Скачать презентацию פרופ חגית מסר-ירון יו ר המועצה לקידום נשים Скачать презентацию פרופ חגית מסר-ירון יו ר המועצה לקידום נשים

663b76d45b5a94ee6cf772f87b8b6493.ppt

  • Количество слайдов: 31

 פרופ’ חגית מסר-ירון יו”ר המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה messer@eng. tau. ac. il פרופ’ חגית מסר-ירון יו”ר המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה [email protected] tau. ac. il 02 נובמבר 3002 © Messer-Yaron

 עיקרי הדברים: ·נשים מהוות כ- %05 מהאוכלוסיה = %05 מכח העבודה. · % עיקרי הדברים: ·נשים מהוות כ- %05 מהאוכלוסיה = %05 מכח העבודה. · % הנשים שבוחרות בעיסוק במדע ובטכנולוגיה קטן, ככלל, מ 05. כמה? ·גם הנשים שבוחרות בעיסוק במדע ובטכנולוגיה נתקלות בתקרת זכוכית. ·האם נשים לא מסוגלות? ·האם הזמן "עושה את שלו”? ·בארץ יש פעולה מאורגנת לטיפול בנושא, בתאום עם הקהילה האירופית. 3002 © Messer-Yaron

 מהו שעור הנשים בישראל מבין העוסקים המדע וטכנולוגיה? • כדי לענות על שאלה מהו שעור הנשים בישראל מבין העוסקים המדע וטכנולוגיה? • כדי לענות על שאלה זו נדרש לשאול מיהם "העוסקים במדע וטכנולוגיה", ואיך הם מוגדרים? התשובה לשאלה זו אינה פשוטה. האם מי שלמד פיזיקה ומלמד בבי"ס תיכון עוסק במדע וטכנולוגיה? האם פרופסור לכלכלה באוניברסיטה עוסק במדע? ומי שסיים דוקטורט בכלכלה וחוקר בנושא בבנק ישראל או במשרד האוצר? האם מדעי החברה ו/או מדעי הרוח הם "מדע"? האם מהנדס או מהנדסת המנהלים בחברת היי-טק עוסקים בטכנולוגיה או בניהול? • כדי לעקוף השאלה, נתרכז בנתונים: 3002 © Messer-Yaron

 % הסטודנטיות בתחומים שונים ובשנים שונות )כל התארים(. 1. שיעור בוגרות האוניברסיטה במדעים % הסטודנטיות בתחומים שונים ובשנים שונות )כל התארים(. 1. שיעור בוגרות האוניברסיטה במדעים מדוייקים/הנדסה - כ %52 3002 © Messer-Yaron

 2. השיעור הכולל של נשים מבין חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות: כ %52 3002 2. השיעור הכולל של נשים מבין חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות: כ %52 3002 © Messer-Yaron

 מתוך סקר מנהלות בתעשייה 1002 • הנשים מהוות כ %92 מכלל העובדים בתעשייה. מתוך סקר מנהלות בתעשייה 1002 • הנשים מהוות כ %92 מכלל העובדים בתעשייה. • שיעור המנהלות בתעשייה )מכלל המנהלים( עומד על כ %71. 3. הערכה: שיעור המועסקות בטכנולוגיה - כ %51 3002 © Messer-Yaron

 אמור מעתה: שיעור הנשים בישראל העוסקות במדע ובטכנולוגיה עומד על כ %02 3002 אמור מעתה: שיעור הנשים בישראל העוסקות במדע ובטכנולוגיה עומד על כ %02 3002 © Messer-Yaron

Distributions of women researchers in Higher Education by main field of science, 22 countries, Distributions of women researchers in Higher Education by main field of science, 22 countries, 1999 & Israel, 2000 Incomplete data from: LT, NO, PO, SK. No data from: BE-FR, EL, ES, FR, LU, LV, MT, RO. Exceptions to the reference year : AT: 1993; HU (1998); IL, LT, PO (2000). Estimated data: NL (from EPT); Data for HU includes other sectors. IL: FTE data only Exceptions to the Frascati manual definition of researcher: BE, IE, LU, NL, SE, UK. Exceptions to the Frascati manual definitions of main fields of science: PT.

 האם קיימת תקרת זכוכית לגבי נשים הבוחרות לעסוק במדע וטכנולוגיה? האקדמיה כמשל: 3002 האם קיימת תקרת זכוכית לגבי נשים הבוחרות לעסוק במדע וטכנולוגיה? האקדמיה כמשל: 3002 © Messer-Yaron

The “Scissors” diagram Israel and EU-13 No data for: ISCED 5 A grads (BEFr, The “Scissors” diagram Israel and EU-13 No data for: ISCED 5 A grads (BEFr, EL, IE, LU, PT); HES (LU) LU, PT (professors) Exceptions to the reference year: IL: 5 A graduates, 1997; EU-15: EL (students), IE (Ph. D. gr. . ): 97/98; BE-FR, BE-FL (Ph. D gr. . ), PT (Ph. D gr. ), SE (Ph. D gr. ): 99/00; EL (prof. ): 1997; ES (prof. ), IE (prof. ), AT (prof. ): 1998. Estimations from FTE (professors): NL

 האם הזמן לא האם הזמן לא "עושה את שלו"? האקדמיה כמשל: 3002 © Messer-Yaron

 % חברות הסגל האקדמי בדרגות השונות )כל התחומים(. 3002 © Messer-Yaron % חברות הסגל האקדמי בדרגות השונות )כל התחומים(. 3002 © Messer-Yaron

 גם כאשר משקללים את ההיסטוריה, דיאגרמת המספריים נשארת, כפי שרואים בדוגמא הבאה מגרמניה: גם כאשר משקללים את ההיסטוריה, דיאגרמת המספריים נשארת, כפי שרואים בדוגמא הבאה מגרמניה: 3002 © Messer-Yaron

 המצב במכללות בישראל - תשס”ב 3002 © Messer-Yaron המצב במכללות בישראל - תשס”ב 3002 © Messer-Yaron

 האם נשים לא מסוגלות? )1( 3002 © Messer-Yaron האם נשים לא מסוגלות? )1( 3002 © Messer-Yaron

(2) ? האם נשים לא מסוגלות WOLD-WENNERAS (Nature, 1997) Mean competence scores given to (2) ? האם נשים לא מסוגלות WOLD-WENNERAS (Nature, 1997) Mean competence scores given to male/female applicants by Swedish MRC Competence Score Total Impact © Messer-Yaron 2003

 האם נשים לא מסוגלות? )3( • דו”ח : MIT 1. פחות שטח משרדים/מעבדות האם נשים לא מסוגלות? )3( • דו”ח : MIT 1. פחות שטח משרדים/מעבדות 2. פחות תקציבי מחקר 3. פחות משכורת 3002 © Messer-Yaron

 מסקנות • • מיעוט נשים במדע וטכנולוגיה )כ %02( יש תקרת זכוכית נשים מסקנות • • מיעוט נשים במדע וטכנולוגיה )כ %02( יש תקרת זכוכית נשים מסוגלות הזמן לא יעשה את שלו 3002 © Messer-Yaron

 למה לפעול לשינוי? • למען צדק והגינות • למען המצויינות ceo-position-paper_en. pdf • למה לפעול לשינוי? • למען צדק והגינות • למען המצויינות ceo-position-paper_en. pdf • להגברת האמון והביטחון במדע ובטכנולוגיה 3002 © Messer-Yaron

 איך לפעול? • איסוף ופרסום עובדות וסטטיסטיקה והגברת מודעות. • יזמה ואכיפה של איך לפעול? • איסוף ופרסום עובדות וסטטיסטיקה והגברת מודעות. • יזמה ואכיפה של חוקי שוויון. • יצירת תנאים שווים ). (MAINSTREAMING • תמריצים )לנשים(. • חינוך. 3002 © Messer-Yaron

 איך לפעול? האקדמיה כמשל! • בגלל שקיפות הנתונים • בגלל המעמד הציבורי • איך לפעול? האקדמיה כמשל! • בגלל שקיפות הנתונים • בגלל המעמד הציבורי • בגלל האחריות על המוסדות להשכלה גבוהה להוות חוד החנית ונושאי הדגל ל"סגירת המספרים"!!! 3002 © Messer-Yaron

 אבל – גם הסקטור הפרטי חשוב http: //europa. eu. int/comm/research/science-society/women/wir/index_en. html © Messer-Yaron אבל – גם הסקטור הפרטי חשוב http: //europa. eu. int/comm/research/science-society/women/wir/index_en. html © Messer-Yaron 2003

 מה נעשה ברמה הממלכתית? הוקמה מועצה לקידום נשים למדע וטכנולוגיה, לפי המלצת קבוצת מה נעשה ברמה הממלכתית? הוקמה מועצה לקידום נשים למדע וטכנולוגיה, לפי המלצת קבוצת הלסינקי של האיחוד האירופאי, הפועלת לקיום מערכת מובנית של החלפת אינפורמציה ושיתוף בפעילויות לקידום נשים ונערות במדע ובטכנולוגיה בין המדינות החברות והשותפות באיחוד האירופאי. מועצה זו, שהוקמה ע”פ החלטת ממשלה, מרכזת את הפעילות הלאומית בתחום. 3002 © Messer-Yaron

 תפקידי המועצה )מתוך החלטת הממשלה מיום 00. 11. 02 מט/ 11(: · המועצה תפקידי המועצה )מתוך החלטת הממשלה מיום 00. 11. 02 מט/ 11(: · המועצה תתאם בין הגופים השונים בארץ הקשורים לנושא קידום נערות ונשים במדע ובטכנולוגיה. • המועצה תפעל כגוף אשר ישמש כתובת לפניות בנושאים הקשורים בקידום נשים במדע ובטכנולוגיה. · · · המועצה תיזום פעילויות שנועדו לקדם נערות ונשים במדע ובטכנולוגיה. המועצה תפעל מול האיחוד האירופאי בפעילויותיו בתחום זה. המועצה תדאג לקיום אתר ברשת שיפעל להפצת אינפורמציה רלוונטית ולקידום נשים. המועצה תפעל להעלאת מודעות ציבורית לבעיות הקשורות הנשים במדע ובטכנולוגיה. המועצה תדאג להפקת דו"ח שנתי בעברית ובאנגלית שיפרט את מצב הנשים במדע בארץ. 3002 © Messer-Yaron

 תשס”ג - שנת “נשים במדע” בישראל • ביוזמתה של חה”כ ענת מאור, יו”ר תשס”ג - שנת “נשים במדע” בישראל • ביוזמתה של חה”כ ענת מאור, יו”ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ה 51, הוכרז הנושא של קידום נשים במדע ובטכנולוגיה כנושא מרכזי לשנת תשס”ג. • הוחלט על הדגשת פעילויות בנושא והקדשת השבוע שבין יום האשה הבינלאומי ליום המדע )-8 41 למרץ( לריכוז פעולות ואירועים. • 3002 © Messer-Yaron

 סקר עמדות הציבור בנושא נשים במדע וטכנולוגיה • • סקר טלפוני: מסכים/מסכים חלקית/לא סקר עמדות הציבור בנושא נשים במדע וטכנולוגיה • • סקר טלפוני: מסכים/מסכים חלקית/לא מסכים בוצע בסוף פברואר 3002, ע”י קידום מחקר/מרקם )דר’ רותי לוי(. למעלה מ 006 עונים: גברים )%14( ונשים, מיגוון גילאים, מגורים בכל הארץ, חילונים ודתיים, ערבים ויהודים, עולים וותיקים. שלושה תחומים: עמדות יסוד, חינוך, תעסוקה. 3002 © Messer-Yaron

 עמדות יסוד - סיכום • המסקנה העולה מהסקר היא שלרוב גדול של הציבור עמדות יסוד - סיכום • המסקנה העולה מהסקר היא שלרוב גדול של הציבור עמדות יסודיות חיוביות לגבי נשים במדע ובטכנולוגיה. עמדות אלה שכיחות בעיקר בציבור החילוני, דובר עברית, משכיל ומבוגר. 3002 © Messer-Yaron

 חינוך - סיכום • המסקנה העולה מהסקר היא כי רווחת הדעה שמערכת החינוך חינוך - סיכום • המסקנה העולה מהסקר היא כי רווחת הדעה שמערכת החינוך שיוויונית, וחושפת את המדע והטכנולוגיה במידה שווה לתלמידים ותלמידות אך למרות זאת ההישגים והבחירות להתמחות של תלמידם ותלמידות אינם דומים. • מקובלת הגישה כי למסרים שיויוניים בחינוך תהיה השפעה על מספר הנשים הבוחרות בעיסוק זה. בקרב נשאלים דתיים ובקרב נשאלים ששפת האם שלהם ערבית החינוך נתפש פחות כגורם שישפיע על בחירות התלמידות. 3002 © Messer-Yaron

© Messer-Yaron 2003 © Messer-Yaron 2003

 תעסוקה - סיכום • המסקנה: קיימת מודעות בקרב הציבור לגבי חוסר השיויון בעולם תעסוקה - סיכום • המסקנה: קיימת מודעות בקרב הציבור לגבי חוסר השיויון בעולם התעסוקה המדעי : הנשים אינם מהוות מחצית מהעוסקים בתחום, הן מופלות לרעה ונדרשות להוכיח יכולת מקצועית גבוהה מגברים, והתפקידים הנוספים שלהן משמפיעים על יכולת הקידום שלהן. • תפיסת זו מאפיינת בעיקר נשים, עונים מבוגרים, חילונים ודוברי עברית. 3002 © Messer-Yaron

 ציינ/י שמות של 3 מדעניות 021 )%5. 91( מהנשאלים ציינו לפחות שם אחד ציינ/י שמות של 3 מדעניות 021 )%5. 91( מהנשאלים ציינו לפחות שם אחד של מדענית. • 07מהנשאלים ציינו את מאדם קירי • 51מהנשאלים ציינו את פרופ' יולי תמיר • 9מהנשאלים ציינו את פרופ' יהודית נאות • 4מהנשאלים ציינו את פרופ' חגית מסר ירון • רק 2 מהנשאלים ציינו את פרופ’ עדה יונת רוב הציבור, למרות העמדות החיוביות, אינו מסוגל לנקוב בשם מדעניות. הכרת המדעניות שכיחה יותר בקרב משכילים, חילוניים, מבוגרים ודוברי עברית או רוסית כשפת אם. 3002 © Messer-Yaron