Скачать презентацию ปรบรอระบบวจยแหงช าต ทางออกสดทายทเหลออย ศาสตราจารยนายแพทยสมเกยรต วฒนศรชยกล คณบดคณะแพทยศาสตร มศว Скачать презентацию ปรบรอระบบวจยแหงช าต ทางออกสดทายทเหลออย ศาสตราจารยนายแพทยสมเกยรต วฒนศรชยกล คณบดคณะแพทยศาสตร มศว

05a3e7822a2ebf2699ec2f21f3062b56.ppt

  • Количество слайдов: 47

ปรบรอระบบวจยแหงช าต : ทางออกสดทายทเหลออย ศาสตราจารยนายแพทยสมเกยรต วฒนศรชยกล คณบดคณะแพทยศาสตร มศว กรรมการสภาวจยแหงชาต สาขาวทยาศาสตรการแพทย วนเสารท ๘ พฤษภาคมพ. ศ. ปรบรอระบบวจยแหงช าต : ทางออกสดทายทเหลออย ศาสตราจารยนายแพทยสมเกยรต วฒนศรชยกล คณบดคณะแพทยศาสตร มศว กรรมการสภาวจยแหงชาต สาขาวทยาศาสตรการแพทย วนเสารท ๘ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๕๓

POWER OF CHANGE Agriculture revolution Industrial revolution Information revolution Global revolution Land Capitol Information POWER OF CHANGE Agriculture revolution Industrial revolution Information revolution Global revolution Land Capitol Information Creativity King/Emperor Merchant Academician Individual

The World’s Innovation Hot Spots & Thailand INDIA CHINA ISRAEL SINGAPORE KOREA TAIWAN THAILAND The World’s Innovation Hot Spots & Thailand INDIA CHINA ISRAEL SINGAPORE KOREA TAIWAN THAILAND Strengths Embedded software, drugs, business software, ship design Mechanical engineering, computer graphics, handwriting recognition Optical and wireless communicati on, chips, software, sensors Broadband, grid computing, biotech, handheld devices Digital displays, memory chips, computer game, IT Chips, PCs, multimedia devices, network equipments Biotech, medicine U. S. Patents (2003) 354 366 1, 188 438 3, 954 5, 300 44 R&D Spending (GDP) 2003 1% 1. 2% 4. 7% 2. 2% 2. 9% 2. 3% 0. 26% Science & Engineering Graduates (1, 000) 316 337 14 5. 6 97 49 46 (03)

วช. ยกษใหญตนหรอยง ? 5 กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย ป 71, 159 ลานบาท 50 สำนกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต ป ? วช. ยกษใหญตนหรอยง ? 5 กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย ป 71, 159 ลานบาท 50 สำนกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต ป ?

สดสวนของงบประมาณทสนบสนนโครงการ สดสวนของงบประมาณทสนบสนนโครงการ

Lynda Gratton & Sumantra Ghoshal, 2003 Knowledge skill and expertise Intellectual capital Structure and Lynda Gratton & Sumantra Ghoshal, 2003 Knowledge skill and expertise Intellectual capital Structure and quality of relationship network Human capital Social capital Emotional capital สวนผสมของทน มนษย Courage and resilience for ability actions

ทนทางปญญา • • (Intellectual capital) ความร ความสามารถในการเรยนร ความเชยวชาญเฉพาะ ทกษะ ประสบการณทอาจารยแพทยสะสมเอาไว • ความรแฝง (Tacit knowledge) ทนทางปญญา • • (Intellectual capital) ความร ความสามารถในการเรยนร ความเชยวชาญเฉพาะ ทกษะ ประสบการณทอาจารยแพทยสะสมเอาไว • ความรแฝง (Tacit knowledge)

ทนทางสงคม (Social capital) • เครอขายความสมพนธ • ความไววางใจ • ความนาเชอถอ ทนทางสงคม (Social capital) • เครอขายความสมพนธ • ความไววางใจ • ความนาเชอถอ

ทนทางอารมณ (Emotional capital) • การรบรตนเอง (Self awareness) • ความมศกดศร (Integrity) • การมความยดหยน (Resilience) ทนทางอารมณ (Emotional capital) • การรบรตนเอง (Self awareness) • ความมศกดศร (Integrity) • การมความยดหยน (Resilience)

หลกในการบรหารทนมนษยในกล มอาจารย ภายใตความสมพนธแบบ Model Volunteer • ความรทใชแกปญหาในปจจบนมกเก ดจากการบรณาการหลากหลายสาขาตองม Social, Emotional, Intellectual capitals • มอสระและความกลาทจะผลกดนและพฒนา หลกในการบรหารทนมนษยในกล มอาจารย ภายใตความสมพนธแบบ Model Volunteer • ความรทใชแกปญหาในปจจบนมกเก ดจากการบรณาการหลากหลายสาขาตองม Social, Emotional, Intellectual capitals • มอสระและความกลาทจะผลกดนและพฒนา ตนเองใหมศกยภาพหรอเตมสมรรถนะทตนเ องมอย เปดใจรบรและเรยนรสงใหมๆ • เลกคดวาตนเปน Asset ขององคกร โดยมองวาตนเปนผลงทน (investor) ซงตองสะสมความร

ปญหา /สงทยงเปนจดออนข องสถาบนการศกษา • สถานการณของโลกในปจจบน • ทศทางการพฒนาดานการศกษาของ ประเทศ • ตวชวด ก. พ. ร. , ปญหา /สงทยงเปนจดออนข องสถาบนการศกษา • สถานการณของโลกในปจจบน • ทศทางการพฒนาดานการศกษาของ ประเทศ • ตวชวด ก. พ. ร. , สมศ. , สกอ. , HA, TQA, PMQA • การเปนมหาวทยาลยในกำกบรฐบ าล แตตดกบดกอยกบระบบราชการ • อาจารยถกฝกอบรมในระบบดงเด ม

การพฒนาองคการการศกษาเพอสรา งอาจารยมออาชพ • สงทสถาบนการศกษาทำใหแตกตาง กน กคอ ทำใหอาจารยธรรมดาทำงานท ไมธรรม ดาไดหรอไม • ทนมนษย การลงทนในเรอง “เวลา ความพยายามเงน การพฒนาองคการการศกษาเพอสรา งอาจารยมออาชพ • สงทสถาบนการศกษาทำใหแตกตาง กน กคอ ทำใหอาจารยธรรมดาทำงานท ไมธรรม ดาไดหรอไม • ทนมนษย การลงทนในเรอง “เวลา ความพยายามเงน ” เพอเสรมสรางทนมนษยใหแกตนเอ ง • สราง แบรนของสถาบนการศกษาใหเปนส ถานททนาทำงาน

ภาระงาน ประกาศ ก. พ. อ. เงอนไข ภาระงานรวม (หนวยชวโมงตอสปดาห ตองไมนอยกวา • ภาระงานสอน (หนวยชวโมงตอสปดาห ) ไมนอยกวา ภาระงาน ประกาศ ก. พ. อ. เงอนไข ภาระงานรวม (หนวยชวโมงตอสปดาห ตองไมนอยกวา • ภาระงานสอน (หนวยชวโมงตอสปดาห ) ไมนอยกวา • ผลงานวชาการ งานวจยตพมพ * อยางใดอยาง )สดสวนรอยละ 10 หนง ของแตละรายการ ; 1= (รายการตอป 10%) ตำราหรอหนงสอ ( อาจาร ย ) 35 ผศ. รศ. 35 35 35 16 16 - ระดบช าต 1 ระดบช าต 2 นานาชา ต 1 - 1 บท 2 บท - - 2 1 บทความทางวชาการ - ผลงานทางวชาการในลก ษณะอน - 2 เรอง -

กำเนดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน “อก 5 ปขางหนา เราจะรวมประชาคมเปนหนงเดยว และใชภาษาองกฤษเปนภาษากลาง ” กำเนดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน “อก 5 ปขางหนา เราจะรวมประชาคมเปนหนงเดยว และใชภาษาองกฤษเปนภาษากลาง ”

11 สาขาหลก (สนคาและบรการ ) ASEAN ไดกำหนดใหประเทศสมาชกรบผดชอบใน การจดทำ Roadmap ในแตละสาขา ดงน – ไทย: การทองเทยวและและการขนสงทางอากาศ (การบน 11 สาขาหลก (สนคาและบรการ ) ASEAN ไดกำหนดใหประเทศสมาชกรบผดชอบใน การจดทำ Roadmap ในแตละสาขา ดงน – ไทย: การทองเทยวและและการขนสงทางอากาศ (การบน ) – เมยนมาร : สนคาเกษตรและสนคาประมง – อนโดนเซย : ยานยนตและผลตภณฑไม – มาเลเซย : ยางและสงทอ – ฟลปปนส : อเลกทรอนกส

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community-AEC) 1. 2. 3. 4. 5. เคลอนยายสนคาเสร เคลอนยายการคาบรการเสร เคลอนยายการลงทนเสร เคลอนยายเงนทนเสร เคลอนยายแรงงานฝมออยางเสร ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community-AEC) 1. 2. 3. 4. 5. เคลอนยายสนคาเสร เคลอนยายการคาบรการเสร เคลอนยายการลงทนเสร เคลอนยายเงนทนเสร เคลอนยายแรงงานฝมออยางเสร

ประเดนปญหาและแผนยทธศาส ตรชาต 1. ประเดนปญหา ระดบความร บรความคบห นาของ AEC 2. ประเดนปญหา ระบบไอทของป ระเทศ 3. ประเดนปญหา ประเดนปญหาและแผนยทธศาส ตรชาต 1. ประเดนปญหา ระดบความร บรความคบห นาของ AEC 2. ประเดนปญหา ระบบไอทของป ระเทศ 3. ประเดนปญหา ดานเศรษฐกจ สงคม และการเมอง แผนยทธศาสตร จดตงศนยเ ฝาระวงและต ดตาม AEC แผนเชอมโยงย ทธศาสตรดวย ไอท แผนยทธศาสตร ปรบระบบการศ กษาเพอสราง “คน” สอาเซยน

ประเดนปญหาและแผนยทธศาส ตรชาต 4. ประเดนปญหา การกลไกการสร างมลคาเพ มจากทนมน ษย 5. ประเดนปญหา ระบบการวจ ยและพฒนาแห งชาต แผนยทธศาสตร ประเดนปญหาและแผนยทธศาส ตรชาต 4. ประเดนปญหา การกลไกการสร างมลคาเพ มจากทนมน ษย 5. ประเดนปญหา ระบบการวจ ยและพฒนาแห งชาต แผนยทธศาสตร พฒนาศกยภาพ ทนมนษยส ความยงยน แผนยทธศาสตร ปฏรประบบการ วจยและพฒน าแหงชาต

ประเดนปญหาและแผนยทธศาส ตรชาต 6. ประเดนปญหา ความสามารถในก ารแขงขนของ ธรกจภาคเอกช 7. น ประเดนปญหา ตลาดทนไทย 8. ประเดนปญหา การกระจายรายไ ประเดนปญหาและแผนยทธศาส ตรชาต 6. ประเดนปญหา ความสามารถในก ารแขงขนของ ธรกจภาคเอกช 7. น ประเดนปญหา ตลาดทนไทย 8. ประเดนปญหา การกระจายรายไ ด แผนยทธศาสตร เสรมความเขมแ ขงใหธรกจภ าคเอกชน แผนยทธศาสตร ปฏรประบบโคร งสรางภาษ

ประเดนปญหาและแผนยทธศาส ตรชาต 9. ประเดนปญ หา การพฒนาด 10. านเกษตรกรร ประเดนปญ ม หาความเจรญ อยางยงย น Excellence ประเดนปญหาและแผนยทธศาส ตรชาต 9. ประเดนปญ หา การพฒนาด 10. านเกษตรกรร ประเดนปญ ม หาความเจรญ อยางยงย น Excellence Center แผนยทธศาสตร ตอยอดงานดาน เกษตรกรรม แผนยทธศาสตร การพฒนาระบบเ ศรษฐกจและสง คมใหมความเจ รญอยางยงย แผนยทธศาสตร น การบน การทองเทยว และการแพทย

Public Private Partnerships (PPP) กำหนดวสย นำเทคโนโลย ทศน นวตกรรมการจด แผนยทธศาสต การและความสามาร รชาตใหเก ภาคเอกชน ถในการตอบสนองอ ภาครฐ Public Private Partnerships (PPP) กำหนดวสย นำเทคโนโลย ทศน นวตกรรมการจด แผนยทธศาสต การและความสามาร รชาตใหเก ภาคเอกชน ถในการตอบสนองอ ภาครฐ ดมแนวคด ยางรวดเรวตอก PPP ารเปลยนแปลง และมทกษะก ารจดการเร ภาครฐ : ภาคเอกชน: องการทำสญ มงพฒนาผลลพธ ศกยภาพการลงท ญารวม การปฏบตงาน น สรางผลกำไร PPP ความคมคา เปนแนวทางในก และโอกาสในการข และแนวทางการลดควา ารสรางความเช ยายธรกจ มเสยงทเหมาะส อมน ม การยอมรบ และความรบผดชอบ การใหโอกาสใน การบรรลเปาห

เปาหมาย : การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและคณภาพชวตควา มเปนอยดขน Research & Development Information Technology Creative Econo my Public-private Partnership เปาหมาย : การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและคณภาพชวตควา มเปนอยดขน Research & Development Information Technology Creative Econo my Public-private Partnership Agriculture / Human capital Law & Tax / Tariff Financing management. Regulation Industrial Key Enablers

เปาหมาย : การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและคณภาพชวตควา มเปนอยดขน Research & Development Information Technology Medical Hub Public-private Partnership Agriculture เปาหมาย : การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและคณภาพชวตควา มเปนอยดขน Research & Development Information Technology Medical Hub Public-private Partnership Agriculture / Human capital Law & Tax / Tariff Financing management. Regulation Industrial Key Enablers

เปาหมาย : การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและคณภาพชวตควา มเปนอยดขน Research & Development Information Technology Nationa l Researc h System เปาหมาย : การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและคณภาพชวตควา มเปนอยดขน Research & Development Information Technology Nationa l Researc h System Public-private Partnership Agriculture / Human capital Law & Tax / Tariff Financing management. Regulation Industrial Key Enablers

บทวเคราะหเชงยทธศาสตร “เราไมควรผลตเพอคนเพยงแค 60 ลานคน แตตลาดของเราจะใหญขน ตองผลตเพอคน 600 ลานคน ” บทวเคราะหเชงยทธศาสตร “เราไมควรผลตเพอคนเพยงแค 60 ลานคน แตตลาดของเราจะใหญขน ตองผลตเพอคน 600 ลานคน ”

“แรงงานมฝมอหรอ Professionals จะเกดการเลอนไหลไปทวทงภมภาคน ” “แรงงานมฝมอหรอ Professionals จะเกดการเลอนไหลไปทวทงภมภาคน ”

April 29, 2010: morning session Panel Discussion: “Human Capital Management in Research and Development: April 29, 2010: morning session Panel Discussion: “Human Capital Management in Research and Development: Principle and practical ideas. ” • Experience from Other Countries • Ideal National Research System: Role of Government and Private Partnership • Experience in Each Medical School • Development of Supporting Personnel in Research Unit.

April 29, 2010: afternoon session Brain storming: “National Framework for Research and Development” • April 29, 2010: afternoon session Brain storming: “National Framework for Research and Development” • National Policy and Goal • Academic Environment: Intra-mural Grants, Library, Network • Accreditation Organization: Citation index, Standard Journal • Academic Ranks in University: Incentives and Benefits • Social Gains from Research Application • Collaboration Networking

Lynda Gratton & Sumantra Ghoshal, 2003 Knowledge skill and expertise Intellectual capital Structure and Lynda Gratton & Sumantra Ghoshal, 2003 Knowledge skill and expertise Intellectual capital Structure and quality of relationship network Human capital Social capital Emotional capital Courage and resilience for ability actions

น 1 คว จน ามช 1 ดเ เจ มช ด คว า โอกาส 2 น 1 คว จน ามช 1 ดเ เจ มช ด คว า โอกาส 2 2 ความสำเรจ เวลา ดดแปลงจาก : ธำรงศกด คงคาสวสด. ทนมนษย การกำหนด กรงเทพ : สำนกพมพ ส. ส. ท. , 2550, หนา 124.

ตวละครในโรงวจย • • ครม. สำนกงบประมาณ วช, สกว. , สวก. , สวรส. , สสส. , ตวละครในโรงวจย • • ครม. สำนกงบประมาณ วช, สกว. , สวก. , สวรส. , สสส. , สวทช. มหาวทยาลย ผบรหารงานวจย ภาคธรกจเอกชน นกวจย ผชวยนกวจย

ปญหาเรอรง • นกการเมอง • สำนกงบประมาณ • ระบบงบประมาณ : งบอดหนน ปญหาเรอรง • นกการเมอง • สำนกงบประมาณ • ระบบงบประมาณ : งบอดหนน

นกการเมอง • มองงานวจยเปนเรองรอง • ลงทนแลวเหนผลชาไมทนไดใช หาเสยง • กรอบเงนงบประมาณไมมาก • แตเปนหมวดเงนอดหนนจงรมก นมาทนกนมากเพราะใชจายง าย นกการเมอง • มองงานวจยเปนเรองรอง • ลงทนแลวเหนผลชาไมทนไดใช หาเสยง • กรอบเงนงบประมาณไมมาก • แตเปนหมวดเงนอดหนนจงรมก นมาทนกนมากเพราะใชจายง าย

สำนกงบประมาณ • KPI ของ สปง. คอ ผลกดนใหเงนออกตามงวดเงนโดยไ มสนใจผลลพธของโครงการวจย • ปญหาผกพนซำซอนททำให โครงการวจยบางสวนของประเทศเปน หนเนา (NPL) • สำนกงบประมาณ • KPI ของ สปง. คอ ผลกดนใหเงนออกตามงวดเงนโดยไ มสนใจผลลพธของโครงการวจย • ปญหาผกพนซำซอนททำให โครงการวจยบางสวนของประเทศเปน หนเนา (NPL) • วช. จะตามไดครบหรอไม กไมมเคยมรฐบาลชดใดเหลยวแล

กลยทธการพฒนา สมรรถนะดานงานวจยใหแขง ขนได ประเทศ อนเด ย จน อสราเ อล สงคโป ร เกาหล U. S. กลยทธการพฒนา สมรรถนะดานงานวจยใหแขง ขนได ประเทศ อนเด ย จน อสราเ อล สงคโป ร เกาหล U. S. Patents (2003) R&D Spending (GDP) 2003 354 1% Science & Engineering Graduates (1, 000) 316 366 1, 188 1. 2% 4. 7% 337 14 438 2. 2% 5. 6 0. 26% 3, 954 1. 0% 2. 9% 97

นกวจย • จดคานงดสำคญนใหชดเจนในกระบ วนการทสรางมลคาเพมใน “ทนมนษย ” ทมอยในตนเอง • ปญหาทยงมคนปฏเสธการเขาสเส นทางนกวจย กคอการทไมม career path ทชดเจน นกวจย • จดคานงดสำคญนใหชดเจนในกระบ วนการทสรางมลคาเพมใน “ทนมนษย ” ทมอยในตนเอง • ปญหาทยงมคนปฏเสธการเขาสเส นทางนกวจย กคอการทไมม career path ทชดเจน • เปาหมาย : คนรนใหมใฝฝนอยากเปนนกวจยท ยงใหญ

หวขอวจย • สงขอเสนอขอทนวจยป กวาจะไดเงนทนจรงในป กลาสมย 2553 2555 เปาหมาย : • จบประเดนงานวจยทประเทศมศกยภ าพ • เลอกเฟนหวของานวจยทพฒนากร หวขอวจย • สงขอเสนอขอทนวจยป กวาจะไดเงนทนจรงในป กลาสมย 2553 2555 เปาหมาย : • จบประเดนงานวจยทประเทศมศกยภ าพ • เลอกเฟนหวของานวจยทพฒนากร ะบวนการภายในและทเปนกระบวนการไปส สถานะทแขงขนได

สถาบนวจย • เกบคาตง • อยากไดงานวจย เปาหมาย : แตไมม incentives แหลงบมเพาะนกวจยตองทำใหเขมขน • การทสถาบนมนกวจยเกงๆ ตองมโครงสรางทางกายภาพทด ระบบบรหารงานวจยทด สถาบนวจย • เกบคาตง • อยากไดงานวจย เปาหมาย : แตไมม incentives แหลงบมเพาะนกวจยตองทำใหเขมขน • การทสถาบนมนกวจยเกงๆ ตองมโครงสรางทางกายภาพทด ระบบบรหารงานวจยทด • สงเสรมงานวจย (indirect cost) อนไดแก การสอสาร โทรศพท อนเทอรเนท ระบบบรอดแบนดไรสาย หองสมดชนยอด เครองมอครภณฑวจยสวนกลาง

ระบบวจยแหงชาต • แบงเคกกน -แบง NPL แจกใหหนวยงานภารฐถวนหนา เปาหมาย : • สำนกงบประมาณตองปรบใหมหากเหนประโย ชนของประเทศชาตเปนสำคญ • การลงทนวจยเปนการลงทนระยะยาว ไมใชประเมนจบกนแค ระบบวจยแหงชาต • แบงเคกกน -แบง NPL แจกใหหนวยงานภารฐถวนหนา เปาหมาย : • สำนกงบประมาณตองปรบใหมหากเหนประโย ชนของประเทศชาตเปนสำคญ • การลงทนวจยเปนการลงทนระยะยาว ไมใชประเมนจบกนแค 1 -2 ปงบประมาณ • การมองผลผลต (output) และผลลพธ (outcome) ตองมระบบการตดตามตวชวดและ ประเมนผลอยางตอเนอง

Mission สมศ. สกอ. Value t นสต แพท ย สรางองคความร ใหม ทางการแพทย / ทงองคกร Humani Mission สมศ. สกอ. Value t นสต แพท ย สรางองคความร ใหม ทางการแพทย / ทงองคกร Humani stic สอน RA มงพฒนาคณภา พการใหบรการ เนนผปวยเปนศ RW นยกลาง บรการ งานวจย อาจา รย ระบบประเมนเลอนขนเงนเดอน R&D Efficiency Engagement Culture & Value Implem ent/ Evalua 3 tion Identify additiona l improve ment 3 ระบบ Top-up ตามภาระงาน C D KPI P 2 A สรางวฒนธรรมองค กรคณภาพ Performance assessment 4 Education & Training สายวชากา ร ใชผลงานเปนเกณฑ R 2 R Effectiveness กสพท. Ha es ppin s He a r Head H d an สายสนบส นน Strategic Plan Process: Return on Human Capital (ROHC) MED SWU 1 Human Capital Management ก. พ. ร. Result-based Management ASEAN Union VISION al He th Excellence Globalization

เกณฑ KPI ตวบงคบหลกทใชในการประเมนผลงานของ อาจารย การมสวนรวมใน สอการเรยนการสอน การบรหารในภาควชา จำนวนครงทเขารวม กจกรรมของนสตแพทย e-learning SAR ระดบความพงพอใจของนสตแพทย ตออาจารยรายบคคล ผลงานตพมพในวารส เกณฑ KPI ตวบงคบหลกทใชในการประเมนผลงานของ อาจารย การมสวนรวมใน สอการเรยนการสอน การบรหารในภาควชา จำนวนครงทเขารวม กจกรรมของนสตแพทย e-learning SAR ระดบความพงพอใจของนสตแพทย ตออาจารยรายบคคล ผลงานตพมพในวารส ารวชาการ การมสวนรวมในการพฒนา คณภาพโรงพยาบาล (HA) จำนวนขอสอบใหม เขาประชมภาควชา เฉพาะอาจารยคลนก ทบทวน 12 กจกรรม Internal surveyor & QRT management Risk Clinical tracer CPG CLT & PCT

คะแนน ก. พ. ร. เรมระบบประเมน KPI รายบคคล คะแนน ก. พ. ร. เรมระบบประเมน KPI รายบคคล

Vision Mission Organizational Objectives And Strategy Organizational Spectrum Change agent Human Resources Strategy Employee Vision Mission Organizational Objectives And Strategy Organizational Spectrum Change agent Human Resources Strategy Employee Excellence HR Business Advisor HR Functional Expert