Скачать презентацию פרויקט שנתי במערכות מידע 6 591490 פרופ דב Скачать презентацию פרויקט שנתי במערכות מידע 6 591490 פרופ דב

0bfdbbbdcaa108dac39d0bd89a983c79.ppt

  • Количество слайдов: 37

 פרויקט שנתי במערכות מידע 6/591490 פרופ. דב דורי דיצה ביימל, Ms. C ערן פרויקט שנתי במערכות מידע 6/591490 פרופ. דב דורי דיצה ביימל, Ms. C ערן טוך דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 1

 סדר יום למפגש פרויקטים • • 03: 61 -03: 51 דברי פתיחה, מעבר סדר יום למפגש פרויקטים • • 03: 61 -03: 51 דברי פתיחה, מעבר על הסילבוס, הסבר כללי על דרישות הקורס – פרופ' דב דורי. 00: 71 -03: 61 מעבר על דרישות טכנולוגיות - ערן טוך. 03: 71 -00: 71 הצגת פרויקטים ע"י מנחים. 54: 71 -03: 71 אדמיניסטרציה וסיום המפגש – דיצה ביימל. דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 2

 תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט מה נדרש באופן טיפוסי בסוף סמסטר א של הפרויקט? ארכיטקטורה בסיסית לפרויקט תיאור שכבת ה - Client תיאור שכבת ה- Business Logic תיאור שכבת Database References דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 3

 מה זה פרוייקט שנתי? • • מטרת הקורס: ניתוח תכן ומימוש של מערכת מה זה פרוייקט שנתי? • • מטרת הקורס: ניתוח תכן ומימוש של מערכת מידע אמיתית עבור לקוח בתעשייה או באקדמיה, המסתמכים על שיטות שנלמדו בקורסים השונים של הנדסת מערכות מידע. שיטת העבודה: צוותים בני 3 סטודנטים שיבצעו אפיון וניתוח המערכת בסמסטר ראשון ומימוש והטמעה בסמסטר שני. לכל צוות יתמנה מנחה אקדמי מן הפקולטה ומנחה תעשייתי מצד הלקוח. הפרויקט חייב להיות בהיקף המינימלי הנדרש של 005 שעות לסטודנט לשנה ולשלב לפחות שתי טכנולוגיות מידע )כגון בסיסי נתונים, תקשורת, ראיה ממוחשבת, אינטרנט, מולטימדיה. . . (. דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 4

 תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט מה נדרש באופן טיפוסי בסוף סמסטר א של הפרויקט? ארכיטקטורה בסיסית לפרויקט תיאור שכבת ה - Client תיאור שכבת ה- Business Logic תיאור שכבת Database References דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 5

 מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 6

 מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 7

 מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 8

 מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 9

 מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 01

 תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט מה נדרש באופן טיפוסי בסוף סמסטר א של הפרויקט? ארכיטקטורה בסיסית לפרויקט תיאור שכבת ה - Client תיאור שכבת ה- Business Logic תיאור שכבת Database References דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 11

 תשובה: ייזום וחצי פיתוח ייזום: דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 תשובה: ייזום וחצי פיתוח ייזום: דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 21

 חצי פיתוח: ניתוח ותכן דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – חצי פיתוח: ניתוח ותכן דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 31

 ניתוח דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 41 ניתוח דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 41

 ניתוח: אפיון מוכוון תחום דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – ניתוח: אפיון מוכוון תחום דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 51

 תכן דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 61 תכן דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 61

 ניתוח: אפיון מוכוון תחום דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – ניתוח: אפיון מוכוון תחום דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 71

 תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט מה נדרש באופן טיפוסי בסוף סמסטר א של הפרויקט? ארכיטקטורה בסיסית לפרויקט תיאור שכבת ה - Client תיאור שכבת ה- Business Logic תיאור שכבת Database References דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 81

 מימוש: ארכיטקטורה בסיסית דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 מימוש: ארכיטקטורה בסיסית דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 91

Login דוגמא – פעולת דפדפן משתמש התחברת בהצלחה ! למערכת my. User. can. Login(eran, Login דוגמא – פעולת דפדפן משתמש התחברת בהצלחה ! למערכת my. User. can. Login(eran, pass) Login. jsp Reply: true SELECT user_id FROM Users WHERE username=“eran” AND password = “pass” User Reply: 100000 Application Server DATABASE 20 2004/5 – 094195/6 דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע

 תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט מה נדרש באופן טיפוסי בסוף סמסטר א של הפרויקט? ארכיטקטורה בסיסית לפרויקט תיאור שכבת ה - Client תיאור שכבת ה- Business Logic תיאור שכבת Database References דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 12

 הרחבה - Client Environment • קיימות שתי אפשרויות למימוש ממשק המשתמש. • – הרחבה - Client Environment • קיימות שתי אפשרויות למימוש ממשק המשתמש. • – Web Client מבוסס על דפי , Web משתמשים בדפדפן כמנשק משתמש. • – Application Client תוכנה עצמאית המותקנת על מחשב המשתמש. בדרך כלל התוכנה תהיה מורכבת משני מודולים עיקריים: רכיב מנשק משתמש ורכיב תקשורת מול השרת. דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 22

 בחירת סוג המנשק • יש להשתמש ב- Web Client אם אין סיבה טובה בחירת סוג המנשק • יש להשתמש ב- Web Client אם אין סיבה טובה אחרת. יש יתרונות רבים לשיטה זו: – – יעבוד על כל פלטפורמה זמין תמיד ברשת אין צורך לשדרג גרסאות עלות תחזוקה נמוכה יותר • יש להשתמש ב- , Application Client כאשר: – מעונינים במנשק משתמש עשיר יותר – כאשר יש כמות רבה של פעילויות עיבוד נתונים הניתנות לביזור דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 32

 טכנולוגיות אפשריות • : Web Client – – HTML שפת עיצוב המנשק לדפי טכנולוגיות אפשריות • : Web Client – – HTML שפת עיצוב המנשק לדפי Web – – Java Script שפת Scripting פשוטה המאפשרת פעולות פשוטות המופעלות על ידי הדפדפן • : Application Client – כתוב באחת משפות התכנות הבאות: Java / C++ / C# / Visual Basic – בחירת שפת התכנות תלויה בטכנולוגיה בה כתובה כל המערכת, בפלטפורמה עליה ה- Client צריך לרוץ, ביכולות מנשק המשתמש הרצויות ועוד. . . דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 42

 טכנולוגיות – Active Web Pages • טכנולוגיות עיקריות: – – JSP / Servlet טכנולוגיות – Active Web Pages • טכנולוגיות עיקריות: – – JSP / Servlet מבוססות על . Java רצים על שרתי אפליקציה כגון Web. Sphere, Web Logic , Tomcat וכן הלאה. – – ASP טכנולוגיית Microsoft לדפים דינמיים. רץ מעל שרת . IIS – . PHP רץ מעל PHP Interpreter שיכול לעבוד מול IIS או . Apache • באופן כללי, כל הטכנולוגיות האלו מאפשרות לכתוב דפים דינמיים - קבצים הכוללים גם HTML וגם קוד תוכנה. דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 52

 - Active Web Pages המשך • למשל, במערכת מסחר אלקטרוני יהיו את הדפים - Active Web Pages המשך • למשל, במערכת מסחר אלקטרוני יהיו את הדפים הבאים, כל אחד מייצג פעולה או מידע במערכת: Checkout. jsp Login. jsp Product. Display. jsp Shopping. Cart. jsp • איך עובד הדף הדינאמי? – הדפים הדינאמיים מקבלים קלט מהמשתמש, בודקים אותו, מפעילים את מחלקות ה- , Business Logic מעבדים את הפלט ל- HTML ומעבירים אותו למשתמש. – שימו לב, כי הדפים אינם פונים באופן ישיר למסד הנתונים ואינם כוללים תהליכי עיבוד מורכבים. פעולות אלו נעשות על ידי מחלקות מנשק המשתמש. דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 62

 תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט מה נדרש באופן טיפוסי בסוף סמסטר א של הפרויקט? ארכיטקטורה בסיסית לפרויקט תיאור שכבת ה - Client תיאור שכבת ה- Business Logic תיאור שכבת Database References דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 72

 הרחבה - Business Logic Classes • מחלקות ) (Classes אלו אחראיות על ביצוע הרחבה - Business Logic Classes • מחלקות ) (Classes אלו אחראיות על ביצוע התהליכים במערכת. • במערכת מידע טיפוסית, רוב הפעולות שלהן יהיו קשורות למסד הנתונים – לשלוף, לעדכן ולבצע עיבודים על מידע. • טכנולוגיות: – סביבת . Java – סביבת ) (Visual Basic , C++ , C#) Microsoft (. NET – אובייקטים ב- ) PHP גרסא 5( דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 82

 למה בכלל צריך מחלקות אלו? • כדי שהקוד יהיה מודולרי – כך שלכל למה בכלל צריך מחלקות אלו? • כדי שהקוד יהיה מודולרי – כך שלכל מודול תוכנה יש אחריות מוגדרת, עם מנשק ) (API מוגדר – ניתן לחלק את העבודה בין המפתחים – ניתן לבצע שינויים בחלק מהמערכת בלי לשנות את כולה • כדי שתהיה הפרדה בין ממשק המשתמש ללוגיקה של המערכת. דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 92

 למה צריך מחלקות? המשך. . . • כדי שניתן יהיה לבצע שימוש מחדש למה צריך מחלקות? המשך. . . • כדי שניתן יהיה לבצע שימוש מחדש ) (reuse של קוד. לדוגמא: – נרצה שכל דף במערכת יכיל בדיקה של זהות המשתמש, אבל לא נרצה לשכפל את הקוד – נרצה שאדמיניסטרטור יוכל לעשות כל מה שמשתמש רגיל עושה, אבל ללא צורך לכתוב שני קטעי קוד שונים • אבטחת מידע: רק למחלקות מוגדרות יש גישה למסד הנתונים, לטבלאות שונות. • ביצועים: מחלקות שעברו הידור ) (Compilation רצות מהר יותר באופן משמעותי. דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 03

 תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט מה נדרש באופן טיפוסי בסוף סמסטר א של הפרויקט? ארכיטקטורה בסיסית לפרויקט תיאור שכבת ה - Client תיאור שכבת ה- Business Logic תיאור שכבת Database References דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 13

 הרחבה – מסד נתונים • מסד הנתונים הוא לב המערכת • על שרת הרחבה – מסד נתונים • מסד הנתונים הוא לב המערכת • על שרת מסד נתונים לתמוך בריבוי משתמשים, טראנסאקציות, אבטחת מידע, גיבויים וכ"ו. . . • הקורס דורש שימוש בשרת מסד נתונים, כגון: – – – My. SQL ) Microsoft SQL Server (or MSDE Oracle 2 IBM DB Postgre. SQL • Access אינו שרת מסד נתונים דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 23

 תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי תוכן עניינים • • • • הקדמה – מהו פרוייקט שנתי? מחזור חיי מערכת ואיך הוא משתקף בפרויקט מה נדרש באופן טיפוסי בסוף סמסטר א של הפרויקט? ארכיטקטורה בסיסית לפרויקט תיאור שכבת ה - Client תיאור שכבת ה- Business Logic תיאור שכבת Database References דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 33

 הוראות להתחלת עבודה על פרויקט • Use the following URL to open acount הוראות להתחלת עבודה על פרויקט • Use the following URL to open acount on iestud server: http: //iestud. technion. ac. il • When your tables are ready send them in the correct format to Mr. Israel Bravo. [email protected] technion. ac. il • On this server (iestud) Apache, PHP and My. SQL servers are installed and can be used by the students. • Usable Servers: – IIS (Microsoft Internet Information Server) for ASP or PHP – (if the server is not Windows, then we cannot install IIS. ) – Tomcat (for Java). – Apache (for PHP). 34 2004/5 – 094195/6 דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע

References • PHP Manual - http: //iew 3. technion. ac. il/CC/Comp_news/html. php – (two References • PHP Manual - http: //iew 3. technion. ac. il/CC/Comp_news/html. php – (two links - to local and remote URL's) • My. SQL - http: //iew 3. technion. ac. il/CC/Comp_news/mysql/manual_toc. h tml • MSDE: http: //msdn. microsoft. com/library/default. asp? url=/library/enus/dnmsde/html/msderoadmap. asp • JSP Tutorial: http: //www. jsptut. com/ • Java Tutorial: http: //java. sun. com/docs/books/tutorial/ • C# Tutorial: http: //www. softsteel. co. uk/tutorials/c. Sharp/c. Index. html • ASP. NET Tutorial: http: //samples. gotdotnet. com/quickstart/aspplus/ 35 2004/5 – 094195/6 דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע

Downloads • Download Databases: – MSDE: http: //www. microsoft. com/sql/msde/default. asp – My. SQL: Downloads • Download Databases: – MSDE: http: //www. microsoft. com/sql/msde/default. asp – My. SQL: http: //www. mysql. com/ – Postgre. SQL: http: //www. postgresql. org/ • Download Web and Application Servers: – IIS: http: //www. microsoft. com/downloads/details. aspx? Family. ID= 56 fc 92 ee-a 71 a-4 c 73 -b 628 -ade 629 c 89499&displaylang=en – Tomcat: http: //jakarta. apache. org/site/binindex. cgi – Apache: http: //www. apache. org/dist/httpd/ – PHP: http: //www. php. net/downloads. php 36 2004/5 – 094195/6 דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע

 תודה רבה סמסטר נעים לכולם דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 תודה רבה סמסטר נעים לכולם דרישות טכנולוגיות – פרוייקט שנתי במערכות מידע 6/591490 – 5/4002 73