Скачать презентацию ปจจยการบรหารจดการ ใหประสบความสำเรจ Co P 1 ผเขามาทำตอง มใจรก Скачать презентацию ปจจยการบรหารจดการ ใหประสบความสำเรจ Co P 1 ผเขามาทำตอง มใจรก

cd9807b6aeabcebaba170d5af74ce4af.ppt

  • Количество слайдов: 51

ปจจยการบรหารจดการ ใหประสบความสำเรจ Co. P . 1 ผเขามาทำตอง มใจรก ในงานนนจรงๆ จงจะเกดความมงมน อยากสรางสรรคสงดๆและถายทอดใหคนอนๆรบร ดวย 2. มเวลา ปจจยการบรหารจดการ ใหประสบความสำเรจ Co. P . 1 ผเขามาทำตอง มใจรก ในงานนนจรงๆ จงจะเกดความมงมน อยากสรางสรรคสงดๆและถายทอดใหคนอนๆรบร ดวย 2. มเวลา ถาไมมเวลาจะยากมาก เพราะไมวาการนดคยกน การเตรยมไฟล โพสต ขนเวบ ตองใชเวลาทงสน ททำอยกใชเวลาสวนตวทำกนทงนน เวลาราชการใชแคประชมกบตามงานนดๆหนอยๆกหมดเ วลาแลวทกวน อยาหวงวาเวลาราชการจะทำอะไรไดมากมาย เพราะจะผดหวง 3. ตอง มมมมอง และรบรในเรองทคนสวนใหญ สนใจและเปนประโยชนตอองคกร http: //www. si. mahidol. ac. th/km/hotnews_detail. asp? hn_id=11 เพราะเราสามารถทำงานไดหลายอยาง 1

มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเก ลาธนบร n n n วสยทศนขอหนง “มงเปนมหาวทยาลยทใฝเรยน ร ” 6+1 Flagships สงเสรมการเปนองคกรแหงการเรย นร การพฒนาบคลากรสการเรยนร มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเก ลาธนบร n n n วสยทศนขอหนง “มงเปนมหาวทยาลยทใฝเรยน ร ” 6+1 Flagships สงเสรมการเปนองคกรแหงการเรย นร การพฒนาบคลากรสการเรยนร KMUTT Roadmap 2020 2

องคกรแหงการเรยนร (Learning Organisation) n n จดตงสถาบนการเรยนร เมอ 2547 โครงการสรางชมชนปฏบตของกลมอาจา รยทสนใจการจดการเรยนการสอนแบบโคร งงาน (Project-based Learning( โครงการสรางชมชนปฏบตของกลมบค องคกรแหงการเรยนร (Learning Organisation) n n จดตงสถาบนการเรยนร เมอ 2547 โครงการสรางชมชนปฏบตของกลมอาจา รยทสนใจการจดการเรยนการสอนแบบโคร งงาน (Project-based Learning( โครงการสรางชมชนปฏบตของกลมบค ลากรฝายสนบสนนทสนใจพฒนาองคกร แหงการเรยนรใน มจธ. โครงการบรหารชวตดวย Portfolio เพอใหบคลากรมการพฒนาตนเองอยาง ตอเนองและยงยน 3

กลไกการพฒนาบคลากรสการเร ยนร n Training Roadmap • Organisation - ความรเพอการปฏบตงานและบรหารงานท มประสทธภาพ • People - เนนการพฒนาตนเอง กลไกการพฒนาบคลากรสการเร ยนร n Training Roadmap • Organisation - ความรเพอการปฏบตงานและบรหารงานท มประสทธภาพ • People - เนนการพฒนาตนเอง • Function - เนนทกษะในงานทปฏบต computer, English n n การฝกอบรมเปนเงอนไขหนงในการเล อนระดบ การพฒนาผบรหารระดบกลาง • โครงการวจยมหาวทยาลย (University + 4

เครอขายการจดการความรของมห าวทยาลยไทย 5 http: //www. thaiukm. org/ เครอขายการจดการความรของมห าวทยาลยไทย 5 http: //www. thaiukm. org/

6 http: //www. nu. ac. th/office/quality/nukm. html 6 http: //www. nu. ac. th/office/quality/nukm. html

มหาวทยาลยนเรศวร : กระบวนการ n นำ KM มาผลกงาน 3 ดาน คอ • ดานการประกนคณภาพการศกษา เพอกอใหเกดวฒนธรรมการประเมน /วฒน มหาวทยาลยนเรศวร : กระบวนการ n นำ KM มาผลกงาน 3 ดาน คอ • ดานการประกนคณภาพการศกษา เพอกอใหเกดวฒนธรรมการประเมน /วฒน ธรรมคณภาพ • ดานการวจย เพอกอใหเกดวฒนธรรมการวจย เพอกาวสมหาวทยาลยแหงการวจย • ดานการจดการความร เพอกอใหเกดวฒนธรรมของการแลกเปลย นเรยนรรวมกน / มหาวทยาลยแหงการเรยนร n ยทธศาสตร • สรางบคลากร 7

มหาวทยาลยนเรศวร n n n ขยายแนวคดโดยสรางเวทแลกเปลยนเรยนรระห วางหวหนางานอยางเปนทางการทงภายในและข ามคณะ โดยใชเรองเลาความสำเรจเปนตวเดนเรอง สรางเวท “เสวนาวชาการเทยงวน ” ใหผแทนแตละคณะไดมาพบปะรบประทานอาหารร วมกน นำเรองเลาทประสบความสำเรจมาเลาสก มหาวทยาลยนเรศวร n n n ขยายแนวคดโดยสรางเวทแลกเปลยนเรยนรระห วางหวหนางานอยางเปนทางการทงภายในและข ามคณะ โดยใชเรองเลาความสำเรจเปนตวเดนเรอง สรางเวท “เสวนาวชาการเทยงวน ” ใหผแทนแตละคณะไดมาพบปะรบประทานอาหารร วมกน นำเรองเลาทประสบความสำเรจมาเลาสก นฟง และรวบรวมเปนคลงความรใหอยในรปแบบเอก สารเผยแพรในเครองมอ ICT ตอไป http: //ukm-network. blogspot. com/ เรมดวยวงเลกๆ ภายในแผนกของตน 8

มหาวทยาลยมหดล n n n มแผนเชอมโยงตงแตระดบคณะไปจนถงหน วยงานยอย จดเกบขอมลใหเปนระบบในรปแบบ E-File ปรบแผนกลยทธของคณะใหสอดคลองกบรปแบ บ KM มากยงขน จดประชาคมมหดลเรอง “นโยบายพฒนาคณภาพและการจดการความร มหาวทยาลยมหดล n n n มแผนเชอมโยงตงแตระดบคณะไปจนถงหน วยงานยอย จดเกบขอมลใหเปนระบบในรปแบบ E-File ปรบแผนกลยทธของคณะใหสอดคลองกบรปแบ บ KM มากยงขน จดประชาคมมหดลเรอง “นโยบายพฒนาคณภาพและการจดการความร ” ขยายวงKM โดยจด workshop ทง track A และ B สราง Knowledge Asset http: //ukm-network. blogspot. com/ ของการพฒนาคณภาพมหาวทยาลย 9

http: //home. kku. ac. th/km/ 10 http: //home. kku. ac. th/km/ 10

Co. Ps at KKU 11 Co. Ps at KKU 11

http: //www. elearning. msu. ac. th/msukm/index. php? option=com_frontpage&Itemid=1 12 http: //www. elearning. msu. ac. th/msukm/index. php? option=com_frontpage&Itemid=1 12

13 13

มหาวทยาลยมหาสารคาม n n n จะนำกระบวนการ KM ไปใชกบการพฒนาคณของการเรยน การสอนในมหาวทยาลย จดทำ Knowledge Asset ใหเปนระบบมากขน ทงยงคาดวาจะนำไปพฒนาคณภาพการทำงาน ของบคลากรในมหาวทยาลย มหาวทยาลยมหาสารคาม n n n จะนำกระบวนการ KM ไปใชกบการพฒนาคณของการเรยน การสอนในมหาวทยาลย จดทำ Knowledge Asset ใหเปนระบบมากขน ทงยงคาดวาจะนำไปพฒนาคณภาพการทำงาน ของบคลากรในมหาวทยาลย จดทำ ICT Clinic เผยแพรสสาธารณะ สราง “ตกศลาในเมองไทย ” เปนเวทสาธารณะใหประชาชนทวไปเขาถงคล งความรทรวบรวมภมปญญาของปราชญในเม องไทย http: //ukm-network. blogspot. com/ นำ dialogue ไปใชเดนเรองวเคราะหตนเอง 14

มหาวทยาลยวลยลกษณ n n มโครงการแลกเปลยนเรยนรสแนวทางการปฏ บตงานทดเพอวลยลกษณ โดยไดดำเนนการรนท 1 ไปแลวเมอวนท 31 ส. ค. และ 4 -6 มหาวทยาลยวลยลกษณ n n มโครงการแลกเปลยนเรยนรสแนวทางการปฏ บตงานทดเพอวลยลกษณ โดยไดดำเนนการรนท 1 ไปแลวเมอวนท 31 ส. ค. และ 4 -6 ก. ย. รวม 4 วน เรมจากพนกงานสายสนบสนน ททำงานด เขามารวมโครงการประมาณ 50 คน มกจกรรมสมพนธมาผสมผสานกบการใหความร และเรยนรเครองมอตาง ๆ ของ KM ทำใหพนกงานทมาเขารวมโครงการเกดความร กและเหนความสำคญของการทำ KM และทสำคญมกำลงใจและมพลงอยางมากท 15

16 http: //kcenter. anamai. moph. go. th/knowledge_km. php 16 http: //kcenter. anamai. moph. go. th/knowledge_km. php

กรมอนาม ย 17 กรมอนาม ย 17

สถาบนบำราศนรา ดร : ชมชนคนชดเขยว n n n Co. P Morning talk , Mon-Fri, 08. สถาบนบำราศนรา ดร : ชมชนคนชดเขยว n n n Co. P Morning talk , Mon-Fri, 08. 15 -08. 30 • ทำสมาธ รบ -สงเวร ชแจงนโยบาย ถายทอดประสบการณ คดกจกรรมพฒนางานคณภาพอยางตอเนอง • แกปญหาทระบบ ไมใชตวบคคล • ปญหาทเกดขนเปนปญหาของสวนรวม ไมใชของคนใดคนหนง • สรางบรรยากาศการแลกเปลยนเรยนรในเชงบวก Knowledge sharing, ศกรท 2 ของเดอน 08. 30 -09. 00 Meeting, ศกรท 4 ของเดอน 08. 30 -09. 00 • AAR http: //www. kmi. or. th/newsletter/Newsletter 21. pdf 18

การจดการความรภาคสาธารณสข http: //www. ha. or. th/ 19 การจดการความรภาคสาธารณสข http: //www. ha. or. th/ 19

KM ของโรงพยาบาลบานตาก n n n ร พ ชมชนขนาด 60 เตยง มบคลากร 155 คน มคณเออ KM ของโรงพยาบาลบานตาก n n n ร พ ชมชนขนาด 60 เตยง มบคลากร 155 คน มคณเออ คณอำนวย คณกจ กำหนด knowledge vision ใหคณกจเปนผดำเนนการ โดยรวมกนคด ทำ มการจดบนทกความรตามประเดนตางๆ แลวนำไปขนทะเบยนความร แสวงหาความรจากภายนอก 20

http: //www. bantakhospital. com/index. php 21 http: //www. bantakhospital. com/index. php 21

22 http: //www. hkm. nu. ac. th/data_user. asp 22 http: //www. hkm. nu. ac. th/data_user. asp

n n 1. 2. 3. กรมราชทณฑ มการจดโครงการจดทำระบบบรหารจดการองคความรของ กรมฯ (Knowledge Management) หรอการทำ KM ขน และไดวาจางบรษททปรกษา n n 1. 2. 3. กรมราชทณฑ มการจดโครงการจดทำระบบบรหารจดการองคความรของ กรมฯ (Knowledge Management) หรอการทำ KM ขน และไดวาจางบรษททปรกษา ทมความเชยวชาญและชำนาญพเศษ ใหทำหนาทวางระบบการบรหาร จดการองคความรของกรมฯ ระยะเวลาของโครงการ ระหวางวนท 20 มถนายน - 6 กนยายน 2548 วตถประสงคหรอเปาหมาย 3 ประการ คอ พฒนาผเอออำนวยกระบวนการเรยนรของกรมราชท ณฑ (Knowledge Facilitator) เพอทำหนาทเปนผคนหา จดเกบ และบรหารประเภทองคความร เพอจดตงเครอขายกลมงาน หรอเครอขายสาขาวชาชพของกรมราชทณฑ โดยตงในรปแบบ ของเครอขายชมชนแหงนกปฏบตห รอ Co. Ps (Community of Practices) เพอใหการพฒนาองคกรบรรลวตถประสงค และลดความผดพลาดซำในการทำงาน อกทงเพมประสทธภาพ 23

เรอนจำนนทบร n n n จดตงคณะทำงานและเครอขายการจดกา รความร สงคน 2 คน เขาอบรมเพอเปน Knowledge Facilitator จดเกบบทเรยนจากการทำงาน เรอง เรอนจำนนทบร n n n จดตงคณะทำงานและเครอขายการจดกา รความร สงคน 2 คน เขาอบรมเพอเปน Knowledge Facilitator จดเกบบทเรยนจากการทำงาน เรอง การควบคมผตองขง จดตง Co. P ของเรอนจำ แลกเปลยนความรเรอง การควบคมผตองขงในสภาวะปจจบน http: //www. kmi. or. th/newsletter/Newsletter 21. pdf 24

n n n n n KM ของสำนกงานเกษตร จ กำแพงเพชร ภารกจหลก • พฒนากระบวนการผลตทางการเกษตรใหมคณภาพและมาตรฐานความปลอดภ ย • n n n n n KM ของสำนกงานเกษตร จ กำแพงเพชร ภารกจหลก • พฒนากระบวนการผลตทางการเกษตรใหมคณภาพและมาตรฐานความปลอดภ ย • ปรบเปลยนกระบวนการผลต สงเสรมคณภาพชวตของเกษตรกรและอนรกษทรพยากร • พฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร เพอพฒนาการทำงานขององคกรใหมประสทธภาพดขน เปน 1 ใน 9 จงหวดนำรองทนำกระบวนการ KM มาใชในการทำกรณศกษากบพชชนดตางๆ มคณเออ (Chief Knowledge Office- CKO) –เกษตรจงหวด คณอำนวย คณลขต คดเลอกมาจากบคลากรทเคยทำงาน LO คณกจ เปนเกษตรกรในพนท ใหเกษตรกรผปลกสมเขยวหวาน รวมคด รวมวางแผนดำเนนงาน รวมทำ รวมประเมน และลปรร ใหความสำคญกบการสอสารระหวางชาวบานและทมงาน เนนการทำงานเปนทม ดงความรฝงลกของเกษตรกรออกมาผานเทคนคตางๆ ไดแก การสาธต การลงพนทปฏบตจรง AAR มการเผยแพรความรแกบคคลทวไปในรปเอกสาร website blog 25

KM ของเครอขายราชการ นครศรธรรมราช n n n เพอแกไขปญหาการบรหารการเงนของชมชนซ งไมมเอกภาพของหนวยงานภาครฐ หลากหลายในการบรหาร ผนำชมชนมจำนวนจำกด มโครงการ “การจดการความรเพอเพมประสทธภาพการจ ดการการเงนของชมชน “ KM ของเครอขายราชการ นครศรธรรมราช n n n เพอแกไขปญหาการบรหารการเงนของชมชนซ งไมมเอกภาพของหนวยงานภาครฐ หลากหลายในการบรหาร ผนำชมชนมจำนวนจำกด มโครงการ “การจดการความรเพอเพมประสทธภาพการจ ดการการเงนของชมชน “ สมาชกคอ ธกส. กรมการพฒนาชมชน กศน. มผวาราชการจงหวด และผบรหารของแตละหนวยงาน เปนคณเออ มเจาหนาทในสวนราชการ เปนคณอำนวย ม มวล. เปนคร มกรรมการของกลมการเงน เปนคณกจ 26

KM and Library Activities : Reference services n n n Ref. librarians answer thousands KM and Library Activities : Reference services n n n Ref. librarians answer thousands of questions every day In the process of helping users locate relevant inf. , librarians have amassed enormous of tacit knowledge about print & electronic resources. “The next best thing to knowing something is knowing where and how to find it - just in time” No single librarian can keep track of or remember the best sources of inf. for all the questions asked They manage to answer only 50 -60 % correctly Therefore they need to improve services and learn from each other by sharing correct answers 27

KM and Library Activities : Reference services n Knowledge transfer • Work with co-workers KM and Library Activities : Reference services n Knowledge transfer • Work with co-workers (tacit 2 tacit) • Provide answer through email, workshop, conferences, printed and web-based guide, publication, informal conversation (tacit 2 explicit) • Use new technology to yield more creative method : - using web Blogs into knowledge based as part of the knowledge sharing strategy • Reference librarians need to formalize their tacit knowledge, non-codified explicit knowledge ready reference files, FAQ 28

KM and Library Activities : Reference services n Frequent asked question card files • KM and Library Activities : Reference services n Frequent asked question card files • All materials that were found with difficulty • References to questions asked frequently • Information or items not easily located through indexes • Any info. that likely to be needed in the future but would be at a loss to find again • Info. of local interest and queries that couldn’t be answered despite a thorough search 29

KM and Library Activities : Reference services n Knowledge-based expert system fact type questions KM and Library Activities : Reference services n Knowledge-based expert system fact type questions • The National Agricultural Library developed a “computerised expert system” to assist users in obtaining answers to questions on agricultural topics n Knowledge repositories: - • Contain FAQ, info. & resources for class assignment, important policies & procedures, emails, addresses, phone no. & urls. of frequent used resources • Web-based Ready Ref. Database (RRD) at San Diego State Univ. n Electronic Listserv’s, Usenet newsgroup, and collaborative reference: - Question. Point 30

http: //www. questionpoint. org/index. html 31 http: //www. questionpoint. org/index. html 31

32 32

 n Develop a gateway to KM-related issue National Library for Health (NLH) http: n Develop a gateway to KM-related issue National Library for Health (NLH) http: //www. nelh. nhs. uk/knowledge_m anagement/default. asp 33

http: //www. nelh. nhs. uk/knowledge_management/default. asp 34 http: //www. nelh. nhs. uk/knowledge_management/default. asp 34

35 35

36 36

KM partner with the university n Knowledge process: • Generative : create new knowledge KM partner with the university n Knowledge process: • Generative : create new knowledge and lead to the production of innovations • Productive • Representative n Library as an internal strategic partner Source: Huotari, M-L, 2005 37

38 38

39 39

Source: Huotari & Livonen, 2005 40 Source: Huotari & Livonen, 2005 40

Building a Bioinformatics Community of Practice Through Library Education Programs Barrie E. Hayes, Systems Building a Bioinformatics Community of Practice Through Library Education Programs Barrie E. Hayes, Systems Development Librarian K. T. L. Vaughan, Education Services Librarian Margaret E. Moore, Director of Planning Health Sciences Library University of North Carolina - Chapel Hill 41

A New Approach n How can libraries help their parent organizations build and integrate A New Approach n How can libraries help their parent organizations build and integrate communities of practice? – Oct 2003 Quint. Essential Conference 42

An Exciting Opportunity for the Library n n n Demonstrate expertise Share and build An Exciting Opportunity for the Library n n n Demonstrate expertise Share and build a common knowledge-base Support and facilitate collaboration Partner with domain experts Explore viability of new roles in communities 43

An Exciting Opportunity for the Bioinformatics Community n Share expertise and knowledge n Expand An Exciting Opportunity for the Bioinformatics Community n Share expertise and knowledge n Expand the collegial network n Develop new partnerships n Create new knowledge n Enhance database discovery 44

Bioinformatics Program Service Activities n Face to face instruction n Internet-based communication tools • Bioinformatics Program Service Activities n Face to face instruction n Internet-based communication tools • • Forums Course-integrated lectures Individual consultations Open library classes n • Listserv • Online educational materials • Web site (http: //www. hsl. unc. edu/bioinformatics/) Future tools: blog, online chat, web-based conferencing tools n Educational partnerships • • • Carolina Center for Genome Sciences UNC Center for Bioinformatics & Computational Biology Curriculum School of Information and Library Science NC Center for Public Health & Genomics Academic Affairs Libraries 45

Results to Date n n n n Forums Course-integrated lectures Consultations Website usage statistics Results to Date n n n n Forums Course-integrated lectures Consultations Website usage statistics Listserv membership & traffic SILS student project – database of UNC campus resources for molecular biology & bioinformatics Semi-structured interviews with key faculty 46

The Library’s Role n n Provide information resources and services Provide support of further The Library’s Role n n Provide information resources and services Provide support of further community development 47

http: //www. hsl. unc. edu/bioinformatics/ 48 http: //www. hsl. unc. edu/bioinformatics/ 48

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. คณธรรม 8 ประการของการจดการความร ศลธรรมพนฐาน คอ เคารพความรในตวตน ทกคนมศกดศร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. คณธรรม 8 ประการของการจดการความร ศลธรรมพนฐาน คอ เคารพความรในตวตน ทกคนมศกดศร มเกยรต การไมใชอำนาจ เพราะไปปดบงกระบวนการทางธรรมชาต KM จะไปเสรมกระบวนการทางธรรมชาตใหมการแลกเปลยน เรยนร มการงอกงานไปตามธรรมชาต การฟงอยางลก (deep listening) ทำใหรความรภายในตวคนได รบฟงมา ใหนำมาพจารณาอยางมสต ทำใหเกดปญญา วธการทางบวก ไมมงเนนการแกทกขอยางเดยว อะไรททำด ทจะทำใหเกดพลงเพมขน ใหทำดวย เจรญธรรม 4 ประการทเกอหนนในการเรยนรรวมกน คอ เอออาทรตอกน เปดเผย จรงใจ ไววางใจกน การปฏบตเปนหวใจของการจดการความร 49 ประเวศ วะส , 2549 ถกทอไปสโครงสรางใหมขององคกรและสงคม โดยเปลยนจากโครงสรางแนวดง

A Future Citizen Must … n n n Learn to Know : basic k, A Future Citizen Must … n n n Learn to Know : basic k, ability to specialise Learn to Do : ability to adapt & convert learning achievements into products Learn to Live Together : Learning & doing together Learn to Be : responsibility for personal development as a human being Learn to choose : visions, mastery of values, wisdom Unesco, 1996 ; Koshi, J. T, 1999 50

51 51