Скачать презентацию ผนำกบการบรห าร การเปลยนแปลง โดย คณหญงทพาวด เมฆสวรรค รฐมนตรประจำสำนกนายกรฐมน ตร Скачать презентацию ผนำกบการบรห าร การเปลยนแปลง โดย คณหญงทพาวด เมฆสวรรค รฐมนตรประจำสำนกนายกรฐมน ตร

f53e5b342848461f81e8cc0bb46ce4db.ppt

  • Количество слайдов: 15

ผนำกบการบรห าร การเปลยนแปลง โดย คณหญงทพาวด เมฆสวรรค รฐมนตรประจำสำนกนายกรฐมน ตร ผนำกบการบรห าร การเปลยนแปลง โดย คณหญงทพาวด เมฆสวรรค รฐมนตรประจำสำนกนายกรฐมน ตร

ประเดนการบรรยาย • ขดความสามารถและคณลกษณะของผนำรวมสมย • กระแสการเปลยนแปลงและภาวะผนำ • ผบรหารการเปลยนแปลง CCO( • ถาม - ตอบ 1 (Chief ประเดนการบรรยาย • ขดความสามารถและคณลกษณะของผนำรวมสมย • กระแสการเปลยนแปลงและภาวะผนำ • ผบรหารการเปลยนแปลง CCO( • ถาม - ตอบ 1 (Chief Change Office –

Leading in a Shared-Power World: 9 key leadership tasks and abilities § เขาใจในบรบทและสภาพการเปลยนแปลง § Leading in a Shared-Power World: 9 key leadership tasks and abilities § เขาใจในบรบทและสภาพการเปลยนแปลง § รจกการครองตนทเหมาะสม § § § § 2 (leadership in context( (personal leadership) สามารถสรางทมงานได (team leadership( มความเปนผนำขององคการ สามารถบรหารการเปลยนแปลง ประสานงานขามหนวยงาน และสรางเครอขายในการทำงานได (organizational leadership( มวสยทศนกาวไกล คดนอกกรอบ และสามารถสอสารทำความเขาใจใหเกดการยอมรบไดทงอยางเปน ทางการและไมเปนทางการ (visionary leadership( มทกษะทางการเมอง (political leadership( มคณธรรม จรยธรรม (ethical leadership( เขาใจในขนตอน /กระบวนการนโยบาย ผลกดนได (policy leadership( สามารถบรณา การอยางเปนระบบเพอมงไปสเปาหมายอนพงประสงค เพอประโยชนสขของประชาชน (leadership for the common goal) ทมา - Barbara C. Crosby in James L. Perry, Handbook of Public Administration, 2 nd ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 1996)

ปจจยแหงความสำเรจของการเปนผนำสมยใหม 1. . 2 เปนผบกเบก วางเปาหมายและแนวทางการทำงานขององ คการ (Pathfinding( ปรบเปลยนขนตอนและระบบการท ำงาน บรณา การและเชอมโยงการทำงานของท กฝายเขาดวยกนเพอผลกดนยท. 3 ปจจยแหงความสำเรจของการเปนผนำสมยใหม 1. . 2 เปนผบกเบก วางเปาหมายและแนวทางการทำงานขององ คการ (Pathfinding( ปรบเปลยนขนตอนและระบบการท ำงาน บรณา การและเชอมโยงการทำงานของท กฝายเขาดวยกนเพอผลกดนยท. 3 ธศาสตรไปสการปฏบตใหบรรลผลส มอบอำนาจการตดสนใจเพอใหไ ำเรจตามเปาหมาย (Aligning) ดมาซงการมสวนรวมของคนในองคก. 4 าร (Empowering) เปนตนแบบของความศรทธา ความไวเนอเชอใจแกบคคลรอบดา น (Modeling) 3

It takes a CEO - The CEO Checklist เปนคนฉลาดเฉลยว การศกษาด และ มขอมลพรอม √ มจตใจใฝร It takes a CEO - The CEO Checklist เปนคนฉลาดเฉลยว การศกษาด และ มขอมลพรอม √ มจตใจใฝร √ สามารถสอสารถายทอดความคดออกมาใหเหนเปนภาพพจนอยางชดแจง √ ตงใจมงมนทำงานหนก √ มจรยธรรมและความซอสตย √ แสดงออกใหเหนถงการมความเปนธรรมและยอมรบการแขงขนอยางยตธรรม √ ตงมนบนชวตแหงความโอบออมอารและรจกใหอภย √ รกผคน √ ไมดนทรง เกลยดการดถกเหยยดหยาม √ แสดงออกซงความกลา √ ยอมรบความเสยง √ (อยางชาญฉลาด ( สามารถตดสนใจเรองยากๆ ไดภายในเวลาอนเหมาะสม สามารถดำเนนการอยางเพอยอมรบความผด มความอดกลน (ไดถงในระดบหนง √ √ ( √ รจกเลอกและแสวงหาคนเกง √ มอบอำนาจโดยปราศจากความกงวลใจ √ เปดเผยและมความรบผดชอบตอบรรดากลมผมสวนไดสวนเสยทกฝาย √ รวาตองเปนผตดสนใจ รวาแตละเรองควรจะจบลงทใด √ ทนสภาพการถกโดดเดยว โยนออกไปใหใครไมไดอกแลว √

Embodying the Brand Organizations can strengthen their leadership brands by working hard to translate Embodying the Brand Organizations can strengthen their leadership brands by working hard to translate what they stand for in the marketplace into a set of managerial behaviors.

What should the CCO do ? (Vision) Dream Drive (Action) Define (Goal/KPIs/Strategy) 6 What should the CCO do ? (Vision) Dream Drive (Action) Define (Goal/KPIs/Strategy) 6

Leadership: Three Interdependent Activities • • Determining a direction วางทศทาง • Designing the organizationออกแบบองคการ Leadership: Three Interdependent Activities • • Determining a direction วางทศทาง • Designing the organizationออกแบบองคการ • 7 Successful leaders must recognize three interdependent activities Nurturing a culture dedicated to excellence and ethical behavior สรางวฒนธรรมองคการท เออ ตอพฤตก รรมทมงสความเปนเลศและยดมนใน จรยธรรม Determining a direction Designing the organization Nurturing a culture dedicated to excellence and ethical behavior

High Performance Organization 8 High Performance Organization 8

ทมาของผบรหารการเปลยนแปลง CCO( (Chief Change Office – มทมาจากมตคณะรฐมนตรเรองแผนยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย (พ. ศ. 2546 -3550) โดยระบวา ในการนำแผนยทธศาสตรไปสการปฏบต ตองมปจจยเกอหนนหลานประการ ทมาของผบรหารการเปลยนแปลง CCO( (Chief Change Office – มทมาจากมตคณะรฐมนตรเรองแผนยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย (พ. ศ. 2546 -3550) โดยระบวา ในการนำแผนยทธศาสตรไปสการปฏบต ตองมปจจยเกอหนนหลานประการ โดยเฉพาะในประเดนเกยวกบภาวะผนำและความเปนเจาของในการบรหารการ เปลยนแปลง ภาวะผนำและความเปนเจาของในการบรหารการเปลยนแปลงอยางเปนระบบตองอาศยกลไกการบรหารการเปลย นแปลงในรปของคณะกรรมการ ผรบผดชอบ และคณะทำงานของแตละกระทรวง ทบวง กรม ขนเปนการเฉพาะ ผนำบรหารการเปลยนแปลง ผบรหารสงสดของหนวยงาน ปลดกระทรวง อธบด ผบรหารการเปลยนแปลง 9 (Change Leader) หมายถง (Chief Executive Officer – CEO) ไดแก (Chief Change Office – CCO) คอ ผบรหารระดบสงสดระดบหวหนาหนวยงาน หรอรองหวหนาหนวยงานทไดรบมอบหมายใหทำหนาทชวยผบ

ผบรหารการเปลยนแปลง (Chief Change Office – CCO( • ผบรหารการเปลยนแปลงระดบกระทรวง / CCO กระทรวง หมายถง รองปลดกระทรวงทไดรบมอบหมายจากปลดกระทรวงใหเปนผรบผดชอบหล กในการพฒนาระบบงานและการบรหารการเปลยนแปลงในสวนราชการระดบกระทรวง ผบรหารการเปลยนแปลง (Chief Change Office – CCO( • ผบรหารการเปลยนแปลงระดบกระทรวง / CCO กระทรวง หมายถง รองปลดกระทรวงทไดรบมอบหมายจากปลดกระทรวงใหเปนผรบผดชอบหล กในการพฒนาระบบงานและการบรหารการเปลยนแปลงในสวนราชการระดบกระทรวง • ผบรหารการเปลยนแปลงระดบกรม / CCO กรม หมายถง รองอธบดทไดรบมอบหมายจากอธบดใหเปนผรบผดชอบหลกในการพ ฒนาระบบงานและการบรหารการเปลยนแปลงในสวนราชการระดบกรม • ผบรหารการเปลยนแปลงระดบจงหวด / CCO จงหวด หมายถง 10 รองผวาราชการทไดรบมอบหมายจากผวาราชการจงหวดใหเปนผ

คณสมบตของผบรหารการเปลยนแปลง (Chief Change Office – CCO( • ตองเปนผทมความร ความเขาใจสถานการณทวไปของโลก และประเทศ • ตองเปนผทมความรอบร • สามารถทำงานรวมกบผบรหารสงสดขององคกรไดด คณสมบตของผบรหารการเปลยนแปลง (Chief Change Office – CCO( • ตองเปนผทมความร ความเขาใจสถานการณทวไปของโลก และประเทศ • ตองเปนผทมความรอบร • สามารถทำงานรวมกบผบรหารสงสดขององคกรไดด • สามารถดำเนนงานรวมกบทมงานการบรหารการเปลยนแปลง (กลมงานพฒนาระบบงาน และทศนคตทดตองานในองคกร ) ไดอยางมประสทธภาพ • เปนทยอมรบของผรวมงานในองคกร • มความคดสรางสรรคในการพฒนาองคกรใหเกดการเปลยนแปลงในทางท ด • • 11 มความกระตอรอรนเอาใจใส มความยดหยนและตอบสนองการเปลยนแปลงไดอยางรวดเรว มงมน และอดทนในการปฏบตงาน

หนาทความรบผดชอบของ ผบรหารการเปลยนแปลง o (Chief Change Officer ( เสนอแนะใหคำปรกษาแก CEO ในการจดทำยทธศาสตรการพฒนาระบบบรหารภายในหนวยงานใหสอดคลองก บยทธศาสตรและเจตนารมณการพฒนาระบบราชการ 2548 -2551 แผนบรหารราชการแผนดน หนาทความรบผดชอบของ ผบรหารการเปลยนแปลง o (Chief Change Officer ( เสนอแนะใหคำปรกษาแก CEO ในการจดทำยทธศาสตรการพฒนาระบบบรหารภายในหนวยงานใหสอดคลองก บยทธศาสตรและเจตนารมณการพฒนาระบบราชการ 2548 -2551 แผนบรหารราชการแผนดน การผลกดนใหหนวยงานและบคลากรในหนวยงานปฏบตตาม พ. ร. ฎ. วาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด o 2546 เปนแกนกลางในการประสานการดำเนนงานระหวางสำนกงาน ก. พ. ร. และหนวยงานภายในเพอใหการปฏบตงานเรองการพฒนาระบบบรหารราชการ บรรลเปาหมายอยางมประสทธผล o เปนผนำกระตน ซงครอบคลมหลายเรองตงแตเรองคน o การใหบรการ วธการทำงาน ตดตาม รายงานผลการดำเนนงานตามคำรบรองการปฏบตราชการและเสนอ เพอ 12 เรงเราใหเกดการเปลยนแปลงในหนวยงาน สงการ CEO

ความคาดหวงของสำนกงาน ก. พ. ร. ตอบทบาทของ ผบรหารการเปลยนแปลง (Chief Change Officer) ในการพฒนาระบบราชการไทย • ผลกดนการบรหารการเปลยนแปลง (change management) ความคาดหวงของสำนกงาน ก. พ. ร. ตอบทบาทของ ผบรหารการเปลยนแปลง (Chief Change Officer) ในการพฒนาระบบราชการไทย • ผลกดนการบรหารการเปลยนแปลง (change management) เพอขบเคลอนและทำใหยทธศาสตรประสบความสำเรจ )making strategy works( • ผลกดนเรองการบรหารกจการบานเมองทด Governance( • ทำงานเปนเครอขายการพฒนาระบบราชการรวมกบ ก. พ. ร. และกลม (Good สำนกงาน พฒนาระบบบรหาร • ผลกดนการเพมขดสมรรถนะของคนและยกระดบคณภาพมาตรฐาน ขององคการ 13

ผบรหารการเปลยนแปลง (Chief Change Officer ( กบการบรหารราชการแนวใหม Strategic Management แนวนโยบายพนฐานแหงรฐ แนวนโยบายของรฐบาล ม. 3 แผนบรหารราชการแผนดน Result ผบรหารการเปลยนแปลง (Chief Change Officer ( กบการบรหารราชการแนวใหม Strategic Management แนวนโยบายพนฐานแหงรฐ แนวนโยบายของรฐบาล ม. 3 แผนบรหารราชการแผนดน Result Based Management ม. 9(2) มเปาหมาย ผลสมฤทธ และตวชวดผลสำเรจ ม. 16 ครม. อนมต สงป. จดสรร งปม. Activity-Based Costing ม. 22 บญชตนทน คาใชจายตอหนวย ม. 22 สศช. ประเมนความคมคา ม. 45 มคณะผประเมนอสระ ประเมน ผลสมทธ คณภาพ ความพอใจของประชาชน ม. 46 -47 ประเมนผบรหาร และผปฏบตงาน ม. 48 -49 รางวล Accountability ม. 16 แผนปฏบตการ 4ป Public Participation Transparency & Responsiveness Customer-Driven ม. 16 แผนปฏบตการประจำป ปรบปรงภารกจ ม. 33 ทบทวนภารกจอำนาจหนาท โครงสรางและอตรากำลง ม. 33 ทบทวนกฎหมาย ประกาศ การปฏรปราชการ Business Process Reengineering ม. 37 กำหนดระยะเวลาแลวเสรจ ม. 37 นำ ICT มาใช ลดขนตอน ม. 27 กระจายอำนาจ ม. 29 ทำแผนภมขนตอน ม. 30 -32 ศนยบรการรวม ม. 8 • วเคราะหผลดผลเสย • ฟงความเหน ปชช. • หากเกดปญหา รบแกไข ม. 41 -42 หากมขอรองเรยน ตองแกไข และตอบใหเขาใจ ม. 23 จดซอโปรงใส ม. 25 วนจฉยโดยเรว ม. 26 สงการเปนลายลกษณ อกษร ม. 43 ทกเรองเปนเรองเปดเผย ม. 44 เผยแพรขอมลงบ รายจาย