Скачать презентацию ניתוח חוק הבוררות תיקון מס 2 התשס ט Скачать презентацию ניתוח חוק הבוררות תיקון מס 2 התשס ט

a8216677394859cd027c7b20e84ba5d4.ppt

  • Количество слайдов: 40

 ניתוח חוק הבוררות )תיקון מס' 2(, התשס ניתוח חוק הבוררות )תיקון מס' 2(, התשס"ט 8002 n המסלול החדש עם ערכאת ערעור וחובת הנמקה n חבל ההצלה למוסד הבוררות By Guy Yariv www. guyariv. info

 "מוסד הבוררות נשען על חוק ישן ודרקוני במשך 001 שנה" n בשנת 9881 נחקק חוק הבוררות האנגלי. n פקודת הבוררות משנת 9291 הועתקה מן החוק האנגלי. n חוק הבוררות התשכ"ה- 8691 מרביתו, הועתק מן הפקודה. n קיימת בריחה מהליכי בוררות. n מוסד הבוררות לא עמד בצפיות.

 המצב הנתון נכון לשנת 7002 n במהלך שנת 7002 נפתחו למעלה מ– 000, המצב הנתון נכון לשנת 7002 n במהלך שנת 7002 נפתחו למעלה מ– 000, 003, 1 תיקים בבתי-המשפט בישראל. n נכון לשנת 7002 מתקיימות רק 046 בוררויות בשנה בישראל.

 מדינת ישראל כמתדיין גדול בבתי המשפט n כב' השופט רובינשטיין בהיותו היועץ המשפטי מדינת ישראל כמתדיין גדול בבתי המשפט n כב' השופט רובינשטיין בהיותו היועץ המשפטי לממשלה הנחה )בהנחייה מס' 4021. 6 שניתנה ב-30. 9. 41( את כל הגופים הממשלתיים כי המדינה לא תפנה סכסוכים בדרך של בוררות. n ההנחיה עומדת בעינה עד היום, ומהסיבה כי אין ערכאת ערעור בחוק הבוררות. By Guy Yariv www. guyariv. info

 פסק בוררות ללא זכות ערעור התוצאה n n השופט ריבלין בפרשת כץ )רע פסק בוררות ללא זכות ערעור התוצאה n n השופט ריבלין בפרשת כץ )רע"א 20/2467( חוזר וקובע : טעות ביישום הדין המהותי, אינה נמנית עם העילות המצדיקות ביטול בפסק בוררות. המשמעות הינה כי לבורר מותר לטעות! במספר רב של פסקי דין נאמר, כי בית המשפט לא יושב כערכאת ערעור על החלטות בורר. בעולם העסקים של היום נדרשים וודאות ובטחון כלומר זכות ערעור)ראה מקרה אלי ארוך נ' כלל(. דעתי היא כי הביקורת היא הבסיס של המשפט. By Guy Yariv www. guyariv. info

 עורכי-הדין והליך הבוררות n רבים מעורכי-הדין סולדים מהליך הבוררות. n בתי-המשפט מנציחים את עורכי-הדין והליך הבוררות n רבים מעורכי-הדין סולדים מהליך הבוררות. n בתי-המשפט מנציחים את הטעות בטענה כי לבורר מותר לטעות. n בתי המשפט לא יושבים כערכאת ערעור על פסק הבורר. By Guy Yariv www. guyariv. info

 המהפך q באוקטובר 5002 הונחה על שולחן הכנסת הצעת החוק בעניין בוררות עם המהפך q באוקטובר 5002 הונחה על שולחן הכנסת הצעת החוק בעניין בוררות עם ערכאת ערעור )הסכמית( אשר גובשה ונוסחה ביוזמת עו"ד ישראל שמעוני והונחה על ידי חבר הכנסת גדעון סער. q ההצעה כללה מסלולים חדשים עם ערכאת ערעור על פסק הבורר וחובת הנמקה. q בנובמבר 8002, עבר התיקון לחוק בקריאה שנייה ושלישית Guy והפך ל"חוק הבוררות )תיקון מס' 2( By Yariv www. guyariv. info התשס"ט 8002. )להלן: תיקון מס' 2(.

 מהפיכת הבוררות עם ערכאת ערעור והנמקה ) בוררות הסכמית( n המסלולים החדשים יביאו מהפיכת הבוררות עם ערכאת ערעור והנמקה ) בוררות הסכמית( n המסלולים החדשים יביאו לפריחה חדשה בתרבות פיתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. n המסלולים החדשים יעצימו את מוסד הבוררות ההסכמית ויקטין את העומס מבתי משפט. By Guy Yariv www. guyariv. info

 שלושת המסלולים החדשים בהליך הבוררות מסלול ראשון: ביטול על פי עילות 42)1( עד שלושת המסלולים החדשים בהליך הבוררות מסלול ראשון: ביטול על פי עילות 42)1( עד 42)01( מסלול שני: ערעור בפני בורר לפי סעיף 12א מסלול שלישי: ערעור ברשות לבית המשפט על פסק הבורר- סעיף 92ב. הצדדים יוכלו לבחור מראש בין שלושת By Guy Yariv המסלולים: www. guyariv. info

 מסלול -1 בוררות לפי סעיף 42 לחוק כפי שהיה עד היום עם אפשרות מסלול -1 בוררות לפי סעיף 42 לחוק כפי שהיה עד היום עם אפשרות לביטול פסק הבורר בעילות מצומצמות הקבועות בסעיף 42 לחוק. בתיקון מס' 2, נוספה חובת הנמקה דיספוזיטיבית )סעיף טו 1 לתוספת הראשונה(. מסלול זה נועד לדעתנו לאוהבי הסיכונים וחוסר הוודאות. By Guy Yariv www. guyariv. info

 מסלול -2 בוררות במסלול סעיף 12א n ערעור בפני בורר, לא בית משפט. מסלול -2 בוררות במסלול סעיף 12א n ערעור בפני בורר, לא בית משפט. n חובת הנמקה קוגנטית. By Guy Yariv www. guyariv. info

 המשך, מסלול -2 בוררות במסלול סעיף 12א n קיימת אפשרות לבטל בבמ המשך, מסלול -2 בוררות במסלול סעיף 12א n קיימת אפשרות לבטל בבמ"ש את פסק הבורר, רק על פי עילות הביטול הבאות: - סעיף 42 )9(- הפסק מנוגד לתקנת הציבור. סעיף 42 )01(- קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו Guy Yariv עוד. ערעור By www. guyariv. info

 מסלול -3 בוררות במסלול סעיף 92ב n ערעור ברשות לבית המשפט על פסק מסלול -3 בוררות במסלול סעיף 92ב n ערעור ברשות לבית המשפט על פסק הבוררות. n אם נפלה טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין בפסק הבוררות. n חובת By הנמקת פסק הבורר Guy Yariv www. guyariv. info

 ניתוח סעיפי החוק By Guy Yariv www. guyariv. info ניתוח סעיפי החוק By Guy Yariv www. guyariv. info

 המסלול ה-1 )ישן( סעיף 42 לחוק סעיף 42 לחוק קובע, כי בית המשפט המסלול ה-1 )ישן( סעיף 42 לחוק סעיף 42 לחוק קובע, כי בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל דין לבטל פסק בוררות כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו, או להחזירו לבורר מאחת מ-01 העילות הקבועות בסעיף 42. By Guy Yariv www. guyariv. info

 המשך- המסלול ה-1 סעיף 42 לחוק המשך- המסלול ה-1 סעיף 42 לחוק "הביקורת השיפוטית מוגבלת לעשר עילות אלה, שרק הן מהוות עילות לביטול הפסק. " )דברי כב' השופטת דורנר בעניין רע"א 39/7816 לה"ב נ' ורקר( ". . . בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על פסק הבוררות". )דברי כבוד השופט אליעזר ריבלין ברע"א 20/2467( By Guy Yariv www. guyariv. info

 המשך- המסלול ה-1 סעיף 42 לחוק עם חקיקת התיקון החדש, לחוק הבוררות, חל המשך- המסלול ה-1 סעיף 42 לחוק עם חקיקת התיקון החדש, לחוק הבוררות, חל שינוי מהותי במסלול הבוררות לפי סעיף 42 לחוק לפיו הבורר חייב לנמק את פסקו- הוראה זו לא הייתה קיימת ונוספה בסעיף "טו 1" לתוספת הראשונה, ההוראה לנמק את הפסק הינה דיספוזיטיבית וניתן לקבוע בהסכמת הצדדים, כי הבורר לא ינמק את By Guy Yariv פסקו )דבר שאינו רצוי(. www. guyariv. info

 מסלול מס' 2 על פי התיקון לחוק החדש By Guy Yariv www. guyariv. מסלול מס' 2 על פי התיקון לחוק החדש By Guy Yariv www. guyariv. info

 חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס"ט- 8002 ערעור בפני בורר- סעיף 12א )א( "קבעו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור בפני בורר- )1( ינמק הבורר את פסק הבוררות הניתן לערעור )2( יחולו הוראות התוספת השנייה נוסף על התוספת הראשונה ככל שאינן סותרות את Guy Yariv התוספת By השנייה, והכול אלא אם כן קבעו www. guyariv. info אחרת. הוראות הצדדים

 חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס"ט- 8002 ערעור בפני בורר- סעיף 12א )ב( הוראות חוק זה החלות על הבורר , על הליך בפני בורר ועל פסק בוררות, יחולו בשינויים המחויבים על בורר בערעור ובלבד שפסק הבוררות לעניין ההגדרה "פסק בוררות" יהיה פסק הבוררות בערעור או פסק הבוררות של הבורר הראשון, אם לא By Guy Yariv הוגש ערעור או בחלוף המועד להגשתו www. guyariv. info

 חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס"ט- 8002 ערעור בפני בורר- סעיף 12א)ג( קבעו צדדים כאמור בסעיף קטן )א( ]"קבעו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור בפני בורר"[- )1(ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות על פי העילות האמורות בסעיף 42)9( ו-42)01( בלבד. )לבית המשפט(. )2( לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות. )רק על סעיפים 42)9( ו-42)01(. הבהרה שלנו )שמעוני( ניתן להגיש את הערעור לערכאת ערעור ו/או By Guy Yariv לבית המשפט בקשה לביטול, על פי הסכמת הצדדים להגיש www. guyariv. info

 חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס"ט- 8002 הבהרה שלנו לסעיף 12א)ג()1( )עו"ד שמעוני(: ניתן להגיש את בקשת הערעור לערכאת הערעור. ו/או להגיש לבית המשפט בקשה לביטול. הצדדים להסכם יכולים להתנות מראש את הליך הערעור ו/או הביטול. בכך, שלא ניתן להשתמש בהליך ערעור וגם ביטול )לפי 42)9( ו-42)01((, אלא בהליך אחד בלבד ו/או לחילופין, יכולים להתנות מראש שהצדדים יכולים להשתמש בשני ההליכים גם יחד כאמור ערעור בפני בורר והליך בקשת ביטול. לפי סעיף 12א)ב( אם לא הוגש ערעור לפני בורר, לאחר שלושים ימים, פסק הבוררות יהיה סופי. By Guy Yariv www. guyariv. info

 עיקרי התוספת השניה )סעיף 12א לחוק( התוספת לסעיף 12א נוספה עם תיקון מס' עיקרי התוספת השניה )סעיף 12א לחוק( התוספת לסעיף 12א נוספה עם תיקון מס' 2 ותפקידה לקבוע את תנאי הבוררות שיחולו על בוררות במסלול סעיף 12א. א. ישיבות הבוררות יתועדו בפרוטוקול או בדרך אחרת שקבעו הצדדים בהסכם הבוררות; הפרוטוקול ישקף את מהלך הדיון ואת דברי בעלי הדין. ב. הערעור יוגש בתוך 03 ימים מיום שהפסק הומצא לצדדים או מיום שהתמנה הבורר בערעור, לפי המאוחר ויהיה מנומק. בעלי הדין האחרים רשאים להגיש תגובה מנומקת לערעור בתוך 03 ימים מיום שהומצא להם הערעור. המערער רשאי להגיש תגובה בתוך 51 יום. ג. הוגש ערעור, רשאים בעלי הדין האחרים להגיש ערעור שכנגד בתוך 03 By Guy Yariv ימים מיום שהוגש להם הערעור. בעלי הדין האחרים www. guyariv. info תגובה מנומקת לערעור שכנגד בתוך 51 ימים. רשאים להגיש

 המשך התוספת השניה )סעיף 12א לחוק( ד. הבורר בערעור רשאי לקיים ישיבות בנוכחות המשך התוספת השניה )סעיף 12א לחוק( ד. הבורר בערעור רשאי לקיים ישיבות בנוכחות הצדדים, לשמוע טיעונים ולבקש סיכומים בכתב. אך אינו רשאי לשמוע עדים. ההכרעה בערעור תהיה על סמך החומר שהיה בפני הבורר הראשון, ועל סמך כתבי הטענות והסיכומים בכתב שהוגשו בערעור. ה. על הבורר בערעור לתת את פסק הבוררות בתוך חודשיים ממועד הסיום של הליך הערעור. ו. הבורר בערעור ינמק את פסק הבוררות. By Guy Yariv www. guyariv. info

 מסלול מס' 3 על פי התיקון לחוק החדש מסלול מס' 3 על פי התיקון לחוק החדש

 חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס"ט- 8002 סעיף 92ב- ערעור ברשות לבית המשפט על פסק בוררות: סעיף 92ב)א( צדדים להסכם בוררות אשר התנו שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין, רשאים להסכים כי ניתן לערער על פסק הבוררות, ברשות בית המשפט, אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין. ערעור כאמור ידון בשופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על Guy Yariv בפני בית המשפט. ערעור By www. guyariv. info

 חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס"ט- 8002 " סעיף 92ב)ב( לחוק: הסכימו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור בפני בית משפט כאמור בסעיף קטן )א(, יתועדו ישיבות הבוררות בפרוטוקול והבורר ינמק את פסק הבוררות. By Guy Yariv www. guyariv. info

 חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס חוק הבוררות )תיקון מס' 2( התשס"ט- 8002 " סעיף 92ב)ג( הוגש ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות, לא ייזקק בית המשפט לבקשה לביטול פסק הבוררות, והצדדים יהיו רשאים להעלות בערעור טענות בעניין ביטול פסק הבוררות על פי אחת העילות שבסעיף 42 לחוק. By Guy Yariv www. guyariv. info

 ניתוח סעיף 92ב n ניתוח סעיף 92ב n "צדדים להסכם בוררות אשר התנו. . . "- נדרשת הסכמה מלאה ברורה ומפורשת בכתב, בהסכם הבוררות במיוחד בעניין ערכאת ערעור ובמידה והחליטו הצדדים ללכת רק לערכאת ערעור אחת כלומר ערכאת ערעור בפני בורר או ערכאת ערעור ברשות לבית המשפט ו/או לחילופין לגשת לשתי הערכאות. n "על הבורר לפסוק בהתאם לדין"- הדין הוא דין המדינה. By Guy Yariv www. guyariv. info

 המשך- ניתוח סעיף 92ב המשך- ניתוח סעיף 92ב " n לערער ברשות בית המשפט"- הבקשה תוגש כבקשת רשות ערעור על פי התקסד"א ויש להראות כי התקיימו כל התנאים הבאים: 1. "נפלה טעות יסודית ביישום הדין"- להיות טעות יסודית צריכה גלויה וברורה. המושג טעות יסודית לקוח מדיני החוזים ומזכיר את ההוראה המנדטורית, לפיה הפסק יבוטל אם By Guy Yariv www. guyariv. info קיימת טעות גלויה על פני הפסק.

 המשך- ניתוח סעיף 92ב 2. המשך- ניתוח סעיף 92ב 2. "עיוות דין"- עיוות דין משמעותו, הכרעה מעוותת בלתי שקולה המקפחת וגורמת עוול. הגדרת המושג עיוות דין אינה קלה ואולי אף איננה אפשרית מפאת קשת הנסיבות, המחליפות גוון ממקרה למקרה ומעניין לעניין. By Guy Yariv www. guyariv. info

 " n יתועדו ישיבות הבוררות בפרוטוקול"- חובת תיעוד באמצעות פרוטוקול בלבד, הוראה קוגנטית. )להבדיל מההוראה בסעיף 12א לפיה יש חובת תיעוד אך אין חובת תיעוד באמצעות פרוטוקול(. " n הבורר ינמק את פסק הבוררות"- חובה קוגנטית. By Guy Yariv www. guyariv. info

 המשך ניתוח סעיף 92ב n אין להגיש בהליך זה בקשה לביטול פסק בוררות המשך ניתוח סעיף 92ב n אין להגיש בהליך זה בקשה לביטול פסק בוררות By Guy Yariv www. guyariv. info

 המשך ניתוח סעיף 92ב n התקבל הערעור- המשך ניתוח סעיף 92ב n התקבל הערעור- "הצדדים יהיו רשאים להעלות בערעור טענות בעניין ביטול פסק הבוררות על פי אחת העילות שבסעיף 42 לחוק" By Guy Yariv www. guyariv. info

 סיכום בוררות הסכמית על פי תיקון מס' 2 n תאפשר שפיטה הוגנת. n סיכום בוררות הסכמית על פי תיקון מס' 2 n תאפשר שפיטה הוגנת. n תמנע הנצחת טעויות. n תחזק את האמון במערכת השיפוטית ובכלל במוסד הבוררות. n תמנע מבעלי דין נקיטת פעולות סרק לביטול פסק בורר. n תמנע את החשש של בעלי הדין מפניה לבוררות. By Guy Yariv www. guyariv. info

 יתרונות ערכאת הערעור בבוררות ההסכמית n ערכאת הערעור הנה פרטית ולא ציבורית. n יתרונות ערכאת הערעור בבוררות ההסכמית n ערכאת הערעור הנה פרטית ולא ציבורית. n ערכאת הערעור תתקיים מחוץ לכותלי בית המשפט. n הצדדים יוכלו לקבוע בהסכם את הרכב הערעור. n הצדדים יקבעו מי יהיה אב בית הדין בערכאת ערעור. n ההחלטה בערעור תהיה סופית ותחייב את By Guy Yariv www. guyariv. info בעלי הדין, כמעשה בית דין.

 חובת ההנמקה בבוררות ההסכמית n המחוקק הכיר בחשיבותה של ההנמקה והוסיף את סעיף חובת ההנמקה בבוררות ההסכמית n המחוקק הכיר בחשיבותה של ההנמקה והוסיף את סעיף "טו 1" לתוספת הראשונה. וכלל חובת הנמקה בבוררות לפי סעיף 12א ו 92ב. n לדעתנו, ההנמקה יוצרת מצב של ניתוח אנליטי אשר עובר בראשו של הבורר בזמן כתיבת ההחלטה. n דרך הנמקת הפסק, החלטתו של הבורר By Guy Yariv www. guyariv. info תהיה שקולה יותר ונכונה יותר.

 המשך- חובת ההנמקה בבוררות ההסכמית n רע המשך- חובת ההנמקה בבוררות ההסכמית n רע"א 30/6886 "עניין הדרן" – בית המשפט הורה לבורר לכתוב נימוקים לפסק. הבורר התיישב לכתוב את נימוקיו והגיעה לתוצאה שונה מהחלטתו הראשונה הלא מנומקת. n חובת הנמקה היא מיסודות ההליך המשפטי n חובת הנמקה כמנגנון בקרה עצמית. By Guy Yariv n תגרום סילוק חשד למשוא פנים. ההנמקה www. guyariv. info

 פניה ליועץ המשפטי לממשלה n עם חקיקת תיקון חוק הבוררות. n אנו פונים פניה ליועץ המשפטי לממשלה n עם חקיקת תיקון חוק הבוררות. n אנו פונים ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק את ביטול ההנחיה שניתנה על ידי קודמו. n ההנחיה מנעה העברת סכסוכים למוסד הבוררות . n התיקון לחוק הבוררות החדש לא יסכן את כספי המדינה n העברת סכסוכים ממשלתיים למוסד הבוררות By Guy Yariv משמעותית את העומס מבתי המשפט. יקטין www. guyariv. info n ויחזק את מוסד הבוררות.

 חוק הבוררות )תיקון מס' 2(, התשס חוק הבוררות )תיקון מס' 2(, התשס"ט-8002 תודה על ההקשבה! עו"ד ישראל שמעוני, בורר By Guy Yariv www. guyariv. info