09. 02. 2012 ж аза станны экономикалы аудандары.

Скачать презентацию 09. 02. 2012 ж аза станны экономикалы аудандары. Скачать презентацию 09. 02. 2012 ж аза станны экономикалы аудандары.

9_klass_ashyk_sabak.pptx

 • Размер: 2.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации 09. 02. 2012 ж аза станны экономикалы аудандары. по слайдам

09. 02. 2012 ж аза станны экономикалы аудандары. Қ қ ң қ Та ырыбы:09. 02. 2012 ж аза станны экономикалы аудандары. Қ қ ң қ Та ырыбы: қ § 20. Орталы аза стан. Таби и ресурстары қ Қ қ ғ Хал ы. қ § 21. Шаруашылы географиясы. Ауданаралы қ қ экономикалы байланыстары. қ Ашы саба қ қ

 Білімділігі: О ушылар а республика аудандары қ ғ арасында ы шаруашылы ты Білімділігі: О ушылар а республика аудандары қ ғ арасында ы шаруашылы ты ғ қ ң байланысын, экономикалы аудандар, соны ішінде қ ң Орталы аза стан экономикалы ауданы қ Қ қ қ туралы, таби ат ресурстары, хал ы, шаруашылы ы туралы ғ қ ғ м лімет бере отырып білімдерін алыптастыру. ә қ Дамытушылы ы: ғ о ушылар а зіні аудандары туралы қ ғ ө ң м лімет бере отырып, ылыми к з арастарын ә ғ ө қ алыптастырып, ізденушілікке баулып, д ниетанымын қ ү дамыту. Т рбиелігі: ә о ушылар а елімізді таби атын таза қ ғ ң ғ стау а, зиян тигізбеуге т рбиелеу. ұ ғ ә К рнекіліктер: ө аза станны экономикалы аудандары Қ қ ң қ картасы, атлас, кескін карта, интерактивті та та, Power қ Point презентациясы.

 Саба т рі: қ ү Ашы саба. қ қ діс Ә т сілдері: Саба т рі: қ ү Ашы саба. қ қ діс Ә т сілдері: ә т сіндіру, баяндау, с ра -жауап, кестемен ү ұ қ ж мыс. ұ Сабақ барысы: I. Ұйымдастыру кезеңі II. Үй тапсырмасын тексеру. III. Жаңа білімді қалыптастыру. IV. Жаңа білімді бекіту. V. Қорытынды. Жаңа сабақты қорытындылау. VI. Бағалау. VII. Үй тапсырмасын беру.

Экономикалы аудан дегенімізқ -аума ты е бек б лінісіқ қ ң ө Н тижесіндеЭкономикалы аудан дегенімізқ -аума ты е бек б лінісіқ қ ң ө Н тижесінде алыптасып, бір-бірінен шаруашылы ты ә қ қ қ мамандануы ж/е кешенді дамуы ж нінен айырмашылы ө қ жасайтын елді бір б лігі. ң ө Экономикалы аудандастыру дегеніміз қ -елді аума тық қ е бек б лінісі орта , зара байланысты экономикалы ң ө қ аудандар а топтастыру. ғ Аума ты е бек б лінісі қ қ ң ө — рбір ауданны зінде ндір-ә ң ө ө Ілетін арты німдерін бас а аудандар а шы арып, зіне қ ө қ ғ ғ ө ажет німді алуы. Қ ө

Белгілі алым Н. Н. Баранский аза стан аума ын 5 эко-ғ Қ қ ғБелгілі алым Н. Н. Баранский аза стан аума ын 5 эко-ғ Қ қ ғ Номикалы аудан а б лді. қ ғ ө аза ста Қ қ н Орталы қ Шығыс Батыс Солтүсті к Оңтүстік

Батыс А т бе қ ө обл Б. аз Қ обл Атырау обл МаБатыс А т бе қ ө обл Б. аз Қ обл Атырау обл Ма ыс ңғ тау обл Ор-тал ы қ Қараға нды обл Солт стік ү Шы ыс ғ аз обл ҚҚостана й Солт Қаз обл Ақмола Павлод ар О т стік ң ү ызылор Қ да О т аз ң Қ обл Жамбыл обл Алматы облаза стан Қ қ

    Таби ат ғ ресурстары Тас к мір Таби ат ғ ресурстары Тас к мір ө мыс Корунд ктас Ә От а қ т зімді ө саз Пирофилит рылыс Құ материалы

 Тас к мір ө  Мыс  Тас к мір ө Мыс Вольфрам Корунд Молибден

ор асынҚ ғ Г лшат, ызылеспе, А ша ыл, Алаай ыр, ара- ү Қор асынҚ ғ Г лшат, ызылеспе, А ша ыл, Алаай ыр, ара- ү Қ қ ғ ғ Қ ғ айлы, Ж йрем ә Мыс Т сті ү металдар. Полиметалдар

Сирек металдар Вольфрам Молибде н Ваннади й Висмут Сурьма Жо ары ғ айра ты,Сирек металдар Вольфрам Молибде н Ваннади й Висмут Сурьма Жо ары ғ айра ты, Шы ыс Қ қ ғ айра ты, о ырат Қ қ Қ ң , араоба Қ

Таби и сирек кездесетін к міс, рений, кадмий, висмут, кобальт, ғ ү Сынап, сурмаТаби и сирек кездесетін к міс, рений, кадмий, висмут, кобальт, ғ ү Сынап, сурма металдары Орталы аза станны мыс кен- қ Қ қ ң дерінде мол. Республикамызда ерекше кокстелетін к мірді ө ң шойын мен болатты маргенец кеніні 100% Орталы аз ң ң қ Қ Шы арылады. Аудан аума ында су тапшылы ын шешу ғ ғ ғ ма сатымен Ертіс- ара анды каналы салын ан. ара анды қ Қ ғ ғ Қ ғ Облысы асбест оры ж нінен республикада 2 -орында. қ ө

. . . . . .

Орталы аза станда ы ара анды к мір бассейні қ Қ қ ғОрталы аза станда ы ара анды к мір бассейні қ Қ қ ғ Қ ғ ө аза станны ма ызды отын базасы болып табылады. Қ қ ң ң ара анды к мірі шахталы діспен алынады. Онда 60 Қ ғ ө қ ә Шахта , 2 ірі к мір бассейні ашы діспен ж мыс ө қ ә ұ істейді.

Орталы аза стан- ара металургияны негізгі шикізатқ Қ қ қ ң базасы. араОрталы аза стан- ара металургияны негізгі шикізатқ Қ қ қ ң базасы. ара металургияны дамуы ара андыны кокс Қ ң Қ ғ ң к мірі мен Атасу, Тор ай, Соколов-Сарыбай, Аят, Лисаков ө ғ ашар темір кен орындарыны игерілуімен атар ж зе- Қ ң қ ү ге асуда. Кокстелетін к мірі мен темір кендерін пайда- ө ланып Теміртау аласында толы циклді ара метал- қ қ қ ургия зауыты ж мыс істеуде. ұ Ауыр нерк сіпті ішінде е жаксы дамы ан та ы бір ө ә ң ң ғ ғ Саласы-т сті металургия. Басты себебі-т сті метал- ү ү дарды кен оры мол болуында. Мыс, ор асын, мырыш, ң қ қ ғ Вольфрам, молибден ж/е ба алы металдар ндіру саласы ғ ө Ны ма ызы зор. А жол, Жамбыл, А шатау, Жо ары ң ң қ қ ғ айра ты. Қ қ

 Вольфрам  Молибден Вольфрам Молибден

Т сті металдарды ндіру барысында сирек ж/еү ө шашыранды металдар алынады. Рений Т сті металдарды ндіру барысында сирек ж/еү ө шашыранды металдар алынады. Рений Сурьма Кадмий

Химия өнеркәсібі Синтетик алық каучук Күкірт қышқылы Резина, те х бұйымдар Темірта у БалқашХимия өнеркәсібі Синтетик алық каучук Күкірт қышқылы Резина, те х бұйымдар Темірта у Балқаш Саран

Же іл нерк сіп саласында ара анды ая -киімң ө ә Қ ғ қЖе іл нерк сіп саласында ара анды ая -киімң ө ә Қ ғ қ фабрикасы. , трикатаж, тігін, жи аз б йымдары, ш лы һ ұ ұ қ б йымдарын шы аратын к сіпорындар ж мыс істейді. ұ ғ ә ұ

Ауыл шаруашылы ында егін шаруашылы ымен атар ғ ғ қ Етті-с тті ба ыттаАуыл шаруашылы ында егін шаруашылы ымен атар ғ ғ қ Етті-с тті ба ытта ы мал сіру дамы ан. Егін шаруашы- ү ғ ғ ө ғ лы ыны басты ма саты-жазды бидай сіру. Ж гері, ғ ң қ қ ө ү Техникалы да ылдардан-к нба ыс, картоп сіріледі. қ қ ү ғ ө