Скачать презентацию การประเมนความกาวหนาของเทคโนโลยสารสนเท ศและการสอสาร ไอซท สงคม รฐบาล องคการ ครวเรอน Скачать презентацию การประเมนความกาวหนาของเทคโนโลยสารสนเท ศและการสอสาร ไอซท สงคม รฐบาล องคการ ครวเรอน

407fcb75a9543eee579f7bbdb9643a9d.ppt

  • Количество слайдов: 51

การประเมนความกาวหนาของเทคโนโลยสารสนเท ศและการสอสาร : ไอซท (สงคม รฐบาล องคการ ครวเรอน และปจเจกบคคล ( ผชวยศาสตราจารย แสงสรยงค ดร. เรวต การประเมนความกาวหนาของเทคโนโลยสารสนเท ศและการสอสาร : ไอซท (สงคม รฐบาล องคการ ครวเรอน และปจเจกบคคล ( ผชวยศาสตราจารย แสงสรยงค ดร. เรวต 1

กระบวนการประเมนผลกระทบของโครงการพฒนา ICT (ICT 4 D Project Impact Assessment Process ) • • • ทำไม กระบวนการประเมนผลกระทบของโครงการพฒนา ICT (ICT 4 D Project Impact Assessment Process ) • • • ทำไม (Why): อะไรคอเหตผล (rationale) ในการประเมนผลกระทบ (impact assessment)? สำหรบใคร (For whom): ใครคอกลมเปาหมาย (intended audience) ในการประเมนผลกระทบ ? อะไร (What): อะไรคอสงทตองการวด (measured)? อยางไร 1 (How 1): มวธการเลอกดชน (indicators) สำหรบวดอยางไร ? เมอใด (When): อะไรคอจดสำคญ (point) ในดชนทอยในกระบวนการดำเนนการ (lifecycle) ของโครงการทตองทำการวด ? อยางไร 2 (How 2): มวธการรายงานผล (results) การเผยแพร (disseminated) และการนำไปใช (used) จากการประเมนผลกระทบอยางไร ? สำหรบใคร )For Whom? ) ทำไม (Why? ) ทมา เมอไห ร )When? ) อะไร )What? ) อยางไ ร (How? ) (1) อยางไ ร (How? ) (2) นำรอง &ปฏบ ต (Pilot & Action) : Heeks, Richard and Molla, Alemayehu. 2008. Compendium on Impact Assessment of ICT-for-Development Projects 2

หวงโซของการพฒนา ICT (The ICT 4 D Value Chain) • • ความพรอม (Readiness): หวงโซของการพฒนา ICT (The ICT 4 D Value Chain) • • ความพรอม (Readiness): "e-readiness" ประเมนระบบทมอยกอนแลว /สงทตองทำกอน (systemic prerequisites) การเรมตนการพฒนา เชน ICT infrastructure, ICT skills, ICT policies, และอนๆ. การประเมนในขนนสามารถนำไปใชเปนกลยทธ (strategy) ในการกำหนดโครงการวามและไมมอะไร และตองมสงใดเพมเตมทจะใสเขาไปในระบบ (input) ความสามารถในการใชงาน (Availability): การเรมดำเนนโครงการ โดยนำเอาปจจยนำเขาเขาสระบบ ทำใหเกดผลผลตทเปน ICT ทสามารถใชงานได สามารถเขาถงได (assess) และเปนทรพยากรทสามารถใชงานรวมกนได (intermediate resources) การยกระดบ (Uptake): ประเมนผลจากการดำเนนโครงการวา มการใชโดยกลมเปาหมายหรอไม ความยงยน (sustainability) ในการใช และศกยภาพ (potential)หรอผลประโยชน (actuality) ทไดรบเพมขน (scaling-up) ผลกระทบ (Impact): เนนการประเมนผลกระทบทแทจรงจากโครงการ ใน 3 สวน ดงน – ผลผลต (Outputs): ความสมพนธระหวางการเปลยนแปลงของพฤตกรรม (behavior change) – – ทมา ระดบเลกกบการพฒนาโครงการ ผลลพธ (Outcomes): ความสมพนธระหวางคาใชจาย (cost) และผลประโยชน (benefit) กบการพฒนาโครงการ ผลกระทบของการพฒนา (Development Impacts): ผลของการพฒนาโครงการกบเปาหมายการพฒนาในระดบกวาง (broader development goals) : Heeks, Richard and Molla, Alemayehu. 2008. Compendium on Impact Assessment of ICT-for-Development Projects 3

ระดบของกจกรรมการพฒนาไอซ ท )Level of ICT 4 D Activity) ขนตอนของการเปลยนแปลงการพฒนาไอซท เวลา (Time) ทมา : Heeks, ระดบของกจกรรมการพฒนาไอซ ท )Level of ICT 4 D Activity) ขนตอนของการเปลยนแปลงการพฒนาไอซท เวลา (Time) ทมา : Heeks, Richard and Molla, Alemayehu. 2008. Compendium on Impact Assessment of ICT-for-Development Projects 4

วธการประเมนผลเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Measurement Methods) • • • การประยกตใชสารสนเทศเชงเศรษฐศาสตร (Applied Information Economics) – วธการ (method) วธการประเมนผลเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Measurement Methods) • • • การประยกตใชสารสนเทศเชงเศรษฐศาสตร (Applied Information Economics) – วธการ (method) ทางคณตศาสตร (mathematical) และวทยาศาสตร (scientific) – www. hubbardross. com ลขตสมดล (Balanced Scorecard) – การวดทางการเงนแบบเดมโดยใชดชนสมรรถนะหลก (KPIs) มมมองของผใชบรการ (customer perspectives) ความกาวหนาขององคการ (org growth) การเรยนร (learning) และนวตกรรม (innovation) – www. bscol. com การเพมมลคาทางเศรษฐกจ (Economic Value Added) – EVA = กำไรสทธจากการดำเนนงาน (Net Operating Profit) หลงหกภาษ (after tax) - [ Capital x Cost of Capital ] – www. sternsteward. com มลคาตนทนทางเศรษฐกจ (Economic Value Sourced) – ความเสยง (risk) และเวลา (time) รวมกน (incorporates) ในสมการมลคา (valuation equation) – www. metagroup. com การจดการการลงทน (Portfolio Management) – www. metricnet. com, www. metagroup. com การเลอกตามทเหนวามคาอยางแทจรง (Real Option Valuation: ROV) – การคำนวณผลรวม (incorporates calculations) ตามความสะดวก (flexibility) ของบรรษท - Black & Scholes Model 5

การประเมนผลความสำเรจ (Successful Measures) • การประเมนผลความสำเรจการดำเนนการดานเทคโนโลยสารสนเทศ /ระบ บสารสนเทศ (Successful measures of IT/IS implementation) – การกระจายของเทคโนโลย การประเมนผลความสำเรจ (Successful Measures) • การประเมนผลความสำเรจการดำเนนการดานเทคโนโลยสารสนเทศ /ระบ บสารสนเทศ (Successful measures of IT/IS implementation) – การกระจายของเทคโนโลย (Technology diffusion) – วดการแพรกระจายออกไป (propagation) ของเทคโนโลยสารสนเทศ – การแทรกซม /หลอมรวมของเทคโนโลย (Technology infusion) – การขยายตวของเทคโนโลยเขาไปยงหนวยงานตาง ๆ – การยอมรบเทคโนโลย (Technology Acceptance Model: TAM) การยอมรบและนำเอาเทคโนโลยสารสนเทศไปใชประโยชนของประชา ชน 6

การเตบโตของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (growth in ICTs) Source: World Telecommunication Indicators Database 7 การเตบโตของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (growth in ICTs) Source: World Telecommunication Indicators Database 7

การวดความเปนดจทล (Digitalization Measurement( การตลาด (Markets กำหนดปจจยของความเปนดจท ล )Definition of the factors of digitalization( มตของความเปนดจทล การวดความเปนดจทล (Digitalization Measurement( การตลาด (Markets กำหนดปจจยของความเปนดจท ล )Definition of the factors of digitalization( มตของความเปนดจทล (Dimensions of digitalization) การกระจาย (Diffusion( โครงสรางพนฐาน (Infrastructures ( ทรพยากรมนษย (Human resources( ความสามารถทางการแขงขน (Competitiveness ( การแขงขน กำหนดพนทเชงภมศาสตร )Identification of geographical areas( รวบรวมดชนพนฐาน )Collection of elementary indicators( สงเคราะหดชน )Synthesis of the indicators( คำนวณการกระจาย )Computation of the dispersion( ( บรบทของความเปนดจท ล (Context of Digitalization) ปจจยนำเขาความเปนด จทล (Input of digitalization) (Competition( Finland France Germany Italy Japan Norway Spain UK Sweden USA ดชนพนฐาน 36 ตว (36 Elementary Indicators) คาความเปนดจทล (Value of digitalization) ชองวางของความเปนด จทล )Asymmetry of digitalization) ความเหลอมลำดานดจทล )Digital divide( 8

ดชนพนฐานของความเปนดจทล #1 (Elementary indicators of digitalization) • การตลาด (Markets( – สดสวนมลคาการตลาดดานฮารดแวรของเทคโนโลยสารสนเทศตอผลตภณ ฑมวลรวมในประเทศ (Share of ดชนพนฐานของความเปนดจทล #1 (Elementary indicators of digitalization) • การตลาด (Markets( – สดสวนมลคาการตลาดดานฮารดแวรของเทคโนโลยสารสนเทศตอผลตภณ ฑมวลรวมในประเทศ (Share of IT hardware market over GDP) – สดสวนมลคาการตลาดดานซอฟแวรของเทคโนโลยสารสนเทศตอผลตภณฑ มวลรวมในประเทศ (Share of IT software and services market over GDP) – สดสวนมลคาการตลาดดานอปกรณโทรคมนาคมตอผลตภณฑมวลรวมในปร ะเทศ (Share of telecommunications equipment market over GDP) – สดสวนมลคาการตลาดดานการบรการโทรคมนาคมตอผลตภณฑมวลรวมในป ระเทศ (Share of telecommunications services market over GDP) – คาใชจายการใชออนไลนตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (On-line consumer expenditure over GDP) 9

ดชนพนฐานของความเปนดจทล #2 (Elementary indicators of digitalization) • การกระจาย (Diffusion( – จำนวนเครองคอมพวเตอรแมขายตอประชาชน 1, 000 คน ดชนพนฐานของความเปนดจทล #2 (Elementary indicators of digitalization) • การกระจาย (Diffusion( – จำนวนเครองคอมพวเตอรแมขายตอประชาชน 1, 000 คน (Computer hosts per 1, 000 inhabitants) – จำนวนผใชอนเทอรเนตตอประชาชน 1, 000 คน (Internet users per 100 inhabitants) – จำนวนรอยละของผซอ WWW ตอผใชอนเทอรเนต ( Percentage of WWW buyers over Internet users) – จำนวนเครองแมขายการคาอเลกทรอนกสทใชระบบการเขาและถอดรหส ขอมลตอประชาชน 1, 000 คน (Number of secure WWW servers for electronic commerce per 1, 000 people: a proxy for the diffusion of the electronic commerce) – จำนวนผใชโทรศพทเคลอนทตอประชาชน 100 คน (Number of mobile subscribers per 100 inhabitants) – จำนวนผเปนสมาชกโทรทศนเคเบล (Number of cable television subscribers) – การแพรกระจายของโดเมนเนมในประเทศตอจำนวนคน (Diffusion of national domain names per inhabitants) – จำนวนครวเรอนทมโทรทศนดจทล (Digital television subscribers among 10 households)

ดชนพนฐานของความเปนดจทล #3 (Elementary indicators of digitalization) • โครงสรางพนฐาน (Infrastructures( – จำนวนเครองคอมพวเตอรสวนบคคลตอประชาชน 100 คน (Number ดชนพนฐานของความเปนดจทล #3 (Elementary indicators of digitalization) • โครงสรางพนฐาน (Infrastructures( – จำนวนเครองคอมพวเตอรสวนบคคลตอประชาชน 100 คน (Number of PCs per 100 inhabitants) – จำนวนอปกรณเชอมตออนเทอรเนตตอประชาชน 1, 000 คน (Number of devices connected to the Internet per 1, 000 inhabitants) – จำนวนเครองแมขาย WWW ตอประชาชน 100 คน (Number of WWW servers per 100 inhabitants) – จำนวนการใชโทรศพทพนฐานตอประชาชน 100 คน (Number of access lines per 100 inhabitants) – จำนวนผใช ISDN ตอประชาชน 1, 000 คน (Number of ISDN subscribers per 1, 000 inhabitants) – อตราการใชอนเทอรระบบบอรดแบน (Penetration of broadband Internet access) – จำนวนของเครองคอมพวเตอรสวนบคคลตอจำนวนพนกงาน (Number of PCs per employee: as an indicator of the penetration of the IT infrastructure within firms) 11

ดชนพนฐานของความเปนดจทล #4 (Elementary indicators of digitalization) • ทรพยากรมนษย (Human Resources) – สดสวนการจางงานดานฮารดแวรเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารตอจ ำนวนการจางงานรวม (Share ดชนพนฐานของความเปนดจทล #4 (Elementary indicators of digitalization) • ทรพยากรมนษย (Human Resources) – สดสวนการจางงานดานฮารดแวรเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารตอจ ำนวนการจางงานรวม (Share of employment in the ICT hardware sector over total employment( – สดสวนการจางงานดานบรการโทรคมนาคมตอจำนวนการจางงานรวม (Share of employment in the telecommunications services sector over total employment( – สดสวนการจางงานดานบรการเทคโนโลยสารสนเทศอน ๆ ตอการจางงานรวม (Share of employment in other ICT services over total employment( – สดสวนคาใชจายดานการศกษาตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (Share of expenditure on education over GDP) – จำนวนรอยละของประชาชนทเรยนระดบมหาวทยาลย (Percentage of the population with a university degree) – จำนวนรอยละของโรงเรยนทเชอมตออนเทอรเนต (Percentage of schools with an Internet connection) – จำนวนเครองคอมพวเตอรสวนบคคลตอนกเรยน (Number of PCs per student) 12

ดชนพนฐานของความเปนดจทล #5 (Elementary indicators of digitalization) • ความสามารถทางการแขงขน (Competitiveness( – จำนวนของผนำดานโทรคมนาคม : 100 บรษททมรายไดสงสด ดชนพนฐานของความเปนดจทล #5 (Elementary indicators of digitalization) • ความสามารถทางการแขงขน (Competitiveness( – จำนวนของผนำดานโทรคมนาคม : 100 บรษททมรายไดสงสด (Number of leaders in the telecommunications sector: according to the ranking of the top 100 companies classified by revenues) – อนดบโดยเฉลยของผนำดานโทรคมนาคม : ความสมพนธระหวางขนาดบรษทกบอนดบผนำดานโทรคมนาคม (Mean ranking of the above-mentioned leaders: calculated as the relative size of the companies on the basis of the above described ranking) – สดสวนการลงทนการวจยและการพฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศและการส อสาร (Share of research and development investments in the ICT sector) – สดสวนของสทธบตรตอจำนวนรวมของการวจยและพฒนาดานเทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร (Share of ICT patents over total ICT research and development) 13

ดชนพนฐานของความเปนดจทล #6 (Elementary indicators of digitalization) • การแขงขน (Competition( – คาใชจายดานการบรการโทรคมนาคม (Costs of telecommunications ดชนพนฐานของความเปนดจทล #6 (Elementary indicators of digitalization) • การแขงขน (Competition( – คาใชจายดานการบรการโทรคมนาคม (Costs of telecommunications services( – คาใชจายการใชอนเทอรเนต (Internet access cost( – อตราสวนการกระจกตวดานเทคโนโลยสารสนเทศ : สดสวนการตลาดของผประกอบการสงสด 10 อนดบ (Concentration ratio in the IT sector: market share of the top ten operators) – สดสวนการตลาดของผคารายใหมดานโทรคมนาคมพนฐาน (Market share of the new entrants in the fixed telecommunications segment) – สดสวนการตลาดของผคารายใหมและรายเดมดานโทรคมนาคมเคลอนท (Market share of the incumbent in the mobile telecommunications segment) 14

ดชนสงคมสารสนเทศ #1 (The Information Society Index: ISI) ดชนวดความเปนสงคมสารสนเทศของ • โครงสรางพนฐานดานคอมพวเตอร (Computer Infrastructure) – จำนวนผใชเครองคอมพวเตอรสว ดชนสงคมสารสนเทศ #1 (The Information Society Index: ISI) ดชนวดความเปนสงคมสารสนเทศของ • โครงสรางพนฐานดานคอมพวเตอร (Computer Infrastructure) – จำนวนผใชเครองคอมพวเตอรสว นบคคล (PCs installed per capita( – จำนวนครวเรอนทมการซอเครอ งคอมพวเตอร (Home PCs shipped per household( – สดสวนการซอเครองคอมพวเตอร สวนบคคลของภาครฐและเอกชนตอแรง งานภาคเกษตร (Government and commercial PCs shipped per nonagricultural workforce( – – – จำนวนเครองคอมพวเตอรสวนบคค ลดานการศกษาตอจำนวนนกเรยนแล ะผสอน (Educational PCs shipped per student and faculty( จำนวนรอยละของเครองคอมพวเตอร สวนบคคลแบบเครอขายทไมไดใ ชในบาน ( Percent of non-home networked PCs( คาใชจายดานฮารดแวรและซอฟตแ วร (Software vs. hardware spending( International Data Corporation: IDC ม 4 ดาน ดงน • โครงสรางพนฐานดานสารสนเทศ (Information Infrastructure) – จำนวนผเปนสมาชกเคเบล subscribers per capita( (Cable – จำนวนผมโทรศพทเคลอนท (Cellular phone ownership per capita( – คาใชจายการใชโทรศพท phone call( – จำนวนผมเครองโทรสาร ownership per capita( – จำนวนผมวทย per capita( – อตราสวนสายโทรศพททไมปกต (Telephone line error rates ( – จำนวนครวเรอนทมโทรศพทพ นฐาน (Telephone lines per household ( – จำนวนผมโทรทศน per capita( (Cost for (Fax (Radio ownership (TV ownership 15

ดชนสงคมสารสนเทศ #2 (The Information Society Index: ISI) • โครงสรางพนฐานดานอนเทอรเน ต (Internet Infrastructure) – จำนวนผใชอนเทอรเนตภาคธ ดชนสงคมสารสนเทศ #2 (The Information Society Index: ISI) • โครงสรางพนฐานดานอนเทอรเน ต (Internet Infrastructure) – จำนวนผใชอนเทอรเนตภาคธ รกจตอแรงงานทไมใชภาคเก ษตร (Business Internet users per non-agricultural workforce ( – จำนวนผใชอนเทอรเนตจากบ านตอครวเรอน (Home Internet users per household ( – จำนวนผเรยนการใชอนเทอรเ นตของนกเรยนและผสอน (Education Internet users per student and faculty ( • โครงสรางพนฐานดานสงคม (Social Infrastructure) – เสรภาพของประชาชน (Civil liberties ( – จำนวนผซอหนงสอพมพ (Newspaper readership per capita( – เสรภาพของสอ (Press freedom ( – จำนวนผเรยนระดบมธยม (Secondary school enrollment( – จำนวนผเรยนระดบอดมศก ษา (Tertiary school enrollment( – มลคาการซอสนคาอเลกทรอ นกสตอจำนวนผใชอนเทอร เนตโดยรวม (e. Commerce spending per total Internet users( 16

ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #1 • ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #1 • ดชนทสำคญดานไอซท 42 ดชน (Core ICT indicators) ม 4 กลม – โครงสรางพนฐานและการเขาถง (ICT infrastructure and access) 12 ดชน – การเขาถงและการใชโดยครวเรอนและบคคล (ICT access and use by households and individuals) 14 ดชน – การเขาถงและการใชโดยผประกอบการ (ICT access and use by enterprises) 12 ดชน – กลมธรกจไอซทและการคาขายสนคาไอซท (ICT sector and trade in ICT goods) 4 ดชน ดรายละเอยดท : http: //new. unctad. org/upload/docs/Core%20 ICT%20 Indicators_Eng. pdf 17

ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #2 1. ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #2 1. โครงสรางพนฐานและการเขาถง (ICT infrastructure and access) 12 ดชนพนฐาน (Basic core): A 1: จำนวนโทรศพทบาน (fixed telephone lines) ตอ 100 คน (inhabitants) A 2: จำนวนหมายเลขโทรศพทเคลอนท (mobile cellular subscribers) ตอ 100 คน (inhabitants) A 3: จำนวนคอมพวเตอร (computers) ตอ 100 คน (inhabitants) A 4: จำนวนสมาชกอนเทอรเนต (internet subscribers) ตอ 100 คน (inhabitants) A 5: จำนวนสมาชกอนเทอรเนตความเรวสง (broadband internet subscribers) ตอ 100 คน (inhabitants) A 6: ปรมาณการรบ /สงขอมลอนเทอรเนตระหวางประเทศ (international internet bandwidth) ตอคน (inhabitant) A 7: รอยละของประชากรทอยในพนท (covered) ใหบรการโทรศพทเคลอนท (mobile cellular telephony) A 8: อตราคาเขาถงอนเทอรเนต (internet access tariffs) จำนวน 20 ชวโมง /เดอน , ในสหรฐอเมรกาเปนดอลลาร ($), และเปนรอยละของรายไดตอหว (percentage of per capita Income) A 9: อตราคาใชบรการโทรศพทเคลอนท (mobile cellular tariffs) จำนวน 100 นาท /เดอน , ในสหรฐอเมรกาเปนดอลลาร ($), และเปนรอยละของรายไดตอหว (percentage of per capita Income) A 10: จำนวนรอยละของทองถน (localities) ทมศนยบรการอนเทอรเนตสาธารณะ (public Internet access centres: PIACs) ใหบรการประชาชน (ชนบท/เมอง ) ดชนเพมเตม (Extended core): A 11: จำนวนวทย (radio sets) ตอ 100 คน (inhabitants( A 12: จำนวนโทรทศน (television sets) ตอ 100 คน (inhabitants( ทมา : http: //new. unctad. org/upload/docs/Core%20 ICT%20 Indicators_Eng. pdf 18

ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #3 2. ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #3 2. การเขาถงและการใชโดยครวเรอนและบคคล (ICT access and use by households and individuals) 14 ดชนพนฐาน (Basic core): HH 1: สดสวนของครวเรอน (households) ทมวทย (a radio) HH 2: สดสวนของครวเรอน (households) ทมโทรทศน (a TV) HH 3: สดสวนของครวเรอน (households) ทมโทรศพทบาน (a fixed line telephone) HH 4: สดสวนของครวเรอน (households) ทมโทรศพทเคลอนท (a mobile cellular telephone) HH 5: สดสวนของครวเรอน (households) ทมคอมพวเตอร (a computer) HH 6: สดสวนของบคคล (individuals) ทใชคอมพวเตอรภายใน 12 เดอนทผานมา (in last 12 months) HH 7: สดสวนของครวเรอน (households) ทมการเขาถงอนเทอรเนตจากทบาน (at home) HH 8: สดสวนของบคคล (individuals) ทมการใชอนเทอรเนตภายใน 12 เดอนทผานมาจากทกท (any location in the last 12 months) HH 9: สถานท (location) ทบคคล (individuals) ใชอนเทอรเนตภายใน 12 เดอนทผานมา (last 12 months) ไดแก บาน ททำงาน สถานศกษา บานคนอนๆ อนเทอรเนต ชมชน (community internet) อนเทอรเนตคาเฟ (commercial internet) และอนๆ HH 10: กจกรรมการใชงานอนเทอรเนตภายใน 12 เดอนทผานมา (in the last 12 months) ดงน ‒ การเขาถงสารสนเทศ (information) เกยวกบสนคาหรอบรการ สขภาพและบรการดานสขภาพ เวบไซตหรออเมลของหนวยงานภาครฐ และสารสนเทศอนๆหรอทองเวบทวไป (general Web browsing) ‒ การสอสาร (communication) ‒ ซอ (purchasing) หรอสง (ordering) สนคาหรอบรการ ‒ การเงนการธนาคารผานอนเทอรเนต (internet banking) ‒ กจกรรมการเรยนและการศกษา ‒ กจกรรมยามวาง (leisure activities) ไดแก การเลน /ดาวโหลดวดโอและคอมพวเตอรเกม ดาวโหลดเพลง ภาพยนตร และซอฟตแวร อาน /ดาวโหลดหนงสออเลกทรอนกส หนงสอพมพหรอหนงสอวารสาร และอนๆ ดชนเพมเตม (Extended core): HH 11: สดสวนของของบคคล (individuals) ทใชโทรศพทเคลอนท (a mobile telephone) HH 12: สดสวนของครวเรอน (households) กบประเภทการเขาถงอนเทอรเนต (type of access) ไดแก ‒ ความเรวตำ (narrowband) เชน Dial-up modem ISDN และโทรศพทเคลอนทแบบ 2 G ‒ ความเรวสง (broadband) ความเรวอยางนอย 256 kbit/s HH 13: ความถของบคคล (individuals) ในการเขาถงอนเทอรเนตจากทกทภายใน 12 เดอนทผานมา (in last 12 months) ‒ 1 ครง /วน ‒ 1 ครง /สปดาห แตไมทกวน ‒ 1 ครง /เดอน แตไมทกสปดาห ‒ นอยกวา 1 ครง /เดอน ทมา : http: //new. unctad. org/upload/docs/Core%20 ICT%20 Indicators_Eng. pdf 19

ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #4 3. ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #4 3. การใชอนเทอรเนตของภาคธรกจ (Use of ICT by businesses) 12 ดชนพนฐาน (Basic core): B 1: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชคอมพวเตอร (computers) B 2: สดสวนของพนกงาน (employees) ทใชคอมพวเตอร (computers) B 3: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชอนเทอรเนต (internet) B 4: สดสวนของพนกงาน (employees) ทใชอนเทอรเนต (internet) B 5: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชเวบเผยแพรขอมล (web presence) B 6: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชระบบอนทราเนต (intranet) B 7: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชระบบคำสงรบซอสนคา /บรการ (receiving orders) ผานอนเทอรเนต B 8: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชระบบคำสงซอ /ขายสนคา /บรการ (placing orders) ผานอนเทอรเนต ดชนเพมเตม (Extended core): B 9: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชอนเทอรเนตจำแนกตามประเภทการเขาถง (type of access): ‒ ความเรวตำ (narrowband) เชน Dial-up modem ISDN และโทรศพทเคลอนทแบบ 2 G ‒ ความเรวสง (broadband) ความเรวอยางนอย 256 kbit/s B 10: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชเครอขายทองถน (Local Area Network: LAN) B 11: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชเอกซทราเนต (extranet) B 12: สดสวนของภาคธรกจ (businesses) ทใชอนเทอรเนตตามประเภทกจกรรม (type of activity) ไดแก – – – การรบสง (sending/receiving) จดหมายอเลกทรอนกส (email) เขาถงสารสนเทศ (getting information): (1) เกยวกบสนคาและบรการ (2) หนวยงานภาครฐผานเวบไซตและจดหมายอเลกทรอนกส และ (3) ทำวจยและคนหาสารสนเทศอน การใชระบบการเงน /การธนาคารผานอนเทอรเนต (internet banking) หรอเขาถงบรการทางการเงนแบบอนๆ services) ตดตอ (dealing) กบหนวยงานภาครฐ (government organizations/public authorities) การให (providing) บรการ (services) ผใชบรการ (customer) สงมอบบรการ (delivering) ผลตภณฑ (products) แบบออนไลน (online) ทมา ๆ (accessing other financial : http: //new. unctad. org/upload/docs/Core%20 ICT%20 Indicators_Eng. pdf 20

ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #5 4. ดชนไอซท ของการประชมสหประชาชาตวาดวยกา รคาและการ พฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) #5 4. กลมธรกจไอซทและการคาขายสนคาไอซท (ICT sector and trade in ICT goods) 4 ดชนพนฐาน (Basic core): ICT 1: สดสวนของแรงงาน (workforce) ภาคธรกจดานไอซทโดยรวม (total business sector workforce involved in the ICT sector) ICT 2: มลคาเพม (value added) ในภาคไอซท (ICT sector) เปนจำนวน รอยละของมลคาเพมของภาคธรกจโดยรวม (total business sector) ICT 3: รอยละของสนคานำเขาดานไอซท (ICT goods imports) กบสนคา นำเขาโดยรวม (total imports) ICT 4: รอยละของสนคาสงออกดานไอซท (ICT goods exports) กบสนคา สงออกโดยรวม (total exports) ทมา : http: //new. unctad. org/upload/docs/Core%20 ICT%20 Indicators_Eng. pdf 21

การจดกลมประเทศตามดชนสงคมสารสนเทศ (ISI COUNTRIES RANKING) • พฒนาอยางราบรน /รวดเรว (SKATERS)-ISI คะแนนมากกวา 3, 500 มความเขมแขงและกาวหน าอยางมากในการปฏวตสารสนเท ศ การจดกลมประเทศตามดชนสงคมสารสนเทศ (ISI COUNTRIES RANKING) • พฒนาอยางราบรน /รวดเรว (SKATERS)-ISI คะแนนมากกวา 3, 500 มความเขมแขงและกาวหน าอยางมากในการปฏวตสารสนเท ศ เพราะมความกาวหนาดานสารสนเ ทศ คอมพวเตอร อนเทอรเนต และโครงสรางพนฐานดานสงคม • พฒนาอยางเขมแขง #1 /มนคง (STRIDERS)-ISI คะแนนมากกวา 2, 000 มเปาหมายในการพฒนาไปส ยคสารสนเทศ รวมถงมการพฒนาโครงสรางพนฐ านทจำเปนอยางมาก 22

การจดกลมประเทศตามดชนสงคมสารสนเทศ (ISI COUNTRIES RANKING) • พฒนาอยางเรงรบ /บบคน (SPRINTERS)-ISI คะแนนมากกวา 1, 000 มการพฒนาอยางเรงรบ กอนทจะตองหยดหรอถกเปลย นลำดบความสำคญของการพฒนาอ การจดกลมประเทศตามดชนสงคมสารสนเทศ (ISI COUNTRIES RANKING) • พฒนาอยางเรงรบ /บบคน (SPRINTERS)-ISI คะแนนมากกวา 1, 000 มการพฒนาอยางเรงรบ กอนทจะตองหยดหรอถกเปลย นลำดบความสำคญของการพฒนาอ นเนองมาจากแรงกดดนดานการเมอง สงคม และเศรษฐกจ • #2 พฒนาอยางชา ๆ/ตามสถานการณ (STROLLERS)ISI คะแนนตำกวา 1, 000 มการพฒนา แตไมมความแนนอน เพราะมทรพยากรดานการเงนทจ ำกด รวมถงมประชากรจำนวนมาก 23

ดชนผลสมฤทธดานเทคโนโลย (Technology Achievement Index) มต (Dimension) ความสรางสรรคดานเทคโนโลย )Creation of technology) ดชน จำนวนสทธบตร Intellectual) (Indicator) ดชนผลสมฤทธดานเทคโนโลย (Technology Achievement Index) มต (Dimension) ความสรางสรรคดานเทคโนโลย )Creation of technology) ดชน จำนวนสทธบตร Intellectual) (Indicator) /คน (Patents granted per capita World คาลขสทธจากตางประเทศ /คน (Receipts of royalty and license fees from abroad per capita) การแพรกระจายของเทคโนโลยสมยใหม )Diffusion of recent innovations) แมขายอนเทอรเนต /หว (Internet hosts per capita) สดสวนการสงออกดานเทคโนโลย /สนคาสงออก (High- and medium-technology exports as a share of all exports) การแพรกระจายของเทคโนโลยเกา )Diffusion of old innovations) คา Logarithm ของจำนวนโทรศพท /หว (Logarithm of telephones per capita-mainline and cellular combined) คา Logarithm ของการใชไฟฟา /หว (Logarithm of electricity consumption per capita) ทกษะของประชาชน (Human skills) คาเฉลยของระดบการศกษา schooling) (Mean years of สดสวนผเรยนวทยาศาสตร คณตศาสตร และวศวกรรมระดบอดมศกษา (Gross enrolment ratio at tertiary level in science, mathematics and engineering) ทมา : http: //hdr. undp. org/en/media/completenew 1. pdf 24

คะแนนและการจดอนดบผลสมฤทธดานเทคโนโ ลย (TAI values and rankings: global trends) • • กลมผนำ (Leaders) – มสมฤทธผลสงในการสรางสรรค คะแนนและการจดอนดบผลสมฤทธดานเทคโนโ ลย (TAI values and rankings: global trends) • • กลมผนำ (Leaders) – มสมฤทธผลสงในการสรางสรรค (creation) เทคโนโลย )TAI > 0. 5) เชน Finland, US, Japan, Korea กลมมศกยภาพทจะเปนผนำ (Potential leaders) – ประชาชนมทกษะด (human skills) และมการกระจาย (diffusion) ของเทคโนโลยมากอยในระดบสง แตมนวตกรรม (innovate) ไมมาก (TAI = 0. 35 – 0. 49) เชน Spain, Czech Rep กลมผตามทมพลวตร (Dynamic adopters) – มพลวตรในการใชเทคโนโลย แตประชาชนมทกษะตำกวากลมประเทศทมศกยภาพทจะเ ปนผนำ (TAI = 0. 20– 0. 34) เชน Brazil, China, India กลมดอยศกยภาพ (Marginalized) – มสมฤทธผลตำในทกมต รวมถงมการใชเทคโนโลยเกาอยางกวางขวาง (TAI< 0. 20) เชน Nicaragua, Pakistan, Kenya ทมา : http: //www. statistics. gov. uk/IAOSlondon 2002/downloads/Presentations/Sakiko_Fukuda-Parr. ppt http: //unpan 1. un. org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN 014340. pdf 25

ดชนสงคมและเศรษฐกจดจทล #1 (Digital Economy and Society Index) มตของดชน (Dimensions) 1. การเชอมตอ มตยอยและคานำหนก (Sub-dimensions and ดชนสงคมและเศรษฐกจดจทล #1 (Digital Economy and Society Index) มตของดชน (Dimensions) 1. การเชอมตอ มตยอยและคานำหนก (Sub-dimensions and weight) (Connectivity): -25% 2. การลงทนดานมนษย 3. การใชอนเทอรเนต (Human Capital): -25% (Use of Internet): - (15%) 4. การบรณาการของเทคโนโลยดจทล Digital Technology): -20% 5. บรการสาธารณะดจทล 15% 1. 1 ความเรวสงแบบใชสาย (Fixed Broadband): -33% 1. 2 ความเรวสงแบบเคลอนท (Mobile Broadband): 22% 1. 3 ความเรว (Speed): -33% 1. 4 ความสามารถในการเขาถง /ซอได (Affordability): 11% (Integration of (Digital Public Services): - ทมา 2. 1 ทกษะพนฐานและการใช -50% 2. 2 ทกษะชนสงและการพฒนา Development): -50% (Basic Skills and Usage) : (Advanced skills and 3. 1 เนอหา (Content): -33% 3. 2 การสอสาร (Communication): -33% 3. 3 การทำธรกรรม (Transactions): -33% 4. 1 ความเปนดจทลในภาคธรกจ (Business digitization): -60% 4. 2การคาอเลกทรอนกส (e. Commerce): -40% 5. 1 รฐบาลอเลกทรอนกส (e. Government): -67% 5. 2 สขภาพ /สาธารณะสขอเลกทรอนกส (e. Health): 33% : http: //digital-agenda-data. eu/datasets/desi/indicators 26

ดชนสงคมและเศรษฐกจดจทล #2 (Digital Economy and Society Index) มตยอยและคานำหนก (Sub-dimensions and weight) 1. 1 ความเรวสงแบบใชสาย ดชนสงคมและเศรษฐกจดจทล #2 (Digital Economy and Society Index) มตยอยและคานำหนก (Sub-dimensions and weight) 1. 1 ความเรวสงแบบใชสาย 1. 2 ความเรวสงแบบเคลอนท (Fixed Broadband): -33% (Mobile Broadband): -22% 2. 1 ทกษะพนฐานและการใช 2. 2 ทกษะชนสงและการพฒนา 1. 1. 1 ความครอบคลมของการเชอมตอความเรวสงแบบใชสาย (Fixed BB Coverage): -50% 1. 1. 2 การใชการเชอมตอความเรวสงแบบใชสาย BB Take-up): -50% (จำนวนครวเรอนทมการเชอมตอ (Fixed ) 1. 2. 1 การใชการเชอมตอแบบเคลอนท (Mobile BB Take-up): -50% 1. 2. 2 ความถทอนญาตใหใช (Spectrum): -50% 1. 3. 1 ความครอบคลมของการเขาถงเครอขายรนใหม (NGA Coverage): -50% 1. 3. 2 การใชการเชอมตอความเรวสง (Subscriptions to Fast BB): -50% (ความเรว >= 30 Mbps) 1. 3 ความเรว (Speed): -33% 1. 4 ความสามารถในการเขาถง นยาม (Definition and weight) /ซอได (Affordability): -11% (Basic Skills and Usage) : -50% (Advanced skills and Development): -50% ทมา 1. 4. 4 ราคาการเชอมตอความเรวสงแบบใชสาย Price): -100% (คาใชจายตอเดอนทความเรว Mbps) (Fixed BB 12 -30 2. 1. 1 ผใชอนเทอรเนต (Internet Users): -50% 2. 1. 2 ทกษะพนฐานดานดจทบ (Basic Digital Skills): 50% 2. 2. 1 ผเชยวชาญดานไอซท (ICT Specialists): -50% 2. 2. 2 ผสำเรจการศกษาดานวทยาศาสตร เทคโนโลย วศวกรรม และคณตศาสตร (STEM Graduates): -50% : http: //digital-agenda-data. eu/datasets/desi/indicators 27

ดชนสงคมและเศรษฐกจดจทล #3 (Digital Economy and Society Index) มตยอยและคานำหนก (Sub-dimensions and weight) 3. 1 เนอหา ดชนสงคมและเศรษฐกจดจทล #3 (Digital Economy and Society Index) มตยอยและคานำหนก (Sub-dimensions and weight) 3. 1 เนอหา (Content): -33% 3. 2 การสอสาร 3. 3 การทำธรกรรม นยาม (Definition and weight) 3. 1. 1 ขาว (News): -25% 3. 1. 2 เพลง (Music) วดโอ (Videos) และเกม (Games): -25% 3. 1. 3 วดโอตามคำขอ (Video on Demand) (25%) (รอยละของครวเรอนในการเปนสมาชก ) 3. 1. 4 ทวอนเทอรเนต (IPTV): -25% (Communication): -33% 3. 2. 1 วดโอภาพเคลอนไหว 3. 2. 2 เครอขายทางสงคม เผยแพรเรองตางๆ ) (Transactions): -33% 4. 1 ความเปนดจทลในภาคธรกจ (Video Calls): -50% (Social Networks): -50% (มบญช , โพสขอความ , 3. 3. 1 การธนาคาร (Banking): -50% 3. 3. 2 การซอสนคา (Shopping): -50% (Business digitization): -60% 4. 1. 1 การแบงปนสารสนเทศอเลกทรอนกส (Electronic Information Sharing): 20% (ม ERP ใชแลกเปลยนขอมลระหวางแผนก ) 4. 1. 2 การใชระบบระบลกษณะของวตถดวยคลนความถวทยในการสงมอบผลต ภณฑ /บรการ /หลงการขาย (RFID): -20% 4. 1. 3 การใชสอสงคมออนไลน (Social Media): -20% (ผประกอบมการใชอยางนอย 2 ชนด ) 4. 1. 4 ใบสงของอเลกทรอนกส (e. Invoices): -20% 4. 1. 5 คลาวด (Cloud): -20% 4. 2 การคาอเลกทรอนกส (e. Commerce): -40% 4. 2. 1 การขายแบบออนไลนของผประกอบการขนาดเลกและขนาดกลาง (SMEs Selling Online): -33% 4. 2. 2 การเตบโตของการขายแบบการคาอเลกทรอนส (e. Commerce Turnover): 33% (อยางนอยรอยละ 1) 4. 2. 3 การขายแบบออนไลนระหวางประเทศ (Selling Online Cross-border): -33% 5. 1 รฐบาลอเลกทรอนกส (e. Government): -67% 5. 1. 1 ผใชรฐบาลอเลกทรอนกส (e. Government Users) ในรอบ 12 เดอนทผานมา : -25% 5. 1. 2 แบบฟอรมออนไลน (Pre-filled Forms): -25% 5. 1. 3 การแขงขนดานบรการออนไลน (Online Service Completion): -25% 5. 1. 4 การเปดเผยขอมล (Open Data): -25% 5. 2 สขภาพ /สาธารณะสขอเลกทรอนกส ทมา : http: //digital-agenda-data. eu/datasets/desi/indicators (e. Health): -33% 5. 2. 1 การแลกเปลยนขอมลทางการแพทย (Medical Data Exchange): -50% 28

ดชนความพรอมดานรฐบาลอเลกทรอนกสของสห ประชาชาต (UN e-Government Readiness Index) ดชนดานเวบไซต (Web Measure Index) ดชนดานโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index) ดชนความพรอมดานรฐบาลอเลกทรอนกสของสห ประชาชาต (UN e-Government Readiness Index) ดชนดานเวบไซต (Web Measure Index) ดชนดานโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index) ดชนดานการลงทนทรพยากรมนษย (Human Capital Index) ดชนดานการมสวนรวม (Participation Index) 29

ดชนดานเวบไซต (Web Index) • • • ขนเรมตน (Emerging Stage) รฐบาลเรมสรางเวบไซต มบางหนวยงานเทานนทมเวบไซต สารสนเทศทนำเสนอมเพยงเลกนอย สวนใหญเปนสารสนเทศพนฐาน และสถตตาง ดชนดานเวบไซต (Web Index) • • • ขนเรมตน (Emerging Stage) รฐบาลเรมสรางเวบไซต มบางหนวยงานเทานนทมเวบไซต สารสนเทศทนำเสนอมเพยงเลกนอย สวนใหญเปนสารสนเทศพนฐาน และสถตตาง ๆ ขนกาวหนา (Enhanced Stage) มการปรบปรงเนอหาและสารสนเทศใหถกตองอยเสมอ ขนการปฏสมพนธ (Interaction Stage) ผใชสามารถดาวนโหลด (download) แบบฟอรม ตดตอกบเจาหนาท กำหนดเวลานดพบ และเสนอความตองการได ขนการทำธรกรรม (Transaction Stage) ผใชสามารถชำระคาบรการ และทำธรกรรมดานการเงนออนไลนได ขนบรณาการ (Connected Stage) มการเชอมโยงอยางสมบรณ ทงแนวตง แนวนอน โครงสรางพนฐาน รฐบาลกบประชาชน และผทเกยวของ เพอตอบสนองตอความตองการของประชาชน 30

ดชนดานโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index) • • • ผใชอนเทอรเนต /ประชากร 100 คน (Internet Users /100 ดชนดานโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index) • • • ผใชอนเทอรเนต /ประชากร 100 คน (Internet Users /100 persons) เครองคอมพวเตอรสวนบคคล /ประชากร 100 คน (PCs /100 persons) โทรศพทพนฐานตอประชากร 100 คน (Main Telephones Lines /100 persons) โทรศพทเคลอนทตอประชากร 100 คน (Cellular telephones /100 persons) การสอสารความเรวสง /ประชากร 100 คน (Broad banding /100 persons) 31

ดชนดานการลงทนทรพยากรมนษย (Human Capital Index) • อตราการรหนงสอของประชากรวยผใหญ (adult literacy rate) • สดสวนการเรยนหนงสอระดบประถมศกษา มธยมศกษา และอดมศกษา (primary, ดชนดานการลงทนทรพยากรมนษย (Human Capital Index) • อตราการรหนงสอของประชากรวยผใหญ (adult literacy rate) • สดสวนการเรยนหนงสอระดบประถมศกษา มธยมศกษา และอดมศกษา (primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio) 32

ดชนดานการมสวนรวม (Participation Index) • มชองทางใหม (new channel) หลากหลายชองทาง เพอใหประชาชนใช และ • การลดอปสรรค (reduce barrier) ดชนดานการมสวนรวม (Participation Index) • มชองทางใหม (new channel) หลากหลายชองทาง เพอใหประชาชนใช และ • การลดอปสรรค (reduce barrier) ในการเขาไปมสวนรวมกำหนดนโยบาย (policymaking) 33

ดชนการดำเนนงานรฐบาลอเลกทรอนกสของสหร ฐอเมรกา (e-Gov Performance) สำนกงานจดการและงบประมาณ (Office of Management and Budget: OMB) ของสหรฐอเมรกา ใชดชนวดผลการดำเนนงานรฐบาลอเลกทรอนกส 5 ดชนการดำเนนงานรฐบาลอเลกทรอนกสของสหร ฐอเมรกา (e-Gov Performance) สำนกงานจดการและงบประมาณ (Office of Management and Budget: OMB) ของสหรฐอเมรกา ใชดชนวดผลการดำเนนงานรฐบาลอเลกทรอนกส 5 ดาน ดงน 1. การยอมรบ /การมสวนรวม (Adoption/Participation) – ระดบการมสวนรวมของชมชน ไดแก พนกงาน หนวยงานของรฐ และองคการตางๆ 2. ความมประโยชน (Usage) – ระดบการใชงานของผใชงาน (end user) 3. ความพงพอใจของผใชบรการ (Customer Satisfaction) – ระดบความพงพอใจของผใชงานในผลตภณฑ (product) และ/หรอบรการ (service) 4. ความประหยด /ลดคาใชจาย (Cost Savings/Avoidance) – ระดบความประหยด /ลดคาใชจายทง 2 มมมอง คอ รฐบาล (government) และพลเมอง (citizenry) 5. ความมประสทธภาพ (Efficiency) – ระดบของการปรบปรงกระบวนการ เชน ลดเวลา และเพมประสทธภาพ (productivity) ทมา : Office of Management and Budget. E-GOV. http: //www. whitehouse. gov/omb/egov/c-7 -index. html 34

การวดผลการดำเนนงานรฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเ ทยวของสหรฐอเมรกา (e-Gov Travel Performance Measure) 1. การยอมรบ /การมสวนรวม • • • รอยละของหนวยงานทมการพฒนารฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเท ยวอยางสมบรณเตมท การวดผลการดำเนนงานรฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเ ทยวของสหรฐอเมรกา (e-Gov Travel Performance Measure) 1. การยอมรบ /การมสวนรวม • • • รอยละของหนวยงานทมการพฒนารฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเท ยวอยางสมบรณเตมท (fully deployed) รอยละของหนวยงานทเปลยนไปใช (migrating to) รฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเทยวบางสวนแตยงไมสมบรณเตมท รอยละของหนวยงานทมแผนงานในการพฒนา รฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเทยว 2. ความมประโยชน • • • (scheduled to deploy) (Usage) รอยละของการใหบรการใบรบประกน /ใบรบรอง /เอกสารสำคญ (vouchers serviced) ผานรฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเทยว รอยละของการใชระบบออนไลน (online) ในการเดนทางทกขนตอน (trips completed) จากระบบรฐบาลอเลกทรอนกสแบบครบวงจร (end-to-end) 3. ความพงพอใจของผใชบรการ • (Adoption/Participation) (Customer Satisfaction) คะแนนความพงพอใจ (satisfaction score) ของหนวยงานในประสทธผล (effectiveness) โครงการรฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเทยว ความพงพอใจของผใชบรการ (customer satisfaction) รฐบาลอเลกทรอนกสดานการทองเทยว 4. ความประหยด /ลดคาใชจาย (Cost Savings/Avoidance) 5. ความมประสทธภาพ (Efficiency) • ทมา เวลาในประมวลผล (processing time) การใหใบรบประกน /ใบรบรอง /เอกสารสำคญ (voucher) : Office of Management and Budget. E-GOV. http: //www. whitehouse. gov/omb/egov/c-7 -index. html 35

ดชนความพรอมดานรฐบาลอเลกทรอนกส (e. Government Readiness Index) ภาควชาพฒนาชมชนและมนษย มหาวทยาลยอลลนอยส เออบานา-แคมเปญ (University of Illinois at Urbana-Champaign) • ดชนความพรอมดานรฐบาลอเลกทรอนกส (e. Government Readiness Index) ภาควชาพฒนาชมชนและมนษย มหาวทยาลยอลลนอยส เออบานา-แคมเปญ (University of Illinois at Urbana-Champaign) • • ประเภทของการใหบรการออนไลน (types of services offered online ( การใชบรการออนไลนของชมชน (community’s use of services ( กระบวนการมสวนรวมของผทเกยวของในออกแบบและดำเ นนการดานรฐบาลอเลกทรอนกส (process of including stakeholders in the design and implementation of e. Government( การประสานความรวมมอระหวางหนวยงานของรฐบาลในการใหบร การออนไลน (government units collaborate to provide services online) 36

ดชนความพรอมดานโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure Readiness Index) ภาควชาพฒนาชมชนและมนษย มหาวทยาลยอลลนอยส เออบานา-แคมเปญ • • • ผลลพธทเกดจากการใชเทคโนโลยโทรคมนาคม (telecommunications quotient( ดชนความพรอมดานโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure Readiness Index) ภาควชาพฒนาชมชนและมนษย มหาวทยาลยอลลนอยส เออบานา-แคมเปญ • • • ผลลพธทเกดจากการใชเทคโนโลยโทรคมนาคม (telecommunications quotient( ดชนโครงสรางพนฐาน (infrastructure index( ผใหบรการโทรคมนาคม (telecommunications providers( 37

ตวแบบ ‘CUT’ #1 ระดบ (intensity) การเปลยนรปแบบ (TRANSFORMATION) ‘impact’ การใชงาน (USAGE) ความสามารถ (CAPACITY) ดชน ดชน ตวแบบ ‘CUT’ #1 ระดบ (intensity) การเปลยนรปแบบ (TRANSFORMATION) ‘impact’ การใชงาน (USAGE) ความสามารถ (CAPACITY) ดชน ดชน (indicators) เวลา (time) ทมา : Makane Faye. 2007. Developing e-Government indicators. http: //www. uneca. org/disd/events/2007/ictmeasurement 38

ตวแบบ ‘CUT’ #2 ประเภท (Broad Category of e-Gov Indicators) 1: ดชนปรมาตร (Capacity) 2: ดชนการใชประโยชน ตวแบบ ‘CUT’ #2 ประเภท (Broad Category of e-Gov Indicators) 1: ดชนปรมาตร (Capacity) 2: ดชนการใชประโยชน (Usage) 3: ดชนการเปลยนรปแบบหรอผลกระทบ (Transformation/Impact) ขอบเขตและความมงหมาย (Scope and Purpose) ปรมาตร (capacity) การใชงาน (usage/exploitation deployment) และการพฒนา (development) ภายในรฐบาล ตดตาม (Monitoring) ประเมน (Assessing) และวดผล (Measuring) ความกาวหนาในการพฒนาของ IS/IKE (Information and Knowledge Economy) ภายในรฐบาล ตดตาม (Monitoring) ประเมน (Assessing) และวดผล (Measuring) ผลกระทบของการพฒนา IS/IKE ระบบ (systems) เทคโนโลย (technology) และการปฏบตงาน (operations) ของรฐบาล ทมา : Makane Faye. 2007. Developing e-Government indicators. http: //www. uneca. org/disd/events/2007/ictmeasurement 39

ระดบ (intensity) ตวแบบ ‘CUT’ #3 การเปลยนรปแบบ (TRANSFORMATION) ‘impact’ การใชงาน (USAGE) ดชน (Indicators) การวดผลกระทบของการพฒนาสงคมสารสนเทศ (Measurements ระดบ (intensity) ตวแบบ ‘CUT’ #3 การเปลยนรปแบบ (TRANSFORMATION) ‘impact’ การใชงาน (USAGE) ดชน (Indicators) การวดผลกระทบของการพฒนาสงคมสารสนเทศ (Measurements of the impact of the dev of the information society on: ) • government system operations & staff • การใหบรการ (delivery of services) • สมรรถนะและกจกรรม (performances and activities) • ชมชนทองถน (local communities) ดชน (Indicators) ความสะดวกและทรพยากรดานไอซท )ICT Facilities and Resources) • ระดบ ขนาด และการขยายตวในการเขาถง (level, degree and spread of access) • ขนาดและระดบของการใชงาน (degree and level of usage) • การกระจายในการใชงานเฉพาะชมชน กลม ดชน (Indicators) และภาคสวน การใหบรการดานโครงสรางพนฐาน (distribution of usage in specific communities, รปแบบ ความสะดวก และทรพยากรดานไอซท groups and sectors) )ICT Delivery Infrastructure Platform, Facilities and Resources) • ขนาด (size) • ความสามารถ (capacity) • การขยายและครอบคลม (spread & coverage) • ขนาดและระดบของการพฒนา (degree and level of deployment) ทรพยากรดานไอซทอนๆ (Other ICT resources) • ความสามารถ (capacity) • การขยายและครอบคลม (spread & coverage) • ขนาดและระดบของการพฒนา (degree and level of deployment) ความสามารถ (CAPACITY) เวลา (time) ทมา : Makane Faye. 2007. Developing e-Government indicators. http: //www. uneca. org/disd/events/2007/ictmeasurement 40

มมมองการบรหารระบบสารสนเทศในองคการ มมมองดานเทคนค (technical perspective) มมมองการบรหาร (managerial perspective) มมมองดานผใช )user perspective) 41 มมมองการบรหารระบบสารสนเทศในองคการ มมมองดานเทคนค (technical perspective) มมมองการบรหาร (managerial perspective) มมมองดานผใช )user perspective) 41

ความพรอมดานอเลกทรอนกส (e-Readiness) ประเภท นำหนก #1 ดชน การเชอมตอและโครงสรางพน ฐานดานเทคโนโลย (Connectivity and technology infrastructure) 20% การเขาถง ความพรอมดานอเลกทรอนกส (e-Readiness) ประเภท นำหนก #1 ดชน การเชอมตอและโครงสรางพน ฐานดานเทคโนโลย (Connectivity and technology infrastructure) 20% การเขาถง /ใช (penetration) บอรดแบนด (broadband) โทรศพทเคลอนท (mobile-phone) อนเทอรเนต (internet) คอมพวเตอรสวนบคคล (PC) และไวไฟ (Wi. Fi hotspot) อตราราคาทเหมาะสมของ (affordability) ของบอรดแบนด ความปลอดภย (security) ของอนเทอรเนต (internet) บตรประชาชนอเลกทรอนกส (electronic ID. ) สภาพแวดลอมดานธรกจ (Business environment) 15% สภาพแวดลอมดานการเมอง (political) ทงหมด สภาพแวดลอมดานเศรษฐกจมหภาค (macroeconomic) โอกาส (opportunities) ดานการตลาด (market) นโยบาย (policy) ตอผประกอบการเอกชน (private enterprise) นโยบายดานการลงทนของตางชาต (foreign investment) foreign trade and exchange กฎ/กตกา (regimes) ดานการแลกเปลยนและการคาระหวางประเทศ กฎ/กตกาดานภาษ (tax) การเงน (financing) ตลาดแรงงาน (the labour market) 15% ระดบการศกษา (education) การรหนงสอ (literacy) ระดบความรอบรดานอนเทอรเนต (internet literacy) อนดบผบรหารกจการ (degree of entrepreneurship) ทกษะดานเทคนคของแรงงาน (technical skills of workforce) อนดบของนวตกรรม (degree of innovation) /กจการ สภาพแวดลอมทางดานสงคมและว ฒนธรรม (Social and cultural environment) ทมา : IBM. 2008. E-readiness rankings 2008: Maintaining momentum. http: //www- 42

ความพรอมดานอเลกทรอนกส (e-Readiness) ประเภท สภาพแวดลอมดานกฎหมาย environment) นำหนก ดชน 10% ความมประสทธผล (effectiveness) ของตวกฎหมายโบราณ (traditional legal framework) ความพรอมดานอเลกทรอนกส (e-Readiness) ประเภท สภาพแวดลอมดานกฎหมาย environment) นำหนก ดชน 10% ความมประสทธผล (effectiveness) ของตวกฎหมายโบราณ (traditional legal framework) กฎหมายทใชควบคม (covering) อนเทอรเนต ระดบของการเซนเซอร (censorship) จำนวนของการจดทะเบยนธรกจใหม (ease of registering a new business) วสยทศนและนโยบายของรฐบา ล (Government policy and vision) 15% สดสวน (proportion) คาใชจายของรฐบาล (government spend) ดานไอซทตอจดพ (GDP) ยทธศาสตร (strategy) ในการพฒนาดจทล (digital) การจดซอจดจางแบบออนไลน (online procurement) การยอมรบของธรกจ /กจการและ ผบรโภค (Consumer and business adoption) 25% การใชจาย (spending) ของผบรโภค (consumer) ตอหว (per head) ดานสารสนเทศ (information) และเทคโนโลยการสอสาร (communications technology) ระดบของการพฒนาธรกจอเลกทรอนกส (ebusiness) อนดบ (degree) ของการทำการคาแบบออนไลน (online commerce) ความสามารถในการใชงาน (availability) บรการสาธารณะ (public services) แบบออนไลนของภาคประชาชน (citizens) และภาคธรกจ (businesses) ทมา (Legal #2 : IBM. 2008. E-readiness rankings 2008: Maintaining momentum. http: //www- 43

การเตบโตของระบบสารสนเทศภายในองคกร Richard L. Nolan #1 ขนตอน I. เรมตน (Initiation) II. แผขยาย (Expansion) III. ควบคม การเตบโตของระบบสารสนเทศภายในองคกร Richard L. Nolan #1 ขนตอน I. เรมตน (Initiation) II. แผขยาย (Expansion) III. ควบคม (Control) IV. สมบรณ (Maturity) กระบวนการ • รายการโปรแกรมทมใช (Application portfolio) • บทบาทและความตระหนกของผใช (Users’ role and awareness) • ทรพยากรระบบสารสนเทศ (I/S resources) - ฮารดแวร /ซอฟตแวร /เครอขาย … (Hardware/software/networks/. . . ) - ทมงาน (Staff) - การบรหาร (Management) • การวางแผนและการควบคม (Planning and control activities) 44

การเตบโตของระบบสารสนเทศภายในองคกร Richard L. Nolan กระบวนการ )Processes) I. III. #2 IV. การมและใชแอปพลเคชน (Application Portfolio) บทบทและความตระหนกรของผ การเตบโตของระบบสารสนเทศภายในองคกร Richard L. Nolan กระบวนการ )Processes) I. III. #2 IV. การมและใชแอปพลเคชน (Application Portfolio) บทบทและความตระหนกรของผ ใช (Users’ role & Awareness) ทรพยากรระบบสารสนเทศ (I/S Resources) - HW/SW/TP/. . - Staff - Management การวางแผนและควบคม (Planning and Control) เรมตน แผขยาย ควบคม สมบรณ (Initiation) (Expansion) (Control) (Maturity) 45 ขนตอน (Stages)

การเตบโตของระบบสารสนเทศภายในองคกร Richard L. Nolan #3 ระดบงบประมาณดาน IS/IT (Level Of IS/IT Expense) จดเปลยน (Transition point) การเตบโตของระบบสารสนเทศภายในองคกร Richard L. Nolan #3 ระดบงบประมาณดาน IS/IT (Level Of IS/IT Expense) จดเปลยน (Transition point) บรหารคอมพวเตอร อมล บรหารสารสนเทศ /ระบบ /ประมวลผลข (Information/system management) (Computer/DP) management) I ขนเรมตน (Initiation) II ขนแผขยาย (Contagion) III ขนควบคม (Control) IV V VI ขนบรณาการ ขนบรหารขอมล ขนพฒนาสมบรณ (Integration) (Maturity) (Data Mgmt. ) 46

การเตบโตของระบบสารสนเทศภายในองคกร Richard L. Nolan #4 ? ขนการเรมตน (Initiation) องคการเรมปรบปรงระบบการดำเนนงาน มการนำเครองมอสมยใหมมาใชในการประมวลผลขอมล ? ขนแผขยาย (Contagion) องคการเหนผลดของการนำเครองมอสมยใหมมาใชในการประมวลผลขอมล การเตบโตของระบบสารสนเทศภายในองคกร Richard L. Nolan #4 ? ขนการเรมตน (Initiation) องคการเรมปรบปรงระบบการดำเนนงาน มการนำเครองมอสมยใหมมาใชในการประมวลผลขอมล ? ขนแผขยาย (Contagion) องคการเหนผลดของการนำเครองมอสมยใหมมาใชในการประมวลผลขอมล มการพฒนาโปรแกรมการใชงานตาง ๆ มการใชนกคอมพวเตอรชวยพฒนางานคอมพวเตอรดานตาง ๆ มการใชคอมพวเตอรชวยประมวลผลขอมลเพมขนอยางชดเจน ? ขนการควบคม (Control) องคการเรมมการวางนโยบายดานระบบสารสนเทศ ผบรหารเรมมการจดสรรทรพยากรคอมพวเตอรไปใหงานดานทสำคญ ๆ กอนเรมมการจดตงหนวยงานดานระบบสารสนเทศเพอการบรหาร (Management Information System: MIS( ? ขนบรณาการ (Integration) องคการเรมบรณาการขอมลเขาดวยกน โดยใชวทยาการทางดานฐานขอมลเครอขาย และโทรคมนาคม เพอใหสามารถแลกเปลยนหรอใชขอมลรวมกนหลาย ๆ ฝาย ? ขนการบรหารขอมล (Data Administration) องคการอยในขนสามารถประสานการใชขอมลของหนวยงานหลายดานรวมกน จงตองมการบรหารงานดานวทยาการฐานขอมล และโทรคมนาคม ? ขนพฒนาสมบรณ (Maturity) 47 ผบรหารในองคการตระหนกถงความสำคญของหนวย งานดานระบบสารสนเทศเพ

ชองวางระหวาง Design-Reality Gaps จากตวแบบ ITPOSMO Current Reality สารสนเทศ(Information) เทคโนโลย (Technology) กระบวนการ(Processes) เปาหมายและคานยม (Objectives and ชองวางระหวาง Design-Reality Gaps จากตวแบบ ITPOSMO Current Reality สารสนเทศ(Information) เทคโนโลย (Technology) กระบวนการ(Processes) เปาหมายและคานยม (Objectives and Value) ทมงานและทกษะ (Staffing and Skill) การบรหาร (Management and Structures) ทรพยากรอน ๆ (Other Resources) ความเปนจรง (Reality( I T P O S M O ชองวาง (Gap( Design Proposal for New System สารสนเทศ(Information) เทคโนโลย (Technology) กระบวนการ(Processes) เปาหมายและคานยม (Objectives and Value) ทมงานและทกษะ (Staffing and Skill) การบรหาร (Management and Structures) ทรพยากรอน ๆ (Other Resources) การออกแบบ (Design( 48

ดชนการเขาถงและการใชไอซทของครวเรอนและ บคคล (Core Indicators on Access to, and Use of, ICT by Households and ดชนการเขาถงและการใชไอซทของครวเรอนและ บคคล (Core Indicators on Access to, and Use of, ICT by Households and Individuals) #1 • สดสวนของครวเรอนตอ • • (Proportion of HHs with): HH 1: วทย 1 เครอง (a radio) HH 2: โทรทศน 1 เครอง (a TV) HH 3: โทรศพทบาน 1 เลขหมาย (a fixed line telephone) HH 4: โทรศพทเคลอนท 1 เครอง (a mobile cellular telephone) HH 5: คอมพวเตอร 1 เครอง (a computer) HH 7: การเขาถงอนเทอรเนตทบาน (internet access at home) HH 12: ประเภทการเขาถงอนเทอรเนต (access to the internet by type of access) ทมา : Rachman, Abdul. The Availability of ICT Indicators for Households and Individuals: Case of Indonesia. Retrieved from http: //www. postel. go. id/webupdate/ict-indicators/data/BPS-Availability_of_ICT_Indicators 4 Households_and_Individuals- 49

ดชนการเขาถงและการใชไอซทของครวเรอนและ บคคล (Core Indicators on Access to, and Use of, ICT by Households and ดชนการเขาถงและการใชไอซทของครวเรอนและ บคคล (Core Indicators on Access to, and Use of, ICT by Households and Individuals) #2 • สดสวนของบคคลในการใช used: ) (Proportion of individuals who • HH 6: การใชคอมพวเตอรภายใน 12 เดอนทผานมา (computer in the last 12 months) • HH 8: การใชอนเทอรเนตภายใน 12 เดอนทผานมาจากทกท (the internet (from any location) in the last 12 months) • HH 9: สถานทใชอนเทอรเนตภายใน 12 เดอนทผานมา (Location of individual use of internet in the last 12 months ) • HH 10: กจกรรมการใชงานอนเทอรเนตภายใน 12 เดอนทผานมา (Internet activities undertaken by individuals in the last 12 months) • HH 11: สดสวนของการใชโทรศพทเคลอนท (Proportion of individuals with use of a mobile telephone) • HH 13: ความถในการเขาถงอนเทอรเนตภายใน 12 เดอน จากทกสถานท (Frequency of individual access to the internet in the last 12 months (from any location) ทมา : Rachman, Abdul. The Availability of ICT Indicators for Households and Individuals: Case of Indonesia. Retrieved from http: //www. postel. go. id/webupdate/ict-indicators/data/BPS-Availability_of_ICT_Indicators 4 Households_and_Individuals- 50

ตวแบบการยอมรบเทคโนโลย (Technology Acceptance Model: TAM) ปจจ ยภายนอ ก )Exter nal Variab les) การยอมร บความ ตวแบบการยอมรบเทคโนโลย (Technology Acceptance Model: TAM) ปจจ ยภายนอ ก )Exter nal Variab les) การยอมร บความ มประโย ชน (Perceiv ed Usefuln ess) การยอมร บความง ายในกา รใชงาน (Perceiv ed Ease of Use) ทศนะคต ตอการใ ชงาน )Attitude towards Use) พฤตกร รมความต งใจท จะใชง าน )Behavi oral Intentio n to Use) การใชง านจรง )Actual System Use) 51