Скачать презентацию המנורה וסמל המדינה מנורת שבעת Скачать презентацию המנורה וסמל המדינה מנורת שבעת

f220b70823fe5c2bcc76e08452301e5e.ppt

  • Количество слайдов: 54

 המנורה וסמל המדינה המנורה וסמל המדינה

 מנורת שבעת הקנים היא מנורת זהב, שהייתה מוצבת בבית המקדש היהודי. ברבות הימים מנורת שבעת הקנים היא מנורת זהב, שהייתה מוצבת בבית המקדש היהודי. ברבות הימים הפכה להיות סמל ליהדות, וכיום היא הסמל הרשמי של מדינת ישראל, המוסד, תנועת בית"ר, התנועה לאיכות השלטון, ארגונים יהודיים רבים ובתי כנסת. , Replica of the Temple menorah . made by The Temple Institute, Jewish Quarter, Jerusalem

 בהקמת המשכן נצטווה משה בין השאר בעשיית המנורה : בהקמת המשכן נצטווה משה בין השאר בעשיית המנורה : " ועשית מנרת, זהב טהור; מקשה תעשה המנורה, ירכה וקנה, גביעיה כפתריה ופרחיה, ממנה יהיו. לב וששה קנים, יצאים מצדיה: שלשה קני מנרה, מצדה האחד, ושלשה קני מנרה, מצדה השני. לג שלשה גבעים משקדים בקנה האחד, כפתר ופרח, ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד, כפתר ופרח; כן לששת הקנים, היצאים מן-המנרה. לד ובמנרה, ארבעה גבעים: משקדים--כפתריה, ופרחיה. לה וכפתר תחת שני הקנים ממנה, וכפתר, תחת- שני הקנים ממנה-- לששת, הקנים, היצאים, מן-המנרה. לו כפתריהם וקנתם, ממנה יהיו; כלה מקשה אחת, זהב טהור. לז ועשית את-נרתיה, שבעה; והעלה, את-נרתיה, והאיר, על-עבר פניה. לח ומלקחיה ומחתתיה, זהב טהור. לט ככר זהב טהור, יעשה אתה--את כל-הכלים, האלה. מ וראה, ועשה: בתבניתם-- אשר-אתה מראה, בהר. ) שמות פרק כה' ( 05251 'Duke of Sussex's Catalan Bible’, Spain, mid 14 th-century , British Library Additional

 " מקשה תעשה המנורה, ירכה וקנה, גביעיה כפתריה ופרחיה, ממנה יהיו. " ) שמות פרק כה , לא (. רש"י "מקשה תיעשה המנורה - שלא יעשנה חוליות ולא יעשה קניה ונרותיה איברים ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין שקורין שולדיר"ץ אלא כולה באה מחתיכה אחת ומקיש בקורנס וחותך בכלי האומנות ומפריד הקנים אילך ואילך מקשה - תרגומו נגיד לשון המשכה שממשיך את האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת הקורנס ולשון מקשה מכת קורנס בטדי"ץ )בלע"ז געהאממערט( כמו )דנייאל ה( דא לדא נקשן תיעשה המנורה - , )תנחומא( מאליה לפי שהיה משה מתקשה בה , אמר לו הקב"ה השלך את הככר לאור והיא נעשית מאליה לכך לא נכתב תעשה )מנחות כט( ירכה - הוא הרגל של מטה העשוי כמין תיבה ושלשה הרגלים יוצאין הימנה ולמטה וקנה - הקנה האמצעי שלה העולה באמצע הירך זקוף כלפי מעלה ועליו נר האמצעי עשוי כמין בזך לצוק השמן לתוכו ולתת הפתילה"

 "וזה מעשה המנורה" )במדבר ח', ד'( - בשעה שעלה משה בהר והקדוש ברוך הוא ]צוהו על[מעשה המנורה נתקשה בו משה. אמר לו הקדוש ברוך הוא: הרי אני עושה אותה לפניך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הראה לו אש לבנה, אש אדומה, אש שחורה, אש ירוקה, ועשה מהן את המנורה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה וששת הקנים, ואמר לו: "וזה מעשה המנורה" – שהקדוש ברוך הוא מראה לו באצבע. " )תנה"ק שמיני(.

 אהרון הכהן, המשכן והכהנים ציור קיר, בית כנסת דורא אירופוס, סוריה תקופת התלמוד אהרון הכהן, המשכן והכהנים ציור קיר, בית כנסת דורא אירופוס, סוריה תקופת התלמוד "כב ויתן את- השלחן באהל מועד, על ירך המשכן צפנה, מחוץ, לפרכת. כג ויערך עליו ערך לחם, לפני יהוה-- כאשר צוה יהוה, את- משה. כד וישם את-המנרה באהל מועד, נכח השלחן, על ירך המשכן, נגבה. כה ויעל הנרת, לפני יהוה-- כאשר צוה יהוה, את- משה. כו וישם את-מזבח הזהב, באהל מועד, לפני, הפרכת. כז ויקטר עליו, קטרת סמים-- כאשר צוה יהוה, את- משה". )שמות, פרק מ'(.

 מנורת המשכן והמקדש מכונה מנורת המשכן והמקדש מכונה "המנורה הטהורה" : "ואת- השלחן, ואת-כליו, ואת-המנרה הטהרה, ואת-כל-כליה; ואת, מזבח הקטרת. " )שמות לא, ח( על שם זהבה הטהור ו"מנורת המאור": "ואת-מנרת המאור ואת-כליה, ואת-נרתיה; ואת, שמן המאור" )שמות לה, יד(. ע"ש תפקידה. עליה ניצבו הנרות , המכונים "נרות המערכה": "את-המנרה הטהרה את- נרתיה, נרת המערכה--ואת-כל-כליה; ואת, שמן המאור. " )שמות לט, לז(. מונח המבטא הדלקת נרות או סידורם במנורה. Bible with masorah: France, 14 th century 4. British Library Oriental 4227 f

 שלמה המלך שהעביר את המנורה למקדש הוסיף ועשה עשר מנורות מזהב , זהות שלמה המלך שהעביר את המנורה למקדש הוסיף ועשה עשר מנורות מזהב , זהות למנורת המשכן והעמידן בהיכל. " ויעש שלמה--את כל-הכלים, אשר בית יהוה: את, מזבח הזהב, ואת- השלחן אשר עליו לחם הפנים, זהב. ואת-המנרות חמש מימין וחמש משמאול, לפני הדביר--זהב סגור; והפרח והנרת והמלקחים, זהב. " ) מלכים א, ז, מח-מט( " ויעש את-מנרות הזהב, עשר-- כמשפטם; ויתן, בהיכל, חמש מימין, וחמש משמאול. " )דברי הימים ב, ד, ז(

 המנורות קוצצו, עם יתר הכלים, כאשר בזז נבוכדנצר את המקדש: המנורות קוצצו, עם יתר הכלים, כאשר בזז נבוכדנצר את המקדש: "ויוצא משם, את-כל- אוצרות בית יהוה, ואוצרות, בית המלך; ויקצץ את-כל-כלי הזהב, אשר עשה שלמה מלך- ישראל בהיכל יהוה, כאשר, דבר יהוה. " )מלכים ב, כד, יג(. עם הקמת בית המקדש השני נעשתה , כנראה ע"י זרובבל מנורה חדשה. אנטיוכוס הרביעי שדד את המנורה ב-961 לפנה"ס )חשמונאים א, א , כא( והחשמונאים התקינו חדשה במקומה. )שם ד , מ ט (, )חשמונאים ב , י , ג (. אולי עשה הורדוס גם הוא מנורה. לא ברור איזו מנורה הובלה בתהלוכת הניצחון ברומא. Francesco Hayez The destruction of the Temple of 7681 , Jerusalem Gallerie dell'Accademia, Venice

 בזמן מלחמת החשמונאים נשדדה המנורה מבית המקדש, ובעת חידוש המקדש יצרו מנורה משיפודי בזמן מלחמת החשמונאים נשדדה המנורה מבית המקדש, ובעת חידוש המקדש יצרו מנורה משיפודי מתכת. בתקופה מאוחרת יותר נבנתה מנורה חדשה מזהב. זו המנורה המוטבעת במטבעותיו של המלך החשמונאי מתתיה אנטיגונוס השני. ) 04 -73 לפני הספירה(. זהו למעשה התיאור העתיק ביותר המוכר לנו של המנורה. מתתיה אנטיגונוס היה אחרון המלכים החשמונאיים אשר הגן על ירושלים ממצור שהטיל הורדוס , שבתמיכת הרומאים נהיה למלך חסות.

 בשנת 17 הגיע טיטוס לרומא לאחר . שכבש את ירושלים והחריבה Roman Coins בשנת 17 הגיע טיטוס לרומא לאחר . שכבש את ירושלים והחריבה Roman Coins depicting the triumph over Jerusalem Nicolas Poussin, The Destruction and Sack of the Temple of Jerusalem, 1626, Israel Museum, Jerusalem

 במסע ראוותני הובלו 07 שבויים יהודים ובראשם מנהיגי המרד, יוחנן מגוש חלב ושמעון במסע ראוותני הובלו 07 שבויים יהודים ובראשם מנהיגי המרד, יוחנן מגוש חלב ושמעון בר גיורא. בתהלוכת הניצחון הוצג לראווה השלל שנלקח מן המקדש ובת גם מנורת הזהב.

 אחרי מותו של טיטוס הוקם לכבודו במצוות הסנט שער ניצחון דוגמת שערי הניצחון אחרי מותו של טיטוס הוקם לכבודו במצוות הסנט שער ניצחון דוגמת שערי הניצחון שהוקמו באותם הימים לאספסינוס ולמלכים אחרים. על קירותיו הפנימיים תבליטים של תהלוכת הניצחון שלו. אחד מהם מציג את השלל שנלקח מבית המקדש. תמונה עתיקה זו היא שריד אמנותי אחרון, מחורבן בית מקדשנו. Artistic rendition of what the Arch used to look like

"Senatus Populusque Romanus Divo Tito Divi Vespasiani Filio Vespasiano Augusto" The Roman Senate and People to Deified Titus, Vespasian Augustus, son of Deified Vespasian.

 שער טיטוס, תהלוכת הניצחון שער טיטוס, תהלוכת הניצחון

Jean-Guillaume Moitte, Scene from the Arch of Titus, circa 1791, Terracotta, Los Angeles County Jean-Guillaume Moitte, Scene from the Arch of Titus, circa 1791, Terracotta, Los Angeles County Museum of Art

 שער טיטוס, השלל שנלקח מבית המקדש בירושלים מוצג בתהלוכת הניצחון שער טיטוס, השלל שנלקח מבית המקדש בירושלים מוצג בתהלוכת הניצחון

Jean-Guillaume Moitte, Spoils of the Temple: After a Relief from the Arch of Titus, Jean-Guillaume Moitte, Spoils of the Temple: After a Relief from the Arch of Titus, Rome, circa 1791, Terracotta, Los Angeles County Museum of Art

 "קומי אורי, כי בא אורך; וכבוד יהוה, עליך זרח. " )ישעיהו ס, א(. –אמר ר' יוחנן: משל למהלך בדרך עם דמדומי חמה, בא אחד והדליק לו את הנר וכבה, ובא אחר והדליק לו את הנר וכבה. אמר מכאן ואילך אינו ממתין אלא לאורו של בקר. כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא : עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה, בימי שלמה וכבתה: מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלא לאורך, שנאמר: "כי-עמך, מקור חיים; באורך, נראה-אור. " )תהילים לו, י (". )ילק"ש ישעיה מ(.

 המנורה שבשער טיטוס היא היחידה המתיימרת לתאר את מנורת המקדש. במחציתה העליונה שבעה המנורה שבשער טיטוס היא היחידה המתיימרת לתאר את מנורת המקדש. במחציתה העליונה שבעה קנים ובהם גביעים, כפתורים ופרחים. בהמשך הקנה האמצעי , למטה, קישוטי זרים אגודים במחרוזות פנינים. הקנה ניצב על בסיס בדמות שידה של שני משטחים, ועליהם תבליטי חיות וצמחים. חלקה העליון נראה תואם את התיאורים שבמקרא ואצל יוסף בן מתתיהו, ובפרטים שונים משתקפת השפעה פרסית הלניסטית. אפשר, איפוא , ליחסה לתקופת החשמונאים. לעומת זאת צורת הבסיס עומדת בסתירה לתיאורים מימי הבית השני ולדברי חז"ל. יש להזכיר במיוחד את המטבע של מתתיהו אנטיגונוס ואת הרישום האמנותי על קיר בית בירושלים. בהם המנורה ניצבת על חצובה משולשת. כמו גם בתיאורים אחרים כמו גילופי בית שערים , פסיפסים , ציורי דורא אירופוס ועוד. הספק באותנטיות של בסיס המנורה מתחזק גם מהציורים שעליו. ההשערות הן שרגלי המנורה נשברו בעת ההעברה ואמנים רומיים התקינו לה בסיס בסגנון רומי. יתכן שהמנורה שבקשת טיטוס היא אחת ממנורות המקדש אך לא המנורה שבהיכל. ואולי מה שנראה בשער טיטוס הוא כן שקוע שעליו הניחו את המנורה על מנת לשאתה.

 תבליטים של מנורת שבעת הקנים נמצאו באתרי ארכיאולוגיה ישראליים שונים. בין היתר במערות תבליטים של מנורת שבעת הקנים נמצאו באתרי ארכיאולוגיה ישראליים שונים. בין היתר במערות קבורה בבית שערים מתקופת המשנה ובבתי כנסת עתיקים רבים כמו בית אלפא, יהודיה, יריחו, ציפורי, מעון ומעוז חיים. מנורה חקוקה בקיר בית הקברות בבית שערים תקופת המשנה והתלמוד מנורה על גבי קיר של בית פרטי בעיר העליונה, ירושלים )כיום הרובע היהודי(, המאה ה-1 לפנה"ס.

 עוד שנים מהציורים שעל קירות בית הכנסת בדורא אירופוס ובהם המנורה עומדת על עוד שנים מהציורים שעל קירות בית הכנסת בדורא אירופוס ובהם המנורה עומדת על שלוש רגלים זעירות ומעליהן בסיס רחב דומה במעט לזה החקוק בשער טיטוס. נסי המים ההיכל בבית הכנסת מעליו ציור המנורה עם אתרוג ולולב, חזית המקדש, ועקידת יצחק.

 קטע מרצפת הפסיפס בבית הכנסת במעון שלפי המשוער נבנה במחצית השנייה של המאה קטע מרצפת הפסיפס בבית הכנסת במעון שלפי המשוער נבנה במחצית השנייה של המאה ה-4 או תחילת המאה ה-5. המנורה עומדת על תלת רגל כותרת אבן הנושאת תבליט מנורה. מאות ד'-ה' לסה"נ

 מנורת המקדש מתוך פסיפס רצפת בית כנסת בעיר ציפורי סוף מאה חמישית תחילת מנורת המקדש מתוך פסיפס רצפת בית כנסת בעיר ציפורי סוף מאה חמישית תחילת המאה הששית לספירה. ארון הברית בין שתי מנורות. רצפת פסיפס , בית הכנסת של בית אלפא , המאה החמישית לספירה. מנורות שבעת הקנים, על בסיס של רגל משולשת.

Synagogue floor Beth Shean synagogue , 5 th– 7 th century CE Synagogue floor Beth Shean synagogue , 5 th– 7 th century CE

 "שלום על ישראל". המנורה ברצפת הפסיפס של בית כנסת ביריחו מהמאה השישית.

 קיים ויכוח באשר לצורת קני המנורה. הרמב קיים ויכוח באשר לצורת קני המנורה. הרמב"ם צייר את המנורה כשקניה ישרים ולא מעוגלים. אך במנורה המופיעה בתבליט בשער טיטוס, וכן בכל ציורי המנורה המופיעים בעשרות אתרים ארכיאולוגיים ועל גבי מטבעות חשמונאיים, מצוירת מנורה בעלת קנים מעוגלים. מרבית העוסקים בעניין מניחים כי הרמב"ם לא התכוון לתאר את צורת הקנים ואף לא היה לו את הידע לצורך כך. לעומת זאת הרבי מליובאוויטש טוען בתוקף, כי המנורה אותה צייר הרמב"ם, היא הנכונה וזו המצוירת בשער טיטוס כלל לא אמורה לייצג את מנורת בית המקדש, אלא מנורה אחרת, דומה. הוא מבסס את הנחתו על אי ההתאמות בין צורת המנורה המוזכרת בתורה, לבין זו המצוירת בשער טיטוס: לאחרונה יש בסיס רחב, בלי רגלים, ולמנורת המקדש היו רגלים )מנחות כ"ח ע"ב(. כמו כן, על גב הבסיס מצוירים דרקונים, שהם סמלי עבודה זרה ביהדות ואסורים לציור המנורה לפי שיטתו של הרמב"ם בהלכות בית הבחירה מוריה פורחת הצמח ששימש כנראה מקור השראה לצורת המנורה.

 מה עלה בגורלה של המנורה? על פי יוסף בן מתתיהו , אספסינוס הציגה מה עלה בגורלה של המנורה? על פי יוסף בן מתתיהו , אספסינוס הציגה בהיכל אלת השלום. לפי פרוקופיוס מקיסריה )המאה הששית(, נישאו אוצרות היהודים במסע הניצחון של בליסריוס בקושטה, לאחר נצחונו על הוואנדלים, שבשעתם לקחום לקרת החדשה, לאחר שבזזו את רומא ב-554. הוא מוסיף כי יוסטינינוס הפקידם בירושלים באחת הכנסיות. לפי מקורות אחרים נשתמרה המנורה בקושטה עד 4021, ואבדה עם כיבוש העיר בידי הצלבנים.

 בהשראתו של זכריה, קבלה המנורה משמעות מטפיסית כסמל משיחי לעתיד האומה: בהשראתו של זכריה, קבלה המנורה משמעות מטפיסית כסמל משיחי לעתיד האומה: "ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על- ראשה, ושבעה נרתיה עליה-- שבעה ושבעה מוצקות, לנרות אשר על- ראשה. ג ושנים זיתים, עליה: אחד מימין הגלה, ואחד על- שמאלה. ד ואען, ואמר, אל-המלאך הדבר בי, לאמר: מה-אלה, אדני. ה ויען המלאך הדבר בי, ויאמר אלי, הלוא ידעת, מה-המה אלה; ואמר, לא אדני. ו ויען ויאמר אלי, לאמר, זה דבר-יהוה, אל-זרבבל לאמר: לא בחיל, ולא בכח--כי אם- ברוחי, אמר יהוה צבאות. ז מי-אתה הר-הגדול לפני זרבבל, למישר; והוציא, את- האבן הראשה-- תשאות, חן חן לה. ח ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר. ט ידי זרבבל, יסדו הבית הזה--וידיו תבצענה; וידעת, כי-יהוה צבאות שלחני אליכם. י כי מי בז, ליום קטנות, ושמחו וראו את-האבן הבדיל ביד זרבבל, שבעה-אלה; עיני יהוה, המה משוטטים בכל-הארץ. יא ואען, ואמר אליו: מה- שני הזיתים האלה, על-ימין המנורה ועל- שמאולה. יב ואען שנית, ואמר אליו: מה- שתי שבלי הזיתים, אשר ביד שני צנתרות הזהב, המריקים מעליהם, הזהב. יג ויאמר אלי לאמר, הלוא ידעת מה- אלה; ואמר, לא אדני. יד ויאמר, אלה שני בני-היצהר, העמדים, על-אדון כל-הארץ". )זכריה ד, ב-יד( המנורה מסמלת את גאולת ישראל לעתיד לבוא, ועצי הזית מסמלים את שני בני היצהר, מנהיגי העם בתקופת שיבת ציון, זרובבל מזרע דוד המלך ויהושע כהן גדול. בהשראתו של זכריה, קיבלה המנורה משמעות מטפיסית כסמל משיחי לעתיד האומה. )27. Cervera Bible, (Biblioteca Nacional de Portugal, Lisbon, Ms. IL תנ"ך מאויר מסרווירה, ספרד סוף המאה ה-31

 המנורה באמנות היהודית באלף השנים האחרונות מופיעה המנורה ברציפות בארצות הים התיכון ובאירופה, המנורה באמנות היהודית באלף השנים האחרונות מופיעה המנורה ברציפות בארצות הים התיכון ובאירופה, והחל מהמאה ה-91 בכל ארצות תבל, כציור, רישום גראפי, תבליט, או בצורה תלת ממדית. בכתבי יד מופיעות מנורות מימי הביניים ועד להופעת הדפוס, ברוב החומשים והמחזורים המעוטרים בספרד, צרפת, איטליה ואשכנז. המנורה הקדומה ביותר מצויירת בעלה זהב על קלף בכתב יד של חומש )מפוסטט? ( מ-929 )לנינגרד(. תנ"ך קניקוט, ספרד המאה ה 51, ספריית אוכספורד: גור אריה יהודה השומר על המנורה ועל כלי המשכן: מנורת שבעת הקנים ונרות התמיד, מזבח הזהב, ארון העדות ומעליו הכרובים, שולחן לחם הפנים, כד השמן , קערות, בזיכים, צנצנת המן ומחתות. ניכרת כאן הנטייה לראות את ספר התנ"ך כתחליף לבית המקדש שחרב. נטייה זו באה לידי ביטוי בהיר בספרד ובאשכנז במאות השלוש-עשרה והארבע-עשרה, כשהתנ"ך נקרא לעתים "מקדש י-ה. "

- מנורה בסיגנון רומאני )בין כלי המשכן(, כנראה בעל מסורת ביזאנטית קדומה, מופיעה בחומש - מנורה בסיגנון רומאני )בין כלי המשכן(, כנראה בעל מסורת ביזאנטית קדומה, מופיעה בחומש מטולדו מ ( 2721 )פארמה( ובחומש מפרפיניאן 9921 )בפאריס Bible de Perpignan , 1299, (Hebreu 7, fol. 12 v) Bibliotheque nationale de France, Paris. Hebrew Bible (Castile, early fourteenth century).

 חומש רגנסבורג, )רגנסבורג, באווריה, גרמניה( 0031 בקירוב, מוזיאון ישראל ירושלים חומש רגנסבורג, )רגנסבורג, באווריה, גרמניה( 0031 בקירוב, מוזיאון ישראל ירושלים

 האיסור לעשות מנורת קנים נשמר ברב הקהילות זמן רב, אולם החל מהמאה ה-61 האיסור לעשות מנורת קנים נשמר ברב הקהילות זמן רב, אולם החל מהמאה ה-61 ניצבות מנורות של שבעה קנים , מכסף ומברונזה, בבתי כנסת באיטליה )אורבינו( ובפולין )לובלין(. מהמאה ה-71 מוצאים במזרח אירופה צורות רבות של המנורה על דלתות ארון קודש מוזהב מקרקוב (, ובמערכת ציורי הקיר בבית הכנסת בביאבלונוב מעוצבת המנורה מאותיות פרק ס"ז בתהלים. מנורות מופיעות על פרוכות, בריקוע ובתבליט על גבי עמודי תפילה, מהן בסגנון הבארוק , לפי דגמים מספרי תנ"ך נוצריים מודפסים.

 לוח לוח "שיוויתי", להגנה מפני עין הרע. אלג'יריה, המאה הי"ט. כולל: דגם מנורת שבעת הקנים, התיבה "יאהדונה" - שילוב השמות המפורשים של הקב"ה. דמויות משה ואהרון, והמקומות הקדושים. כתב-יד מעוטר על קלף – תפילת ערבית וספירת העומר – מורביה, המאה ה-81

Jewish ritual objects shown on a gold goblet from Rome , 2 nd century Jewish ritual objects shown on a gold goblet from Rome , 2 nd century CE Gold glass base with Jewish symbols. Rome? 4 th century CE, Israel Museum Collection, Jerusalem

 מנורות מצוירות על קמיעות יהודיות מפרס ועד למגרב, רובן מהמאה ה-81, באמנות העממית מנורות מצוירות על קמיעות יהודיות מפרס ועד למגרב, רובן מהמאה ה-81, באמנות העממית במזרח אירופה, במאות ה 81 – 91 , בלוחות של מזרח, "שיויתי", ספירת העומר, אושפיזין לסוכה וכו'. מגזרת נייר, פולין 4681 צבעי מים ודיו על נייר

Mizrah Artist unidentified. Ostrow-Masowiecka, Poland 1890– 1891. Ink on cut paper Mordecai Patla, Mizrah-Shiviti Mizrah Artist unidentified. Ostrow-Masowiecka, Poland 1890– 1891. Ink on cut paper Mordecai Patla, Mizrah-Shiviti , 1870 Mordecai Reicher Mizrah-Shiviti papercut, 1921/22 The Jewish Museum, New York

 מנורות חקוקות בקטקומבות ברומא כסמל לקבר יהודי , מאוחר יותר גם על גבי מנורות חקוקות בקטקומבות ברומא כסמל לקבר יהודי , מאוחר יותר גם על גבי מצבות פורטוגליות וספרדיות בהולנד ובאיטליה, ובמאה ה-91 גם על גבי מציבות במזרח אירופה. Venosa, Jewish catacomb, 2 nd century C. E. , Basilicata . Menorahs and Ark of Covenant, wall painting in Jewish catacomb, Villa Torlonia, Rome, 3 rd century

 בית הקברות היהודי באי לידו של ונציה בית הקברות היהודי באי לידו של ונציה

 סמל המדינה – מנורה וענפי זית, והשם סמל המדינה – מנורה וענפי זית, והשם "ישראל" – הוא סמל די צעיר; צעיר יותר מדגל ישראל וגם מן ההמנון שלנו, התקווה. עם הקמת המדינה התעורר צורך בסמלים לאומיים – דגל, סמל מדינה והמנון. מועצת המדינה הזמנית החליטה על הקמת ועדת סמלים, וזו פנתה אל תושבי המדינה וביקשה לקבל הצעות ורעיונות לסמל רשמי למדינת ישראל.

 מאות הצעות הוגשו לוועדה מעט מהן מוצגות לעיל הצעותיו של זאב רבן מאות הצעות הוגשו לוועדה מעט מהן מוצגות לעיל הצעותיו של זאב רבן

 מכיוון שהגשת ההצעות לסמל הייתה פתוחה לקהל הרחב , הגיעו אלה מרחבי הארץ מכיוון שהגשת ההצעות לסמל הייתה פתוחה לקהל הרחב , הגיעו אלה מרחבי הארץ ומכל שכבות הציבור. בחלקן הייתה חזרה על המוטיבים המוכרים של המנורה , מגן-דוד וכוכביו של הרצל. אחרים הוסיפו למנורה ושבעת הכוכבים מרכיבים נוספים , כיד הדמיון הטובה. הנרי רצ'קובסקי הוסיף זוג יונים משני צדי המנורה. בסיסה שימש לו אף כבסיס למאזני-הצדק , שינחו את דרכה של המדינה החדשה. את הסמל מכתיר סרט , שעליו שבעת כוכבי הזהב של הרצל - שלושה מכל צד, והשביעי באמצע הכתובת כי בצדקה יכון כסא* *)משלי טז, יב(

 הצעה ראשונה לסמל מדינת ישראל, האחים שמיר הצעה ראשונה לסמל מדינת ישראל, האחים שמיר

 בין הסמלים שהוצעו לועדה: האריה, לוחות הברית, מגן דוד, הסנה, ארון הקודש, עץ-חיים בין הסמלים שהוצעו לועדה: האריה, לוחות הברית, מגן דוד, הסנה, ארון הקודש, עץ-חיים - כולם בעלי קונוטציה יהודית. חברי הועדה העדיפו הצעות שכללו את המנורה אך התלבטו כיצד יש להציגה. מהצעותיו של איתמר דוד לסמל המדינה בהשראת פסיפס בית הכנסת שלום על ישראל ביריחו

 בתהליך ארוך נבחרו שלוש הצעות. אלה הובאו בפני מועצת המדינה הזמנית, והמועצה החליטה בתהליך ארוך נבחרו שלוש הצעות. אלה הובאו בפני מועצת המדינה הזמנית, והמועצה החליטה לבחור בהצעה שהגישו המעצבים )האחים( גבריאל ומקסים שמיר. ביום י"א בשבט תש"ט, נבחר סמל המנורה המעוטרת בענפי זית של האחים שמיר לסמל הרשמי של מדינת ישראל.

 במרכז סמל המדינה – מנורה ובה שבעה קנים, המעוטרת משני צדדיה בענפי זית. במרכז סמל המדינה – מנורה ובה שבעה קנים, המעוטרת משני צדדיה בענפי זית. מתחת למנורה – השם "ישראל". המקור לרעיון של מנורה וענפי הזית מופיע בספר זכריה: "ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על- ראשה, ושבעה נרתיה עליה-- שבעה ושבעה מוצקות, לנרות אשר על- ראשה. ושנים זיתים, עליה: אחד מימין הגלה, ואחד על- שמאלה" )זכריה ד, ב-ג(. ענפי הזית שסביב המנורה הם המקור לאור המנורה: שמן הזית שימש להדלקת המנורה בבית המקדש. בתיאור שבספר זכריה מסמלים שני עצי הזית את שני סוגי המנהיגים של עם ישראל בזמן העתיק – הכוהן הגדול ממשפחת אהרן הכוהן והמלך מבית דוד. את שניהם היו מושחים בשמן זית בטקס ההכתרה שלהם. ענפי זית מציינים גם את השאיפה לשלום: היונה הנושאת בפיה עלה זית היא סמל לשלום.

 המנורה בסמל המדינה אינה מבוססת על תיאור המנורה באמנות היהודית הקדומה, אלא על המנורה בסמל המדינה אינה מבוססת על תיאור המנורה באמנות היהודית הקדומה, אלא על צורת המנורה בתבליט על שער טיטוס ברומא. לבחירה זו אפשר ליחס משמעות סמלית: אותה מנורה שעל שער טיטוס, שהייתה סמל להשפלת היהודים ולגלות, "חוזרת" באמצעות סמל המדינה לארץ ישראל, ומייצגת את הריבונות היהודית והגאולה בארץ. ברוח זו כתב ש' סקולסקי בשירו על המנורה: "מועמת, שחוקה ומוחלדת / על שער ברומא חיכית, אלפיים שנה כה בודדת. . הנה שוב את גאה מתנוססת /שוב בירושלים העיר. . " אבא פניכל, "מנורת המקדש שבה הביתה", 0591

 אריה אלואיל, אריה אלואיל, "משער טיטוס" איור מתוך היהודי האלמוני, 0491 "מנורת המדינה בירושלים" - קריקטורה של יוסף רוס, דצמבר 9491.

 אריה אלואיל אריה אלואיל "לירושלים המשוחררת", הגדה לפסח, 9491 תל אביב תש"ח )8491(. קטעי קריאה לליל הסדר ללוחמי הפלמ"ח, כשבועיים קודם להכרזת המדינה והקמת צה"ל

 כרזת אחד במאי 2591 ע כרזת אחד במאי 2591 ע"י סטודיו האחים שמיר הפועל העברי )על רקע דגל הלאום הכחול –לבן ודגל המעמד – הדגל האדום(, בונה את החברה היהודית המתחדשת בא"י – קיר לבנים שהוא סמל המדינה. נראה כמו דבר עתיק ומוכר אך למעשה סמל חדש שהם עצמם עיצבו רק שלוש שנים קודם לכן.

http: //www. bluffton. edu/titus : מקורות http: //en. wikipedia. org/wiki/Menorah_(Temple) http: //lib. cet. ac. http: //www. bluffton. edu/titus : מקורות http: //en. wikipedia. org/wiki/Menorah_(Temple) http: //lib. cet. ac. il/pages/item. asp? item=4451 http: //bezalel. secured. co. il/zope/home/he/1220527665/1220873833 http: //www. ybz. org. il/_Uploads/dbs. Attached. Files/Article_46. 2. pdf האנציקלופדיה העברית , ערך מנורה עריכה: אסף פלר

 שלום לך, אני מזמין אותך לבקר באתר המצגות שלי ולהנות ממצגות נוספות להתראות, שלום לך, אני מזמין אותך לבקר באתר המצגות שלי ולהנות ממצגות נוספות להתראות, אסף פלר http: //assaffeller. com