Скачать презентацию ความหมาย ระบบของคอมพ วเตอร 1 Hard Ware ฮารดแวร Скачать презентацию ความหมาย ระบบของคอมพ วเตอร 1 Hard Ware ฮารดแวร

39b776f0ab6b59e6d342656342161225.ppt

  • Количество слайдов: 7

ความหมาย ระบบของคอมพ วเตอร 1. Hard Ware (ฮารดแวร ) คอ อปกรณคอมพวเตอร ตาง ๆ ทเราจบตองได 2. ความหมาย ระบบของคอมพ วเตอร 1. Hard Ware (ฮารดแวร ) คอ อปกรณคอมพวเตอร ตาง ๆ ทเราจบตองได 2. Soft Ware และมองเหน (ซอฟทแวร ) คอ โปรแกรมทางคอมพวเต อร มลกษณะเปนชดค ำสง ทถกเขยนขนมา จาก ภาษาทางคอมพวเตอร (Computer Language) เพอสงใหอปกร ณทางคอมพวเตอรต าง ๆ คอมพวเตอรคอ "เครองอเ อตโนมตทำหนาทเหมอนสมองก แกปญหาตางๆ ทงายและซบ คณตศาสตร " ประโยชน หลกการท ำงาน . 1งานภาครฐ . 2งานทางดานธรกจ รบขอมลเขา . 3งานสายหารบน. 4การศกษา (Input) . 5ธรกจนำเขา -สงออกสนคา ประมวลผลขอมล . 6ธรกจธนาคาร . 7วทยาศาสตรและการแพทย (Process) แสดงผลลพธ

Mini Computer ประเภทคอมพวเ ตอร Super Computer Mini Computer เครองประมวล ใชแผนจานแ ผลขอมลทม มเหลกความจ ความสามารถในก สงชนดแขง Mini Computer ประเภทคอมพวเ ตอร Super Computer Mini Computer เครองประมวล ใชแผนจานแ ผลขอมลทม มเหลกความจ ความสามารถในก สงชนดแขง ารประมวลผลสงท (Harddisk) สด Micro Computer Mainframe Computer ในการเกบรกษา Super Computer Micro Computer เครองประมวลผลข อมลขนาดเลก สามารถใชงานไดค ขอมล Mainframe Computer ใชขอมลและค ำสงของเคร

เปนศนยกลางการประมวล ผลและควบคมระบบตางๆข องคอมพวเตอร หนา ท หรอทนยมเรยกยอ ๆ วา ซพย ( และประมวลผลตามชดของคำสงเครองจากซ หนวยประมวลผลเปรยบเสมอนเปนสมองของ ในการทำหนาทตดสนใจหรอคำนวณ เชน เปนศนยกลางการประมวล ผลและควบคมระบบตางๆข องคอมพวเตอร หนา ท หรอทนยมเรยกยอ ๆ วา ซพย ( และประมวลผลตามชดของคำสงเครองจากซ หนวยประมวลผลเปรยบเสมอนเปนสมองของ ในการทำหนาทตดสนใจหรอคำนวณ เชน การเปรยบเทยบ การกระทำการทาง หนวยประมวล ผลกลาง การทำงาน การปฏบตงานของหนวยควบคม (CU) การปฏบตงานของหนวยคำนวณทาง คณตศาสตรและตรรกวทยา (ALU ความหมาย ประกอบหน วยยอย 1. หนวยคำนวณ )Arithmetic & Logic( -การคำนวณ - การเปรยบเทยบ 2. หนวยควบคม (Control Unit) ควบคมการทำงานของคอมพวเตอรและ ประสานงานทงภายในและภายนอก

ววฒนาการคอม พวเตอร ยค 3 วงจรรวม (1965 -1971( ซงประกอบดวย ทรานซสเตอรและวงจรไฟฟา สามารถสรางโปรแกรมยอยในการกำหนดชด ยค 1 หลอดสญญากาศ (1951 ววฒนาการคอม พวเตอร ยค 3 วงจรรวม (1965 -1971( ซงประกอบดวย ทรานซสเตอรและวงจรไฟฟา สามารถสรางโปรแกรมยอยในการกำหนดชด ยค 1 หลอดสญญากาศ (1951 -1958( คำสงตาง ๆภาษาโปรแกรมระดบสงไดเกดขน คอมพวเตอรในยคนจะมหลอดสญญากาศแล มากมานในยคท ดรมแมเหลก3 ภาษาคอมพวเตอรในยคนจะอยในรปของภาษาเครองซงเปน ตวเลขฐาน 2 ทงสนทำใหผทจะสามารถโปรแกรมใหเครอง ทำงานได ตองเปนผเชยวชาญเทานน ยค 4 วแอลเอสไอ (ค. ศ. 1970 -1989) มการสรางวงจรรวมขนาดใหญในแผน ซลกอนและผลตไมโครโปรเซสเซอร ยค 2 ทรานซสเตอร (1959 -1964( ารพฒนาแทนทหลอดสญญากาศดวย ทรานซสเตอร (transistor)มแกน รไรทเปนหนวยความจำมอปกรณ เกบขอมลสำรอง ยค 5 เครอขาย (ค. ศ. 1990 -ปจจบน ) มการเชอมโยงเครอขายคอมพวเตอร มการแสดงผลการจดการขอมลอยาง มประสทธภาพ

คยบอรด , เมาส , สแกนเนอร , จอสมผส จอภาพ , Printer , Projector องคประกอบ หนวยแสดงผล คยบอรด , เมาส , สแกนเนอร , จอสมผส จอภาพ , Printer , Projector องคประกอบ หนวยแสดงผล หนวยรบ ของคอมพ (Output Unit) ขอมล วเตอร (Input Unit) หนวยประ มาลผล หนวยความจำ (Process Unit) (Memory) เปนหวใจของเครอ งคอมพวเตอรทใช ในการคำนวณและสง ใหสวนอน ๆ . 1 หนวยความจำหลก (Primary Memory)

ความหมาย หนวยรบขอมล (Input Unit) อปกรณรบเขาแบบกด -แผงแปนอกขระ เปนอปกรณรบเขาทำหนาทรบโปรแกรมและขอมล เขาสเครองคอมพวเตอร อปกรณรบเขาทใชกนเปน อปกรณรบเขาแบบชตำแหนง สวนใหญคอ แผงแปนอกขระ (keyboard) และเมาส ความหมาย หนวยรบขอมล (Input Unit) อปกรณรบเขาแบบกด -แผงแปนอกขระ เปนอปกรณรบเขาทำหนาทรบโปรแกรมและขอมล เขาสเครองคอมพวเตอร อปกรณรบเขาทใชกนเปน อปกรณรบเขาแบบชตำแหนง สวนใหญคอ แผงแปนอกขระ (keyboard) และเมาส -เมาส (mouse) นอกจากน เชน VDO camera, Scanner , Microphone , Trackball , Joystickเปนตน แผนรองสมผส (Trackpad) จะเปนแผนสเหลยมทวางอยหนาแปน สามารถใชนววาดเพอเลอนตำแหนงของตวชตำแหนงบนจอภาพ เชนเดยวกบเมาส แทงชควบคม (Trackpoint) จะเปนพลาสตกเลก ๆ จอยสตก (Joystick) จะเปนกานสำหรบโยกขนลง /ซายขว อยตรงกลางแปนพมพ บงคบโดยนวหวแมมอเพอเลอน ตำแหนงของตวชตำแหนงบนจอภาพ มหลกการทำงาน ตำแหนง ของตวชตำแหนงบนจอภาพเชนเดยวกบเมาส แตจะมแปนกดเพมเตมมาจำนวนหนงสำหรบสงงานพเศษ ใชกบการเลน เกมส คอมพวเตอรหรอควบคมหนยนต ลกกลมควบคม (Trackball) จะเปนลกบอลเลก ๆ ซงอาจจะวางอย หนาจอภาพในเนอทของแปนพมพ หรอเปนอปกรณตางหาก กบเมาส เมอผใชหมนลกบอลกจะเปนการเลอนตำแหนง บนจอภาพ มหลกการทำงานเชนเดยวกบเมาส เช ของ