Скачать презентацию יישומי מחשב אורן וקיים מבנה Скачать презентацию יישומי מחשב אורן וקיים מבנה

66df8af254c9d89e3ab386b455dbac54.ppt

  • Количество слайдов: 26

 יישומי מחשב אורן וקיים יישומי מחשב אורן וקיים

 מבנה הבחינה -221998 פסקל בייסיק תמליל לוגו תבל 5 שאלות=05 נקודות=אין בחירה אקסל מבנה הבחינה -221998 פסקל בייסיק תמליל לוגו תבל 5 שאלות=05 נקודות=אין בחירה אקסל תכנות למתקדמים עיצוב גרפי למתקדמים שאלה אחת =01 נקודות 2 שאלות מתוך 3 =04 נקודות אקסל

 איך אפשר לנתח את השאלונים? n תרגום מעברית לשפת התכנות n מציאת טעות איך אפשר לנתח את השאלונים? n תרגום מעברית לשפת התכנות n מציאת טעות מעקב אחר תכנית נתונה n

 התייחסות למשתנים ? המושגים התכנותיים: בפסקל/בייסיק n תכנית. n טבלת מעקב n הצבה התייחסות למשתנים ? המושגים התכנותיים: בפסקל/בייסיק n תכנית. n טבלת מעקב n הצבה n קלט. n הדפסה/פלט אלה המושגים עימם מסיימים את החלק של "יסודות התכנות א" ב-1 יח"ל

 משתנים ומילים משתנה המקבל ערך מספרי מיוצג על ידי אות או מילה בשפה משתנים ומילים משתנה המקבל ערך מספרי מיוצג על ידי אות או מילה בשפה האנגלית MORIM , A משתנה המקבל ערך מילולי מזוהה עם הסימן $ $ BET SEFER $ NIR $ S מילים ומשפטים הנשארים בדמותם מזוהים עם מירכאות " " “ISRAEL” “SA הבית של פיסטוק"

 קלוט === INPUT בייסיק עברית קלוט מספר למשתנה A קלוט מספר למשתנים DIR, קלוט === INPUT בייסיק עברית קלוט מספר למשתנה A קלוט מספר למשתנים DIR, BIR קלוט ערכים למשתנים AA, BA, GA קלוט מילה למשתנה SOR קלוט מילים למשתנים M, N INPUT A INPUT DIR, BIR INPUT AA, BA, GA $ INPUT SOR $ INPUT , N$M

 = INPUT קלוט ____ל. . . n כתוב בבייסיק: n קלוט מספר למשתנה = INPUT קלוט ____ל. . . n כתוב בבייסיק: n קלוט מספר למשתנה X _________ קלוט ערכים למשתנים K, A _________ קלוט מילה למשתנה NUM _________ קלוט ערך למשתנה PR _________ קלוט מילים למשתנים sima, mima _________ n n

 פעולות חשבון עברית הצב במשתנה 5 D הצב במשתנה DUDU את המילה פעולות חשבון עברית הצב במשתנה 5 D הצב במשתנה DUDU את המילה "גולו" הגדל את ערכו של A ב 2 הכפל את DOR ב 6 הקטן את ערכו של BU ב 8 חלק את TOM ב 7 בייסיק 5= D “גולו" =$ DUDU 2+ A=A 6* DOR= DOR 8 - BU=BU 7/ TOM=tom 6 TUT 6= TUT הגדל את ערכו של G פי 2 2* G=G הקטן את ערכו של U פי 8 8/ U=U הצב במשתנה G את הסכום של F ו L G=L+F

 הצבה n n n n הצב במשתנה NUM את המספר 21 קלוט מספר הצבה n n n n הצב במשתנה NUM את המספר 21 קלוט מספר למשתנה PR הצב במשתנה PR את המספר 9 הצב במשתנה Z את הסכום של X ו – 6 הצב במשתנה TOTAL את הסכום של LO ו – RO הגדל את ערך משתנה P ב – 5 הקטן את ערך משתנה RE ב – 2 הצב במשתנה SO את המכפלה של K ו - G הצב במשתנה TOTA את הסכום של DUDA ו – SUSA חלק את K ב – 4 והצב במשתנה SO הצב במשתנה K את המספר 01 הצב במשתנה G את המספר 5 חלק את K ב – G והצב את התוצאה במשתנה SO

 פעולות מתמטיות עברית בייסיק השורש הריבועי של WAR ) SQR(WAR הערך המוחלט של פעולות מתמטיות עברית בייסיק השורש הריבועי של WAR ) SQR(WAR הערך המוחלט של POP ) ABS(POP הערך השלם של SIC ) ABC(SIC

 תרגול פעולות מתמטיות n n n הצב במשתנה T את השורש הריבועי של תרגול פעולות מתמטיות n n n הצב במשתנה T את השורש הריבועי של D הצב במשתנה KOR את השורש הריבועי של MOR השורש הריבועי של N שווה 8 הצב במשתנה TOMATO את הערך השלם של T הערך המוחלט של B שווה לשורש הריבועי של משתנה C הצב במשתנה TOT את החלק השלם )הערך השלם( של GINE

 הדפס = PRINT עברית בייסיק הדפס את ערכו של המשתנה F PRINT F הדפס = PRINT עברית בייסיק הדפס את ערכו של המשתנה F PRINT F הדפס את המילה "חדש" PRINT הדפס את הסכום של BER ו NUM PRINT NUM+BER הדפס את ערכו המוחלט של המשתנה H ) PRINT ABS(H הדפס את שורשו הריבועי של B ) PRINT SQR(B הדפס את ערכו השלם של U ) PRINT ABC(U

 PRINT הדפס n n n n הדפס את ערכי המשתנים K , N PRINT הדפס n n n n הדפס את ערכי המשתנים K , N הדפס את ערך המשתנה T הדפס את ערכי המשתנים TU ו - SO הדפס את המילה "סכום" הדפס את ערכו המוחלט של TOP הדפס את השורש הריבועי של RON הדפס את ערכו השלם של BIRION הדפס את "תודה רבה"

 חלק ב' - הדפס n הדפס את המשתנה B n הדפס את הסכום חלק ב' - הדפס n הדפס את המשתנה B n הדפס את הסכום של LO ו- RO n הדפס את המכפלה של LO ו- RO n הדפס את השורש הריבועי של LO n הדפס את הערך השלם של המשתנה F n הדפס את הערך המוחלט של G

 תכנית - בגרות תשס תכנית - בגרות תשס"ז

 תרשים זרימה תרשים זרימה

 לפניכם קטע תכנית הכתוב בבייסיק. עקבו בעזרת טבלת מעקב : 3= A 2= לפניכם קטע תכנית הכתוב בבייסיק. עקבו בעזרת טבלת מעקב : 3= A 2= B C=A+B PRINT A, B, C

 כללים –טבלאות מעקב n מספור שורות n איסוף משתנים לטבלה n כל משתנה כללים –טבלאות מעקב n מספור שורות n איסוף משתנים לטבלה n כל משתנה בעמודה עצמאית n אין כפילות עמודות משתנים n עמודה עצמאית -הדפס = פלט n קלוט= = INPUT המצא מספר

 תרגול A=3 n B=2 n C=A*B n PRINT A, B, C n תרגול A=3 n B=2 n C=A*B n PRINT A, B, C n

 פתיחת שורה חדשה S=6 n X=S+2 n PRINT S, X n S=S+4 n פתיחת שורה חדשה S=6 n X=S+2 n PRINT S, X n S=S+4 n X=S+X n PRINT S, X n

 שילוב מילה n KO=10 n XO=20 n KO=KO+XO n S=KO/5 n M$= שילוב מילה n KO=10 n XO=20 n KO=KO+XO n S=KO/5 n M$= ": "התוצאה n PRINT M$ , S

 טבלת מעקב T=1 n Z=3 n T=T + 2 n A=Z * T טבלת מעקב T=1 n Z=3 n T=T + 2 n A=Z * T n PRINT A n A=Z+T n PRINT A n A=Z - T n PRINT A n

 תכנית n INPUT X, Y, Z n X=X-1 n Y=Y+X n Z=Z+X n תכנית n INPUT X, Y, Z n X=X-1 n Y=Y+X n Z=Z+X n PRINT X, Y, Z, ": "המספרים

 חלק ג' תיקון הוראות n תקן את ההוראות הבאות: n INPUT PRINT JH חלק ג' תיקון הוראות n תקן את ההוראות הבאות: n INPUT PRINT JH 3 - n MO-S n A=D=PRINT DS שלום n Print

 אתרים וחומרי עזר n הילה קדמן- WWW. KADMAN. NET n הוד עמי- n אתרים וחומרי עזר n הילה קדמן- WWW. KADMAN. NET n הוד עמי- n מבט לחלונות n מפמ"ר מחשבים- n הורדת מחולל QBASIC