Скачать презентацию הרפורמה בתחבורה הציבורית הצלחה או כישלון Скачать презентацию הרפורמה בתחבורה הציבורית הצלחה או כישלון

953a49990f8632016e835685ad8cd530.ppt

  • Количество слайдов: 36

 הרפורמה בתחבורה הציבורית – הצלחה או כישלון? מציג: דוד בועז פורום חברות התחבורה הרפורמה בתחבורה הציבורית – הצלחה או כישלון? מציג: דוד בועז פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות 01 ביוני 7002 , 1

 מבנה המצגת א- על שינויים מבניים ורפורמות ב- התחבורה הציבורית לפני הרפורמה ג- מבנה המצגת א- על שינויים מבניים ורפורמות ב- התחבורה הציבורית לפני הרפורמה ג- מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? ד- התועלות העקיפות של הרפורמה ה- מבט לעתיד - הרפורמה לאן? 2

 פרק א – : 'על שינויים מבניים ורפורמות א- ב- ג- ד- מאפייני פרק א – : 'על שינויים מבניים ורפורמות א- ב- ג- ד- מאפייני המציאות של טרום הרפורמות השלכות כלכליות ומבניות של אי-תחרות חסמי הרפורמות שינויים מבניים מהותיים נבחרים במשק הישראלי 3

 פרק א': על שינויים מבניים ורפורמות )המשך. . . ( א. מאפייני המציאות פרק א': על שינויים מבניים ורפורמות )המשך. . . ( א. מאפייני המציאות של טרום הרפורמות 1. 2. 3. 4. 5. 6. שליטה היסטורית של מספר קטן של גורמי היצע הפעילות בענף - בעלת אופי מונופוליסטי )מחירים, רמת- שירות, רווח( לגורמי ההיצע השפעה כלכלית ופוליטית רבה גורמי ההיצע מתנגדים לתחרות ומגייסים כח ציבורי ופוליטי המניע הכלכלי למאבק נגד התחרות - אובדן הכנסות ורווחים במקרה של כישלון ההתנגדות לתחרות – מצטרפים למשחק החדש 4

 פרק א': על שינויים מבניים ורפורמות )המשך. . . ( ב. השלכות כלכליות פרק א': על שינויים מבניים ורפורמות )המשך. . . ( ב. השלכות כלכליות ומבניות של אי תחרות 1. 2. 3. 4. 5. 6. מחירים גבוהים, רמת שירות נמוכה, רווחים גבוהים ליצרן סביבה מונופוליסטית המתבטאת ביחס לא ראוי כלפי הצרכן והרגולטור רווח מופרז של היצרן מוליד רמת עלויות גבוהה ניסיונות התערבות של הרגולטור מביאים לשיבושים בענף אדישות צרכנים לרמת השירות הנמוכה הגיבוי הפוליטי מעצים את גורמי ההיצע המסורתיים 5

 פרק א': על שינויים מבניים ורפורמות )המשך. . . ( ג. חסמי הרפורמות פרק א': על שינויים מבניים ורפורמות )המשך. . . ( ג. חסמי הרפורמות 1. 2. 3. 4. 5. חשש של הרגולטור מעימות עם גורמי ההיצע המסורתיים "תרחישי בלהות" להרתעת תומכי הרפורמה ברמת רגולציה וחקיקה הפעלת העובדים נגד הרפורמה גיוס תקשורת וכוח פוליטי כנגד הרפורמה שימוש בקשיי היישום הראשונים של הרפורמה לשם ניגוח תומכיה 6

 פרק א': על שינויים מבניים ורפורמות )המשך. . . ( ד. שינויים מבניים פרק א': על שינויים מבניים ורפורמות )המשך. . . ( ד. שינויים מבניים מהותיים נבחרים במשק הישראלי 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. תוכנית הייצוב הכלכלית - 5891 הרפורמה במשק הדלק – 8891 הליברליזציה ביבוא – 0991 הרפורמה בתקשורת – 2991 הרפורמה בבריאות - 5991 הרפורמה בביטוח - 7991 הרפורמה בחינוך – 3002 הרפורמה בנמלים - 4002 "רפורמת בכר" בשוק ההון - 5002 7

 פרק ב': מאפייני התחבורה הציבורית לפני הרפורמה א. ריכוזיות ענפית גבוהה דואופול השולט פרק ב': מאפייני התחבורה הציבורית לפני הרפורמה א. ריכוזיות ענפית גבוהה דואופול השולט ב-%59 מהתחבורה הציבורית המקור: משרד התחבורה 8

 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ב. ירידה מתמשכת פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ב. ירידה מתמשכת בנתח השימוש היחסי בתח"צ המקור: 4. “Competition in Bus Public Transport in Israel”, Yoram Shiftan and Nir Sharaby, pg 9

 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ג. אי יציבות פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ג. אי יציבות בענף ושיבושים פרמננטיים 1. 2. 3. 4. 5. התמודדות של דואופול חזק מול רגולטור עיקש רגולטור שבוי בהיעדר מערך תיפעול חלופי כשל הרגולציה נובע גם ממערכי מידע, בקרה ואכיפה חלשים קריסה של מערכת ההסכמים בין הממשלה לקואופרטיבים "כולם מתוסכלים": לקואופרטיבים אין מוטיבציה להתייעלות, הרגולטור חסר-אונים והציבור משלם ביוקר עבור שירות ירוד 01 המקור: מכון התחבורה

 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ד. כשל הרגולטור פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ד. כשל הרגולטור בהנהגת בקרה, מידע ואכיפה ההשלכות העיקריות של שלושת כשלי הרגולציה: 1. 2. 3. 4. 5. תעריפי נסיעה גבוהים מדי רמת שירות לא מבוקרת סיבסוד לא יעיל ובסכומי יתר כשל באכיפת שירות ליעדים רחוקים חוסר מודעות לשירות מצד הביקוש וההיצע 11

 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ה. עלויות גבוהות פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ה. עלויות גבוהות של תפעול ושכר 1. 2. 3. 4. שכר גבוה למרות גירעונות תפעוליים כוח מיקוח של המפעילים מונע התייעלות ובקרה אופי הקואופרטיבים מונע שינויים היסטוריים )חברים מול שכירים( וכן תנאי שירות אחרים )צרכניות( המחזק את קשיחות העלויות רמת התעריפים נתפסת כקשיחה למרות שהיא גבוהה 21

 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ו. מנגנון סובסידיה פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( ו. מנגנון סובסידיה לא יעיל 1. 2. 3. 4. היעדר בסיס השוואתי של עלויות תפעול ) (benchmark התבססות על מערכות חלשות של בקרה, מידע ואכיפה היעדר שקיפות מערכת תמחירית מסורבלת 31

 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( סיכום: שישה מאפיינים פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( סיכום: שישה מאפיינים עיקריים א- ב- ג- ד- ה- ו- ריכוזיות ענפית גבוהה ירידה מתמשכת בנתח השימוש היחסי בתח"צ אי יציבות בענף ושיבושים פרמננטיים כשל הרגולטור בהנהגת בקרה, מידע ואכיפה עלויות גבוהות של תפעול ושכר מנגנון סובסידיה לא יעיל 41

 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( המוצא היחיד למצב פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( המוצא היחיד למצב שנוצר בענף. . . מתבקשת רפורמה בענף התחבורה הציבורית! 51

 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( 61 פרק ב': התחבורה הציבורית לפני הרפורמה )המשך. . . ( 61

 הממשלה מחליטה על. . . ציטוט החלטת הממשלה 79. 1. 8 71 הממשלה מחליטה על. . . ציטוט החלטת הממשלה 79. 1. 8 71

 בעקבות החלטת הממשלה הרפורמה יוצאת לדרך. . . 81 מקור: דברי הסבר לתקציב בעקבות החלטת הממשלה הרפורמה יוצאת לדרך. . . 81 מקור: דברי הסבר לתקציב משרד התחבורה 9991, ע"מ 441

 פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? חמישה מאפיינים עיקריים א- ב- ג- פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? חמישה מאפיינים עיקריים א- ב- ג- ד- ה- ירידה חדה בתעריפים עלייה במספר נוסעים חיסכון ניכר לציבור עלייה ברמת השירות )תדירות( חיסכון בסובסידיה 91

 פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( א. ירידה פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( א. ירידה חדה בתעריפים ירידה של %04 בתעריפי הנסיעות אשדוד – %05 טבריה – %04 ב"ש-ת"א – %54 נתניה-חדרה – %62 נהריה-צפת – %62 אלעד וצפון הנגב – %52 עפולה – %42 המקור: נתוני החברות הפרטיות : 02

 פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( א. הירידה פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( א. הירידה בתעריפים לפי אשכולות )בשקלים נומינליים( המקור: , 3 21 “Competition in Bus Public Transport in Israel”, Yoram Shiftan and Nir Sharaby, Table 81. pg

 פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( ב. עלייה פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( ב. עלייה במספר הנוסעים נתניה-חדרה – %901 נהריה-צפת – %29 טבריה – %07 עפולה – %76 אלעד – %26 אשדוד – %54 ב"ש-ת"א – %22 צפון הנגב – %5 המקור: נתוני החברות הפרטיות 22

 פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( ג. חיסכון פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( ג. חיסכון ניכר לציבור 021מיליון ש"ח בשנה המקור: משרד התחבורה 32

 פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( ד. עלייה פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( ד. עלייה ברמת השירות )תדירות( נתניה-חדרה – %701 נהריה-צפת – %18 אלעד – %46 עפולה – %74 ב"ש-ת"א – %72 טבריה – %03 אשדוד – %52 צפון הנגב – %11 42 המקור: נתוני החברות הפרטיות

 פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( ה. חיסכון פרק ג': מה קרה בענף בעקבות הרפורמה? )המשך. . . ( ה. חיסכון בסובסידיה ירידה בתקציב הסובסידיות של 69 מיליון ש"ח המהווים כ-%51 מתקציב הסוב' לפני הרפורמה המקור: "עדליא", משרד לייעוץ כלכלי 52

 פרק ד': תועלות עקיפות של הרפורמה 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. פרק ד': תועלות עקיפות של הרפורמה 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. יצירת אקלים תחרותי בענף גיבוש תודעת שירות בציבור ואצל הרגולטור בניית כלים למדידת יעילות בענף פריצה היסטורית של "רצפת" עלויות תפעול בענף החלפת בסיס הסובסידיות מהסכם עלויות לרמת השירות קידום שיפורים טכנולוגיים )כירטוס חכם, מערך מידע מקוון לנוסע( קידום רפורמות אחרות בענף התחבורה ובענפים נוספים 62

 פרק ד': ההשלכות העקיפות של הרפורמה )המשך. . . ( 72 פרק ד': ההשלכות העקיפות של הרפורמה )המשך. . . ( 72

 פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד א- המשך התנופה או עצירתה? ב- אופק הרפורמה פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד א- המשך התנופה או עצירתה? ב- אופק הרפורמה ג- מדיניות הממשלה 82

 פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( א. המשך התנופה או פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( א. המשך התנופה או עצירתה? 1. יישום חלקי אף בהשוואה לתכנון הרפורמה: %52 2. הצלחת הרפורמה – מובהקת למרות חלקיותה 3. סכנת דעיכה לרפורמה בגלל אי וודאות לגבי המשך יישומה %51 92

 פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( ב. אופק הרפורמה 1. פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( ב. אופק הרפורמה 1. אי וודאות לגבי המשך הרפורמה 2. פתיחת קווים לתחרות – במשורה ובשקיפות נמוכה 03

 פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( ג. מדיניות הממשלה 1. פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( ג. מדיניות הממשלה 1. 2. 3. 4. 5. 6. הרפורמה הוכחה כמהלך נכון חלקיות הרפורמה ועתידה המעורפל מאיימים על הצלחתה אי הוודאות פוגעת בצרכנים ובמפעילים הקיימים ביסוס התחרות על ניצול יעיל של תשתיות קיימות "תחרות בין מעטים" – בתשתיות עתירות הון תוקף הרישיונות – עפ"י הסיכוי להחזר ההשקעה 13

 הרפורמה בתחבורה הציבורית – הצלחה או כישלון? 23 הרפורמה בתחבורה הציבורית – הצלחה או כישלון? 23

 פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( האם הרפורמה הביאה רק פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( האם הרפורמה הביאה רק דברים טובים? û û היקף מצומצם: 51% לעומת %52 כמתוכנן שחיקה בתנאי העבודה ובמעמד חלק מהנהגים "מחלות ילדות" של המפעילים החדשים התמודדות קשה עם עיוותים היסטוריים כמו תנאי שירות ושכר 33

 פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( עשר שנים אחרי הכרזת פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד )המשך. . . ( עשר שנים אחרי הכרזת הרפורמה מתברר כי: הרפורמה הצליחה כשלה! אך הממשלה 43

 פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד מסקנות )המשך. . . ( 1. להאיץ את פרק ה': מבט הרפורמה לעתיד מסקנות )המשך. . . ( 1. להאיץ את פתיחת הקווים לתחרות 2. לקדם את תודעת השירות 3. לחזק את מערך הבקרה, המידע והאכיפה 4. לקדם שיפורים טכנולוגיים 5. בקיצור. . . להמשיך ברפורמה! 53

 תודה על ההקשבה 63 תודה על ההקשבה 63