Скачать презентацию זמן לקיימות פרדוקסים ד ר גונן שגיא Arava Скачать презентацию זמן לקיימות פרדוקסים ד ר גונן שגיא Arava

d44ca3f4685682200822d20a4bec80d3.ppt

  • Количество слайдов: 18

 זמן לקיימות פרדוקסים ד זמן לקיימות פרדוקסים ד"ר גונן שגיא Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 תוצרים 1. עבודה משותפת עם ממונה האנרגיה על תהליך כולל 2. דוחות וניתוח תוצרים 1. עבודה משותפת עם ממונה האנרגיה על תהליך כולל 2. דוחות וניתוח אנרגטי-כלכלי 3. הגשה למכרזים ומענקים למימון סקרים וביצוע תהליכים 4. מערכת ניהול מידע ואנרגיה 5. תכניות לביצוע וליווי התהליך 6. הכשרות, הדרכות ותהליכי הטמעה ברשות 7. חזית טכנולוגית – עדכון תכניות ומידע על טכנולוגיות חדשות בתחום 8. הגשת תכניות למשרדי הממשלה )במידת הצורך(

 מנהלת אנרגיה • הקמה והכשרה של פורום/מינהלת רשות מקיימת; • בניית תוכנית פעולה מנהלת אנרגיה • הקמה והכשרה של פורום/מינהלת רשות מקיימת; • בניית תוכנית פעולה להתייעלות אנרגטית בסקטור הביתי, המוסדי והפרטי; • סיוע בהקמת קרן הון לסיוע לעסקים להתייעלות אנרגטית, בדגש על עסקים קטנים ובינוניים ובעלי מבנים; • ביצוע סקרי אנרגיה בבתים, מוסדות ציבור ועסקים • בקרה על תהליך יישום תוצאות הסקרים; • לליווי והסברה של התוכנית בקהילה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

! אנרגיה Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel ! אנרגיה Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 חשיבה חדשה שמבוססת על התובנה שאת רוב הדברים אנו בעצם לא יודעים ב־ חשיבה חדשה שמבוססת על התובנה שאת רוב הדברים אנו בעצם לא יודעים ב־ 002 השנים האחרונות תוחלת חיים ממוצעת עלתה מ: 52־ 04 שנים, ל־ 76 שנים בעולם כולו, וכ־ 08 שנים בעולם המפותח. השתפרנו בדחית מותנו שימוש באנטיביוטיקה התחיל בשנות השלושים של המאה ה־ 02, עד אז שליש עד רבע מהילדים לא זכו לחיות די זמן בכדי להגיע לבגרות. באנגליה במאה ה־ 71: %51 מהתינוקות מתו לפני גיל שנה + %33 מהילדים מתו לפני גיל 51. Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 מקרה פרטי להמחשה המלך אדוארד הראשון ומלכתו אלאנור הולידו 61 ילדים בעשרים ותשע מקרה פרטי להמחשה המלך אדוארד הראשון ומלכתו אלאנור הולידו 61 ילדים בעשרים ותשע שנים: 5521־ 4821. אלנור ילדה לראשונה בגיל 41 והלידה האחרונה היתה בגיל 34. Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 בתנאי פאר, שפע ועם הטיפול הרפואי הטוב ביותר באותם ימים קתרינה, ג''והנה, ג''ון, בתנאי פאר, שפע ועם הטיפול הרפואי הטוב ביותר באותם ימים קתרינה, ג''והנה, ג''ון, הנרי, אלפונסו, ברנגריה, מתו בילדותם, בגיל 01 ופחות. יחד עם עוד ארבע תינוקות שמתו בטרם ניתן להם שם, אפשר לסכם את שרידות ילדיהם של הזוג המלכותי כך: 01 מתוך 61 מתו לפני הגיעם לבגרות – %26. 6 הצילחו לעבור את גיל 11, ושלושה בלבד עברו את גיל 04 – %81. אדוארד השני. נרצח בידי אישתו בגיל 34 Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 כמעט כולנו אוהבים להיות בטבע. רואים בטבע מקום חופשי, נעים, אמיתי, משחרר. החוויות כמעט כולנו אוהבים להיות בטבע. רואים בטבע מקום חופשי, נעים, אמיתי, משחרר. החוויות שלנו מבילויים בטבע חיוביות, מעצימות. אנו גם יודעים שהטבע מסייע בריפוי והתחדשות. Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

. אז אנו משגשגים. חיים בבטחון ובשפע מעריכים ומוקירים את הטבע, מה ? הבעיה . אז אנו משגשגים. חיים בבטחון ובשפע מעריכים ומוקירים את הטבע, מה ? הבעיה Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

. אז אנו משגשגים. חיים בבטחון ובשפע מעריכים ומוקירים את הטבע, מה ? הבעיה . אז אנו משגשגים. חיים בבטחון ובשפע מעריכים ומוקירים את הטבע, מה ? הבעיה Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 למרות הידע, ההבנה והכוונות של חלקנו, טביעת הרגל האקולוגית שלנו גדולה מידי. כדור למרות הידע, ההבנה והכוונות של חלקנו, טביעת הרגל האקולוגית שלנו גדולה מידי. כדור הארץ ומשאביו מתדלדלים. המערכות תומכות החיים פשוט אינן עומדות בעומס. סטפילוקוקוס אאוריאוס Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 פרדוקס 2 : אוזלת יד מדומיינת Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz פרדוקס 2 : אוזלת יד מדומיינת Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 פרדוקס 2 : אוזלת יד מדומיינת Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz פרדוקס 2 : אוזלת יד מדומיינת Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 אוזלת יד מדומיינת איגנץ פיליפ זמלווייס Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz אוזלת יד מדומיינת איגנץ פיליפ זמלווייס Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

 אוזלת יד מדומיינת קדחת הלידה איגנץ פיליפ זמלווייס Arava EC&T LTD. Arava Institute אוזלת יד מדומיינת קדחת הלידה איגנץ פיליפ זמלווייס Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved

Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T LTD. Arava Institute І Kibbutz Ketura І 88840 І Israel 2009 © Arava EC&T all rights reserved