Скачать презентацию כנס טכנולוגיות מאי 8002 חזון Скачать презентацию כנס טכנולוגיות מאי 8002 חזון

d65c95c6904c32cd03889c1bdc2dddfd.ppt

  • Количество слайдов: 28

 כנס טכנולוגיות מאי 8002 כנס טכנולוגיות מאי 8002

 חזון הרשות מובילה תרבות של חברה בטוחה וסובלנית בדרכים ופועלת בנחישות והתמדה חזון הרשות מובילה תרבות של חברה בטוחה וסובלנית בדרכים ופועלת בנחישות והתמדה "לגעת באפס". ייעוד להוביל את האסטרטגיה הלאומית להוות מרכז מידע לאומי , לכוון לתאם ולבקר את פעילות השותפים על-מנת לעצב תרבות נהיגה בטוחה להפחית את מספר התאונות דרכים ומספר ההרוגים בישראל.

 מטרות בתחום הגורם האנושי שינוי תרבות הנהיגה והשימוש בדרך בישראל, לשימוש אחראי, סובלני מטרות בתחום הגורם האנושי שינוי תרבות הנהיגה והשימוש בדרך בישראל, לשימוש אחראי, סובלני ומכבד את חוקי התנועה. הרחבת מעגל המשתתפים ומעגל לוקחי האחריות בתחום הבטיחות בדרכים, בקרב האוכלוסייה במדינת ישראל.

 ארגון • ערכים, היסטוריה, הזיכרון הארגוני, התרבות, החברים בארגון, אמונותיהם, תפיסותיהם וכו' • ארגון • ערכים, היסטוריה, הזיכרון הארגוני, התרבות, החברים בארגון, אמונותיהם, תפיסותיהם וכו' • ניהול סיכונים, מידת השליטה בסיכונים, ומידת ההפחתה של רמת הסיכונים, במקום או בתהליך מסוים בטיחות ) (safety

 עולם הבטיחות בארגונים • ערכים • אמונות • עמדות • התנהגויות תרבות בטיחות עולם הבטיחות בארגונים • ערכים • אמונות • עמדות • התנהגויות תרבות בטיחות • מדיניות • תכנון • יישום • הערכה ניהול הבטיחות • זיהוי • הערכה • שליטה בסיכונים ניהול הסיכונים ד"ר גריפל, 6002

 תרבות בטיחות בארגון מערך של עמדות אמונות ונורמות כלפי בטיחות אתיקה של בטיחות תרבות בטיחות בארגון מערך של עמדות אמונות ונורמות כלפי בטיחות אתיקה של בטיחות ערכים אישיים וקבוצתיים דפוסי התנהגות הקובעים את סגנון ניהול הבטיחות בו תרבות בטיחות היא הצורה שבה אנחנו עובדים כאן Safety culture is the way we do things around here התאחדות התעשיינים הבריטית )0991, (cbi

 אספקטים של תרבות בטיחות )0991 , (Cooper אספקטים פסיכולוגיים מה האנשים בארגון חושבים? אספקטים של תרבות בטיחות )0991 , (Cooper אספקטים פסיכולוגיים מה האנשים בארגון חושבים? אספקטים התנהגותיים מה האנשים בארגון עושים? אספקטים מצביים מה יש לארגון? תרבות בטיחות

 אקלים בטיחות האם ניתנת הדרכה נאותה בנושא בטיחות? עד כמה הבטיחות חשובה להנהלה? אקלים בטיחות האם ניתנת הדרכה נאותה בנושא בטיחות? עד כמה הבטיחות חשובה להנהלה? האם העובדים מקבלים משוב על התנהגותם הבטיחותית? האם מתעלמים מהיבטי בטיחות בתקופות לחץ? )0891 , (Zohar עד כמה הממונה מתייחס לנושאי בטיחות? אקלים בטיחות כמה שיקולי בטיחות מעצבים את העבודה בארגון

 אקלים בטיחות )0891 , (Zohar אקלים ארגוני- תפיסות משותפות של חברי הארגון באשר אקלים בטיחות )0891 , (Zohar אקלים ארגוני- תפיסות משותפות של חברי הארגון באשר למדיניות, נהלים ופרקטיקות הקיימים בו. )0991( Zohar (2000); Rentsch (1990); Reichers & Schneider ממצאים ראשונים מהמחקר בתחום מגלים כי: ניתן לחזות באופן מובהק שיעור תאונות בארגון על פי מצב אקלים הבטיחות בתעבורה. הטמעת פעולות ארגוניות בתחום התעבורה ושיפור במצבו של אקלים הבטיחות בתעבורה יביאו להפחתה בשיעור מעורבות נהגים בארגון בתאונות הדרכים. 4002 , . Zur, L. S. , 2004 Zur, L. S

 התוכנית התוכנית

 תוכנית ההתערבות תוכנית התערבות לארגונים שבבסיסה חיזוק תרבות הבטיחות בארגון הטמעת אקלים ארגוני תוכנית ההתערבות תוכנית התערבות לארגונים שבבסיסה חיזוק תרבות הבטיחות בארגון הטמעת אקלים ארגוני תעבורתי )צור, 7002(, או אורח חיים ארגוני תומך בטיחות בדרכים: 1. מדיניות של בטיחות - הטמעת פרקטיקות ונהלים בתוך הארגון )צור, 7002( 2. מסר ארגוני ברור של בטיחות בארגון 3. הדרכות ופעולות בטיחותיות בארגון 4. עיסוק בבטיחות כמחוייבות חברתית בקהילה

 מטרת התוכנית החברה תנהל אורח חיים בטיחותי תעבורתי על פי עקרונות התקן הישראלי מטרת התוכנית החברה תנהל אורח חיים בטיחותי תעבורתי על פי עקרונות התקן הישראלי לניהול התעבורה – 1039. מסר ארגוני מהנהלת החברה על חשיבות הנושא ועל אחריות בתחום הבטיחות בדרכים אחריות חברתית בתחום הבטיחות בדרכים

 תקן 1039 תקן ישראלי 1039 הוא מדריך לפיתוח וישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות תקן 1039 תקן ישראלי 1039 הוא מדריך לפיתוח וישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תעבורה ותעבורה יבשתית בארגון. ההנחיות המופיעות בתקן מתאימות ליישום בכל סוג ארגון אשר הוא בעל כלי רכב, או באחריותו כלי רכב לשימוש הנהגים )מקצועיים( או הנוהגים במסגרת עבודתם. הדרישות המופיעות בתקן תואמות את הדרישות המופיעות בתקנים קשורים נוספים )0002: 1009 (OHSAS 18001 , ISO עם שינויים והתאמות המאפיינים את תחום התעבורה בארגונים.

 תקן 1039 אחריות ההנהלה מערכת ניהול באמ תקן 1039 אחריות ההנהלה מערכת ניהול באמ"ת • דרישות כלליות • דרישות תיעוד • מחויבות ההנהלה • התמקדות בלקוח • מדיניות באמ"ת • תכנון • אחריות, סמכות ותקשורת • סקר הנהלה ניהול משאבים • אספקת משאבים • משאבי אנוש • תשתית • סביבת עבודה • בטיחות בעבודה עם כלי רכב מימוש שירות ובטיחות • תכנון המימוש • תהליכים הקשורים ללקוח • רכש • מתן שירות • בקרת התקני ניטור ומדידה מדידה, ניתוח ושיפור • כללי • ניטור ומדידה • בקרת שירות או מוצר לא מתאימים • ניתוח נתונים • שיפור • דיווח וחקירה של אירועי בטיחות

 למה מקומות עבודה? מקום העבודה תופס כיום מקום חשוב ומשפיע על חייו של למה מקומות עבודה? מקום העבודה תופס כיום מקום חשוב ומשפיע על חייו של האדם וחיי משפחתו בכל שעות היום. מקום העבודה הינו כלי מרכזי לשינוי תרבותי, לארגון ישנה השפעה על התנהגות עובדיו באמצעות המסרים והפרקטיקות של הממונים הישירים. למקום העבודה אחריות על בטחונו של עובד החברה, בשעות העבודה ובשעות הפנאי. מקום העבודה הוא בעל השפעה מכרעת על כלל מחזיקי העניין – העובדים, משפחות העובדים, הלקוחות, שרשרת האספקה. למגזר העסקי אחריות חברתית בתחום הבטיחות בדרכים

 רציונל ההצטרפות לתוכנית היבט ערכי המגזר העסקי רואה עצמו היום כגורם משמעותי בתחומים רציונל ההצטרפות לתוכנית היבט ערכי המגזר העסקי רואה עצמו היום כגורם משמעותי בתחומים חברתיים רבים. המגזר העסקי מהווה חלק משמעותי בתוך החברה. למגזר העסקי אחריות תאגידית כלפי החברה תחום הבטיחות בדרכים הוא תחום המשפיע על חייהם של העובדים ושל מעגל הלקוחות הרחב של המגזר העסקי

 רציונל ההצטרפות לתוכנית היבט כלכלי %03 מתאונות עבודה הן תאונות דרכים. המשק מאבד רציונל ההצטרפות לתוכנית היבט כלכלי %03 מתאונות עבודה הן תאונות דרכים. המשק מאבד למעלה מ- מיליון שמונה מאות אלף ימי עבודה בשנה, בגין תאונות דרכים הארגון מאבד ימי עבודה בגין תאונות דרכים. נזק כלכלי ישיר – ביטוח, רכב חליפי, תיקון רכב, השבתה של הרכב. נזק כלכלי עקיף – השבתת עבודה, ביקור הנפגע, נזק לא מבוטח, מיון מועמדים ואיתור מחליף לנפגע, הדרכתו, חקירת התאונה, עלויות משפטיות ועוד. יתרון מכרזי כבעל תקן איכות. )בעתיד חובה(

 רציונל ההצטרפות לתוכנית היבט תדמיתי מיצוב הארגון כארגון מקדם בטיחות בדרכים בקהילה. מיצוב רציונל ההצטרפות לתוכנית היבט תדמיתי מיצוב הארגון כארגון מקדם בטיחות בדרכים בקהילה. מיצוב תדמית פורמלי מגורם ממשלתי מוסמך – תו תקן. הרשות הלאומית תפרסם מעת לעת את החברות שבתוכנית כמובילות בתחום הבטיחות בדרכים )ולהיפך(.

 רציונל ההצטרפות לתוכנית היבט תדמיתי, פנים ארגוני מסר של אחריות מהעומד בראש הארגון רציונל ההצטרפות לתוכנית היבט תדמיתי, פנים ארגוני מסר של אחריות מהעומד בראש הארגון עיסוק בבריאות של העובדים דאגה לסביבת עבודה מתקדמת תרבות ארגונית של אחריות ושותפות השפעה על התא המשפחתי - תוכן לנושא המשפחתיות.

 תהליך ארגוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תוציא קול קורא לחברות במגזר העסקי להצטרף תהליך ארגוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תוציא קול קורא לחברות במגזר העסקי להצטרף לתוכנית. 03 חברות תבחרנה על פי קריטריונים ברורים. הרשות הלאומית תלווה חברות נבחרות אלה בתהליך, על פי מודל התוכנית: ע"י הקצאת יועץ ארגוני שילווה את החברה. ע"י הקצאת משאבי ידע מצטברים בתחום. חברות אלה יוצגו כשותפות אסטרטגיות )חלוצות( לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשינוי תרבות הנהיגה בישראל.

 שלושת הכוכבים נכונות שומרי חוק דמות מפתח חזון ומבנה ארגוני תומך דיאלוג הצהרה שלושת הכוכבים נכונות שומרי חוק דמות מפתח חזון ומבנה ארגוני תומך דיאלוג הצהרה שיח תעבורתי ארגון לומד - למידה ושדרוג – תקן 1039 רענון החזון והאסטרטגיה סביבת עבודה מתקדמת סוכן שינוי פעילות מול מחזיקי העניין

 דרישות סף כניסה לתוכנית הצהרת ההנהלה על נכונות להיכנס לתהליך )הצהרה מתועדת ומופצת דרישות סף כניסה לתוכנית הצהרת ההנהלה על נכונות להיכנס לתהליך )הצהרה מתועדת ומופצת לארגון ולגופים בעלי עניין(. מינוי מרכז לתהליך אשר הוא חבר הנהלה אשר לו ידווחו בעלי התפקידים באירגון, לעזרתו ימונו בעלי תפקידים נוספים המצאות מבנה ארגוני ברור בתחום התעבורה המצאות הגדרות תפקידים הכוללות אחריות וסמכות בתחום התעבורה יידוע והסכמת העובדים לכניסה לתהליך )חתימה ע"ג מסמך התחייבות( הוכחת הקצאת משאבים מתאימים )פיננסיים, כוח אדם, זמן וכדו'(.

 דרישות התוכנית – כוכב ראשון אמידת מצב קיים – אקלים ארגוני תעבורתי הקמת דרישות התוכנית – כוכב ראשון אמידת מצב קיים – אקלים ארגוני תעבורתי הקמת ועדת בטיחות בתעבורה הקמת מערכת תקשורת פנימית מוכחת להעברת מידע תעבורתי דו כיווני בין הנהלה לעובדים. ערכה לעובדים חדשים, נוהל מסירת רכב ועוד הקמת מערכת לקבלת מידע תעבורתי מגורמי חוץ תכנית תעבורתית מתועדת להתקדמות בין כוכבים

 דרישות סף – שני כוכבים מינוי דרישות סף – שני כוכבים מינוי "נאמני תעבורה" ארגוניים שתפקידם יקבע ויתועד בניית תוכנית שיפור מתמשך בהתאם לנתונים הכמותיים ביצוע סקר סיכוני תעבורה פנים וחוץ ארגוני והכנסת הממצאים לתכנית השיפור. השתתפות בפעילויות חוץ מפעליות בהקשר תעבורתי והצגת פעילות הארגון שילוב בקוד אתי של החברה ובמידה וזה אינו קיים כתיבת מסמך "הקוד האתי לפעילות תעבורתית" בארגון

 דרישות סף – שלושה כוכבים תהליך הטמעת תקן ישראלי 1039 תרומה בתחום התעבורה דרישות סף – שלושה כוכבים תהליך הטמעת תקן ישראלי 1039 תרומה בתחום התעבורה לקהילה השפעה על שרשרת האספקה שילוב המערך התעבורתי בארגון עם מערכות ניהול נוספות

 המעבר בין כוכבים מותנה בקיום דרישות הכוכב הקודם בנוסף לקיום דרישות הכוכב החדש. המעבר בין כוכבים מותנה בקיום דרישות הכוכב הקודם בנוסף לקיום דרישות הכוכב החדש. המעבר בין כוכבים טעון בדיקה חיצונית של מומחים בתחומי התעבורה לצורך אישור הרשמי של המעבר הזמן המקסימאלי למעבר בין כוכבים הינו שנה וחצי ארגון יכול לקבל כבר בשלב ראשון שני כוכבים או שלושה במידה ועבר את הבדיקה. ניתן לשלול מארגון את אחד או יותר מהכוכבים

 אנו מזמינים אתכם להיות סוכני שינוי בקהילה ולהצטרף לתוכנית אנו מזמינים אתכם להיות סוכני שינוי בקהילה ולהצטרף לתוכנית

 תודה על ההקשבה תודה על ההקשבה