Скачать презентацию יישומי מחשב אורן וקיים מבנה Скачать презентацию יישומי מחשב אורן וקיים מבנה

a78fc13c8e7abb5ca85634838019b089.ppt

  • Количество слайдов: 27

 יישומי מחשב אורן וקיים יישומי מחשב אורן וקיים

 מבנה הבחינה -221998 פסקל בייסיק תמליל לוגו 5 שאלות=05 נקודות=אין בחירה אקסל שאלה מבנה הבחינה -221998 פסקל בייסיק תמליל לוגו 5 שאלות=05 נקודות=אין בחירה אקסל שאלה אחת =01 נקודות 2 שאלות מתוך 3 =04 נקודות אקסל תבל

 2002 בייסיק / פסקל 2002 1002 מצא את הטעות ותקן: הוראת חזרה הוראת 2002 בייסיק / פסקל 2002 1002 מצא את הטעות ותקן: הוראת חזרה הוראת מיקום הוראת קביעת צורה מצא את הטעות ותקן: הוראת השמה הוראת קלט תרגם: הדפסה של משפט - חזרה על הדפסה תרגם: הצב ב ONE ערך שלם של STAM -הגדל את BIG ב-7 תרגם: הצב ב-11 NUM -הצב ב- MIS מספר אקראי בין 1 ל-8 נתון הליך )הדפסת משפטים והדפסת מכפלה( א. מה יודפס ב. מה תפקיד הוראה בהליך תרגם: הצב ב 21 COOL קלוט מספר ל HOT חסר COOL מ HOT והצב ב SUB - הדפס ערך מוחלט של SUB עקוב בעזרת טבלת מעקב אחר קטע תכנית נתון ורשום מה יודפס )השמה ישירה ל- A ול- , B השמת ההפרש ביניהם ל- , G הדפסה של המחרוזת B-A ושל ערך (G נתון קטע תכנית , רשום מה יודפס )הוראת הדפסה, הוראת חזרה( עקוב בעזרת טבלת מעקב אחר קטע תכנית נתון שהפלט שלו "אני בן 51" )קליטת 3 משתנים – 2 מחרוזת ומספר והדפסת ערכם( נתונה תכנית )התכנית קולטת מחרוזת ומספר (. א. חסרה שורת פלט. העתק את השורה הנכונה מבין שתיים. ב. עקוב אחר התכנית עם ההשלמה בעזרת טבלת מעקב ורשום מה יודפס. נתונה תכנית עם שלושה הליכים א. מהו ההליך הראשי ב. הכנסת שינוי מסוים בתכנית )תנועה איטית יותר( טבלת מעקב אחר תרשים זרימה )קליטת A ו- , B השמת המכפלה + 3 ב , C השמת המכפלה – 2 ב- , D השמת הפרש ב , E הדפסה( טבלת מעקב אחר תרשים זרימה )קליטת , X Y השמת המכפלה ב- , Z קליטת , Y השמת ההפרש Z Y ב- , Z הדפסה(

 איך אפשר לנתח את השאלונים? n לתרגום מעברית לשפת התכנות n מציאת טעות איך אפשר לנתח את השאלונים? n לתרגום מעברית לשפת התכנות n מציאת טעות מעקב אחר תכנית נתונה n

 התייחסות למשתנים ? המושגים התכנותיים: בפסקל/בייסיק n תכנית. n טבלת מעקב n הצבה התייחסות למשתנים ? המושגים התכנותיים: בפסקל/בייסיק n תכנית. n טבלת מעקב n הצבה n קלט. n הדפסה/פלט אלה המושגים עימם מסיימים את החלק של "יסודות התכנות א" ב-1 יח"ל

 משתנים ומילים משתנה המקבל ערך מספרי אות או מילה בשפה האנגלית MORIM , משתנים ומילים משתנה המקבל ערך מספרי אות או מילה בשפה האנגלית MORIM , A משתנה המקבל ערך מילולי מזוהה עם הסימן $ $ BET SEFER $ NIR $ S מילים ומשפטים הנשארים בדמותם מזוהים עם מירכאות " " “ISRAEL” “SA הבית של פיסטוק"

 קלוט === INPUT בייסיק עברית INPUT A קלוט מספר למשתנה A INPUT DIR קלוט === INPUT בייסיק עברית INPUT A קלוט מספר למשתנה A INPUT DIR קלוט מספר למשתנה DIR INPUT AA, BA, GA קלוט ערכים למשתנים AA, BA, GA

 = INPUT קלוט מספר ל. . . n כתוב בבייסיק: n קלוט מספר = INPUT קלוט מספר ל. . . n כתוב בבייסיק: n קלוט מספר למשתנה X _________ קלוט מספר למשתנים K, A _________ קלוט מספר למשתנה NUM _________ קלוט מספר למשתנה PR _________ קלוט מספר למשתנים sima, mima _________ n n

 פעולות הצבה עברית בייסיק הצב במשתנה 5 D 5= D הצב במשתנה DUDU פעולות הצבה עברית בייסיק הצב במשתנה 5 D 5= D הצב במשתנה DUDU את המילה "גולו" “גולו" =$ DUDU הגדל את ערכו של A ב 2 2+ A=A הכפל את DOR ב 6 6* DOR= DOR הקטן את ערכו של BU ב 8 8 - BU=BU חלק את TOM ב 7 7/ TOM=tom 6= TUT 6 TUT SONY= BONY SONY BONY

 הצבה n n n n הצב במשתנה NUM את המספר 21 קלוט מספר הצבה n n n n הצב במשתנה NUM את המספר 21 קלוט מספר למשתנה PR הצב במשתנה PR את המספר 9 הצב במשתנה Z את הסכום של X ו – 6 הצב במשתנה TOTAL את הסכום של LO ו – RO הגדל את ערך משתנה P ב – 5 הקטן את ערך משתנה RE ב – 2 הצב במשתנה SO את המכפלה של K ו - G הצב במשתנה TOTA את הסכום של DUDA ו – SUSA חלק את K ב – 4 והצב במשתנה SO הצב במשתנה K את המספר 01 הצב במשתנה G את המספר 5 חלק את K ב – G והצב את התוצאה במשתנה SO

 פעולות מתמטיות עברית בייסיק השורש הריבועי של WAR ) SQR(WAR הערך המוחלט של פעולות מתמטיות עברית בייסיק השורש הריבועי של WAR ) SQR(WAR הערך המוחלט של POP ) ABS(POP הערך השלם של SIC ) ABC(SIC

 תרגול פעולות מתמטיות n n n הצב במשתנה T את השורש הריבועי של תרגול פעולות מתמטיות n n n הצב במשתנה T את השורש הריבועי של D הצב במשתנה KOR את השורש הריבועי של MOR השורש הריבועי של N שווה 8 הצב במשתנה TOMATO את הערך השלם של T הערך המוחלט של B שווה לשורש הריבועי של משתנה C הצב במשתנה TOT את החלק השלם )הערך השלם( של GINE

 הדפס = PRINT עברית בייסיק הדפס את ערכו של המשתנה F PRINT F הדפס = PRINT עברית בייסיק הדפס את ערכו של המשתנה F PRINT F הדפס את המילה "חדש" PRINT הדפס את הסכום של BER ו NUM PRINT NUM+BER הדפס את ערכו המוחלט של המשתנה H ) PRINT ABS(H הדפס את שורשו הריבועי של B ) PRINT SQR(B הדפס את ערכו השלם של U ) PRINT ABC(U

 PRINT הדפס n n n n הדפס את ערכי המשתנים K , N PRINT הדפס n n n n הדפס את ערכי המשתנים K , N הדפס את ערך המשתנה T הדפס את ערכי המשתנים TU ו - SO הדפס את המילה "סכום" הדפס את ערכו המוחלט של TOP הדפס את השורש הריבועי של RON הדפס את ערכו השלם של BIRION הדפס את "תודה רבה"

 חלק ב' - הדפס n הדפס את המשתנה B n הדפס את הסכום חלק ב' - הדפס n הדפס את המשתנה B n הדפס את הסכום של LO ו- RO n הדפס את המכפלה של LO ו- RO n הדפס את השורש הריבועי של LO n הדפס את הערך השלם של המשתנה F n הדפס את הערך המוחלט של G

 תכנית - בגרות תשס תכנית - בגרות תשס"ז

 תרשים זרימה תרשים זרימה

 לפניכם קטע תכנית הכתוב בבייסיק. עקבו בעזרת טבלת מעקב : 3= A 2= לפניכם קטע תכנית הכתוב בבייסיק. עקבו בעזרת טבלת מעקב : 3= A 2= B C=A+B PRINT A, B, C

 כללים –טבלאות מעקב n מספור שורות n איסוף משתנים לטבלה n כל משתנה כללים –טבלאות מעקב n מספור שורות n איסוף משתנים לטבלה n כל משתנה בעמודה עצמאית n אין כפילות משתנים n עמודה עצמאית -הדפס = פלט n קלוט= = INPUT המצא מספר

 תרגול A=3 n B=2 n C=A*B n PRINT A, B, C n תרגול A=3 n B=2 n C=A*B n PRINT A, B, C n

 פתיחת שורה חדשה S=6 n X=S+2 n PRINT S, X n S=S+4 n פתיחת שורה חדשה S=6 n X=S+2 n PRINT S, X n S=S+4 n X=S+X n PRINT S, X n

 שילוב מילה תרגול n KO=10 n XO=20 n KO=KO+XO n S=KO/5 n M$= שילוב מילה תרגול n KO=10 n XO=20 n KO=KO+XO n S=KO/5 n M$= ": "התוצאה n PRINT M$ , S

 טבלת מעקב T=1 n Z=3 n T=T + 2 n A=Z * T טבלת מעקב T=1 n Z=3 n T=T + 2 n A=Z * T n PRINT A n A=Z+T n PRINT A n A=Z - T n PRINT A n

 תכנית n INPUT X, Y, Z n X=X-1 n Y=Y+X n Z=Z+X n תכנית n INPUT X, Y, Z n X=X-1 n Y=Y+X n Z=Z+X n PRINT X, Y, Z, ": "המספרים

 חלק ג' תיקון הוראות n תקן את ההוראות הבאות: n INPUT PRINT JH חלק ג' תיקון הוראות n תקן את ההוראות הבאות: n INPUT PRINT JH 3 - n MO-S n A=D=PRINT DS שלום n Print

 אתרים וחומרי עזר n הילה קדמן- WWW. KADMAN. NET n הוד עמי- n אתרים וחומרי עזר n הילה קדמן- WWW. KADMAN. NET n הוד עמי- n מפמר מחשבים- n הורדת מחולל QBASIC