Скачать презентацию כלכלה בחיי היום ד ר מיקי מלול אוניברסיטת Скачать презентацию כלכלה בחיי היום ד ר מיקי מלול אוניברסיטת

bf7f20f69c9bd1b716c8d242b5787c7b.ppt

  • Количество слайдов: 27

 כלכלה בחיי היום ד כלכלה בחיי היום ד"ר מיקי מלול אוניברסיטת בן-גוריון

 נתוני תמ”ג 8002 תוצר עולמי $ 61 T 10, 900$pc אירופה ארה”ב סין נתוני תמ”ג 8002 תוצר עולמי $ 61 T 10, 900$pc אירופה ארה”ב סין ישראל $ 18 T $ 14 T $ 4. 4 T $ 200 B 33, 700$pc 46, 900$pc 6, 000 $pc 28, 300$pc

GDP - per capita (PPP) 2008 Source: CIA factbook GDP - per capita (PPP) 2008 Source: CIA factbook

 שיעורי צמיחה משבר כלכלי 002 7 ארה שיעורי צמיחה משבר כלכלי 002 7 ארה"ב אירופה סין 002 8 1. 2 4. 0 % % 7. 2 7. 0 % % %31 %9 9002 102 0 צפי 5. 1 7. 2 % %- 3. 0 2. 4 % %- %9 5. 8 %

 שיעורי אבטלה משבר כלכלי 002 7 ארה שיעורי אבטלה משבר כלכלי 002 7 ארה"ב אירופה ישראל 002 8 6. 4 % 4. 7 % 6. 6 % 8. 5 % 5. 7 % 9. 6 % 9002 0102 צפי %1. 01 3. 9 % %01 %21 %9

 מדוע המיתון הגיע לישראל? יצוא קטן מיתון עולמי ציפיות משבר אשראי אפקט מכפיל! מדוע המיתון הגיע לישראל? יצוא קטן מיתון עולמי ציפיות משבר אשראי אפקט מכפיל! מיתון מקומי

 מהם כלי המדיניות העומדים לרשות הממשלה? o ריבית תקציב רגולציה)במיוחד במשבר נוכחי( o מהם כלי המדיניות העומדים לרשות הממשלה? o ריבית תקציב רגולציה)במיוחד במשבר נוכחי( o חשש מאינפלציה? o o

 הוצאות ממשלה כאחוז מהתוצר הוצאות ממשלה כאחוז מהתוצר

 התפלגות ההוצאות בתקציב המדינה*, 7002 *ללא החזר קרן ורזרבה כללית. סה התפלגות ההוצאות בתקציב המדינה*, 7002 *ללא החזר קרן ורזרבה כללית. סה"כ – 9. 032 מיליארד ש"ח

 חוב ציבורי, השוואה בינלאומית, 5002 )כאחוז מהתוצר( חוב ציבורי, השוואה בינלאומית, 5002 )כאחוז מהתוצר(

 אינפלציה מדד המחירים לצרכן אינפלציה מדד המחירים לצרכן

 כלכלה וחברה o o ישראל מאופיינת על ידי שתי מגמות ארוכות טווח בעלות כלכלה וחברה o o ישראל מאופיינת על ידי שתי מגמות ארוכות טווח בעלות השלכות לא מבוטלות על עתידה הכלכלי חברתי של המדינה. בזמן שקצב הגידול של התוצר לנפש הינו בין הנמוכים בעולם המערבי כבר קרוב לשלושה עשורים ברציפות, הולכים וגדלים הפערים הכלכליים בתוך האוכלוסייה הישראלית.

 אי שוויון בחלוקת ההכנסות ישראל מול ה OECD אי שוויון בחלוקת ההכנסות ישראל מול ה OECD

 אי שוויון ועוני o o o “Which country today has the greatest equality? אי שוויון ועוני o o o “Which country today has the greatest equality? ” “if we confine ourselves to the noncommunist world, it has been suggested that the new state of Israel may lead the list” Paul Samuelson, Nobel laureate Economics, 8 th ed (page 112), 1970 o ציטוט מדן בן דוד

 o צמיחה נמוכה יחסית בעיקר כתוצאה מ: 1. שיעורי השתתפות נמוכים יחסית פריון o צמיחה נמוכה יחסית בעיקר כתוצאה מ: 1. שיעורי השתתפות נמוכים יחסית פריון עבודה נמוך יחסית 2.

 שיעור ההשתתפות נמוך בכוח העבודה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה )ישראל לעומת ה- (2005 שיעור ההשתתפות נמוך בכוח העבודה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה )ישראל לעומת ה- (2005 - OECD תוספת של כ-000, 053 משתתפים בכוח העבודה

 תעסוקה וחינוך o o o לחינוך חלק חשוב בהעלאת הפריון וכתוצאה מכך להעלאת תעסוקה וחינוך o o o לחינוך חלק חשוב בהעלאת הפריון וכתוצאה מכך להעלאת רמת התוצר וקצב צמיחתו. בנוסף: שיעורי ההשתתפות הולכים וגדלים עם הגידול בהשכלה לעומת שיעורי האבטלה שהולכים וקטנים.

 השפעה של החינוך על הצמיחה )ניסיון עולמי( o קשר חיובי חזק בין: רמת השפעה של החינוך על הצמיחה )ניסיון עולמי( o קשר חיובי חזק בין: רמת ההשכלה ואיכות החינוך, לבין צמיחה כלכלית ושיפור ברמת החיים o תוספת לשנות הלימוד תורמת לצמיחת התוצר לנפש o כל שנת לימוד =< תוספת הכנסות של %5 -51. o החינוך משפיע באמצעות מגוון ערוצים: n תורם לגידול בפריון n מגדיל את שיעור ההשתתפות n מקטין את שיעור האבטלה.

 שיעור ההשתתפות לפי שנות השכלה 6002* l l * שיעור ההשתתפות כאחוז מהאוכלוסיה שיעור ההשתתפות לפי שנות השכלה 6002* l l * שיעור ההשתתפות כאחוז מהאוכלוסיה בגיל העבודה מקור: בנק ישראל, דין וחשבון 6002 על בסיס סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שיעור האבטלה לפי שנות השכלה 6002* l l * שיעור האבטלה כאחוז מכוח שיעור האבטלה לפי שנות השכלה 6002* l l * שיעור האבטלה כאחוז מכוח העבודה האזרחי מקור: בנק ישראל, דין וחשבון 6002 על בסיס סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שכר ממוצע לשכיר* לפי מין ושנות לימוד 5002 l l *במשרה מלאה )53 שכר ממוצע לשכיר* לפי מין ושנות לימוד 5002 l l *במשרה מלאה )53 שעות שבועיות או יותר( מקור: עיבוד של אגף כלכלה ומחקר מתוך סקר הכנסות 5002.

 ניתן לראות מהתרשים הבא את חשיבות ההשכלה לצמיחה: שכר ממוצע 536, 5 ש ניתן לראות מהתרשים הבא את חשיבות ההשכלה לצמיחה: שכר ממוצע 536, 5 ש"ח שכר ממוצע 672, 9 ש "ח

 o כמחצית מהאוכלוסייה בגיל העבודה %64 הינה בעלת 21 שנות לימוד לכל היותר. o כמחצית מהאוכלוסייה בגיל העבודה %64 הינה בעלת 21 שנות לימוד לכל היותר. ההכנסה הממוצעת של בעלי ההשכלה העל תיכונית גבוהה בכ %56 מזו של הקבוצה בעלת ההשכלה הנמוכה יותר. o ככל שניתן יהיה להעביר אוכלוסיה מהחלק הימני לשמאלי כלומר להעביר אנשים ממצב של השכלה תיכונית ומטה למצב של השכלה תיכונית ומעלה כך יחל המשק הישראלי לעשות צעדים ממשיים להקטנת מימדי אי השוויון ולהגברת הצמיחה.

 o o ככל שיותר עובדים יגדילו את רמת המיומנות שלהם כך יגדל היצע o o ככל שיותר עובדים יגדילו את רמת המיומנות שלהם כך יגדל היצע המיומנים ויפעל למתן את עליות השכר בקבוצה זו. כמו כן העברת עובדים מקבוצת המיומנות הנמוכה לקבוצה בעלת מיומנות גבוהה יותר מקטינה את היצע העובדים עם רמת מיומנות נמוכה, מה שפועל לקזז את ההשפעה השלילית על השכר ועל מימדי האבטלה של עובדים אלה כתוצאה מירידה בביקוש היחסי אליהם.

 o o o בעת שהגברת המיומנות אצל עובדים בעלי מיומנות נמוכה תפעל להקטנת o o o בעת שהגברת המיומנות אצל עובדים בעלי מיומנות נמוכה תפעל להקטנת פערי הכנסות, תושבח רמת המיומנות הכללית של העובדים במדינה. זה יגביר את כושר התחרות של פירמות ישראליות מול פירמות זרות בזירה המקומית והבינלאומית ויבוא לידי ביטוי בגידול ברמת החיים במשק.

 מוקדי המדיניות להשגת צמיחה שמלווה בצמצום פערים o o o השקעה מסיבית בתשתיות מוקדי המדיניות להשגת צמיחה שמלווה בצמצום פערים o o o השקעה מסיבית בתשתיות )פיסיות מו"פ והון אנוש- חינוך, הכשרות( הרחבת בסיס המס והפחתת שיעורי מס שוליים )האצת הרפורמה והעמקתה( צמצום תשלומי העברה יצירת תמריצים לעבוד ומערכות תמיכה ) הגדלת שיעורי ההשתתפות( שילוב שכר מינימום ומס הכנסה שלילי