Скачать презентацию ระบบเทคโนโลยสารสนเ ทศ ของกรมสรรพากร แนวทางการบรรยาย -วสยทศน ยทธศาสตร Скачать презентацию ระบบเทคโนโลยสารสนเ ทศ ของกรมสรรพากร แนวทางการบรรยาย -วสยทศน ยทธศาสตร

55b74c4a7610a7a27fc68249cb69c903.ppt

  • Количество слайдов: 43

ระบบเทคโนโลยสารสนเ ทศ ของกรมสรรพากร ระบบเทคโนโลยสารสนเ ทศ ของกรมสรรพากร

แนวทางการบรรยาย -วสยทศน , ยทธศาสตร 3 ของกรมสรรพากร ดาน และ Roadmap -ระบบสรรพากรอเลกทรอนกส (e -Revenue) ความรทวไปเกยวกบระบบค - แนวทางการบรรยาย -วสยทศน , ยทธศาสตร 3 ของกรมสรรพากร ดาน และ Roadmap -ระบบสรรพากรอเลกทรอนกส (e -Revenue) ความรทวไปเกยวกบระบบค - ระบบ TCL อมพวเตอร ภาพจำลองโดยรวมระบบคอมพวเตอ - บทสรป รกรมสรรพากร

วสยทศนของกรมสรรพากร วสยทศนของกร มสรรพากร ระบบงานมาตรฐานสากลเพอบร การประชาชน และ เกบภาษทวถง เปนธรรม วสยทศนของกรมสรรพากร วสยทศนของกร มสรรพากร ระบบงานมาตรฐานสากลเพอบร การประชาชน และ เกบภาษทวถง เปนธรรม

พนธ กจ พนธกจ จดเกบภาษอากรใหไดตามประม ใหบรการและสรางความสมครใจ าณการ เปนธรรม เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษอา ในการเสยภาษ สงคมและการแขงขนของประเท สามารถใชเปนกลไกในการพฒนาเ กรอยางทวถง ศตอกระทรวงการคลง ศรษฐกจ พนธ กจ พนธกจ จดเกบภาษอากรใหไดตามประม ใหบรการและสรางความสมครใจ าณการ เปนธรรม เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษอา ในการเสยภาษ สงคมและการแขงขนของประเท สามารถใชเปนกลไกในการพฒนาเ กรอยางทวถง ศตอกระทรวงการคลง ศรษฐกจ

ยทธศาสตร 3 ดานของกรมสรรพากร. 1 IT. 2 เปนแกนนำผลกดนขององคกร สมครใจในการเสยภาษ บรการผเสยภาษแบบมเจาภา 3. พ เพอสรางความ สำรวจตดตามธรกจนอกระบบภา ษ ยทธศาสตร 3 ดานของกรมสรรพากร. 1 IT. 2 เปนแกนนำผลกดนขององคกร สมครใจในการเสยภาษ บรการผเสยภาษแบบมเจาภา 3. พ เพอสรางความ สำรวจตดตามธรกจนอกระบบภา ษ

Road Map ของกรมสรรพากร ป 2549. 1. 2 ออกใบประเมน /ใบคน ยตการรบแบบและชำระภาษท. 3 ทางElectronic กประเภทท สส. Road Map ของกรมสรรพากร ป 2549. 1. 2 ออกใบประเมน /ใบคน ยตการรบแบบและชำระภาษท. 3 ทางElectronic กประเภทท สส. ผประกอบการทเปนน เรมใชระบบบญชรายตวผเ ตบคคล สยภาษกบ และบคคลธรรมดา

Road Map ของกรมสรรพากร 4. ใชระบบบรหารสำนกงาน (office Automation) ทกหนวยงาน 5. มฐานขอมลทเปนระบบ Parallel Run 6. ปรบการทำงานของเจาหนาทก. Road Map ของกรมสรรพากร 4. ใชระบบบรหารสำนกงาน (office Automation) ทกหนวยงาน 5. มฐานขอมลทเปนระบบ Parallel Run 6. ปรบการทำงานของเจาหนาทก. 7 การทำงานบนเครองคอมพวเตอร รมสรรพากรใหเปน แนวปฏบตงานใหม ปรบโครงสรางอตรากำลง

Road Map ของกรมสรรพากร ป 2550 1. Access จากทใดกได เจาหนาทสรรพากรทำงานแบบ 2. Online Remote ทเปนบคคลธรรมดา ใชระบบบญชรายตวผเสยภา Road Map ของกรมสรรพากร ป 2550 1. Access จากทใดกได เจาหนาทสรรพากรทำงานแบบ 2. Online Remote ทเปนบคคลธรรมดา ใชระบบบญชรายตวผเสยภา ษกบผประกอบการ

Road Map ของกรมสรรพากร ป 2551 1. 2. ทกหนวยงานทำงานดวยระบบ ประเมนผล Electronic /ปรบปรง /เปลยนแป ป 2552 Road Map ของกรมสรรพากร ป 2551 1. 2. ทกหนวยงานทำงานดวยระบบ ประเมนผล Electronic /ปรบปรง /เปลยนแป ป 2552 ลง/แกไข ในดานงบประมาณและบคลากร เปนหนวยงานอสระทมอสระ จากระบบราชการ

นปฏบตราชการกรมสรรพากร ระจำปงบประมาณ พ. ศ. 254 ประเดนยทธศา เปาประสงค สตร. 1. 1 สรางฐานภาษ เกบภาษอยางมประส ทธภาพเปนระบบ ทยงย นปฏบตราชการกรมสรรพากร ระจำปงบประมาณ พ. ศ. 254 ประเดนยทธศา เปาประสงค สตร. 1. 1 สรางฐานภาษ เกบภาษอยางมประส ทธภาพเปนระบบ ทยงย และยงยน น. 2สรางฐานโปรงใส

นปฏบตราชการกรมสรรพากร ระจำปงบประมาณ พ. ศ. 254 ประเดนยทธศา สตร. 2 มงสการเป นองคกรเชง วทยาการ เปาประสงค. 1 เปนองคกรเชงวทยากา นปฏบตราชการกรมสรรพากร ระจำปงบประมาณ พ. ศ. 254 ประเดนยทธศา สตร. 2 มงสการเป นองคกรเชง วทยาการ เปาประสงค. 1 เปนองคกรเชงวทยากา ร. 2 บคลากรมคณภาพและจ รยธรรม

นปฏบตราชการกรมสรรพากร ระจำปงบประมาณ พ. ศ. 254 ประเดนยทธศา สตร. 3พฒนา ICT เชงรก (Information and Communicatio เปาประสงค. นปฏบตราชการกรมสรรพากร ระจำปงบประมาณ พ. ศ. 254 ประเดนยทธศา สตร. 3พฒนา ICT เชงรก (Information and Communicatio เปาประสงค. 1 ยกระดบการบรการใหอ ยในระดบ Integrated service 2. บรการทสะดวก

ระบบสรรพากรอเลกทรอน กส (e-Revenue) วตถประสงค - เพอใหบรการประชาชนอยาง มออาชพในระดบ - มาตรฐานสากล เพอเพมประสทธภาพในการ จดเกบ ดวยความเปนธรรม โดยการใช ICT ระบบสรรพากรอเลกทรอน กส (e-Revenue) วตถประสงค - เพอใหบรการประชาชนอยาง มออาชพในระดบ - มาตรฐานสากล เพอเพมประสทธภาพในการ จดเกบ ดวยความเปนธรรม โดยการใช ICT ในการพฒนาระบบการจดเกบภาษ ของ

การดำเนนการทจะทำใหกาวไ ปสความเปน e-Revenue • ขนตอนท 1 การทำใหองคกรอยบนเครอขายคอ มพวเตอร ใหบรการขอมลแบบออนไลนทางเดย ว • ขนตอนท 2 การทำใหองคกรสามารถใหบรการแก การดำเนนการทจะทำใหกาวไ ปสความเปน e-Revenue • ขนตอนท 1 การทำใหองคกรอยบนเครอขายคอ มพวเตอร ใหบรการขอมลแบบออนไลนทางเดย ว • ขนตอนท 2 การทำใหองคกรสามารถใหบรการแก ผใชบรการ ในการสอบถามขอมล

การดำเนนการทจะทำใหกาวไ ปสความเปน e-Revenue • ขนตอนท 4 การทำใหองคกรมความสามารถทำราย การ ตามคำขอ สามารถโอนยายรายการ การทำรายการเกยวกบการเงนและประ มวลผลตามความตองการของผใหบรกา ร • การดำเนนการทจะทำใหกาวไ ปสความเปน e-Revenue • ขนตอนท 4 การทำใหองคกรมความสามารถทำราย การ ตามคำขอ สามารถโอนยายรายการ การทำรายการเกยวกบการเงนและประ มวลผลตามความตองการของผใหบรกา ร • ขนตอนท 5 การทำใหองคกรมการแลกเปลยนราย

องคประกอบของระบบงานทนำไป สการเปน e-Revenue - ระบบงานกรรมวธภาษสรรพากรด วยระบบคอมพวเตอร System = CTS ( Computerize Tax ) ระบบเครอขายรษฎากร องคประกอบของระบบงานทนำไป สการเปน e-Revenue - ระบบงานกรรมวธภาษสรรพากรด วยระบบคอมพวเตอร System = CTS ( Computerize Tax ) ระบบเครอขายรษฎากร (Intrane t)ชอ http: //rdsrv. go. th ภายใต Web Site - ระบบ Internet ภายใต Web Site ชอ www. rd. go. th - ระบบงานทจะพฒนาขนใหม

ระบบงานกรรมวธภาษสรรพากร ดวยระบบคอมพวเตอร (CTS) - ระบบเลขประจำตวผเสยภาษอ ากร (TIN) ระบบทะเบยนคมรายการและจดทำ - ระบบภาษเงนไดบคคลธรรมดา บญชผเสยภาษ (TCL) (PIT) -ระบบภาษเงนไดนตบคคล ระบบงานกรรมวธภาษสรรพากร ดวยระบบคอมพวเตอร (CTS) - ระบบเลขประจำตวผเสยภาษอ ากร (TIN) ระบบทะเบยนคมรายการและจดทำ - ระบบภาษเงนไดบคคลธรรมดา บญชผเสยภาษ (TCL) (PIT) -ระบบภาษเงนไดนตบคคล (CIT) - ระบบภาษมลคาเพม (VAT) - ระบบภาษธรกจเฉพาะ (SBT) - ระบบภาษเงนไดหก ณ ทจาย

ระบบงานกรรมวธภาษสรรพากร ดวยระบบคอมพวเตอร (CTS) ระบบงานทยงไมไดมการพฒ นา -ระบบการรกษาความปลอดภย (Security) - ระบบสารสนเทศเพอการบร หาร (MIS/DSS) ระบบงานกรรมวธภาษสรรพากร ดวยระบบคอมพวเตอร (CTS) ระบบงานทยงไมไดมการพฒ นา -ระบบการรกษาความปลอดภย (Security) - ระบบสารสนเทศเพอการบร หาร (MIS/DSS)

ระบบเครอขาย รษฎากร (Intranet) เปนแกนนำในการเพมประสทธ ภาพขององคกร ปฏรประบบการทำงานบนเครองค เชอมโยงผานระบบเครอข อมพวเตอร On-line าย แบบ - พฒนาระบบขอมลเพอสนบสน ๆ ระบบเครอขาย รษฎากร (Intranet) เปนแกนนำในการเพมประสทธ ภาพขององคกร ปฏรประบบการทำงานบนเครองค เชอมโยงผานระบบเครอข อมพวเตอร On-line าย แบบ - พฒนาระบบขอมลเพอสนบสน ๆ เสรมสรางศกยภาพในทก นการปฏบตงานและ ดาน ใหแก เจาหนาท เชน

ระบบเครอขาย รษฎากร (Intranet) ระบบกำกบดแลผเสยภาษโ ดยใกลชดเปนราย ผประกอบการและเปนปจจบ ระบบคดคนขอมลผเสยภา -ระบบสารบรรณอเลกทรอนกส น (e-Supervision) ษรายตว -ระบบยนคำขอคดแบบฯผาน Intranet ระบบเครอขาย รษฎากร (Intranet) ระบบกำกบดแลผเสยภาษโ ดยใกลชดเปนราย ผประกอบการและเปนปจจบ ระบบคดคนขอมลผเสยภา -ระบบสารบรรณอเลกทรอนกส น (e-Supervision) ษรายตว -ระบบยนคำขอคดแบบฯผาน Intranet

ระบบ Internet เปนระบบฯทใหบรการแ ก ผเสยภาษอากรและ ประชาชนทวไป ผานทางเครอขาย Internet เชน ระบบงานใหบรการยนแบบผา น Internet การใหบรการยนคำขอมเลข ประจำตวผเสยภาษ ระบบ Internet เปนระบบฯทใหบรการแ ก ผเสยภาษอากรและ ประชาชนทวไป ผานทางเครอขาย Internet เชน ระบบงานใหบรการยนแบบผา น Internet การใหบรการยนคำขอมเลข ประจำตวผเสยภาษ เงนไดประเภทนตบคคลไทย การใหบรการรบจดทะเบยนภ ทาง Internet

ระบบงานทจะพฒนาขนใหม -ระบบ Office Automation ระบบบรการขอมลภาษสรรพาก (Interactive Call Center) รทางอเลกทรอนกส -ระบบ Online Remote Access - ระบบงานทจะพฒนาขนใหม -ระบบ Office Automation ระบบบรการขอมลภาษสรรพาก (Interactive Call Center) รทางอเลกทรอนกส -ระบบ Online Remote Access - ระบบจดตงศนยสารสนเทศ ทำระบบ Parallel Run และ Back up ขอมล

ความรทวไปเกยวก บระบบคอมพวเตอร ประกอบดวย Prin พมพ Output ter ตางๆ ออกมา เครองคอ Mainfr มพวเตอร ทศนย ame ความรทวไปเกยวก บระบบคอมพวเตอร ประกอบดวย Prin พมพ Output ter ตางๆ ออกมา เครองคอ Mainfr มพวเตอร ทศนย ame คอมพวเตอ -Operation PC/Noteboo. System – -Software ระบบ (MS Window XP, 2000, 98 k Office, Pladao) ระบบเคร อขาย เครองคอม ทำหนาท พวเตอรท เปน

ภาพจำลองโดยรวมของระบบคอ มพวเตอร ของกรมสรรพากร ผเส ยภา ผานระบบเ สายสญญา ษ ครอขาย ผใหบร ณของ การ Internet Firew ภาพจำลองโดยรวมของระบบคอ มพวเตอร ของกรมสรรพากร ผเส ยภา ผานระบบเ สายสญญา ษ ครอขาย ผใหบร ณของ การ Internet Firew all Server ยนแบบผ ระบบงานใหบร Ser ระบบง ver าน Prin ter H ub Ser ver Application -ระบบ Software -ระบบ CIT -ระบบ TIN -ระบบ VAT/SBT TCL PIT เครองคอ Mainfr มพวเตอร สภ. , สท. , หนวยบนท สส. ของผร กขอมล บจาง ระบบเครอขาย ของผใ ายสญญาณ หบรกา ร Ser ระบบง ver าน Mod em ส

ระบบคอมพ วเตอรของก รมสรรพากร การใหบรการผเส ยภาษในปจจบน การยนแบบผ าน Internet การสบคนขอมลของก รมสรรพากร เครองคอ Database มพวเตอร Server ระบบคอมพ วเตอรของก รมสรรพากร การใหบรการผเส ยภาษในปจจบน การยนแบบผ าน Internet การสบคนขอมลของก รมสรรพากร เครองคอ Database มพวเตอร Server PI TIT C VAT SBT เครองคอ Database มพวเตอร ของระบบงาน เครองคอ Server TIN, PIT, CIT, มพวเตอร Mainfra ตาง ๆ ระบบ การใหบรกา ระบบ me ระบบ Internet VAT รในอนาคต Internet -ระบบ Call ระบบคอมพ Center ของ Bank วเตอร ของ วเตอร บรการรบยน ซงให กสท. แบบแทนกรมฯ

Data Ser base ver Applica Clie Ser Clie เครองคอ tion nt ระบบงาน nt Clie Data Ser base ver Applica Clie Ser Clie เครองคอ tion nt ระบบงาน nt Clie ver Server nt มพวเตอร ระบบงาน สภ TIN PIT, nt ของระบบงาน TIN สท. CIT Clie TIN เครองคอ. ระบบงาน Server nt มพวเตอร ระบบงาน Clie TCL PIT, CIT, ของระบบงาน TCL nt VAT/SBT TCL ระบบงาน การใชงานเพอเชอมต อระบบงาน Internet การใชงานเพอเชอมต PIT สส อระบบงาน Intranet. Clie ระบบงาน เครองคอ ระบบงาน nt CIT Mainfra มพวเตอร TIN Client me ระบบงาน การใชงานเพอเชอมต PIT/ ภายใตระบบจำกด เฉพาะในส ระบบงาน VAT/SBT อระบบงาน Internet การใชงานเพอเชอมตอระบบง CIT หนวย อนญาต /เกยวของ (ระบบง วนของงาน ท าน Intranet ระบบงาน บนท งาน าน PIT/CIT/TIN) ของผ Security ผานระบบ Internet กขอม รบจา ภายใตเงอนไข ล ง Clie Mod การเชอมตอแ -การเชอมตอแบบ Intranet ระบบงาน

ระบบ TCL ระบบทะเบยนคมรายการและจด ทำบญชผเสยภาษ (Transaction Control Log & Accounting) - รปแบบการทำงาน แบบOnline Real Time ระบบ TCL ระบบทะเบยนคมรายการและจด ทำบญชผเสยภาษ (Transaction Control Log & Accounting) - รปแบบการทำงาน แบบOnline Real Time - ลกษณะสถาปตยกรรมแบบ Client/Server

ระบบ TCL เลขระบเอกสาร (Unique หมายความวา Identification Document : UID) คนหารายการขอมล ม ตวเลขทระบบฯกำหนดขนเพ 5 สวนท ระบบ TCL เลขระบเอกสาร (Unique หมายความวา Identification Document : UID) คนหารายการขอมล ม ตวเลขทระบบฯกำหนดขนเพ 5 สวนท 1 จำนวน 25 หรอ อใชอางอง หลก ประกอบดวย สวนท 2 ป เดอน วน รหสสำนกงานทรบแบบฯ จำนวน 8 ทบนทกขอมลในระบบฯ หลก จำนวน 8 หลก สวนท 3 ประเภทการยนแบบ รหส 1 หมายถง ฯ จำนวน 1 หลก

ระบบ TCL รหส 2 หมายถง รหส การยนแบบฯ 3 หมายถง รหส การยนแบบฯ 4 หมายถง ทางอเลกทรอนกส ระบบ TCL รหส 2 หมายถง รหส การยนแบบฯ 3 หมายถง รหส การยนแบบฯ 4 หมายถง ทางอเลกทรอนกส ดวยสอบนทกขอมล รหส การยนแบบฯ 5 หมายถง ผานธนาคาร รหส การยนแบบฯ 6 หมายถง ทางไปรษณย รหส การยนแบบฯ 7 หมายถง ทหนวยงานภายนอก รหส การยนแบบฯ 8 หมายถง การยนแบบฯ กรณเครอขายขดข ทหนวยจดเกบ ทจะไดกำหนดตอไป

ระบบ TCL หลงจากทนำขอมล ) เขาสระบบฯแลว กรณยงไมไดนำข รหส ”) อมลเขาสระบบฯ “ T จะเปน รหส 9 ระบบ TCL หลงจากทนำขอมล ) เขาสระบบฯแลว กรณยงไมไดนำข รหส ”) อมลเขาสระบบฯ “ T จะเปน รหส 9 หมายถง การยนแบบฯไมมการตดตงระบบ สวนท 4 ฯ ทหนวยจดเกบกรณท สวนท 5 เลขลำดบทเอกสาร หมายเลขประจำเครองบนทกขอ 000001 ทกวน จำนวน 6 หลก มล จำนวน 2 (

ระบบ TCL เลขคมเอกสาร (Document Location หมายความวา ตวเลขทระบบฯ Number : DLN) หรอคนหาเอกสารทผานการบน กำหนดขนสำหรบการเกบ ม 10 ระบบ TCL เลขคมเอกสาร (Document Location หมายความวา ตวเลขทระบบฯ Number : DLN) หรอคนหาเอกสารทผานการบน กำหนดขนสำหรบการเกบ ม 10 สวน จำนวน 42 หลก ทกขอมลในระบบฯ สวนท ประกอบดวย 1 รหสประเภทแบบฯ สวนท 2 จำนวน 7 หลก สวนท 3 รหสสำนกงานทรบแบบฯ ภมลำเนาของผเสย รหสสำนกงานทเปนสถานประก จำนวน 8 หลก

ระบบ TCL สวนท 4 ประเภทการยนแบบฯ ) จำนวน 1 หลก ความหมายเดยวกบ สวนท 5 UID) จำนวน ระบบ TCL สวนท 4 ประเภทการยนแบบฯ ) จำนวน 1 หลก ความหมายเดยวกบ สวนท 5 UID) จำนวน 2 หลก หมายเลขประจำเครองบนทกขอ 6 ป เดอน วน มล สวนท ทบนทกขอมล 7 จำนวน 8 หลก รหส 0 หมายถง จำนวน แสดงสถานะของผเสยภาษทไมอยใน หมายถง LTO 1 หลก รหส 1

ระบบ TCL สวนท 8 แสดงสถานะของแบบฯ รหส จำนวน 1 หลก 0 หมายถง แบบคำขอ รหส 1 ระบบ TCL สวนท 8 แสดงสถานะของแบบฯ รหส จำนวน 1 หลก 0 หมายถง แบบคำขอ รหส 1 หมายถง แบบฯ รหส ทไมมเงนเรยกเกบ 2 หมายถง แบบฯ รหส ทมภาษตองชำระ 3 หมายถง แบบฯ รหส 4 หมายถง แบบฯ ทขอคนภาษเปนเครดต รหส 5 หมายถง ทขอคนภาษเปนเงนสด แบบฯทขอคนภาษเขาบญช เงนฝากธนาคาร

ระบบ TCL รหส 6 หมายถง แบบฯ รหส 7 ทขอคนภาษเปนเชค หมายถง แบบฯ 9 เลขทชดเอกสาร อน ระบบ TCL รหส 6 หมายถง แบบฯ รหส 7 ทขอคนภาษเปนเชค หมายถง แบบฯ 9 เลขทชดเอกสาร อน สวนท ๆ ท จำนวน 4 หลก 0001 (เรมตนลำดบ สวนท 10 ทกปงบประมาณ ( ) เรมตนลำดบท เลขลำดบเอกสารในชด จำนวน 2 00 จนถง 99( หลก

ระบบ TCL เลขจดชดเอกสาร (Batch Number : BN) หมายความวา ตวเลขทระบบกำหนดขนเพอ ใชในการจดชดเอกสารประกอบดว ยตวเลขจำนวน 4 หลก ตงแต ระบบ TCL เลขจดชดเอกสาร (Batch Number : BN) หมายความวา ตวเลขทระบบกำหนดขนเพอ ใชในการจดชดเอกสารประกอบดว ยตวเลขจำนวน 4 หลก ตงแต 0001 -9999 ตอเนองกนไป แบบแสดงรายการทอยในชดเอกส ารเดยวกนหรอแบบคำขอทอย

บทสรป เนองจากระบบงานคอมพวเตอรข องกรมสรรพากรไดมการพฒนาบนระบบ Web Base Technology โดยเปนการใชงานผานทางเครอขาย Internet การทจะทำใหระบบงานมความเสถย ร สามารถปฏบตงานไดอยางมประส ทธภาพ นอกเหนอจากการทกรมฯ บทสรป เนองจากระบบงานคอมพวเตอรข องกรมสรรพากรไดมการพฒนาบนระบบ Web Base Technology โดยเปนการใชงานผานทางเครอขาย Internet การทจะทำใหระบบงานมความเสถย ร สามารถปฏบตงานไดอยางมประส ทธภาพ นอกเหนอจากการทกรมฯ

ขอบคณครบ ขอบคณครบ