Скачать презентацию คำนำ รายงานเลมนเปนสวนหนงของวชา เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มวตถประสงคเพอใหผทมความสนใจสามารถนำไปประยกตใช ในชวตประจำวนได ซงเนอหารในรายงานเลมนไดรวบรวมเนอหาทงหมดเกยวกบ Google ไวอยางครอบคลม Скачать презентацию คำนำ รายงานเลมนเปนสวนหนงของวชา เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มวตถประสงคเพอใหผทมความสนใจสามารถนำไปประยกตใช ในชวตประจำวนได ซงเนอหารในรายงานเลมนไดรวบรวมเนอหาทงหมดเกยวกบ Google ไวอยางครอบคลม

680753155475424b87b48352e7c50b3f.ppt

  • Количество слайдов: 108

คำนำ รายงานเลมนเปนสวนหนงของวชา เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มวตถประสงคเพอใหผทมความสนใจสามารถนำไปประยกตใช ในชวตประจำวนได ซงเนอหารในรายงานเลมนไดรวบรวมเนอหาทงหมดเกยวกบ Google ไวอยางครอบคลม เชน ประวตเวบไซต ก เกล คออะไร การใชเวบก คำนำ รายงานเลมนเปนสวนหนงของวชา เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มวตถประสงคเพอใหผทมความสนใจสามารถนำไปประยกตใช ในชวตประจำวนได ซงเนอหารในรายงานเลมนไดรวบรวมเนอหาทงหมดเกยวกบ Google ไวอยางครอบคลม เชน ประวตเวบไซต ก เกล คออะไร การใชเวบก เกล ในการหาขอมล ใชหารปภาพ รวมไปถงกจกรรมตางๆทก เกล มไวใหเราไดเขาไปใชบรการ เปนตน ซงจะทำใหผอานมความรเบองตนเกยวกบก เกล และสามารถนำไปใชงานตรงตามความตองการของตนเองโดยมขอผดพลาดน อยทสด ทางผจดทำไดตงใจคนควาหาขอมลและรวบรวมเนอหาทสามาร ถหามาไดจนสดความสามารถและหวงวารายงานเลมนจะเปนประโยชนต อผทตองการศกษา ไดมาก พอสมควร หากมขอผดพลาดประการใดกตองขออภยมา ณ ทน

สารบญ เรอง คำนำ สารบญ ก เกล คออะไร องคประกอบสวนตางๆของก หนาแรกก เกล เวบ รปภาพ กลมขาว สารบบเวบ สารบญ เรอง คำนำ สารบญ ก เกล คออะไร องคประกอบสวนตางๆของก หนาแรกก เกล เวบ รปภาพ กลมขาว สารบบเวบ ปฏทน G-Mail ภาพถาย เวบไซตอางอง หนา 1 2 เกล 3 -9 10 11 12 -22 23 -29 30 -49 50 -55 56 -69 70 -84 85 86

ก เกล (Google) ก เกล ) Google) เปนชอของ เวบไซต ทโดงดงจากบรการคนหาขอมล อนเทอรเนต หรอเรยกวา เครองมอคนหาขอมลบนอนเทอรเนต และเปนชอของบรษททพฒนาเวบไซตก ก เกล (Google) ก เกล ) Google) เปนชอของ เวบไซต ทโดงดงจากบรการคนหาขอมล อนเทอรเนต หรอเรยกวา เครองมอคนหาขอมลบนอนเทอรเนต และเปนชอของบรษททพฒนาเวบไซตก เกล เปนทนยมของผใช เนองจากความสามารถทหาขอมลไดตรงกบความตองการของผใช และมขอมลในดชนมากกวา 8 พนลานเวบไซต (ขอมลเดอน มถนายน 2548) ปจจบนมบรรดาผใช อนเทอรเนต มากมายหลงใหลในก เกล จนถงกบมผประพนธบทเพลงเพอเปนการอทศใหความยงใหญข องก เกล เลยทเดยว ประวตบรษทและเวบไซต ชวงกอตง ก เกล กอตงโดย ลาร ร เพจ(Larry Page) และเซอรเกย บรน (Sergey Brin) เรมตนพฒนามาจากโครงงานวจยซงเปนวทยานพนธ

ตอมาก เกล ไดเปดใหผพฒนาโปรแกรมคนอน สามารถนำโคดก เกล ไปใชได โดยใชฐานขอมลจากทางก เกล ตวอยางบรษททใชไดแก มลนธมอ ซลลา ผพฒนาเบราวเซอร ไฟร ฟอกซ ตอมาก เกล ไดเปดใหผพฒนาโปรแกรมคนอน สามารถนำโคดก เกล ไปใชได โดยใชฐานขอมลจากทางก เกล ตวอยางบรษททใชไดแก มลนธมอ ซลลา ผพฒนาเบราวเซอร ไฟร ฟอกซ บรษท แอปเปล คอมพวเตอร ผพฒนาเบราวเซอร ซาฟาร การเปลยนเปนบรษทมหาชน ในป พ. ศ. 2547 ไดเปลยนเปนบรษทมหาชนและเขาตลาดหน แนสแดก (NASDAQ) โดยใชดชนชอ GOOG หนของก เกล ในชวงทำ Initial Public Offering (IPO) มมลคาสงขนมากกวา 200% ในชวงปดตลาดหนของวนแรกทไดประกาศ (เปรบเทยบกบ ไปต เสรชเอน จนของประเทศจน มลคาเพมขน 354% ในชวงปดตลาดวนแรก วนท 5 สงหาคม พ. ศ. 2548) ชอ Google ชอ "Google" มาจากคำวา "googol" ซงหมายถงจำนวนทางคณตศาสตรทหมายถงเลข 0 อกหนงรอยตว หรอ 10100 1 แลวตามดวยเลข

ระบบของโปรแกรมก เกล ภาพการใชงานจากเวบไซตก ในการแนะนำคำทตองการคนหา เกล โดยทำงานรวมกบ ไฟร ฟอกซ การสบคนขอมล (Information Retrieval) ก เกล เกบขอมลเวบโดยใชโปรแกรมทำการทองไปยงเวบไซต ระบบของโปรแกรมก เกล ภาพการใชงานจากเวบไซตก ในการแนะนำคำทตองการคนหา เกล โดยทำงานรวมกบ ไฟร ฟอกซ การสบคนขอมล (Information Retrieval) ก เกล เกบขอมลเวบโดยใชโปรแกรมทำการทองไปยงเวบไซต ตางๆ เรยกวา สไปเดอร (spider, web crawler, robot) รวมถง ใชอล กอรทมเฉพาะ ทคดคนโดยผรเรมกอตง ในการจดลำดบความสำคญของแตละหนาเวบ เพจ ระบบจดอนดบความเกยวของของเวบ เพจแตละหนาของก เรยกวา เพจแรงก (Page. Rank) ไดจด สทธบตร ใน พ. ศ. 2544 เกล

ขอมลในสา รบบ ตามเวลา ~ ค. ศ. 1998: ~ 25, 000 สงหาคม ค. ศ. 2000: ขอมลในสา รบบ ตามเวลา ~ ค. ศ. 1998: ~ 25, 000 สงหาคม ค. ศ. 2000: 1, 060, 000 มกราคม ค. ศ. 2002: 2, 073, 000 กมภาพนธ ค. ศ. 2003: 3, 083, 000 กนยายน ค. ศ. 2004: 4, 285, 000 พฤศจกายน ค. ศ. 2004: 8, 058, 044, 651 มถนายน ค. ศ. 2005: 8, 058, 044, 651 (ทมา : Google. Blog [1] [2] [3]) ฮารดแวรของก เกล ตามขอมลของ ก เกล IPO S-1 เดอน เมษายนพ. ศ. 2547 ขอมลจาก Internet unit of a large financial firm 719 แรก 63, 272 เครอง ซพย 126, 544 ตว พลงประมวลผล 253, 088 GHz แรม 126, 544 GB ฮารดดสก 5, 062 TB

ผลตภณฑของก เกล Search Alerts Get email updates on the topics of your choice Bloc ผลตภณฑของก เกล Search Alerts Get email updates on the topics of your choice Bloc Search Find blogs on your favorite topics Search the full text of books Catalogs Search and browse mail-order catalogs Checkout Complete online purchases more quickly and securely Desktop Search and personalize your computer Directory Browse the web by topic Earth Explore the world from your computer Finance Business info, news, and interactive charts i. Google Add news, games and more to the Google homepage Images Search for images on the web Maps View maps and directions News Search thousands of news stories Notebook Clip and collect information as you surf the web Patent Search the full text of US Patents

Product Search for stuff to buy Scholar Search scholarly papers Special Searches Search within Product Search for stuff to buy Scholar Search scholarly papers Special Searches Search within specific topics Toolbar Add a search box to your browser Video Search for videos on Google Video and You. Tube Web Search over billions of web pages Web Search Features Find movies, music, stocks, books, and more Explore and innovate Code , Custom Search , Labs Communicate, show & share Blogger , Calendar , Docs , Gmail , Groups , Orkut , Picasa , Sketch. Up , Talk , Translate You. Tube Go mobile Maps for mobile , Mobile , SMS Make your computer work better Pack , Web Accelerator

ตวอยางบรการจากก เกลเอรธ คนหาภาพถายทางอากาศ ก เกล แอนะล ตกส บรการเกบขอมลสถต ก เกลโลคอล บรการคนหาสถานท รวมถง รานอาหาร ธนาคาร ตวอยางบรการจากก เกลเอรธ คนหาภาพถายทางอากาศ ก เกล แอนะล ตกส บรการเกบขอมลสถต ก เกลโลคอล บรการคนหาสถานท รวมถง รานอาหาร ธนาคาร หางสรรพสนคา จ เมล บรการฟรอ เมลจาก เกล ก ก เกล แอดเซนส http: //www. google. com/ ก เกลเซรชเอนจน http: //www. google. co. th/ ก เกล ประเทศไทย www. google. com/dirhp คนหาขอมลตามหมวดหม ขอมลจาก DMOZ Google Images Search ก เกล คนหารปภาพ Google Talk ก เกลทอลค เมสเซนเจอร ของก เกล โดยใช จ เมล i. Google ก เกลเพอร ซอนาไลส Google Maps ก เกลแมพ คนหาแผนท Google Apps for your Domain. Name Google Scholar ก เกลสคอลาร คนหาเอกสารทางวชาการ Google Blogsearch ก เกล บลอก เซรช คนหา บลอก Google VDO ก เกล คนหาวดโอ Picasa Web Album ก เกล เวบอลบม

Picasa โปรแกรมจดการรปภาพของก เกล Google Packรวม Software ฟรของก เกล Bloggerสราง บลอก ฟร Google Docsก เกลด Picasa โปรแกรมจดการรปภาพของก เกล Google Packรวม Software ฟรของก เกล Bloggerสราง บลอก ฟร Google Docsก เกลด อก เวบไซตเพอการสรางเอกสารรวมกน นอกจากนก เกล กำลงพฒนาการคนหาระบบอน เชนการคนหาวดโอไฟล และ การคนหาผานขอความ ผานโทรศพทมอถอ อางอง 1. 2. 3. 4. ↑ ก เกล บลอก ↑ ก เกลกรป ↑ ก เกล แคตาลอก ↑ How many Google machines SMS

Google, Inc. ประเภท บรษทมหาชน กอตงเมอ เมานเทน วว รฐแคลฟอรเนย (พ. ศ. 2541) สถานทตง เมานเทน วว Google, Inc. ประเภท บรษทมหาชน กอตงเมอ เมานเทน วว รฐแคลฟอรเนย (พ. ศ. 2541) สถานทตง เมานเทน วว รฐแคลฟอรเนย บคลากรหลก Eric E. Schmidt, CEO/ผอำนวยการ เซยรเกย บรน , ประธานฝายเทคโนโลย แลร ร เพจ, ประธานฝายผลตภณฑ อตสาหกรรม Internet ผลตภณฑ ใหบรการคนหาขอมลผานอนเ ทอรเนต รายได $7. 14 Billion USD (2006) พนกงาน 9, 378 (ขอมลป 2006) สโลแกน It's All About Results (NASDAQ: GOOG) 30 กนยายน ค. ศ.

องคประกอบสวนตางๆ ของ Google องคประกอบสวนตางๆ ของ Google

หนาแรก Google ตรงวงรดานบนนน เราสามารถเลอกวาเราตองการคนหาอะไรประเภทไหน กกดเลอกไดเลยตามประเภททเราตองการ หนาแรก Google ตรงวงรดานบนนน เราสามารถเลอกวาเราตองการคนหาอะไรประเภทไหน กกดเลอกไดเลยตามประเภททเราตองการ

เวบ หนาแรกของการคนหา “หาอะไรกเจอ ” ในหนาเวบ Google เวบ หนาแรกของการคนหา “หาอะไรกเจอ ” ในหนาเวบ Google

-แสดง Google. co. th ใน: English เมอกดหนาทงหนากจะเปลยนเปนภาษาองกฤษ ดงภาพตอไปน ถาตองการใหกลบมาเปนภาษาไทยกคลกตรงตำแหนงเดมอกครง -แสดง Google. co. th ใน: English เมอกดหนาทงหนากจะเปลยนเปนภาษาองกฤษ ดงภาพตอไปน ถาตองการใหกลบมาเปนภาษาไทยกคลกตรงตำแหนงเดมอกครง

หากกดคำวา “เกยวกบ Google ทงหมด ” จะปรากฏหนาจอทเปนคำอธบายในภาษาองกฤษเกยวกบการให บรการทงหมดของ Google ดงน เมอกดคำวา Google. com in English หากกดคำวา “เกยวกบ Google ทงหมด ” จะปรากฏหนาจอทเปนคำอธบายในภาษาองกฤษเกยวกบการให บรการทงหมดของ Google ดงน เมอกดคำวา Google. com in English

จะปรากฏหนาตางดงนขนมา หากกดคำวา ตง Google เปนหนาแรกของคณ ในหนาตางขางลางน เวบไซต Google กจะถกตงเปนหนาแรก เมอเขาใชงาน อนเตอรเนต จะปรากฏหนาตางดงนขนมา หากกดคำวา ตง Google เปนหนาแรกของคณ ในหนาตางขางลางน เวบไซต Google กจะถกตงเปนหนาแรก เมอเขาใชงาน อนเตอรเนต

ใสคำทตองการคนหาลงไปในชองวางแลวกดตรงคำวา “คนหาโดย Google” ซงในทนตองการคนหาคำวา “ไดอาร ออนไลน ” ผลการคนหาหนาทเปนเฉพาะเวบ ใสคำทตองการคนหาลงไปในชองวางแลวกดตรงคำวา “คนหาโดย Google” ซงในทนตองการคนหาคำวา “ไดอาร ออนไลน ” ผลการคนหาหนาทเปนเฉพาะเวบ

การแสดงผลจะแสดงตามลำดบความลาสดของหนาเวบไซตหรอข อมลททางเวบไดอพโหลดมา หนาจอแสดงผลการคนหาหนาทเปนเฉพาะภาษาไทย การเรยงของขอมลกเรยงตามการอพเดทเชนกน การแสดงผลจะแสดงตามลำดบความลาสดของหนาเวบไซตหรอข อมลททางเวบไดอพโหลดมา หนาจอแสดงผลการคนหาหนาทเปนเฉพาะภาษาไทย การเรยงของขอมลกเรยงตามการอพเดทเชนกน

หนาจอแสดงผลการคนหาหนาของประเทศไทยหนานจะแสดงเฉพา ะเวบของประเทศไทยเทานนการเรยงของขอมลกเรยงตามการอพเดทเช นกน หนาจอแสดงผลการคนหาหนาของประเทศไทยหนานจะแสดงเฉพา ะเวบของประเทศไทยเทานนการเรยงของขอมลกเรยงตามการอพเดทเช นกน

เมอคลกทคำวา จะปรากฏหนาตางดงรปตอไปน “หนาทถกเกบไว ” เมอคลกทคำวา จะปรากฏหนาตางดงรปตอไปน “หนาทถกเกบไว ”

ในหนานจะมการเกบรายละเอยดตางๆวา สรางขอมลเกบไวเมอวนทเทาไหร มาจากเวบและ คำทเราคนหา ในหนาเวบนจะทำการเนนคำๆนนไวเพอใหเราเหนไดอย างชดเจน ในหนานจะมการเกบรายละเอยดตางๆวา สรางขอมลเกบไวเมอวนทเทาไหร มาจากเวบและ คำทเราคนหา ในหนาเวบนจะทำการเนนคำๆนนไวเพอใหเราเหนไดอย างชดเจน

หากกดคำวา “ดใจจง คนแลวเจอเลย ” จะปรากฏผลการคนหาแบบเรงดวน คอ ไดหนาเวบแรกทเวบ Google ทำการประมวลผลได ซงในทนจะปรากฏหนาเวบน หากกดคำวา “ดใจจง คนแลวเจอเลย ” จะปรากฏผลการคนหาแบบเรงดวน คอ ไดหนาเวบแรกทเวบ Google ทำการประมวลผลได ซงในทนจะปรากฏหนาเวบน

การคนหาขนสง ในหนา “การคนหาขนสง ”จะมชองตางๆใหเรากรอกวา เราตองการหาคำวาอะไรหรอไมตองการหาคำวาอะไรในทน ตองการหาคำวา “ไดอาร ” ไมตองการคำวา “ออนไลน ” จะปรากฏผลการคนหาดงน การคนหาขนสง ในหนา “การคนหาขนสง ”จะมชองตางๆใหเรากรอกวา เราตองการหาคำวาอะไรหรอไมตองการหาคำวาอะไรในทน ตองการหาคำวา “ไดอาร ” ไมตองการคำวา “ออนไลน ” จะปรากฏผลการคนหาดงน

ในหนาการตงคานน จะเปนหนาทใหเราตงคาเกยวกนหนาเวบ Google วา เราตองการใหหนาเวบนนแสดงผลเปนภาษาอะไร คำทใชในการคนหาเปนภาษาอะไร การแสดงผลเปนภาษาอะไร เรากเลอกเอาตามชองตางๆทมใหเลอก ซงมหนาตาดงน ในหนาการตงคานน จะเปนหนาทใหเราตงคาเกยวกนหนาเวบ Google วา เราตองการใหหนาเวบนนแสดงผลเปนภาษาอะไร คำทใชในการคนหาเปนภาษาอะไร การแสดงผลเปนภาษาอะไร เรากเลอกเอาตามชองตางๆทมใหเลอก ซงมหนาตาดงน

เมอเขาไปในหนาหลกของเวบไซด ใหเลอกท “รปภาพ ” จะมหนาตาง คนหา รปภาพปรากฏขนมา จากนนใสขอความทตองการคนหาลงไปในชองวางสำหรบใสข อมล เมอเขาไปในหนาหลกของเวบไซด ใหเลอกท “รปภาพ ” จะมหนาตาง คนหา รปภาพปรากฏขนมา จากนนใสขอความทตองการคนหาลงไปในชองวางสำหรบใสข อมล

เชน ตองการคนหารปภาพของคำวา “ไดอารออนไลน กใหใสขอมลดงตวอยางขางตน แลวเลอกทคำวา “คนหารปภาพ ” เพอใหไดรปภาพตามตองการ ตวอยางการคนหาขอมลภาพของคำวา “ไดอารออนไลน เมอเขามาสหนาตางของขอมลแลว จะเหนไดวา มขอมลรปภาพจำนวนมากทเกยวของกบสงทเราตองการทร าบ เชน ตองการคนหารปภาพของคำวา “ไดอารออนไลน กใหใสขอมลดงตวอยางขางตน แลวเลอกทคำวา “คนหารปภาพ ” เพอใหไดรปภาพตามตองการ ตวอยางการคนหาขอมลภาพของคำวา “ไดอารออนไลน เมอเขามาสหนาตางของขอมลแลว จะเหนไดวา มขอมลรปภาพจำนวนมากทเกยวของกบสงทเราตองการทร าบ ดานลางของรปภาพเหลานน ” ”

แตถาขอมลทขนมาทหนาตางแรก ยงไมตรงกบความตองการ ใหเลอกท เรอยๆจนกวาจะพบขอมลตามทตองการ “ถดไป ” แตถาขอมลทขนมาทหนาตางแรก ยงไมตรงกบความตองการ ใหเลอกท เรอยๆจนกวาจะพบขอมลตามทตองการ “ถดไป ”

ตวอยางหนาตางถดทปรากฏ ตวอยางหนาตางถดทปรากฏ

เมอพบรปภาพทตองการแลว เลอกรปภาพทตองการ เพอเขาไปดรายละเอยดในภายในเวบไซดนนตอไป เมอพบรปภาพทตองการแลว เลอกรปภาพทตองการ เพอเขาไปดรายละเอยดในภายในเวบไซดนนตอไป

ตวอยางเวบไซดซงเปนทมาของขอมลทตองการ ตวอยางเวบไซดซงเปนทมาของขอมลทตองการ

กลมขาว หรอทเรยกกนวา Google Groups ซงเปนของและดำเนนงานโดย Google Inc. ( กลมขาว หรอทเรยกกนวา Google Groups ซงเปนของและดำเนนงานโดย Google Inc. ("Google") ดวยการใชบรการของ Google Groups ("บรการ ") จะถอวาคณยอมรบและตกลงทจะเขาผกพนตามขอตกลงและเง อนไขตอไปน ("ขอตกลงการใหบรการ ") ไมมขอความใดในขอตกลงการใหบรการทจะถอเปนการใหสท ธแกผรบทเปนบคคลทสาม

รป 2. หลงจากทเขามาแลวจะพบกบหนาตางดงกลาว ซงเปนสวนตางๆของ Google Groups ขอตกลงการใชบรการ 1. คำอธบายบรการนประกอบดวยคลงขอมลทงหมดของกลมการสนทนา Usenet ยอนหลงกลบไปตงแตป 1981 นอกจากการใหบรการคลงขอมล Usenet รป 2. หลงจากทเขามาแลวจะพบกบหนาตางดงกลาว ซงเปนสวนตางๆของ Google Groups ขอตกลงการใชบรการ 1. คำอธบายบรการนประกอบดวยคลงขอมลทงหมดของกลมการสนทนา Usenet ยอนหลงกลบไปตงแตป 1981 นอกจากการใหบรการคลงขอมล Usenet แลว บรการนยงเปดโอกาสใหคณสามารถสรางและรกษากลมของคณเองได ดวย "กลม " ประกอบดวยการสนทนาในเวลดไวดเวบ ("เวบ ")

เวนแตจะระบไวเปนอยางอนโดยชดเจน Google อาจเปลยนแปลงแกไขหรอยกเลกบรการนเมอใดกได ไมวาดวยเหตผลใดๆ และโดยไมตองแจงใหทราบ โดยไมตองรบผดตอคณ หรอบคคลอนทใชบรการน หรอบคคลทสามใดๆ ฟเจอรใหมใดๆ ทเพมเตมหรอปรบปรงใหบรการในปจจบนจะอยภายใต ขอตกลงการใหบรการน 2. การเปลยนแปลงขอตกลงการใหบรการ Google เวนแตจะระบไวเปนอยางอนโดยชดเจน Google อาจเปลยนแปลงแกไขหรอยกเลกบรการนเมอใดกได ไมวาดวยเหตผลใดๆ และโดยไมตองแจงใหทราบ โดยไมตองรบผดตอคณ หรอบคคลอนทใชบรการน หรอบคคลทสามใดๆ ฟเจอรใหมใดๆ ทเพมเตมหรอปรบปรงใหบรการในปจจบนจะอยภายใต ขอตกลงการใหบรการน 2. การเปลยนแปลงขอตกลงการใหบรการ Google อาจอปเดต ขอตกลงการใหบรการของบรการนไดตลอดเวลาโดยแจ งหรอไมไดแจงใหทราบ และคณสามารถอานเนอหาฉบบลาสดทางออนไลนไดตลอดเวลาท http: //groups. google. com/googlegroups/terms_of_service 3. html 3. การลงทะเบยน เมอคณลงทะเบยนสำหรบ Google Groups คณตองใหขอมลการลงทะเบยนทครบถวน ถกตอง และเปนจรง ในการลงทะเบยน คณจะตองเลอกชอผใชและรหสผาน

4. การใชขอมลภายในบรการนไดรบการคมครองโดยลขสทธและกฎ หมายอนๆ ทงในสหรฐอเมรกาและทอนๆ บรการนรวมถงขอมลทเปนของและควบคมโดย Google และขอมลทเปนของและควบคมโดยบคคลทสาม ซงใหอนญาตแก Google (เรยกโดยรวมวา 4. การใชขอมลภายในบรการนไดรบการคมครองโดยลขสทธและกฎ หมายอนๆ ทงในสหรฐอเมรกาและทอนๆ บรการนรวมถงขอมลทเปนของและควบคมโดย Google และขอมลทเปนของและควบคมโดยบคคลทสาม ซงใหอนญาตแก Google (เรยกโดยรวมวา "ขอมล ") Google อนญาตใหคณดและดาวนโหลดทำสำเนาขอมลไดฉบบเดยว เพอการใชงานสวนบคคลทไมใชเชงพาณชยเทานน หามมใหขายหรอเปลยนแปลงแกไขขอมลเหลาน หรอทำซำ แสดง ดำเนนการตอสาธารณะ แจกจาย หรอใชขอมลนในลกษณะอนใด เพอวตถประสงคเชงสาธารณะหรอเชงพาณชยใดๆ โดยไมไดรบอนญาตเปนลายลกษณอกษรจาก Google กฎพเศษอาจมผลบงคบกบการใชซอฟตแวรบางชนดและรายการอนๆ ทมอบใหผานบรการเหลาน และจะมหมายเหตระบไวในกรณทเกยวของ

5. เนอหา ความรบผดชอบของคณ คณเขาใจดวาขอมล ขอความ ลงก และเนอหาอนๆ ทงหมด (เรยกโดยรวมวา 5. เนอหา ความรบผดชอบของคณ คณเขาใจดวาขอมล ขอความ ลงก และเนอหาอนๆ ทงหมด (เรยกโดยรวมวา "เนอหา ") ไมวาจะโพ สตอ ยในกลมสาธารณะหรอกลมทจำกด ถอเปนความรบผดชอบของบคคลทสรางเนอหาดงกลาวแตเพยงผเ ดยว ซงหมายความวาคณเทานนทเปนผรบผดชอบตอเนอหาทงหม ดทคณเผยแพร โพสต อป โหลดแจกจาย เผยแพร หรอสงตอในลกษณะอน (เรยกโดยรวมวา "โพสต ") โดยผานบรการน มใช Google คณเขาใจดวาดวยการใชบรการนคณอาจพบกบเนอหาทกอใหเก ดความไมพอใจ หยาบคาย หรอไมเหมาะสม ไมวากรณใดๆ Google จะไมรบผดในลกษณะใดๆ ตอเนอหา ซงรวมถงแตไมจำกดเพยงขอผดพลาดหรอการละเวนในเนอหา หรอการสญหายหรอความเสยหายทเกดขนเนองจากการใชเนอหาท โพสต ผานบรการน คณยอมรบวาคณตองประเมนและรบความเสยงทงหมดทเกยวของ กบการใชเนอหาใดๆ รวมถงการอาศยความถกตอง ความครบถวนสมบรณ หรอประโยชนของเนอหาดงกลาว คณเขาใจดวาการประมวลผลทางเทคนคและการสงขอมลของบรการน

เจาของกลมตองทำเครองหมายระบเนอหาทเกยวของ กบเรองเพศอยางชดเจน หากคณสรางกลมทมเนอหาทเกยวของกบเรองเพศอยางช ดเจน ซงไมเหมาะสมสำหรบเยาวชน คณตกลงทจะทำเครองหมายระบกลมในลกษณะดงกลาว หากกลมของคณมเนอหาทเกยวของกบเรองเพศอยางชดเจนแ ละคณไมไดทำเครองหมายระบกลมอยางเหมาะสม Google มสทธทจะลบกลมของคณ รวมถงขอความทงหมดท โพสต ไวในกลมดงกลาวได สทธของ เจาของกลมตองทำเครองหมายระบเนอหาทเกยวของ กบเรองเพศอยางชดเจน หากคณสรางกลมทมเนอหาทเกยวของกบเรองเพศอยางช ดเจน ซงไมเหมาะสมสำหรบเยาวชน คณตกลงทจะทำเครองหมายระบกลมในลกษณะดงกลาว หากกลมของคณมเนอหาทเกยวของกบเรองเพศอยางชดเจนแ ละคณไมไดทำเครองหมายระบกลมอยางเหมาะสม Google มสทธทจะลบกลมของคณ รวมถงขอความทงหมดท โพสต ไวในกลมดงกลาวได สทธของ Google คณรบทราบวา Google ไมไดคดกรอง ควบคม แกไข หรอรบรองเนอหาทเผยแพรผานบรการน และไมมภาระผกพนในการตดตามตรวจสอบเนอหาท โพสต ผานบรก ารน หาก Google พบเนอหาทดเหมอนวาจะไมสอดคลองกบขอตกลงการใหบรการน Google อาจตรวจสอบขอเทจจรงและตดสนใหมการลบเนอหานนออกไป ดวยเจตนาอนดและภายใตดลพนจของ Google แตเพยงผเดยว ทงน Google จะไมตองรบผดหรอรบผดชอบตอการดำเนนการหรอการไมดำเน นการกจกรรมดงกลาว

6. พฤตกรรมทเหมาะสม คณตกลงวาคณจะรบผดชอบตอพฤตกรรมและการสอสารของตนเ องขณะทใชบรการนและตอผลลพธใดๆ ทเกดขน คณตกลงทจะใชบรการนเพยงเพอรบสงขอความและเนอหาทถ กกฎหมาย เหมาะสม และเกยวของกบกลมโดยเฉพาะเทานน โดยรวมถงแตไมจำกดเพยง คณตกลงวาในการใชบรการน คณจะไมกระทำสงตอไปน : - 6. พฤตกรรมทเหมาะสม คณตกลงวาคณจะรบผดชอบตอพฤตกรรมและการสอสารของตนเ องขณะทใชบรการนและตอผลลพธใดๆ ทเกดขน คณตกลงทจะใชบรการนเพยงเพอรบสงขอความและเนอหาทถ กกฎหมาย เหมาะสม และเกยวของกบกลมโดยเฉพาะเทานน โดยรวมถงแตไมจำกดเพยง คณตกลงวาในการใชบรการน คณจะไมกระทำสงตอไปน : - หมนประมาท ลวงละเมด กอกวน แอบตดตาม ขมข หรอละเมดสทธตามกฎหมายในลกษณะอน (เชน สทธความเปนสวนตวและการเผยแพรตอสาธารณะ ) ของบคคลอน - โพสต เนอหาทไมเหมาะสม หมนประมาท ละเมดสทธ ไมเหมาะสม หรอผดกฎหมาย - โพสต เนอหาทละเมดสทธบตร เครองหมายการคา ลขสทธ ความลบทางการคา หรอกรรมสทธอนๆ ของบคคลใดๆ ("สทธ ") เวนแตคณจะเปนเจาของสทธนนหรอไดรบอนญาตจากเจาของให โพสต เนอหาดงกลาวได - โพสต ขอความทสงเสรมระบบการขาย แบบป ระมด จดหมายลกโซ หรอขอความหรอโฆษณาเชงพาณชยทเปนการรบกวน หรอสงอนใดทเจาของกลมมขอหามไว

-ลบประกาศเกยวกบลขสทธ เครองหมายการคา หรอกรรมสทธอนๆ ทอยในหรอบนบรการน ขดขวางหรอรบกวนบรการนหรอเซรฟเวอรหรอเครอขายทเชอม ตอกบบรการน หรอไมปฏบตตามขอกำหนด ระเบยบปฏบต นโยบายหรอขอบงคบใดๆ ของเครอขายทเชอมตอกบบรการน - ใชโร บอท สไปเดอร -ลบประกาศเกยวกบลขสทธ เครองหมายการคา หรอกรรมสทธอนๆ ทอยในหรอบนบรการน ขดขวางหรอรบกวนบรการนหรอเซรฟเวอรหรอเครอขายทเชอม ตอกบบรการน หรอไมปฏบตตามขอกำหนด ระเบยบปฏบต นโยบายหรอขอบงคบใดๆ ของเครอขายทเชอมตอกบบรการน - ใชโร บอท สไปเดอร แอปพลเค ชนการคนหา /การเรยกด ไซต หรอเครองมออนๆ เพอเรยกดหรอจดทำดชนสวนหนงสวนใดของบรการน หรอรวบรวมขอมลเกยวกบผใช เพอวตถประสงคทไมไดรบอนญาต - สงเนอหาทแสดงหรอมนยทไมถกตองวา เนอหาดงกลาวไดรบการสนบสนนหรอรบรองโดย Google - สรางบญชผใชดวยวธอตโนมตหรอ ใชชอหรอการแสดงตวทเปนเทจ สงเสรมหรอใหขอมลแนะนำเกยวกบกจกรรมทผดกฎหมาย หรอสงเสรมการทำอนตรายหรอทำรายรางกายตอกลมหรอบคคลใดๆ หรอ

7. กรรมสทธ สทธของ Google บรษทในเครอและผใหอนญาตเปนเจาของและรกษาสทธทงปวงใน บรการน ซงมขอมลทเปนกรรมสทธและเปนความลบ ซงไดรบการคมครองตามกฎหมายทรพยสนทางปญญาและกฎหมายอน ๆ ทเกยวของ ยกเวนกรณทไดรบอนญาตอยางชดแจงโดย Google หามคดลอก แกไข 7. กรรมสทธ สทธของ Google บรษทในเครอและผใหอนญาตเปนเจาของและรกษาสทธทงปวงใน บรการน ซงมขอมลทเปนกรรมสทธและเปนความลบ ซงไดรบการคมครองตามกฎหมายทรพยสนทางปญญาและกฎหมายอน ๆ ทเกยวของ ยกเวนกรณทไดรบอนญาตอยางชดแจงโดย Google หามคดลอก แกไข เผยแพร สง แจกจาย ดำเนนการ แสดง หรอขายขอมลทเปนกรรมสทธของ Google "GOOGLE", โลโก "GOOGLE" และ "GOOGLE GROUPS" เปนเครองหมายการคาของ Google สทธของคณ Google มไดอางสทธความเปนเจาของหรอการควบคมตอเนอหาใดๆ ทคณสง โพสต หรอแสดงบนหรอผานบรการน คณหรอผใหอนญาตทเปนบคคลทสาม (ถาม ) เปนผรกษาสทธบตร เครองหมายการคา และลขสทธทงปวงสำหรบเนอหาใดๆ ทคณสง โพสต หรอแสดงบนหรอผานบรการน และคณตองรบผดชอบในการปกปองสทธเหลานนตามความเหมาะสม โดยการสง โพสต หรอแสดงเนอหาบนหรอผานบรการน

8. หลกปฏบตทวไปเกยวกบการใชงานและการจดเกบ คณตกลงวา Google ไมตองรบผดชอบหรอรบผดตอการลบหรอการไมจดเกบเนอหาใด ๆ ทเกบรกษาหรอ โพสต โดยหรอผานบรการน คณรบทราบวา Google ไมไดกำหนดขอบเขตสงสดสำหรบจำนวนการสงทคณอาจรบหรอ สงผานบรการน หรอปรมาณพนทจดเกบทใช 8. หลกปฏบตทวไปเกยวกบการใชงานและการจดเกบ คณตกลงวา Google ไมตองรบผดชอบหรอรบผดตอการลบหรอการไมจดเกบเนอหาใด ๆ ทเกบรกษาหรอ โพสต โดยหรอผานบรการน คณรบทราบวา Google ไมไดกำหนดขอบเขตสงสดสำหรบจำนวนการสงทคณอาจรบหรอ สงผานบรการน หรอปรมาณพนทจดเกบทใช อยางไรกตาม เราขอสงวนสทธภายใตดลพนจของเราแตเพยงผเดยว ในการสรางขอบเขตเมอใดกได โดยแจงหรอไมไดแจงใหทราบ 9. ลงก บรการนอาจให หรอบคคลทสามอาจให ลงก ไปยง ไซต เวลดไวดเวบหรอแหลงขอ มลอนๆ เนองจาก Google ไมมสวนควบคม ไซต และทรพยากรอนๆ ดงกลาว คณรบทราบและยอมรบวา Google ไมตองรบผดชอบตอการใหบรการของ ไซต หรอทรพยากรภายนอกดงก ลาว ตลอดจนไมไดรบรองและไมตองรบผดชอบหรอรบผดตอเนอหาใดๆ ทมอยบนหรอเผยแพรจาก ไซต หรอทรพยากรดงกลาว นอกจากน คณยงรบทราบและยอมรบดวยวา Google ไมตองรบผดชอบหรอรบผด ไมวาโดยตรงหรอโดยออม

11. ความเปนสวนตวของผใช ตามเงอนไขการใชบรการน คณยอมรบเงอนไขของ นโยบายสวนบคคลของ Google Groups ซงอาจมการเปลยนแปลงเปนระยะๆ Google จะแจงใหคณทราบถงการเปลยนแปลงทสำคญใดๆ โดยวาง ลงก ไวบนหนาแรกของ Google 11. ความเปนสวนตวของผใช ตามเงอนไขการใชบรการน คณยอมรบเงอนไขของ นโยบายสวนบคคลของ Google Groups ซงอาจมการเปลยนแปลงเปนระยะๆ Google จะแจงใหคณทราบถงการเปลยนแปลงทสำคญใดๆ โดยวาง ลงก ไวบนหนาแรกของ Google Groups หรอทางอ เมล คณทราบดและยอมรบวา Google อาจเขาถง รกษา และเปดเผยขอมลสวนบคคลของคณและเนอหาในบญชของคณ เพอใหบรการน หรอตามขอกำหนดของกฎหมาย หรอโดยเชออยางสจรตใจวาการรกษาการเขาถงหรอการเปดเผยขอม ลดงกลาวเปนสงทเหมาะสมและจำเปนตอการปฏบตตามกระบวนการท างกฎหมายหรอตอการปกปองสทธ ทรพยสนและ /หรอความปลอดภยของ Google บรษทในเครอ หรอสาธารณชน ขอมลสวนบคคลทรวบรวมโดย Google อาจถกจดเกบและประมวลผลในสหรฐอเมรกาหรอประเทศอนท Google หรอตวแทนดำเนนงานอย โดยการใชบรการน จะถอวาคณยนยอมใหมการโอนขอมลดงกลาวออกนอกประเทศของคณ 12. ขอจำกดการรบประกน Google และบรษทในเครอ ผใหอนญาต พนธมตร ซพ พลาย เออร ทปรกษา และตวแทน ("องคกร Google") ไมมสวนรบผดชอบหรอรบผดตอความถกตอง เนอหา ความสมบรณ ขอความทางกฎหมาย ความเชอถอได หรอการใชงานได

13. การใหความคมครองและการชดเชย คณตกลงทจะใหความคมครองและการชดเชยแก Google จากการเรยกรองคาเสยหายของบคคลทสาม อนเกดจากหรอเกยวของกบการใชบรการนของคณ รวมถงความรบผดหรอคาใชจายทเกดจากการเรยกรองสทธ การสญเสย ความเสยหาย (ทเกดขนจรงและทเปนผลของเหตการณอน ) การฟองรอง คำตดสน คาใชจายในการฟองรองและคาทนายความ 13. การใหความคมครองและการชดเชย คณตกลงทจะใหความคมครองและการชดเชยแก Google จากการเรยกรองคาเสยหายของบคคลทสาม อนเกดจากหรอเกยวของกบการใชบรการนของคณ รวมถงความรบผดหรอคาใชจายทเกดจากการเรยกรองสทธ การสญเสย ความเสยหาย (ทเกดขนจรงและทเปนผลของเหตการณอน ) การฟองรอง คำตดสน คาใชจายในการฟองรองและคาทนายความ ในทกลกษณะ ในกรณดงกลาว Google จะแจงใหคณทราบถงการเรยกรองสทธ การฟองรอง หรอการดำเนนการดงกลาวเปนลายลกษณอกษร 14. การจำกดความรบผด ไมวากรณใดๆ Google จะไมมสวนรบผดตอคณสำหรบความเสยหายทเกดขนโดยออม เกดขนเอง เปนผลจากเหตการณอน เปนกรณพเศษ หรอเปนกรณตวอยาง อนเกดจากหรอเกยวของกบการใชบรการ ไมวา Google จะไดรบแจงถงโอกาสทจะเกดความเสยหายดงกลาวแลวหรอไมก ตาม การจำกดความรบผดดงกลาวจะมผล (I)

15. ขอตกลงและการสนสดบรการ ขอตกลงการใหบรการนจะมผลบงคบกบการใชบรการน ของคณ คณอาจยตการใชบรการนไดทนทเมอใดกได ไมวาดวยเหตผลใดๆ โดยตดตอ ฝายสนบสนนลกคา เราอาจยตการใชบรการนของคณไดทนทเมอใดกได ไมวาดวยเหตผลใดๆ ซงจะทำใหคณไมมสทธใชบรการนอกตอไป กรรมสทธ การจำกดการรบประกน การจายคาชดเชย 15. ขอตกลงและการสนสดบรการ ขอตกลงการใหบรการนจะมผลบงคบกบการใชบรการน ของคณ คณอาจยตการใชบรการนไดทนทเมอใดกได ไมวาดวยเหตผลใดๆ โดยตดตอ ฝายสนบสนนลกคา เราอาจยตการใชบรการนของคณไดทนทเมอใดกได ไมวาดวยเหตผลใดๆ ซงจะทำใหคณไมมสทธใชบรการนอกตอไป กรรมสทธ การจำกดการรบประกน การจายคาชดเชย การจำกดความรบผด และบทบญญตอนๆ จะยงคงมผลแมวาบรการดงกลาวจะสนสดลงแลวกตาม 16. การแจงใหทราบ Google อาจแจงใหคณทราบเกยวกบบรการนหรอขอตกลงการใหบรการน ทางอ เมล หรอโดยการ โพสต ลงในเวบไซตน 17. บทบญญตอนๆ ขอตกลงการใหบรการนจะอยภายใตบงคบและการตความต ามกฎหมายของรฐแคลฟอรเนย โดยไมกอใหเกดความขดแยงในบทบญญตของกฎหมาย

ไมวากรณใดๆ Google จะไมมสวนรบผดตอความลาชาหรอความบกพรองในการดำเนน การ ซงเปนผลโดยตรงหรอโดยออมจากภยธรรมชาต เหตและปจจยทอยนอกเหนอการควบคม ซงรวมถงแตไมจำกดเพยง ความขดของของอนเทอรเนต ความบกพรองของอปกรณคอมพวเตอร ความบกพรองของอปกรณสอสาร ความบกพรองของอปกรณอนๆ ไฟฟาดบ การประทวง ขอพพาทแรงงาน ไมวากรณใดๆ Google จะไมมสวนรบผดตอความลาชาหรอความบกพรองในการดำเนน การ ซงเปนผลโดยตรงหรอโดยออมจากภยธรรมชาต เหตและปจจยทอยนอกเหนอการควบคม ซงรวมถงแตไมจำกดเพยง ความขดของของอนเทอรเนต ความบกพรองของอปกรณคอมพวเตอร ความบกพรองของอปกรณสอสาร ความบกพรองของอปกรณอนๆ ไฟฟาดบ การประทวง ขอพพาทแรงงาน การจลาจล การตอตานรฐบาล การกอความไมสงบ การขาดแคลนแรงงานหรอวสด ไฟไหม นำทวม พาย การระเบด เหตสดวสย สงครามการกระทำของรฐ คำสงศาลในประเทศหรอตางประเทศ การไมดำเนนการของบคคลทสาม หรอการสญเสยหรอความผนผวนของความรอน แสงสวาง หรอการปรบอากาศ ขอตกลงการใหบรการนถอเปนสวนหนงของขอตกลงท งหมดระหวางคณและ Google เกยวกบหวขอทกลาวถงในทน

คณสามารถทำอะไรกบกลม รปท 3. เมอคลกเขาไปยง 3 หวขอดงทวงกลมไวในภาพ จะเปนการบอกความสามารถท Google Groups สามารถทำได คณสามารถทำอะไรกบกลม รปท 3. เมอคลกเขาไปยง 3 หวขอดงทวงกลมไวในภาพ จะเปนการบอกความสามารถท Google Groups สามารถทำได

สนทนาออนไลนหรอผานอ รปท เมล 4. ความสามารถในการออนไลนหรอผานอ เมล สนทนาออนไลนหรอผานอ รปท เมล 4. ความสามารถในการออนไลนหรอผานอ เมล

รปท 5. ภาพตวอยางการสนทนาผานอ เขารวมหวขอการสนทนาของผอน ภายในกลม คณสามารถตอบกลบขอความทผอน หรอ โพสต ขอความ หรอคำถามของคณเอง เมล โพสต ไว เรมการสนทนาในกลมของคณเอง รปท 5. ภาพตวอยางการสนทนาผานอ เขารวมหวขอการสนทนาของผอน ภายในกลม คณสามารถตอบกลบขอความทผอน หรอ โพสต ขอความ หรอคำถามของคณเอง เมล โพสต ไว เรมการสนทนาในกลมของคณเอง สรางกลมของคณเองเพอใหคณสามารถตดตอกบสมาชกในกลมของ คณไดตลอดเวลา

สนทนาออนไลนหรอผานอ เมล คณสามารถเลอกไดวาตองการอานและ โพสต ขอความออนไลน หรอใชบญชอ เมลปจจบนเพออานและตอบกลบ คณสามารถลองใชงานได โดยคลกทหวขอ “ลองใชงาน” ในรปวงกลมสแดงรปท 4 สรางเพ จแบบกำหนดเอง สนทนาออนไลนหรอผานอ เมล คณสามารถเลอกไดวาตองการอานและ โพสต ขอความออนไลน หรอใชบญชอ เมลปจจบนเพออานและตอบกลบ คณสามารถลองใชงานได โดยคลกทหวขอ “ลองใชงาน” ในรปวงกลมสแดงรปท 4 สรางเพ จแบบกำหนดเอง สรางสรรคเวบ เพจไวภายในกลมของคณใชเวบ เพจนเปนขอมลสำห รบกลมของคณ แชรเอกสาร หรออะไรกไดทคณตองการเผยแพรออนไลน สมาชกสามารถด มสวนรวม และเสนอแนะเกยวกบเวบ เพจเหลานได ภายในกลมของคณ สรางเพ จแบบกำหนดเอง สรางสรรคเวบ เพจไวภายในกลมของคณ ใชเวบ เพจนเปนขอมลสำหรบกลมของคณ แชรเอกสาร หรออะไรกไดทคณตองการเผยแพรออนไลน สมาชกสามารถด มสวนรวม และเสนอแนะเกยวกบเวบ เพจเหลานได ภายในกลมของคณ

ปรบแตงรปแบบและ กราฟฟก ของคณเอง สรางสรรคใหเปนตวคณ ไมมกลมสองกลมใดทมลกษณะเหมอนกน กทำไมตองเหมอนกนดวยละ เลอกรปภาพ ส และรปแบบเพอใหกลมของคณมลกษณะทแตกตางเฉพาะตวเอง ปรบแตงรปแบบและ กราฟฟก ของคณเอง สรางสรรคใหเปนตวคณ ไมมกลมสองกลมใดทมลกษณะเหมอนกน กทำไมตองเหมอนกนดวยละ เลอกรปภาพ ส และรปแบบเพอใหกลมของคณมลกษณะทแตกตางเฉพาะตวเอง

ใชไฟลและขอมลสมาชกรวมกน อป โหลดไฟล สมาชกกลม สามารถอป โหลดไฟลและแบงปนงานของตนเองกบผอ นในกลมได เรยนรซงกนและกน สมาชกแตละคนของกลมสามารถสราง โปรไฟลของตน ตลอดจนใสรปภาพและขอความแนะนำตว และขณะน คณสามารถแชรขอมลเกยวกบตวคณเองและคนหาสมาชกคนอ นๆ ใชไฟลและขอมลสมาชกรวมกน อป โหลดไฟล สมาชกกลม สามารถอป โหลดไฟลและแบงปนงานของตนเองกบผอ นในกลมได เรยนรซงกนและกน สมาชกแตละคนของกลมสามารถสราง โปรไฟลของตน ตลอดจนใสรปภาพและขอความแนะนำตว และขณะน คณสามารถแชรขอมลเกยวกบตวคณเองและคนหาสมาชกคนอ นๆ ไดโดยใชระบบการคนหา

การสำรวจกลม สามารถคนหากลมตางๆไดทวงกลมสเขยว จะดทกกลมโดยหวขอกลมตางๆไดทวงกลมสแดง หรอ การสำรวจกลม สามารถคนหากลมตางๆไดทวงกลมสเขยว จะดทกกลมโดยหวขอกลมตางๆไดทวงกลมสแดง หรอ

การสรางกลม ทำตามขนตอนทบอกไวและ คลกเขาไปทปม สรางกลม . . . การสรางกลม ทำตามขนตอนทบอกไวและ คลกเขาไปทปม สรางกลม . . .

ในกรณทยงไมมชอเขาใชตองสมครชอบญชเสยกอ นโดยกดท ลงค บรเวณวงกลมสแดง ถามชอบญชแลวสามารถ ลอคอน ทวงกลมสนำเงนไดเลย ในกรณทยงไมมชอเขาใชตองสมครชอบญชเสยกอ นโดยกดท ลงค บรเวณวงกลมสแดง ถามชอบญชแลวสามารถ ลอคอน ทวงกลมสนำเงนไดเลย

การสรางบญช ใหกรอกขอมลตางๆในรปภาพจากนน ยอมรบดานลางสด แลวทานจะไดรบเม คลกทปม ลยน ยนการตอบรบ การสรางบญช ใหกรอกขอมลตางๆในรปภาพจากนน ยอมรบดานลางสด แลวทานจะไดรบเม คลกทปม ลยน ยนการตอบรบ

จากนนตองไปยนยนท จงจะสามารถเขาใชงานได เมลทใชสมคร จากนนตองไปยนยนท จงจะสามารถเขาใชงานได เมลทใชสมคร

การใชงาน เมอลงชอเขาใชแลวจะเขาสหนาตางดงกลาว ซงสามารถใชบรการตางๆไดท วงกลมสแดง หรอสามารถแกไขขอมลสวนตวไดทวงกลมสเขยว การใชงาน เมอลงชอเขาใชแลวจะเขาสหนาตางดงกลาว ซงสามารถใชบรการตางๆไดท วงกลมสแดง หรอสามารถแกไขขอมลสวนตวไดทวงกลมสเขยว

การสรางกลม (ตอ ) เมอ ลอคอน เขามา แลวเลอกหวขอสรางกลม จะพบกบหนาตางดงกลาว ใหใสรายละเอยดของกลมทจะสรางลงไป การสรางกลม (ตอ ) เมอ ลอคอน เขามา แลวเลอกหวขอสรางกลม จะพบกบหนาตางดงกลาว ใหใสรายละเอยดของกลมทจะสรางลงไป

จากนนทานจะสามารถเพมสามาชกกลมโดยการใสเม ผทตองการเชญชวนลงไปในวงกลมสแดง และใสขอความเชญชวนในวงกลมสเขยว ลของ จากนนทานจะสามารถเพมสามาชกกลมโดยการใสเม ผทตองการเชญชวนลงไปในวงกลมสแดง และใสขอความเชญชวนในวงกลมสเขยว ลของ

เมอสรางกลมเสรจเรยบรอยจะเขาสหนาตางดงภาพ จะแสดงใหเหนวาการสรางกลมเปนอนเสรจเรยบรอย เมอสรางกลมเสรจเรยบรอยจะเขาสหนาตางดงภาพ จะแสดงใหเหนวาการสรางกลมเปนอนเสรจเรยบรอย

และเมอ ลอคอน เขามาอกทในภายหลง ทานจะสามารถสรางกลมอนๆไดอกในวงกลมสแดง และทานยงสามารถแกไข โปรไฟลโดยคลกเขาไปยงวงกลมสเขยว และเมอ ลอคอน เขามาอกทในภายหลง ทานจะสามารถสรางกลมอนๆไดอกในวงกลมสแดง และทานยงสามารถแกไข โปรไฟลโดยคลกเขาไปยงวงกลมสเขยว

จากนนคลกเขาไปยงทวงกลมสแดง จากนนคลกเขาไปยงทวงกลมสแดง

กรอกขอมลตางๆแลวจงกดบนทก เปนอนเสรจเรยบรอย กรอกขอมลตางๆแลวจงกดบนทก เปนอนเสรจเรยบรอย

เกยวกบ Google Web Directory ผสานเทคโนโลยการคนหาระดบสงของ กบหนา Open Directory เพอสรางเครองมอทมประโยชนอยางยงในการคนหาขอมลในเว บ การปรบปรงหลกๆ มดงน -การจดอนดบความสำคญ Google เกยวกบ Google Web Directory ผสานเทคโนโลยการคนหาระดบสงของ กบหนา Open Directory เพอสรางเครองมอทมประโยชนอยางยงในการคนหาขอมลในเว บ การปรบปรงหลกๆ มดงน -การจดอนดบความสำคญ Google Web Directory เรมดวยกลมเวบไซตซงเลอกโดยบรรณาธการอาสาสมครของ Directory จากนน Google จะใชเทคโนโลยการจดอนดบหนาซงเปนลขสทธเฉพาะและปจจยอ นๆ เพอจดอนดบ ไซต ตามลำดบความสำคญ แถบแนวนอนซงปรากฏอยขางๆ หนาเวบแตละหนา แสดงถงความสำคญของหนานนๆ ในมมมองของ Google แนวทางการจดอนดบเวบไซตทแตกตางนชวยใหหนาทมคณภา พสงสดปรากฏขนกอนในฐานะผลการคนหาทดทสดของแตละหมวดภ ายในได เรกทอรของ Google Open

-การผสานกบการคนหาในเวบ เทคนคการจดหมวดหมทเปนนวตกรรมของ Google จะเชอมโยงผลการคนหาตามปกตของ Google เขากบขอมลใน Google Web Directory เทคโนโลยนชวยใหผใชสามารถเขาถงผลการคนหาตามปกตของ Google ไปจนถงหนาเวบทคดเลอกมาแลววามความเกยวของสงสดใน ไดเรกทอรของ Google -การผสานกบการคนหาในเวบ เทคนคการจดหมวดหมทเปนนวตกรรมของ Google จะเชอมโยงผลการคนหาตามปกตของ Google เขากบขอมลใน Google Web Directory เทคโนโลยนชวยใหผใชสามารถเขาถงผลการคนหาตามปกตของ Google ไปจนถงหนาเวบทคดเลอกมาแลววามความเกยวของสงสดใน ไดเรกทอรของ Google ไดในคลกเดยว -อนเทอรเฟซทเรยบงายไมรกตา Google Web Directory ใชรปแบบอนเทอรเฟซทใชงานไดสะดวกและเปนมตรกบผใชซ งเปนรปแบบเดยวกบทชวยให ไซต google. co. th โดดเดนจาก ไซต การคนหาอนๆ คำถามทพบบอย หมวด ‘โลก’ คออะไร หมวด ‘โลก’ ไดแกเนอหาได เรกทอรในภาษาอนๆ ทไมใชภาษาองกฤษ ตวอยางเชน ใน ‘โลก/เนเธอรแลนด ’ เนอหาทงหมดจะเปนภาษาดตช และคำอธบายได เรกทอรกจะเปนภาษาดตช

ฉนจะใชได เรกทอรของ Google แทนการคนหาเวบตามปกตของ Google เมอใด ขาวดคอคณไมตองเลอกอนใดอนหนง ขอมลจากได เรกทอรของ Google ชวยเพมประสทธภาพของผลการคนหาเวบตามปกตของ Google มองหาการคำอธบายเพมเตมโดยบรรณาธการและ ลงก ฉนจะใชได เรกทอรของ Google แทนการคนหาเวบตามปกตของ Google เมอใด ขาวดคอคณไมตองเลอกอนใดอนหนง ขอมลจากได เรกทอรของ Google ชวยเพมประสทธภาพของผลการคนหาเวบตามปกตของ Google มองหาการคำอธบายเพมเตมโดยบรรณาธการและ ลงก ไปยงหมวดตางๆ ในไดเรกทอรของ Google ในผลการคนหาบางตว คำอธบายเพมเตมดงกลาวหมายความวา Google พบขอมลทเกยวของเกยวกบหนานนในได เรกทอรและนำมาเสนอ ใหคณ คลกท ลงก เพอคนหาหนาทคลายคลงกนในหมวดเดยวกนหรอค นหาหมวดอนๆ ทคลายกบผลการคนหาของคณ ในขณะทการคนหาเวบตามปกตของ Google นาจะเปนวธทรวดเรวทสดในการคนหาขอมลเกยวกบหวขอท เจาะจง ไดเรกทอรของ Google นนยงมประโยชนโดยเฉพาะเมอคณไมแนใจวาจะกำหนดการคนห าของคณใหแคบลงจากหมวดกวางๆ ไดอยางไร ไดเรกทอรสามารถชวยใหคณเขาใจวาหวขอตางๆ ในแตละดานนนมความสมพนธกนอยางไรและอาจแนะนำคำทมป ระโยชนในการคนหา

หนาเวบทจดลำดบโดยการจดอนดบหนา หนาเวบในได เรกทอรของ Google ถกจดลำดบตามความสำคญของเวบในมมมองของ Google ซงตางจากได เรกทอรอนๆ ทจดเรยงรายการหนาเวบตามตวอกษรเทานนโดยไมคำนงถงค ณภาพ นนหมายความวา ไซต ทเกยวของทสดและเปนทชนชอบมากท สดในแตละหวขอจะถกจดไวบนสด. หนาเวบทจดลำดบโดยการจดอนดบหนา หนาเวบในได เรกทอรของ Google ถกจดลำดบตามความสำคญของเวบในมมมองของ Google ซงตางจากได เรกทอรอนๆ ทจดเรยงรายการหนาเวบตามตวอกษรเทานนโดยไมคำนงถงค ณภาพ นนหมายความวา ไซต ทเกยวของทสดและเปนทชนชอบมากท สดในแตละหวขอจะถกจดไวบนสด. . . ไมถกบดบงโดยหนาอนๆ แถบแนวนอนสเขยวหมายถงอะไร แถบอนดบสเขยวคอผลการประเมนความสำคญของหนาเวบโ ดย Google ตามทกำหนดโดยเทคโนโลยการจดอนดบหนา ซงเปนลขสทธเฉพาะของ Google และปจจยอนๆ แถบการจดอนดบหนานบอกใหคณทราบในทนทวา Google เหนวาหนานนมคณภาพสงและนาเขาไปดหรอไม การคนหาในหมวดเปรยบเทยบกบการคนหาในเวบ เมอคณปอนคำคนหาในเครองมอคนหาได เรกทอรของ Google ระบบจะคนหาภายในหมวดทคณอยในขณะนนเทานน

‘หมวดทเกยวของ ’ คออะไร หมวดทเกยวของจะมหนาเวบซงคลายกบหนาทแสดงใ นหมวดทคณกำลงดอย แตอยในสวนอนของได เรกทอร ตวอยางเชน “อางอง > หนงสอ ” ปรากฏขนในฐานะ ลงก ‘หมวดทเกยวของ ’ คออะไร หมวดทเกยวของจะมหนาเวบซงคลายกบหนาทแสดงใ นหมวดทคณกำลงดอย แตอยในสวนอนของได เรกทอร ตวอยางเชน “อางอง > หนงสอ ” ปรากฏขนในฐานะ ลงก ทเกยวของกบหมวด “ธรกจ > อตสาหกรรม > สงตพมพ >” เนองจากหนงสอและสงตพมพเกยวของกน "หนงสอ " ถกจดอยในหมวด “อางอง ” และ “สงตพมพ ” ถกจดอยในสวน "ธรกจ " ของได เรกทอร แตคณสามารถยายจากสวนหนงไปอกสวนหนงโดยคลกท ลงก "หมวดทเกยวของ ” เพราะเหตใดชอหมวดบางชอเปนตวหนา หมวดยอยทใหญทสดในแตละหนาจะถกแสดงเปนตวหนา เพอชวยใหคณคนหาหมวดทไดรบความนยมสงสดในได ดเรวขน ในไดเรกทอรมหนาเวบกหนา ไดเรกทอรของ Google มหนาเวบมากกวา โครงการ Open Directory คออะไร 1. 5 ลาน URL เรกทอรไ

ฉนจะสงหนาเวบไปยงได เรกทอรของ Google ไดอยางไร หนาเวบในได เรกทอรของ Google ถกเลอกโดยบรรณาธการอาสาสมครหลายพนคนจาก โครงการOpen Directory ของ Netscape หากคณตองการสงหนาเวบสำหรบรวมไวในเวอรชนตอไปของ ไดเรกทอร ฉนจะสงหนาเวบไปยงได เรกทอรของ Google ไดอยางไร หนาเวบในได เรกทอรของ Google ถกเลอกโดยบรรณาธการอาสาสมครหลายพนคนจาก โครงการOpen Directory ของ Netscape หากคณตองการสงหนาเวบสำหรบรวมไวในเวอรชนตอไปของ ไดเรกทอร โปรดสงหนาเวบไปยง Open Directory วธการใช สารบบเวบ 1. เรมจากเราเขา www. google. com เรากจะพบหนาอยางเชนขางลางน ใหเราคลกเลอกทคำวา “สารบบเวบ ”

2. เมอคลกเขาสหนาสา รบบเวบแลวเรากจะพบหนาเวบ ดงกลาวน ในหนานจะมหมวดหมตางๆทเปนหมวดใหญๆไวให หากเราสนใจในหมวดไหนเรากคลกเขาไปในหมวดนน แตหากหวขอทเราสนใจนนไมไดอยในหวขอใหญ ใหเราพมพหวขอทตองการคนหาลงไปในชอง “คนหาใน สารบบ” 2. เมอคลกเขาสหนาสา รบบเวบแลวเรากจะพบหนาเวบ ดงกลาวน ในหนานจะมหมวดหมตางๆทเปนหมวดใหญๆไวให หากเราสนใจในหมวดไหนเรากคลกเขาไปในหมวดนน แตหากหวขอทเราสนใจนนไมไดอยในหวขอใหญ ใหเราพมพหวขอทตองการคนหาลงไปในชอง “คนหาใน สารบบ”

3. เมอเราพมพหวขอทเราสนใจเขาไปแลว กจะมหนาเวบดงขางลางปรากฏขน พรอมทง ชอ เวบ ตางๆทมหวขอยอยทเราไดมความสนใจทจะคน หา 3. เมอเราพมพหวขอทเราสนใจเขาไปแลว กจะมหนาเวบดงขางลางปรากฏขน พรอมทง ชอ เวบ ตางๆทมหวขอยอยทเราไดมความสนใจทจะคน หา

ปฏทน Google Calendar ในหนาปฏทนน คอการจดตารางและจดระเบยบการทำงานของคณ ซง คณสามารถเพมกจกรรมตางๆ ทบนทกไวใน แอปพลเค ชนปฏทนอนไดอยางรวดเรว คณสามารถตงคาการเตอนกจกรรมอตโนมต และแสดงสงตางๆ ในปฏทนของคณดวยเครองมอคนหาภายในระบบ หนานคอหนา ปฏทน Google Calendar ในหนาปฏทนน คอการจดตารางและจดระเบยบการทำงานของคณ ซง คณสามารถเพมกจกรรมตางๆ ทบนทกไวใน แอปพลเค ชนปฏทนอนไดอยางรวดเรว คณสามารถตงคาการเตอนกจกรรมอตโนมต และแสดงสงตางๆ ในปฏทนของคณดวยเครองมอคนหาภายในระบบ หนานคอหนา แสดงการเขาส Google Calendar ใหคลกท

ตองสรางบญชผใชกอน จงจะสามารถทำงานในระบบนได ตองสรางบญชผใชกอน จงจะสามารถทำงานในระบบนได

ขนตอนการสรางบญชผใช ขนตอนการสรางบญชผใช

กรอกขอมลใหครบตงแตขนท 1 -8 แลวคลกทขนตอนท 9 การเขาทำงานของ Google Calendar กรอกขอมลใหครบตงแตขนท 1 -8 แลวคลกทขนตอนท 9 การเขาทำงานของ Google Calendar

จะตองเขาบญช ทตวเองสรางไวกอน โดยการใส อ เมล และรหสผาน และคลกเขาไปท เมอลงชอการใชงานเรยนรอยแลวจะปรากฏหนาตางนขนมา จะตองเขาบญช ทตวเองสรางไวกอน โดยการใส อ เมล และรหสผาน และคลกเขาไปท เมอลงชอการใชงานเรยนรอยแลวจะปรากฏหนาตางนขนมา

. 1เราสามารถเลอกไดวาอยากใหตารางของเรานน วน สปดาห เดอน 4 วนถดไป หรอ แผนงาน ทนำมาเปนตวอยางนน คอแบบสปดาห แสดงเปน . 1เราสามารถเลอกไดวาอยากใหตารางของเรานน วน สปดาห เดอน 4 วนถดไป หรอ แผนงาน ทนำมาเปนตวอยางนน คอแบบสปดาห แสดงเปน

แบบวน แบบเดอน . 2เปนสวนแสดง วน วาเปนวนอะไร และเดน ทเทาไหร. 3เปนสวนแสดงเวลาของแตละวน 00. 00น. ไปจนถง 23. 00น. แบบวน แบบเดอน . 2เปนสวนแสดง วน วาเปนวนอะไร และเดน ทเทาไหร. 3เปนสวนแสดงเวลาของแตละวน 00. 00น. ไปจนถง 23. 00น. วนทเทาไหร มตงแต . 4เปนสวนทแสดงชอวาปฏทนของใคร เวลา

การสรางกจกรรม คลกเขาไปท การสรางกจกรรม การสรางกจกรรม คลกเขาไปท การสรางกจกรรม

จะเกดหนาตางนขนมาให จะเกดหนาตางนขนมาให

ใหเรากรอกขอมลทงหมดของเราลงในชองท 1 -7 และเมอเสรจเรยบรอยแลว ใหเรากด เพอเปนการ กจกรรมของเรา เมอเราทำการบนทกเรยบรอยแลว กจกรรมทเราบนทกไวกจะไปแสดงในตารางกจกรรมของเรา บนทก ใหเรากรอกขอมลทงหมดของเราลงในชองท 1 -7 และเมอเสรจเรยบรอยแลว ใหเรากด เพอเปนการ กจกรรมของเรา เมอเราทำการบนทกเรยบรอยแลว กจกรรมทเราบนทกไวกจะไปแสดงในตารางกจกรรมของเรา บนทก

เมอเราคลกตรงทเราบนทกนน กจะแสดง กจกรรมทเราบนทกไว ใหทราบรายละเอยดมากกวาเดม ถาเราตองการแกไขการบนทกของเรา กใหเราคลกทน แลวแกไขตามตองการของเรา ถาเราตองการลบกจกรรมของเรานน แลวกจกรรมของเรากจะถกลบไป กใหเรากดทน เมอเราคลกตรงทเราบนทกนน กจะแสดง กจกรรมทเราบนทกไว ใหทราบรายละเอยดมากกวาเดม ถาเราตองการแกไขการบนทกของเรา กใหเราคลกทน แลวแกไขตามตองการของเรา ถาเราตองการลบกจกรรมของเรานน แลวกจกรรมของเรากจะถกลบไป กใหเรากดทน

ในสวนนเปนการเปลยนสของตารางกจกรรมของเรา ซงเราสามารถเปลยนสไดตามตองการของเรา ในสวนนเปนการเปลยนสของตารางกจกรรมของเรา ซงเราสามารถเปลยนสไดตามตองการของเรา

. 1 2. 3. คอชองทใหเรากรอกชอปฏทนของผใชงานทเราตองการ คนหา คอ ถาเราตองการคนหาปฏทนของคนอนทไมใชของเรา ใหค ลท น เพอทำการคนหา คอ ถาเราตองการคนหาปฏทนของเราเอง . 1 2. 3. คอชองทใหเรากรอกชอปฏทนของผใชงานทเราตองการ คนหา คอ ถาเราตองการคนหาปฏทนของคนอนทไมใชของเรา ใหค ลท น เพอทำการคนหา คอ ถาเราตองการคนหาปฏทนของเราเอง ในกรณทเรามปฏทนหลายปฏทนแลวหาไมเจอ ตองการคนหา ใหเราคลกทน เพอทำการคนหา

การเตอนความจำของกจกรรมของเรานน เตอนได 2วธซงเราทำการเลอกไดจาก ตอนทเราสรางกกรรม การเตอนความจำของกจกรรมของเรานน เตอนได 2วธซงเราทำการเลอกไดจาก ตอนทเราสรางกกรรม

. 1คอชองทใหเราเลอกวาเราตองการเตอนความจำแบบไหน มแบบอ เมล และแบบป อบอพ. 2สวนในชองนคอ การเตอนความจำของเรานนตองการเตอนกอนกนาท หรอกวน ใหเรากรอกไดตามใจ ถาการเตอนความจำเปน รปแบบป ไมวาเราจะเปดหนาเวบหนาไหนกตาม เตอนความจำของเรามาใหเรารทกครง . 1คอชองทใหเราเลอกวาเราตองการเตอนความจำแบบไหน มแบบอ เมล และแบบป อบอพ. 2สวนในชองนคอ การเตอนความจำของเรานนตองการเตอนกอนกนาท หรอกวน ใหเรากรอกไดตามใจ ถาการเตอนความจำเปน รปแบบป ไมวาเราจะเปดหนาเวบหนาไหนกตาม เตอนความจำของเรามาใหเรารทกครง กชวโมง อบอพจะแสดงผลดงน กจะปรากฏ ป อบอพ

1. คอสวนทแสดงชอ อ เมล ของผเขาใช (เจาของปฏทนน ) 2. คอถาเราตองการพมพตารางกจกรรมของเรานน เรากสามารถกด แลว สงพมพออกมาไดเลย 3. เมอเราสรางกจกรรมหรอทำอะไรตางๆ 1. คอสวนทแสดงชอ อ เมล ของผเขาใช (เจาของปฏทนน ) 2. คอถาเราตองการพมพตารางกจกรรมของเรานน เรากสามารถกด แลว สงพมพออกมาไดเลย 3. เมอเราสรางกจกรรมหรอทำอะไรตางๆ เรยบรอยแลว เราจะตองออกจากระบบ โดยการกด

Gmail คออะไร เนองจาก พนธ กจสวนหนงของ Google ทจะจดระเบยบขอมลของโลก ทำใหขอมลนนมประโยชนอยางทวถงและทกคนสามารถเขา ถงไดเราจงทดสอบและใหบรการจดหมายอเลกทรอนกสทเรยก วา Gmail เปนบรการเวบเมลฟรทมระบบคนหาโดยใหพนทจดเกบ ขอมลกวา 2, Gmail คออะไร เนองจาก พนธ กจสวนหนงของ Google ทจะจดระเบยบขอมลของโลก ทำใหขอมลนนมประโยชนอยางทวถงและทกคนสามารถเขา ถงไดเราจงทดสอบและใหบรการจดหมายอเลกทรอนกสทเรยก วา Gmail เปนบรการเวบเมลฟรทมระบบคนหาโดยใหพนทจดเกบ ขอมลกวา 2, 500 เมกะไบต (2. 5 กกกะไบต ) หวใจของ Gmail คอกลไกคนหาททรงพลงของ Google ซงสามารถคนหาขอความจากจดหมายใดๆ ทเจาของบญชเคยรบหรอสง จงไมตองมการจดระเบยบขอความใหมเพอใหคนหาไดอกค รง

ขอเทจจรงอยางยอ -คาใชจาย -พนทจดเกบ : ฟร : 2, 500+ เมกะไบต (และจะเพมขนในอนาคต ) -ภาษา : สามารถสงและอานจดหมายไดในเ ขอเทจจรงอยางยอ -คาใชจาย -พนทจดเกบ : ฟร : 2, 500+ เมกะไบต (และจะเพมขนในอนาคต ) -ภาษา : สามารถสงและอานจดหมายไดในเ กอบทกภาษา อนเตอร เฟซข อง Gmail มใหเลอกใชหลายภาษา ไดแก -ภาษาองกฤษแบบทใชในประเทศ องกฤษ , ดตช , ฝรงเศส , เยอรมน , อตาล , ญปน , เกาหล , โปรตเกส , รสเซย , สเปนและภาษาจนแผนดนใหญแ ละภาษาจนใต หวน และเรายงเพมภาษาอนๆ อยตลอดเวลา โปรแกรมทสนบสนน : - ไมโครซอฟท IE 5. 5+ (ดาวนโหลด : วนโดวส ) - Netscape 7. 1+ (ดาวนโหลด : วนโดวส Mac Linux) - Mozilla 1. 4+ (ดาวนโหลด : วนโดวส Mac Linux) - Mozilla Firefox 0. 8+ (ดาวนโหลด : วนโดวส Mac Linux) - Safari 1. 2. 1+ (ดาวนโหลด : Mac) - ตองเปดใชงาน Java. Script และ cookies ในเบราเซอร ทกชนดกอน

คำถามทมกพบบอย. 1อะไรทำให Gmail แตกตางไปจากบรการจดหมายอเลกทรอนกสอนๆ 2. จะลงทะเบยนไดอยางไร จะสามารถไดรบบญช Gmail ไดเมอใด 3. ฉนขออานความคดเหนของผใช Gmail คนอนๆ ไดหรอไม คำถามทมกพบบอย. 1อะไรทำให Gmail แตกตางไปจากบรการจดหมายอเลกทรอนกสอนๆ 2. จะลงทะเบยนไดอยางไร จะสามารถไดรบบญช Gmail ไดเมอใด 3. ฉนขออานความคดเหนของผใช Gmail คนอนๆ ไดหรอไม 4. อะไรคอจดหมายขยะ 5. Gmail มการปองกน ไวรส อยางไรบาง 6. มโฆษณาใน Gmail หรอเปลา 7. แลวเกยวกบขอมลสวนบคคลละ เปนยงไง 8. ทำไม Google จงเสนอบรการจดหมาย ฉนคดวา Google เปนบรษทดานการคนหาขอมล 1. อะไรคอสงททำให Gmail แตกตางไปจากเมลอนๆ Gmail ใชเทคโนโลยการคนหาของ Google ในการจดระเบยบและคนหาจดหมาย และเนองจาก Gmail มพนทจดเกบกวา 2, 500 เมกะไบต ผใชทวไปจงไมตองกงวลเกยวกบการลบจดหมายแตอยางใ ด Gmailเกบทกอยางไวในฐานขอมลไดหมด ดงนนทานจงสามารถคนพบไดอกครงเมอตองการ Gmail

2. จะลงทะเบยนไดอยางไร จะสามารถไดรบบญช Gmail ไดเมอใด ขณะนเรากำลงเสนอบรการ Gmail เปนการทดลองในวงจำกด เรายงไมมรายละเอยดวาจะใหบรการ Gmail ในวงกวางไดเมอ ใหร เพราะจะขนอยกบผลจากการทดลองใช 3. 2. จะลงทะเบยนไดอยางไร จะสามารถไดรบบญช Gmail ไดเมอใด ขณะนเรากำลงเสนอบรการ Gmail เปนการทดลองในวงจำกด เรายงไมมรายละเอยดวาจะใหบรการ Gmail ในวงกวางไดเมอ ใหร เพราะจะขนอยกบผลจากการทดลองใช 3. ฉนสามารถเหนขอมลจากผใช Gmail อนๆ ไดหรอไม เราไดรบการตอบรบจากผใชอยางดมาโดยตลอด และทานสามารถ อานความคดเหนบางสวนไดทน ขณะนยงมแตขอมลภาษาองกฤษ แตเราหวงวาจะเพมเตมตอไป เนองจากเราไดรบขอเสนอแนะจากผใชทวโลก 4. ระบบนทำอยางไรกบจดหมายขยะ เรามงมนตอการคมครองกลองจดหมายของทาน ใหปลอดจากจดหมายทไมพงประสงค Gmail มตวกรองจดหมายขยะทซบซอนทเราทำการพฒนาอยางตอเนอง มปมรายงานจดหมายขยะใน Gmail ทชวยผใชในการปองกนน โดยจะลบจดหมายขยะออกจากกลองจดหมายและสงขอมลทสำคญไปยงท มงาน Gmail ททำงานเกยวกบการปองกนจดหมายขยะ 5. Gmail มการปองกน ไวรส อยางไรบาง

6. มโฆษณาใน Gmail หรอเปลา ใช แตมนมขนาดเลกและไมเปนการรบกวน โดยทกนพนทแสดงผลบนหนาจอ ไมถว ครง และทานไมตองอานกอนจงจะเขาสกลองจดหมายได ไมมการเพมโฆษณาลงในสวนของเนอหาจดหมายทงขาเขาหรอขาออกจ าก Gmail และทานจะไมพบโฆษณา 6. มโฆษณาใน Gmail หรอเปลา ใช แตมนมขนาดเลกและไมเปนการรบกวน โดยทกนพนทแสดงผลบนหนาจอ ไมถว ครง และทานไมตองอานกอนจงจะเขาสกลองจดหมายได ไมมการเพมโฆษณาลงในสวนของเนอหาจดหมายทงขาเขาหรอขาออกจ าก Gmail และทานจะไมพบโฆษณา แบบปอปอป หรอปายโฆษณาอนๆ ทไมตรงกบขอความใน Gmail เปนอนขาด ผใช Gmail จะเหนเพยงโฆษณาแบบขอความทเกยวของ 8ลายกบลกษณะทเหนในผลการคนหาในหนาเวบของ Google การจบคโฆษณากบเนอหา องจดหมายจะถกประมวลผลอตโนมตโดยคอมพวเตอร โดยทไมมใครไดอานจดหมายของ ทานพอ กำหนดโฆษณา และไมมการนำขอมลจากจดหมายหรอขอมลสวนบคคลใดๆ สงใหกบผโฆษณาไดรบการจดกลมโดยใชเทคโนโลยเดยวกนกบทใชในโปรแกร ม Google Ad. Sense ซงทำหนาทในการกำหนด โฆษณาเปาหมายไปยงเวบไซตมากมายผานเวบ โดยทำการวเคราะหอยางรวดเรวจากเนอหาของหนาเวบและเลอกโฆษณา ทเกยวของมากทสด 7. เกยวกบการคมครองขอมลสวนบคคล

Gmail ใชเทคโนโลยการคนหาของ Google เพอคนหาขอความตางๆ ดงนนผใชจงไมตองสรางแฟม และจดระเบยบขอมลในจดหมายของตนอก คณสมบตอนๆ Gmail ยงมการใชเทคโนโลยการคนหาขอมลเพอเพมประสทธภาพในก ารใชงาน ดวยวธน การคนหาจะทำใหการใชงานจดหมายมประสทธภาพมากยงขน และนคอเรองท Google Gmail ใชเทคโนโลยการคนหาของ Google เพอคนหาขอความตางๆ ดงนนผใชจงไมตองสรางแฟม และจดระเบยบขอมลในจดหมายของตนอก คณสมบตอนๆ Gmail ยงมการใชเทคโนโลยการคนหาขอมลเพอเพมประสทธภาพในก ารใชงาน ดวยวธน การคนหาจะทำใหการใชงานจดหมายมประสทธภาพมากยงขน และนคอเรองท Google เชอวาจะสามารถใหบรการไดด เหตใดจงตองใช Gmail ไมตองใชโฟลเดอร จดกลมไฟลหรอเสยเวลาเพอคนหาจดหมายของทานอกตอไป จดหมายควรจะเปนเครองมอทชวยเพมประสทธผลได เหตใดจงตองใชเวลาในการแยกหมวดหมขอความ จากนนกตองพยายามจดจำวาทานเกบมนไวทไหนกนแน และเพราะเหตใด ทานจงตองลบจดหมายสำคญเนองจากขอจำกดของพนทจดเก บ ของ

(1)ความลบอยทการคนหาของ Google คอหวใจของ Gmail เรว มประสทธภาพและเยยมจ รง แคพมพคำสำคญทต องการลงในชองคนหา จดหมายของทานจะปรากฏข น ทานไมตองจดจำวาทา นเกบจดหมายนนๆ ไวทไหนบาง (1)ความลบอยทการคนหาของ Google คอหวใจของ Gmail เรว มประสทธภาพและเยยมจ รง แคพมพคำสำคญทต องการลงในชองคนหา จดหมายของทานจะปรากฏข น ทานไมตองจดจำวาทา นเกบจดหมายนนๆ ไวทไหนบาง เราจะทำหนาทนนเอง (2) ทกอยางจะขนกบวาท านจะมองอยางไร ดวย Gmail เรามองจดหมายของทานเปน ปรบทตางๆ

(3) ไมมการเสยจดหมายอก ทานไมมทางรวาจะตองใชจ ดหมายนนอกเมอใด แลวจะลบทงไปทำไม ดวย Gmail ทานสามารถเกบจดหมายของทานไ วไดทงหมด การใชเมาสคลกเพยงครงเดย วสามารถเลอนจดหมายจากกลองจ ดหมายของทานไปยงทเกบได ซงทานสามารถคนหาไดอยาง รวดเรวดวยการคนหางายๆ (3) ไมมการเสยจดหมายอก ทานไมมทางรวาจะตองใชจ ดหมายนนอกเมอใด แลวจะลบทงไปทำไม ดวย Gmail ทานสามารถเกบจดหมายของทานไ วไดทงหมด การใชเมาสคลกเพยงครงเดย วสามารถเลอนจดหมายจากกลองจ ดหมายของทานไปยงทเกบได ซงทานสามารถคนหาไดอยาง รวดเรวดวยการคนหางายๆ ในพนทจดเกบกวา 2, 500 เมกะไบต ทานสามารถเกบขอมลเกาๆ ของทานไดทงหมด (4) การนงจดระเบยบจดหมายไมใ ชวธการใชเวลาทคมคา การจดเกบจดหมายไวในโฟลเดอร

(5) กำจดจดหมายขยะ Google ยงคงทำงานตอเนองเกยวกบกา รกรองจดหมายขยะเพอกำจดจดหมา ยทไมตองการออกจากกลองจดหมา ยของทาน อยางไรกตาม พวกทชอบสงจดหมายขยะเองฉลาดข นและปรบเปลยนวธการอยเสม อ การจะเอาชนะพวกน เราตองอาศยความชวยเหลอจากทา น (5) กำจดจดหมายขยะ Google ยงคงทำงานตอเนองเกยวกบกา รกรองจดหมายขยะเพอกำจดจดหมา ยทไมตองการออกจากกลองจดหมา ยของทาน อยางไรกตาม พวกทชอบสงจดหมายขยะเองฉลาดข นและปรบเปลยนวธการอยเสม อ การจะเอาชนะพวกน เราตองอาศยความชวยเหลอจากทา น หากทานพบจดหมายขยะ ใชคณสมบตรายงานจดหมายขยะเพ อกำจดมน จดหมายขยะจะถกลบออกจากกลองจดห มายของทานโดยอตโนมตและขอม ลเกยวกบจดหมายดงกลาวจะถก สงไปยงทมตรวจสอบคณภาพของเรา (6) มโฆษณา แตเปนโฆษณาทเหมาะสมเทาน น

โฆษณาเหลานจะปรากฏขนโดยอ ตโนมต โดยใชเทคโนโลยเดยวกบทใชใ นระบบ Ad. Sense ซงทำหนาทในการกำหนดโฆษ ณาเปาหมายไปยงเวบไซตมากมายผ านเวบ คอมพวเตอรจะทำหนาทสแกนข อความในหนาเวบทกำหนด ทำการวเคราะหทางคณตศาสตรแล วจบคกบโฆษณาในฐานขอมลข นาดใหญของเรา โฆษณาเหลานจะปรากฏขนโดยอ ตโนมต โดยใชเทคโนโลยเดยวกบทใชใ นระบบ Ad. Sense ซงทำหนาทในการกำหนดโฆษ ณาเปาหมายไปยงเวบไซตมากมายผ านเวบ คอมพวเตอรจะทำหนาทสแกนข อความในหนาเวบทกำหนด ทำการวเคราะหทางคณตศาสตรแล วจบคกบโฆษณาในฐานขอมลข นาดใหญของเรา ไมมการใชคนทำงานในกระบวนกา รเหลาน จงแนใจไดวาไมมใครอานเมล ของทาน ทานอาจรสกไมนาเชอ ทโฆษณาตางๆ จะตรงกบหวขอของจดหมายไดขนา ดนน

กรอกขอมลรายละเอยดสวนตวใหครบทกชอง กรอกขอมลรายละเอยดสวนตวใหครบทกชอง

เมอสมครแลวใหกดตรงทชไวเพอตรวจสอบบญช เมอสมครแลวใหกดตรงทชไวเพอตรวจสอบบญช

วธการลงชอเขาใช เขาหนาแรกของ gmail แลวใสชอและรหสเพอเขาสระบบ วธการลงชอเขาใช เขาหนาแรกของ gmail แลวใสชอและรหสเพอเขาสระบบ

เมอเขาสระบบจะขนหนาตางเชนน เมอเขาสระบบจะขนหนาตางเชนน

เมอเขาสระบบไมไดใหกดตรงน และตอบคำถามเพอใหระบบจดสงรหสมาให เมอเขาสระบบไมไดใหกดตรงน และตอบคำถามเพอใหระบบจดสงรหสมาให

กดตรงนเพอดรายละเอยดของ gmail ทงหมด กดตรงนเพอดรายละเอยดของ gmail ทงหมด

เมอเขามาจะมหวขอตางๆใหเรากดเขาไปดรายละเอยดตา งๆในหวขอทเราสงสย เมอเขามาจะมหวขอตางๆใหเรากดเขาไปดรายละเอยดตา งๆในหวขอทเราสงสย

ในหนาของ ภาพถาย ในหนาของ ภาพถาย

เรากสามารถคนหารปภาพ ทเปน “ภาพถาย ”มาได โดยใสคำทตองการคนหาตรงชองวาง แลวกกด คนหา การแสดงผลกจะปรากฏดงน เรากสามารถคนหารปภาพ ทเปน “ภาพถาย ”มาได โดยใสคำทตองการคนหาตรงชองวาง แลวกกด คนหา การแสดงผลกจะปรากฏดงน

เวบไซตอางอง www. google. co. th เวบไซตอางอง www. google. co. th