Скачать презентацию מסדי נתונים מבוא רותי גליק אוניברסיטת בר Скачать презентацию מסדי נתונים מבוא רותי גליק אוניברסיטת בר

b66bd3a3e277e3c3530899702dbd8547.ppt

  • Количество слайдов: 21

 מסדי נתונים מבוא רותי גליק אוניברסיטת בר אילן 1 מסדי נתונים מבוא רותי גליק אוניברסיטת בר אילן 1

 הצורך בשמירת נתונים n בנק ¨ לקוחות ¨ חשבונות ¨ פיקדונות n אוניברסיטה הצורך בשמירת נתונים n בנק ¨ לקוחות ¨ חשבונות ¨ פיקדונות n אוניברסיטה ¨ קורסים ¨ סטודנטים ¨ מרצים 2

 הגדרות n שדה: field אוסף תווים בעל משמעות לוגית ¨ לדוגמא : אוסף הגדרות n שדה: field אוסף תווים בעל משמעות לוגית ¨ לדוגמא : אוסף של 9 ספרות מייצג מספר ת. ז. ¨ ניתן להגדיר את סוג התווים ששדה יכיל n רשומה: record אוסף שדות בעל משמעות לוגי ¨ לדוגמא : רשומת סטודנט מכילה את השדות : שם פרטי , שם משפחה , מספר ת. ז. ומספר טלפון 01 תווים 3 01 תווים 9 תווים 01 תווים

 שמירת הנתונים n השיטה שנלמדה ב שמירת הנתונים n השיטה שנלמדה ב"ארגון קבצים" ¨כתיבה בקובץ בצורה סדרתית ¨לדוגמא: 765432130876543210### Israel####Israeli 9 תווים 01 תווים ¨שימוש במספר קבצים מאפשר שמירת כל המידע הדרוש 4

 בעיות בניהול מערכת קבצים 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5 הבנה בעיות בניהול מערכת קבצים 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5 הבנה במבנה הקובץ שינוי במבנה הקובץ כפילות ואי אמינות שלמות ותקינות המידע אבטחת מידע ריבוי משתמשים שליפת מידע ממספר קבצים

 הפתרון: מסד נתונים n מערכת המכילה את כל המידע בלי כפילויות n הפחתת הפתרון: מסד נתונים n מערכת המכילה את כל המידע בלי כפילויות n הפחתת עומס מתוכניות המשתמש n גישה למבנה הלוגי של הקבצים ¨ שמות, שדות, קשרים n הפיכת המבנה הפיזי של הנתונים לשקוף לתוכניות ¨ סיביות, בתים, בלוקים 6

 הגדרות n בסיס נתונים: Data Base אוסף של סוגי נתונים שונים בעלי הקשר הגדרות n בסיס נתונים: Data Base אוסף של סוגי נתונים שונים בעלי הקשר לוגי המאפשר שיתוף בין היישומים השונים Data Bases Management System n מערכת לניהול בסיסי נתונים: DBMS תוכנה המאפשרת את ניהול בסיס הנתונים תוך מתן גישה למספר רב של יישומים בו זמנית 7

 דרישות מבסיס נתונים 1. אחסון, עדכון ושליפה ¨ גישה פשוטה ומהירה לנתונים ¨ דרישות מבסיס נתונים 1. אחסון, עדכון ושליפה ¨ גישה פשוטה ומהירה לנתונים ¨ התייחסות לשמות לוגיים. התעלמות ממבנה פיזי. 2. תמיכה בריבוי משתמשים ¨ עדכון בו זמני של משתמשים רבים 3. אבטחת מידע ¨ מערכת הרשאות גישה פעולות אוטומטיות ¨ גיבוי, דחיסה, הצפנה. . . 8

 מודלים של בסיסי נתונים n המודל ההיררכי Hieratical Model n המודל הרשתי Network מודלים של בסיסי נתונים n המודל ההיררכי Hieratical Model n המודל הרשתי Network Model n המודל היחסים Relational Model 9

 המודל ההיררכי קורס Course_number Course_name Lector רשומות נשמרות במבנה של עץ n סטודנט המודל ההיררכי קורס Course_number Course_name Lector רשומות נשמרות במבנה של עץ n סטודנט Firse_name Second_name I. D. ¨ קודקוד = רשומה Phone_number ¨ חץ = קשר : ציונים לדוגמא Test_grade Project_grade Final_grade 10 n

 המודל ההיררכי n עקרונות המודל ¨ קשר חד-רב ערכי )) 1: N ¨ המודל ההיררכי n עקרונות המודל ¨ קשר חד-רב ערכי )) 1: N ¨ לכל רשומה יש אבא אחד ¨ לאב אין מספר מוגבל של בנים שונים ¨ אין קשר בין אחים n חסרונות ¨ צורך בקיום מידע על אבא בשביל להכניס רשומת בן n למשל א"א להכניס סטודנט שלא רשום לאף קורס 11 ¨ כפילויות

 המודל ההיררכי Computer Science 89 -281 F_a S_a 0123 Data bases 216 Plotkin המודל ההיררכי Computer Science 89 -281 F_a S_a 0123 Data bases 216 Plotkin 0312 F_b Amir 89 -322 F_a S_a Algorith ms Amir 0123 0312 F_c S_c : דוגמא לנתונים בבסיס הנתונים S_b 4567 0212 3 2345 n 0412 12

 המודל הרשתי n בנוי מרשומות וקשרים n אין הגבלה לגבי הקשרים ¨ לקודקוד המודל הרשתי n בנוי מרשומות וקשרים n אין הגבלה לגבי הקשרים ¨ לקודקוד יכולים להיות 2 אבות או יותר n קשר רב-רב ערכי) (N: M Department Student Lector Course 31

 המודל הרשתי : לדוגמא n Computer Science 89 -281 F_b S_b Data bases המודל הרשתי : לדוגמא n Computer Science 89 -281 F_b S_b Data bases 4567 216 Amir Plotkin 02123 F_a 89 -322 S_a 0123 0312 Algorith ms F_c Amir S_c 2345 0412 14

 המודל הרשתי n חסרון: ¨ יש צורך במסלול על מנת להגיע לרשומה ¨ המודל הרשתי n חסרון: ¨ יש צורך במסלול על מנת להגיע לרשומה ¨ אי גמישות לגבי נתונים 51

 מודל היחסים n יצוג הנתונים באמצעות טבלאות: ¨ טבלה = יחס ¨ שם מודל היחסים n יצוג הנתונים באמצעות טבלאות: ¨ טבלה = יחס ¨ שם עמודה = שם תכונה author ¨ למשל : היחס book ¨ מכונה גם "המודל הטבלאי" name n קישור בין טבלאות נעשה ע"י עמודה משותפת 61

 עקרונות הטבלה n סדר השורות לא חשוב n סדר העמודות לא חשוב ¨ עקרונות הטבלה n סדר השורות לא חשוב n סדר העמודות לא חשוב ¨ טבלאות עם סדר עמודות שונה שקולות אך לא שוות ¨ למשל: name author name ≈ ≠ n מספר שורות בלתי מוגבל n מספר העמודות סופי 71

 n יה tuple n n הגדרה: משתנה- n ה t הוא ווקטור של n יה tuple n n הגדרה: משתנה- n ה t הוא ווקטור של תכונות המצביע על שורה מסוימת צורות כתיבה: ¨ (ערך בעמודה , 2ערך בעמודה 1 1) = t n n n למשל 1 : (war and peace, Tolstoy) = t 1 bookt בצורת כתיבה זאת יש משמעות לסדר העמודות למשל) : (Tolstoy, war and peace) ≠ (war and peace, Tolstoy ¨ ערך בעמודה = ]שם עמודה[ שם יחס n n 81 למשל] : Tolstoy’' = book [author בצורת כתיבה זאת אין משמעות לסדר העמודות

 תחום Di n הגדרה: אוסף הערכים שתכונה יכולה לקבל בעמודה. i n למשל תחום Di n הגדרה: אוסף הערכים שתכונה יכולה לקבל בעמודה. i n למשל = 1 : D אוסף השמות האפשריים לסופרים = 2 D אוסף שמות הספרים האפשריים n באופן כללי: יחס R הוא תת קבוצה של D 1 x. D 2 x…Dn כאשר Di קבוצת הערכים האפשריים לתכונה i ביחס 91

 סכמה של יחס n הגדרה: מבנה / תכנון של בסיס הנתונים ¨ במודל סכמה של יחס n הגדרה: מבנה / תכנון של בסיס הנתונים ¨ במודל הטבלאי היא סדרת תכונות ) s = (A 1, A 2, …, An n סימון ) : R(S סכמה יחס R עם סכמה S 02

 מופע n הגדרה: מידע המאוכסן בבסיס הנתונים ברגע נתון הצבת ערכים בכל תכונה מופע n הגדרה: מידע המאוכסן בבסיס הנתונים ברגע נתון הצבת ערכים בכל תכונה בהתאם לתחום שלה 12