Скачать презентацию 1 2001 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerowa Скачать презентацию 1 2001 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerowa

fa3834558863e997bd657b548eae293a.ppt

  • Количество слайдов: 58

1 2001 1 2001

Definicja sieci komputerowej Sieć komputerowa to pewna liczba niezależnie działających komputerów, które są połączone Definicja sieci komputerowej Sieć komputerowa to pewna liczba niezależnie działających komputerów, które są połączone ze sobą za pomocą kanałów komunikacyjnych pozwalających na wymianę informacji między komputerami. Kanałami komunikacyjnymi mogą być dowolne środki fizyczne umożliwiające przesyłanie informacji: { Sieć telefoniczna, { Światłowody, { Łącza radiowe, { Łącza satelitarne Komputery muszą być autonomiczne, czyli żaden z nich nie może być zależny od innego komputera w sieci

Zalety sieci komputerowych §Możliwość wspólnego użytkowania zasobów, czyli sprzętu i oprogramowania. Użytkownik może uruchamiać Zalety sieci komputerowych §Możliwość wspólnego użytkowania zasobów, czyli sprzętu i oprogramowania. Użytkownik może uruchamiać własne programy na superkomputerze znajdującym się kilka tysięcy kilometrów od niego. §Duża niezawodność, ważne bazy danych mogą być instalowane na kilku komputerach (wojsko, bankowość, lotniska itp. ) §Oszczędność §Środek komunikacji i pracy grupowej

Typy sieci Lokalna sieć komputerowa – nazywana najczęściej LAN (Local Area Network) – to Typy sieci Lokalna sieć komputerowa – nazywana najczęściej LAN (Local Area Network) – to w zasadzie kilka połączonych ze sobą komputerów. Rozróżniamy dwie główne kategorie sieci: typu klient-serwer – w takiej sieci jest jeden (lub kilka) komputer, który spełnia rolę serwera (serwer to komputer, którego zadaniem jest centralne przechowywanie plików, programów itd. ), pozostałe komputery to tzw. klienci, którzy korzystają z zasobów serwera. Najpopularniejszym systemem takiej sieci jest Novell. typu peer to peer (każdy z każdym) – w sieci takiej nie ma wydzielonego komputera – serwera, a każdy użytkownik korzystać z zasobów plikowych i sprzętowych (drukarka, fax, modem) innych użytkowników.

Internet Internet

Co to jest Internet ? • Internet – czyli sieć o światowym zasięgu (popularnie Co to jest Internet ? • Internet – czyli sieć o światowym zasięgu (popularnie nazywany „globalną wioską”) – stał się synonimem rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii multimedialnych z dziedziny łączności i przetwarzania informacji, jej przesyłania, kodowania, odczytywania itd.

Cechy Internetu Internet to sieć: rozległa łączy wiele oddalonych od siebie komputerów, rozproszona nie Cechy Internetu Internet to sieć: rozległa łączy wiele oddalonych od siebie komputerów, rozproszona nie można wyróżnić centralnego punktu sterującego systemem. Każdy fragment sieci, niezależnie od innych jest zdolny do samodzielnej pracy. Jeżeli jakikolwiek serwer zostanie wyłączony, sieć i tak będzie pracowała dalej. Internet jest największym systemem komputerowym na świecie. Stanowi olbrzymią sieć sieci, ogarniającą cały świat bezustannie, ewoluująca i przekształcającą się. Umożliwia milionom użytkowników wspólny dostęp do informacji i ich wymianę. Miliony komputerów podłączonych do sieci zawierają informację, do których użytkownik ma dostęp poprzez swój komputer osobisty.

Cechy Internetu W najprostszym przypadku sieć mogą tworzyć dwa komputery połączone ze sobą kablami, Cechy Internetu W najprostszym przypadku sieć mogą tworzyć dwa komputery połączone ze sobą kablami, tak aby miały wspólny dostęp do informacji, sprzętu (drukarki, CD itp. ) i oprogramowania. Internet jest największą ze wszystkich sieci – utworzoną przez miliony komputerów połączonych zwykłymi kablami telefonicznymi, światłowodami, łączami satelitarnymi i mikrofalowymi. Rdzeń Internetu stanowi sieć potężnych komputerów typu „mainframe” (superkomputery), powiązanych ze sobą łączami o bardzo dużej szybkości transmisji. Zwykły użytkownik dostęp do Internetu uzyskuje poprzez „dostawców usług”, tzn. firmy, które poprzez silny komputer podłączone są do rdzenia Internetu – np. telekomunikacja Polska S. A. Posiadając komputer, modem i „konto” (konto to po prostu rejestracja u dostawcy usług) użytkownik poprzez wybranie numeru telefonicznego dostawcy łączy swój komputer z Internetem.

Cechy Internetu W sieci Internet nie ma znaczenia odległość pomiędzy serwerami i komputerami. Ważna Cechy Internetu W sieci Internet nie ma znaczenia odległość pomiędzy serwerami i komputerami. Ważna jest tzw. przepustowość łączy Oznacza ona szybkość transmisji danych Przepustowość łącza czas przesłania porcji danych 10 k. B 2 Mb/s 0, 04 s 64 Kb/s 1, 25 s

Historia Internetu 1969 w Departamencie Obrony USA powstaje sieć komputerowa typu rozproszonego o nazwie Historia Internetu 1969 w Departamencie Obrony USA powstaje sieć komputerowa typu rozproszonego o nazwie DARPANET (4 połączone komputery), później ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Sieć ta, będąca efektem pracy nad systemem transmisji danych, była zdolna do pracy nawet w przypadku zniszczenia jej pewnej części. Od tego momentu w USA następuje coraz szybszy rozwój sieci – początkowo łączone są placówki wojskowe, później placówki naukowe, szkoły, przedsiębiorstwa itd. 1972 w sieci pracuje 37 komputerów

Historia Internetu 1983 Departament Obrony USA przyjmuje jako standard przesyłania informacji w sieci protokół Historia Internetu 1983 Departament Obrony USA przyjmuje jako standard przesyłania informacji w sieci protokół TCP/IP. Protokół to po prostu reguły przesyłania informacji w sieci. Przyjęcie takiej drogi pozwoliło po raz pierwszy na wymianę informacji pomiędzy komputerami różnych typów i producentów (np. IBM PC, SUN, Macintosh itd. ). W roku tym ARPANET osiągnął już takie rozmiary, że niezbędne stało się wydzielenie oddzielnie militarnego składnika sieci. Tak powstała odrębna sieć wojskowa MILNET. 1984 organizacja rządowa National Science Foundation zakłada sieć NSFNET, która połączyła pięć centrów superkomputerowych a zasoby udostępniła instytucjom edukacyjnym.

Historia Internetu 1990 sieć ARPANET przestaje istnieć. Pojawia się Internet Każdy użytkownik od tego Historia Internetu 1990 sieć ARPANET przestaje istnieć. Pojawia się Internet Każdy użytkownik od tego momentu może podłączyć się do sieci. 1993 ponad 2 miliony użytkowników Sieci Internet 1997 ponad 30 milionów użytkowników, ponad 200 tys. Serwerów

Internet w Polsce 1991 powołanie Naukowo Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Jest to instytucja państwowa Internet w Polsce 1991 powołanie Naukowo Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Jest to instytucja państwowa powołana specjalnie do tworzenia i rozwoju nowoczesnych akademickich sieci komputerowych. W 1995 roku sieć ta została skomercjalizowana, a większość polskich providerów (dostawców usług) korzysta ze struktury sieciowej NASK-u. 1995 -2000 Komitet Badań Naukowych (KBN) finansuje program miejskich sieci komputerowych (MAN) W Zielonej Górze powstaje Ziel. MAN W Polsce powstaje 5 centrów obliczeniowych KDM (Komputery Dużej Mocy)

Protokół TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protokol Protokół to jednoznaczne reguły przesyłania informacji w sieci Protokół TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protokol Protokół to jednoznaczne reguły przesyłania informacji w sieci umożliwiające wymianę informacji pomiędzy komputerami różnych typów. W zasadzie protokół TCP/IP to cała gama protokołów i ich różnorakich odmian. Wiedza ta jest użyteczna w momencie samodzielnego podłączania się do Internetu i konfigurowania łączy. Protokół TCP – steruje przesyłem porcji danych w sieci chroniąc je przed zagubieniem. Jego zadaniem jest także sprawdzenie czy dane dotarły do adresata nieuszkodzone. Porządkuje on dane w takiej kolejności w jakiej są wysyłane i sprawdza czy w tej samej kolejności są odbierane. W przypadku przekłamań jego zadaniem jest ponowne żądanie przesłania uszkodzonych danych. Protokół IP jest protokołem komunikacyjnym odpowiedzialnym za przesyłanie w sieci datagramów. Datagram to w przybliżeniu pakiet danych zaopatrzony w adres. Taki datagram wędruje po sieci do momentu dotarcia do adresata. Nie ma znaczenie droga po jakiej jest przesyłany. Jeżeli jakieś łącze zostanie uszkodzone to datagram będzie kierowany do celu inną drogą.

Protokół IP Aby datagram dotarł do konkretnego użytkownika musi on posiadać unikatowy w skali Protokół IP Aby datagram dotarł do konkretnego użytkownika musi on posiadać unikatowy w skali Internetu identyfikator (adres). Taki identyfikator nazywamy adresem IP. Adres IP jest 4 -bajtową liczbą (32 -bity), która jednoznacznie określa zarówno konkretny komputer jak i sieć, w której się on znajduje. Każdy adres składa się z dwóch części: numeru sieci oraz numeru komputera zapisywanych w postaci czterech liczb oddzielonych kropkami, np. : 112. 235. 56. 778 Taki adres w sieci posiada wyłącznie jeden komputer. Aby uniknąć niejednoznaczności w każdym kraju powstały odpowiednie instytucje, których zadaniem jest nadawanie adresów IP serwerom. Każdy użytkownik, który chce mieć własny serwer musi wystąpić o przydział takiego numeru. W przypadku korzystania z sieci poprzez modem, komputer otrzymuje automatycznie tylko na czas połączenia swój adres z puli przydzielonej dostawcy usług (providerowi). Adresy IP w Internecie zostały podzielone na trzy klasy A, B, C. Przydzielanie klas zależy od wielkości firmy (liczby sieci i komputerów).

Zasady przydziału IP Klasa adresów IP początek adresu liczba możliwych zaadresowania sieci do liczba Zasady przydziału IP Klasa adresów IP początek adresu liczba możliwych zaadresowania sieci do liczba możliwych do zaadresowania komputerów A od 1 do 126 16, 5 mln B od 128 do 191 16 tysięcy 65 tysięcy C od 192 do 223 > 2 miliony 65 tysięcy IP zaczynający się od 127 jest zarezerwowany jako oznaczenie lokalnego komputera. Małej firmie przydziela się klasę C. Ma ona ściśle określony numer sieci i może dowolnie adresować komputery. Wszystkie komputery w takiej firmie mają zatem takie same trzy pierwsze liczby adresu. Różnią się jedynie ostatnią czwarta liczbą. Większa firma, której przydzielono klasę B, będzie miała natomiast identyczne dwie pierwsze liczby. Ponieważ zapamiętanie adresów serwerów podanych w taki sposób byłoby w praktyce niemożliwe dla użytkowników końcowych, numery te zastępuje się nazwami firm, organizacji itd. (ale adres IP pozostaje, tylko jest niewidoczny dla użytkownika). Czyli zamiast pamiętać ciąg liczb np. : 123. 98. 111 wystarczy zapamiętać adres w postaci msn. edu. pl.

IP Za pomocą programu winipcfg. exe możemy sprawdzić wartości w naszym komputerze (niektóre z IP Za pomocą programu winipcfg. exe możemy sprawdzić wartości w naszym komputerze (niektóre z nich należy podać dostawcy usług)

Sposoby łączenia z Internetem þ Łącza stałe, þ ISDN, þ SDI, þ Telefon komórkowy Sposoby łączenia z Internetem þ Łącza stałe, þ ISDN, þ SDI, þ Telefon komórkowy (WAP), þ Modemy radiowe, þ Telewizja kablowa Łącza stałe – duża prędkość transmisji danych (od 33, 6 Kbit/s do więcej niż 2 Mbit/s. Pozwala na 24 godzinną pracę w Internecie, a rachunek za dzierżawione łącze jest taki sam.

ISDN - Integrated Services Digital Network, oznacza: sieć cyfrowa z integracją usług Sieć cyfrowa ISDN - Integrated Services Digital Network, oznacza: sieć cyfrowa z integracją usług Sieć cyfrowa ISDN to sieć telekomunikacyjna (utworzona przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieci telefonicznej), która zapewnia realizację wielu usług przy wykorzystaniu połączeń cyfrowych między terminalami użytkownika. W sieci ISDN jest przeprowadzone w pełni cyfrowe połączenie pomiędzy użytkownikami oraz możliwa jest integracja usług. Pojęcie integracji usług oznacza, że ta sama sieć umożliwia transfer głosu, obrazów, faksów, danych. Sieć ISDN umożliwia transmisję obrazu, dźwięku, danych komputerowych oraz zdalną pracę z aplikacjami standardowo pracującymi w sieci LAN. Dzięki łączom ISDN można uzyskać dostęp do Internetu lub do sieci LAN. Prędkość transmisji: 64 lub 128 Kbit/s. Musimy posiadać modem ISDN. Aby skorzystać z INTERNETU należy połączyć się komputerem podłączonym do sieci ISDN z numerem podanym przez operatora (np. TP – 0 -202422)

ISDN ISDN

SDI (Szybki Dostęp do Internetu) SDI – Połączenie przy wykorzystaniu zwykłej linii telefonicznej (prędkość SDI (Szybki Dostęp do Internetu) SDI – Połączenie przy wykorzystaniu zwykłej linii telefonicznej (prędkość ok. 115 Kbit/s) stały miesięczny abonament z nielimitowanym czasem połączeń. Pozwala na jednoczesne korzystanie zarówno z sieci jak i z telefonu. SDI - oparte są na sieciach komutowanych. W usłudze SDI zastosowano unikalną metodę rozdziału kanałów pomiędzy usługi telefoniczne i transmisję danych. SDI nie ingeruje w usługi telefoniczne. Dotychczasowe numery, telefony i okablowanie w domu pozostają bez zmian. SDI pozwala na jednoczesne korzystanie z telefonu i dokonywanie transmisji danych przez istniejące łącze abonenckie. Adresowany do użytkowników, którym nie wystarcza zwykły modem telefoniczny czy to ze względu na szybkość transmisji czy też konieczność łączenia się z Internetem oraz tym, którym potrzebne jest stałe IP. Abonenci otrzymują szybkie, stałe połączenie dla przesyłania danych przy nie zakłóconej pracy telefonu. SDI umożliwia użytkownikom bezpośredni dostęp do sieci przesyłania danych. Tego typu połączenia (np. linie dzierżawione) były dotychczas zarezerwowane dla firm i wymagały dodatkowej linii niezależnie do linii telefonicznej.

SDI zapewnia szybką transmisję i ciągły dostęp do zasobów przy nie zakłóconej możliwości korzystania SDI zapewnia szybką transmisję i ciągły dostęp do zasobów przy nie zakłóconej możliwości korzystania z telefonu. Jest to korzystne dla: Ømałych przedsiębiorstw Øsklepów Øosób pracujących lub uczących się w domu Transmisja danych odbywa się z maksymalną szybkością 115. 2 kbit/s. W czasie korzystania z telefonu szybkość transmisji zmniejszana jest do 70. Wykorzystanie Wykorzystywanie linii telefonicznej do rozmowy i jednoczesnego przesyłania danych z prędkością znacznie większą niż przy użyciu modemu powoduje, że SDI jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w małych przedsiębiorstwach oraz w domach jako system dostępowy do Internetu. Dzięki stałemu utrzymywaniu połączenia dostęp do sieci wymaga jedynie logowania, a nie jak w przypadku modemów dodzwaniania się. Klienci SDI otrzymują stały adres IP dzięki czemu SDI umożliwia nawet podłączenie serwera. Usługę SDI trzeba wykupić, np. w TP S. A.

Telefon komórkowy (protokół WAP Wireless Application Protocol – bezprzewodowy protokół aplikacyjny) Umożliwia korzystanie z Telefon komórkowy (protokół WAP Wireless Application Protocol – bezprzewodowy protokół aplikacyjny) Umożliwia korzystanie z sieci INTERNET poprzez protokół WAP, który realizuje połączenia w telefonii bezprzewodowej. W praktyce oznacza: Możliwość otrzymywania najnowszych wiadomości, sprawdzania programu TV, pogody, wysyłania i odbierania poczty, robienie zakupów przez Internet itd. za pomocą telefonu komórkowego. Inny standard GPRS wykorzystywany w sieci bezprzewodowej powoduje, ze płacimy za ilość przesyłanych informacji a nie za czas połączenia. Nie trzeba wykupywać usługi transmisji danych.

WAP Jak łączymy się z Internetem poprzez telefon komórkowy ? 1. Telefon musi obsługiwać WAP Jak łączymy się z Internetem poprzez telefon komórkowy ? 1. Telefon musi obsługiwać standard WAP (usługa mało jeszcze znana w Polsce) 2. Należy u operatora wykupić usługę przesyłu danych 3. Należy odpowiednio skonfigurować telefon komórkowy

WAP dla telefonu komórkowego (Nokia 7110) Parametr Plus GSM ERA GSM IDEA Strona główna WAP dla telefonu komórkowego (Nokia 7110) Parametr Plus GSM ERA GSM IDEA Strona główna http: //wap. wp. pl/ Typ połączenia Ciągłe Zabezpieczenie łącza Nie Nie Nośnik Dane Numer Dial-up: +48601100123 +48604020202 +48501800800 Adres IP 212. 2. 96. 16 213. 158. 194 192. 168. 6. 102 Typ weryfikacji Normalna Typ transmisji danych Analogowy ISDN (dla POP – Analogue) Szybkość transmisji 9600 bps Użytkownik Plusgsm erawap Idea Hasło Plusgsm erawap Idea

Modem (MOdulator-DEModulator) Modem to urządzenie, które przekształca zapis cyfrowy (binarny – ciąg zero-jedynkowy czytany Modem (MOdulator-DEModulator) Modem to urządzenie, które przekształca zapis cyfrowy (binarny – ciąg zero-jedynkowy czytany przez komputer) na sygnał analogowy. (Gdy sieć telefoniczna będzie cyfrowa modemy staną się zbędne)

Typy Modemów Zewnętrzny – podłączany jest do portu szeregowego oraz do gniazda telefonicznego. Łatwy Typy Modemów Zewnętrzny – podłączany jest do portu szeregowego oraz do gniazda telefonicznego. Łatwy do podłączenia, możliwość podłączania do innego komputera, posiada na obudowie wskaźniki stanu pracy (szybkości itd. )

Modem wewnętrzny Nie zajmuje miejsca na biurku, nie wymaga dodatkowego okablowania, ma własny (wbudowany Modem wewnętrzny Nie zajmuje miejsca na biurku, nie wymaga dodatkowego okablowania, ma własny (wbudowany na karcie) port szeregowy i dlatego jest niezależny od układu UART. Wady: trudniejszy do instalacji, może wymagać zmian w parametrach sprzętowych komputera.

Konfiguracja modemu W panelu sterowani wybieramy ikonę: Modemy Konfiguracja modemu W panelu sterowani wybieramy ikonę: Modemy

Konfiguracja modemu W programie komunikacyjnym lub systemie trzeba zwykle zdefiniować : • szybkość bitową Konfiguracja modemu W programie komunikacyjnym lub systemie trzeba zwykle zdefiniować : • szybkość bitową portu • format znaków (ilość bitów, typ parzystości) • jak będzie przebiegało sterowanie strumieniem danych oraz parametry konfiguracyjne modemu: • czy będzie stosowana kompresja • czy będzie używana korekcja błędów • a także inne parametry wymagane przez program.

Podłączenie do Internetu poprzez modem Podłączenie do Internetu poprzez modem

Przeglądarki Internetowe Przeglądarki internetowe to specjalne oprogramowanie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci, przeglądanie Przeglądarki Internetowe Przeglądarki internetowe to specjalne oprogramowanie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci, przeglądanie informacji na serwerach itd. W Polsce najbardziej rozpowszechnionymi przeglądarkami internetowymi WWW są: – Internet Explorer f-my Microsoft – Netscape Navigator f-my Netscape. • Przeglądarka Internet Explorer wchodzi standardowo w skład systemu Windows’ 98. Bezpośrednio po uruchomieniu Internet Explorer pojawi się charakterystyczne okno (początkowa strona zgłoszeniowa ustawiana jest za pomocą opcji „home”), w którym widoczna będzie początkowa strona. Na rysunku poniżej przedstawiona jest początkowa strona miasta Zielona Góra (strona ta może aktualnie wyglądać inaczej, gdyż podlega ciągłej modyfikacji):

WWW World Wide Web Ogólnoświatowa pajęczyna WWW World Wide Web Ogólnoświatowa pajęczyna

WWW – Zasady adresowania Aby możliwe było przeglądanie na serwerze strony WWW musimy podać WWW – Zasady adresowania Aby możliwe było przeglądanie na serwerze strony WWW musimy podać jej adres. W celu ułatwienia poruszania się po sieci opracowano ogóle zasady adresowania stron WWW. Pierwszym członem nazwy jest ciąg „WWW”, następnym nazwa firmy, a kolejnym domena. . mil – dla organizacji wojskowych. com – dla firm komercyjnych. edu – dla oświaty, edukacji. org – dla organizacji, partii itp. , gov – dla instytucji rządowych. net – dla firm zajmujących się usługami sieciowymi Ostatnim członem jest skrót danego kraju (z wyjątkiem USA): . au – Australia. de – Niemcy. uk – Wielka Brytania. pl – polska

WWW – uruchamianie stron Internetowych Przyjęta konwencja pozwala na szybie znajdowanie stron firmy. Np. WWW – uruchamianie stron Internetowych Przyjęta konwencja pozwala na szybie znajdowanie stron firmy. Np. firma IBM będzie najprawdopodobniej miała adres: WWW. ibm. com. pl Wywoływanie stron Za pomocą polecenia uruchom z menu „start”, wpisując adres:

Strony WWW Wywoływanie stron WWW za pomocą pola Adres W tym polu należy wpisać Strony WWW Wywoływanie stron WWW za pomocą pola Adres W tym polu należy wpisać adres WWW

Wyszukiwanie informacji na otwartej stronie WWW Przy dużych stronach WWW często zdarza się sytuacja, Wyszukiwanie informacji na otwartej stronie WWW Przy dużych stronach WWW często zdarza się sytuacja, że wyszukanie konkretnej informacje staje się kłopotliwe. Internet Explorer pozwala w tym zakresie korzystać ze standardowych poleceń (jak w edytorze Word) typu „znajdź”. Po otwarciu strony z menu Edycja wybieramy polecenie „znajdź”.

Poczta elektroniczna e-mail – electronic mail Poczta elektroniczna jest najpopularniejszą usługą Internetu. Podobnie jak Poczta elektroniczna e-mail – electronic mail Poczta elektroniczna jest najpopularniejszą usługą Internetu. Podobnie jak cała sieć oparta jest na protokole TCP/IP, zgodnie z którym każdy komputer ma swój unikatowy adres. Nie musimy go jednak pamiętać, gdyż specjalny serwer (DNS) zamienia ciąg liczb na ciąg słów łatwych do zapamiętania. Podczas przesyłania poczty nie musimy się obawiać, że gdy jakiś węzeł jest uszkodzony to nasza poczta nie dojdzie. Protokół IP znajdzie inną drogę do celu. Poczta internetowa jest obecnie najszybszym i najtańszym sposobem komunikowania się. Niezależnie czy wysyłasz pocztę do sąsiada mieszkającego po drugiej stronie ulicy, czy też do przyjaciela na drugiej półkuli, przekazanie informacji trwa tylko kilka sekund. A w dodatku korzystanie z poczty e-mail jest nieporównanie tańsze od listów wysyłanych "zwykłą" pocztą. Ponosisz bowiem tylko opłaty za połączenie z Internetem do swojego lokalnego operatora.

E-mail Aby korzystać z poczty elektronicznej musimy posiadać: 1. Konto na serwerze zajmującym się E-mail Aby korzystać z poczty elektronicznej musimy posiadać: 1. Konto na serwerze zajmującym się dystrybucją poczty. Jeżeli nie mamy dostępu do takiego serwera możemy wykorzystać oferty serwerów darmowych (np. portali onet. pl i Wirtualna Polska). 2. Program do obsługi poczty, np. Outlook Expres, Eudora, Pegazus (lub też programy oferowane przez serwery darmowe). Ostatnio wiele firm oferuje darmowe serwisy pocztowe udostępniane na portalach za pomocą WWW. M. in. takie oferty możemy spotkać na stronie Microsoftu, Wirtualnej Polski, Onecie itd.

E-mail Adres poczty elektronicznej składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to login E-mail Adres poczty elektronicznej składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to login użytkownika. Druga część to domena informująca gdzie znajduje się serwer na którym użytkownik ma swoją skrzynkę pocztową. Np. adres: [email protected] wp. pl Adresy internetowe są czytane przez komputery "od końca". Zatem patrząc na ten adres wiemy, że jest to polski adres "pl". Kolejny element w adresie to nazwa domeny, "wp", co oznacza Wirtualną Polskę. Pozostałe elementy informują bardziej szczegółowo o lokalizacji komputera - serwer internetowy nazywa się "poczta". Ostatnia część adresu to login użytkownika „makatka", informujący, że każdy list zaadresowany: [email protected] wp. pl jest właśnie do niego, a nie do innego użytkownika posiadającego konto na tym serwerze. Dostawcy darmowej poczty elektronicznej decydują o tym jak będzie wyglądał Twój adres po prawej stronie małpy ("@"). Login natomiast wybierasz samodzielnie, najlepiej taki, aby łatwo go było zapamiętać i podawać znajomym do korespondowania.

Zakładanie konta Wybieramy hiperłącze konto pocztowe Zakładanie konta Wybieramy hiperłącze konto pocztowe

Konto na portalu Onet. pl Najpierw wybieramy opcję „Nie masz konta” i przystępujemy do Konto na portalu Onet. pl Najpierw wybieramy opcję „Nie masz konta” i przystępujemy do wypełnienia formularza zgłoszenia Onet_id to Twój identyfikator (pseudonim), pod którym będziesz występować w różnych serwisach portalu Onet. pl. Natomiast onet_hasło jest tajne i powinno być trudne do odgadnięcia dla innych osób. Dlatego hasło nie może być identyczne z onet_id, musi mieć co najmniej 6 znaków i być złożone jednocześnie z liter i cyfr.

Formularz konta Formularz konta

Konto Konto

Konta Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej na onecie. POP 3 (Post Office Protocol, version Konta Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej na onecie. POP 3 (Post Office Protocol, version 3) odpowiada za ściąganie przychodzącej do nas poczty z serwera poczty na nasz komputer osobisty. Jego nazwa musi pokrywać się z nazwa serwera na którym mammy konto poczty elektronicznej. Jak pamiętamy z poprzedniego ćwiczenia nasz serwer POP 3 to: priv 5. onet. pl SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) odpowiada za wysyłanie naszej poczty. Może być to ten sam serwer co POP 3. Tak jak w naszym przypadku smtp: priv 5. onet. pl Oba protokoły bazują na protocole TCP/IP i są potrzebne do prawidłowego działania programu obsługującego pocztę.

Konta Konta

Rozmowy na żywo czyli komunikacja on-line Internet umożliwia prowadzenie rozmów na żywo i wywiadów Rozmowy na żywo czyli komunikacja on-line Internet umożliwia prowadzenie rozmów na żywo i wywiadów – jest to tzw. Czat i debata. Aby przyłączyć się do rozmowy należy załogować się do serwisu (czyli podać swój login i czasami hasło). Można zadawać wtedy pytania skierowane do zaproszonych gości. Najpierw trafiają one do „moderatora czatu” (prowadzący rozmowę). Odpowiedzi oraz zadawane pytania zostają wyświetlone na ekranach uczestników rozmowy. Popularne czaty na portalu Wirtualna Polska: http: //czat. wp. pl http: //debata. wp. pl

IRC (Internet relay czat) IRC (ang. internet relay chat) to narzędzie służące do pisanych IRC (Internet relay czat) IRC (ang. internet relay chat) to narzędzie służące do pisanych rozmów. Jest to wirtualne spotkanie ludzi z całego świata, którzy dyskutują na specjalnych kanałach. Na IRC-u możesz "pogadać" z każdym i na każdy temat. Aby spróbować porozmawiać przez IRC, należy zapoznać się z listą odpowiednich komend. Poniżej kilka przykładów: /NICK - nadanie sobie pseudonimu /JOIN# - przyłączenie się do kanału /HELP - lista wszystkich możliwych poleceń IRC /WHO* - lista użytkowników kanałów /MSG - wysłanie prywatnej wiadomości /BYE - zakończenie sesji Listę serwerów IRC możesz znaleźć pod adresem: http: //www. irc. pl Oprogramowanie, które Ci się przyda znajdziesz pod adresem: ftp: //ftp. funet. fi ftp: //task. gda. pl ftp: //cs-ftp. bu. edu

Wideo konferencje Wideo konferencja to nie tylko rozmowa ale także przesyłanie obrazu. Dzięki kamerom Wideo konferencje Wideo konferencja to nie tylko rozmowa ale także przesyłanie obrazu. Dzięki kamerom wideo podłączonym do komputerów, można się wzajemnie widzieć. Co jest potrzebne? Oczywiście dostęp do Sieci oraz kamera przystosowana do przesyłania obrazu drogą cyfrową, a także odpowiednie oprogramowanie. Można rozmawiać, pokazywać sobie zdjęcia oraz filmy. Masz również możliwość zachowania przebiegu wideokonferencji w swoim komputerze i przeglądania jej w dowolnym czasie. Koszty? Jeśli korzystamy z modemu, to płacimy tylko za lokalne połączenie telefoniczne. Aktualne wersje oprogramowania, które jest wykorzystywane do prowadzenia wideokonferencji: http: //www. cuseemeworld. com http: //www. wpine. com http: //www. bestdata. com

Listy dyskusyjne – to pewna odmiana grup dyskusyjnych. Posiadając konto poczty elektronicznej, można zapisać Listy dyskusyjne – to pewna odmiana grup dyskusyjnych. Posiadając konto poczty elektronicznej, można zapisać się do jednej z wielu tysięcy list dyskusyjnych poruszających wiele różnych tematów. Listy są wysyłane przez każdego subskrybenta pod adresem serwera i następnie są rozsyłane do pozostałych uczestników.

Grupy dyskusyjne Jest to największe i najbardziej aktualne forum wymiany wszelkiego typu informacji na Grupy dyskusyjne Jest to największe i najbardziej aktualne forum wymiany wszelkiego typu informacji na świecie. Począwszy od tzw. FAQ-ów (Frequently Asked Question), a skończywszy na wymianie plików binarnych z różnymi obrazkami, clipami video itp. Korzystać z grup dyskusyjnych (tzw. USENET NEWS) mogą wszyscy, którzy wykupili pełne konto u dostawcy usług lub korzystają z darmowych serwerów. grupy dyskusyjne – to ogromne „tablice ogłoszeniowe”. Użytkownicy grupy ogłaszają swoje wiadomości i odpowiadają na wiadomości innych. Grupy dyskusyjne mają charakter hierarchiczny, każda z nich poświęcona jest odrębnej tematyce. Np. programowi Excel poświęcona jest grupa: news: comp. apps. spreadsheets, gdzie można znaleźć wiele nietypowych przykładów i zastosowań Excela.

Portale internetowe Portale internetowe

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji

FTP FTP

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów

SMS SMS

Pojęcia związane z Internetem (1) WWW – sieć World Wide Web (ogólnoświatowa pajęczyna – Pojęcia związane z Internetem (1) WWW – sieć World Wide Web (ogólnoświatowa pajęczyna – jest to podsystem Internetu do obsługi transferu informacji w postaci hipertekstu. Przeglądarka WWW (browser) – program do odczytywania, interpretowania i prezentowania zawartości dokumentów HTML. Najbardziej popularne to: Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator. Przy ich pomocy można tez ściągać pliki z serwerów FTP. Serwer stron, witryn Internetowych WWW – zbiór dokumentów HTML znajdujących się na jednym komputerze. Pliki z serwera WWW są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu na całym świecie HTTP – skrót od ang. Hyper Text Transfer Protocol (protokół przesyłania hipertekstu) jest technika przesyłania dokumentów przez sieć WWW. Dokument HTML – plik w postaci możliwej do publikowania w sieci. Zawiera tzw. „tagi”, które są interpretowane przez przeglądarki WWW i wyświetlane w odpowiedniej postaci jako strona WWW.

Pojęcia (2) URL – skrót od Uniform Resource Locator (jednolity adres zasobu). Jest to Pojęcia (2) URL – skrót od Uniform Resource Locator (jednolity adres zasobu). Jest to dokładny adres dokumentu WWW. Najczęściej spotykany komunikat – w przypadku braku komunikacji – ma postać: URL http: //www. mmmm. pl jest niedostępny lub podlega aktualizacji. Hiperłącze – popularnie zwane „linkiem” to obiekt lub tekst, którego kliknięcie w dokumencie powoduje uaktywnienie innego dokumentu. Większość stron WWW zawiera linki umożliwiające przeskakiwanie pomiędzy wieloma dokumentami FTP – skrót od File Transfer Protocol (protokół przesyłania plików). Metoda przesyłania plików między komputerami. Serwery FTP – programy dzięki którym można ściągać pliki za pomocą przeglądarek WWW, FTP to także specjalizowane programy przeznaczone wyłącznie do obsługi transferu FTP. (np. : ftp: //ftp. microsoft. com