Скачать презентацию כנס החורף של האיגוד 8102 1 5 Скачать презентацию כנס החורף של האיגוד 8102 1 5

a6b69db597c2ee5b2217fe5380868bc9.ppt

  • Количество слайдов: 13

 כנס החורף של האיגוד 8102. 1. 5 -4 עדכונים משולחנו של הוועד כנס החורף של האיגוד 8102. 1. 5 -4 עדכונים משולחנו של הוועד

 עדכונים משולחנו של הוועד מודל התמריצים • מודל 7102 הסתיים. מאפיינים: – – עדכונים משולחנו של הוועד מודל התמריצים • מודל 7102 הסתיים. מאפיינים: – – חלוקה לבתים הצטיידות במיליון ₪ )000, 002+000, 008( הקצאת שעות יעודיות לאחות למניעת זיהומים הוספת מדדי תהליך )הנקה, טיפול תומך( • מודל 8102 – טרם נקבע גובה הסכום לחלוקה – יש הסכמה ל'צבוע' סכום משמעותי לפרויקטים רוחביים )יפורט בהמשך( – בימים הקרובים יצאו כתבי מינוי לוועדה המייעצת למודל התמריצים 8102 )רופאים ואחיות(

 עדכונים משולחנו של הוועד תכניות שאושרו ע עדכונים משולחנו של הוועד תכניות שאושרו ע"י משרד הבריאות ליישום ב- 8102 • תוספת הכשרות של צוותי הפגיות ובדגש על המתמחים באמצעות סימולציות )הוקצו 2 מלש"ח למ. ס. ר( • תוספת הכשרה לטיפול תומך התפתחות )הכשרה בסיסית ומתקדמת( - כ- 1 מלש"ח • שדרוג מסד הנתונים הלאומי של תינוקות מלנ"מ – 5. 0 מלש"ח • רכישת לומדות ל – 0. 25 – NRP מלש"ח. • קידום הכשרה ותקינה ייעודית למנהלן שיפור איכות - בבדיקה

 עדכונים משולחנו של הוועד בנק חלב –אם • מד עדכונים משולחנו של הוועד בנק חלב –אם • מד"א התחייב למשרד הבריאות להקים ולתפעל )בסיוע (My milk בנק חלב-אם החל מה- 8102. 4. 1בניהולו של דר' אשר מוזר סמנכ"ל מד"א. • הפגים המאושפזים בסדר עדיפות עליון לקבלת חלב האם. • החלב יסופק לפגים בחינם )ישולם ע"י הנהלות בתי החולים( • המקור לחלב האם יהיה על בסיס תרומה עודפי חלב אם של אימהות לפגים מאושפזים.

 עדכונים משולחנו של הוועד • • • הסכם תקינת האחיות החדש מקדם התקינה עדכונים משולחנו של הוועד • • • הסכם תקינת האחיות החדש מקדם התקינה לאחיות למיטות טיפול נמרץ עולה מ-4. 1 ל-5. 2 עבור 7 מיטות ראשונות ול-2 החל מהמיטה השמינית )המקדם למיטות טיפול מיוחד נשאר 4. 1(. תוספת האחיות תושלם ב-5 פעימות במהלך 3 השנים הקרובות. 'פעימה' ראשונה בסך %02 מהתוספת הכוללת ניתנת לקבלה כבר מה- 8102. 1. 1. המקור התקציבי לתוספת התקנים נגזר מהעלאה ייעודית של מענק הלידה לפגים הדיפרנציאליים )וכך יש מקור גם לבתי החולים של הכללית והמנוהלים ע"י עמותות(. חשוב לעדכן את מיטות הטיפול הנמרץ בפגיות ברישיון בית החולים על פי חוזר הפגיות )7. 1 מיטות על כל 0001 לידות(. חישוב תוספת התקנים הנדרשים לכל פגייה נמסר למנהלי הפגיות ולאחיות האחראיות. לפנות אלי להבהרות במידת הצורך.

 עדכונים משולחנו של הוועד יעדים חדשים שמציב וועד האיגוד לקדנציה הנוכחית • שיפור עדכונים משולחנו של הוועד יעדים חדשים שמציב וועד האיגוד לקדנציה הנוכחית • שיפור תכנית ההתמחות בניאונטולוגיה לתכנית מבוססת יכולות באמצעות צוות היגוי מורחב ותגבור הכשרות והערכות באמצעות סימולציות. • תוספת רופאים לטיפול בילודים הבשלים המאושפזים במחלקות לאם ולילד/ביות/ילודים ). (Nursery-Level II • השקת תכנית שיפור איכות להורדת שכיחות דימומים תוך-מוחיים בפגיות )'שומרי הראש'( מאי 8102. • ביות – הוצאת חוזר משרד הבריאות בנושא ועידוד היישום באמצעות מודל תמריצים.

 עדכונים משולחנו של הוועד • קורס אחיות מומחיות )מס. 2( – נפתח ב- עדכונים משולחנו של הוועד • קורס אחיות מומחיות )מס. 2( – נפתח ב- 7102. 1. 91 ל-31 אחים ואחיות. בהובלתה של פרופ' ציפי דולפין. מרכזת הקורס – פאני טימסטוט – NNP רמב"ם. • 'לגעת באפס' – כנס 'לגעת באפס' 6 התקיים ב-7102. 01. 13. נרשמה ירידה מובהקת של למעלה מ %05 בשיעורי CLABSI ו- BSI בפגים מלנ"מ. – – – העסקת דר' אבי שאאק באיסוף וניתוח הנתונים ) (Red. Cap שיחות ועידה- פעם בחודשיים תכניות עבודה ליישום התהליכים שטרם ייושמו פיתוח ויישום פרוטוקולים למניעה, אומדן וטיפול בפצעי עור. פיתוח לומדה+סימולציה בסיוע מסר ) . (NIPP • סל התרופות – סקר ילודים ל- -G 6 PD לא אושר. יקודם ישירות מול ביטוח לאומי באחריות מינהל רפואה – תוספת HMF לילודים בקהילה הניזונים מחלב-אם – לא אושר.

VLBW Total BSI/1000 Pt Days VLBW Total BSI/1000 Pt Days

VLBW CLABSI / 1000 CL Days VLBW CLABSI / 1000 CL Days

 עדכונים משולחנו של הוועד • סימולציות תרחישי קיצון במסר - בהובלת פרופ' אריק עדכונים משולחנו של הוועד • סימולציות תרחישי קיצון במסר - בהובלת פרופ' אריק ריסקין – – – ב-7102 התקיימו 8 ימי השתלמות ל-82 צוותים )רופאים ואחיות(. התשלום עבור ההשתלמות הועבר למסר ממשרד הבריאות )ממודל התמריצים(. יש לשפר את המחוייבות לשליחת מדריכים וצוותים לימים שנקבעו )ההיענות לתכנית נכנסת למודל תמריצים 8102(. מועדי ההשתלמות ל-8102 יפורסמו בקרוב. בשנת 8102 יפתח קורס למדריכים נוספים וירועננו חלק מהתרחישים. • ניירות עמדה - סטטוס – – גבול החיות –בהובלת פרופ' שאול דולברג – פורסם נוסח להתייחסות. תגובות רבות. יתקיים דיון של חברי הוועדה על התגובות מהפגיות. הגישה לילוד עם -Neonatal Encephalopathy בהובלת דר' קיילה מרקס – לקראת הגשה להתייחסות החברים. כלכלה אנטראלית בפגים בהובלת פרופ' אריק ריסקין – בכתיבה )בשלב מתקדם(. כאב בילודים –מניעה, אומדן וטיפול בהובלת דר' איריס מורג –יצא לדרך.

 עדכונים משולחנו של הוועד • חוגים שהוקמו – החוג לניאונטולוגיה ונוירולוגיה – בהובלת עדכונים משולחנו של הוועד • חוגים שהוקמו – החוג לניאונטולוגיה ונוירולוגיה – בהובלת דר' אילון שני ודר' חיים בסן – החוג לניאונטולוגיה וקרדיולוגיה – בהובלת דר' גיל דינור • וועדת בחינות בהובלתה של דר' צופיה באואר – ניגשו 11 נבחנים, בינואר 8102 לשלב א' ו-9 לשלב ב' )שלב ב' כולם עברו, ממתינים לתוצאות שלב א'(. – תודות לחברי הוועדה • וועדה להוראת מתמחים בהובלתו של דר' ברנרד ברזילי – – – התקיימו 7 מפגשים בשנת 7102 )שניידר, רמב"ם, סורוקה, הלל יפה( כנס תזונה )"קומה הרביעית"( כנס המודינמיקה )בחסות עיקרית של טבע( כנס הכנה לשלב ב' )קפלן-דר' רוזין איליה( חלוקת Text Book- Fanaroff למתמחים –בחסות מטרנה

 מאזן תשלומים 7102 • • הכנסות )כנסים, פרוגנוזה, דמי חבר(: 66. 073, 211 מאזן תשלומים 7102 • • הכנסות )כנסים, פרוגנוזה, דמי חבר(: 66. 073, 211 ₪ הוצאות )מזכירה, כנסים, מדריכי : (NRP ₪ 57. 969, 85 יתרה בבנק )7102/21/13(: 178, 334 ₪. יתרה בקרן הורוביץ )'לגעת באפס' 7102/21/13(: 099, 77 ₪ )+000, 08 ₪(

 כנסים • שהיו מאז כנס האיגוד האחרון ) 7102/5(: – 'לגעת באפס' 6 כנסים • שהיו מאז כנס האיגוד האחרון ) 7102/5(: – 'לגעת באפס' 6 – 7102. 01. 13 – המודינמיקה 7102. 11. 32 -12 • שיהיו: – תחכימים 5, מרץ 8102 – מי מעוניין לארח? – – IPOKRa. TES בהובלת דר' ראובן ברומייקר 5/03 -92 טיפול נשימתי בילוד ליד שניידר )לא סופי(. – 'לגעת באפס' 7, יוני 8102 או ספט. )לפני החגים( – 'שומרי ראש', מאי 8102 – כנס הקיץ של האיגוד יוני 8102 או ספט. )לפני החגים( – כנס ) – Targeted Neonatal Echo (TNE אוקטובר 8102