► Жедел тыныс жеткіліксіздігі (ЖТН) — бірнеше

Скачать презентацию ► Жедел тыныс жеткіліксіздігі (ЖТН) — бірнеше Скачать презентацию ► Жедел тыныс жеткіліксіздігі (ЖТН) — бірнеше

ghedel_tynys_ghetkіlіksіzdіgіnің_patofiziologiyasy.ppt

 • Размер: 1.7 Мб
 • Автор: Белгісіз Адам
 • Количество слайдов: 29

Описание презентации ► Жедел тыныс жеткіліксіздігі (ЖТН) — бірнеше по слайдам

► Жедел тыныс жеткіліксіздігі (ЖТН) — бірнеше минуттан бірнеше к н уа ыт аралы► Жедел тыныс жеткіліксіздігі (ЖТН) — бірнеше минуттан бірнеше к н уа ыт аралы ында орша ан ауа арасында ы газ ү қ ғ қ ғ ғ алмасу б зылысы ж не айналымда ы аннан гипоксемия ұ ә ғ қ ж не /немесе гиперкапния бай алуы. ә қж не /немесе гиперкапния бай алуы. ә қ ► ЖТЖЖТЖ — сырт ы тыныс ж йесі анны алыпты газды қ ү қ ң қ қ — сырт ы тыныс ж йесі анны алыпты газды қ ү қ ң қ қ рамымен амтамасыз ете алмайтын, ентігу бай алатын құ қ қ патологиялы жа дай. қ ғпатологиялы жа дай. қ ғ ► Ке ірек «тыныс жеткіліксіздігі» т сінігі а за мен орша ан ң ү ғ қ ғ орта арасында ы газ алмасу б зылысыны барлы т рлерін ғ ұ ң қ ү амтиды, гипоксия атмосферада ы оттегіні парциалды қ ғ ң қамтиды, гипоксия атмосферада ы оттегіні парциалды қ ғ ң қ ысымыны т мендеуіне негізделген (гипобариялы тип), қ ң ө қысымыны т мендеуіне негізделген (гипобариялы тип), қ ң ө қ ж рек немесе тамыр жеткіліксіздігі серінен а за жасушасы ү ә ғ ж не кпе арасында ы тасымалдануды б зылысы ә ө ғ ң ұ (циркуляторлы тип), анда ы гемоглобин концентрациясыны қ ғ ң(циркуляторлы тип), анда ы гемоглобин концентрациясыны қ ғ ң немесе оны асиетіні згерісі (гемиялы тип), жасуша ң қ ң ө қ де гейінде тіндік тыныс ферменттеріні блокадасы ң ң (гистотоксикалы тип қ(гистотоксикалы типқ

Этиология ж не патогенезі, классификациясыә  Патогенезі бойынша жедел тыныс жеткіліксіздігі б лінеді:Этиология ж не патогенезі, классификациясыә Патогенезі бойынша жедел тыныс жеткіліксіздігі б лінеді: ө ► гипоксиялы ( оттегі жеткіліксіздігі) — кпедегі анны қ ө қ ңгипоксиялы ( оттегі жеткіліксіздігі) — кпедегі анны қ ө қ ң шунтталуы ж не вентиляция-перфузиялы атынасты ә қ қ ңшунтталуы ж не вентиляция-перфузиялы атынасты ә қ қ ң б зылу жа дайынан пайда болады; ұ ғб зылу жа дайынан пайда болады; ұ ғ ► гиперкапниялы (к мір ыш ылыны жиналуы) — а заны қ ө қ қ ң ғ ңгиперкапниялы (к мір ыш ылыны жиналуы) — а заны қ ө қ қ ң ғ ң ажетті кпе вентиляциясымен амтамасыз етілуіні қ ө қ ңажетті кпе вентиляциясымен амтамасыз етілуіні қ ө қ ң жеткіліксіздігі кезінде дамиды; ► аралас — кпені вентиляциялы ызметі мен атар, ө ң қ қ қаралас — кпені вентиляциялы ызметі мен атар, ө ң қ қ қ вентиляция-перфузиялы атынасыны б зылуы. қ қ ң ұвентиляция-перфузиялы атынасыны б зылуы. қ қ ң ұ

  Патогенезіне байланысты: ► вентиляциялы қ ► диффузиялы қдиффузиялық ► кпені Патогенезіне байланысты: ► вентиляциялы қ ► диффузиялы қдиффузиялық ► кпені вентиляция-перфузиялы атынасыны б зылысына Ө ң қ қ ң ұ негізделген Тыныс б зылысыны себептері (Б. Е. Вотчал, 1972): ұ ң ► центрогенді(тыныс орталы ыны дисфункциясына ғ ң негізделген ) ► ж йке-б лшы еттік (тыныс б лшы еті немесе оны ж йке ү ұ қ ұ қ ң ү аппаратыны за ымдалуымен байланысты) ң қ ► торакодиафрагмальды (кеуде беткейіні к лемі мен пішініні ң ө ңторакодиафрагмальды (кеуде беткейіні к лемі мен пішініні ң ө ң згерісі, кеуде клеткасыны ригидтілігі, ауырсынуды серінен ө ң ң ә оз алысты бірден шектелуі, мысалы травма, диафрагма қ ғ ң дисфункциясы кезінде) ► бронх кпелік: өбронх кпелік: ө — обструктивті, бронхты ткізгіштікті б зылуымен байланысты қ ө ң ұ -рестриктивті(шектелген) — диффузиялы қ- диффузиялық

ТЖ а ымы бойынша : ғ ► жедел ► созылмалы  ГазТЖ а ымы бойынша : ғ ► жедел ► созылмалы Газ алмасу б зылысыны ай ындылы ына байланысты: ұ ң қ ғ ► латентті ТЖ, жо ары тыныс ж мысы анны алыпты ғ ұ қ ң қ газды рамын амтамасыз етуге абылетті қ құ қ қ ► парциальды ТЖ, артериальды ан рамында оттегі (80 қ құ мм. с. б ж не т мен) ж не оксигемоглобинні ә ө ә ңмм. с. б ж не т мен) ж не оксигемоглобинні ә ө ә ң концентрациясы (95 %% ж не т мен) ә ө т мендеп ө гипоксемиямен сипатталады ► Глобальды ТЖ, гипоксемиядан бас а кезде ж не 45 қ ә мм. с. б. жо ары ғ

► ЖТЖ ауырлы ы ғ анда р. О 2 т мендеуі ж не р.► ЖТЖ ауырлы ы ғ анда р. О 2 т мендеуі ж не р. СО 2 қ ө ә жо арылауы , р. Н згерісі д режесіне байланысты ғ ө ә ойылады. қойылады. қ — Ай ын емес (р. О 2 -79— 65 қ мм с. б , р. СО 2 — 46— 55 ) — Ай ын (р. О 2 — 64 қАй ын (р. О 2 — 64қ —— 55 55 мм с. б , р. СО 2 — 56— 69 — Шекаралы (р. О 2 — 54— 45 қ мм с. б , р. СО 2 — 70— 85 мм с. б ) ) — Респираторлы кома (р. О 2 45 мм с. б. т мен ж не р. СО 2 85 ө ә мм мм с. б. жо ары ғс. б. жо арығ ) ) ► Физикалы к штемеден нау аста пайда бол ан ентігуге қ ү қ ғ байланысты А. Г. Дембоны (1957) б лген 3 д режесі ң ө ә клиникалы т жірибеде ке інен тарал ан: қ ә ң ғклиникалы т жірибеде ке інен тарал ан: қ ә ң ғ — I д реже — ентігу тек жо ары к штеме кезінде бай алады; ә ғ ү қI д реже — ентігу тек жо ары к штеме кезінде бай алады; ә ғ ү қ — II д реже — йреншікті к штеме кезінде; ә ү үII д реже — йреншікті к штеме кезінде; ә ү ү — III д реже — тынышты алыпта. ә қ қ

Этиология. ЖТЖ кпелік ж не кпеден тыс себептерден дамиды. ө ә ө кпеденЭтиология. ЖТЖ кпелік ж не кпеден тыс себептерден дамиды. ө ә ө кпеден тыс себептерге жатады: Ө ► Тынысты орталы реттелуіні б зылысы: а) жедел тамырлы ң қ ң ұ қТынысты орталы реттелуіні б зылысы: а) жедел тамырлы ң қ ң ұ қ б зылыстар (церебральды тамырларды тромбоэмболиясы, ұ ңб зылыстар (церебральды тамырларды тромбоэмболиясы, ұ ң инсульт, бас миыны ісінуі); б) бас миыны травмасы; в) тыныс ң ң орталы ына сер ететін д рілік препараттарды интоксикациясы ғ ә ә ғ (наркоти- преп-р, барбитураттар, т. б. ); г) инфекц- , абынулы қ қ(наркоти- преп-р, барбитураттар, т. б. ); г) инфекц- , абынулы қ қ ж не ісіктік, бас миы ба аныны б зылуына келетін ә ғ ң ұ ә процестер) ми гипоксиясына келетін коматозды жа дайлар. ә ғ ► Плевра ж не кеуде клеткасыны с йек-б лшы еттік абатыны ә ң ү ұ қ қ ңПлевра ж не кеуде клеткасыны с йек-б лшы еттік абатыны ә ң ү ұ қ қ ң за ымдануы: а) тынысты б лшы етті перифериялы ж не қ қ ұ қ ң қ ә орталы салдануы; б)спонтанды пневмоторакс; в) тыныс қ б лшы еттеріні дегенеративті-дистрофиялы згерісі; г) ұ қ ң қ ө полиомиелит, сіреспе; д) ж лын миыны травмасы; е) ФОС ұ ң ж не миорелаксанттарды сері. ә ң ә ► Ірі ан жо алту, жедел ан айналым жеткіліксіздігі ж не улармен қ ғ қ ә улануда ы оттегі тасымалдау б зылыстары кезіндегі ЖТЖ ғ ұ (к міртегі тоты ы, метгемоглобин т зушілер). ө ғ ү

  ЖТЖ дамуында ы кпелік себептерғ ө : : ► Обструктивті б ЖТЖ дамуында ы кпелік себептерғ ө : : ► Обструктивті б зылыстар: а) тыныс жолдарыны б где ұ ң ө денемен ж не а ыры пен, сы массаларымен, ры ә қ құ қ ұ қденемен ж не а ыры пен, сы массаларымен, ры ә қ құ қ ма ы суымен бітелуі; в) аллергиялы бронхо- ж не ң қ ә ларингоспазм; г) тыныс жолдарында ы ісіктік процестер; ғ д) ж ту актысыны б зылысы, тілді салдануы; е) бронх ұ ң ұ ң а ашыны ісіну- абынулы аурулары; ж) бронхты тегіс ғ ң қ қ ң салалы б лшы ет тонусыны жо арылауы, са бронхты ұ қ ң ғ ұ қ ңсалалы б лшы ет тонусыны жо арылауы, са бронхты ұ қ ң ғ ұ қ ң тіректік рылымыны б зылуы, ірі бронхтарды құ ң ұ ңтіректік рылымыны б зылуы, ірі бронхтарды құ ң тонусыны т мендеуі. ң өтонусыны т мендеуі. ң ө ► Респираторлы рылымны за ымдалуы: а) кпе тініні құ ң қ ө ңРеспираторлы рылымны за ымдалуы: а) кпе тініні құ ң қ ө ң инфильтрациясы, деструкциясы, дистрофиясы; б) пневмосклероз. ► кпе паренхимасыны ызметіні т мендеуі: а) кпені Ө ң қ ң ө ө ңкпе паренхимасыны ызметіні т мендеуі: а) кпені Ө ң қ ң ө ө ң дамымауы б) кпені ысылуы ж не ателектаз; в) плевра ө ң қ ә уысында ы лкен к лемдегі с йы ты ; г) кпе қ ғ ү ө ұ қ қ ө артериясыны тромбоэмболиясы. ң

  ЖТЖ патогенезі. Негізгі клиникалы синдромдарқ ► ЖТЖ патогенезі альвеолярлы вентиляция, альвеолярлы ЖТЖ патогенезі. Негізгі клиникалы синдромдарқ ► ЖТЖ патогенезі альвеолярлы вентиляция, альвеолярлы мембрана ар ылы газды диффузия б зылысы қ қ ұ н тижесінде а заны оттегілік ашы уы ж не ж йелер мен ә ғ ң ғ ә ү м шелерге оттегі таратылуыны тепе-те дік б зылысына ү ң ң ұ негізделген. ЖТЖ негізгі клиникалы синдромдары: қнегізделген. ЖТЖ негізгі клиникалы синдромдары: қ ► Гипоксия ► Гипоксемия ► Гиперкапния

► 1. ГИПОКСИЯ тінні оксигенациясы т мендеуі кезінде ң ө дамитын жа дай. Этиологиялы► 1. ГИПОКСИЯ тінні оксигенациясы т мендеуі кезінде ң ө дамитын жа дай. Этиологиялы фактор а ғ қ ғ байланысты гипоксиялы жа дай 2 топ а б лінеді. қ ғ қ өбайланысты гипоксиялы жа дай 2 топ а б лінеді. қ ғ қ ө ► а) а) Ішке тарт ан ауада ы оттегіні парциальды қ ғ ң ысымыны т мендеуі кезіндегі гипоксия (экзогенді қ ң ө гипоксия), мысалы , биік тау жа дайында, авария ж не ғ ә т. б. ► б) Ішке тарт ан ауаны алыпты парциальды ысымы қ ң қ қ алыпты кездегі тінні оттегімен амтамасыз етілуіні қ ңалыпты кездегі тінні оттегімен амтамасыз етілуіні қ ң б зылысы кезіндегі гипоксия. М нда гипоксияны келесі ұ ұ ң т рлері жатады: үт рлері жатады: ү респираторлы (тынысты ), қ циркуляторлы, тіндік, гемиялы. қ

► Респираторлы гипоксияны пайда болу негізінде альвеолярлы ң гиповентиляция жатыр. Оны себептері жо ары► Респираторлы гипоксияны пайда болу негізінде альвеолярлы ң гиповентиляция жатыр. Оны себептері жо ары тыныс алу ң ғ жолдарыны ткізгіштігіні б зылуы, кпені тыныс ң ө ң ұ ө ң беткейіні т мендеуі, кеуде клеткасыны травмасы, орталы ң ө ң қбеткейіні т мендеуі, кеуде клеткасыны травмасы, орталы ң ө ң қ генезді тыныс т мендеуі, кпені абынуы немесе ісінуі ө ө ң қ болуы м мкін. үболуы м мкін. ү ► Циркуляторлы гипоксия жедел немесе созылмалы анайналым жеткіліксіздігі серінен пайда болады. қ әанайналым жеткіліксіздігі серінен пайда болады. қ ә ► Тіндік гипоксия арнайы уланулармен ша ырылады (мысалы, қТіндік гипоксия арнайы уланулармен ша ырылады (мысалы, қ цианистый калия) , ол оттегіні тіндік де гейіні б зылу ң ң ң ү процесіне келеді. әпроцесіне келеді. ә ► Гипоксияны гемиялы типіні даму негізінде эритроциттегі ң қ ң гемоглобин т мендеуі немесе эритроцитарлы массаны ө ңгемоглобин т мендеуі немесе эритроцитарлы массаны ө ң ай ын т мендеуі жатыр (мысалы, жедел ан жо алту, анемия). қ ө қ ғай ын т мендеуі жатыр (мысалы, жедел ан жо алту, анемия). қ ө қ ғ ► Кез-келген гипоксия циркуляторлы жеткіліксіздікке келеді. әКез-келген гипоксия циркуляторлы жеткіліксіздікке келеді. ә Ауыр гипоксия бірнеше минутта нау асты лімге келеді. қ ө әАуыр гипоксия бірнеше минутта нау асты лімге келеді. қ ө ә Гипоксияны ауырлы д режесін ба алауда ы интегральды ң қ ә ғ ғ к рсеткішке артериальды анда ы оттегіні парциальды ө қ ғ ң қк рсеткішке артериальды анда ы оттегіні парциальды ө қ ғ ң қ ысымын аны тау жатады. қ қысымын аны тау жатады. қ қ

► 2. ГИПОКСЕМИЯ. Гипоксемиялы қ синдромны ң негізінде кпедегі артериальды анны оксигенация ө қ► 2. ГИПОКСЕМИЯ. Гипоксемиялы қ синдромны ң негізінде кпедегі артериальды анны оксигенация ө қ ң процесіні б зылысы жатыр. Осы синдром ң ұпроцесіні б зылысы жатыр. Осы синдромң ұ ағағ рт рлі ә ү этиологиялы алвеоланы гиповентелиясы ңэтиологиялы алвеоланы гиповентелиясың (( мысал а ғ , асфексия )) , кпедегі вентеляциялы ө, кпедегі вентеляциялыө — перфузды атынасты қ ң згерістері ө (( мысал а, тыныс алу жолдарыны ғ ң обструкциясы кезінде кпедегі анны ө қ ңобструкциясы кезінде кпедегі анны ө қ ң келуі )) , мембранада ы алвеоларлы ғ, мембранада ы алвеоларлығ — капелярлы бейімділікті ң диффузды б зылуы ж не анда ы ұ ә қ ғ шунтаулар (( мысалы, респираторлы дистресс — синдромы )) алып келеді. гипоксемиялы қалып келеді. гипоксемиялы қ синдромны интегральды к рсеткіші артериялды анда ы ң ө қ ғ оттегіні парциялды ысымы болып табылады. ң қ

 3. ГИПЕРКАПНИЯ. Гиперкапния деп қандағы және тыныс шығару кезіндегі ауадағы көмір қышқыл 3. ГИПЕРКАПНИЯ. Гиперкапния деп қандағы және тыныс шығару кезіндегі ауадағы көмір қышқыл газының жоғарылауымен сипатталатын патологиялық синдром. ► Гиперкапниялық синдромның негізінде альвеолярлы вентиляциямен С O 2 нің қанда және тінде артық мөлше жиналуы. ► Бұл синдром тыныс алудың обструктивті және рестриктивті бұзылыстарында, орталық генезді тыныс алу реттелуінің бұзылыстарында, кеуде құысы тыныс алумускулатурасының патологиялық гипотониясында кездеседі. ► Артериялық қандағы көмір қышқыл газының мөлшері парциялдық қысымы гипертониялық синдром болып табылады. ► ЖТЖ форма, артериялық қан жеткілікті мөлшерде оттегімен қамтамасыз етілмесе, гипоксемиялы деп аталады. ► Егер ЖТЖЖТЖ қанда және тінде СОСО 22 м м өлшері жоғарылап кетке н н тт үрде сипатталса, онда гиперкапниялық деп аталады.

  Клиникалы к ркінісі қ ө ЖТЖЖТЖ -- а алып келетін бірінші Клиникалы к ркінісі қ ө ЖТЖЖТЖ — а алып келетін бірінші ғ себебіне байланысты, дегенмен , ЖТЖ барлы т рінде қ ү негізгі клиникалы синдроммен сиптомды ажырата. қ ► Ентікпе, тыныс алу жиілігіні б зыуы: ң ұЕнтікпе, тыныс алу жиілігіні б зыуы: ң ұ тахипноэ, тыныс алу актіне атысатын б лшы етермен ауа қ ұ қ жетіспеушілігімен сипатталатын, тыныс алуды б сендеуі , ң әжетіспеушілігімен сипатталатын, тыныс алуды б сендеуі , ң ә гипоксияны жа ындауын, Чейн ң қгипоксияны жа ындауын, Чейнң қ -C-C токс, Биот, ацидоз дамы анда ғ –– Куссмаул тынысын к рсетеді. ө ► Цианоз: ерте сатысында тері жамыл ысыны бозаруы ғ ңерте сатысында тері жамыл ысыны бозаруы ғ ң ж не алыпты ыл алдылы ыны са талуымен ә қ ғ ғ ң қ сипаталатын акроционоз дамиды, содан кейін цианоз жо арылайды, дуффузды болады, гиперкапния осылуымен ғ қ ызыл цианоз болуы м мкін, ЖТЖ со ы сатысында ж не қ ү ңғ ә тершендікті жо арылауында тері жамыл ысыны ң ғ ғ ңтершендікті жо арылауында тері жамыл ысыны ң ғ ғ ң мраморлы ы, да ты цианоз дамиды. ғ қ

ЖТЖ ауырлы д режесі (Н. Р. Палеев, В. А. Ильченко, Е. Г. қ әЖТЖ ауырлы д режесі (Н. Р. Палеев, В. А. Ильченко, Е. Г. қ ә Шуганов, Б. В. Гордиенко, 1995, с изменениями) ► Клиникада ЖТЖЖТЖ — ны ңның 5 5 ауырлы қ қ д режесін әд режесін ә ж не әж не ә 33 кезенді ажыратады. ► Диагностика тыныс алуды ба алаудан, ан ғ қ айналымынан, анда ы қ ғ ОО 2 2 ж не ә СО 2 парциалды қпарциалды қ ж ктемесінен ү ралады. құ ЖТЖ ауырлы қауырлы қ д режесі әд режесі ә Вентиляциял ы ЖТЖ қ pp aa COCO 2 2 мм мм Паренхиматоз ды ЖТЖ pp aa OO 22 мм рт. ст. лсіз ӘлсізӘ Ай ын қАй ынқ Ауыр Гиперкапниял ы кома қы комақ Гипокапниял ы кома қы комақ алыпты ҚалыптыҚ <5070>70 90 -130 35 -45 >70>70 70 -50 <50<50 39 -30 80 —

► ЖТЖ I I кезе і. ң Нау асты есі аны , мазасыз,► ЖТЖ I I кезе і. ң Нау асты есі аны , мазасыз, эйфариялы болуы м мкін. қ ң қ ү Тыныс алу жетіспеушілігіне ша ымданады. Тері жамыл ысы боз ылт, же іл ғ ғ ғ ң акроцианоз, минутына ТЖ– 25 -30 рет , ЖЖЖ– 100 -110 рет, А алыпты Қ қ немесе біршама жо арыла ан , ғ ғнемесе біршама жо арыла ан , ғ ғ pa. O 2 70 мм сб. б дейін т мендеген, ө pa. CO 2 35 мм сб. б дейін т мендеген. ө ► ЖТЖ II II кезе і. ң кезе і. ң Есі б зыл ан, жиі психоматорлы озу болады. ұ ғ қ Т ншы у а ұ ғ ғ ша ымданады. Есін жо алту, сандыра , галлюцинация болуы м мкін. Тері ғ ғ қ ү жамыл ысы цианозды, кейде гиперимялы, профузды тер т рінде болады. ғ ү Минутына ТЖ – 30 -40 рет. , ЖЖЖ – 120 -140 рет, артериалды гипертензия қ болады, pa. O 2 60 мм сб. б дейін т мендейді, ө 2 60 мм сб. б дейін т мендейді, ө pa. CO 2 50 мм сб. бдейін жо арылайды. ғ ► ЖТЖ III кезе і. ң Есті болмауы. Клонико-тоникалы дірілдер, арашы ты ң қ қ қ ң л айуы мен жары а реакциясыны болмауы, да ты цианоз. Жиі ұ ғ ққ ң қ тахипноэні (ТЖ 40 ж не одан жо ары ) жылдам брадипноэ а (ТЖ – 8 -10 ң ә ғ ғ мин. )ауысуы бай алады. А т мендеуі. Минутына ЖЖЖ 140 , жыбыр қ Қ ө аритмия к ріністері бай алуы м мкін. ө қ үаритмия к ріністері бай алуы м мкін. ө қ ү pa. O 2 50 мм сб. б. т мендеуі немесе ө оданда т мен, өоданда т мен, ө pa. CO 2 80 -90 мм. сб. б жо арылауы немесе оданда жо ары ғ ғ выше.

Балаларда ы тыныс алу жетіспеушілігіні ерекшеліктеріғ ң ► Балаларда ы ТЖ ғБалаларда ы ТЖғБалаларда ы тыныс алу жетіспеушілігіні ерекшеліктеріғ ң ► Балаларда ы ТЖ ғБалаларда ы ТЖғ — а жиі алып келетін жа дайлар: ғ ғ ► тыныс алу жолдарыны жедел ж не созылмалы аурулары ң әтыныс алу жолдарыны жедел ж не созылмалы ауруларың ә ► т ым уалау а бейім кпені созылмалы аурулары ұқ қ ғ ө ң (муковисцидоз, Картагенер синдромы), ► Тыныс алу жолдарыны а ауларыны дамуы ң қ ңТыныс алу жолдарыны а ауларыны дамуың қ ң ► б где денелермен аспирация а алып келу ө ғб где денелермен аспирация а алып келуө ғ ► Нейротоксикозда, улануда, бас — ми жара атарында, кеуде қ клеткасыны жара атануында тыныс алуды реттейтін ң қ орталы б зылады қ ұорталы б зыладық ұ ► Н рестелер пневмопатия кезінде, мысалы , н рестелерді ә ә ңН рестелер пневмопатия кезінде, мысалы , н рестелерді ә ә ң гиалинді- мембраналы ауруында ( Н рестелердегі ә респираторлы Дистресс-синдромы )) , , пневмонияда, бронхиолитте, босанда ы бас ішілік травмада, ішектерді ғ ңбронхиолитте, босанда ы бас ішілік травмада, ішектерді ғ ң салдануында, диафрагмалы жары та, диафрагманы қ ңсалдануында, диафрагмалы жары та, диафрагманы қ ң салдануында, туа біткен ж рек а ауында, тыныс алу ү қ жолдарыны даму а ауында. ң қ

► Аналогиялы жа дай кезінде балаларда ересектерге ара анда қ ғ қ ғ тез► Аналогиялы жа дай кезінде балаларда ересектерге ара анда қ ғ қ ғ тез дамиды. Б л бронхтарды жі ішкелілігіне негізделген, ұ ң ңтез дамиды. Б л бронхтарды жі ішкелілігіне негізделген, ұ ң ң абынулы ж не аллергиялы аурулар кезінде бронх қ қ ә қ абыр асында ы ай ын ісіну мен экссудация обструктивті қ ғ ғ қ синдромны тез пайда болуына келеді. Ерте жаста ы, сіресе ң ә ғ ә жа а туыл ан балаларда интоксикация кезінде тыныс аритмиясы ң ғ пайда болады. Тыныс б лшы еттеріні лсіздігі, диафрагманы ұ қ ң ә ңпайда болады. Тыныс б лшы еттеріні лсіздігі, диафрагманы ұ қ ң ә ң биік т руы, бронх абыр асында ы ж не кпе тініндегі ұ қ ғ ғ ә ө эластикалы талшы тарды жеткіліксіз дамуына байланысты қ қ ң ерте ж не мектеп жасында ы балаларда тыныс алу тере дігі мен ә ғ ң резервті дем алу мен дем шы аруы ересектерге ара анда ғ қ ғ біршама т мен. ерте ж не мектеп жасында ы балалармен ө ә ғ салыстыр анда біршама т мен. Зат алмасуды интенсивтілігіне ғ ө ң байлансыты оттегіге ажеттілік ересектерге ара анда қ қ ғ балаларда жо ары. Сонды тан рт рлі аурулар кезінде оттегіге ғ қ ә ү ажеттілік алыптыдан да жо арылайтынды тан балаларды ТЖ қ қ ғ қ к бірек дамиды. Балаларда гипоксемия тіндік тынысты ө ңк бірек дамиды. Балаларда гипоксемия тіндік тынысты ө ң б зылысына, рт рлі м шелер мен ж йелерді , бірінші кезекте ұ ә ү ү ү ң ОЖЖ мен ж рек тамыр ж йесіні ызметіні б зылысына ү ү ң қ ң ұ жылдам келеді. әжылдам келеді. ә Тыныс декомпенсациясы ж не метаболикалы ә қ ацидоз жылдам дамиды.

► Педиатриялы практикада ТЖқ -- ні ауырлы ң қ д режесін, е тікпені д► Педиатриялы практикада ТЖқ — ні ауырлы ң қ д режесін, е тікпені д режесін классификациялайды: ә ң ң әд режесін, е тікпені д режесін классификациялайды: ә ң ң ә ► I д реже (же іл)- ай ын емес физикалы к штеме кезінде ә ң қ қ ү ентігу пайда болады ► II д реже (орташа ауыр) — тынышты алыпта ә қ қII д реже (орташа ауыр) — тынышты алыптаә қ қ ► III д реже (ауыр) — тынышты алыпта ж не к мекші ә қ қ ә ө б лшы еттерді атысуымен ұ қ ң қ ► IV д реже (ауыр) – гипоксиялы кома ә қ ТЖ ауырлы д режесін артериальды аннын газды қ ә қ қТЖ ауырлы д режесін артериальды аннын газды қ ә қ қ кернелуіне (р. О 2 и р. СО 2) ж не вентиляция бірлігіндегі ә энергетикалы тапшылы а арап аны тайды. Егер қ ққ қ қ спирография, пневмотахометрия к рсеткіштерінде згеріс ө ө болып, біра анны газды расы ж не энергетикалы қ қ ң қ құ ә қболып, біра анны газды расы ж не энергетикалы қ қ ң қ құ ә қ тапшылы алыпты болса ТЖ-сіз тыныс ызметіні қ қ қ ңтапшылы алыпты болса ТЖ-сіз тыныс ызметіні қ қ қ ң б зылуы туралы айту а болады. ұ ғб зылуы туралы айту а болады. ұ ғ

  Балаларда ТЖ д режесі мен ауырлы ына байланысты ә ғ клиникалы Балаларда ТЖ д режесі мен ауырлы ына байланысты ә ғ клиникалы к ріністері. қ өклиникалы к ріністері. қ ө ► ТЖ I д режесі кезінде азда ан физикалы к штемені зі ә ғ қ ү ң ө ентігіуді пайда болуына келеді, тахикардия, м рын ерін ң ә ұ шб рышыны цианозы, м рын жиектеріні керілуі, А ү ұ ң Қшб рышыны цианозы, м рын жиектеріні керілуі, А ү ұ ң Қ алыпты, р. О 2 80— 65 мм с. б. -на дейін т мендеген. қ ө ► ТЖ II д режесі кезінде тынышты алыпта ентігу ж не ә қ қ ә тахикардия бай алады, (тыныс жиілігіні пульс жиілігіне қ ң атынасы — 1: 2, 5), м рын ерін шб рышыны қ ұ ү ұ ңатынасы — 1: 2, 5), м рын ерін шб рышыны қ ұ ү ұ ң акроцианозы ж не цианозы, тері бозар ан, А ә ғ Қакроцианозы ж не цианозы, тері бозар ан, А ә ғ Қ жо ары, эйфория бай алады, мазасызды , лсіздік болуы ғ қ қ ә м мкін, адинамия, б лшы ет гипотониясы. Тынысты ү ұ қ ңм мкін, адинамия, б лшы ет гипотониясы. Тынысты ү ұ қ ң минутты к лемі алыптыдан 150— 160% жо арылайды. қ ө қ ғминутты к лемі алыптыдан 150— 160% жо арылайды. қ ө қ ғ осымша тыныс 30% т мендейді, р. О 2 — 64— 51 мм с. б. , Қ өосымша тыныс 30% т мендейді, р. О 2 — 64— 51 мм с. б. , Қ ө р. СО 2 алыпты немесе аздап жо арыла ан (46— 50 мм с. қ ғ ғр. СО 2 алыпты немесе аздап жо арыла ан (46— 50 мм с. қ ғ ғ б. дейін), р. Н алыпты немесе аздап т мендеген. қ өб. дейін), р. Н алыпты немесе аздап т мендеген. қ ө

► Тыныс жеткіліксіздігіні III д режесі ай ын ентігумен ң ә қ сипатталады. Тыныс► Тыныс жеткіліксіздігіні III д режесі ай ын ентігумен ң ә қ сипатталады. Тыныс алу а осымша б лшы еттер ғ қ ұ қ атысады. Тыныс аритмиясы, тахикардия бай алады, қ қатысады. Тыныс аритмиясы, тахикардия бай алады, қ қ тыныс жиілігіні пульс жиілігіне атынасы — 1: 2, А ң қ Қтыныс жиілігіні пульс жиілігіне атынасы — 1: 2, А ң қ Қ т мен. Тыныс аритмиясы ж не апное оны жиілігіні ө ә ң ңт мен. Тыныс аритмиясы ж не апное оны жиілігіні ө ә ң ң ти мендеуіне келеді. Бозару, тері ж не шырышты ө ә ә абы тарды акроцианозы немесе жалпы цианозы, теріні қ қ ң ңабы тарды акроцианозы немесе жалпы цианозы, теріні қ қ ң ң мрамор т різді болуы бай алады. Тежелу, ә қмрамор т різді болуы бай алады. Тежелу, ә қ лсіздік, адинамия болады; р. О 2 50 мм с. б. , әлсіздік, адинамия болады; р. О 2 50 мм с. б. , ә т мендейді, р. СО 2 75— 100 мм с. б. , жо арылайды, р. Н 7, 25 ө ғт мендейді, р. СО 2 75— 100 мм с. б. , жо арылайды, р. Н 7, 25ө ғ — 7, 20 т мендейді. Оттегімен дем алу о эффект бермейді. ө ң— 7, 20 т мендейді. Оттегімен дем алу о эффект бермейді. ө ң

► ТЖ IV д режесі кезінде (гипоксиялы кома) есі болмайды, ә қ тері► ТЖ IV д режесі кезінде (гипоксиялы кома) есі болмайды, ә қ тері с р ылт т сті, ерні ж не беті к герген, ая — олы ж не ұ ғ ү ә ө қ қ ә денесінде к кшіл немесе к кшіл –к гірт да тар. Тынысы ө ө үң қ стамалы, аузы ашы (бала ауызбен дем алады). Тыныс ұ қ жиілігі т мендейді ж не за апноены серінен минутына ө ә ұ қ ң ә 8 -10 — а дейін азаяды. Тахикардия немесе брадикардия ғ бай алады, жіпшелі пульс, А бірден т мендейді немесе қ Қ ө аны талмайды , р. О 2 50 мм с. б. т мен, р. СО 2 100 мм с. б. қ өаны талмайды , р. О 2 50 мм с. б. т мен, р. СО 2 100 мм с. б. қ ө жо ары; р. Н 7, 15 -ке дейін немесе одан т мен. ғ өжо ары; р. Н 7, 15 -ке дейін немесе одан т мен. ғ ө Гипервентиляцияны н тижесінде пайда бол ан гипокапния ң ә ғ жа дайы ересектерге ара анда балаларда жиі кездеседі, ғ қ ғжа дайы ересектерге ара анда балаларда жиі кездеседі, ғ қ ғ лсіздік, теріні боз ылттануы мен р ауы, й ышылды , ә ң ғ құ ғ ұ қ қлсіздік, теріні боз ылттануы мен р ауы, й ышылды , ә ң ғ құ ғ ұ қ қ б лшы ет гипотониясы, тахи- немесе брадикардия, алкалоз, ұ қб лшы ет гипотониясы, тахи- немесе брадикардия, алкалоз, ұ қ з р реакциясыны сілтіленуі бай алады. Гипокапния ә ң қ ршіген кезде естен тануы м мкін, тырысу а келетін ө ү ғ ә гипокальцемия бай алады. қгипокальцемия бай алады. қ

► Кез-келген этиологиялы ЖТЖ ж не кез-келген ә жаста ы баланы госпитализациялау к рсеткіштері.► Кез-келген этиологиялы ЖТЖ ж не кез-келген ә жаста ы баланы госпитализациялау к рсеткіштері. ғ өжаста ы баланы госпитализациялау к рсеткіштері. ғ ө ► ТЖ IV д режесіндегі госпитал а дейінгі этапта д рігерді ә ғ ә ңТЖ IV д режесіндегі госпитал а дейінгі этапта д рігерді ә ғ ә ң реанимациялы к мегі- ауыздан ауыз а тыныс; жедел қ ө ғ ж рдем д рігері – одан ке ірек ш ыл терапия. ә ә ң ұғж рдем д рігері – одан ке ірек ш ыл терапия. ә ә ң ұғ ► Созылмалы тыныс жеткіліксіздігіні I ж не II д режесінде ң ә ә бала й жа дайында емделсе болады; ауыр жа дай кезінде ү ғ ғ госпитализациялау ажет. қгоспитализациялау ажет. қ

ЖТЖ кезінде жедел ж рдем к рсетуә ө  ЖТЖ кезінде емдік шараныЖТЖ кезінде жедел ж рдем к рсетуә ө ЖТЖ кезінде емдік шараны сипаты мен кезектілігі осы ң синдром а келген себеп пен ауырлы ына байланысты. ғ ә ғсиндром а келген себеп пен ауырлы ына байланысты. ғ ә ғ Кез-келген жа дайда емдік шара мына кезектілікпен ғ ж ргізілуі тиіс: үж ргізілуі тиіс: ү ► 1. Тыныс жолдарыны ткізгіштігін алпына келтіру. ң ө қ 1. Тыныс жолдарыны ткізгіштігін алпына келтіру. ң ө қ ► 2. Альвеолярлы вентиляцияны жалпы ж не жергілікті ң ә згерістерін алып а келтіру. ө қ қ ► 3. Орталы гемодинамиканы осымша б зылыстарын қ ң қ ұ жою. ► 4. Для купирования ОДН ЖТЖ II д режесінде нау ас а ә қ қ оксигенотерапия ж ргізу жеткілікті. үоксигенотерапия ж ргізу жеткілікті. ү Басты ма сат – қ оттегі терапиясы – тіндік оксигенацияны жа сарту. қоттегі терапиясы – тіндік оксигенацияны жа сарту. қ

► Оксигенацияны м рын катетері, вентимаскы ар ылы ұ қ ж ргізеді, Бобров аппараты► Оксигенацияны м рын катетері, вентимаскы ар ылы ұ қ ж ргізеді, Бобров аппараты ар ылы ауа жібереді. ү қж ргізеді, Бобров аппараты ар ылы ауа жібереді. ү қ ► Оттегі жасты ын пайдалану аз эффективті. ысыммен ғ Қ гипербариялы оксигенацияны ж ргізуге болады , 1, 6 — 2 қ ү атм. К ніне 1 – 3 сеанса 40 – 60 мин. Оксигенотерапиямен ү бірге антигипоксант– оксибутират натрия – 50 -100 мг/кг к/т тамшылатып 200 мл 5% глюкозамен, цитохром «С» — 30 -80 мг 200 мл 5% глюкозамен, 6 -8 са ат аралы ында ғ ғ енгізу. ► ЖТЖ II д режесінде тыныс алу жолдарыны обструкциясы ә ң ж не ауа туі болмау кезінде тілді ж тып оюды алдын ә ө ұ қ ң алу шін нау асты б йір жа ына келтіру керек. ЖТЖ ү қ ү ғ IIII — III д режесі нау асты Ж В-на ауыстыру а к рсеткіш. ЖТЖ ә қ Ө ғ ө белгілері тез ршіген кезде, экстремальды жа дайда ө ғ коникотомия ж ргізу немесе жуан инемен трахеяны тесу ү к рсетілген. Жедел жа дайда трахеотомияны орындау ө ғ уа ыт за ты ына байланысты оперативтік шаралар а қ ұ қ ғ ғ жатпайды.

► 5. Негізгі ауруды терапиясы ң ► Гепаринотерапия: 20000 Б п/к, 4 инъекция а► 5. Негізгі ауруды терапиясы ң ► Гепаринотерапия: 20000 Б п/к, 4 инъекция а б ліп ( АТЭ ғ ө Ө кезінде гипокоагуляция а к мектеседі). ғ ө ► Кіші ан айналымда ы ысымды т мендету : қ ғ қ ө — папаверин немесе но-шпа 2, 0 мл к/т рбір 4 са ат сайын; ә ғ- папаверин немесе но-шпа 2, 0 мл к/т рбір 4 са ат сайын; ә ғ — эуфиллин 2, 4% — 10, 0 к/т рбір 5 -6 са ат сайын; ә ғ- эуфиллин 2, 4% — 10, 0 к/т рбір 5 -6 са ат сайын; ә ғ — нитроглицерин к/т тамшылатып 10 мкг/мин. ► Симптоматикалы терапия: қСимптоматикалы терапия: қ — СТ коррекциясы , ҚСТ коррекциясы , Қ — Ауырсынуды басу, — Инфузиялы терапия, қИнфузиялы терапия, қ — Тыныс стимуляциясы ж не т. б. әТыныс стимуляциясы ж не т. б. ә

ЖВ ж ргізу шін абсолютты к рсеткіштер Ө ү ү ө ► 1. ГипоксемиялыЖВ ж ргізу шін абсолютты к рсеткіштер Ө ү ү ө ► 1. Гипоксемиялы ЖТЖ (ра. О 2 50 мм с. б. аз). қ ► 2. Гиперкапниялы ЖТЖ (ра. СО 2 60 мм с. б. жо ары). қ ғ ► 3. осымша тынысты критикалы т мендеуі Қ ң қ ө 3. осымша тынысты критикалы т мендеуі Қ ң қ ө ( атынасы: тынысты к лем мл /масса нау ас салма ына 5 қ қ ө қ ғ мл/кг т мен болады). ө ► 4. Н тижесіз тыныс (ТМК 15 л/мин. т мен бол анда ы ә ө ғ ғ жа дай ). алыпты немесе аздап жо арыла ан ра. СО 2 ғ Қ ғ ғ артериальды анда ы оттегіні белсенді жетпеуі. қ ғ ң

ЖВ ж ргізу шін салыстырмалы (дифференцирленген) Ө ү ү к рсеткіштер өк рсеткіштерЖВ ж ргізу шін салыстырмалы (дифференцирленген) Ө ү ү к рсеткіштер өк рсеткіштер ө ► ЖТЖ рт рлі ауырлы д режесіндегі БМЖ белгілері ә ү қ ә ► йы татат ыш ж не седативті препараттармен улану Ұ қ қ ә ► Кеуде клеткасыны травмасы ң ► Орталы генезді гиповентиляциялы синдром, ж йке қ қ ү б лшы еттік берілуді б зылысы ұ қ ң ұ ► зіндік емді ажет ететін б лшы ет релаксациясы: Ө қ ұ қзіндік емді ажет ететін б лшы ет релаксациясы: Ө қ ұ қ эпистатус, столбняк, тырысулы синдром. қ

Назар ойып ты да андары ыз а рахметқ ң ғ ң ғ Назар ойып ты да андары ыз а рахметқ ң ғ ң ғ