Скачать презентацию ความทาทายของเทคโนโลยสารสนเ ทศกบ ภาวะการ แขงขนและความร วมมอของประชาคมโลกปจจบ น ผศ ดร Скачать презентацию ความทาทายของเทคโนโลยสารสนเ ทศกบ ภาวะการ แขงขนและความร วมมอของประชาคมโลกปจจบ น ผศ ดร

c0d81067e8c16f1aac1720b60da062e2.ppt

  • Количество слайдов: 190

ความทาทายของเทคโนโลยสารสนเ ทศกบ ภาวะการ แขงขนและความร วมมอของประชาคมโลกปจจบ น ผศ. ดร. ชนวฒน ศร สอาน ความทาทายของเทคโนโลยสารสนเ ทศกบ ภาวะการ แขงขนและความร วมมอของประชาคมโลกปจจบ น ผศ. ดร. ชนวฒน ศร สอาน

Agenda 1. ความทาทายของเทคโนโลยสารสนเทศ 2. ภาวะการ แขงขน 3. ความรวมมอของประชาคมโลกปจจบน Agenda 1. ความทาทายของเทคโนโลยสารสนเทศ 2. ภาวะการ แขงขน 3. ความรวมมอของประชาคมโลกปจจบน

การหลอมรวมกนของเทคโนโลย Computers Broadcasting Connected to networks PC Mobile and Wireless Cable changes to wireless การหลอมรวมกนของเทคโนโลย Computers Broadcasting Connected to networks PC Mobile and Wireless Cable changes to wireless Telecommunications Broadband cable services TV Appliance Electronic Games and Embedded Systems

Technology Convergence Technology Convergence

“Ubiquitous Computing” My colleagues and I at PARC believe that we call ubiquitous computing “Ubiquitous Computing” My colleagues and I at PARC believe that we call ubiquitous computing will gradually emerge as the dominant mode of computer access over the next twenty years. Like the personal computer, ubiquitous computing will enable nothing fundamentally new, but by making everything faster and easier to do, with less strain and mental gymnastics, it will transform what is apparently possible. Dr. Mark Weiser, “The Computer for the 21 th Century”, Scientific American, August 1991 U-Government = Government Everywhere (in Everything) ubiquitous [ADJ] ; ซงมอยทกหนทกแหง Syn. omnipresent; pervasive http: //lexitron. nectec. or. th/

 m-Government • m. Government is a subset of egovernment. • e. Government is m-Government • m. Government is a subset of egovernment. • e. Government is the use of information and communication technologies (ICTs) to improve the activities of public sector organisations. • m-government, those ICTs are limited to mobile and/or wireless technologies like m-Government : main purposes • m. Communication : – Improving communication between government and citizens (G 2 C, C 2 G( • m. Services: – m. Transactions – m. Payments cellular/mobile phones, and laptops and • m. Democracy PDAs (personal digital assistants) • m. Administration connected to wireless local area networks (LANs. ( Source: http: //www. edevexchange. org/e. Gov/topic 4. htm • m. Government can help make public e. Government for Development, m. Government: information and government services Mobile/Wireless Applications in Government, Emmanuel C. Lallana, 2004 available "anytime, anywhere" to citizens http: //www. edevexchange. org/e. Gov/mgovapplic. htm e. Government for Development : - m. Government Applications and Purposes Page , Emmanuel C. Lallana, 2004

รฐบาลอเลกทรอนกสและนว ตกรรม e-Government European Commission e-Business Objectives Public policies and good governance: - Efficiency, รฐบาลอเลกทรอนกสและนว ตกรรม e-Government European Commission e-Business Objectives Public policies and good governance: - Efficiency, inclusion, transparency, openness Single company objective: - Cost reduction - Differentiation Drivers –Public sector deficits - Competition –Citizens and companies expectations - Globalization –Contributing to economic growth & jobs - Technology –Ageing –Justice, security and liberty –Realizing major public policies State of Play -Online access to public services -Online interactivity growing -Mostly single channel -Electronic public procurement - Supply chain management (large players) - Extended (but not integrated) channel and customer relationship management Innovation ‘Innovative government’ is still new Innovation matters: services, products, business models R&D needs - Coping with complexity and diversity - Involving SMEs in virtual (10, 000 s of administrations) enterprise ecosystems - Scale and size (involving millions) especially with SMEs - Multi-platform / device services - Innovation in products and - Effective interaction with all capabilities services e. g. by integrating - Networked governance in administration ambient intelligence

ประชมความรวมมอดานโทรคมนา คมและสารสนเทศ 191 ประเทศ • ประชมความรวมมอดานโทรคมนาคมและสารสนเทศ 191 ประเทศ คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กทช. ) จดประชมผนำอตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศระดบโลก เพอแลกเปลยนความร ประสบการณในการกำกบดแลกจการโทรคมนาคม ประชมความรวมมอดานโทรคมนา คมและสารสนเทศ 191 ประเทศ • ประชมความรวมมอดานโทรคมนาคมและสารสนเทศ 191 ประเทศ คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กทช. ) จดประชมผนำอตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศระดบโลก เพอแลกเปลยนความร ประสบการณในการกำกบดแลกจการโทรคมนาคม ทโรงแรม รอยล คลฟ บช ร สอรท พทยา ดร. มน พทธโรทย รฐมนตร วาก การกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปนประธาน เปดการประชมความรวมมอดานโทรคมนาคมและสารสนเทศ 191 ประเทศ ซงสถานการณและสภาวะแวดลอมดานนโยบายโทรคมนาคมและเทคโนโลย ทเปลยนแปลงไป ทำใหประเทศตาง ๆ ทวโลกตองปฏรป กฎ ระเบยบ และนโยบายตาง ๆ เพอใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน ตลอดจนเพอเออตอบรรยากาศการลงทนทงจากภายใน และภายนอกประเทศ การเปลยนแปลงทสำคญดงจะเหนไดจากการทหนวยงานของร ฐบาลในหลายประเทศ เปลยนแปลงบทบาท จากการเปนผกำหนดนโยบายมาเปนหนวยงานททำหนาทดแลเ พยงอยางเดยว ทำใหมจำนวนหนวยงานกำกบดแลเพมขนทวโลก หนวยงานเหลานจงตองมเวทสำหรบแลกเปลยนขอมล

Wi. MAX Technology Wi. MAX Technology

Wi. MAX • ไวแมกซ (Wi. MAX) เปนเทคโนโลย บนบรอดแบนด แบบไรสาย ซงคาดวาจะถกนำมาใหใชกนทวภ มภาคเอเชย ซงปจจบนประเทศเวยดนาม และอนโดนเซย ไดมการลงทนรเรมกนไปเรยบรอยแ Wi. MAX • ไวแมกซ (Wi. MAX) เปนเทคโนโลย บนบรอดแบนด แบบไรสาย ซงคาดวาจะถกนำมาใหใชกนทวภ มภาคเอเชย ซงปจจบนประเทศเวยดนาม และอนโดนเซย ไดมการลงทนรเรมกนไปเรยบรอยแ ลว สำหรบประเทศไทยไดมการทดลองตดต งบางสวนในหลายจงหวด อาท นครราชสมา ขอนแกน หาดใหญ เชยงใหม เปนตน • ไวแมกซ (Wi. MAX) จะสามารถทำงานไดครอบคลมพนทกว

IEEE 802. 16 a • ไวแมกซ (Wi. MAX) บรอดแบนด ไรสายความเรวสงนถกพ ฒนาขนบน มาตราฐาน การสอสาร IEEE IEEE 802. 16 a • ไวแมกซ (Wi. MAX) บรอดแบนด ไรสายความเรวสงนถกพ ฒนาขนบน มาตราฐาน การสอสาร IEEE 802. 16 ซงตอมากไดพฒนามาอยบน มาตราฐา น IEEE 802. 16 a โดยไดมการอนมตออกมาเมอเดอนมก ราคม 2004 โดยสถาบนวศวกรรมไฟฟาและอเลกทรอน กส หรอ IEEE (Institute of Electrical and

Point-to-multipoint • โดยมาตราฐาน IEEE 802. 16 a หรอ Wi. MAX มความสามารถในการสงกระจายสญญาณในลกษณะ จากจดเดยวไปยงหลายจด (Point-to-multipoint) ไดพรอมๆกน Point-to-multipoint • โดยมาตราฐาน IEEE 802. 16 a หรอ Wi. MAX มความสามารถในการสงกระจายสญญาณในลกษณะ จากจดเดยวไปยงหลายจด (Point-to-multipoint) ไดพรอมๆกน โดยมความสามารถรองรบการทำงานในแบบ Non. Line-of-Sight ได สามารถทำงานไดแมกระทงมสงกดขวาง เชน ตนไม หรอ อาคารไดเปนอยางด สงผลให Wi. MAX สามารถชวยใหผทใชงาน สามารถขยายเครอขายเชอมตออนเตอรเนตได กวางขวางดวยรศมทำการถง 31 ไมล หรอประมาณ 48 กโลเมตร

มาตราฐาน ของเทคโนโลย Wi. MAX มาตราฐาน ของเทคโนโลย Wi. MAX

 • IEEE 802. 16. . . เปน มาตราฐาน ทใหระยะทางการเชอมโยง 1. 6 - 4. • IEEE 802. 16. . . เปน มาตราฐาน ทใหระยะทางการเชอมโยง 1. 6 - 4. 8 กโลเมตร เปน มาตราฐาน เดยวทสนบสนน Lo. S (Line of Sight) โดยมการใชงานในชวง ความถ ทสงมากคอ 1066 กกะเฮรตซ (GHz) ๐ IEEE 802. 16 a. . . เปน มาตราฐาน ทแกไขปรงปรงจาก IEEE 802. 16 เดม โดยใชงานทความถ 2 - 11 กกะเฮรตซ ซงคณสมบตเดนทไดรบการแกไขจาก มาตราฐาน 802. 16 เดม คอคณสมบตการรองรบการทำงานแบบทไมอยในร ะดบสายตา (NLo. S - Non - Line -of -Sight) ทงยงมคณสมบตการทำงานเมอมสงกดขวาง อาท เชน ตนไม , อาคาร ฯลฯ นอกจากนกยงชวยใหสามารถขยายระบบเครอขายเช อมตออนเตอรเนตไรสายความเรวสงไดอยางกวางขว างดวยรศมทำการทไกลถง 31 ไมล หรอประมาณ 48 กโลเมตร และมอตราความเรวในการรบสงขอมลสงสดถง 75 เมกะบตตอวนาท (Mbps) ทำใหสามารถรองรบการเชอมตอการใชงานระบบเครอข

How does it work? • ไวแมกซ (Wi. MAX) บนเทคโนโลยแบบไรสายมาตรฐานใหม IEEE 802. 16 มความสามรถในการใชงานอยางมประสทธภาพสง โดยใชหลกการของเทคโนโลย How does it work? • ไวแมกซ (Wi. MAX) บนเทคโนโลยแบบไรสายมาตรฐานใหม IEEE 802. 16 มความสามรถในการใชงานอยางมประสทธภาพสง โดยใชหลกการของเทคโนโลย OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ซงเปนคลนความถของวทยขนาดเลก (Sub. Carrier) มาใชใหเกดประโยชนอยางสงสด โดยการนำคลนความถวทยขนาดเลกในระดบ KHz มาจดสรรใหแกผใชตามขอกำหนดของคลนความถวทยจนเก ดเปนเครอขายแบบไรสายทมขนาดใหญ และรองรบการรบสงขอมลดวยความเรวสงในทกสถานท อยางทกลาวไปแลววาความเรวสำหรบ ไวแมกซ (Wi. MAX) นนมอตราความเรวในการสงสญญาณขอมลมากถง 75 เมกกะบตตอวนาท (Mbps) โดยใชกลไกการเปลยนคลนสญญาณทใหประสทธภาพสง สามารถสงสญญาณออกไปได ระยพไกล มากถง 31 ไมล หรอประมาณ 48 กโลเมตร นอกจากนสถานฐาน (Base Station) ยงสามารถพจารณาความเหมาะสมในการรบสงระหวางความเรวและระยะ ทางไดอกดวย • ในสวนของพนทบรการ กสามารถครอบคลมพนทไดอยางกวางขวางโดยใชเทคนคของกา รแปลงสญญาณทมความคลองตวสงสำหรบการใชงานบนมาตรฐาน IEEE 802. 16 a บนระบบเครอขายทใชสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน

อน เทลรวมการเปดตวไว ซ (Wi. MAX) แมก • อนเทลมองวาการนำไว แมกซ (Wi. MAX) มาใชจะเกดขนเปนสามระยะแรก คอ เทคโนโลยไวแมกซ อน เทลรวมการเปดตวไว ซ (Wi. MAX) แมก • อนเทลมองวาการนำไว แมกซ (Wi. MAX) มาใชจะเกดขนเปนสามระยะแรก คอ เทคโนโลยไวแมกซ (Wi. MAX) ซงอยบนมาตรฐาน IEEE 802. 16 -2004 ทจะใหการเชอมตอไรสายแบบเฉพาะทผานเสาสญ ญาณกลางแจงซงจะเกดขนในครงแรกของป 2548 ความสามรถไรสายเฉพาะทกลางแจงสามารถใชไดกบองค กรทมขอมลจำนวนมาก (บรการระดบ T 1/E 1) ฮอตสปอต และชองสอสารภาคพนดนเครอขายเซลลลาร และบรการสำหรบทอยอาศยในตลาดระดบบน. . . . อน เทล คอรปอเรชน ในฐานะผนำของเทคโนโลย ไวแมกซ (Wi. MAX) ไดเผยโฉมดไซนของไว แมกซ (Wi. MAX) แบบ “system-on-a-chop” ทมชอรหสวา Rosedale ใหไดชมกนเปนครงแรกเมอเรวๆน ซงเหมาะสำหรบอปกรณซงสนบสนนมาตรฐาน IEEE 802. 16 -2004

 • ในชวงครงปหลงของป 2548 จะสามารถตดตงไว แมกซ (Wi. MAX) ภายในอาคารไดโดยมเสาอากาศเลกๆคลายก บจดเชอมตอแลนไรสายทใชมาตรฐา น 802. 11 ในปจจบนแบบจำลองไว • ในชวงครงปหลงของป 2548 จะสามารถตดตงไว แมกซ (Wi. MAX) ภายในอาคารไดโดยมเสาอากาศเลกๆคลายก บจดเชอมตอแลนไรสายทใชมาตรฐา น 802. 11 ในปจจบนแบบจำลองไว แมกซ (Wi. MAX) ทใชในอาคารแสดงใหเหนวาไว แมกซ (Wi. MAX) สามารถใชได กบบรอดแบนด ในทอยอา ศยของผบรโภคทครอบคลมพนทใ นระยะไกล เนองจากอปกรณเหลาน “ผใชสามารถตดตงไดเอง ” ลดตนทนการตดตงสำหรบผใหบร การโทรคมนาคม

สรป • ไวแมกซ (Wi. MAX) เปนเทคโนโลย บนบรอดแบนด แบบไรสาย มอตราความเรวในการรบสงขอมล ไดสงสดถง 75 เมกกะบตตอวนาท (Mbps) มระยะรศมทำการท สรป • ไวแมกซ (Wi. MAX) เปนเทคโนโลย บนบรอดแบนด แบบไรสาย มอตราความเรวในการรบสงขอมล ไดสงสดถง 75 เมกกะบตตอวนาท (Mbps) มระยะรศมทำการท 31 ไมล หรอประมาณ 48 กโลเมตร ไวแมกซ (Wi. MAX) ถกคาดหวงวาจะมการนำใชกนอยางแพรหลายในประเ ทศกำลงพฒนา โดยนำมาใชเปน โพรโทคอลสำหรบการสงสญญาณเสยงร วมทงสอในรปแบบอนๆ ผานอนเทอรเนต (voiceover-internet-protocol) แทนการสงสญญาณผานสายทองแดง เทคโนโลย Wi. Max จะชวยใหการตดตอระยะไกลๆ มราคาถกลง เนองจากผประกอบการในอนาคตสามารถเปลยนจากการวา งสายทองแดงมาเปนการตดตงหอสญญาณ Wi. Max แทน มการคาดการณวา หาก Wi. Max ถกใชอยางแพรหลายแลว อปกรณตางๆ ทเคยอยกบทจะถกเปลยนเปนอปกรณเคลอน ท และสามารถตดตอกนงายขน ซงในเรองนผนำในการผลต ชป แนวหนาของโลก

Web Services Web Services

What is Web Services? . Web Services เปนชอเทคโนโลยระดบสงในการพฒน าระบบ ผานอนเตอรเนต. บรการตางๆ ทเปดใหใชผานทาง Internet หรอ What is Web Services? . Web Services เปนชอเทคโนโลยระดบสงในการพฒน าระบบ ผานอนเตอรเนต. บรการตางๆ ทเปดใหใชผานทาง Internet หรอ Private (Intranet) Network. ใชระบบขอความ (Message) ทเปนมาตรฐาน XML.

Plate form Independence Plate form Independence

Who? How? Who? How?

SOAP. Simple Object Access Protocol (SOAP). SOAP is based on XML. SOAP is platform SOAP. Simple Object Access Protocol (SOAP). SOAP is based on XML. SOAP is platform independent. SOAP is language independent. SOAP is simple and extensible. SOAP allows you to get around firewalls. SOAP will be developed as a W 3 C standard

WSDL • . Web Service Description Language (WSDL) • . WSDL is an XML WSDL • . Web Service Description Language (WSDL) • . WSDL is an XML grammar for specifying a public interface for a web • service. • . Information on all publicly available functions. • . Data type information for all XML message. • . Biding information about the specific transport protocol to be used. • . Address information for locating the specified service. • . Describing of SOAP Services

SOA SOA

Why? SOA • The business drivers for a new approach – ความตองการทางดานธรกจเปนตวขบเคลอน ใหเกดการพฒนาซอฟตแวรใน รบ Why? SOA • The business drivers for a new approach – ความตองการทางดานธรกจเปนตวขบเคลอน ใหเกดการพฒนาซอฟตแวรใน รบ แบบ ใหม คอ Service-Oriented Architecture ภายใตเงอนไขดงน • ลดตนทนการพฒนาโดยใชเทคโนโลยทมอยเ ดมใหมากทสด • ตองมการพฒนาระบบอยางตอเนองเพอตอบส นองลกคา • เพมความสามารถการแขงขน และรองรบเงอนไขตางทางธรกจ • ความหลากหลายของระบบ (Heterogeneity)

Why? SOA • การรวมระบบทมความแตกตางกน เปนเรองททำไดยากและเปรยบ เหมอนฝนรายเลย • ไมสามารถทจะเปลยนแปลงซอฟตแวรทกตวใ หมาจากผผลต เดยวกนได (Single-vendor approach) –เพราะซอฟตแวรทเหมาะสม และสนบสนนการท Why? SOA • การรวมระบบทมความแตกตางกน เปนเรองททำไดยากและเปรยบ เหมอนฝนรายเลย • ไมสามารถทจะเปลยนแปลงซอฟตแวรทกตวใ หมาจากผผลต เดยวกนได (Single-vendor approach) –เพราะซอฟตแวรทเหมาะสม และสนบสนนการท างานในทกเรอง เปนเรองทยากมาก • การเปลยนแปลง (Change)เนองจากการแขงขนในโลกของธรกจ ท ตองอาศยความเรว และการแขงขนสง –ลกคาเปลยน Requirement

Service Oriented Architecture (SOA) 1. . A style of design that guides all aspects Service Oriented Architecture (SOA) 1. . A style of design that guides all aspects of creating and using Business Services throughout their lifecycle. 2. . a way to define and provision an IT infrastructure to allow different 3. applications to exchange data and participate in business processes 4. . operating systems or programming languages 5. . New applications can be developed entirely, or almost entirely, by 6. composing existing services. 7. . New applications can be assembled out of a collection of existing, 8. reusable services.

What are Services? . Bank Services. Account management (opening and closing accounts). . Loans What are Services? . Bank Services. Account management (opening and closing accounts). . Loans (application processing, inquiries about terms and conditions, accepting payments). . Withdrawals, deposits, and transfers. . Foreign currency exchange.

SOA Architecture SOA Architecture

SOA Architecture SOA Architecture

SOA Architecture SOA Architecture

SOA Benefits • Reuse –The ability to create services that are reusable in multiple SOA Benefits • Reuse –The ability to create services that are reusable in multiple applications. • Efficiency –The ability to quickly and easily create new services and new applications using a combination of new and old services, along with the ability to focus on the data to be shared rather than the implementation underneath.

SOA Benefits • Loose technology coupling –The ability to model services independently of their SOA Benefits • Loose technology coupling –The ability to model services independently of their execution environment and create Messages that can be sent to any service. • Division of responsibility –The ability to more easily allow business people to concentrate on business issues, technical People to concentrate on technology issues, and for both groups to collaborate using the service contract.

SOA and Web Service Integration • Web services integration (WSI) –The tactical and opportunistic SOA and Web Service Integration • Web services integration (WSI) –The tactical and opportunistic application of Web services to solving integration and interoperability problems. • Service-oriented integration (SOI) –Integration using Web services in the context of an SOA that is, the strategic and systematic application of Web services to solving integration and interoperability problems.

Summary • SOA is a style of design that guides all aspects of creating Summary • SOA is a style of design that guides all aspects of creating and using business services throughout their lifecycle. And promise of –Reuse –Efficiency –Loose technology coupling –Division of responsibility • Web Services is technology to help the concept of SOA.

Web 2. 0 Web 2. 0

What is Web 2. 0? Web 2. 0 คอการใหความหมายของสงทเปลยนไปของเทคโนโลยเวบไซต ซงกเหมอนกบทสมยกอน เราเปลยนจากทวขาวดำมาเปนทวจอสนนละครบ โดยกำหนดตวเลขวาเปน generation ท What is Web 2. 0? Web 2. 0 คอการใหความหมายของสงทเปลยนไปของเทคโนโลยเวบไซต ซงกเหมอนกบทสมยกอน เราเปลยนจากทวขาวดำมาเปนทวจอสนนละครบ โดยกำหนดตวเลขวาเปน generation ท 2 ของเวบนนเอง สงตางๆทเกยวของกบ Web 2. 0 นนก เชน AJAX, Blog, Feeds, Podcast, Social networking ฯลฯ โดย Web 2. 0 application จะคณสมบตดงตอไปนครบ 1. ใหความสำคญกบผเขาชมเวบไซต โดยทผเขาชมเวบไซตจะมสวนรวมตอเวบไซตมากขน ไมใชแคเขามาชมเวบไซตทเจาของเวบจดทำขนเทานน ผเขาชมเวบไซตสามารถสราง content ของเวบไซตขนมาไดเองหรอสามารถ tag content ของเวบไซต (คลายๆการกำหนด keyword ทเกยวของกบ content โดยผเขาชมเวบไซตเปนผกำหนดขน ) ตวอยางเชน Digg, Flickr, Youtube , Wiki 2. Web 2. 0 application จะมคณสมบตทเรยกวา RIA (Rich Internet Application) นนคอ Web 2. 0 application จะม userinterface ทดยงขน เชน คณสมบต drag & drop ซงเราใชกบใน desktop application ทวๆไปกสามารถใชไดบนเวบเชนกน โดยเทคโนโลยทเกยวของในการสราง RIA เชน AJAX, Flash

เทคโนโลยทนาสนใจสำหรบ Web 2. 0 • AJAX สำหรบผมแลวถอวาเปน เทคโนโลยทสำคญมากๆ สำหรบ Web 2. 0 application เลยทเดยว เทคโนโลยทนาสนใจสำหรบ Web 2. 0 • AJAX สำหรบผมแลวถอวาเปน เทคโนโลยทสำคญมากๆ สำหรบ Web 2. 0 application เลยทเดยว โดย AJAX ใชสำหรบการสราง userinterface ทสามารถใชงานไดงายยงขนและรวดเรวยงขนบนเว บ สงทสำคญทสดกคอ AJAX นนสามารถทำงานบนทก browser ไมวาจะเปน IE, Firefox, Opera หรอ Safari กตาม ตวอยาง Web 2. 0 application ทนำ AJAX ไปใชกเชน Gmail, Google Docs & Spreadsheets, Google Calendar หรอ Lets. Prove VO • XML, Web services ใชในการทำให Web 2. 0 application สามารถ integrate functional ในการทำงานรวมกนไดงายยงขน application ทเราคนเคยกเชน เราสามารถตดตามตำแหนงงานทเราสนใจใน Jobsdb ไดโดย RSS feeds • Saa. S (Software as service) เปน Model ใหมสำหรบการใชบรการ software โดยทแตกอนเราอาจจะตองซอ software เปน license แลวนำมา install บนเครองเรา แลวเมอถงเวลาทผผลต update software เปน version ใหมเรากตองไป download หรอซอ software ใน version

It is all around the 8 Web 2. 0 Principles • What is Web It is all around the 8 Web 2. 0 Principles • What is Web 2. 0 ? Web 2. 0 is a set of social, economic, and technology trends that collectively form the basis for the next generation of the Internet—a more mature, distinct medium characterized by user participation, openness, and network effects. (Source: O’Reilly Radar: Web 2. 0 Principles and Best Practices)

It is all around the 8 Web 2. 0 Principles What are the Web It is all around the 8 Web 2. 0 Principles What are the Web 2. 0 Principles 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Harnessing Collective Intelligence Data is the Next “Intel Inside” Innovation in Assembly Rich User Experiences Software Above the Level of a Single Device Perpetual Beta Leveraging the Long Tail Lightweight Models and Cost Effective Scalability

Development Processes • New ICT technologies makes software development more and more complicated • Development Processes • New ICT technologies makes software development more and more complicated • To deliver quality software people learn to use tools and to work within a process improvement framework • The difficulty part is to change the behavior of software engineers; Agile development now becomes mainstream • The SEI 3 -Dimensional framework for process improvement; including people and team work and adding the “How to” part in the processes • Facing problem of “Technology Silos”; need collaboration • Ultimate solution is ALM (Application Lifecycle Management); a new value chain system in a software development organization

Complexity is increasing … • Software development becomes more complex – Distributed computing and Complexity is increasing … • Software development becomes more complex – Distributed computing and SOA lead toward more componentized software; more pieces to manage – Composite applications – More reusable – New deployment methodology – More methods and processes to choose; UP, Agile processes such as XP, Scrum, etc. • More decisions to be made – Open standard, Open source, Outsourcing, process reengineering, new technologies—Web 2. 0, etc. – More tools to choose—design tools, test tools, VSTS, etc.

The SEI 3 -Dimensional framework for process improvement • CMM/CMMI provides a powerful improvement The SEI 3 -Dimensional framework for process improvement • CMM/CMMI provides a powerful improvement framework focusing on organization; what the organization should do…. • Personal Software Process (PSP) provides method focusing on best practices on individual • Team Software Process (TSP) provides methods to guide engineers on development and maintenance teams; to combine personal processes into an overall team process Source: Pathway to process maturity by Watts Humphrey

Many roles, many players. . • People involved in Enterprise software development are many, Many roles, many players. . • People involved in Enterprise software development are many, from users to business analysts, to system analysts and designers; from software architects to deployment engineers, to data base administrator to network engineers, to developers, to project managers, to testers, from client side programmers to server side programmers, from CIO to CEO, and so on…. .

The end-to-end processes • From requirement phase to design phase to implementation and deployment, The end-to-end processes • From requirement phase to design phase to implementation and deployment, these phases must be connected; output from one becomes input to another • The whole end-to-end processes must be well coordinated and managed; we need a way to get rid of the technology silos • We need “Collaboration” and “Management” if we want to guarantee high quality software delivery

Application Lifecycle Management (ALM) Source: Serena Application Lifecycle Management (ALM) Source: Serena

Service Science • Service covers everything except manufacturing and agriculture products; they are not Service Science • Service covers everything except manufacturing and agriculture products; they are not tangible articles • Science: Repeatable model based on a model that yields predictable results. Observed results through controlled experimentation or empirical analysis may or may not match the expected result

IT Infrastructure Library (ITIL) framework 3 2 6 Business Perspective Service Support ICT Infrastructure IT Infrastructure Library (ITIL) framework 3 2 6 Business Perspective Service Support ICT Infrastructure 1 Service Delivery 7, 8 5 4 Security Management Application Management Software Asset Management The Technology The Business Planning to implement Service Management

Source: ACM Computing Curricula 2004 Source: ACM Computing Curricula 2004

Major computing disciplines Source: ACM Computing Curricula 2004 1. Computer engineering is concerned with Major computing disciplines Source: ACM Computing Curricula 2004 1. Computer engineering is concerned with the design and construction of computers, and computer based systems (hardware, software, communications, and the interaction among them) 2. Computer science spans from its theoretical and algorithmic foundations to cutting-edge developments in robotics, computer vision, intelligent systems, bioinformatics, and other exciting areas. 3. Information systems specialists focus on integrating information technology solutions and business processes to meet the information needs of businesses and other enterprises. 4. Information technology emphasizes on the technology itself more than on the information it conveys. 5. Software engineering is the discipline of developing and maintaining software systems that behave reliably and efficiently, are affordable to develop and maintain.

Knowledge Skills Knowledge Skills

Knowledge VS Skills • We are entering an era where we will have to Knowledge VS Skills • We are entering an era where we will have to emphasize on Skills development more than just Knowledge development, especially in Software

Future Storage Future Storage

HD DVD • HD DVD มาจากคำวา High Density DVD ซงพฒนาขนโดย HD-DVD Promotion group ซงมบรษทมากวา HD DVD • HD DVD มาจากคำวา High Density DVD ซงพฒนาขนโดย HD-DVD Promotion group ซงมบรษทมากวา 63 บรษททใหความสนบสนนเชน Toshiba, Sanyo, NEC, Universal Pictures และบรษทอนๆ อก ซงมาตรฐานนไดรบการรบรองจาก DVD Forum ซงเปนองคกรทคอยจดการมาตรฐานของ DVD ในปจจบน • HD DVD แบบ Single Layer จะมความจอยท

CD และ DVD ในปจจบนใชความยาวคลนอยท 650 nm. ซงอยในชวงสแดง แตทง HD DVD และ Bluray จะใชแสงทมความยาวคลนเทากนคอ 405 CD และ DVD ในปจจบนใชความยาวคลนอยท 650 nm. ซงอยในชวงสแดง แตทง HD DVD และ Bluray จะใชแสงทมความยาวคลนเทากนคอ 405 nm.

Blue-ray Disc (BD) • Blue-ray Disc (BD) คอเทคโนโลยเกบขอมลทออกแบบมาเพอใหสามาร ถตอบสนองความตองการในการเกบขอมลทมปรมาณค วามจสง และรองรบความตองการชมภาพยนตรความละเอยดสง (High Definition)และม Hard-Coating Blue-ray Disc (BD) • Blue-ray Disc (BD) คอเทคโนโลยเกบขอมลทออกแบบมาเพอใหสามาร ถตอบสนองความตองการในการเกบขอมลทมปรมาณค วามจสง และรองรบความตองการชมภาพยนตรความละเอยดสง (High Definition)และม Hard-Coating Technology ซงเปนเทคโนโลยทปกปองการขดขดแผนรปราง ทางกายภาพของ BD • การทแสงมความยาวคลนเลกลงทำใหเ ราสามารถบบใหลำแสงมขนาดเลกลงได มากขน ทำใหสามารถอานบตของขอมลทถก เกบในขนาดทเลกกวาไดดขน • มขนาดและรปรางเหมอนแผน CD และ DVD ทำการอานเขยนขอมลของแผนดวยลำแสงเลเซอร โดย BD ใชลำแสงสนำเงนในการอานขอมล แทนทจะใชแสงสแดงเหมอนกบแผน CD และ DVD

 • บลเรย ดสค (Blu-ray Disc) หรอ บด (BD) คอรปแบบของ แผน ออพต คอลสำหรบบนทกขอม ลความละเอยดสง • บลเรย ดสค (Blu-ray Disc) หรอ บด (BD) คอรปแบบของ แผน ออพต คอลสำหรบบนทกขอม ลความละเอยดสง ชอขอ งบลเรย มาจาก ชวง ความยาวคลน ทใชใน ระบบบลเรย ท 405 nm ของเลเซอร ส "ฟา " ซงทำใหสามารถทำใหเกบขอมลไดมากกวา ด วด ทมขนาดแผนเทากน โดยดวดใชเลเซอรสแดงความยาวคลน 650 nm • โดยเฉพาะผผลตในอตสาหกรรมภาพยนตรทจะผลต ภาพยนตรความละเอยดสง BD คลายกบ PDD(Professional Disc for Data) ทพฒนาโดย Sony ในป 2003 แต BD มความจและความเรวในการอานขอมลทสงกวา และวตถประสงคของการพฒนา PDD มงไปทการจดเกบและสำรองขอมลมากกวาใชใ นธรกจ Home Video เหมอนกบ BD คแขงสำคญของ BD คอ HD DVD ทพฒนาโดยกลมอตสาหกรรมอเลกทรอนกสและ คอมพวเตอร โดยม Toshiba

 • ภาพเปรยบเทยบขนาดของแสงเลเซอรและหลม (pit) ททำหนาทเกบขอมลบนแผน CD / DVD / BD จะพบวาลำแสงเลเซอรสนำเงนของ BD มขนาดทเลกมากเมอเปรยบเทยบกบล ำแสงเลเซอรสแดงทใชกบแผน • ภาพเปรยบเทยบขนาดของแสงเลเซอรและหลม (pit) ททำหนาทเกบขอมลบนแผน CD / DVD / BD จะพบวาลำแสงเลเซอรสนำเงนของ BD มขนาดทเลกมากเมอเปรยบเทยบกบล ำแสงเลเซอรสแดงทใชกบแผน CD และแผน DVD

 • เนองจากในการทำงานหวอานของเลนส ของ BD จะอยใกลชดกบชนขอมลของแผ น มากกวา DVD • เนองจากในการทำงานหวอานของเลนส ของ BD จะอยใกลชดกบชนขอมลของแผ น มากกวา DVD

ผสนบสนน • มาตรฐาน ของบลเรย พฒนาโดย กลมของบรษททเรยกวา Blu-ray Disc Association ซงนำโดย โซน และ ฟลปส เปรยบเทยบกบ ผสนบสนน • มาตรฐาน ของบลเรย พฒนาโดย กลมของบรษททเรยกวา Blu-ray Disc Association ซงนำโดย โซน และ ฟลปส เปรยบเทยบกบ เอช ดดวด (HD-DVD) ทมลกษณะและการพฒนาใกลเคยงกน บลเรย มความจ 25 GB ในแบบเลเยอร เดยว (Single-Layer) และ 50 GB ในแบบสองเลเยอร (Double-Layer) ขณะท เอช ดดวด แบบเลเยอร เดยว

BLU-RAY Disc กคอ แผนบนทกขอมลทมความจสงถง 25 กกะไบตตอ หนงเลเยอร ซงปกตแผ นบลเรย นนจะมลกษณะคลายกบแผนซด ดวด โดยแผนบลเรย จะมลกษณะแบบหนาเดยว และแบบสองหนา BLU-RAY Disc กคอ แผนบนทกขอมลทมความจสงถง 25 กกะไบตตอ หนงเลเยอร ซงปกตแผ นบลเรย นนจะมลกษณะคลายกบแผนซด ดวด โดยแผนบลเรย จะมลกษณะแบบหนาเดยว และแบบสองหนา โดยแตละหนาสามารถรองรบไดมาถง 2 เลเยอร อาท แผน BD-R (SL) หมายถง BLU-Ray Disc ROM แบบ Single Layer แบบหนาเดยว มความจ 25 GB แผน BD-R (DL) หมายถง BLU-Ray Disc ROM แบบ Double Layer แบบหนาเดยว มความจ 50 GB /

คณสมบตเดนทเหนอกวา HD DVD ดงน • 1. Laser Wavelength: ความยาวแสงเลเซอร Blu-Ray ใชเลเซอรทยาว 405 นาโนเมตรทำใหเกบขอมลไดมากถง 25 คณสมบตเดนทเหนอกวา HD DVD ดงน • 1. Laser Wavelength: ความยาวแสงเลเซอร Blu-Ray ใชเลเซอรทยาว 405 นาโนเมตรทำใหเกบขอมลไดมากถง 25 GB ในขณะท HD DVD จไดแค 15 GB ซงรองรบการทำงานของ HDTV นานถง 4 ชวโมงสำหรบการเกบขอมลชนเดยว ทำใหมเนอทในการเกบขอมลเหลอเมอพดถง ระดบ 2 หรอ 3 เลเยอร 2. Aperture Size: ขนาดเสนผานศนยกลาง Blu-Ray มถง 0. 85 นาโนเมตรซงทำใหสงขอมลไดรวดเรวกวา HD DVD ทมเสนผานศนยกลางแค 0. 60 นาโนเมตร 3. Thinner Layer: ความบางของ นเลเยอร Blu-Ray ช มความหนาแค 0. 1 นาโนเมตรซงถอวานอยมากเมอเทยบกบ HD DVD หรอ DVD ทมความหนาถง 0. 6 นาโนเมตร

แผนแมบท แผนแมบท

กจกรรมสำคญดานไอทของไทยทผ านมา 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 คณะกรรมการY 2 กจกรรมสำคญดานไอทของไทยทผ านมา 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 คณะกรรมการY 2 K แหงชาต สำนกบรการเทคโนโลยสารสนเทศภาครฐ และ GINet Software Park Thailand นโยบายIT-2000 เครอขายไทยสาร ถงทกมหาวทยาล ย นโยบายIT-2010 การกำหนดใหม IT-Year 2538 -2539 เครอขายไทยสาร -III II บรการอนเทอรเนตเชงพาณชย School. Net Thailand School. [email protected] เครอขายกาญจนาภเษก บรษท CIO ภาครฐ และแผนแมบท IT APAN และ Internet 2 5000 รร. Govt IT Week and Govt IT Awards e-Thailand/e-ASEAN เทรดสยามจำกด EU-Asia PMO E-Government E-Commerce Resource Center การยกรางกฎหมาย IT จำนวน 6 ฉบบ ราง กม. ธรกรรมและลายมอช ออเลกทรอนกสผาน ครม. ราง กม. ลำดบรอง ตาม รธน. ๗๘ ผาน ครม.

IT 2010 ระยะเวลา 2544 - 2553 กรอบนโยบายดานเทคโนโลยสารสนเทศ : นำประเทศไทยกาวส เศรษฐกจแหงภมปญญาและการเรยนร (Knowledge-Based Economy) พจารณาและเหนชอบ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศแหงชาต IT 2010 ระยะเวลา 2544 - 2553 กรอบนโยบายดานเทคโนโลยสารสนเทศ : นำประเทศไทยกาวส เศรษฐกจแหงภมปญญาและการเรยนร (Knowledge-Based Economy) พจารณาและเหนชอบ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศแหงชาต เมอ ๓ ตลาคม ๒๕๔๔)

ICT Development Program for 2001 -2006 Source: NITC Meeting presentation June 11, 2001 Economy ICT Development Program for 2001 -2006 Source: NITC Meeting presentation June 11, 2001 Economy e-Industry e-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Government Society e-Education Science and Technology, R&D, Knowledge Information Development, IT Literacy, IT HR Telecommunication Infrastructure Quantity Quality

จากนโยบายสการปฏบต IT 2010 Policy Framework 2544 ICT Implement. Master Plan tation 2545 มนาคม จากนโยบายสการปฏบต IT 2010 Policy Framework 2544 ICT Implement. Master Plan tation 2545 มนาคม

สง ออก วตถประสงคของยทธศาส ตร ICT การยกระดบของประเทศไทย อตสาหกรรม ICT: ไฟฟา อเลกทรอนกส คอมพวเตอร โทรคมนาคม ซอฟตแวร เพมขด สง ออก วตถประสงคของยทธศาส ตร ICT การยกระดบของประเทศไทย อตสาหกรรม ICT: ไฟฟา อเลกทรอนกส คอมพวเตอร โทรคมนาคม ซอฟตแวร เพมขด ความ สามารถ ของการ แขงขน สรางสงคม คณภาพ และ เปนสงคมแหง ภมปญญาและ การเรยนร การ พฒนา ทยงย น เทคโนโลยสารสนเทศ การสอสาร และความร เปน enabling technology เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เครองมอชวยพฒนาประเทศ ตลาดในประเทศ จะชวยใหเกดกำลงในการพฒนาเทคโนโลย

แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและกา รสอสารฉบบท 1 (2545 -2549) แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและกา รสอสารฉบบท 1 (2545 -2549)

กรอบนโยบายของการพฒนารฐบาลอ เลกทรอนกส นโยบายรฐบาล แผ น พ ฒน าเศ รษฐ ก จแล ะส งคม ฉบ กรอบนโยบายของการพฒนารฐบาลอ เลกทรอนกส นโยบายรฐบาล แผ น พ ฒน าเศ รษฐ ก จแล ะส งคม ฉบ บ กรอบนโย บาย IT 2010 ( 25442553) กลยทธ : e. Govern ment e. Commer ce e. Industry e. Educatio n e- แผนแมบทไอซท พ. ศ. 2545 -2549 กลยทธร ยทธศาสต ฐบาลอเล ร 7 การนำ ICT มาใชประ โยชนในก ารบรหาร และการให กทรอนก ส • พฒนาระบ บบรหารและ บรการภาคร ฐ • การพฒนา โครงสรางพ นฐานและ มาตรฐานรว ม • การพฒนา บคลากร เป าห มาย : ป ระชา ชน ภ าคธ

เปาหมายหลกทเกยวของต ามแผนแมบทฯ ทมา : NEC เปาหมายหลกทเกยวของต ามแผนแมบทฯ ทมา : NEC

E-Government Project E-Government Project

 สถานภาพการเชอมโยงการใหบรก ารปจจบน ธรกจ ประชาชน รฐบาล GOVT กระทรวง/กรม GOVT กระทรวง/กรม สถานภาพการเชอมโยงการใหบรก ารปจจบน ธรกจ ประชาชน รฐบาล GOVT กระทรวง/กรม GOVT กระทรวง/กรม

 สรปภาพรวมการพฒนา e-Government หนวยงานสวนใหญยงอย ณ ขนตอนน เวบไซตข องหนวยงา น การประสานงา นระหวางหน วยงานของร ฐ DOC/MOC สรปภาพรวมการพฒนา e-Government หนวยงานสวนใหญยงอย ณ ขนตอนน เวบไซตข องหนวยงา น การประสานงา นระหวางหน วยงานของร ฐ DOC/MOC การใหบรกา รธร กรรมอเลกท รอนกสของร ฐ การใหบรการ ณ จดเดยว “Sin gle Point” • e-Revenue • e-payment • e-Auction

สภาพปญหาในปจจ บน 1. ขาดกรอบการพฒนา e-Government Framework ทชดเจน 2. การพฒนาเปนลกษณะโครงการขาดความเ ชอมโยง ไมตอเนอง (Piecemeal Approach) 3. สภาพปญหาในปจจ บน 1. ขาดกรอบการพฒนา e-Government Framework ทชดเจน 2. การพฒนาเปนลกษณะโครงการขาดความเ ชอมโยง ไมตอเนอง (Piecemeal Approach) 3.

สภาพปญหาในปจจบ น (ตอ ) 4. ขาดการบรหารจดการทดและประสบการณก าร พฒนาดาน e-Gov & e-Service 5. ขาดการกำหนดมาตรฐานและการจดระบบขอ e-Government สภาพปญหาในปจจบ น (ตอ ) 4. ขาดการบรหารจดการทดและประสบการณก าร พฒนาดาน e-Gov & e-Service 5. ขาดการกำหนดมาตรฐานและการจดระบบขอ e-Government ทด เชน Common service, ระบบ Security ทำใหเกดการซำซอนการใหบรการ (S and Duplicate) 6.

กลยทธการพฒนารฐบ าลอเลกทรอนกส กลยทธการพฒนารฐบ าลอเลกทรอนกส

1. Benchmark การพฒนา e. Government ของไทย เปาหมาย e-Government ของสงคโป 1. Benchmark การพฒนา e. Government ของไทย เปาหมาย e-Government ของสงคโป

2 สานประสบการณ การจดทำแผนพฒนารฐบาลอเ ลกทรอนกส กลมของ EGovernment USA ทนาสนใจ ความโดดเดนของกรอ บแผนรฐบาลอเลกทรอ นกสและปรากฏเหนเป นรปธรรม E-Gov ทมระดบการพฒนาทด 2 สานประสบการณ การจดทำแผนพฒนารฐบาลอเ ลกทรอนกส กลมของ EGovernment USA ทนาสนใจ ความโดดเดนของกรอ บแผนรฐบาลอเลกทรอ นกสและปรากฏเหนเป นรปธรรม E-Gov ทมระดบการพฒนาทด Sri Lanka Hong Kong Australia Citizen Centric Singapore Malaysia Canada UK Government Centric ดวยโครงสรางพฯฐาน ทยดยนจะทำใหรฐ บาลอเลกทรอนกสปรากฏ ผลไดอยางรวดเรว ประสบการณความสำเ รจ ของหลายๆรฐบาล กระตนแนวความคด และพฒนาวสยทศน ของรฐบาลอเลกทรอน กสของไทยใหเปนจร ง Department Centric ในภมภาค : Malaysia electronic Government Program Management Hong Kong e-Service Industry Partnerships Delivery Life E-Government Solutions Australia e- Government

3 สานความคด การจดทำแผนพฒนา e-Government การดำเนนการทผานมาแบ รเรมเสนอแนะ งเปน คดเลอกแล 3 ขนตอน บรการ /จำแนก เปาหมาย 15 3 สานความคด การจดทำแผนพฒนา e-Government การดำเนนการทผานมาแบ รเรมเสนอแนะ งเปน คดเลอกแล 3 ขนตอน บรการ /จำแนก เปาหมาย 15 ประการ(mileston e) • ระดมความคด เหน จากทกกระท รวง ะจดลำดบ ความสำคญ • ผแทน CIO ของทกกระทรวง รวมกนคดเล อกและจดลำด บความสำคญ ของบรการภาคร ฐ กำหนด แผนปฏบต การ • ทกสวนราชการ ทเกยวของท ำงานรวมกนเพ อจดทำแผนพ ฒนารฐบาลอเล กทรอนกส

4 ขอคดเหนและเสนอแนะจากกา รประชมจดทำ แผนรฐบาลอเลกทรอนกส 1. กระทรวง ICT จดทำมาตรฐาน และการจดการรฐบาลอเลกทรอนกส 2. จดทำโครงสรางพนฐานรวม (Common Government Infrastructure) 4 ขอคดเหนและเสนอแนะจากกา รประชมจดทำ แผนรฐบาลอเลกทรอนกส 1. กระทรวง ICT จดทำมาตรฐาน และการจดการรฐบาลอเลกทรอนกส 2. จดทำโครงสรางพนฐานรวม (Common Government Infrastructure) ในการใหบรการ (eservice) และ user log on กลาง 3. มแผนการจดการการใหบรการ e. Service ทสำคญในระดบยทธศาสตร (Strategic e-Services)

5 สานสรางโครงสรางเทคโนโลย ชองทาง ใหบร การ ของรฐบาลอเลกทรอนกส Cou nter Web Phone เงอน ไขทางธ รกจ การจ 5 สานสรางโครงสรางเทคโนโลย ชองทาง ใหบร การ ของรฐบาลอเลกทรอนกส Cou nter Web Phone เงอน ไขทางธ รกจ การจ ดการแ บบฟอร ม การค นหา เชอถ อได ข อ ม ล Networks Sec Emaol GIS Directories โปรแกรมกา รใชงานรว ม e. Payment Storage ความป ลอดภ ย การจด การข อมล PKI SSO MOT MOF Platforms MOI MOC โครงสร างพน ฐาน MOJ HR FINABCE AUCTION การแลกเปลยนขอมลภาคร ฐ / โปรแกรมการใช โครงสรางเวบเซอรวสภาคร งานทมอย ฐ แลว Applica tions Kiosks i. DTV ความพ รอมใ ชงาน ปรบล ดขนาด ได วดผลไ ด ตรวจส อบได

6 สานสรางการเขาถงบรการท นกธร ประชาชน หลากหลาย กจ Internet เวบทาประชาช น/ธรกจ เจาหนาทรฐ พนกงานตอบรบ Call Center ภาครฐ 6 สานสรางการเขาถงบรการท นกธร ประชาชน หลากหลาย กจ Internet เวบทาประชาช น/ธรกจ เจาหนาทรฐ พนกงานตอบรบ Call Center ภาครฐ เจาหนาทรฐ

สานสรางการบรการทครอบคล Single Point Service : www. ecitizen. g มทกระดบ การใหบรการภ ภาครฐแบงต าครฐบา ามชวงอายต งแต สานสรางการบรการทครอบคล Single Point Service : www. ecitizen. g มทกระดบ การใหบรการภ ภาครฐแบงต าครฐบา ามชวงอายต งแต เกด วยเดก วยรน วยทำงาน • รบเงนบำนาญ วยชรา • ทองเทยว • ทำพน ยกรรม • สมครงาน • เสยภาษ • วยทำงาน ประกนสงคม ประกนสขภ • • ซอบาน / โฉนดทดน • ชำระคาบรการ นำ • จดทะเบยนบรษท วยทำงาน วยรน • บตรประจำตวประชาช • ศกษามธยม /เอนท • เกณฑทหา • ซอสนคา ใบขบข • • ทองเทยว วยเดก • ตรวจสขภาพ • สถานศกษา อนบาล • สถานเลยงเดก • แจงทอย • ตงชอ Hospital โรงเรยน • แจงเกด

8 ภาพลกษณใหมของ 4. 5 ภาพลกษณใหมของ ” “รฐบาลอเลกทรอนกส ประชาชน ศนยกลางเชอมโยงภาครฐ Adaptive e-Gov Infrastructure Document manage 8 ภาพลกษณใหมของ 4. 5 ภาพลกษณใหมของ ” “รฐบาลอเลกทรอนกส ประชาชน ศนยกลางเชอมโยงภาครฐ Adaptive e-Gov Infrastructure Document manage &search Citizen To Government ระบบ GIS Secure Messaging PKI / CA Web Portal GDX Government To Government กระทรวง/กรมGovernment To Employee ธรกจ Business To Government กระทรวง/กรม

ทศทางของการพฒนารฐบาล อเลกทรอนกส • ประชาชนเขาถงทกบ รการ ของภาครฐ ณ จดเดยว • ใหบรการรวมกนโดยม กระทรวง ICT เปนศนยกลาง Department ทศทางของการพฒนารฐบาล อเลกทรอนกส • ประชาชนเขาถงทกบ รการ ของภาครฐ ณ จดเดยว • ใหบรการรวมกนโดยม กระทรวง ICT เปนศนยกลาง Department Centric < 2546 Citizen Centric > 2548 Government Centric 2547 & 2548 • แตละหนวยงานตาง ใหบรการโดยอสระ

แผนพฒนารฐบาลอเล กทรอนกส • แผนพฒนารฐบาลอเลกทรอนกส 3 ป (2547 -2549) ประกอบดวย – รปแบบ : e-Gov, Framework แผนพฒนารฐบาลอเล กทรอนกส • แผนพฒนารฐบาลอเลกทรอนกส 3 ป (2547 -2549) ประกอบดวย – รปแบบ : e-Gov, Framework and Standards (technical and business enablers) สำหรบประเทศไทย – โครงสรางพนฐานของ e-Government Infrastructure – แผนการดำเนนงาน e-Services

Single Point Service Solution Single Point Service Solution

การบรณาการบรการภาครฐ การบรณาการบรการภาครฐ

Wireless Broadband Infrastructure Provider Ministry of ICT Data Center Internet กรมสรรพากร Web Service ทะเบยนราษฎร Wireless Broadband Infrastructure Provider Ministry of ICT Data Center Internet กรมสรรพากร Web Service ทะเบยนราษฎร ประกนสง Connectors ก. แรงงานฯ กรมทะเบยนการคา

Thailand e-GOVERNMENT Thailand e-GOVERNMENT

ผลทจะไดรบ • ประชาชนสามารถขอใชบรการของรฐ ไดทก counter ทใหบรการ ทำใหประหยดเวลา แลคาใชจาย • รวดเรว ประหยด งบประมาณและคาใชจายภาครฐ เพราะไมตองทำงานซำซอน • ผลทจะไดรบ • ประชาชนสามารถขอใชบรการของรฐ ไดทก counter ทใหบรการ ทำใหประหยดเวลา แลคาใชจาย • รวดเรว ประหยด งบประมาณและคาใชจายภาครฐ เพราะไมตองทำงานซำซอน • รองรบการใชบตร smart card เมอประชาชน แสดงบตร smartcard และสามารถแสดงตน ดวยลายนวมอแลว สามารถทำธรกรรมไดทนท

การออกแบบ • เรมตนท e-Information เปนการใหขอมล ขาวสาร วธการปฏบต ซงสวนใหญหนวยงานราชการมขอมลระดบ นแลว • ใหบรการ e-Service โดยทหนวยงานยงคงเปนผใหบรการอยเ หมอนเดม การออกแบบ • เรมตนท e-Information เปนการใหขอมล ขาวสาร วธการปฏบต ซงสวนใหญหนวยงานราชการมขอมลระดบ นแลว • ใหบรการ e-Service โดยทหนวยงานยงคงเปนผใหบรการอยเ หมอนเดม แตเพมขนตอนการตอบสนองกบระบบทเก ยวของกนอย • ประชาชนสามารถยนคำรองทเดยว ระบบจะทำการคดลอกคำรองนนๆ และสงไปยงหนวยใหบรการ

ICT To Generating Value AIM Increase Services GOALS Open new service channels Accelerate time ICT To Generating Value AIM Increase Services GOALS Open new service channels Accelerate time to services Gain more customer’s satisfaction METHOD Reduce Costs Improve service processes Reduce customer acquisition costs Optimize channel mix Leverage Intangibles Ability to adapt to future needs Increase Organization Image and Customer loyalty Improve organization performance Collaborate – Integrate – Empower

What Does ICT Do To Generate Value? 1 Collaborate among government organizations, their employees, What Does ICT Do To Generate Value? 1 Collaborate among government organizations, their employees, business partners, and customers

Working Together - Collaboration With ICT solution without Solution Individual process&thought Reactive High cost Working Together - Collaboration With ICT solution without Solution Individual process&thought Reactive High cost & time Dissatisfaction and can not monitoring with Solution Community Collaboration Proactive Single point of service contact Collaborative processes and time less monitoring Low cost & time Increase Satisfaction

What Does ICT Do To Generate Value? 2 Integrate all people, data and business What Does ICT Do To Generate Value? 2 Integrate all people, data and business processes within and between organizations

Integration as Part of ICT Solution. With Solution Without Solution Individual Linked Process Difficult Integration as Part of ICT Solution. With Solution Without Solution Individual Linked Process Difficult to change High Maintenance Data replication High cost of ownership Seamless Integration Standard Process & Flow Services orientated Quick response to change High business agility

This Is What You Get From ICT Single Front-end Solutions Solution ICT Services Single This Is What You Get From ICT Single Front-end Solutions Solution ICT Services Single Point of Contact Organization A Organization B Organization C Organization D E Organization F Organization G H Service Portal

What Does ICT Do To Generate Value? 3 Empower a single point of services What Does ICT Do To Generate Value? 3 Empower a single point of services for customer with each of employee focus to work at their best by providing them all information

Empower People– With The Right Tools And Access Without Solution With Solution Focused only Empower People– With The Right Tools And Access Without Solution With Solution Focused only their data. Access to individual Org. No syndication of content Customer Focused Monitor end-to-end processes Seamless Integration of information, applications and services

Manage All Your Relationships & Extend Your Reach Empower Services Portal for all different Manage All Your Relationships & Extend Your Reach Empower Services Portal for all different user types Common platform for all users Ease collaboration Customize Look and Feel Business request Individual Request On Any Device Web browser or mobile devices Synchronous & asynchronous Online & offline Automated mapping for different devices Partner Request Gov-to-Gov Request

How Does Everything Fit Together? How Does Everything Fit Together?

แนวโนมของ ICT แนวโนมของ ICT

Technology Convergence Technology Convergence

แนวคดในการจดทำแผนแมบทเทค โนโลยสารสนเทศและการสอสาร ฉบบท 2 (พ. ศ. 2552 -2556) แนวคดในการจดทำแผนแมบทเทค โนโลยสารสนเทศและการสอสาร ฉบบท 2 (พ. ศ. 2552 -2556)

พฒนาการของนโยบายดาน ICT ของไทย IT 2000 (2539 -2543) : โครงสรางพนฐานสารสนเทศ การพฒนาบคลากรดาน IT การปฎรปภาครฐโดยใช วสยทศน IT พฒนาการของนโยบายดาน ICT ของไทย IT 2000 (2539 -2543) : โครงสรางพนฐานสารสนเทศ การพฒนาบคลากรดาน IT การปฎรปภาครฐโดยใช วสยทศน IT 2010 (2544 -2553): IT นำสงคมส KBS/KBE แผนแมบท ICT#1 (2545 ยทธศาสตร แผนแมบท 5 E 2549): ICT วสยทศน ICT Hub #2 (2552ของภมภาค +เขาถงบร การทวถง => 7 2556)

ประเมนผลการพฒนา ICT ตามกรอบ IT 2010 เปาหมายของนโยบาย IT 2010 พฒนาดาน IT ใหเปน potential leaders คอ ประเมนผลการพฒนา ICT ตามกรอบ IT 2010 เปาหมายของนโยบาย IT 2010 พฒนาดาน IT ใหเปน potential leaders คอ มการลงทนในการพฒ นาทกษะกำลงคน มการกระจายเทคโนโลย ทมอยอยางกวาง จำนวนแรงงานความรข ขวาง องไทยจะม 30% ของแรงงานในประเทศทง หมด สดสวนของอตสาหกรรม บนฐานความรจะเพมเ ปน 50% ของ GDP ผลการพฒนา การจดอนดบของ IMD 2006: โครงสรางพนฐานดาน กา รศกษา (จาก 61 ประเทศ) TH 48 KR 42 สดสวนประชากรอาย 19 15 ML 30 TW ปขนไปจบมธยม ศกษา 15% และอดมศกษา 7. 1% ป 2547 อยท 25. 5% => ใหไดตามเปาตอง V. A. ของอตสาหกรรมฐานความร

ประเมนแผนแมบทฯ 1: ผานขอเสนอโครงการและทไดรบอนมต (ป 2545 -2548) จำแนกตามยทธศาสตร หนวย : จำนวนโครงการ 1. พฒนาอตสาหกรรม ICT เพอเปนผนำในภมภาค ประเมนแผนแมบทฯ 1: ผานขอเสนอโครงการและทไดรบอนมต (ป 2545 -2548) จำแนกตามยทธศาสตร หนวย : จำนวนโครงการ 1. พฒนาอตสาหกรรม ICT เพอเปนผนำในภมภาค 2. การใช ICT ยกระดบชวตคนไทยและสงคมไทย 3. การปฎรปและสรางศกยภาพการวจยและพฒนา 4. การยกระดบศกยภาพพนฐานสงคมไทยเพอการแขงขน 5. การพฒนาผประกอบการเพอมงขยายตลาดตางประเทศ 6. การสงเสรม SME ใช ICT 7. การนำ ICT มาใชประโยชนในการบรหารและบรการภาครฐ รวม 37 129 4, 610 35 10 40 526 เสนอ 89 539 138 106 3, 572 อนมต 7 101 37 296 7. 8% 18. 7 26. 8% 33. 0%27. 0% 31. 0% 8. 3% 11. 4% งบประมาณ ป 2547 -2549 เสนอ 2. 3 พนลานบาท ไดรบ 2. 7 % รอยลานบาท = 11. 7%

ประเมนแผนแมบทฯฉบบท 1ผานการวเคราะหงบประมาณ หนวย : บาท ? ? ทมา : www. mict. go. th , ประเมนแผนแมบทฯฉบบท 1ผานการวเคราะหงบประมาณ หนวย : บาท ? ? ทมา : www. mict. go. th , รวบรวมประมวลผลโดย FPRI มขอสงเกตวายทธศาสตรท 3 --เรอง R&D และยทธศาสตรท 6 -เรองการพฒนาและสงเสรมศกยภาพผประกอบการไมไดรบอนมต งบประมาณ อาจจะเนองมาจากแผนงาน /โครงการไมชดเจน (ไมเปนรปธรรม ) เหมอนยทธศาสตรท 7 ทคอนขางชดในการนำ 5&

กรอบการจดทำยทธศาสตรในแผนแม บทฯ 2 IT 2010: 1 st and 2 nd Master Plans Linkage Government: กรอบการจดทำยทธศาสตรในแผนแม บทฯ 2 IT 2010: 1 st and 2 nd Master Plans Linkage Government: Strategies & Policies DEMAND SUPPLY Government Sector =>E-Govt. Education Sector => E-Edu. Household Sector =>E-Soc. Economic Sector => E-Ind, E-com. Hardware Software Services Telecommunication ICT Infrastructure Human Resource Development Management: Financial, Legal, Institute

ประเดนสำคญในแผนฯ ๑ โครงสรางพนฐาน ICT ประเดนโครงสรางโทรคมนาคม ราคาถก บรการทวถง เปนธรรม พฒนาการใช ๒ 2 ภาคเศรษฐกจ ICT เพมประสทธภาพ ประเดนสำคญในแผนฯ ๑ โครงสรางพนฐาน ICT ประเดนโครงสรางโทรคมนาคม ราคาถก บรการทวถง เปนธรรม พฒนาการใช ๒ 2 ภาคเศรษฐกจ ICT เพมประสทธภาพ (E-Ind, E-com. ) แขงขนไดในระยะยาว E-Government ภาคสงคม เขาถงขอมลขาวสารอยางทวถง เปนกลไก facilitate (E-Soc. E-Edu) ยกระดบความร สรางความเขมแขง ภมคมกนในโลกาภวตน ๓ พฒนาอตสาหกรรม เนนทไทยมศกยภาพ ICT เชน Software Digital Content

เปาหมายการพฒนา ICT เปาหมายการพฒนา ICT

ทศทางการพฒนา สถานภาพปจจบน โครงสรางพนฐาน : ไมเพยงพอ -ราคายงสง การใช ICT: ตำ คาใชจายตอ -การเขาถงตำ GDP = 3. ทศทางการพฒนา สถานภาพปจจบน โครงสรางพนฐาน : ไมเพยงพอ -ราคายงสง การใช ICT: ตำ คาใชจายตอ -การเขาถงตำ GDP = 3. 6% -สดสวนภาครฐ 18% ภาคการศกษา 14% -สดสวนภาคเกษตร 3% ภาค -สดสวนภาคอตสาหกรรมการผล ธรกจ อตสาหกรรม ICT: Value Added ต 18% ตำ -สดสวนภาคบรการ (Fin = -Hardware: ประกอบชนสวน 9%, Other 38%) -Software: ยงไมเปน World Class -Services: ยงไมถงขนทปรกษาทางธ รกจ -Telecommunication: พงพา ICT ใน 5 ปขางหนา ทศทาง /เปาหมายใน 5 ปขางหนา : โครงสรางพนฐาน ทวถง เปนธรรม -ราคาลดลง -การเขาถงเพมขน การใช ICT: เพมขน -สดสวนภาครฐ ภาค -สดสวนภาคเกษตร ธ -สดสวนภาคอตสาหกรรม ICT: รก -สดสวนภาคบรการ Niche Mark. จ -Hardware: Export, Import Sub. -Software: Thainess -Services: พฒนาบรการ -Telecommunication:

วสยทศน : A Connected Nation พนธกจ พฒนาโครงสรางโทร คมนาคม สงเสรมการใช ICT ในทกภาค -ภาครฐ -ภาคการศกษา -ครวเรอน วสยทศน : A Connected Nation พนธกจ พฒนาโครงสรางโทร คมนาคม สงเสรมการใช ICT ในทกภาค -ภาครฐ -ภาคการศกษา -ครวเรอน -ภาคธรกจ พฒนาอตสาหกรรม ICT วตถประส งค เพอใหสามารถเ ขาถง ICT อยางทวถง - เพอยกระดบค เปนธรรม วามร และมภมคม กนตอการเปล ยนแปลงของโลก - เพอเพมประ สทธภาพการผล เพอเพมศกย ต ภาพ/ขดความสามา และการใหบรการ รถในการแขงขน ในทกภาคสวน เปาหมาย ราคาถกลง ใหบรการได ครอบคลมมากข -คาใชจายด น าน ICT ตอ GDP เพมขน มธรกจทใ ช ICT เพมขน -ภาคสงคมเขา มลคาตลาดของ ถงแหลงความร อตสาหกรรม เพมขน ICT เพมขน -มผทมค วามร ICT

ยทธศาสตรการพฒนา • พฒนาโครงสร างพนฐาน ICT Infrastructure ใหทวถงท กภาคสวนของปร ะเทศ • การกำหนดบทบ าทและหนาทข ององคกรอสระใ หมเอกภาพ ยทธศาสตรการพฒนา • พฒนาโครงสร างพนฐาน ICT Infrastructure ใหทวถงท กภาคสวนของปร ะเทศ • การกำหนดบทบ าทและหนาทข ององคกรอสระใ หมเอกภาพ มอำนาจ ตรวจสอบได และนาเชอถ อ • การเพมการแข งขนในตลาดโท รคมนาคมใหเป นธรรมแบบมข นตอน (ตองคำนงถ งสมปทานทม อยในปจจ • พฒนาศกยภา พของประชาชนท HRD กกลม ใหสามารถใชป ระโยชนจาก ICT ไดอยางมประ สทธภาพ • พฒนา แรงงานทกษะ ICT และผเชยวช าญดาน ICT • การสงเสรมผ ประกอบใหร จกบรหารจ ดการ ICT กบธรกจตนเ อง ICT Innovation, R&D • การสรางรป แบบธรกจท มการใช ICT ทเหมาะสมแ ตละสาขาธร กจ • การยกระดบ คณภาพอตส าหกรรม ICT Management • การพฒนาบทบาท ขององคกรทด แลดาน ICT ของภาครฐและเอก ชนทงระบบ • การกำหนดมาตร การในการแกไขปร บปรงกฏหมายท เกยวของ รวมทงการเรงร ดกฏหมาย /กฎระเบ ยบใหมผลในทา งปฏบต • มาตรการดานการ เงน /งบประมาณ • การบรหารจดกา รการนำแผน ICT ไปปฏบตใหเก ดผล

โครงการเรงดวน • ประเดนสำคญ 3 ดาน ปจจยพนฐานทเอ อตอการพฒนา โครงสรางโทรคมนาคมท เหมาะสม สงเสรมการใช ICT: ใช 5 E โครงการเรงดวน • ประเดนสำคญ 3 ดาน ปจจยพนฐานทเอ อตอการพฒนา โครงสรางโทรคมนาคมท เหมาะสม สงเสรมการใช ICT: ใช 5 E เปนกลไกผลกดนใหม การเพมการใช ICT โดยรวม พฒนาอตสาหกรรม ICT รองรบการใชในประเทศ • และสรางภมคมกน ยทธศาสตร 4 Pillars จากผลกระทบภายนอกประเ I. ทศ โครงสรางพนฐานดา น ICT II. การพฒนาบคลากร III. การสรางนวตกรรม R&D IV. การบรหารจดการ • • • โครงการทบทวนโครงสรางร ะบบโทรคมนาคม (การเสนอแกกฏหมาย ทบทวนบทบาท (I) ) โครงการพฒนาโครงสราง พนฐานเพอการศกษา วจยโดยเฉพาะทงในปร ะเทศและเชอมโยงไปตาง ประเทศ (I) โครงการพฒนาบคลากรด าน ICT (II): Knowledge Worker, Professional Training โครงการพฒนาหลกสตร คณาจารย นกศกษา และการวจย ใหสอดคลองกบการพฒ นา ICT ดานตางประเทศ (II+III) โครงการจดตงหนวยงา นพเศษเพอบรหารจด การแผนแมบท ICT (IV) โครงการรวมพลง ICT ของจงหวด ในการพฒนา ผลกระทบต อเศรษฐกจ และสงคม การใช ICT เปนปจจยก ICT 1% ทำใหเศรษ ขยายตว 0. 13% รายไดตอหวสงขน จากการผลตสนค และบรการบนฐาน ความรท บคลากรเขาถง ขอมลขาวสาร คณภาพชวตทดข

โครงการทบทวนโครงสรางระบบโทรคมนาคมไท ย โครงการทบทวนโครงสรางระบบโทรคมนาคมไท ย

หนวยงานของรฐทรบผดชอบดานโทรคมนาคม 1. กระทรวง ICT ตงป 2545 รบผดชอบทศทางและนโยบายของรฐ 2. กทช. ตงป 2547 ผใหใบอนญาตและกำกบดแลผประกอบการ และจดสรรคลนความถรวมกบ กสช. หนวยงานของรฐทรบผดชอบดานโทรคมนาคม 1. กระทรวง ICT ตงป 2545 รบผดชอบทศทางและนโยบายของรฐ 2. กทช. ตงป 2547 ผใหใบอนญาตและกำกบดแลผประกอบการ และจดสรรคลนความถรวมกบ กสช. (แตยงไมไดตง กสช. และคงรออกนาน รฐธรรมนญป 2550 รวมทงสองหนวยงานเปน กสทช. )

สถานภาพโทรคมนาคมณ ม. ค. 50 (โดยประมาณ ) 1. โทรศพทประจำท 2. Penetration 3. กทม 4. ภมภาค สถานภาพโทรคมนาคมณ ม. ค. 50 (โดยประมาณ ) 1. โทรศพทประจำท 2. Penetration 3. กทม 4. ภมภาค 4. 0 40% 3. 0 5. เฉลยทงประเทศ 11% 6. ลานเลขหมาย 6% การเขาถงโดยเฉลยของโลก 18% 7. 0

สถานภาพโทรคมนาคมณ ม. ค. 50 (โดยประมาณ ตอ ) 1. Broadband Internet ลานราย Penetration Internet hosts สถานภาพโทรคมนาคมณ ม. ค. 50 (โดยประมาณ ตอ ) 1. Broadband Internet ลานราย Penetration Internet hosts 1. 0 1. 6% Internet users 9. 0 14% Penetn. Avge Bandwidth เกาหล 40% 3 – 10 Mbps สงคโปร 35% 1 – 2 Mbps

สถานภาพโทรคมนาคมณ ม. ค. 50 (โดยประมาณ ตอ ) 1. โทรศพทไรสาย ลานเลขหมาย Penetration ไทย 35 53% สถานภาพโทรคมนาคมณ ม. ค. 50 (โดยประมาณ ตอ ) 1. โทรศพทไรสาย ลานเลขหมาย Penetration ไทย 35 53% เกาหล 80% สงคโปร 100% Wireless Broadband ไทย (2. 5 G), Wi. Fi เกาหล 3 G, Wi. Bro สงคโปร 3 G, (Wi. Max)

ประเทศไทย Broadband ไปภมภาค 1. ดวย Wireline number เกดขนไดจำกด เพราะม Penetration เพยง 6% • ดวย ประเทศไทย Broadband ไปภมภาค 1. ดวย Wireline number เกดขนไดจำกด เพราะม Penetration เพยง 6% • ดวย Wireless number ยงไมมการจดสรร ความถ เพราะยงไมตง กสช. (2552 ? ) • อตราคาบรการแพง ดวยคดตาม Bandwidth และระยะทาง และอตราคาบรการในสวนของการเชอมต

แนวโนมของเทคโนโลยโทรคมนาคม 1. โครงขายโทรคมนาคมจะเปน IP Broadband Network, BB Convergence Network 2. Backbone Network จะเปนระบบ Fiber แนวโนมของเทคโนโลยโทรคมนาคม 1. โครงขายโทรคมนาคมจะเปน IP Broadband Network, BB Convergence Network 2. Backbone Network จะเปนระบบ Fiber Optic 3. ระบบจายสญญาณดวยสายจะเปน 4. ระบบจายสญญาณแบบไรสาย x. DSL, FTTH จะเปน 3 G, 4 G, Wi. Fi, Wi. Max, Wi. Bro, IPStar, etc. 5. การพฒนา So. C, RFID, etc. นำไปส Ubiquitous Sensor Network และ Ubiquitous Life

สงทควรจะทำ 1. พฒนาโครงสรางพนฐานของโครงขายความเรวสง (Broadband 2. Network) ใหมเอกภาพ นำโครงขายความเรวสง (Fiber Optic) ของ 3. หนวยงานตางๆ ทงทไดรบใบอนญาตจาก สงทควรจะทำ 1. พฒนาโครงสรางพนฐานของโครงขายความเรวสง (Broadband 2. Network) ใหมเอกภาพ นำโครงขายความเรวสง (Fiber Optic) ของ 3. หนวยงานตางๆ ทงทไดรบใบอนญาตจาก กทช. และกำลงจะไดรบ 4. ใบอนญาต เชน EGAT, PEA, ฯลฯมาใชในการบรการโทรคมนาคม 5. กระจายใหถงทกทองท เพอประโยชนสงสดของประชาชน

สงทควรจะทำ (ตอ ) 2. กำกบดแล Network Providers ใหเกดประโยชน สงสดตอประชาชน และการพฒนาประเทศ ใช ทรพยากรดานโทรคมนาคมรวมกนใหมากท สด เพอลดตนทนและคาใชจายในภาพรวมของ สงทควรจะทำ (ตอ ) 2. กำกบดแล Network Providers ใหเกดประโยชน สงสดตอประชาชน และการพฒนาประเทศ ใช ทรพยากรดานโทรคมนาคมรวมกนใหมากท สด เพอลดตนทนและคาใชจายในภาพรวมของ ประเทศ

สงทควรจะทำ (ตอ ) 3. กำกบใหมเพดานของอตราคาบรการโทรคมนา คม เปนอตราเดยวกนทวประเทศ ไมมความเหลอมลำ ระหวางในกรงเทพฯ และในตางจงหวด เชน อตรา คาบรการโทรศพท อตราคาบรการอนเทอรเนต สงทควรจะทำ (ตอ ) 3. กำกบใหมเพดานของอตราคาบรการโทรคมนา คม เปนอตราเดยวกนทวประเทศ ไมมความเหลอมลำ ระหวางในกรงเทพฯ และในตางจงหวด เชน อตรา คาบรการโทรศพท อตราคาบรการอนเทอรเนต

สงทควรจะทำ (ตอ ) 4. แกไขกฏหมาย ใหรวม กทช. และ กสช. เขาดวยกน เปนองคกรเดยว ความกาวหนาของเทคโนโลย ทำใหเกด Convergence สงทควรจะทำ (ตอ ) 4. แกไขกฏหมาย ใหรวม กทช. และ กสช. เขาดวยกน เปนองคกรเดยว ความกาวหนาของเทคโนโลย ทำใหเกด Convergence ในการสงสญญาณ Voice, Video และ Data ผานโครงขายเดยวกน ไมสามารถแยกงานทางเทคนคระหวาง กทช. และ กสช.

สงทควรจะทำ (ตอ ) แกไขมาตรา 79 และ 80 ของ พ. ร. บ. การประกอบ กจการโทรคมนาคม พ. สงทควรจะทำ (ตอ ) แกไขมาตรา 79 และ 80 ของ พ. ร. บ. การประกอบ กจการโทรคมนาคม พ. ศ. 2544 ใหผประกอบการ เอกชนทประกอบการอยเดม ไดรบใบอนญาตจาก กทช. ทนท และใหอยภายใตกฎเกณฑการ ประกอบการทกำหนดโดย บรษทมหาชนทงสองของรฐ กทช. เชนเดยวกบ

573 Framework & โครงการพฒนาบคลากรดาน ICT: Knowledge Worker, Professional Training 573 Framework & โครงการพฒนาบคลากรดาน ICT: Knowledge Worker, Professional Training

การอนญาตใหผเชยวชาญตางประเทศเขามาทำงาน และเผยแพรความร • เพอปดชองวางความรของคนไทยกบตางป ระเทศ และพฒนาความรในเชงปฏบตตอยอดใหร วดเรว จงจำเปนตองมการอนญาตให Knowledge Worker เขามาทำงานงายขน เปนการเรงดวน • การดำเนนการดงกลาวอาจผานกลไกของ การอนญาตใหผเชยวชาญตางประเทศเขามาทำงาน และเผยแพรความร • เพอปดชองวางความรของคนไทยกบตางป ระเทศ และพฒนาความรในเชงปฏบตตอยอดใหร วดเรว จงจำเปนตองมการอนญาตให Knowledge Worker เขามาทำงานงายขน เปนการเรงดวน • การดำเนนการดงกลาวอาจผานกลไกของ BOI อตสาหกรรมตองการนำเขา Knowledge Worker ประมาณปละไมเกน 10, 000 คนในระยะไมเกน 3 ป

Professional Training • เพอ พฒนา บคลากรใหตรงกบความตองการ ของอตสาหกรรมซงจากการคาดการณเบองต น ตองการประมาณ 5, 000 – 8, 000 Professional Training • เพอ พฒนา บคลากรใหตรงกบความตองการ ของอตสาหกรรมซงจากการคาดการณเบองต น ตองการประมาณ 5, 000 – 8, 000 คนในระยะเรงดวน • การอบรมเนน on-the-job-training เปนการทำโครงการรวมกบภาคเอกชน โดยเนนใน 2 เรองคอ - การฝกอบรมทางทฤษฎ Tip & Technique - การฝกอบรมภาคปฏบตในสภาพแวดลอมเสม อนจรง

Professional Training Professional Training

โครงการจดตงหนวยงานพเศษเพอบรหารจ ดการแผนแมบท ICT และโครงการรวมพลง ICT ของจงหวด โครงการจดตงหนวยงานพเศษเพอบรหารจ ดการแผนแมบท ICT และโครงการรวมพลง ICT ของจงหวด

โครงการจดตงหนวยงานพเศษเพอบรหารจ ดการแผนแมบท ICT • บรหารจดการนโยบาย ICT และ แผนแมบทของชาตใหบรรลเปาหมายทตงไว • พฒนาการใชเทคโนโลยสารสนเทศใหขยายออกไปในวงก วาง เพอความเตบโตของเศรษฐกจและผลผลตมวลรวมของช าต • โครงการจดตงหนวยงานพเศษเพอบรหารจ ดการแผนแมบท ICT • บรหารจดการนโยบาย ICT และ แผนแมบทของชาตใหบรรลเปาหมายทตงไว • พฒนาการใชเทคโนโลยสารสนเทศใหขยายออกไปในวงก วาง เพอความเตบโตของเศรษฐกจและผลผลตมวลรวมของช าต • พฒนาอตสาหกรรม ICT ใหแขงแรงเพอดงดดการลงทนทงภายในและตา งประเทศ และ แขงขนไดในระดบภมภาค • เปน CIO ของรฐ เพอพฒนาระบบบรหารราชการใหทนสมยและมปร ะสทธภาพ เปนทมนใจตอภาคธรกจและสงคมทงภายในแ

วตถประสงค ใหทกจงหวดมสวนรวมในการพฒนาการใช ICT ของชาต โครงการรวมพลง ICT ของจงหวด เปาหมาย ใหแตละจงหวดทำโครงการการใช ICT อยางนอยหนงโครงการ ผลงานของโครงการตองสามารถนำไป ปฏบตการจรงได หรอสามารถนำไปผสานกบงานของจ วตถประสงค ใหทกจงหวดมสวนรวมในการพฒนาการใช ICT ของชาต โครงการรวมพลง ICT ของจงหวด เปาหมาย ใหแตละจงหวดทำโครงการการใช ICT อยางนอยหนงโครงการ ผลงานของโครงการตองสามารถนำไป ปฏบตการจรงได หรอสามารถนำไปผสานกบงานของจ งหวดอน หรอ หนวย ราชการกลางได ในเบองตนรฐจะมหนวยงานกลาง เพอแนะแนว ทางการทำโครงการ และ ใหความรทางดานเทคโนโลย และเปดโอกาสใหรฐไดคดเลอกโครงการทมแนวค ดใหมหรอ ดเดนจากทวประเทศมาใช หรอ เสรมระบบราชการกลางเพอลด Digital Divide ของประเทศ และแกปญหาของการกระจกตวของ

สรางมาตรฐานใหอตสาหกรรม และ หา niche market สำหรบ product โครงการยกระดบมาตรฐานอตสาหกรรม ICT • กำหนดมาตรฐานทเหมาะสมสำหรบ SME และเปนทยอมรบของนานาชาต (ใบรบรองมาตรฐานจะเปรยบเสมอนใบเบกทางในการรบความช สรางมาตรฐานใหอตสาหกรรม และ หา niche market สำหรบ product โครงการยกระดบมาตรฐานอตสาหกรรม ICT • กำหนดมาตรฐานทเหมาะสมสำหรบ SME และเปนทยอมรบของนานาชาต (ใบรบรองมาตรฐานจะเปรยบเสมอนใบเบกทางในการรบความช วยเหลอขนสงตอไป เลอกสนบสนนในกลมคนทพรอมกอน ) • มาตรการชวยเหลอในการยกระดบมาตรฐานขนตน คอ ใหความชวยเหลอดานทปรกษา /แหลง เงนทน /แรงจงใจ • มาตรการชวยเหลอสำหรบผทผานเกณฑมาตรฐานข นตน และตองไดรบความชวยเหลอขนสง ไดแก - การสงเสรมทางดานการตลาด - Business matching ในการ outsource - การใหความชวยเหลอดานเทคโนโลยระดบสงขน - การเขาถงแหลงเงนทน จดกลมของการสนบสนนความชวยเหลอ โดย SME

IT 2010: นโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการพฒนาประเทศไทยสสงคมแ หงภมปญญาและการเรยนร กรอบนโยบาย 5 E 5 E Build Promote Knowledge. Human IT 2010: นโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการพฒนาประเทศไทยสสงคมแ หงภมปญญาและการเรยนร กรอบนโยบาย 5 E 5 E Build Promote Knowledge. Human Innovati based Capital on Economy 5 E Strengthen Information Infrastructure & Industry 2. จำนวนแรงงานความรข องไทยจะม 30% 3. ของแรงงานในประเทศทง สดสวนของอตสาหกรรม หมด เปาหมายของนโยบาย IT 2010 ในป 2553 1. พฒนาดาน IT ใหเปน potential leaders คอ มการลงทนในการพฒน การจดอนดบของ าทกษะกำลงคน IMD มการกระจายเทคโนโลย 2006: ทมอยอยางกวาง โครงสรางพนฐานดาน การศ ขวาง กษา (จาก 61 ประเทศ) TH 48 KR 42 สดสวนประชากรอาย 15 ML 30 TW 19 ปขนไปจบมธยม ศกษา 15% และอดมศกษา ป 2547 อยท 25. 5% => 7. 1% ใหไดตามเปาตอง V. A.

Evaluation of ICT Master Plan I & IT 2010 S W O T Government Evaluation of ICT Master Plan I & IT 2010 S W O T Government Policy Global Trend & Sector Analysis + National Plan 10 (Draft) ICT Master Plan II VISION MISSION Objective Target Strategy Action Plan (Project)

แนวทางในการจดทำแผนแมบทฯ ฉบบท 2 25 2546 2547 2548 25492550 2551 2552 25532554 IT-2010: กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ พ. แนวทางในการจดทำแผนแมบทฯ ฉบบท 2 25 2546 2547 2548 25492550 2551 2552 25532554 IT-2010: กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ พ. ศ. 25441 44 2553 (2001 -2010) ของประเทศไทย แผนแมบท ICI ฉบบท 1 2 พ. ศ. 2545 -2549 (20022006) ของประเทศไทย นโยบายร 3 ฐบาล พ. ศ. 2549/ 4 แผนพฒนาเศรษฐกจแล 2550 ะสงคมแหงชาต ฉบบท 10 (พ. ศ. 2550 แผนแมบท ICI -2554) 5 ฉบบท 2 พ. ศ. 25502554 (2002 -2006)

IT 2010: นโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการพฒนาประเทศไทยสสงคมแหงภมป ญญาและการเรยนร กรอบนโยบาย Build Promote Knowledge. Human Innovati based Capital on IT 2010: นโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการพฒนาประเทศไทยสสงคมแหงภมป ญญาและการเรยนร กรอบนโยบาย Build Promote Knowledge. Human Innovati based Capital on Economy Strengthen Information Infrastructure การเปลยนแปลงในระบบบรหารและบร & Industry การภาครฐ (E-govt) ความสามารถเชงสรางสรรคของเยาวชน ไทยในภาค การศกษา (E-education) การถายทอดภมปญญา เปาหมายของนโยบาย IT 2010 ในป 2553 • พฒนาดาน IT ใหอยในกลมประเทศทมศ กยภาพในการเปน ผนำ (potential leaders) คอ มการลงทนในการพฒนาทกษะก ำลงคน มการกระจายเทคโนโลยทมอย อยางกวางขวาง พฒนาทกษะของขาราชการ (E-government) • จำนวน แรงงานความร ของไทยจะ ม 30% พฒนาบคลากรและนกเรยน /นกศกษา (E-Ed ของแรงงานในประเทศทงหมด (E-Society) สงเสรมการเรยนรตลอดชวต • สดสวนของ อตสาหกรรมบนฐานค (E-ind พฒนาบคลากรใหเปนแรงงานความร จะเพมเปน 50% ของ GDP พฒนาเครอขายและระบบบรหารจดการ IT ภาคร พฒนาเครอขายการศกษาและตลาดการศกษา (Eพฒนาเครอขายสารสนเทศทองถนและชนบท (E พฒนา Supply Chain และอตสาหกรรม Electronic พฒนาพาณชยอเลกทรอนกสและอตสาหกรรม

IT 2010: ยทธศาสตร IT 2010 Flagships e-Society เปาหมายในแตละยทธศาสตร ลดความเหลอมลำในการเขาถงสารสนเทศและความร ของสงคมในยคสารสนเทศ และสงเสรมการพฒนาคณภ e-Education พฒนาและเตรยมความพรอมดานทรพยากรมนษยในทก เพอรองรบการพฒนาสการเปนสงคมแหงภมปญญาและก IT 2010: ยทธศาสตร IT 2010 Flagships e-Society เปาหมายในแตละยทธศาสตร ลดความเหลอมลำในการเขาถงสารสนเทศและความร ของสงคมในยคสารสนเทศ และสงเสรมการพฒนาคณภ e-Education พฒนาและเตรยมความพรอมดานทรพยากรมนษยในทก เพอรองรบการพฒนาสการเปนสงคมแหงภมปญญาและก e-Industry สงเสรมและพฒนาการใชและการผลต IT ในภาคเ เพอมงสการเปนอตสาหกรรมทใชความรเปนฐานในการ e-Commerce เสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนของผประกอบ e-commerce เพอการสงออก การคา บรการ และภ • ใช IT ในระบบบรหาร (back office) ครบวงจรในป E ไดรอยละ 70 ในป 48 แ e-Government • ใหบรการผานระบบ

ทศทางการพฒนา ICT ตามกรอบ IT 2010 ยงคงใหความสำคญกบเปาหมายการพฒนา ICT ไปสสงคมแหงภมปญญาและการเรยนร ใน 5 สาขา (5 E) ตามกรอบ ทศทางการพฒนา ICT ตามกรอบ IT 2010 ยงคงใหความสำคญกบเปาหมายการพฒนา ICT ไปสสงคมแหงภมปญญาและการเรยนร ใน 5 สาขา (5 E) ตามกรอบ IT 2010 โดยสานตอนโยบายแตละดาน ดงน • นโยบายการพฒนา ICT ในภาครฐ 1) สงเสรมการนำ ICT มาใชใน front office เพอการบรการประชาชน => ทำมากขน 2) พฒนาระบบบรหารภาครฐ (back office) ดวย ICT => ทำตอเนอง • นโยบายการพฒนา ICT ในภาคอตสาหกรรม 1) สรางเสรมภาคอตสาหกรรมใหใชความรเปนฐานท างการผลต => ทำมากขน 2) สงเสรมใหเกดการใชขอมลดานอตสาหกรรม และการตลาดเปนแนวทางการตดสนใจ

ทศทางการพฒนา ICT ตามกรอบ IT 2010 (ตอ ) • นโยบายการพฒนาพาณชยอเลกทรอนกส 1) E-commerce เปนยทธศาสตรการคาสำคญของประเทศ และจดทำแผน E-commerce ทศทางการพฒนา ICT ตามกรอบ IT 2010 (ตอ ) • นโยบายการพฒนาพาณชยอเลกทรอนกส 1) E-commerce เปนยทธศาสตรการคาสำคญของประเทศ และจดทำแผน E-commerce รายสาขาทเออตอการสงออก การคาบรการ และการบรโภคภายในประเทศ => ทำมากขน 2) กระตนใหเกดการขยายตวดาน E-commerce ในประเทศ โดยรฐสนบสนน => ทำตอเนอง 3) สงเสรมผประกอบการไทยใหใช E-commerce โดยเฉพาะ SMEs => ทำตอเนอง 4) ลดเลกและแกไขปรบปรงระเบยบราชการ และกฎเกณฑทเปนอปสรรคตอการพฒนา E-commerce และดแลใหการแขงขนเปนธรรมและคมครองผบร โภค =>ผลกดนใหเกด

ทศทางการพฒนา ICT ตามกรอบ IT 2010 (ตอ ) • นโยบายการพฒนา ICT ในภาคการศกษา 1) สรางมลคาเพมในทรพยากร IT ทศทางการพฒนา ICT ตามกรอบ IT 2010 (ตอ ) • นโยบายการพฒนา ICT ในภาคการศกษา 1) สรางมลคาเพมในทรพยากร IT เพอการศกษา โดยสรางระบบบรหารจดการ และการ พฒนาบคลากรทมคณภาพ => ทำตอเนองและมากขน 2) เรงสรางโอกาสในการเขาถงสารสนเทศและความร และสรางความเทาเทยมในการใช ประโยชนจากโครงสรางพนฐาน IT => ทำตอเนองและมากขน 3) สนบสนนการใช IT เพอการพฒนาอยางกาวกระโดด => ทำตอเนองและมากขน • นโยบายการพฒนา ICT ในภาคสงคม 1) รฐบาลมนโยบายสนบสนนครอบคลมทงดาน Infrastructure การใหบรการทมคณภาพ ราคาเหมาะสม การพฒนาเนอหาและสารสนเทศทเหมาะสมกบชมชนและท องถน => ทำมากขน และผลกดนใหเกด 2) สรางขดความสามารถของชมชนในการใชประโยชนจาก IT

แผนแมบท ICT ฉบบท 1 วสยทศน สอดคลองกบเปาหมายใน 1. เปนศนยกลางการพฒนาและประกอบธรกจดาน 1. ในการพฒนาส poten ICT ระดบภมภ 2. แผนแมบท ICT ฉบบท 1 วสยทศน สอดคลองกบเปาหมายใน 1. เปนศนยกลางการพฒนาและประกอบธรกจดาน 1. ในการพฒนาส poten ICT ระดบภมภ 2. การเพมแรงงานความร 2. ผประกอบการและประชาชนสวนใหญเขาถงขอมลจากระบบบรการ อตสาหกรรมบนฐานความร 3. อยางทวถงและยตธรรม เปาหมาย 1. พฒนา /ยกระดบทางเศรษฐ กจของประเทศโดยใช ICT 2. ยกระดบขดความสามารถใ นการแขงขนของอตสาห กรรม ICT 3. พฒนาทรพยากรมนษย โดยเพมการประยกตใช ICT ดานการศกษา และฝกอบรม 4. สรางความเขมแขงของช ยทธศาสตร 7 ดาน 1. การพฒนาอตสาหกรรม ICTใหเปนผนำในภมภาค (10 แผนงาน) 2. การใช ICT เพอยกระดบคณภาพชวตคนไทย และสงคมไทย ( 9 แผนงาน) 3. การปฏรปและสรางศกยภาพ R&D ดาน ICT (7 แผนงาน) 4. ยกระดบศกยภาพพนฐานของสงค มไทยเพอการแขงขนในอนาคต (4 แผนงาน) 5. การพฒนาศกยภาพของผประกอบก

นโยบายรฐบาลทเกยวของกบ ICT • โครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจ ใหความสำคญกบการบรหารจดการโครงสร างพนฐานใหมคณภาพ ประสทธภาพ ความโปรงใส และวางรากฐานการทำงานอยางเปนระบบทด เนนการลงทนประเภททจะ เพมประสทธภา พระบบเครอขาย • โครงสรางพนฐานทางปญญา นโยบายรฐบาลทเกยวของกบ ICT • โครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจ ใหความสำคญกบการบรหารจดการโครงสร างพนฐานใหมคณภาพ ประสทธภาพ ความโปรงใส และวางรากฐานการทำงานอยางเปนระบบทด เนนการลงทนประเภททจะ เพมประสทธภา พระบบเครอขาย • โครงสรางพนฐานทางปญญา จะจดทำแผนแมบทโครงสรางพนฐานทางป ญญาขน

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 10 ทเกยวกบ ICT • ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพคนและสงคม ไทยสสงคมแหงภมปญญาและการเรยน ร - การเขาถงเทคโนโลยสารสนเทศมมากขน คนไทยมคอมพวเตอรใช ๕๗เครองตอประชากร พนคน แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 10 ทเกยวกบ ICT • ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพคนและสงคม ไทยสสงคมแหงภมปญญาและการเรยน ร - การเขาถงเทคโนโลยสารสนเทศมมากขน คนไทยมคอมพวเตอรใช ๕๗เครองตอประชากร พนคน การเขาถงเครอขายอนเตอรเนต ๑๑๖. ๗ คนตอประชากรพนคน แตยงคงตำกวาอกหลาย • ยทธศาสตรการปรบโครงสรางเศรษฐกจใหสมด ประเทศมาก=> ลและยงยน เรงขยายพนทสารสนเทศใหเดกและเยาวชน - ภาคบรการมฐานทกวางขนจากความกาวหนาของบรกา รดานโทรคมนาคมและการสอสาร มปจจยสนบสนนจากการพฒนาดานโครงสรางพนฐา นและโลจสตกสทมประสทธภาพมากขน

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 10 ทเกยวกบ ICT (ตอ ) • การขบเคลอนยทธศาสตรสการปฏบต - การจดหาคอมพวเตอรเพอการเรยนการสอนอยางทวถง - การลงทนเพอพฒนาบรการภาครฐ พฒนาโครงขาย แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 10 ทเกยวกบ ICT (ตอ ) • การขบเคลอนยทธศาสตรสการปฏบต - การจดหาคอมพวเตอรเพอการเรยนการสอนอยางทวถง - การลงทนเพอพฒนาบรการภาครฐ พฒนาโครงขาย IT ภาครฐ และระบบ e-Government เชน e- Health e-Education และ e-Services เปนตน โดยคำนงถงความเหมาะสมของเทคโนโลย และ ความคมคาในการลงทนเพอการบรการประชาชนและธ รกจ การลงทนเพอสรางโอกาสการเขาถงบรการพนฐานทส มดลและเปนธรรม ขยายโครงขายการให บรการโครงสรางพนฐานโทรคมนาคมใหครอบคลมพน

สรปแนวทางในการจดทำแผนแมบทฯ ฉบบท 2 สานตอกรอบนโยบาย IT 2010 Commerce, e-Government e-Education, e-Society => e-Industry, e- พจารณาทบทวนแผนแมบทฯ สรปแนวทางในการจดทำแผนแมบทฯ ฉบบท 2 สานตอกรอบนโยบาย IT 2010 Commerce, e-Government e-Education, e-Society => e-Industry, e- พจารณาทบทวนแผนแมบทฯ ICT #1 => สงเสรม /พฒนาตอเนอง — แผนงาน/โครงการทลงทนไปมากแลว เชน e-Government และแผนงาน/โครงการทเปนเกยวของกบปจจยพนฐานส ำคญในการพฒนา ICT เชน HR, Infrastructur => ผลกดนตอ /ยกเลก — แผนงาน/โครงการทไมได /ไดงบประมาณนอย พจารณา ความเหมาะสมกบสถานการณใน 5 ปขางหนา และความสอดคลองกบนโยบายรฐบาล /แผนฯ 10 ความสอดคลองกบนโยบายรฐบาล => เนนการใช ICT ในการสรางเครอขายและการเรยนร

กรอบในการระดมความคดเหน การใช ICT ในภาคเศรษฐกจ (e-Industry, e-Commerce) • ปญหาอปสรรคในการ Implement แผนงาน /โครงการตามแผนฯแมบท #1 เชน ขอจำกดดานงบประมาณในกา กรอบในการระดมความคดเหน การใช ICT ในภาคเศรษฐกจ (e-Industry, e-Commerce) • ปญหาอปสรรคในการ Implement แผนงาน /โครงการตามแผนฯแมบท #1 เชน ขอจำกดดานงบประมาณในกา รสงเสรมผประกอบการใช ICT ในการขยายตลาดตางประเทศ และสงเสรม SME หรอขอจำกดดานกฎหมายใน การพฒนา e-services เปนตน • แผนงาน /โครงการทเหนควรดำ เนนการตอเนอง ยกเลก มโครงการใหม จากแผนแมบทฯ 1 การใช ICT ในภาคสงคม (e-Education, e-Society) e • ปญหาอปสรรคในการ Implement G แผนงาน /โครงการตามแผนฯแมบท #1 เชน O ขอจำกดดานความรความส V ามารถของบคลากรในการนำแผน E งาน/โครงการไปปฏบต R การขยายโครงสรางพนฐานท N ไมเพยงพอ เปนตน M • แผนงาน /โครงการทเหนควรด E ำเนนการตอเนอง ยกเลก มโครงการใหม จากแผนแมบทฯ N 1 T • ทศทางการสงเสรมการพฒนา

(รางวสยทศน ) เชอมโยงประเทศไทยเพอขบเคลอนเศรษฐกจและสง • การสรางองคความร คมอยางบรณาการดวย ICT • พฒนาทกษะ IT 2010+นโยบายรฐบาล +แผนฯ 10 ภาครฐ (รางวสยทศน ) เชอมโยงประเทศไทยเพอขบเคลอนเศรษฐกจและสง • การสรางองคความร คมอยางบรณาการดวย ICT • พฒนาทกษะ IT 2010+นโยบายรฐบาล +แผนฯ 10 ภาครฐ (E-govt) • การสราง Learning center และการสงเสรมงานวจ ยในสถานศกษา(EInnovati education) on • การตอยอดภมปญญา ทองถน (E-society) • สงเสรม R&D ในภาคการผลต (ET 2010+นโยบายรฐบาล +แผนฯ 10 Manage industry & E-commerce) ICT ของขาราชการ (Egovernment) • พฒนาหลกสตรและ Huma บคลากร ICT (Eeducation) n • สงเสรมการขาถง Resou ICT ของประชาชน (Esociety) rces • พฒนาแรงงาน ICT ในภาคการผลต(EIT 2010+นโยบายรฐบาล +แผนฯ 10 industry & Ecommerce) Network & Integrated Thailand Plus++ ment Policies & Legal Infrastruct ure ฒนาระบบบรหารจดการ ICT ภาครฐ (E-government) • พฒนาเครอขาย ICT ภาครฐ (Eฒนาระบบบรหารจดการ ICT การศกษา (E-education) government) บบบรหารจดการ ICT ในระดบทองถนและชนบท (E-society) • พฒนาเครอขายการศกษา (Eบบบรการจดการ ICT ในภาคธรกจ (E-industry, E-commerce) education) ะบบบรหารจดการ ICT ของ SMEs (E-industry, E-commerce) • พฒนาเครอขาย ICT • การสงเสรมนโยบายการแขงขนในภาคธรกจ ICT ใหทวถงทกภาคสวนของประเทศ (E • การพฒนากฎหมาย ICT ตางๆ society)

E-society Network & Infrastructure E-government Integrated Thailand E-Industry Ma n Pol agem icie e E-society Network & Infrastructure E-government Integrated Thailand E-Industry Ma n Pol agem icie e s a nt nd Law s E-education E-commerce a ov Inn n tio an um our H es R s ce

E-Government เปาหมาย Pillars - ทรพยาก รบคคล - - - โครงสรา งพนฐา นและเคร อขาย - E-Government เปาหมาย Pillars - ทรพยาก รบคคล - - - โครงสรา งพนฐา นและเคร อขาย - การจดก ารและกฎ หมาย • พฒนาบคลากรภาครฐใหมคว ามรความสามารถในการดแลแล ะพฒนาระบบ ICT และมสามารถใช ICT อยางมประสทธภาพยงข น (Back Office) พฒนาบคลากรภาครฐในการให บรการผานระบบอเลคทรอน กส (e-Services) และมความรความเขาใจในการ ใช ICT เพอเพมประสทธภาพการให บรการไดดยงขน (Front Office) มการปรบระบบเครอขายเพ อเชอมโยงและสามารถแลกเปล ยนขอมลระหวางหนวยงานภาค รฐดวยกนเองมากขน และสามารถเชอมโยงการใหบร การ e-Service ระหวางหนวยงานภาครฐ ตวชวด • • จำนวนบคลากรทมความร ดาน ICT คดเปนสดสวนรอยละ X ของจำนวนบคลากรภาครฐใ นแตละหนวยงาน จำนวนบคลากรทไดรบก ารฝกอบรมหลกสตร. . . หรอมประสบการณดาน ICT ไมตำกวา. . . ป คดเปนสดสวนรอยละ Y ของจำนวนบคลากรภาครฐใ นแตละหนวยงาน มหนวยงานภาครฐทใชร ะบบ GIN ครบทกกระทรวงภายในป 2552 จำนวนบรการผาน webservice เพมขนรอยละ Y หรอคดเปนรอยละ YY

E-Industry & E-Commerce Pillars • ทรพยากรบค คล • เครอขายและ โครงสรางพ นฐาน • การจดการ และกฎหมาย E-Industry & E-Commerce Pillars • ทรพยากรบค คล • เครอขายและ โครงสรางพ นฐาน • การจดการ และกฎหมาย • นวตกรรม เปาหมาย ตวชวด • มแรงงานทกษะดาน ICT โดยทวไปสอดรบความตองกา รของภาคธรกจ • มแรงงานทกษะดาน ICT เฉพาะดานสอดรบความตองกา รของภาคธรกจ • เพมสดสวนแรง งาน ICT ทวไปรอยละ … • เพมสดสวนแรง งาน ICT เฉพาะดานรอยละ … • มการเชอมโยงธรกจขนาดใ หญ กลาง เลก ในลกษณะ Cluster • มกลไกเชอมโยง และใหธรกจเขาถ งบรการ ICT ทวถง และประหยด • มการออกกฎหมายอเลกทรอน กส 5+ ฉบบ • สนบสนนนโยบายการแขงขน ดาน ICT • มการบรหารจดการใช ICT ในภาคธรกจ SMEs • ออกกฎหมายพาณชย อเลกทรอนกส & อนทเกยวของ ใหมผลใชภายในป 2552 • แกไขกฎหมายการแข งขนใหเปนธรรม • เพมสดสวนการเ

E-Society - - - ทรพยาก รบคคล โครงสราง พนฐานแ ละเครอข าย - - การจดกา รและกฎห E-Society - - - ทรพยาก รบคคล โครงสราง พนฐานแ ละเครอข าย - - การจดกา รและกฎห มาย - นวตกรรม ตวชวด เปาหมาย Pillars - - ประชาชนมความรพ นฐานในการใช ICT ประชาชนมรายไดตอหว - การศกษาและสขภาพทด ประชาชนทกระดบแล ขน ะทกพนทสามารถเขา ถง ICT ไดอยางเทาเทยม ในราคาทเปนธรรม -มระบบการประเมนผลการใ มแหลงเขาถง ICT ของชมชนทกชมชน ช ICT ของประชาชน โดยเฉพาะในชนบท เปดเสรโทรคมนาคมภายใน ป . . . มกฎหมายบงคบใชในกร ณทมการใช ICT ในทางทผด ซงรวมถงการคมครอง แตละชมชนม website ขอมลสวนบคคล ของตวเองและมเนอหาส และการคมครองทรพยส - - - สดสวนประชากรท มความรพนฐานในก ารใช ICT เพมระดบ Human Development Index (HDI) จากระดบ medium level ไปส high level เพมระดบ ICT Diffusion Index (ICTDI = เพมสดสวนการเขาถง + าถง PC & Internet การเชอมตอ ) จาก. . เปน 40 ของประชากรทงหมด (จากรอยละ 10) คาบรการเชอมตออ จำนวนศนยขอม นเตอรเนตลดลงจาก. . เปน ล/การเรยนรชมชน . . . (อาจจะใชหองสมด /โรงเร ยน ) มหนวยงานทรบผดช อบในการประเมนผลการใช จำนวน website ICT

E-Education Pillars - - - ทรพยาก รบคคล โครงสรา งพนฐา นและเคร อขาย การจดกา เปาหมาย - E-Education Pillars - - - ทรพยาก รบคคล โครงสรา งพนฐา นและเคร อขาย การจดกา เปาหมาย - พฒนาศกยภาพของครและ นกเรยนในการใช ICT เพอการศกษา - พฒนาและสราง content เพอใชในการศกษา - เพม HDI จากระดบ medium level ไปส high level - สรางศนยการเรยนรช มชน อยางนอยตำบลละ 1 แหง - ปรบปรงโครงสรางพนฐ านสำหรบภาคการศกษา ใหมการเรยนการสอนผา นสอทเขาถงประชาชน ไดมากขน ตวชวด - จำนวนครและนกเรย นทม ความสามารถในการใช ICT - อนเตอรเนตทเขา ถงร. ร. - จำนวนตำรา - จำนวนสอ - ระดบ HDI - จำนวนศนยการเรยน รชมชนในระดบตำ บล - bandwidth ของเครอขาย

ICT Industry Pillars - นวตกรรม - ทรพยาก รบคคล เปาหมาย 1. Niche market • Business ICT Industry Pillars - นวตกรรม - ทรพยาก รบคคล เปาหมาย 1. Niche market • Business expertise (animation, mobile, embedded, RFID, tourism) ใหธรกจมความชำนาญธรกจ ใหเกดขนเพอเจาะตลาดท งในและตางประเทศ จะตองหาตลาดเฉพาะทประเท ศไทยมความสามารถทจะกาว ขนสผเลนอนดบตน ๆ ใหได • Thainess ใหธรกจมความชำนาญธรกจ ใหเกดขนเพอเจาะตลาดท งในและตางประเทศ จะตองหาตลาดเฉพาะทประเท ศไทยมความสามารถทจะกาว ขนสผเลนอนดบตน ๆ ใหได 2. Increase business skills ใหธรกจมทกษะทางดานบร หารในบรษทสำหรบบรษ ทขนาดเลกและขนาดกลางเพอ ใหสามารถแขงขนไดทงใ ตวชวด - จำนวนบรษททมควา มชำนาญดานธรกจ - จำนวนบรษททกาวส ผเลนในอนดบตน ๆ - จำนวนบรษททมยอด สงออก hardware, software, services ไปตางประเทศเพมขน - จำนวนการผลต Hardware, Software, Services to domestic & International - แบบสอบถามจากผผลตใน ดาน ICT

E – Education(2) Pillars - ทรพยาก รบคคล เปาหมาย ใหมหลกสตรการเรยนการส อนในระดบชนตาง ๆ มหลกสตรขนพนฐา นทสรางใหมทกษะคว ามรความสามารถทจะเห E – Education(2) Pillars - ทรพยาก รบคคล เปาหมาย ใหมหลกสตรการเรยนการส อนในระดบชนตาง ๆ มหลกสตรขนพนฐา นทสรางใหมทกษะคว ามรความสามารถทจะเห มาะสมกบระดบการศกษาข องผเรยน รวมถงมการเรยนการสอน ทจะตองใหเขากบควา มตองการของผประกอบกา รในกรณทเปนระดบช นการศกษาทเตรยมพร อมเขาสตลาดแรงงานให ไดมากทสด ตวชวด - จำนวนหลกสตรทเก ยวของ - จำนวนผจบหลกสตร และไดประกาศนยบตร

การเงน Pillars - การจดกา รและกฎห มาย เปาหมาย ใหมการสนบสนนการเปล ยนแปลงจากการนำเอาระบบ ICT มาใช โดยใหมการสนบสนนด านการเงนทมากกวาในป จจบน การเงน Pillars - การจดกา รและกฎห มาย เปาหมาย ใหมการสนบสนนการเปล ยนแปลงจากการนำเอาระบบ ICT มาใช โดยใหมการสนบสนนด านการเงนทมากกวาในป จจบน ใหสถาบนการเงนหรอหน วยงานทเกยวของไดเ หนความสำคญของการน ำเอา ICT มาใช ตวชวด - ทนวจยจากสกว. (กองท นวจย ) - venture capital - incentives - Budget

 กรอบแนวคดในการจดทำยทธศาสตร IT 2010: 1 st and 2 nd Master Plans Linkage Government: Strategies กรอบแนวคดในการจดทำยทธศาสตร IT 2010: 1 st and 2 nd Master Plans Linkage Government: Strategies & Policies DEMAND: Government Sector Education Sector Household Sector Economic Sector SUPPLY: Hardware Software Services Telecommunication ICT Infrastructure: Telecommunication Human Resource Development Management: Financial, Legal, ยทธศาสตร

ยทธศาสตรการพฒนา วสยทศน พนธกจ พฒนาโครงสรางโทรคมน าคม สงเสรมการใช ICT ในทกภาคสวน -ภาครฐ -ภาคการศกษา -ครวเรอน -ภาคธรกจ พฒนาอตสาหกรรม ICT ยทธศาสตรการพฒนา วสยทศน พนธกจ พฒนาโครงสรางโทรคมน าคม สงเสรมการใช ICT ในทกภาคสวน -ภาครฐ -ภาคการศกษา -ครวเรอน -ภาคธรกจ พฒนาอตสาหกรรม ICT ประเดนยทธศาสตร Infrastructure 4 ดาน HRD ICT : A Connected Nation วตถประ สงค เพอใหสามารถเขาถ เปาหมาย ราคาถกลง ใหบรการไดคร ง ICT อยางทวถง อบคลมมากขน เปนธรรม - เพอยกระดบความร -คาใชจายดาน ICT ตอ GDP และมภมคมกนต เพมขน มธรกจทใช อการเปลยนแปลงขอ ICT เพมขน งโลก -ภาคสงคมเขาถ - เพอเพมประสทธ งแหลงความรเพ ภาพการผลต มลคาตลาดของอ มขน เพอเพมศกยภาพ และการใหบรการในท / ตสาหกรรม ICT ขดความสามารถในการ -มผทมควา กภาคสวน เพมขน มร ICT แขงขน Management Innovation, R&D เพมขน

จากประเดนสกลมยทธศาสตรท Infrastructure ยทธศาสตรท 1: ยทธศาสตรการพฒนากจการโทรคมนาค 2: ยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน ใหทวถงทกภาคสวนของประเทศ HRD ยทธศาสตรท 3: ยทธศาสตรการพฒนาบคลากรดาน และสงเสรมความรความเขาใจดาน ICT จากประเดนสกลมยทธศาสตรท Infrastructure ยทธศาสตรท 1: ยทธศาสตรการพฒนากจการโทรคมนาค 2: ยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐาน ใหทวถงทกภาคสวนของประเทศ HRD ยทธศาสตรท 3: ยทธศาสตรการพฒนาบคลากรดาน และสงเสรมความรความเขาใจดาน ICT สำหรบประชาชนทกภ Management ยทธศาสตรท 4: ยทธศาสตรการสรางนวตกรรม R& และปจจยเกอหนนตางๆ ทพฒนาอตสาหกรรม ICT ใหเ Innovation, R&D และเกดประโยชนตอทกภาคสวน ยทธศาสตรท 5: ยทธศาสตรการพฒนาปจจยสนบสนนสำคญ (หนวยงาน กฏหมาย การเงน ) ตอการบรหารจดการดาน ICT ทง

ยทธศาสตรท 1: ยทธศาสตรการพฒนากจการโทรคมนาค ม ญ : แขงขนเสร และเปนธรรม บรการมคณภาพด ศกษาแนวทางการบร หารจดการโครงข าย ศกษาการเพมการ แขงขนในตลาดโทร ยทธศาสตรท 1: ยทธศาสตรการพฒนากจการโทรคมนาค ม ญ : แขงขนเสร และเปนธรรม บรการมคณภาพด ศกษาแนวทางการบร หารจดการโครงข าย ศกษาการเพมการ แขงขนในตลาดโทร คมนาคมใหเปนธรร ม ใชโครงขายความเร วสงทมใหเก ดประโยชนสงสด กำหนดบทบาทขององ คกรทเกยวขอ งใหมเอกภาพ โปรงใส นาเชอถอ และ

ยทธศาสตรท 2: ยทธศาสตรโครงสรางพนฐานดาน ICT ใหทวถงทกภาคสวน ะสำคญ : ลด Digital Divide และเพมประสทธภาพในการใช ขยายโครงขายดาน ICT ใหครอบคลม ยทธศาสตรท 2: ยทธศาสตรโครงสรางพนฐานดาน ICT ใหทวถงทกภาคสวน ะสำคญ : ลด Digital Divide และเพมประสทธภาพในการใช ขยายโครงขายดาน ICT ใหครอบคลม พฒนาเครอขายสา เชอมโยงเครอขา รสนเทศภาครฐทง ยของสถาบนศกษาท ระบบ กระดบชน และเชอมตอฐานข พฒนาเครอขายสา อมล รสนเทศเพอความม รสนเทศเพอการบร นคง หารจดการสวนท องถน กำหนดมาตรการจง ใจในการลงทนในท หางไกล จดตงกองทนใน การพฒนาโครงสรา งพนฐานในภาคการ ศกษา

ยทธศาสตรท 3: ยทธศาสตรพฒนาบคลากรดาน ICT และสงเสรมความรของผใชทกภาค สวน : เพมปรมาณ /คณภาพบคลากร ICT และใชใหเกดประโยชนสง ผสอนด าน ICT ยทธศาสตรท 3: ยทธศาสตรพฒนาบคลากรดาน ICT และสงเสรมความรของผใชทกภาค สวน : เพมปรมาณ /คณภาพบคลากร ICT และใชใหเกดประโยชนสง ผสอนด าน ICT บคลากร ICT ผใช สรางเคร อขายร ะหวางก น บคลากร จากตาง ประเทศ

ยทธศาสตรท 3: ยทธศาสตรพฒนาบคลากรดาน ICT และสงเสรมความรของผใชทกภาค สวน : เพมปรมาณ /คณภาพบคลากร ICT และใชใหเกดประโยชนสง ผใช บคลากร ICT ยทธศาสตรท 3: ยทธศาสตรพฒนาบคลากรดาน ICT และสงเสรมความรของผใชทกภาค สวน : เพมปรมาณ /คณภาพบคลากร ICT และใชใหเกดประโยชนสง ผใช บคลากร ICT บคลากร จากตาง ประเทศ สรางเคร อขายร ะหวางก น สรางความตระหนก และออกมาตรการจงใ จ สงเสรมการนำ ICT มาใชในการพฒนาทกษะของบ ประเทศ คลากร ICT โดยการศกษา ปรบกฎหมาย &ระเบ และอบรม ยบเพอเออใหต างชาตมาทำงานแ สรางความรวมมอ ละลงทน ระหวางรฐ การศกษา ธรกจ และอตสาหกรรม พฒนาทกษะของผ ใชโดยการศกษา และอบรม จดกจกรรมสงเสร มทกษะ ความรประสบการณ เออใหคนไทยในต างแดน /ตางชาตมา ลงทนทำงานในไทย สรางศนยขอมล อจฉรยะเพอเก บและใหขอมล ICTครบวงจร จดกจกรรมสงเสร มทกษะ ความรประสบการณ ความรวมมอระหว างรฐและเอกชนเพ อพฒนาคร ICT

ยทธศาสตรท 4: ยทธศาสตรการสงเสรม นวตกรรม และ R&D รวมถงปจจยเกอหนนตางๆ ทชวยพฒนาอตสาหกรรม ICT : เพมความสามารถ ICT ไทยในการแขงขน และสนบสนนอตสาหกรร ยทธศาสตรท 4: ยทธศาสตรการสงเสรม นวตกรรม และ R&D รวมถงปจจยเกอหนนตางๆ ทชวยพฒนาอตสาหกรรม ICT : เพมความสามารถ ICT ไทยในการแขงขน และสนบสนนอตสาหกรร กญแจส ความน าเชอ ถอ และงานระ ดบโลก เพมขดค วามสามารถ สรางมลค าเพมดวย นวตกรรม และการตลาด มาตรฐาน การเพ มสมรร ถภาพ หวใจกา รพฒนา อตสาห กรรม อยรอด และเตบโ ตใน GVC ตางๆ การบร หาร GVC

ยทธศาสตรท 4: ยทธศาสตรการสงเสรม นวตกรรม และ R&D รวมถงปจจยเกอหนนตางๆ ทชวยพฒนาอตสาหกรรม ICT ญ : เพมความสามารถ ICT ไทยในการแขงขน ยทธศาสตรท 4: ยทธศาสตรการสงเสรม นวตกรรม และ R&D รวมถงปจจยเกอหนนตางๆ ทชวยพฒนาอตสาหกรรม ICT ญ : เพมความสามารถ ICT ไทยในการแขงขน และสนบสนนอตสาหกรร ยกระดบมาตรฐาน ICT ไทย สงเสรมการสรางน วตกรรม และการนำมาใชในเ ปรบปรงกฎระเบย ชงพาณชย บ ขอบงคบใหเอ อตอการสรางนวต พฒนาตลาดเพอบ กรรม มเพาะอตสาหกรรม ICT ไทย สำรวจตลาดใหมท มศกยภาพ บรหารจดการหวง โซมลคาระดบโล กเพอ ICT ไทย กำหนดมาตรากรสง เสรมอปกรณ Telco และ R&D โดยมรฐและเอกชน รวมมอกน

ยทธศาสตรท 5: ยทธศาสตรการพฒนาปจจยสนบสนน ( หนวยงาน กฎหมาย การเงน ) ตอการบรหารจดการดาน ICT In a Nutshell: สรางกลไกในการนำนโยบายไปปฏบตไดผลจรง ยทธศาสตรท 5: ยทธศาสตรการพฒนาปจจยสนบสนน ( หนวยงาน กฎหมาย การเงน ) ตอการบรหารจดการดาน ICT In a Nutshell: สรางกลไกในการนำนโยบายไปปฏบตไดผลจรง ทงระบบ ปรบบทบาทของ กสช. กทช ใหทำงานอยางบร ปรบบทบาท ก. ICT ณการ ใหสนบสนน กสช. กทช. อยางมประสทธภา ทบทวน พ ปรบปรงกฎระเบยบ ขอบงคบทเก ยวของ โครงสรางคณะกรรมการนโยบายและยทธศาสตรเทคโนโลยสารสน เทศและการสอสารแหงชาต คณะกรรมการนโยบายและยทธศาสตรเทคโนโลยสารสนเท ศและการสอสารแหงชาต CIO ทกกระทรวง หนวยงานใ นสงกด MICT ภาครฐอนๆ NECTEC Software Park สำนกงานคณะกรรมการน โยบายและยทธศาสตรเทค โนโลยสารสนเทศและการส อสารแหงชาต (ฝายเลขานการทเปน Project Manager อยภายใตกระทรวง ICT) องคกรอสระ กทช. . กสช. สศช. แผนงาน สงป. แผนเงน กพ. แผนคน ภาคเอกชน TCT : ATCI ATSI

ขอบคณมากครบ ขอบคณมากครบ