен гипофиз жетілмеген болып алады ж не рилизинг қ ә -гормондармен гонадотропты қ гормондарды б лмейді (сонды тан б л ө қ ұ жал ан т рі болып аталады); ғ ү ■■ жынысты гормондарды ана безіні ісік қ ң ң тінінен б лініумен себептеледі өтінінен б лініумен себептеледіө ; ■

Жал ан МЕЖЖ(перифериялы ғ қ т рі) ү МЕЖЖ ана бездеріні ң гранулезожасушалыЖал ан МЕЖЖ(перифериялы ғ қ т рі) ү МЕЖЖ ана бездеріні ң гранулезожасушалы пен қ гранулезотекажасушалы ж не қ ә теретобластома мен хорионэпителиоманы туындайды. Ал аш ы симптом – нашар жетілген ғ қ екіншілік жынысты белгілерінде қ менструалсекілді б лінділеріні ө ң ацикликалы алпы. қ қ

Жал ан МЕЖЖ(перифериялы ғ қ т рі) ү ызды перде мен ынапты шырышты ҚЖал ан МЕЖЖ(перифериялы ғ қ т рі) ү ызды перде мен ынапты шырышты Қ қ қ ң абатыны алындауы аны талады, қ ң қ қ цервикалды шырышты жатыр қ ң мойныны сырт ы ернеуінде жиналуы, ң қ жатыр мойынымен денесінде б рыш ұ пайда болады. Сонымен денесалма ы, ғ бойы с йектік жасы з жасыны ү ө ң нормативтерін озбайды.

Диагностика Анамнез Объективтік қарап тексеру  Зерттеу: Кіші жамбас мүшелерінің УДЗ УДЗніңДиагностика Анамнез Объективтік қарап тексеру Зерттеу: Кіші жамбас мүшелерінің УДЗ УДЗнің күмәнді көрсеткіштерінде лапароскопия Бас миының ЭЭГ , КТ және МРТ әдістерін қолдануымен неврологиялық зерттеу Қанның плазмасындағы гонадотропиндерді анықтау ФДТФДТ Сүйектік жасын анықтау (қол сүйектері мен бас сүйегінің рентгенографиясы)

  МЕЖЖ емдеуі МЕЖЖ тудырған негізгі патологияның емі МЕЖЖ процессін тежелеу (гонадотропин МЕЖЖ емдеуі МЕЖЖ тудырған негізгі патологияның емі МЕЖЖ процессін тежелеу (гонадотропин рилизинг-гормондардың агонистері)

  Гетеросексуалды тип - ыз балаларды бірінші он Қ ң Гетеросексуалды тип — ыз балаларды бірінші он Қ ң жылды ында еркек жынысыны ғ ң жынысты жету белгілеріні қ ң пайда болуы

Гетеросексуалды тип - Адреногениталды синдроммен қ себептеледі – б йрек сті безіні үГетеросексуалды тип — Адреногениталды синдроммен қ себептеледі – б йрек сті безіні ү ү ң гиперплазиясы мен туа біткен ферменттік ж йесіні ү ң жетіспеушілігімен, б йрек сті безіні ү ү ң стероидты гормондарыны (С 21 — ң гидроксилазы) синтезіне атысады қ ж не анабезімен б йрек сті безіні ә ү ү ң вирилизациялайтын ісігімен.

  Клиника сы АГСнің туа біткен түрі – жалғын әйелдік гермафродитизм 3 Клиника сы АГСнің туа біткен түрі – жалғын әйелдік гермафродитизм 3 -5 жаста МЕЖЖ ерлік түрі дамиды: вирильдік гипертрихоз, 8 -10 жаста – үстінгі ерінімен иегінде стерженьды шаштар өседі, «бакенбарды» . Гиперандрогения мүмкіндік туғызады: — бұлшық ет пен сүйек тіндерінің ерлік түрімен дамуына

Клиника сы - АГС 10 -12 жасқа қарай бойының ұзындығы 150 -155 см, балаларКлиника сы — АГС 10 -12 жасқа қарай бойының ұзындығы 150 -155 см, балалар осыдан артық өспейді, өйткені сүйектердің өсу зонасының сүйектенуі орын алады — Осы балалардың сыртқы келбеті «кіші Геркулес» секілді.

Диагностика сы Бүйрек үсті бездерінің рентгенографиясы және томографиясы Зәрде 17 -КС қанда тестостеронның,Диагностика сы Бүйрек үсті бездерінің рентгенографиясы және томографиясы Зәрде 17 -КС қанда тестостеронның, 17 — ОНП, ДЭА-С мөлшерлерінің жоғарылауы Глюкокортикоид пробасы – зәрде 17 -КС, қанда тестостеронның, 17 — ОНП, ДЭА-С төмендеуі

 Емі Өмір бойы глюкокортикоидтар қолданалады, дозасы жасқа байланысты болып зәрде 17 -КС Емі Өмір бойы глюкокортикоидтар қолданалады, дозасы жасқа байланысты болып зәрде 17 -КС қанда ДЭА-С және 17 — ОНП мөлшерлерін қадағалау арқылы. Сыртқы жыныс мүшелерінің дөрекі вирилизациясында оперативті емдеу қолданады (пенистәрізді клитордың алып тастауы, урогениталдық синустің кесілуі және қынапқа кіруі қалыптасады)

 Ана бездерінің немесе бүйрек үсті бездерінің вирилизациялайтын ісіктері Вирильді симптоматикасыны даму ң Ана бездерінің немесе бүйрек үсті бездерінің вирилизациялайтын ісіктері Вирильді симптоматикасыны даму ң ар ындылы ы ісікті су жылдамды ына қ қ ғ ң ө ғ т уелді болады әт уелді боладыә Глюкокортикоидты проба теріс болады қГлюкокортикоидты проба теріс боладық КТ мен МРТ б йрек сті безіні бір жа ты ү ү ң қ лкеуі орны алады үлкеуі орны аладыү ЕміЕмі — — оперативті

Жынысты жетілуді тежелеуіқ ң -- Екіншілік жынысты белгілеріні қ ң жетілмеуі, немесе оныЖынысты жетілуді тежелеуіқ ң — Екіншілік жынысты белгілеріні қ ң жетілмеуі, немесе оны болмауы ж не ң ә 16 жаста сирек ретсіз еттекірлерді ң келмеуі.

Жыныстық жетілудің тежелуінің конституционалдық түрі : Генетикалы себептеленедіқ Пубертатты кезе уа ытымен кешЖыныстық жетілудің тежелуінің конституционалдық түрі : Генетикалы себептеленедіқ Пубертатты кезе уа ытымен кеш мезгілге қ ң қ дейін созылады: с т безіні дамуы, ү ңдейін созылады: с т безіні дамуы, ү ң жынысты т тіктену ж не менархе 16 жаста қ ү ә басталады С йекті (биологиялы ) жас з жасынан 2 -4 ү қ ө жыл а артта алады ғ қ Ем талап етілмейді

  Церебралдық түрі: гипоталамо-гипофизарлы қ ж йесіні ызметіні ү Церебралдық түрі: гипоталамо-гипофизарлы қ ж йесіні ызметіні ү ң қ ң функционалды , генетикалы қ қ органикалы сипатыны бузылуы. қ ң

Клиника Екіншілік жынысты белгілері толы қ ң қ жетілмеуі Евнухоидты денебітімі – олымен қКлиника Екіншілік жынысты белгілері толы қ ң қ жетілмеуі Евнухоидты денебітімі – олымен қ қ ая тарыны узындауы, біршама ыс а қ ң қ қ денелі, жамбасты к лдене лшемдеріні ң ө ңденелі, жамбасты к лдене лшемдеріні ң ө ң ыс аруы қ қыс аруық қ Хронологиялы жас биологиялы (с йекті) қ қ ү жасты озады

 Клиника сысы Жыныс м шелеріні гипоплазиясы (аны ү ң қ к рсетілген Клиника сысы Жыныс м шелеріні гипоплазиясы (аны ү ң қ к рсетілген жынысты инфантилизм) ө қк рсетілген жынысты инфантилизм)ө қ Ана бездері д рыс алыптас ан, біра ұ қ қ қАна бездері д рыс алыптас ан, біра ұ қ қ қ оларда фолликулогенез бен овуляцияны ңоларда фолликулогенез бен овуляцияны ң алыпты процессі ж рмейді. қ ү

Диагностика Анамнез арау тексеру– денебітіміні , жыныс м шелеріні Қ ң ү ңДиагностика Анамнез арау тексеру– денебітіміні , жыныс м шелеріні Қ ң ү ң згешілігі, екіншілік жыныс белгілеріні дамуы ө ң Бас мийыны ЭЭГ, КТ ж не МРТсі ң ә Бас с йегімен т рік ершігіні рентгенографиясы ү ү ң К з т бі мен к ру ала ын аны тау ө ү ө ң қ Кіші жамбас м шелеріні УДЗ ү ң Гонад биопсиясыны лапароскопиясы ң Гормоналды зерттеу қ

Емі Невропатолог пен ж не психиатрмен бірге ә емдеу– диэнцефалды облысыны қ ңЕмі Невропатолог пен ж не психиатрмен бірге ә емдеу– диэнцефалды облысыны қ ң ызметіні алыптастыруы қ ң қ Жынысты гормондарды қ ң препараттарымен алмастыру терапиясын циклды режимде олдану, гонадотропты қ қ қ препараттарды олдану қ Толы ба алы диета қ ғ витаминотерапия (В, С, Е топ).

Жынысты жетілуді болмауық ң менархені болмауы, екіншілік ң жынысты белгілері 16 ж не қЖынысты жетілуді болмауық ң менархені болмауы, екіншілік ң жынысты белгілері 16 ж не қ ә одан жо ары жаста болады. ғ

 Этиологиясы Гонад дисгенезиясы – б л даму ұ а ауында ана безіні Этиологиясы Гонад дисгенезиясы – б л даму ұ а ауында ана безіні функционалды қ ң белсенді гормон ндіруші тінні ө ң болмауы, ана бездеріні орнында ң жіпшелер болады ыз балаларда 8 -10 жас а дейін, Қ қ лде андай бір к рсеткіштер бойынша ә қ ө ана бездерін алып тастауы

Гонад дисгенезиясыны типикалы т рің қ ү (Шерешевский-Тернер синдромы ) аменорея, аласа бойлыГонад дисгенезиясыны типикалы т рің қ ү (Шерешевский-Тернер синдромы ) аменорея, аласа бойлы (150 см жо ары), ғ т менгі жа ыны ыс аруы, ө ғ ң қ қ ла ал андарыны т мен орналасуы, құ қ қ қ ң ө ыс а мойынды, қ қ шаш су шекарасыны т мен болуы, ө ң ө Емі: алмастыру гормоналды терапия қ

Гонад дисгенезиясыны типикалы т рің қ ү (Шерешевский-Тернер синдромы ) ішкі жыныс м шелерініГонад дисгенезиясыны типикалы т рің қ ү (Шерешевский-Тернер синдромы ) ішкі жыныс м шелеріні ауыт улары, ү ң қ екіншілік жыныс белгілері – болмайды немесе лсіз ана білінеді, ә ғ жатыр мен лкен ж не кіші жыныс ү ә еріндеріні гипоплазиясы, ынабы тар, ң қ аналы бездері аны талмайды қ қ кариотип 45 ХО

Гонад дисгенезиясыны типикалы т рің қ ү (Шерешевский-Тернер синдромы ) Емі: алмастыру гормоналды Гонад дисгенезиясыны типикалы т рің қ ү (Шерешевский-Тернер синдромы ) Емі: алмастыру гормоналды қ терапия

Шерешевский –Тернер синдромы ( 45 ХО ) Т мен бойлыө ( 150 см жоШерешевский –Тернер синдромы ( 45 ХО ) Т мен бойлыө ( 150 см жо ары) ғ ыс а мойынды қ қ т мен ө жа ыны ғ ң ыс аруы қ қ ла құ қ ал андарыны қ қ ң т мен ө орналасуы

  Жыныс мүшелерінің даму ауытқулары  (қынап пен жатырдың)- Гименны Жыныс мүшелерінің даму ауытқулары (қынап пен жатырдың)- Гименны атрезиясы – ң ызды қ қ пердесіні таби и тесігіні ң ғ ңпердесіні таби и тесігіні ң ғ ң болмауы. Еттекірді ңболмауы. Еттекірді ң болма анында, жынысты жетілу ғ қ кезе інде ана талады. Еттекірлік ң қ ан ынапта жиналып, қ қан ынапта жиналып, қ қ абыр аларын созады. қ ғ

Жыныс мүшелерінің даму ауытқулары  (қынап пен жатырдың) Клиникасы – циклды айталанатынЖыныс мүшелерінің даму ауытқулары (қынап пен жатырдың) Клиникасы – циклды айталанатын қ ауру сезімі, ішті т менгі жа ынын ң ө ғ ауыр сезімі, кейбірде кіші д ретті ә ңауыр сезімі, кейбірде кіші д ретті ә ң иындауы. қ Емі- хирургиялы (гименді қ крестт різді тілу әкрестт різді тілуә ). ).

Қыздық пердесінің атрезиясы Қыздық пердесінің атрезиясы

Майер -Рокитанский-Кюстнер синдромы (жатыр мен қынаптың толық аплазиясы) - еттекірді болмауымен сипатталады,Майер -Рокитанский-Кюстнер синдромы (жатыр мен қынаптың толық аплазиясы) — еттекірді болмауымен сипатталады, ң келешекте – жыныс атынасыны қ ңкелешекте – жыныс атынасыны қ ң м мкінсіздігі. үм мкінсіздігі. ү Емі: хирургиялы коррекция (жасанды қ ынап жасау). қ

 Қынап пен жатыр мойнының өткізгіштігінің бұзылуының түрлері Гименні ң атрезиясы ынап пен Қынап пен жатыр мойнының өткізгіштігінің бұзылуының түрлері Гименні ң атрезиясы ынап пен жатыр мойныны Қ ң аплазиясы ынапты т менгі ж не Қ ң ө ә орта 1/3 атрезиясы

Екі мүйізді жатыр (( uterus bicornis bicolis )) -- - Бір ынап ж неЕкі мүйізді жатыр (( uterus bicornis bicolis )) — — Бір ынап ж не жатыр мойны мен қ ә денесіні осарлануы; ( ң қденесіні осарлануы; (ң қ uterus bicornis unicollis )- )- тек жатыр мойныны осарлануы. ң қ

Екі мүйізді жатыр (( uterus bicornis bicolis )) -- - ынап пен жатырды Екі мүйізді жатыр (( uterus bicornis bicolis )) — — ынап пен жатырды осарлануы (Қ ң қ uterus didelphus )) — екі м лдем т уелсіз м шелеріні ү ә ү ң екі м лдем т уелсіз м шелеріні ү ә ү ң б лшектеріні болуы (2 жатыр, 2 жатыр мойны ж не ө ң ә 2 ынап). те сирек кездеседі. Симптомсыз туі қ Ө ө м мкін. Менструалды , жынысты ж не тіпті бала ү қ қ ә босану ызметі алыпты болып алады. Б л қ қ қ ұ ауыт уларды т рлері жатыр мен ана бездеріні қ ң ү ңауыт уларды т рлері жатыр мен ана бездеріні қ ң ү ң даму тежелуімен оса талып ж ргендіктен қ қ ү менструалды ызметіні б зылуы, айталан ыш қ қ ң ұ қ ғ здігінен т сік, босану ызметіні лсіздігі, шінші ө ү қ ң ә ү ж не босанудан кеінгі кезе ідеріні ан а улар орын ә ң ң қ ғ алады.

Екі мүйізді жатыр (( uterus bicornis bicolis )) -- - Ершик т різді жатыр(әЕкі мүйізді жатыр (( uterus bicornis bicolis )) — — Ершик т різді жатыр(ә uterus arcuatus) – – жатырды екім йіздігі ң ү аз антай к рінеді, тек ана т бі ғ ө қ ү жа ында ершік т різді ш ыр. ғ ә ұңқжа ында ершік т різді ш ыр. ғ ә ұңқ Еш андай ем талап етпейді. қ — Жатырішілік ал а ( қ қЖатырішілік ал а (қ қ septa) – – жатыр уысында фиброзды-б лшы етті қ ұ қ ал аны болуы. қ қ ң

Диагностика - Айна ар ылы к ріп тексеруқ ө - Бимануалды зерттеу қБимануалды зерттеуқДиагностика — Айна ар ылы к ріп тексеруқ ө — Бимануалды зерттеу қБимануалды зерттеуқ — Кіші жамбасты УДЗ ңКіші жамбасты УДЗң — ГСГГСГ — Лапароскопия — Гистероскопия ЕміЕмі – к рсеткіштері бойынша ө пластикалы операция. қ

ҚҚ ыз балалар және жас өсіпірім жастағы қыздардың арасында өткізілетін санитарлық ағарту және алдынҚҚ ыз балалар және жас өсіпірім жастағы қыздардың арасында өткізілетін санитарлық ағарту және алдын алу жұмыстарындағы ролі ыз балалар арасында санитарлы а арту Қ қ ғ ж мыстары жасына арай ткізіледі: ұ қ ө Ал аш ы 3 -8 жаста гигиена ережелеріні ғ қ ңАл аш ы 3 -8 жаста гигиена ережелеріні ғ қ ң да дыларын сырт ы жыныс м шелеріне ғ қ ү назар аударып бекіту керек (аналарды ңназар аударып бекіту керек (аналарды ң атынасуы ж не ба ылаумен). қ ә қатынасуы ж не ба ылаумен). қ ә қ

 9 -13 жас арасында ыз балаларды қ денесіні анатомо- физиологиялы ң 9 -13 жас арасында ыз балаларды қ денесіні анатомо- физиологиялы ң қденесіні анатомо- физиологиялы ң қ ерекшіліктерімен, менструалды қерекшіліктерімен, менструалды қ ызметімен таныстырады, қызметімен таныстырады, қ менструалды к нт збесін ж ргізуге, қ ү ү үменструалды к нт збесін ж ргізуге, қ ү ү ү еттекір кезінде гигиена ережелерін са тауына йретеді. қ үса тауына йретеді. қ ү

 14 -17 жас арасында денесіні ң физиологиясымен, балабосану ызметіні м німен таныстырады, 14 -17 жас арасында денесіні ң физиологиясымен, балабосану ызметіні м німен таныстырады, қ ң әызметіні м німен таныстырады, қ ң ә жынысты атынас а ерте т сіуні қ қ қ ү ңжынысты атынас а ерте т сіуні қ қ қ ү ң зиянды ына, абортты ауіптілігіне, ғ ң қзиянды ына, абортты ауіптілігіне, ғ ң қ ыздарды ж не оларды келешек қ ң ә ң рпа тарыны денсаулы ына ұ қ ң ғ м мкіншілік туатын ас ынулар а ү қ ғ назар аударады.

Назарлары ыз а ң ғ рахмет! Назарлары ыз а ң ғ рахмет!