Скачать презентацию חינוך והיי-טק הכלכלה והחברה הישראלית לאן Скачать презентацию חינוך והיי-טק הכלכלה והחברה הישראלית לאן

dfe8f3d5d7d1c66796226ba96204b3e1.ppt

  • Количество слайдов: 22

 חינוך והיי-טק – הכלכלה והחברה הישראלית לאן? שלמה דוברת יוני 8002 1 Confidential חינוך והיי-טק – הכלכלה והחברה הישראלית לאן? שלמה דוברת יוני 8002 1 Confidential

 חנוך והיי-טק – הכלכלה והחברה הישראלית לאן? § תעשיית ההיי-טק – קטר הצמיחה חנוך והיי-טק – הכלכלה והחברה הישראלית לאן? § תעשיית ההיי-טק – קטר הצמיחה של הכלכלה הישראלית § התעשייה עומדת בפני אתגרים משמעותיים לשמר את צמיחתה ומעמדה העולמי § הצלחת ההיי-טק גם "תורמת" להגדלת הפערים בחברה הישראלית § מערכת החינוך – הכלי המרכזי לעיצוב חברה איכותית ובריאה ולצמיחת ההון האנושי § מערכת החינוך נמצאת במשבר עמוק זה זמן רב § רק מהלך משמעותי של תיקון במערכת החינוך יביא לתיקון חברתי ויאפשר המשך צמיחת הכלכלה ותעשיית ההיי-טק 2 Confidential

 תעשיית ההיי-טק בישראל – תמונת מצב 3 Confidential תעשיית ההיי-טק בישראל – תמונת מצב 3 Confidential

 תרומת ההיי טק לכלכלה § מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה: § בעשור האחרון תרומת ההיי טק לכלכלה § מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה: § בעשור האחרון תרמה תעשיית ההיי טק יותר מ – %04 מהגידול – *GDP § ויותר מ – %51 לעלייה בתעסוקה )באופן ישיר ועקיף(* § תעשיית ההיי טק נחשבת ל - %05 מכלל היצוא התעשייתי, ו – %56 מההשקעות הזרות* § היתרון הטכנולוגי § בישראל כח עבודה מהמוכשרים בעולם § שיעור המהנדסים והמדענים הגבוה ביותר באוכלוסייה - 541 לכל 000, 01 תושבים § מספר בעלי תואר דוקטור בתחום המדעים המדויקים הוא הגבוה בעולם - 51 לכל 000, 01 תושבים § בישראל הריכוז הגדול ביותר של חברות היי טק אחרי ארה"ב * – IVA פרוייקט מיוחד של ד"ר שיינין - 5002 4 Confidential

Global Competitiveness Index rankings Source: Institute for management development World Competitiveness Yearbook- 2006 Confidential Global Competitiveness Index rankings Source: Institute for management development World Competitiveness Yearbook- 2006 Confidential 5

Israel VC Investment Pace Mimics the US Source: PWC Money. Tree, IVC 7 Israel VC Investment Pace Mimics the US Source: PWC Money. Tree, IVC 7

Israel Hi-Tech Industry – Ingredients for Success Proven Track Record Established VC Industry Innovation Israel Hi-Tech Industry – Ingredients for Success Proven Track Record Established VC Industry Innovation & Entrepreneu rship Global R&D center for Multinational s Confidential 8 Supportive Government Policy

Israel - Proven Track Record Oct 06’ Partial list of Israel’s Global Leaders Confidential Israel - Proven Track Record Oct 06’ Partial list of Israel’s Global Leaders Confidential 9

 תעשיית ההיי-טק - האתגרים § הצלחה מוגבלת בבניית חברות גדולות רב-לאומיות שמרכזן בישראל תעשיית ההיי-טק - האתגרים § הצלחה מוגבלת בבניית חברות גדולות רב-לאומיות שמרכזן בישראל § שנויים משמעותיים בשווקי היעד – אסיה ושווקים מתעוררים לעומת ארה"ב ואירופה § שנויים ענפיים – אינטרנט, מדיה, רפואה, אנרגיות חלופיות לעומת תוכנה ותקשורת § המערך הטכנולוגי הצבאי – מנוע מרכזי עד כה - פחות רלבנטי לענפים החדשים § חולשה יחסית וגוברת בבסיס האקדמי מדעי-מחקרי § איבוד היתרון היחסי בכוח-אדם מול סין והודו § בריחת מתמשכת של כוח אדם איכותי במקביל לסיום העלייה מרוסיה 01 Confidential

 תעשיית ההיי-טק – מה עושים? § ברמה הלאומית § מערכת רגולציה ומיסוי התומכות תעשיית ההיי-טק – מה עושים? § ברמה הלאומית § מערכת רגולציה ומיסוי התומכות בהתפתחות כלכלית חופשית § עידוד מחקר ופיתוח בענפים חדשים § חיזוק משמעותי של המחקר המדעי באוניברסיטאות § ברמת התעשייה § בניית חברות!! § תשומת לב לשווקים המתעוררים הן כשוקי יעד והן כמקור לכוח אדם איכותי! § התמקדות בהשקעות בחברות בעלות יתרון יחסי אמיתי המבוסס על חדשנות § האתגר האמיתי – שימור היתרון היחסי של ההון האנושי! 11 Confidential

 חינוך Confidential 12 חינוך Confidential 12

 חשיבות החינוך § חינוך והשכלה - כלי מרכזי להתמודדות עם הפערים החברתיים וליצירת חשיבות החינוך § חינוך והשכלה - כלי מרכזי להתמודדות עם הפערים החברתיים וליצירת ניידות חברתית - המפתח לחברה בריאה והוגנת וצמיחה כלכלית § טיפוח ההון האנושי חיוני לעמידה בתחרות הכלכלית הגלובלית בעידן תעשיות עתירות ידע וגלובליזציה § כלי מרכזי בעצוב אופייה ודמותה של החברה § כלי מרכזי בהקניית אתוס משותף ובנית הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית מערכת חינוך איכותית – תנאי לחוסן לאומי

 מערכת החינוך בישראל – המשבר § כשל בהתמודדות עם פערים בין מרכיבי אוכלוסיה מערכת החינוך בישראל – המשבר § כשל בהתמודדות עם פערים בין מרכיבי אוכלוסיה שונים § הישגים נמוכים בלימודים – פיגור גדול בהשוואה לעולם § שחיקה עצומה במעמד המורה וירידה במקצועיותו § משבר ערכי – אלימות גוברת, ניכור § הגדרה לא ברורה של היעדים והתפוקות החינוכיות § חולשת החינוך הציבורי - פיצול לזרמים ותתי זרמים - הפרטה הולכת וגוברת § ניצול לא יעיל של משאבים - רק %38 מגיע לבתי הספר § כשלים ניהוליים – חוסר קשר בין אחריות וסמכות § חקיקה אנכרוניסטית וחוסר אכיפה

 חזון מערכת החינוך בישראל § חינוך – בראש סדר העדיפויות הלאומי § חינוך חזון מערכת החינוך בישראל § חינוך – בראש סדר העדיפויות הלאומי § חינוך ציבורי חזק באחריות המדינה § אחריות המערכת כלפי כל ילד § שילוב בין ממלכתיות ופלורליזם § שוויון זכויות וביטוי למגוון התרבויות בחברה הישראלית § מקור גאווה למורים ולתלמידים § אחריות וסמכות מוגדרים ושלובים זה בזה § מרבית המשאבים מגיע ישירות לבתי הספר § אוטונומיה מרבית לבית הספר § ניהול מתקדם ויעיל

 דמות הבוגר של מערכת החינוך § אוהב אדם, אוהב עמו וארצו, אזרח נאמן דמות הבוגר של מערכת החינוך § אוהב אדם, אוהב עמו וארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, מכבד את הוריו ואת משפחתו, מכיר את לשונו, מכיר ומכבד את מורשתו של העם היהודי לדורותיו ואת זהותו התרבותית ואת מורשתן וזכויותיהן של הקהילות השונות במדינת ישראל. §אדם חושב, עצמאי ויצירתי, לומד מתמיד בעל יכולות קוגניטיביות ואישיות המקנות לו את הרצון ואת הכלים להגיע להגשמה עצמית וללמידה ולהתפתחות אישית לאורך חייו.

 עקרונות התוכנית חיזוק החינוך הציבורי חיזוק שלבי החינוך המוקדמים רצף פדגוגי איכותי התוכנית עקרונות התוכנית חיזוק החינוך הציבורי חיזוק שלבי החינוך המוקדמים רצף פדגוגי איכותי התוכנית הלאומית לחינוך

 הרפורמה בחינוך – תמונת מצב § דוח הוועדה הוביל לויכוח לאומי נרחב § הרפורמה בחינוך – תמונת מצב § דוח הוועדה הוביל לויכוח לאומי נרחב § מאבק פוליטי מקצועי של ארגוני המורים § הסכמה רחבה על ממדי המשבר והצורך בשינוי § הסכמה על רוב ההמלצות § ניסוי חלקי ב – 23 ישובים ) תוצאות טובות ביותר( § ישום חלקים קטנים )מרכז לאומי להערכה, מכון להכשרת מנהלים, שנויי דגשים בבגרויות. . . ( § הקפאה והמשך החלשות החינוך הציבורי )חוק נהרי. . . ( § המשך המצוקה התקציבית § שכר ומעמד המורים ממשיך להיות בשפל

 הרפורמה בחינוך – תמונת מצב § כיום: § הסכם עבודה מהפכני עם הסתדרות הרפורמה בחינוך – תמונת מצב § כיום: § הסכם עבודה מהפכני עם הסתדרות המורים )דומה להמלצות( § נכונות לתקצוב משמעותי § אבל: § חקיקה אנכרוניסטית § ישום הססני § אין שנויים מספיקים ברמת התלמידים )יום לימודים נשאר על כנו( § אופק תקציבי מוגבל

 לסיכום § תעשיית ההיי-טק – קטר הצמיחה של הכלכלה הישראלית § התעשייה עומדת לסיכום § תעשיית ההיי-טק – קטר הצמיחה של הכלכלה הישראלית § התעשייה עומדת בפני אתגרים משמעותיים לשמר את צמיחתה ומעמדה העולמי § הצלחת ההיי-טק גם "תורמת" להגדלת הפערים בחברה הישראלית § מערכת החינוך – הכלי המרכזי לעיצוב חברה איכותית ובריאה ולצמיחת ההון האנושי § מערכת החינוך נמצאת במשבר עמוק זה זמן רב § רק מהלך משמעותי של תיקון במערכת החינוך יביא לתיקון חברתי ויאפשר המשך צמיחת הכלכלה ותעשיית ההיי-טק 12 Confidential

 " לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך. " יאנוש קורצ'אק

March 18 Thank You Carmel Ventures | 16 Abba Eban Avenue, Herzeliya 46725 Israel March 18 Thank You Carmel Ventures | 16 Abba Eban Avenue, Herzeliya 46725 Israel | contacts@carmelventures. com Confidential 23