Скачать презентацию עיקרי כללי ציטוט 1 האוניברסיטה העברית Скачать презентацию עיקרי כללי ציטוט 1 האוניברסיטה העברית

5ac2b9b8f03cf420ace4f7812f2a9e81.ppt

  • Количество слайдов: 27

 עיקרי כללי ציטוט 1 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002 עיקרי כללי ציטוט 1 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט רישום מקורות בכתיבה מדעית עיקרון חשוב בכתיבת הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט רישום מקורות בכתיבה מדעית עיקרון חשוב בכתיבת חיבור מדעי הוא האפשרות לבדוק את טיעוניו של המחבר, הנתמכים בסימוכין. לכן על המחבר לרשום את המקור בדרך שהמשתמש יוכל, אם ירצה, לאתרו במהירות ובקלות. לצורך כך נקבעו כללים נוקשים לרישום מקורות. במצגת זו נדגים שתי שיטות הנהוגות במדעי החברה לכתיבה מדעית. עם זאת ברצוננו להדגיש כי מאחר שכל פסיק ונקודה חשובים )כפי שתראו בהמשך(, רצוי שתבדקו את הרישום הביבליוגרפי שלכם עם הספרים ואתרי העזר המופיעים בסוף המצגת. 2 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט הכללים הנהוגים במדעי החברה בעולם המדעי מקובלים הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט הכללים הנהוגים במדעי החברה בעולם המדעי מקובלים סגנונות שונים ברישום מקורות. במדעי החברה נהוג להשתמש באחד משני הסגנונות הבאים: APA – American Psychological Association Style או Chicago (or Turabian) Style 3 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט הסגנון של APA ) (The American Psychological הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט הסגנון של APA ) (The American Psychological Association Style • רישום המקורות ברשימה ביבליוגראפית נעשה בסדר אלפביתי של שמות משפחה של המחברים. • • קבוצת מקורות בעברית מופיעה לפני קבוצת מקורות בלועזית. פריטים ללא שם מחבר מסודרים אלפביתית לפי כותרים. • שמות פרטיים של המחברים מקוצרים באות הראשונה. • פריטים מאת אותו מחבר מסודרים לפי שנת הפרסום, ובמקרה שפורסמו באותה שנה מסודרים לפי כותרים )ליד ציון שנת הפרסום מוסיפים אות: א/ב/ג וכו' לפי סדר ברשימה, כלומר 8991א, 8991ב, או 1998 b, 1998 a בלועזות(. • שנת הפרסום מופיעה אחרי שם המחבר)ים( בסוגריים. • חשוב מאוד לשים לב לסימני הפיסוק ולהדגשות. • הדגשה ניתנת לביצוע בכמה דרכים: ü ü 4 על ידי מתיחת קו מתחת לחלק שיש להדגיש באמצעות אותיות שמנות ) (bold באמצעות אותיות נוטות ) (italics באמצעות אותיות מפוזרות )עם רווח מוגדל בין אות לאות( , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט הפניה ביבליוגרפית בתוך גוף הטקסט הסגנון של הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט הפניה ביבליוגרפית בתוך גוף הטקסט הסגנון של APA ) (The American Psychological Association Style הפניה למקור בתוך גוף הטקסט של החיבור כוללת שם המשפחה של המחבר/ים )או עורכים( ושנת הפרסום. לדוגמה, הפניה לספר מאת אביה ספיבק "גודל המגזר הציבורי: המודל האירופי והמודל האמריקני", שיצא לאור בשנת 7002, תראה כך בגוף הטקסט: )ספיבק, 7002( בהמשך נתמקד בכללי רישום מקורות ברשימה ביבליוגרפית. 5 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום ספר ) (APA הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום ספר ) (APA שימו לב לסימני הפיסוק הנכונים שם משפחה, שם פרטי המקוצר של מחבר/מחברים. )שנת הפרסום בסוגריים(. שם הספר מודגש: כותר משנה מודגש )מהדורה, אם יש, בסוגריים(. )מספר כרכים, אם יש, בסוגריים(. מקום הוצאה לאור: שם הוצאה לאור. 6 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה א: ספר עם מחבר אחד ) הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה א: ספר עם מחבר אחד ) (APA שם פרטי של המחבר מקוצר לאות אחת. בעברית אין נקודה לפני השנה רישום מהדורה בסוגריים רביב, א' )5991(. הסתברות )מהד' ב'(. תל-אביב: עמיחי. שנת הפרסום בסוגריים אפשרויות הדגשה שונות שנת הפרסום בסוגריים שם פרטי של המחבר מקוצר לאות אחת Pinker, S. (2007). The stuff of thought: language as a window into 7 . human nature. New York: Viking , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ב: ספר עם כמה מחברים ) הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ב: ספר עם כמה מחברים ) (APA לפני שם המשפחה של מחבר האחרון בעברית תופיע וי"ו החיבור ללא פסיק כרמלי, א', רביד-ימין, א' ואורון ג' )5002(. אמהות למען אמהות: תקופה שנייה. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי. לפני שם המשפחה של מחבר האחרון יופיע הסימן & עם פסיק Romney, M. B. , & Steinbart, P. J. (2000). Accounting information . systems (8 th ed). Upper Saddle River, N. J. : Prentice Hall 8 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ג: ספר ערוך ) (APA המילה הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ג: ספר ערוך ) (APA המילה "עורך" )או "עורכים"( מופיעה בסוגריים אחרי שם העורך נאור, מ' )עורך(. )7002(. צבא, זיכרון וזהות לאומית. ירושלים: מאגנס. המילה ”. ) “Eds או ”. “Ed לעורך יחיד( מופיעה בסוגריים אחרי שמות העורכים באנגלית Chiswick, C. U. , Kahana, N. , & Lecker, T. (Eds. ). (2007). Jewish society and culture: An economic perspective. Ramat Gan: Bar-Ilan . University Press 9 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ד: ספרים שהמחבר פרסם באותה שנה הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ד: ספרים שהמחבר פרסם באותה שנה ) (APA ברישום כל הפריטים מאת אותו המחבר מופיע שם המחבר • אידל, מ' )8991א(. מגדול ישועות. ירושלים: ר’ כהן. • אידל, מ' )8991ב(. ר’ מנחם רקנאטי המקובל. ירושלים: שוקן. ספרים שפורסמו באותה שנה מסודרים אלפביתית לפי כותרים וברישום שנת הפרסום מסומנים על ידי אותיות לפי סדר ברשימה • Maor, M. (1997 a). Government-opposition relationship in the Bundestag and the House of Commons: Lessons for Israeli and . Palestinian leaders. Jerusalem: Konrad-Adenauer-Stiftung • Maor, M. (1997 b). Political parties and party systems: Comparative . approaches and the British experience. London: Routledge 01 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום מאמר מתוך קובץ הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום מאמר מתוך קובץ ) (APA שימו לב לסימני הפיסוק הנכונים שם משפחה, שם פרטי המקוצר של מחבר/מחברים )שנת הפרסום בסוגריים(. שם המאמר. שם פרטי מקוצר ושם המשפחה של העורך לאחר המילה "בתוך" )המילה "עורך" בסוגריים(, שם הקובץ מודגש: כותר משנה מודגש )עמודים בסוגריים(. מקום הוצאה לאור: שם הוצאה לאור. 11 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ה: מאמר מתוך קובץ ) (APA הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ה: מאמר מתוך קובץ ) (APA מצר, י' )3002(. כלכלת ארץ-ישראל בתקופת המנדט: מבט על התפתחות המחקר. בתוך א' בראלי, ונ' קרלינסקי )עורכים(, כלכלה וחברה בימי המנדט )ע' 75 -7(. שדה בוקר: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. רישום המקור מופיע אחרי מילה "בתוך" )” “In ברשומות באנגלית( Rice, A. H. (2004). Group Treatment of Depression. In J. L. De. Lucia , ). Waack, D. A. Gerrity, C. R. Kalodner, & M. T. Riva (Eds 235. Handbook of group counseling and psychotherapy (pp . 546). Thousand Oaks, CA: Sage שימו לב: ראשי-תיבות של שמות פרטיים של העורכים מופיעים לפני שמות המשפחה 21 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום מאמר מתוך כתב-עת הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום מאמר מתוך כתב-עת ) (APA שימו לב לסימני הפיסוק הנכונים שם משפחה, שם פרטי המקוצר של מחבר/מחברים. )חודש הפרסום אם זה ירחון, שנת הפרסום בסוגריים(. שם המאמר. שם כתב העת מודגש, כרך מודגש, עמודים. 31 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ו: מאמר מתוך כתב-עת ) (APA הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ו: מאמר מתוך כתב-עת ) (APA ויצמן, ג' )5002(. השינויים בתקינה הבינלאומית בנושא צירופי עסקים. רואה החשבון , 45 )4(, 804 -704 מספר החוברת מופיע בסוגריים אחרי מספר הכרך Tannenbaum, M. (2007). Back and Forth: Immigrants’ Stories of . 571 -741 , )5( 54 , Migration and Return. International Migration 41 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט סגנון שיקגו )או טורביאן( Chicago (or Turabian) הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט סגנון שיקגו )או טורביאן( Chicago (or Turabian) Reference Style בסגנון שיקגו יש שתי אפשרויות לרישום מקורות: 1. 2. רישום הפניות מקוצרות בגוף העבודה עם רשימה ביבליוגראפית המספקת פירוט מלא של המקורות. רישום הפניה ראשונה מלאה בגוף הטקסט של העבודה והפניות חוזרות מקוצרות. רישום כזה לא דורש רשימה ביבליוגראפית בסוף העבודה, מכיוון שהפנייה ראשונה מספקת את כל המידע על המקור. נתמקד פה באופציה הראשונה – רישום הפניות מקוצרות בגוף הטקסט ורשימה ביבליוגרפית בסוף. 51 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט הפניה קצרה בגוף הטקסט )שיקגו( הפניה קצרה הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט הפניה קצרה בגוף הטקסט )שיקגו( הפניה קצרה למקור ביבליוגרפי בגוף הטקסט מכילה שם משפחה של המחבר, שם מלא או מקוצר של הספר או מאמר ועמוד/עמודים שעליהם החיבור מתייחס. לדוגמה, הפניה לספרו של מקס ובר "הפוליטיקה בתורת מקצוע" שפורסם בשנת תשכ"ב, תיראה כך: ובר, הפוליטיקה בתורת מקצוע, 05 -04. 61 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט כללי רישום מקורות ברשימה ביבליוגראפית )שיקגו( • הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט כללי רישום מקורות ברשימה ביבליוגראפית )שיקגו( • חשוב מאוד לשים לב לסימני פיסוק ולהדגשות. • ברישום פריטים עם כמה מחברים – שם המחבר הראשון יירשם כך: שם משפחה קודם ואחריו שם פרטי. שמות המחברים הבאים לאחר מכן יירשמו כך: שם פרטי קודם ואחריו שם משפחה. • פריטים מאת אותו מחבר מסודרים אלפביתית לפי שמות הכותרים. שם המחבר מופיע רק בפריט הראשון, ובפריטים הבאים מאת אותו המחבר שם המחבר מסומן כך: "___. ". • ברישום מקורות בלועזית רושמים את כול המילים )חוץ ממילות חיבור ותוויות( עם אות גדולה. • שנת הפרסום מופיע בסוף הרשימה אחרי שם המו"ל. 71 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום ספר )שיקגו(: שימו הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום ספר )שיקגו(: שימו לב לסימני הפיסוק הנכונים שם משפחה, שם פרטי של מחבר/מחברים. שם הספר מודגש: כותר משנה מודגש, מהדורה אם יש. מספר כרכים אם יש. מתרגם הספר, אם יש. מקום הוצאה לאור: שם הוצאה לאור, שנת הפרסום. 81 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה א: ספר עם מחבר אחד )שיקגו( הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה א: ספר עם מחבר אחד )שיקגו( רצוי לרשום שמות המלאים של המחברים גורביץ , זלי. על המקום. תל אביב: עם עובד, 7002. ברישום מקורות בלועזית כול המילים חוץ ממילות חיבור ותוויות רושמים עם אות גדולה . Gannon, Martin J. Paradoxes of Culture and Globalization . 8002 , Los Angeles: SAGE Publications 91 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ב: ספר עם כמה מחברים )שיקגו( הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ב: ספר עם כמה מחברים )שיקגו( ברישום שמות המחברים מלבד המחבר הראשון שם פרטי מופיע לפני שם במשפחה זוסמן, נעם, ורוני פריש. השפעת תשלומי ההעברה על היצע העבודה של אמהות חד-הוריות. ירושלים: בנק ישראל, 5002. באנגלית לפני המחבר האחרון תופיע המילה ” , “and ובעברית וי"ו החיבור Duncan, Walter Raymond, Barbara Jancar-Webster, and Bob : Switky. World Politics in the 21 st Century. 3 rd ed. New York . 6002 , Longman רישום מהדורה ללא סוגריים 02 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ג: ספר ערוך )שיקגו( אחרי שמות הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ג: ספר ערוך )שיקגו( אחרי שמות העורכים מופיעה מילה "עורך" / "עורכים" )". "eds. " / "ed באנגלית( רהט, גדעון, עורך. בחירת מועמדים בישראל: המצוי והרצוי. תל אביב: המכון לחקר החברה והכלכלה, 6002. Poguntke, Thomas and Paul Webb, eds. , The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern . 5002 , Democracies. Oxford: Oxford University Press 12 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט ( דוגמה ד: ספרים שפרסם אותו מחבר הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט ( דוגמה ד: ספרים שפרסם אותו מחבר )שיקגו • סופר, ששון. הדיפלומטיה ביחסים הבין-לאומיים. תל-אביב: האוניברסיטה . 1996 , הפתוחה . 2001 , • ___. לידתה של המחשבה המדינית בישראל. ירושלים: שוקן , במקום לרשום את שם המחבר פעם השנייה רושמים 3 קווים תחתונים ונקודה בסופם • Bar-Siman-Tov, Yaacov. Adaptation and Learning in Conflict Management, Reduction, and Resolution. Jerusalem: The Leonard Davis Institute, Hebrew University of Jerusalem, 2001. • ___. Uncertainty and Risk-Taking in Peacemaking: The Israeli Experience. Jerusalem: The Leonard Davis Institute, Hebrew University of Jerusalem, 1999. © , האוניברסיטה העברית בירושלים 2008 22

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום מאמר מתוך קובץ הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום מאמר מתוך קובץ )שיקגו(: שימו לב לסימני הפיסוק הנכונים שם משפחה, שם פרטי של מחבר/מחברים. "שם המאמר בגרשיים". מילה "בתוך" שם הקובץ מודגש: כותר משנה מודגש, מילה "עורך" שם ושם המשפחה של עורך, עמודים. מקום הוצאה לאור: שם הוצאה לאור, שנת הפרסום. 32 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ה: מאמר מתוך קובץ )שיקגו( רוניגר, הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ה: מאמר מתוך קובץ )שיקגו( רוניגר, לואיס. "דמוקרטיה במדינות קטנות: מבט משווה על ישראל. " בתוך דורות, מרחבים, זהויות: מבטים עכשויים על חברה ותרבות בישראל, עורכים חנה הרצוג, טל כוכבי, ושמשון צלניקר, 312 -491. ירושלים: מכון ון ליר, 7002. לפני רישום המקור תופיע המילה ” ) “In בעברית: "בתוך"( לפני שמות העורכים תופיע המילה "עורכים" )באנגלית: ” (“edited by Kagan, Jerome. “Culture, Values, And the Family. ” In Developing . 91 -3 , Cultures, edited by Lawrence E. Harrison and Jerome Kagan . 6002 , New York: Routledge לפני השם של עורך אחרות תופיע המילה " "and )בעברית: ו- החיבור( 42 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום מאמר מתוך כתב-עת הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט פרטי העיול ההכרחיים לרישום מאמר מתוך כתב-עת )שיקגו(: שימו לב לסימני הפיסוק הנכונים שם משפחה, שם פרטי של מחבר/מחברים. "שם המאמר בגרשיים. " שם כתב העת ומספר הכרך המודגשים )חודש שנה בסוגריים(: עמודים. 52 , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ו: מאמר מתוך כתב-עת )שיקגו( אין הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט דוגמה ו: מאמר מתוך כתב-עת )שיקגו( אין פסיק בין שם כתב-העת ומספר הכרך ריס, צבי, "הארגון המבוסס על 'אינטליגנציה רגשית'. " משאבי אנוש 712 )6002(: 33 -03. , Xie, Jia Lin, John Schaubroeck, and Simon S. K. Lam “Theories of Job Stress and the Role of Traditional Values: A Longitudinal Study in China. ” Journal of Applied Psychology 62 . 848 -138 : )8002 93(4) (July , האוניברסיטה העברית בירושלים © 8002

 הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט בחיבור רשימה ביבליוגרפית מומלץ להיעזר בפרסומים הבאים הכרת משאבי הספרייה - כללי ציטוט בחיבור רשימה ביבליוגרפית מומלץ להיעזר בפרסומים הבאים : ( )מספר המיון מפנה למדפי העץ • Publication manual of the American Psychological Association. (2001). 5 th ed. Washington, DC: American Psychological Association. (BF 76. 7 P 82 2001) • The Chicago manual of style. (2003). 15 th ed. Chicago: University of Chicago Press. (LB 2369 V 6 2003) • Turabian, Kate L. (1996). A manual for writers of term papers, theses, and dissertations. 6 th ed. Chicago, Ill. : University of Chicago Press, 1996. (LB 2369 T 8 1996) אפרתי, נבט, לידור, רוני, קאופמן, חיים )1002(. המאמר המדעי: מבנהו והגשתו לפרסום. תל LB ) אביב: מכון מופ"ת, בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (2369 E 47 2001 • Lipson, Charles (2006). Cite right: A quick guide to citation styles - MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. Chicago: University of Chicago Press. (LB 2369 L 56 2006) • Citation guide of the University of Arizona Library http: //www. library. arizona. edu/search/reference/citation. html © , האוניברסיטה העברית בירושלים 2008 27 •